Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0331(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0193/2019

Indgivne tekster :

A8-0193/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0421

Vedtagne tekster
PDF 334kWORD 104k
Onsdag den 17. april 2019 - Strasbourg
Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold ***I
P8_TA(2019)0421A8-0193/2019
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0640),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0405/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det tjekkiske Deputeretkammer, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 12. december 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0193/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 110 af 22.3.2019, s. 67.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../... om forebyggelse bekæmpelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold [Ændring 1]
P8_TC1-COD(2018)0331

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Denne forordning stiler mod at sikre et velfungerende digitalt indre marked i et åbent og demokratisk samfund ved at forebygge bekæmpe misbrug af hostingtjenester til terrorformål og bidrage til den offentlige sikkerhed i europæiske samfund. Det digitale indre markeds funktion bør forbedres ved at højne hostingtjenesteydernes retssikkerhed, øge brugernes tillid til onlinemiljøet og styrke beskyttelsen af ytrings- ytringsfriheden, friheden til at modtage og meddele oplysninger og tanker i et åbent og demokratisk samfund samt mediefriheden og informationsfriheden -pluralismen. [Ændring 2]

(1a)  Regulering af hostingtjenesteydere kan kun supplere medlemsstaternes strategier for håndtering af terrorisme, som skal lægge vægt på offlineforanstaltninger såsom indsatser på det sociale område, afradikaliseringsinitiativer og samarbejde med berørte samfund med henblik på at opnå en vedvarende forebyggelse af radikalisering i samfundet. [Ændring 3]

(1b)   Terrorrelateret indhold er en del af et mere generelt problem med ulovligt onlineindhold, der omfatter andre former for indhold såsom seksuel udnyttelse af børn, ulovlig handelspraksis og krænkelse af immaterielle rettigheder. Handel med ulovligt indhold iværksættes ofte af terrorister og andre kriminelle organisationer for at hvidvaske penge og skaffe startkapital til finansiering af deres aktiviteter. Dette problem kræver en kombination af lovgivningsmæssige, ikkelovgivningsmæssige og frivillige foranstaltninger baseret på samarbejde mellem myndighederne og tjenesteyderne og med fuld respekt for de grundlæggende rettigheder. Selv om truslen fra ulovligt indhold er blevet mindre som følge af vellykkede initiativer såsom industriens adfærdskodeks om bekæmpelse af ulovlige hadefulde udtalelser på internettet og den globale alliance WePROTECT, der tager sigte på at bringe seksuel udnyttelse af børn på internettet til ophør, er det nødvendigt at fastlægge en lovgivningsmæssig ramme for grænseoverskridende samarbejde mellem nationale reguleringsmyndigheder om fjernelsen af ulovligt indhold. [Ændring 4]

(2)  Hostingtjenesteydere, som er aktive på internettet, spiller en afgørende rolle i den digitale økonomi ved at skabe forbindelse mellem erhvervslivet og borgerne, give læringsmuligheder og ved at lette offentlig debat samt formidling og modtagelse af oplysninger, synspunkter og idéer, hvorved de bidrager betydeligt til innovation, økonomisk vækst og jobskabelse i Unionen. Imidlertid misbruges deres tjenester i visse tilfælde af tredjepart til at udføre ulovlige aktiviteter på nettet. Særligt bekymrende er det, at terrorgrupper og deres tilhængere misbruger hostingtjenester til at sprede terrorrelateret indhold på nettet og dermed udbrede deres budskab, radikalisere og rekruttere samt fremme og styre terroraktiviteter. [Ændring 5]

(3)  Selv om det ikke er den eneste faktor, har tilstedeværelsen af terrorrelateret indhold på nettet vist sig at være en katalysator for radikalisering af personer, der har begået terrorhandlinger, og har derfor alvorlige negative konsekvenser for brugerne, borgerne og samfundet som helhed såvel som for udbydere af onlinetjenester, der hoster sådant indhold, eftersom det underminerer brugernes tillid og skader udbydernes forretningsmodeller. I betragtning af deres centrale rolle og proportionelt med de teknologiske midler og kapaciteter, der er forbundet med de tjenester, som de leverer, har udbydere af onlinetjenester et særligt samfundsmæssigt ansvar for at beskytte deres tjenester mod terroristernes misbrug og hjælpe kompetente myndigheder med at bekæmpe terrorrelateret indhold, som udbredes via deres tjenester, samtid med at den grundlæggende betydning af ytringsfriheden og friheden til at modtage og meddele oplysninger og tanker i et åbent og demokratisk samfund tages i betragtning. [Ændring 6]

(4)  De bestræbelser på EU-niveau for at bekæmpe terrorrelateret onlineindhold, som blev påbegyndt i 2015 via en ramme for frivilligt samarbejde mellem medlemsstater og hostingtjenesteydere, skal suppleres af en klar retlig ramme for yderligere at begrænse adgangen til terrorrelateret onlineindhold og på passende vis håndtere et voksende problem. Denne retlige ramme stiler mod at bygge på den frivillige indsats, som blev styrket med Kommissionens henstilling (EU) 2018/334(3), og kommer som reaktion på opfordringer fra Europa-Parlamentet om at styrke foranstaltningerne til bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold i overensstemmelse med den horisontale ramme, der blev etableret ved direktiv 2000/31/EF, og fra Rådet om at forbedre den automatiske sporing sporingen og fjernelse fjernelsen af indhold, der tilskynder til terrorhandlinger. [Ændring 7]

(5)  Anvendelsen af denne forordning bør ikke påvirke anvendelsen af artikel 14 i direktiv 2000/31/EF(4). Især bør enhver foranstaltning, som hostingtjenesteyderen træffer i overensstemmelse med denne forordning, herunder proaktive foranstaltninger, ikke i sig selv føre til, at tjenesteyderen mister den ansvarsfritagelse, som er fastsat i nævnte artikel. Denne forordning påvirker ikke de nationale myndigheder og domstoles beføjelser til at fastslå hostingtjenesteyders ansvar i specifikke sager, hvis betingelserne i artikel 14 i direktiv 2000/31/EF for ansvarsfritagelse ikke er opfyldt. [Ændring 8]

(6)  I denne forordning er der fastsat regler, som skal forebygge bekæmpe misbrug af hostingtjenester til udbredelse af terrorrelateret onlineindhold og således garantere et velfungerende indre marked, under fuld overholdelse af og de bør fuldt ud overholde de grundlæggende rettigheder, der er beskyttet i Unionens retsorden, og navnlig dem, der er sikret i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. [Ændring 9]

(7)  Denne forordning bidrager søger at bidrage til beskyttelsen af den offentlige sikkerhed, idet den fastsætter og bør fastsætte passende og solide beskyttelsesforanstaltninger, som skal sørge for beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, der er på spil. Dette omfatter retten til respekt for privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger, retten til effektiv retsbeskyttelse, ytringsfriheden, herunder retten til frit at modtage og videregive information, friheden til at oprette og drive egen virksomhed og princippet om ikkeforskelsbehandling. Kompetente myndigheder og hostingtjenesteydere bør kun træffe foranstaltninger, som er nødvendige, passende og forholdsmæssige i et demokratisk samfund, idet der tages hensyn til den særlige betydning, der tillægges ytrings- ytringsfriheden, friheden til at modtage og meddele oplysninger og ideer, respekten for privat- og familieliv og informationsfriheden beskyttelsen af personoplysninger, som er en af de hjørnestenene i et pluralistisk, demokratisk samfund og en af er blandt de værdier, som Unionen bygger på. Eventuelle foranstaltninger, som forstyrrer bør ikke gribe ind i ytrings- og informationsfriheden, bør være yderst målrettede i den forstand, at de skal og bør så vidt muligt tjene til forebyggelse bekæmpelse af udbredelsen af terrorindhold gennem en yderst målrettet tilgang uden dermed dog at påvirke retten til lovligt at modtage og videregive information, under hensyntagen til den centrale rolle, som hostingtjenesteydere spiller for den offentlige debat samt formidling og modtagelse af oplysninger, synspunkter og idéer i overensstemmelse med lovgivningen. Effektive foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og beskyttelsen af ytringsfrihed er ikke modstridende, men komplementære og gensidigt forstærkende mål. [Ændring 10]

(8)  Retten til adgang til effektive retsmidler er fastlagt i artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Enhver fysisk eller juridisk person har ret til effektive retsmidler ved den kompetente nationale domstol til prøvelse af de foranstaltninger, som træffes i henhold til denne forordning, og som kan have negativ indvirkning på denne person. Denne ret omfatter navnlig muligheden for, at hostingstjenesteydere og indholdsleverandører reelt kan gøre indsigelse mod påbud om fjernelse ved retten i den medlemsstat, hvis myndigheder har udstedt påbuddet, og muligheden for, at indholdsleverandører kan gøre indsigelse mod de specifikke foranstaltninger, som hostingtjenesteyderen har truffet. [Ændring 11]

(9)  For at skabe klarhed om de foranstaltninger, som både hostingtjenesteydere og kompetente myndigheder bør træffe for at forhindre bekæmpe udbredelse af terrorrelateret onlineindhold, bør der i denne forordning af forebyggelseshensyn fastsættes en definition af terrorindhold, der bygger på definitionen af terrorhandlinger som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541(5). I betragtning af behovet for at bekæmpe den det mest skadelige terrorpropaganda på nettet terrorrelaterede onlineindhold bør definitionen omfatte materiale og informationer, som tilskynder til, eller hverver opfordrer til udførelse af eller slår bidrag til lyd terrorhandlinger eller promoverer deltagelse i en terrorgruppes aktiviteter, hvorved der forårsages fare for udførelse af, at en eller bidrag til terrorhandlinger, giver instruktioner i udførelsen af flere af sådanne handlinger eller promoverer deltagelsen i en terrorgruppes aktiviteter begås forsætligt. Definitionen bør også dække indhold, der giver vejledning om fremstilling og brug af sprængstoffer, skydevåben, andre våben, skadelige eller farlige stoffer samt kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare stoffer (CBRN-stoffer) og enhver vejledning om andre metoder eller teknikker, herunder udvælgelse af mål, med henblik på at begå terrorhandlinger. Sådanne oplysninger omfatter især tekst, billeder, lydoptagelser og videoer. Når det vurderes, hvorvidt indholdet udgør terrorindhold som defineret i denne forordning, bør de kompetente myndigheder såvel som hostingtjenesteyderne tage højde for faktorer såsom udsagnenes art og ordlyd, den kontekst, de indgår i, og deres potentiale for at føre til skadelige konsekvenser for menneskers sikkerhed. Det faktum, at materialet er produceret af, kan tilskrives eller udbredes på vegne af en terrororganisation eller person, der er opført på Unionens liste, spiller en stor rolle for vurderingen. Indhold, som udbredes til uddannelsesmæssige, journalistiske eller forskningsmæssige formål eller til oplysningsformål mod terroraktiviteter, bør beskyttes tilstrækkeligt. Navnlig i tilfælde, hvor indholdsleverandøren har et redaktionelt ansvar, bør enhver afgørelse om fjernelse af det udbredte materiale tage hensyn til de journalistiske standarder, der er fastlagt ved presse- eller medielovgivning i overensstemmelse med EU-retten og chartret om grundlæggende rettigheder. Fremsættelse af radikale, polemiske eller kontroversielle holdninger i den offentlige debat om følsomme politiske spørgsmål bør desuden ikke betragtes som terrorindhold. [Ændring 12]

(10)  For at omfatte de hostingtjenester online, hvor terrorindholdet udbredes, bør denne forordning finde anvendelse på informationssamfundstjenester, som lagrer information fra en tjenestemodtager på dennes anmodning, og som gør de lagrede informationer tilgængelige for tredjepart offentligheden, uanset om denne aktivitet udelukkende er af teknisk, automatisk eller passiv karakter. Sådanne udbydere af informationssamfundstjenester omfatter eksempelvis sociale medieplatforme, videostreamingtjenester, video-, billed- og lyddelingtjenester, fildeling og andre cloudtjenester, i det omfang de gør informationerne tilgængelige for tredjepart offentligheden, og websteder, hvor brugerne kan kommentere og poste anmeldelser. Denne forordning bør også gælde for hostingtjenesteydere, der er etableret uden for Unionen, men som udbyder tjenester inden for Unionen, eftersom en betydelig del af de hostingtjenesteydere, der eksponeres for terrorindhold på deres tjenester, er etableret i tredjelande. Dette bør sikre, at alle virksomheder, som opererer i det digitale indre marked overholder samme krav, uanset hvor de er etableret. For at fastslå, om en tjenesteudbyder udbyder tjenester i Unionen, skal det vurderes, om tjenesteudbyderen gør det muligt for juridiske eller fysiske personer i en eller flere medlemsstater at gøre brug af udbyderens tjenester. Den blotte kendsgerning, at en tjenesteyders websted, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger kan tilgås i en eller flere medlemsstater, er dog isoleret set ikke en tilstrækkelig betingelse for, at denne forordning finder anvendelse. Den bør ikke finde anvendelse på cloudtjenester, herunder cloudtjenester mellem virksomheder, hvor tjenesteyderen ikke har nogen kontraktuelle rettigheder for så vidt angår hvilket indhold, der lagres, eller hvordan det behandles eller offentliggøres af dennes kunder eller af sådanne kunders slutbrugere, og hvor tjenesteyderen ikke har nogen teknisk kapacitet til at fjerne specifikt indhold, som dennes kunder eller sådanne kunders slutbrugere har lagret. [Ændring 13]

(11)  En væsentlig tilknytning til Unionen bør være relevant for bestemmelsen af denne forordnings anvendelsesområde. En sådan væsentlig tilknytning til Unionen anses for at eksistere, hvis en hostingtjenesteyder er etableret i Unionen, eller hvis dette ikke er tilfældet, hvis den har et betydeligt antal brugere i en eller flere medlemsstater eller målrettede aktiviteter mod en eller flere medlemsstater. Målretningen af aktiviteter mod en eller flere medlemsstater kan bestemmes på baggrund af alle relevante omstændigheder, herunder faktorer som anvendelse af et sprog eller en valuta, der normalt benyttes i den pågældende medlemsstat, eller muligheden for at bestille varer eller tjenesteydelser. Målretningen af aktiviteter mod en medlemsstat kan også udledes af, at en applikation er tilgængelig i den pågældende nationale appbutik, at der annonceres lokalt eller reklameres på en medlemsstats sprog, eller at kunderelationer håndteres, f.eks. at kundeservicen varetages, på det sprog, der normalt tales i denne medlemsstat. Der må også antages, at der findes en væsentlig tilknytning, hvis en tjenesteyder retter sine aktiviteter mod mere end én medlemsstat, jf. artikel 17, stk. 1, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012(6). På den anden side kan leveringen af tjenesten alene med henblik på overholdelse af forbuddet mod forskelsbehandling som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/302(7) ikke i sig selv anses for at udgøre målretning af aktiviteter mod et givet område inden for Unionen. [Ændring 14]

(12)  Hostingtjenesteyderne skal udvise rettidig omhu for at forebygge bekæmpe udbredelse af terrorrelateret onlineindhold via deres tjenester til offentligheden. Denne omhu bør ikke indebære en generel forpligtelse overvågning for hostingtjenesteyderne til at overvåge de oplysninger, som de lagrer, eller en generel forpligtelse til aktivt at undersøge forhold eller omstændigheder, der tyder på ulovlig virksomhed. Den rettidige omhu skal indebære, at hostingtjenesteyderne, når de anvender bestemmelserne i denne forordning, handler på en gennemsigtig, omhyggelig, forholdsmæssig og ikke-diskriminerende måde i respekt for det indhold, de lagrer, navnlig når de gennemfører deres egne vilkår og betingelser, med henblik på at undgå fjernelse af indhold, som ikke er terrorindhold. Fjernelse eller deaktivering af adgangen skal foretages under overholdelse af ytrings- ytringsfriheden, friheden til at modtage og meddele oplysninger og tanker i et åbent og demokratisk samfund og mediefriheden og informationsfriheden -pluralismen. [Ændring 15]

(13)  De procedurer og forpligtelser i retssystemer, der følger af påbud om fjernelse, der kræver, at hostingtjenesteydere fjerner terrorindhold eller deaktiverer adgangen hertil, efter at de kompetente myndigheder har foretaget en vurdering, bør harmoniseres. Medlemsstaterne skal frit kunne vælge de kompetente myndigheder og således udpege de administrative, retshåndhævende en retslig myndighed eller retlige myndigheder en funktionelt uafhængig administrativ eller retshåndhævende myndighed, de ønsker skal varetage opgaven. Eftersom terrorindhold hastigt udbredes via onlinetjenester, pålægges hostingtjenesteyderne med denne bestemmelse at sikre, at det terrorindhold, der er identificeret i påbuddet om fjernelse, fjernes eller deaktiveres inden for en time efter modtagelse af påbuddet. Det er op til hostingtjenesteyderne at beslutte, hvorvidt indholdet skal fjernes, eller adgangen til det skal deaktiveres for brugere i Unionen. [Ændring 16]

(14)  Den kompetente myndighed skal bør fremsende påbuddet om fjernelse direkte til modtageren og kontaktpunktet hostingtjenesteyderens kontaktpunkt og, hvor hostingtjenesteyderens hovedsæde er i en anden medlemsstat, til den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat, ved hjælp af enhver form for elektronisk middel, som kan efterlade et skriftligt spor, og som giver tjenesteyderen mulighed for at fastslå ægtheden, herunder nøjagtigheden af datoen og tidspunktet for afsendelse og modtagelse af påbuddet, f.eks. sikker e-mail og platforme eller andre sikre kanaler, herunder dem, der stilles til rådighed af tjenesteyderen, i overensstemmelse med reglerne om beskyttelse af personoplysninger. Dette krav kan navnlig opfyldes ved brug af kvalificerede elektroniske registrerede leveringstjenester som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014(8). [Ændring 17]

(15)  Indberetninger foretaget af kompetente myndigheder eller Europol er en hurtig og effektiv måde at gøre hostingtjenesteyderne opmærksomme på særligt indhold på deres tjenester. Denne mekanisme, hvor hostingtjenesteydere gøres bekendt med oplysninger, der kan betragtes som terrorindhold, og hvor hostingtjenesteyderne frivilligt vurderer, hvorvidt indholdet er i overensstemmelse med deres egne vilkår og betingelser, bør forblive tilgængelig som supplement til påbud om fjernelse. Det er vigtigt, at hostingtjenesteyderne prioriterer en vurdering af sådanne indberetninger, og at de hurtigt meddeler, hvilke foranstaltninger de har truffet. Den endelige afgørelse om, hvorvidt indholdet skal fjernes, fordi det ikke er foreneligt med deres vilkår og betingelser, eller hvorvidt det ikke skal, ligger hos hostingtjenesteyderne. Ved gennemførelse af denne forordning forbliver Europols mandat for så vidt angår indberetninger, jf. forordning (EU) 2016/794(9), uberørt. [Ændring 18]

(16)  I betragtning af omfanget og den nødvendige hastighed for effektiv identifikation og fjernelse af terrorindhold er proaktive foranstaltninger, herunder i visse tilfælde brug af automatiserede værktøjer, forholdsmæssige, specifikke foranstaltninger et afgørende element i bekæmpelsen af terrorrelateret onlineindhold. Med henblik på at begrænse adgangen til terrorindhold via deres tjenester bør hostingtjenesteyderne vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at træffe proaktive specifikke foranstaltninger afhængig af risiciene og graden af eksponering for terrorindhold samt af konsekvenserne for tredjeparts rettidighed og offentlighedens interesse i at modtage og videregive oplysninger, navnlig når der er en betydelig grad af eksponering for terrorrelateret indhold og modtagelse af påbud om fjernelse. Hostingstjenesteyderne bør derfor beslutte, hvilke passende, målrettede, effektive og forholdsmæssige proaktive specifikke foranstaltninger der bør iværksættes. Dette krav bør ikke indebære en generel forpligtelse til overvågning. Disse specifikke foranstaltninger kan omfatte regelmæssig rapportering til de kompetente myndigheder, forøgelse af de menneskelige ressourcer, der tager sig af foranstaltninger til at beskytte tjenesterne mod offentlig udbredelse af terrorrelateret indhold, og udveksling af bedste praksis. I forbindelse med denne vurdering er manglende påbud om fjernelse og indberetninger stilet til en hostingtjenesteyder tegn på lav eksponering for terrorindhold. [Ændring 19]

(17)  Hostingtjenesteyderne skal bør, når de iværksætter proaktive specifikke foranstaltninger, sikre, at brugernes ytrings- ytringsfrihed og informationsfrihed, herunder retten friheden til frit at modtage og videregive information, og tanker i et åbent og demokratisk samfund bevares. Udover at opfylde de krav, der er fastsat i lovgivningen, herunder lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, bør hostingtjenesteyderne handle med behørig omhu og gennemføre sikkerhedsforanstaltninger, herunder især menneskeligt tilsyn og kontrol, hvis det er passende, med henblik på at undgå utilsigtede og fejlagtige beslutninger, der fører til fjernelse af indhold, som ikke er terrorindhold. Dette er særlig relevant, hvis hostingtjenesteyderne bruger automatiserede værktøjer til at spore terrorindhold. Enhver beslutning om at anvende automatiserede værktøjer, hvad enten den træffes på hostingtjenesteyderens eget initiativ eller på den kompetente myndigheds anmodning, bør vurderes med hensyn til underliggende teknologis pålidelighed og de dermed forbundne konsekvenser for de grundlæggende rettidigheder. [Ændring 20]

(18)  For at sikre, at hostingtjenesteydere, der eksponeres for terrorindhold, træffer passende foranstaltninger for at forebygge misbrug af deres tjenester, bør de den kompetente myndigheder myndighed anmode hostingtjenesteydere, som har modtaget et påbud om fjernelse, der er blevet endeligt væsentligt antal endelige påbud om fjernelse, om at rapportere om de trufne proaktive specifikke foranstaltninger. Disse kan bestå af foranstaltninger til forebyggelse af genupload af terrorindhold, der er blevet fjernet eller deaktiveret som følge af et påbud eller en indberetning, som de har modtaget, og hvor der foretages kontrol ved hjælp af offentlige eller private værktøjer, som indeholder kendt terrorindhold. De kan ligeledes gøre brug af også anvende pålidelige tekniske værktøjer til identifikation af at identificere nyt terrorindhold; enten de værktøjer, der allerede er tilgængelige på markedet, eller de, som hostingtjenesteyderen selv udvikler. Hostingtjenesteyderen bør rapportere om de specifikke proaktive foranstaltninger, der er truffet, for at gøre det muligt for den kompetente myndighed at bedømme, om foranstaltningerne er nødvendige, effektive og forholdsmæssige, og om – hvis der bruges automatiserede værktøjer – hostingtjenesteyderen har den fornødne kapacitet til menneskeligt tilsyn og kontrol. De kompetente myndigheder bør i deres vurdering af foranstaltningernes effektivitet, nødvendighed og forholdsmæssighed tage højde for relevante parametre, herunder antallet af påbud om fjernelse og indberetninger, der er udstedt til hostingtjenesteyderen, dennes størrelse og økonomiske kapacitet og betydningen af dens tjenester for udbredelsen af terrorindhold (f.eks. under hensyntagen til antallet af brugere i Unionen) samt de beskyttelsesforanstaltninger, der er indført for at beskytte ytrings- og informationsfriheden og antallet af tilfælde med begrænsninger vedrørende lovligt indhold. [Ændring 21]

(19)  Efter anmodningen bør den kompetente myndighed gå i dialog med hostingtjenesteyderen om de fornødne proaktive specifikke foranstaltninger, der skal træffes. Hvis det er nødvendigt, bør den kompetente myndighed pålægge anmode hostingtjenesteyderen om at træffe revurdere de nødvendige foranstaltninger eller anmode om, at der vedtages passende, effektive og forholdsmæssige proaktive specifikke foranstaltninger, hvis den vurderer, at de trufne foranstaltninger er utilstrækkelige til at afbøde risiciene. En afgørelse om at pålægge sådanne specifikke proaktive foranstaltninger bør i princippet ikke føre til en generel forpligtelse til overvågning som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i direktiv 2000/31/EF. I betragtning af de særligt alvorlige risici, der er forbundet med udbredelse af terrorindhold, kan de afgørelser, som de kompetente myndigheder træffer på grundlag af forordningen, afvige fra den tilgang, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, i direktiv 2000/31/EF, med hensyn til visse specifikke, målrettede foranstaltninger, som det er nødvendigt at træffe af tvingende hensyn til den offentlige sikkerhed. Den kompetente myndighed bør, før den træffer sådanne afgørelser, finde en rimelig balance mellem de berørte offentlige interesser og de grundlæggende rettigheder, herunder især retten til ytrings- og informationsfrihed og retten til at oprette og drive egen virksomhed, og give en behørig begrundelse. ikke overholder principperne om nødvendighed og proportionalitet eller er utilstrækkelige til at afbøde risiciene. Den kompetente myndighed bør kun anmode om specifikke foranstaltninger, som hostingtjenesteyderen med rimelighed kan forventes at gennemføre, bl.a. under hensyntagen til hostingtjenesteydernes økonomiske og andre ressourcer. En anmodning om at gennemføre sådanne specifikke foranstaltninger bør ikke føre til en generel forpligtelse til overvågning som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i direktiv 2000/31/EF. [Ændring 22]

(20)  Forpligtelsen for hostingtjenesteydere til at opbevare fjernet indhold og dertil knyttede data bør fastsættes til specifikke formål og være tidsbegrænset til den periode, der er nødvendig. Der er behov for at udvide kravet om opbevaring af data, da sådanne data ellers ville gå tabt som konsekvens af fjernelsen af det pågældende indhold. Dertil knyttede data omfatter data som eksempelvis "abonnentdata", herunder navnlig data vedrørende indholdsleverandørens identitet såvel som "adgangsdata", herunder f.eks. dato og tidspunkt for indholdsleverandørens brug eller log-in og log-off fra tjenesten sammen med den IP-adresse, som internetudbyderen har tildelt indholdsleverandøren. [Ændring 23]

(21)  Forpligtelsen til at opbevare indholdet til brug i sager med administrativ eller retslig prøvelse eller retsmidler er nødvendig og berettiget for at sikre effektive klagemuligheder for den indholdsleverandør, hvis indhold er blevet fjernet eller deaktiveret, og for at sikre, at indholdet genindsættes, som det var, før det blev fjernet, alt afhængig af udfaldet af prøvelsen. Forpligtelsen til at opbevare indhold til efterforsknings- og retsforfølgningsformål er berettiget og nødvendigt i betragtning af den værdi, dette materiale kan tilføre med hensyn til at forstyrre eller forbygge terroraktiviteter. Hvis virksomheder fjerner indhold eller deaktiverer adgangen hertil, navnlig via deres egne proaktive specifikke foranstaltninger, og ikke underretter bør de prompte underrette de relevante kompetente retshåndhævende myndigheder, fordi de vurderer, at det ikke falder inden for anvendelsesområdet for artikel 13, stk. 4. Opbevaring af indholdet til brug for forebyggelse, sporing, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger er også berettiget. Med henblik herpå bør det terrorrelaterede indhold og de relaterede data kun lagres i denne forordning en specifik periode, kan således at de retshåndhævende myndigheder være uvidende kan kontrollere indholdet og afgøre, om indholdets eksistens. Derfor er opbevaring af indholdet til brug for det er nødvendigt til disse specifikke formål. Denne periode må højst være på seks måneder. Med henblik på forebyggelse, sporing, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger også berettiget. Med henblik herpå er den påkrævede opbevaring af data begrænset til data, som sandsynligvis er knyttet til terrorhandlinger, og som derfor kan bidrage til retsforfølgningen af terrorhandlinger eller til at forebygge alvorlige risici for den offentlige sikkerhed. [Ændring 24]

(22)  For at sikre proportionalitet bør opbevaringsperioden være begrænset til seks måneder for at give indholdsleverandørerne tilstrækkelig tid til at indlede en klageproces eller gøre det muligt for de retshåndhævende myndigheder at tilgå relevante data til brug for efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger. På anmodning fra den myndighed, som foretager prøvelsen, kan denne periode imidlertid forlænges til den tid, der er nødvendig i tilfælde, hvor der er indledt en klagesag eller retlige procedurer, men denne disse ikke er afsluttet inden udløbet af perioden på seks måneder. Denne varighed bør også være tilstrækkelig til at gøre det muligt for de retshåndhævende myndigheder at bevare de det nødvendige beviser indhold til brug for efterforskninger og retsforfølgning, idet balancen i forhold til de grundlæggende rettigheder sikres. [Ændring 25]

(23)  Denne forordning påvirker ikke de proceduremæssige garantier og de proceduremæssige efterforskningsforanstaltninger vedrørende adgangen til indholdet og de dertil knyttede data, der opbevares med henblik på efterforskning og retsforfølgning i terrorsager, som reguleret under medlemsstaternes nationale lovgivning og EU-retten.

(24)  Gennemsigtighed i hostingtjenesteydernes politikker med hensyn til terrorindhold er afgørende for at øge tjenesteydernes ansvarlighed over for brugerne og styrke borgernes tillid til det digitale indre marked. Hostingtjenesteyderne Kun hostingtjenesteydere, der er underlagt påbud om fjernelse i det pågældende år, bør kunne pålægges at offentliggøre årlige gennemsigtighedsrapporter med meningsfulde oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til sporing, identifikation og fjernelse af terrorindhold. [Ændring 26]

(24a)  De myndigheder, der har kompetence til at udstede påbud om fjernelse, bør også offentliggøre gennemsigtighedsrapporter, der indeholder oplysninger om antallet af påbud om fjernelse, antallet af afslag, mængden af kortlagt terrorrelateret indhold, der har ført til efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger, og antallet af tilfælde af indhold, der fejlagtigt er blevet bestemt som terrorrelateret. [Ændring 27]

(25)  Klageprocedurer udgør en nødvendig sikkerhedsforanstaltning mod fejlagtig fjernelse af indhold, som er beskyttet under ytrings- ytringsfriheden og informationsfriheden friheden til at modtage og videregive oplysninger og tanker i et åbent og demokratisk samfund. Hostingtjenesteydere bør derfor etablere brugervenlige klagemekanismer og sikre, at klager håndteres omgående og i fuld gennemsigtighed over for indholdsleverandøren. Kravet om, at hostingtjenesteyderen skal genindsætte indholdet, hvis det er blevet fjernet ved en fejl, påvirker ikke hostingtjenesteydernes mulighed for at håndhæve deres vilkår og betingelser af andre årsager. [Ændring 28]

(26)  Effektiv retsbeskyttelse i henhold til artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder kræver, at de berørte personer kan få kendskab til årsagerne til, at det indhold, som de har uploadet, er blevet fjernet eller adgangen hertil deaktiveret. Hostingtjenesteyderne bør med henblik herpå stille meningsfulde oplysninger til rådighed for indholdsleverandøren så vedkommende kan gøre indsigelse mod denne beslutning. Dette kræver imidlertid ikke nødvendigvis, at indholdsleverandøren underrettes direkte såsom årsagerne til, at indholdet er blevet fjernet eller deaktiveret, og retsgrundlaget herfor, så vedkommende kan gøre indsigelse mod denne beslutning. Afhængig af omstændighederne kan hostingtjenesteyderne erstatte det indhold, der betragtes som terrorindhold, med en besked om, at det er blevet fjernet eller deaktiveret i overensstemmelse med denne forordning. Yderligere oplysninger om årsagerne og om indholdsleverandørens muligheder for at gøre indsigelse mod afgørelsen bør gives på anmodning. Hvis de kompetente myndigheder beslutter, at det af hensyn til offentlighedens sikkerhed, herunder i forbindelse med en efterforskning, er upassende eller kontraproduktivt at underrette indholdsleverandøren direkte om, at indholdet er blevet fjernet eller deaktiveret, bør de informere hostingtjenesteyderen herom. [Ændring 29]

(27)  For at undgå dobbeltarbejde og forstyrrelser af efterforskninger og for at minimere udgifterne for de berørte tjenesteydere bør de kompetente myndigheder informere, koordinere og samarbejde med hinanden og, hvis det er passende, med Europol, når de udsteder påbud om fjernelse eller sender indberetninger til hostingtjenesteydere. I gennemførelsen af bestemmelserne i denne forordning vil Europol kunne yde støtte i henhold til sit nuværende mandat og den gældende retlige ramme. [Ændring 30]

(27a)  Indberetninger foretaget af Europol er en hurtig og effektiv måde at gøre hostingtjenesteyderne opmærksomme på særligt indhold på deres tjenester. Denne mekanisme, hvor hostingtjenesteydere gøres bekendt med oplysninger, der kan betragtes som terrorrelateret indhold, således at hostingtjenesteyderne frivilligt kan vurdere, hvorvidt indholdet er i overensstemmelse med deres egne vilkår og betingelser, bør forblive tilgængelig som supplement til påbud om fjernelse. Det er derfor vigtigt, at hostingtjenesteyderne prioriterer samarbejde med Europol og en vurdering af Europols indberetninger, og at de hurtigt meddeler, hvilke foranstaltninger de har truffet. Den endelige afgørelse om, hvorvidt indholdet skal fjernes, fordi det ikke er foreneligt med deres vilkår og betingelser, eller hvorvidt det ikke skal, ligger hos hostingtjenesteyderne. Ved gennemførelse af denne forordning forbliver Europols mandat som fastsat i forordning (EU) 2016/794(10) uberørt. [Ændring 31]

(28)  For at sikre effektiv og tilstrækkeligt sammenhængende gennemførelse af proaktive foranstaltninger, der træffes af hostingtjenesteyderne, bør de kompetente myndigheder i medlemsstaterne kommunikere med hinanden vedrørende deres drøftelser med hostingtjenesteyderne vedrørende påbud om fjernelse og med hensyn til indkredsning, gennemførelse og vurdering af specifikke proaktive foranstaltninger. Der er ligedan også brug for et sådant samarbejde med hensyn til vedtagelse af regler om sanktioner såvel som gennemførelse og håndhævelse af sanktioner. [Ændring 32]

(29)  Det er afgørende, at den kompetente myndighed, som er ansvarlig i en medlemsstat for at pålægge sanktioner, er fuldt ud informeret om udstedelsen af påbud om fjernelse og indberetninger og om efterfølgende udvekslinger mellem hostingtjenesteyderen og den de relevante kompetente myndighed myndigheder i andre medlemsstater. Med henblik herpå bør medlemsstaterne tilvejebringe passende og sikre kommunikationskanaler og -mekanismer, som sikrer rettidig deling af relevante oplysninger. [Ændring 33]

(30)  For at fremme hurtig udveksling mellem kompetente myndigheder såvel som med hostingtjenesteydere og for at undgå dobbeltarbejde kan medlemsstaterne gøre brug af de værktøjer, som Europol har udviklet, som eksempelvis applikationen til administration af internetindberetning eller opfølgningsværktøjer.

(31)  I betragtning af noget terrorindholds særligt alvorlige konsekvenser bør hostingtjenesteyderne øjeblikkeligt informere myndighederne i den berørte medlemsstat eller de kompetente myndigheder, der hvor de er etableret eller har en retlig repræsentant, hvis de bliver bekendt med beviser for terrorhandlinger. For at sikre proportionalitet er denne forpligtelse begrænset til terrorhandlinger som defineret i artikel 3, stk. 1, i direktiv (EU) 2017/541. Forpligtelsen til underretning indebærer ikke, at hostingtjenesteyderne er forpligtet til aktivt at søge efter sådanne beviser. Den berørte medlemsstat er den medlemsstat, som har jurisdiktion med hensyn til efterforskning og retsforfølgning i sager med terrorhandlinger, jf. direktiv (EU) 2017/541, på grundlag af gerningsmandens eller det potentielle offers nationalitet, eller hvor målet for terrorhandlingen befinder sig. I tvivlstilfælde kan hostingtjenesteyderne sende oplysningerne til Europol, som i henhold til sit mandat bør følge op, herunder ved at videresende oplysningerne til de relevante nationale myndigheder.

(32)  De kompetente myndigheder i medlemsstaterne bør have lov til at anvende sådanne oplysninger til at træffe efterforskningsforanstaltninger i henhold til national ret eller EU-retten, herunder til at udstede en europæisk editionskendelse i henhold til forordningen om europæiske editions- og sikringskendelser om elektronisk bevismateriale i straffesager(11).

(33)  Både hostingtjenesteyderne og medlemsstaterne bør oprette kontaktpunkter for at fremme en hurtig og effektiv håndtering af påbud om fjernelse og indberetninger. Modsat den retlige repræsentant tjener kontaktpunkterne et operationelt formål. Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt bør bestå af særlige midler, der muliggør elektronisk fremsendelse af påbud om fjernelse og indberetninger, og af tekniske og menneskelige ressourcer, der muliggør hurtig og effektiv behandling heraf. Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt skal ikke nødvendigvis befinde sig i Unionen, og hostingtjenesteyderen kan frit vælge et eksisterende kontaktpunkt under forudsætning af, at dette kontaktpunkt er i stand til at udføre de i denne forordning fastsatte funktioner. Med henblik på at sikre, at terrorindhold fjernes eller adgangen hertil deaktiveres inden for en time efter modtagelsen af påbuddet om fjernelse, bør hostingtjenesteyderne sikre, at deres kontaktpunkter er tilgængelige døgnet rundt. Oplysningerne om kontaktpunktet bør omfatte oplysninger om det sprog, som kontaktpunktet kan kontaktes på. For at lette kommunikationen mellem hostingtjenesteyderne og de kompetente myndigheder opfordres hostingtjenesteyderne til at muliggøre kommunikation på et af Unionens officielle sprog, på hvilket deres vilkår og betingelser foreligger. [Ændring 34]

(34)  Da der ikke findes et generelt krav til hostingtjenesteyderne om at sikre en fysisk tilstedeværelse i Unionen, er der behov for at skabe klarhed om, under hvilken medlemsstats jurisdiktion en hostingtjenesteyder, der udbyder tjenester i Unionen, hører. Generelt hører hostingtjenesteyderen under jurisdiktionen i den medlemsstat, hvor den har sit hovedsæde, eller hvor den har udpeget sin retlige repræsentant. Hvis en anden medlemsstat udsteder et påbud om fjernelse, bør dets myndigheder ikke desto mindre være i stand til at håndhæve deres påbud ved at træffe indgribende foranstaltninger, som ikke er af præventiv karakter, som eksempelvis tvangsbøder. Med hensyn til hostingtjenesteydere, som ikke har noget hovedsæde i Unionen, og som ikke har udpeget en retlig repræsentant, bør enhver medlemsstat have mulighed for at pålægge sanktioner under forudsætning af, at ne bis in idem-princippet overholdes. [Ændring 35]

(35)  De hostingtjenesteydere, som ikke er etableret i Unionen, bør skriftligt udpege en retlig repræsentant for at sikre overholdelse og håndhævelse af forpligtelserne i denne forordning. Hostingtjenesteydere kan benytte en eksisterende retlig repræsentant, forudsat at denne retlige repræsentant er i stand til at udføre de opgaver, der er fastsat i denne forordning. [Ændring 36]

(36)  Den retlige repræsentant bør have retlig beføjelse til at agere på vegne af hostingtjenesteyderen.

(37)  Medlemsstaterne bør med henblik på denne forordning udpege kompetente myndigheder. Kravet om at udpege kompetente myndigheder indebærer en enkelt retslig eller funktionelt uafhængig administrativ myndighed. Dette krav nødvendiggør ikke nødvendigvis, at der bliver etableret nye myndigheder skal oprettes en ny myndighed, idet; et eksisterende organer organ kan tildeles de i denne forordning fastsatte opgaver. Denne forordning kræver, at der udpeges myndigheder en myndighed, som har kompetence til at udstede påbud om fjernelse, foretage indberetninger, føre tilsyn med proaktive specifikke foranstaltninger og pålægge sanktioner. Det er op Medlemsstaterne bør give Kommissionen meddelelse om den kompetente myndighed, der udpeges i henhold til medlemsstaterne at afgøre, hvor mange myndigheder de ønsker denne forordning, og Kommissionen bør offentliggøre en online-oversigt over den kompetente myndighed i hver medlemsstat. Onlineregistret bør være lettilgængeligt for at gøre det nemt for hostingtjenesteyderne hurtigt at udpege til at løse disse opgaver kontrollere ægtheden af påbud om fjernelse. [Ændring 37]

(38)  Sanktioner er nødvendige for at sikre, at hostingtjenesteyderne på effektiv vis opfylder forpligtelserne i henhold til denne forordning. Medlemsstaterne bør vedtage regler om sanktioner, herunder, hvis det er nødvendigt, bøderetningslinjer. Der skal pålægges særligt alvorlige bør fastsættes sanktioner, i tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen systematisk undlader at fjerne terrorindhold eller deaktivere adgangen dertil inden for en time efter modtagelse af et påbud om fjernelse. Manglende overholdelse i enkeltsager vil kunne sanktioneres under hensyntagen til ne bis in idem-princippet og proportionalitetsprincippet, og idet det sikres, at sådanne sanktioner tager højde for systematisk forsømmelse. For at sikre retssikkerheden bør forordningen fastsætte, i hvilket omfang forsømmelse af de relevante forpligtelser kan medføre sanktioner. at hostingtjenesteyderne systematisk og konsekvent undlader at overholde deres forpligtelser i henhold til denne forordning. Sanktioner for manglende overholdelse af artikel 6 bør kun pålægges i forbindelse med forpligtelser som følge af en anmodning om rapportering, jf. artikel 6, stk. 2, eller en afgørelse om pålæggelse gennemførelse af yderligere proaktive specifikke foranstaltninger, jf. artikel 6, stk. 4. Når det afgøres, hvorvidt der skal pålægges økonomiske sanktioner eller ej, bør der tages behørigt hensyn til hostingtjenesteyderens finansielle ressourcer. Desuden bør den kompetente myndighed tage hensyn til, om hostingtjenesteyderen er en nyetableret virksomhed eller en lille eller mellemstor virksomhed, og den bør i hvert enkelt tilfælde vurdere, om den var i stand til at efterkomme det udstedte påbud på tilfredsstillende vis. Medlemsstaterne skal bør sikre, at sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af indhold, som ikke er terrorrelateret. [Ændring 38]

(39)  Anvendelsen af standardiserede formularer letter samarbejdet og informationsudvekslingen mellem de kompetente myndigheder og tjenesteydere og gør det muligt for dem at kommunikere hurtigere og mere effektivt. Det er særlig vigtigt at sikre, at der skrides hurtigt til handling efter modtagelse af et påbud om fjernelse. Formularer mindsker udgifterne til oversættelse og bidrager til en høj kvalitetsstandard. Svarformularerne bør ligeledes give mulighed for en standardiseret informationsudveksling, hvilket er særlig vigtigt, hvis tjenesteyderne ikke kan efterkomme påbuddet. Autentificerede transmissionskanaler kan garantere påbuddets autenticitet, herunder nøjagtigheden af datoen og tidspunktet for afsendelse og modtagelse af påbuddet.

(40)  For at muliggøre hurtige ændringer, hvis det er nødvendigt, af indholdet af de formularer, der skal anvendes med henblik på denne forordning, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde uddelegeres til Kommissionen med henblik på at ændre bilag I, II og III til denne forordning. For at kunne tage højde for den teknologiske udvikling og den dertil knyttede retlige ramme bør Kommissionen ligeledes tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at supplere denne forordning med tekniske krav til de elektroniske midler, som de kompetente myndigheder skal anvende til at fremsende påbud om fjernelse. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning(12). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(41)  Medlemsstaterne bør indhente oplysninger om gennemførelse af lovgivningen, herunder oplysninger om antal tilfælde af vellykket sporing, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger som følge af denne forordning. Der bør fastlægges et detaljeret program for overvågning af forordningens output, resultater og virkninger af denne forordning, der kan ligge til grund for en evaluering af lovgivningen. [Ændring 39]

(42)  På grundlag af resultaterne og konklusionerne i gennemførelsesrapporten og udfaldet af overvågningen bør Kommissionen tidligst tre ét år efter forordningens ikrafttræden foretage en evaluering. Evalueringen bør være baseret på de fem syv kriterier: effektivitet, nødvendighed, proportionalitet, virkningsfuldhed, relevans, sammenhæng og merværdi for Unionen. Det vil blive vurderet bør vurderes, hvorvidt de forskellige operationelle og tekniske foranstaltninger i henhold til forordningen fungerer, herunder foranstaltningernes effektivitet med hensyn til at forbedre sporing, identifikation og fjernelse af terrorindhold, sikkerhedsforanstaltningernes effektivitet og virkningerne på potentielt berørte grundlæggende rettigheder, herunder ytringsfriheden og friheden til at modtage og meddele oplysninger, mediefriheden og -pluralismen, friheden til at oprette og drive egen virksomhed samt retten til privatlivets fred og retten til beskyttelsen af personoplysninger. Kommissionen bør også vurdere virkningerne på tredjeparts potentielt berørte rettigheder og interesser, herunder en revision af kravet om underretning af indholdsleverandører. [Ændring 40]

(43)  Målet for denne forordning, nemlig at sikre et velfungerende digitalt indre marked ved at forebygge udbredelse af terrorrelateret onlineindhold, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af begrænsningens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFDELING I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.  I denne forordning fastlægges der målrettede ensartede bestemmelser, der skal forhindre bekæmpe misbrug af hostingtjenester til offentlig udbredelse af terrorrelateret onlineindhold. Der fastsættes navnlig: [Ændring 41]

a)  regler for den rettidige rimelig og proportional rettidig omhu, som hostingtjenesteydere skal udvise for at forebygge bekæmpe offentlig udbredelse af terrorrelateret onlineindhold via deres tjenester og, hvis det er nødvendigt, sikre hurtig fjernelse [Ændring 42]

b)  en række foranstaltninger, som medlemsstaterne skal gennemføre for at identificere terrorrelateret indhold, muliggøre hostingtjenesteydernes hurtige fjernelse heraf i overensstemmelse med EU-retten om passende beskyttelsesforanstaltninger for ytringsfriheden og friheden til at modtage og meddele oplysninger og tanker i et åbent og demokratisk samfund og fremme samarbejdet med de kompetente myndigheder i andre medlemsstaterne medlemsstater, med hostingtjenesteydere og, hvis det er relevant, med EU-organer. [Ændring 43]

2.  Denne forordning finder anvendelse på hostingtjenesteydere, der udbyder tjenester i Unionen til offentligheden, uanset hvor der deres hovedsæde befinder sig. [Ændring 44]

2a.  Denne forordning finder ikke anvendelse på indhold, som udbredes til uddannelsesmæssige, kunstneriske, journalistiske eller forskningsmæssige formål eller som led i oplysningforanstaltninger vedrørende terrorvirksomhed, eller på indhold, der er udtryk for polemiske eller kontroversielle synspunkter i forbindelse med den offentlige debat. [Ændring 45]

2b.  Denne forordning indebærer ikke nogen ændring af pligten til at respektere rettigheder, friheder og principper som omhandlet i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union og berører ikke de grundlæggende principper i EU-retten og national ret om ytringsfrihed, pressefrihed og mediefriheden og -pluralismen. [Ændring 46]

2c.  Denne forordning berører ikke direktiv 2000/31/EF. [Ændring 47]

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

-1)  "informationssamfundstjenester": de tjenester, der er omhandlet i artikel 2, litra a), i direktiv 2000/31/EF [Ændring 48]

1)  "hostingtjenesteyder": en udbyder af informationssamfundstjenester, der består i oplagring af information fra en tjenestemodtager på dennes anmodning og tilrådighedsstillelse af de lagrede informationer til tredjeparter for offentligheden. Dette gælder kun for tjenester, der leveres til offentligheden på applikationslaget. Cloudinfrastrukturudbydere og cloududbydere betragtes ikke som hostingtjenesteydere. Dette gælder heller ikke for elektroniske kommunikationstjenester som defineret i direktiv (EU) 2018/1972 [Ændring 49]

2)  "indholdsleverandør": en bruger, der har leveret oplysninger, som er eller har været lagret og stillet til rådighed for offentligheden af en hostingtjenesteyder på brugerens anmodning [Ændring 50]

3)  "udbyde tjenester i Unionen": at gøre det muligt for juridiske eller fysiske personer i en eller flere medlemsstater at gøre brug af tjenester fra hostingudbyderen hostingtjenesteyderen, som har en betydelig forbindelse til denne eller disse medlemsstater såsom:

a)  hostingtjenesteyderens etablering i Unionen

b)  et betydeligt antal brugere i en eller flere medlemsstater

c)  målrettede aktiviteter mod en eller flere medlemsstater.

4)  "terrorhandlinger": handlinger som defineret i artikel 3, stk. 1, i direktiv (EU) 2017/541 [Ændring 51]

5)  "terrorrelateret indhold": en et eller flere af følgende oplysninger materialer: [Ændring 52]

a)  opfordring tilskynden til eller slåen til lyd for, herunder at begå en af de lovovertrædelser, der er angivet i artikel 3, stk. 1, litra a)-i), i direktiv (EU) 2017/541, hvor en sådan adfærd, direkte eller indirekte, såsom ved forherligelse af terrorhandlinger, slår til lyd for udførelse af terrorhandlinger, hvorved der forårsages fare for, at en eller flere af sådanne handlinger måtte blive begået begås forsætligt [Ændring 53]

b)  opfordring hvervning af en anden person eller gruppe af personer til at bidrage begå eller medvirke til terrorhandlinger at begå en af de lovovertrædelser, der er angivet i artikel 3, stk. 1, litra a)-i), i direktiv (EU) 2017/541, hvorved der skabes fare for, at der forsætligt begås en eller flere af disse lovovertrædelser [Ændring 54]

c)  promovering hvervning af en anden person eller gruppe af personer til at deltage i en terrorgruppes aktiviteter, navnlig herunder ved opfordring til deltagelse i at stille oplysninger eller støtte materielle ressourcer til en terrorgruppe rådighed, eller ved at finansiere dens aktiviteter på en hvilken som helst måde i den i artikel 2, stk. 3, 4 i direktiv (EU) 2017/541 fastsatte betydning, hvorved der skabes fare for, at der forsætligt begås en eller flere af disse lovovertrædelser [Ændring 55]

d)  afgivelse af instruktioner i fremstilling eller brug af sprængstoffer, skydevåben eller andre våben eller skadelige eller farlige stoffer eller i andre konkrete metoder eller teknikker med henblik på at udføre eller medvirke til udførelse at udføre en af de terrorhandlinger, der er angivet i artikel 3, stk. 1, litra a)-i), i direktiv (EU) 2017/541 [Ændring 56]

da)  afbildning af udførelsen af en eller flere af de lovovertrædelser, der er angivet i artikel 3, stk. 1, litra a)-i), i direktiv (EU) 2017/541, hvorved der forårsages fare for, at en eller flere af sådanne lovovertrædelser begås forsætligt [Ændring 57]

6)  "udbredelse af terrorrelateret indhold": tilrådighedsstillelse af terrorrelateret indhold til tredjepart for offentligheden via hostingtjenesteydernes tjenester [Ændring 58]

7)  "vilkår og betingelser": alle vilkår, betingelser og klausuler, uanset navn eller form, som kontraktforholdet mellem hostingtjenesteyderen og dens brugere er underlagt

8)  "indberetning": en meddelelse fra en kompetent myndighed eller eventuelt et relevant EU-organ til en hostingtjenesteyder om oplysninger, der kan betragtes som terrorindhold, med henblik på leverandørens frivillige overvejelse af, hvorvidt indholdet er i overensstemmelse med dens egne vilkår og betingelser [Ændring 59]

9)  "hovedsæde": det hovedkontor eller hjemsted, hvor de primære finansielle funktioner og den operationelle kontrol udøves

9a)  "kompetent myndighed": én enkelt udpeget retslig myndighed eller funktionelt uafhængig administrativ myndighed i medlemsstaten. [Ændring 60]

AFDELING II

FORANSTALTNINGER TIL FOREBYGGELSE AF UDBREDELSE AF TERRORRELATERET ONLINEINDHOLD

Artikel 3

Rettidig omhu

1.  Hostingtjenesteydere træffer handler i overensstemmelse med denne forordning passende, rimelige og forholdsmæssige foranstaltninger mod udbredelse af terrorrelateret indhold og til beskyttelse af for at beskytte brugerne mod terrorrelateret indhold. De handler i den forbindelse på en omhyggelig, forholdsmæssig og ikke-diskriminerende måde og under alle omstændigheder under behørigt hensyn til brugernes grundlæggende rettigheder og den grundlæggende betydning af ytrings- ytringsfriheden og informationsfriheden retten til at modtage og videregive information og tanker i et åbent og demokratisk samfund og med henblik på at undgå fjernelse af indhold, som ikke er terrorindhold. [Ændring 61]

1a.  Disse forpligtelser til omhu indebærer ikke en generel forpligtelse for hostingtjenesteyderne til at overvåge de oplysninger, som de fremsender eller lagrer, eller en generel forpligtelse til aktivt at undersøge forhold eller omstændigheder, der tyder på ulovlig virksomhed. [Ændring 62]

2.  Hostingtjenesteyderne fastsætter i deres vilkår og betingelser bestemmelser, der skal forebygge udbredelse af terrorrelateret indhold, og anvender disse. [Ændring 63]

2a.  Hvor hostingtjenesteydere bliver bekendt med eller gjort opmærksom på terrorindhold på deres tjenester, skal de underrette de kompetente myndigheder om det pågældende indhold og hurtigt fjerne det. [Ændring 64]

2b.  Hostingtjenesteydere, som opfylder kriterierne i definitionen af videodelingsplatforme i direktiv (EU) 2018/1808, træffer passende foranstaltninger til at bekæmpe udbredelsen af terrorrelateret indhold i overensstemmelse med artikel 28b, stk. 1, litra c), og stk. 3, i direktiv (EU) 2018/1808. [Ændring 65]

Artikel 4

Påbud om fjernelse

1.  Den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen har sit hovedsæde, har beføjelser til at træffe afgørelse udstede et påbud om at fjernelse, der pålægger hostingtjenesteyderen skal at fjerne terrorrelateret indhold eller deaktivere adgangen hertil. [Ændring 66]

1a.  Den kompetente myndighed i en medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen ikke har sit hovedsæde eller ikke har en retlig repræsentant, kan anmode om at få adgangen til terrorrelateret indhold deaktiveret og håndhæve denne anmodning inden for sit eget område. [Ændring 67]

1b.  Hvis den relevante kompetente myndighed ikke tidligere har udstedt et påbud om fjernelse til en hostingtjenesteyder, skal den kontakte hostingtjenesteyderen med oplysninger om procedurer og gældende frister, mindst 12 timer før der udstedes et påbud om fjernelse. [Ændring 68]

2.  Hostingtjenesteyderen skal fjerne det terrorrelaterede indhold eller deaktivere adgangen hertil snarest muligt og inden for en time efter at have modtaget påbuddet om fjernelse. [Ændring 69]

3.  Påbud om fjernelse skal i overensstemmelse med formularen i bilag I indeholde følgende:

a)  identifikation af den kompetente myndighed, der via en elektronisk signatur udsteder påbuddet om fjernelse, og den kompetente myndigheds autentificering af påbuddet om fjernelse [Ændring 70]

b)  en detaljeret erklæring med en forklaring af, hvorfor indholdet betragtes som terrorrelateret indhold, med som minimum en og en specifik henvisning til de kategorier af terrorrelateret indhold, der er opført i artikel 2, stk. 5 [Ændring 71]

c)  en præcis internetadresse (Uniform Resource Locator, URL) og, hvis det er nødvendigt, yderligere oplysninger, som muliggør identifikation af det pågældende indhold [Ændring 72]

d)  en henvisning til denne forordning som retsgrundlag for påbuddet om fjernelse

e)  dato og tidstempel for udstedelsen

f)  letforståelige oplysninger om hostingtjenesteyderens og den pågældende indholdsleverandørs klagemuligheder, herunder mulighed for at klage til den kompetente myndighed samt domstolsprøvelse såvel som klagefrister [Ændring 73]

g)  hvis det er relevant nødvendigt og forholdsmæssigt, afgørelsen om ikke at videregive oplysninger om fjernelsen af terrorindholdet eller deaktiveringen af adgangen hertil, jf. artikel 11. [Ændring 74]

4.  Uden at det berører den forpligtelse, som hostingtjenesteyderen har til at efterkomme påbuddet om fjernelse inden for den i stk. 2 fastsatte frist, fremlægger den kompetente myndighed på anmodning fra hostingtjenesteyderen eller indholdsleverandøren en detaljeret begrundelse. [Ændring 75]

5.  De Den kompetente myndigheder myndighed stiler påbuddet om fjernelse til hostingtjenesteyderens hovedsæde eller til den retlige repræsentant, som hostingtjenesteyderen har udpeget i henhold til artikel 16, og fremsender den til kontaktpunktet som omhandlet i artikel 14, stk. 1. Sådanne påbud sendes af elektronisk vej, som kan efterlade et skriftligt spor på en måde, der gør det muligt at verificere afsenderen, herunder nøjagtigheden af datoen og tidspunktet for afsendelse og modtagelse af påbuddet. [Ændring 76]

6.  Hostingtjenesteyderne anerkender modtagelsen og underretter ved hjælp af formularen i bilag II uden unødig forsinkelse den kompetente myndighed om, at terrorindholdet er blevet fjernet eller adgangen hertil deaktiveret, idet især tidspunktet angives. [Ændring 77]

7.  Hvis hostingtjenesteyderen ikke kan efterkomme påbuddet om fjernelse grundet force majeure eller faktisk umulighed, som ikke kan tilskrives hostingtjenesteyderen, herunder grundet tekniske eller operationelle årsager, skal den uden unødig forsinkelse informere den kompetente myndighed og begrunde hvorfor ved hjælp af formularen i bilag II. Den frist, der er fastsat i stk. 2, finder anvendelse, så snart de fremhævede årsager ikke længere er til stede. [Ændring 78]

8.  Hvis hostingtjenesteyderen ikke kan Hostingtjenesteyderen kan nægte at efterkomme påbuddet om fjernelse, fordi hvis det indeholder åbenbare fejl eller ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at påbuddet kan efterkommes,. Den underretter hostingtjenesteyderen uden unødig forsinkelse den kompetente myndighed og udbeder sig en nærmere forklaring ved hjælp af formularen i bilag III. Den frist, der er fastsat i stk. 2, finder anvendelse ved modtagelsen af den nærmere forklaring. [Ændring 79]

9.  Den kompetente myndighed, som har udstedt påbuddet om fjernelse, informerer den kompetente myndighed, som fører tilsyn med gennemførelsen af proaktive specifikke foranstaltninger, jf. artikel 17, stk. 1, litra c), når påbuddet bliver endeligt. Et påbud om fjernelse bliver endeligt, når der ikke er gjort indsigelse inden for den i henhold til national lovgivning fastsatte frist, eller hvis det er blevet stadfæstet efter en klage. [Ændring 80]

Artikel 4a

Høringsprocedure for påbud om fjernelse

1.  Den kompetente myndighed, som udsteder et påbud om fjernelse i henhold til artikel 4, stk. 1a, fremsender en kopi af påbuddet om fjernelse til den i artikel 17, stk. 1, litra a), omhandlede kompetente myndighed, hvor hostingtjenesteyderen har sit hovedsæde, samtidig med at den fremsendes til hostingtjenesteyderen i overensstemmelse med artikel 4, stk. 5.

2.  Såfremt den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen har sit hovedsæde, har rimelig grund til at antage, at påbuddet om fjernelse kan have en indvirkning på den pågældende medlemsstats grundlæggende interesser, underretter denne den udstedende kompetente myndighed. Den udstedende myndighed tager højde for disse omstændigheder og tilbagetrækker eller vedtager påbuddet om fjernelse, hvor det er nødvendigt. [Ændring 81]

Artikel 4b

Samarbejdsprocedure for udstedelse af et supplerende påbud om fjernelse

1.  Hvor en kompetent myndighed har udstedt et påbud om fjernelse i henhold til artikel 4, stk. 1a, kan denne myndighed kontakte den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen har sit hovedsæde, for at anmode om, at sidstnævnte kompetente myndighed også udsteder et påbud om fjernelse i henhold til artikel 4, stk. 1.

2.  Den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen har sit hovedsæde, skal enten udstede et påbud om fjernelse eller afvise at udstede en ordre så hurtigt som muligt, dog højst en time efter at være blevet kontaktet i henhold til stk. 1, og skal underrette den kompetente myndighed, der udstedte det første påbud, om sin afgørelse.

3.  I tilfælde, hvor den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen har sit hovedsæde, har brug for mere end én time til at foretage sin egen vurdering af indholdet, sender den en anmodning til den pågældende hostingtjenesteyder om midlertidigt at deaktivere adgangen til indholdet i op til 24 timer, i løbet af hvilken periode den kompetente myndighed foretager vurderingen og enten udsteder påbuddet om fjernelse eller tilbagetrækker anmodningen om at deaktivere adgangen. [Ændring 82]

Artikel 5

Indberetninger

1.  Den kompetente myndighed eller det relevante EU-organ kan sende en indberetning til en hostingtjenesteyder.

2.  Hostingtjenesteydere iværksætter operationelle og tekniske foranstaltninger, som fremmer en hurtig vurdering af det indhold, der er fremsendt af de kompetente myndigheder, og eventuelt af relevante EU-organer til deres frivillige overvejelse.

3.  Indberetningen stiles til hostingtjenesteyderens hovedsæde eller til den retlige repræsentant, som tjenesteyderen har udpeget i henhold til artikel 16, og fremsender den til kontaktpunktet som omhandlet i artikel 14, stk. 1. Sådanne indberetninger sendes elektronisk.

4.  Indberetningen skal indeholde tilstrækkeligt detaljerede oplysninger, herunder årsagerne til, at indholdet betragtes som terrorrelateret, en URL og eventuelt yderligere oplysninger, som muliggør identifikation af det pågældende terrorindhold.

5.  Hostingtjenesteyderen vurderer hurtigst muligt det identificerede indhold i indberetningen ud fra sine egne vilkår og betingelser og beslutter, hvorvidt indholdet skal fjernes eller adgangen dertil deaktiveres.

6.  Hostingtjenesteyderen underretter hurtigt den kompetente myndighed eller det relevante EU-organ om resultatet af vurderingen og tidsplanen for enhver foranstaltning, der træffes som resultat af indberetningen.

7.  Hvis hostingtjenesteyderen vurderer, at indberetningen ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at vurdere det pågældende indhold, underretter den uden ophold de kompetente myndigheder eller det relevante EU-organ herom, idet den forklarer, hvilke oplysninger eller præciseringer der er behov for. [Ændring 83]

Artikel 6

Proaktive Specifikke foranstaltninger [Ændring 84]

1.  Hostingtjenesteyderne træffer, hvis Uden at det er passende, proaktive berører direktiv (EU) 2018/1808 og direktiv 2000/31/EF kan hostingtjenesteyderne træffe specifikke foranstaltninger til beskyttelse af deres tjenester mod offentlig udbredelse af terrorrelateret indhold. Foranstaltningerne skal være effektive, målrettede og forholdsmæssige, tage højde for idet der lægges særlig vægt på risikoen ved og omfanget af eksponering for terrorrelateret indhold, brugernes grundlæggende rettigheder og ytrings- den grundlæggende betydning af retten til ytringsfrihed og friheden til at modtage og informationsfrihedens afgørende betydning meddele oplysninger og tanker i et åbent og demokratisk samfund. [Ændring 85]

2.  Hvis den er blevet underrettet i henhold til artikel 4, stk. 9, skal den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), anmode hostingtjenesteyderen om inden for tre måneder efter modtagelsen af anmodningen og derefter mindst en gang om året at fremlægge en rapport om de specifikke proaktive foranstaltninger, den har truffet, herunder ved hjælp af automatiserede værktøjer, med henblik på at:

a)  forebygge genupload af indhold, der tidligere er blevet fjernet, eller hvortil adgangen allerede er blevet deaktiveret, fordi det anses for at være terrorrelateret indhold

b)  spore, identificere og hurtigt fjerne eller deaktivere adgangen til terrorrelateret indhold.

En sådan anmodning sendes til hostingtjenesteyderens hovedsæde eller til den retlige repræsentant, som tjenesteyderen har udpeget.

Rapporterne skal indeholde alle relevante oplysninger, som gør det muligt for den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), at vurdere, hvorvidt de proaktive foranstaltninger er effektive og forholdsmæssige, herunder at vurdere, hvordan redskaber til automatisk sporing, menneskeligt tilsyn og kontrolmekanismer anvendes. [Ændring 86]

3.  Hvis den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), mener, at de proaktive foranstaltninger, som er truffet og meddelt i henhold til stk. 2, er utilstrækkelige med hensyn til at afbøde og styre risikoen og niveauet for eksponering, kan den anmode hostingtjenesteyderen om at træffe yderligere proaktive foranstaltninger. Hostingtjenesteyderen samarbejder i den forbindelse med den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), med henblik på at indkredse de specifikke foranstaltninger, som hostingtjenesteyderen skal iværksætte, fastsætte vigtige målsætninger og benchmarks samt frister for deres gennemførelse. [Ændring 87]

4.  Hvis der ikke kan nås en aftale inden for tre måneder fra anmodningen som omhandlet i stk. 3 Efter at have fastslået, at en hostingtjenesteyder har modtaget et betydeligt antal påbud om fjernelse, kan den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), udstede sende en afgørelse anmodning om nødvendige, forholdsmæssige og effektive yderligere specifikke foranstaltninger, som pålægger særlige yderligere nødvendige og forholdsmæssige proaktive foranstaltninger hostingtjenesteyderen skal gennemføre. Den kompetente myndighed må ikke pålægge en generel overvågningspligt eller brug af automatiske værktøjer. I afgørelsen anmodningen tages der især højde for den tekniske gennemførlighed af foranstaltningerne, hostingtjenesteyderens størrelse og økonomiske kapacitet og virkningen af sådanne foranstaltninger på brugernes grundlæggende rettigheder og den grundlæggende betydning af ytrings- ytringsfriheden og friheden til at modtage og meddele oplysninger og tanker i et åbent og informationsfriheden demokratisk samfund. En sådan afgørelse anmodning sendes til hostingtjenesteyderens hovedsæde eller til den retlige repræsentant, som tjenesteyderen har udpeget. Hostingtjenesteyderen rapporterer regelmæssigt om gennemførelsen af sådanne foranstaltninger som specificeret af den kompetente myndighed, jf. artikel 17, stk. 1, litra c). [Ændring 88]

5.  En hostingtjenesteyder kan til enhver tid anmode den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), om at tage anmodninger eller afgørelser, jf. henholdsvis stk. 2, 3 og 4, op til revision og, hvis det er passende, tilbagekalde dem. Den kompetente myndighed fremlægger en detaljeret begrundelse inden for et rimeligt tidsrum efter at have modtaget anmodningen fra hostingtjenesteyderen. [Ændring 89]

Artikel 7

Opbevaring af indhold og dertil knyttede data

1.  Hostingtjenesteyderne opbevarer det terrorindhold, som er blevet fjernet eller deaktiveret som følge af et påbud om fjernelse eller en indberetning eller som resultat af en proaktiv specifik foranstaltning i henhold til artikel 4, 5 og 6, og dertil knyttede data, som er blevet fjernet som konsekvens af fjernelsen af terrorindholdet, og som er nødvendigt for: [Ændring 90]

a)  sager med administrativ eller retslig prøvelse eller retsmidler [Ændring 91]

b)  retshåndhævende myndigheders forebyggelse, sporing, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger. [Ændring 92]

2.  Terrorindholdet og de dertil knyttede data som omhandlet i stk. 1, litra a), opbevares i seks måneder og slettes efter udløbet af denne periode. På anmodning fra den kompetente myndighed eller domstol opbevares terrorindholdet i en længere nærmere fastsat periode, alene hvis og så længe det er nødvendigt for verserende sager med administrativ eller retslig prøvelse eller retsmidler, jf. stk. 1, litra a). Hostingtjenesteyderne bevarer det terrorrelaterede indhold og de tilhørende data, der er omhandlet i stk. 1, litra b), indtil de retshåndhævende myndigheder reagerer på underretningen fra hostingtjenesteyderen i overensstemmelse med artikel 13, stk. 4, dog højst seks måneder. [Ændring 93]

3.  Hostingtjenesteyderne sikrer, at der træffes passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til opbevaring af det i stk. 1 og 2 omhandlede terrorindhold og de dertil knyttede data.

Disse tekniske og organisatoriske foranstaltninger skal sikre, at det opbevarede terrorindhold og de dertil knyttede data kun tilgås og bruges til de formål, der er nævnt i stk. 1, og at der er et højt sikkerhedsniveau for opbevaringen af de pågældende personoplysninger. Hostingtjenesteyder reviderer og ajourfører disse foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.

AFDELING III

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG ANSVARLIGHED

Artikel 8

Forpligtelser til gennemsigtighed for hostingtjenesteydere [Ændring 94]

1.  Hostingtjenesteyderne Hvor det er relevant, fastsætter hostingtjenesteyderne klart i deres vilkår og betingelser deres politik for forebyggelse af udbredelse af terrorrelateret indhold, herunder, hvis hvor det er passende relevant, en meningsfuld forklaring af de proaktive specifikke foranstaltningers funktion, herunder brugen af redskaber til automatisk sporing. [Ændring 95]

2.  Hostingtjenesteyderne, der er eller har været genstand for et påbud om fjernelse i det pågældende år, offentliggør årlige gennemsigtighedsrapporter vedrørende de tiltag, der er gjort for at bekæmpe udbredelsen af terrorrelateret indhold. [Ændring 96]

3.  Gennemsigtighedsrapporter skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)  oplysninger om hostingtjenesteyderens foranstaltninger for så vidt angår sporing, identifikation og fjernelse af terrorindhold

b)  oplysninger om hostingtjenesteyderens foranstaltninger for så vidt angår forebyggelse af genupload af indhold, der tidligere er blevet fjernet, eller hvortil adgangen allerede er blevet deaktiveret, fordi det anses for at være terrorrelateret indhold, navnlig hvis der er anvendt automatiseret teknologi [Ændring 97]

c)  oplysninger om mængden af det indhold, der er fjernet, eller hvortil adgangen er deaktiveret som følge af henholdsvis påbud om fjernelse indberetninger eller specifikke foranstaltninger, og antallet af påbud, hvor indholdet ikke er blevet fjernet i overensstemmelse med artikel 4, stk. 7 og proaktive foranstaltninger 8, sammen med en begrundelse for afslaget [Ændring 98]

d)  overblik over antallet og udfaldet af klageprocedurer og sager om domstolsprøvelse, herunder antallet af sager, hvor det blev fastslået, at indhold fejlagtigt var blevet identificeret som terrorrelateret indhold. [Ændring 99]

Artikel 8a

Kompetente myndigheders pligt til gennemsigtighed

1.  De kompetente myndigheder offentliggør årlige gennemsigtighedsrapporter, som mindst indeholder følgende oplysninger:

a)  antal udstedte påbud om fjernelse, antal fjernelser og antal afviste eller ignorerede påbud om fjernelse

b)  antal tilfælde af identificeret terrorrelateret indhold, der har ført til efterforskning og retsforfølgning, og antal tilfælde af indhold, der fejlagtigt blev identificeret som terrorrelateret indhold

c)  en beskrivelse af de foranstaltninger, som de kompetente myndigheder har anmodet om i henhold til artikel 6, stk. 4. [Ændring 100]

Artikel 9

Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende brug og gennemførelse af proaktive specifikke foranstaltninger [Ændring 101]

1.  Når hostingtjenesteyderne gør brug af automatiserede værktøjer i henhold til denne forordning, bør der være effektive og passende beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer, at beslutninger vedrørende dette indhold, navnlig beslutninger om at fjerne eller deaktivere adgangen til indhold, der anses for ulovligt indhold, er korrekte og velfunderede. [Ændring 102]

2.  Beskyttelsesforanstaltningerne bør navnlig omfatte menneskeligt tilsyn og kontrol, hvor det er relevant og under alle omstændigheder, når en detaljeret vurdering af den relevante sammenhæng er nødvendig for at afgøre, hvorvidt indholdet anses for terrorindhold af hensigtsmæssigheden af afgørelsen om at fjerne eller nægte adgang til indhold, navnlig med hensyn til ytringsfriheden og friheden til at modtage og meddele oplysninger og tanker i et åbent og demokratisk samfund. [Ændring 103]

Artikel 9a

Effektive retsmidler

1.  Indholdsleverandører, hvis indhold er blevet fjernet, eller hvor adgangen til deres indhold er blevet deaktiveret som følge af et påbud om fjernelse, og hostingtjenesteydere, som har modtaget et påbud om fjernelse, skal have adgang til effektive retsmidler. Medlemsstaterne skal fastsætte effektive procedurer for udøvelsen af denne ret. [Ændring 104]

Artikel 10

Klagemekanismer

1.  Hostingtjenesteyderne indfører effektive en effektiv og tilgængelige mekanismer tilgængelig mekanisme, som gør det muligt for indholdsleverandører, hvis indhold er blevet fjernet, eller hvor adgangen til indholdet er blevet deaktiviteret som følge af en indberetning i henhold til artikel 5 eller som følge af proaktive specifikke foranstaltninger i henhold til artikel 6, at indgive en klage mod hostingtjenesteyderens handlinger, idet der anmodes om genindsættelse af indholdet. [Ændring 105]

2.  Hostingtjenesteyderne undersøger straks enhver klage, de modtager, og genindsætter indholdet uden unødig forsinkelse, hvis det uberettiget er blevet fjernet eller deaktiveret. De underretter klageren om udfaldet af undersøgelsen senest to uger efter modtagelsen af klagen og skal i de tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen beslutter, at indholdet ikke skal genindsættes, give en forklaring for denne afgørelse. Genindsættelse af indhold udelukker ikke anvendelsen af yderligere retlige foranstaltninger i forbindelse med hostingtjenesteyderens eller den kompetente myndigheds afgørelse. [Ændring 106]

Artikel 11

Oplysninger til indholdsleverandører

1.  Hvis hostingtjenesteydere fjerner terrorindhold eller deaktiverer adgangen hertil, stiller de omfattende og kortfattede oplysninger til rådighed for indholdsleverandøren om, at terrorindholdet er blevet fjernet eller deaktiveret, og om mulighederne for at anfægte afgørelsen, og de skal efter anmodning give vedkommende en kopi af påbuddet om fjernelse, der udstedes i overensstemmelse med artikel 4. [Ændring 107]

2.  På indholdsleverandørens anmodning informerer hostingstjenesteyderen denne om årsagerne til, at indholdet er blevet fjernet eller deaktiveret, og om mulighederne for at anfægte denne beslutning. [Ændring 108]

3.  Forpligtelsen i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis den kompetente myndighed på grundlag af objektive beviser og under overvejelse af nødvendigheden og proportionaliteten af den pågældende beslutning beslutter, at videregivelse af oplysninger ikke må finde sted af hensyn til den offentlige sikkerhed, såsom forebyggelse, efterforskning, sporing og retsforfølgning i terrorsager, så længe som nødvendigt, dog ikke længere end [fire] uger fra afgørelsen. Hostingstjenesteyderen videregiver i så tilfælde ikke nogen oplysninger om, at terrorindholdet er blevet fjernet, eller at adgangen hertil er blevet deaktiveret. [Ændring 109]

AFDELING IV

SAMARBEJDE MELLEM KOMPETENTE MYNDIGHEDER, EU-ORGANER OG HOSTINGTJENESTEYDERE

Artikel 12

De kompetente myndigheders kapaciteter

Medlemsstaterne sikrer, at deres kompetente myndigheder har de nødvendige kapaciteter og tilstrækkelige ressourcer til at nå målene og opfylde deres forpligtelser i henhold til denne forordning med stærke garantier for uafhængighed. [Ændring 110]

Artikel 13

Samarbejde mellem hostingtjenesteydere, kompetente myndigheder og eventuelt relevante kompetente EU-organer [Ændring 111]

1.  De kompetente myndigheder i medlemsstaterne informerer, koordinerer og samarbejder med hinanden og, hvis det er passende, med relevante EU-organer såsom Europol med hensyn til påbud om fjernelse og indberetninger for at undgå dobbeltarbejde, øge koordineringen og undgå forstyrrelser af efterforskninger i forskellige medlemsstater. [Ændring 112]

2.  De kompetente myndighed i medlemsstaterne informerer, koordinerer og samarbejder med den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c) og d), med hensyn til de foranstaltninger, der træffes i henhold til artikel 6, og håndhævelsesforanstaltningerne i henhold til artikel 18. Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c) og d), er i besiddelse af alle relevante oplysninger. Med henblik herpå tilvejebringer medlemsstaterne passende og sikre kommunikationskanaler eller -mekanismer, som sikrer rettidig deling af relevante oplysninger. [Ændring 113]

3.  Medlemsstaterne og hostingtjenesteyderne kan vælge at gøre brug af særlige redskaber, herunder, hvis det er passende, de redskaber, som relevante EU-organer som eksempelvis Europol har etableret, for navnlig at fremme: [Ændring 114]

a)  behandling og feedback vedrørende påbud om fjernelse i henhold til artikel 4

b)  behandling og feedback vedrørende indberetninger i henhold til artikel 5 [Ændring 115]

c)  samarbejde med henblik på indkredsning og gennemførelse af proaktive specifikke foranstaltninger i henhold til artikel 6. [Ændring 116]

4.  Hvis hostingtjenesteyderne bliver bekendt med beviser for terrorhandlinger terrorrelateret indhold, informerer de omgående de myndigheder, der er kompetente til at efterforske og retsforfølge strafbare handlinger i den berørte medlemsstat eller. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at identificere den berørte medlemsstat, underretter hostingtjenesteyderen kontaktpunktet i den medlemsstat, jf. artikel 14 17, stk. 2, hvor hostingtjenesteyderne hostingtjenesteyderen har deres sit hovedsæde eller retlige repræsentant. Hostingtjenesteyderne kan i tvivlstilfælde en retlig repræsentant, og videregive videregiver endvidere oplysningerne til Europol til opfølgning. [Ændring 117]

4a.  Hostingtjenesteyderne samarbejder med de kompetente myndigheder. [Ændring 118]

Artikel 14

Kontaktpunkter

1.  Hostingtjenesteyderne Hostingtjenesteydere, der tidligere har modtaget en eller flere påbud om fjernelse, etablerer kontaktpunkter, som gør det muligt at modtage påbud om fjernelse og indberetninger ad elektronisk vej og sikre deres hurtige virkningsfulde behandling i henhold til artikel 4 og 5. De sikrer, at disse oplysninger gøres offentligt tilgængelige. [Ændring 119]

2.  De i stk. 1 nævnte oplysninger skal præcisere det eller de officielle EU-sprog, jf. forordning nr. 1/58, på hvilke(t) der kan rettes henvendelse til kontaktpunktet, og på hvilket yderligere udvekslinger om påbud om fjernelse og indberetninger, jf. artikel 4 og 5, skal finde sted. Dette skal omfatte mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen har sit hovedsæde, eller hvor dens retlige repræsentant, jf. artikel 16, er bosiddende eller etableret. [Ændring 120]

3.  Medlemsstaterne etablerer et kontaktpunkt, som håndterer anmodninger om præcisering og feedback for så vidt angår de påbud om fjernelse og indberetninger, som de har udstedt. Oplysninger om kontaktpunktet gøres offentligt tilgængelige. [Ændring 121]

AFDELING V

GENNEMFØRELSE OG HÅNDHÆVELSE

Artikel 15

Jurisdiktion

1.  Den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderens hovedsæde befinder sig, har jurisdiktion med henblik på artikel 6, 18 og 21. En hostingtjenesteyder, hvis hovedsæde ikke befinder sig i en medlemsstat, anses for at høre under den medlemsstats jurisdiktion, hvor den retlige repræsentant som omhandlet i artikel 16 er bosiddende eller etableret.

2.  Hvis en hostingtjenesteyder, der ikke har sit hovedsæde i en af medlemsstaterne, ikke udpeger en retlig repræsentant, har alle medlemsstater kompetence. Hvor en medlemsstat beslutter sig for at udøve denne kompetence, skal den underrette alle de andre medlemsstater herom. [Ændring 122]

3.  Hvis en myndighed i en anden medlemsstat har udstedt et påbud om fjernelse i henhold til artikel 4, stk. 1, har denne medlemsstat kompetence til at træffe tvangsforanstaltninger i henhold til national ret for at håndhæve påbuddet om fjernelse. [Ændring 123]

Artikel 16

Retlig repræsentant

1.  En hostingtjenesteyder, der ikke er etableret i Unionen, men som udbyder sine tjenester i Unionen, udpeger skriftligt en juridisk eller fysisk person som sin retlige repræsentant i Unionen med henblik på modtagelse, overholdelse og håndhævelse af påbud om fjernelse, indberetninger, og anmodninger og afgørelser udstedt af de kompetente myndigheder på grundlag af denne forordning. Den retlige repræsentant skal være bosiddende eller etableret i en af de medlemsstater, hvor hostingtjenesteyderen udbyder tjenester. [Ændring 124]

2.  Hostingtjenesteyderen betror den retlige repræsentant at modtage, efterkomme og håndhæve påbud om fjernelse, indberetninger, og anmodninger afgørelser som omhandlet i stk. 1, på hostingtjenesteyderens vegne. Hostingtjenesteyderne giver deres retlige repræsentanter de beføjelser og ressourcer, der er nødvendige for at samarbejde med de kompetente myndigheder og efterkomme disse afgørelser og påbud. [Ændring 125]

3.  Den udpegede retlige repræsentant kan drages til ansvar for manglende overholdelse af nærværende forordnings bestemmelser, uden at det berører hostingtjenesteyderens ansvar og de søgsmål, der vil kunne anlægges over for denne.

4.  Hostingtjenesteyderen underretter den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra d), i den medlemsstat, hvor den retlige repræsentant er bosiddende eller etableret, om udpegelsen. Oplysninger om den retlige repræsentant gøres offentligt tilgængelige.

AFDELING VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 17

Udpegning af kompetente myndigheder

1.  Hver medlemsstat udpeger den en retslig eller de myndigheder funktionelt uafhængig administrativ myndighed, der er kompetent for at: [Ændring 126]

a)  udstede påbud om fjernelse, jf. artikel 4

b)  spore og identificere terrorindhold og gøre hostingtjenesteyderne bekendt hermed, jf. artikel 5 [Ændring 127]

c)  føre tilsyn med gennemførelsen af proaktive specifikke foranstaltninger, jf. artikel 6 [Ændring 128]

d)  håndhæve forpligtelserne i henhold til denne forordning ved hjælp af sanktioner, jf. artikel 18.

1a.  Medlemsstaterne udpeger et kontaktpunkt inden for de kompetente myndigheder, som håndterer anmodninger om præcisering og feedback for så vidt angår de påbud om fjernelse, som de har udstedt. Oplysninger om kontaktpunktet gøres offentligt tilgængelige. [Ændring 129]

2.  Senest den ... [seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden] giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om de kompetente myndigheder omhandlet i stk. 1. Kommissionen opretter et onlineregister over alle de kompetente myndigheder og det udpegede kontaktpunkt for hver enkelt kompetent myndighed. Kommissionen offentliggør meddelelsen og eventuelle ændringer heraf i Den Europæiske Unions Tidende. [Ændring 130]

Artikel 18

Sanktioner

1.  Medlemsstaterne fastsætter de regler vedrørende sanktioner, der anvendes i tilfælde af hostingtjenesteydernes systematiske og vedvarende overtrædelser af denne forordning, og træffer alle fornødne foranstaltninger for at sikre sanktionernes gennemførelse. Sådanne sanktioner begrænses til overtrædelser af forpligtelserne i: [Ændring 131]

a)  artikel 3, stk. 2 (hostingtjenesteydernes vilkår og betingelser) [Ændring 132]

b)  artikel 4, stk. 2 og 6 (gennemførelse af og feedback om påbud om fjernelse)

c)  artikel 5, stk. 5 og 6 (vurdering af og feedback om indberetninger) [Ændring 133]

d)  artikel 6, stk. 2 og 4 (rapporter om proaktive specifikke foranstaltninger og vedtagelse af foranstaltninger efter en afgørelse anmodning, der pålægger specifikke proaktive yderligere specifikke foranstaltninger) [Ændring 134]

e)  artikel 7 (opbevaring af data)

f)  artikel 8 (gennemsigtighed for hostingtjenesteydere) [Ændring 135]

g)  artikel 9 (sikkerhedsforanstaltninger vedrørende proaktive gennemførelse af specifikke foranstaltninger) [Ændring 136]

h)  artikel 10 (klageprocedurer)

i)  artikel 11 (oplysninger til indholdsleverandører)

j)  artikel 13, stk. 4 (oplysninger om beviser på terrorhandlinger terrorrelateret indhold) [Ændring 137]

k)  artikel 14, stk. 1 (kontaktpunkter)

l)  artikel 16 (udpegelse af en retlig repræsentant).

2.  Sanktionerne De i stk. 1 omhandlede sanktioner skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest den ... [seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden] Kommissionen meddelelse om disse regler og foranstaltninger og underretter den straks om alle senere ændringer, der berører dem. [Ændring 138]

3.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder ved fastsættelse af sanktionernes art og størrelse tager hensyn til alle relevante omstændigheder, herunder:

a)  overtrædelsens art, grovhed og varighed

b)  hvorvidt overtrædelsen blev begået forsætligt eller uagtsomt

c)  overtrædelser, som den juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen, tidligere har begået

d)  den ansvarlige juridiske persons finansielle styrke

e)  hostingtjenesteyderens grad af samarbejde med de kompetente myndigheder. [Ændring 139]

ea)  hostingtjenesteyderens art og størrelse, navnlig med hensyn til mikrovirksomheder eller små virksomheder som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF(13). [Ændring 140]

4.  Medlemsstaterne sikrer, at systematisk og vedvarende mangel på overholdelse af forpligtelserne i artikel 4, stk. 2, medfører økonomiske sanktioner på op til 4 % af hostingtjenesteyderens samlede omsætning for det seneste regnskabsår. [Ændring 141]

Artikel 19

Tekniske krav, kriterier for vurderingen af vigtigheden og ændringer af formularen for påbud om fjernelse [Ændring 142]

1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20 med henblik på at supplere denne forordning med de nødvendige tekniske krav til de elektroniske midler, som de kompetente myndigheder skal anvende til at fremsende påbud om fjernelse. [Ændring 143]

1a.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20 med henblik på at supplere denne forordning med kriterier og tal, som skal anvendes af de kompetente myndigheder til at fastlægge, hvad der svarer til et væsentligt antal ubestridte påbud om fjernelse som omhandlet i nærværende forordning. [Ændring 144]

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage sådanne delegerede retsakter med henblik på at ændre bilag I, II og II for effektivt at imødegå et eventuelt behov for forbedringer af indholdet af formularerne for påbud om fjernelse og de formularer, der skal anvendes til at oplyse om, hvorfor det ikke er muligt at gennemføre påbuddet om fjernelse.

Artikel 20

Udøvelse af delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 19, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [denne forordnings ikrafttræden].

3.  Den i artikel 19 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 19 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 21

Overvågning

1.  Medlemsstaterne indsamler oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet i overensstemmelse med denne forordning, fra deres kompetente myndigheder og hostingtjenesteydere under deres jurisdiktion, og sender dem til Kommissionen senest den [31. marts] hvert år. Disse oplysninger skal omfatte:

a)  oplysninger om antallet af udstedte påbud om fjernelse og indberetninger, mængden af det terrorindhold, som er blevet fjernet eller deaktiveret, herunder de tilsvarende frister, jf. artikel 4 og 5, og oplysninger om antallet af tilsvarende sager, hvor terrorhandlinger med succes er blevet sporet, efterforsket og retsforfulgt [Ændring 145]

b)  oplysninger om de specifikke proaktive foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 6, herunder mængden af det terrorindhold, som er blevet fjernet eller deaktiveret og de tilsvarende frister

ba)  oplysninger om antallet af anmodninger om adgang, som en kompetent myndighed har udstedt vedrørende indhold, der opbevares af hostingtjenesteyderen i henhold til artikel 7 [Ændring 146]

c)  oplysninger om antallet af indledte klageprocedurer og de foranstaltninger, som hostingtjenesteyderne har truffet i henhold til artikel 10

d)  oplysninger om antallet af indledte søgsmålsprocedurer og de afgørelser, der er truffet af den kompetente myndighed i overensstemmelse med national ret.

2.  Senest ... [et år efter denne forordnings anvendelsesdato] fastlægger Kommissionen et detaljeret program for overvågning af forordningens output, resultater og virkninger. I overvågningsprogrammet fastlægges metoderne til samt indikatorerne og intervallerne for indsamling af data og anden nødvendig dokumentation. Det specificerer de tiltag, Kommissionen og medlemsstaterne skal gøre med hensyn til indsamling og analyse af data og andre beviser med henblik på at overvåge fremskridtene og evaluere denne forordning, jf. artikel 23.

Artikel 22

Gennemførelsesrapport

Senest ... [to år efter denne forordnings ikrafttræden] forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning. Der tages i Kommissionens rapport hensyn til oplysninger om overvågning, jf. artikel 21, og oplysninger hidrørende fra forpligtelserne til gennemsigtighed, jf. artikel 8. Medlemsstaterne forlægger Kommissionen alle de oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen af rapporten.

Artikel 23

Evaluering

Tidligst den … [tre Et år efter denne forordnings anvendelsesdato] foretager Kommissionen en evaluering af denne forordning og aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning, herunder om sikkerhedsmekanismernes funktion og effektivitet, samt indvirkningen på de grundlæggende rettigheder, navnlig ytringsfriheden og retten til frit at modtage og videregive information og retten til respekt for privatlivets fred. I forbindelse med denne evaluering skal Kommissionen ligeledes aflægge rapport om behovet for, gennemførligheden af og effektiviteten i relation til at oprette en europæisk onlineplatform for terrorindhold, som vil gøre det muligt for alle medlemsstaterne at anvende en sikker kommunikationskanal til at sende påbud om fjernelse af terrorrelateret indhold til hostingtjenesteydere. Om nødvendigt ledsages rapporten af forslag til retsakter. Medlemsstaterne forlægger Kommissionen alle de oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen af rapporten. [Ændring 147]

Artikel 24

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den ... [seks 12 måneder efter ikrafttrædelsen]. [Ændring 148]

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG I

PÅBUD OM FJERNELSE AF TERRORINDHOLD (artikel 4 i forordning (EU) XXX)

Ifølge artikel 4 i forordning (EU) ...(14) skal modtageren af påbuddet om fjernelse fjerne terrorindholdet eller deaktivere adgangen hertil inden for en time efter at have modtaget påbuddet om fjernelse fra den kompetente myndighed.

Ifølge artikel 7 i forordning (EU) …(15) skal modtageren opbevare indhold og dertil knyttede data, som er blevet fjernet, eller hvor adgangen er blevet deaktiveret, i seks måneder eller længere på anmodning fra de kompetente myndigheder eller domstole.

Påbuddet om fjernelse skal sendes på et af de sprog, som modtageren har valgt i henhold til artikel 14, stk. 2

AFSNIT A:

Udstedende medlemsstat: ………………………………………………………………………………….……………..

Bemærk: Oplysninger om den udstedende myndighed anføres til sidst (afsnit E og F)

Modtager (retlig repræsentant):

………………………………………………………………………………….……………..

Modtager (kontaktpunkt):

………………………………………………………………………………….……………..

Medlemsstat, hvis jurisdiktion modtageren hører under: [hvis forskellig fra den udstedende medlemsstat] ………………………………………………………………………………….……………..

Tidspunkt og dato for udstedelse af påbud om fjernelse:

………………………………………………………………………………….……………..

Sagsnummer på påbuddet om fjernelse: ………………………………………………………………………………….……………..

AFSNIT B: Indhold, som skal fjernes eller deaktiveres inden for en time uden unødigt ophold: [Ændring 162]

URL og eventuelt yderligere oplysninger, som muliggør identifikation og nøjagtig placering af det indberettede indhold:

…………………….…………………………………………………………………………

Årsag(er), som forklarer, hvorfor indholdet betragtes som terrorindhold, jf. artikel 2, stk. 5, i forordning (EU) XXX. Indholdet (sæt kryds i den eller de relevante bokse):

□ tilskynder til, slår til lyd for eller forherliger udførelsen af terrorhandlinger at der begås terrorhandlinger som opregnet i artikel 3, stk. 1, litra a)-i), i direktiv (EU) 2017/541 (artikel 2, stk. 5, litra a)) [Ændring 149]

opfordrer til bidrag hverver en anden person eller gruppe af personer til at begå eller bidrage til at begå terrorhandlinger som opregnet i artikel 3, stk. 1, litra a)-i), i direktiv (EU) 2017/541 (artikel 2, stk. 5, litra b)) [Ændring 150]

promoverer hverver en anden person eller gruppe af personer til at deltage i en terrorgruppes aktiviteter, opfordrer til deltagelse som opregnet i eller støtte til denne gruppe artikel 3, stk. 1, litra a)-i), i direktiv (EU) 2017/541 (artikel 2, stk. 5, litra c)) [Ændring 151]

□ giver instruktioner eller teknikker til fremstilling eller brug af sprængstoffer, skydevåben eller andre våben eller skadelige eller farlige stoffer eller om andre konkrete metoder eller teknikker til udførelse af terrorhandlinger som opregnet i artikel 3, stk. 1, litra a)-i), i direktiv (EU) 2017/541 (artikel 5 2, stk. 5, litra d)) [Ændring 152]

□ afbilder udførelsen af lovovertrædelser som opregnet i artikel 3, stk. 1, litra a)-i), i direktiv (EU) 2017/541 (artikel 2, stk. 5, litra e)) [Ændring 153]

Yderligere oplysninger om årsagerne til, at indholdet betragtes som terrorindhold (valgfrit): ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….

AFSNIT C: Oplysninger til indholdsleverandøren:

Bemærk venligst, at (kryds af, hvis relevant):

□ Modtageren af hensyn til den offentlige sikkerhed skal afstå fra at underrette indholdsleverandøren, hvis indhold er blevet fjernet, eller hvor adgangen dertil er blevet deaktiveret.

Ellers: Nærmere oplysninger om mulighederne for at klage over påbuddet om fjernelse i den udstedende medlemsstat (som på anmodning kan videregives til indholdsleverandøren) i henhold til national lovgivning, se afsnit D nedenfor:

AFSNIT D: Underretning af den medlemsstat, der har jurisdiktion

□ kryds af, hvis den medlemsstat, der har jurisdiktion over modtageren, er en anden end den udstedende medlemsstat:

□ en kopi af påbud om fjernelse sendes til den relevante kompetente myndighed i den medlemsstat, der har jurisdiktion

AFSNIT E: Nærmere oplysninger om den myndighed, der har udstedt påbuddet om fjernelse

Type af myndighed, der har udstedt dette påbud om fjernelse (sæt kryds i den relevante boks):

□ dommer, domstol eller undersøgelsesdommer

□ retshåndhævende myndighed

□ anden kompetent myndighed → venligst udfyld afsnit F

Nærmere oplysninger om den udstedende myndighed og/eller dennes repræsentant, der bekræfter, at indholdet i påbuddet om fjernelse er nøjagtigt og korrekt:

Myndighedens navn: ………………………………………………………………………………….…………

Navn på repræsentant: ………………………………………………………………………………….…………

Stilling (titel/grad): ………………………………………………………………………………….…………

Sag nr.:….…………………………………..……………………………..……………..

Adresse:…………………………………………………………….…………..………..

Tlf. nr.: (landekode) (områdenummer) …………………………………………..…………….

Fax nr.: (landekode) (områdenummer) ………………………………………………………………………………….…………

E-mail: …………………………………………………………..……………..………….

Dato:

………………………………………………………………………………….…………

Officielt stempel (hvis et sådant findes) og underskrift:(16) ………………………………………………...……

AFSNIT F: Kontaktoplysninger til opfølgning

Oplysninger til brug for kontakt til den udstedende myndighed for modtagelse af feedback om tidspunktet for fjernelse eller deaktivering af adgang eller for yderligere præciseringer:

………………………………………………………………………………..………….

Kontaktoplysninger på myndigheden i den medlemsstat, der har jurisdiktion over modtageren [hvis forskellig fra den udstedende medlemsstat]:

………………………………………………………………………………..………….

AFSNIT G: Oplysninger om klagemuligheder

Oplysninger om det kompetente organ eller den kompetente domstol, frister og procedurer, herunder formelle krav, for indsigelse mod påbuddet om fjernelse: [Ændring 154]

Kompetent organ eller domstol, hvor der kan gøres indsigelse mod påbuddet om fjernelse:

……………………………………………………………………………………….……….

Frist for indsigelse:

XXX måneder fra den XXX

Link til bestemmelser i national lovgivning:

……………………………………………………………………………………….……….

BILAG II

FORMULAR TIL FEEDBACK EFTER PÅBUD OM FJERNELSE ELLER DEAKTIVERING AF TERRORINDHOLD (artikel 4, stk. 5, i forordning (EU) XXX)

AFSNIT A:

Modtager af påbud om fjernelse:

………………………………………………………………………………….……………..

Myndighed, der udsteder påbuddet om fjernelse:

………………………………………………………………………………….……………..

Den udstedende myndigheds sagsnummer:

………………………………………………………………………………….……………..

Modtagerens sagsnummer:

………………………………………………………………………………….……………..

Tidspunkt og dato for modtagelse af påbud om fjernelse:

………………………………………………………………………………….……………..

AFSNIT B:

Terrorindholdet/adgangen til terrorindholdet, som er genstand for påbuddet om fjernelse, er blevet (sæt kryds i den relevante boks):

□ fjernet

□ deaktiveret

Tidspunkt og dato for fjernelse eller deaktivering af adgang ……………………………………………..

AFSNIT C: Modtagerens oplysninger

Navn på hostingtjenesteyderen/dennes retlige repræsentant: ….….…

………………………………………………………………………………….……………..

Medlemsstat, hvor hovedsædet er beliggende, eller hvor den retlige repræsentant er bosiddende: ………………………………………………………………………………….……………..

Navn på den autoriserede person: …

………………………………………………………………………………….……………..

Kontaktpunktets oplysninger (e-mail): ……………………………………………………………………….

Dato:

………………………………………………………………………………….……………..

BILAG III

OPLYSNINGER OM, HVORFOR DET IKKE ER MULIGT AT EFTERKOMME PÅBUDDET OM FJERNELSE (artikel 4, stk. 6 og 7, i forordning (EU) XXX)

AFSNIT A:

Modtager af påbud om fjernelse:

………………………………………………………………………………….……………..

Myndighed, der udsteder påbuddet om fjernelse:

………………………………………………………………………………….……………..

Den udstedende myndigheds sagsnummer:

………………………………………………………………………………….……………..

Modtagerens sagsnummer:

………………………………………………………………………………….……………..

Tidspunkt og dato for modtagelse af påbud om fjernelse:

………………………………………………………………………………….……………..

AFSNIT B: Grunde til manglende efterkommelse

i)  Påbuddet kan ikke efterkommes eller kan ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist af den eller de følgende grunde:

Force majeure eller de facto umuligt, uden at dette kan tilskrives modtageren eller tjenesteyderen, herunder af tekniske eller operationelle årsager [Ændring 155]

□ påbuddet om fjernelse indeholder åbenbare fejl

□ påbuddet om fjernelse indeholder ikke tilstrækkelige oplysninger

ii)  Yderligere oplysninger om årsagerne til manglende efterkommelse:

………………………………………………………………………………………………….

iii)  Hvis påbuddet indeholder åbenbare fejl og/eller ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger, redegør venligst for, hvilke fejl og yderligere oplysninger eller præciseringer, der er behov for:

………………………………………………………………………………………………….

AFSNIT H: Oplysninger om tjenesteudbyderen/dennes retlige repræsentant

Navn på tjenesteyderen/dennes retlige repræsentant:

………………………………………………………………………………….……………..

Navn på den autoriserede person: …

………………………………………………………………………………….……………..

Kontaktoplysninger (e-mail):

………………………………………………………………………………….……………..

Underskrift:

………………………………………………………………………………….……………..

Tidspunkt og dato: ………………………………………………………………………………….……………..

(1)EUT C 110 af 22.3.2019, s. 67.
(2) Europa-Parlamentets holdning af 17.4.2019.
(3)Kommissionens henstilling (EU) 2018/334 af 1.3.2018 om foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet (EUT L 63 af 6.3.2018, s. 50).
(4)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("direktivet om elektronisk handel") (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).
(5)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA (EUT L 88 af 31.3.2017, s. 6).
(6)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT L 351 af 20.12.2012, s. 1).
(7)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/302 af 28. februar 2018 om imødegåelse af uberettiget geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og (EU) 2017/2394 og af direktiv 2009/22/EF (EUT L 601 af 2.3.2018, s. 1).
(8)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).
(9)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).
(10) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).
(11)COM(2018)0225.
(12)EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
(13) Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).
(14)Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold (EUT L ...).
(15)Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold (EUT L ...).
(16)Underskrift er ikke nødvendig, hvis der sendes via autentificerede transmissionskanaler.

Seneste opdatering: 29. juli 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik