Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0331(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0193/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0193/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0421

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 408kWORD 99k
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο ***I
P8_TA(2019)0421A8-0193/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0640),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0405/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από την Τσεχική Βουλή στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0193/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 110 της 22.3.2019, σ. 67.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο [Τροπολογία 1]
P8_TC1-COD(2018)0331

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία, εμποδίζοντας αντιμετωπίζοντας την κατάχρηση των υπηρεσιών φιλοξενίας για τρομοκρατικούς σκοπούς και συμβάλλοντας στη δημόσια ασφάλεια στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Η λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα πρέπει να βελτιωθεί με την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των χρηστών στο επιγραμμικό περιβάλλον και την ενίσχυση των διασφαλίσεων όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης την ελευθερία λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών σε μια ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία, και την ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης. [Τροπολογία 2]

(1α)  Η ρύθμιση των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας μπορεί μόνο να συμπληρώνει τις στρατηγικές των κρατών μελών για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, οι οποίες πρέπει να δίνουν έμφαση σε μη επιγραμμικά μέτρα όπως οι επενδύσεις στην κοινωνική εργασία, οι πρωτοβουλίες αποριζοσπαστικοποίησης και ο διάλογος με τις θιγόμενες κοινότητες για την επίτευξη βιώσιμης πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης στην κοινωνία. [Τροπολογία 3]

(1β)   Το τρομοκρατικό περιεχόμενο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προβλήματος παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο, στο οποίο περιλαμβάνονται και άλλες μορφές περιεχομένου, όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, οι παράνομες εμπορικές πρακτικές και οι παραβιάσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Συχνά οι τρομοκρατικές και λοιπές εγκληματικές οργανώσεις επιδίδονται στη διακίνηση παράνομου περιεχομένου με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη συγκέντρωση κεφαλαίων εκκίνησης για τη χρηματοδότηση των δράσεών τους. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού απαιτείται ένας συνδυασμός νομοθετικών, μη νομοθετικών και εθελοντικών μέτρων τα οποία βασίζονται στη συνεργασία μεταξύ αρχών και παρόχων, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Παρότι η απειλή του παράνομου περιεχομένου έχει αμβλυνθεί χάρη σε επιτυχείς πρωτοβουλίες, όπως είναι ο κώδικας δεοντολογίας για την καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, ο οποίος αποτελεί πρωτοβουλία του κλάδου, και η Παγκόσμια Συμμαχία WePROTECT για τον τερματισμό της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί νομοθετικό πλαίσιο για τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών αρχών για την απόσυρση παράνομου περιεχομένου. [Τροπολογία 4]

(2)  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ψηφιακή οικονομία, συνδέοντας τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, παρέχοντας ευκαιρίες μάθησης και διευκολύνοντας τον δημόσιο διάλογο και τη διανομή και λήψη πληροφοριών, απόψεων και ιδεών, και συμβάλλουν σημαντικά στην καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες τους χρησιμοποιούνται καταχρηστικά από τρίτους για την εκτέλεση παράνομων δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάχρηση των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας από τρομοκρατικές ομάδες και τους υποστηρικτές τους για τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, προκειμένου να διαδίδουν το μήνυμά τους, να ριζοσπαστικοποιούν και να στρατολογούν, καθώς και να διευκολύνουν και να κατευθύνουν την τρομοκρατική δραστηριότητα. [Τροπολογία 5]

(3)  Παρότι δεν αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα, η παρουσία τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο έχει αποδειχθεί καταλύτης στην ριζοσπαστικοποίηση ατόμων που έχουν διαπράξει τρομοκρατικές ενέργειες, και άρα έχει εξαιρετικά σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τους χρήστες, τους πολίτες και την κοινωνία γενικότερα, καθώς και για τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών που φιλοξενούν τέτοιο περιεχόμενο, δεδομένου ότι υπονομεύει την εμπιστοσύνη των χρηστών τους και βλάπτει τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Υπό το πρίσμα του κεντρικού τους ρόλου και των τεχνολογικών μέσων αναλογικά με τα τεχνολογικά μέσα και ικανοτήτων τις ικανότητες που συνδέονται με τις υπηρεσίες που παρέχουν, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών έχουν ιδιαίτερες ειδικές κοινωνικές ευθύνες να προστατεύσουν τις υπηρεσίες τους από κατάχρηση από τους τρομοκράτες και να βοηθήσουν τις αρμόδιες αρχές στην αντιμετώπιση της διάδοσης του τρομοκρατικού περιεχομένου που διαδίδεται μέσω των υπηρεσιών τους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τη θεμελιώδη σημασία της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία. [Τροπολογία 6]

(4)  Οι προσπάθειες που καταβάλλονται σε ενωσιακό επίπεδο για την καταπολέμηση του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, οι οποίες ξεκίνησαν το 2015 μέσω ενός πλαισίου εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, πρέπει να συμπληρωθούν με ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο για την περαιτέρω μείωση της προσβασιμότητας σε τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο και την κατάλληλη αντιμετώπιση ενός ταχέως εξελισσόμενου προβλήματος. Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο επιδιώκει να αξιοποιήσει τις εθελοντικές προσπάθειες, οι οποίες ενισχύθηκαν με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής(3), και ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ενίσχυση των μέτρων αντιμετώπισης του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου σύμφωνα με το οριζόντιο πλαίσιο που θεσπίστηκε με την οδηγία 2000/31/ΕΚ, καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για βελτίωση του αυτόματου εντοπισμού και της αυτόματης αφαίρεσης περιεχομένου που υποκινεί τη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων. [Τροπολογία 7]

(5)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή του άρθρου 14 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ(4). Συγκεκριμένα, τυχόν μέτρα που λαμβάνει ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας προς συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προληπτικών μέτρων, δεν θα πρέπει καθαυτά να επιφέρουν στον συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών απώλεια του ευεργετήματος της απαλλαγής από την ευθύνη που προβλέπεται στην εν λόγω διάταξη. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις εξουσίες των εθνικών αρχών και δικαστηρίων να καθορίζουν την ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 14 βάσει της οδηγίας 2000/31/ΕΚ για την απαλλαγή από την ευθύνη. [Τροπολογία 8]

(6)  Οι κανόνες με σκοπό την πρόληψη αντιμετώπιση της κατάχρησης των υπηρεσιών φιλοξενίας για τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και θα πρέπει να εφαρμοστούν με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύονται στην έννομη τάξη της Ένωσης, και ιδίως εκείνων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [Τροπολογία 9]

(7)  Ο παρών κανονισμός συμβάλλει επιδιώκει να συμβάλει στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας, ενώ παράλληλα και θα πρέπει να θεσπίζει κατάλληλες και αξιόπιστες διασφαλίσεις για την προστασία των διακυβευόμενων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται τα δικαιώματα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, η επιχειρηματική ελευθερία και η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης. Οι αρμόδιες αρχές και οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να υιοθετούν μόνο μέτρα που είναι αναγκαία, κατάλληλα και αναλογικά σε μια δημοκρατική κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, η οποία συνιστά ένα από στην ελευθερία λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών, καθώς και στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που συνιστούν τα βασικά θεμέλια μιας πλουραλιστικής, δημοκρατικής κοινωνίας και αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης αποτελούν τις αξίες επί των οποίων θεμελιώνεται η Ένωση. Τα μέτρα που συνιστούν θα πρέπει να αποφεύγουν τις παρεμβάσεις στην ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης θα πρέπει να είναι αυστηρά στοχευμένα, με την έννοια ότι πρέπει και, στον βαθμό του δυνατού, να χρησιμεύουν για την πρόληψη στην αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου μέσω μιας αυστηρά στοχευμένης προσέγγισης, χωρίς ωστόσο να επηρεάζουν το δικαίωμα νόμιμης λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, λαμβανομένου υπόψη του κεντρικού ρόλου των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας όσον αφορά τη διευκόλυνση του δημόσιου διαλόγου και τη διανομή και λήψη πραγματικών περιστατικών γεγονότων, απόψεων και ιδεών σύμφωνα με τον νόμο. Η ύπαρξη αποτελεσματικών επιγραμμικών αντιτρομοκρατικών μέτρων και η προστασία της ελευθερίας έκφρασης δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους, αλλά είναι συμπληρωματικοί και αμοιβαία υποστηρικτικοί στόχοι. [Τροπολογία 10]

(8)  Το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 της ΣΕΕ και στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου εθνικού δικαστηρίου κατά οποιουδήποτε μέτρου που λαμβάνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα του εν λόγω προσώπου. Το δικαίωμα περιλαμβάνει, ιδίως, τη δυνατότητα των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και των παρόχων περιεχομένου να αμφισβητούν λυσιτελώς τις εντολές αφαίρεσης ενώπιον του δικαστηρίου του κράτους μέλους του οποίου οι αρχές εξέδωσαν την εντολή αφαίρεσης και τις δυνατότητες των παρόχων περιεχομένου να αμφισβητούν τα συγκεκριμένα μέτρα που ελήφθησαν από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας. [Τροπολογία 11]

(9)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί σαφήνεια σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιούν τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και οι αρμόδιες αρχές για την πρόληψη αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει έναν ορισμό του τρομοκρατικού περιεχομένου για προληπτικούς σκοπούς με βάση τον ορισμό των τρομοκρατικών εγκλημάτων της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5). Δεδομένης της ανάγκης αντιμετώπισης της του πλέον επιβλαβούς τρομοκρατικής προπαγάνδας τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, ο ορισμός θα πρέπει να καλύπτει το υλικό και τις πληροφορίες που υποκινούν, ενθαρρύνουν ή υποστηρίζουν την υποκινεί ή καλεί στην τέλεση ή τη συμβολή στην τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων, που παρέχουν οδηγίες για την τέλεση τέτοιου είδους εγκλημάτων ή που προάγουν τη συμμετοχή σε δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας ή προάγει τη συμμετοχή σε δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας, δημιουργώντας τον κίνδυνο διάπραξης εκ προθέσεως μιας περισσοτέρων παρόμοιων εγκληματικών πράξεων. Ο ορισμός θα πρέπει επίσης να καλύπτει το περιεχόμενο που παρέχει οδηγίες για την κατασκευή και τη χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων όπλων, οποιωνδήποτε άλλων όπλων, επιβλαβών ή επικίνδυνων ουσιών, καθώς και χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών υλικών (CBRN), και οποιεσδήποτε οδηγίες ή άλλες μεθόδους ή τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής στόχων για τους σκοπούς της διάπραξης τρομοκρατικών εγκλημάτων. Συγκεκριμένα, στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται κείμενα, εικόνες, ηχητικές καταγραφές και βίντεο. Όταν αξιολογούν κατά πόσον ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο συνιστά τρομοκρατικό περιεχόμενο κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές, καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως η φύση και η διατύπωση των δηλώσεων, το πλαίσιο στο οποίο διατυπώνονται οι δηλώσεις και η δυνατότητά τους να έχουν επιβλαβείς συνέπειες, επηρεάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την προστασία και την ασφάλεια προσώπων. Το γεγονός ότι το υλικό παρήχθη από τρομοκρατική οργάνωση ή πρόσωπο που περιλαμβάνονται σε κατάλογο της ΕΕ, ή μπορεί να αποδοθεί σε αυτά ή διαδίδεται για λογαριασμό τους, αποτελεί σημαντικό παράγοντα κατά την αξιολόγηση. Το Περιεχόμενο που διαδίδεται για εκπαιδευτικούς, δημοσιογραφικούς ή ερευνητικούς σκοπούς ή για σκοπούς αύξησης της ευαισθητοποίησης κατά της τρομοκρατικής δραστηριότητας θα πρέπει να προστατεύεται επαρκώς. Ιδίως στις περιπτώσεις που ο πάροχος περιεχομένου φέρει συντακτική ευθύνη, οποιαδήποτε απόφαση αφαίρεσης του διαδοθέντος υλικού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα δημοσιογραφικά πρότυπα που έχουν καθιερωθεί από ρυθμίσεις σχετικά με τον Τύπο ή τα μέσα ενημέρωσης οι οποίες συνάδουν με το δίκαιο της Ένωσης και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επιπλέον, η έκφραση ριζοσπαστικών, επιθετικών ή αμφιλεγόμενων απόψεων στο πλαίσιο δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο. [Τροπολογία 12]

(10)  Για να καλύπτει εκείνες τις επιγραμμικές υπηρεσίες φιλοξενίας στις οποίες διαδίδεται τρομοκρατικό περιεχόμενο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας οι οποίες αποθηκεύουν πληροφορίες που παρέχονται από αποδέκτη/-τρια της υπηρεσίας μετά από αίτημά του/της και διαθέτουν τις αποθηκευμένες πληροφορίες σε τρίτους στο κοινό, ανεξάρτητα από το αν οι δραστηριότητες αυτές έχουν απλώς τεχνικό, αυτόματο και παθητικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, στους εν λόγω παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας συγκαταλέγονται οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι υπηρεσίες βίντεο συνεχούς ροής, οι υπηρεσίες ανταλλαγής αρχείων βίντεο, εικόνας και ήχου, οι υπηρεσίες ανταλλαγής αρχείων και άλλες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, στον βαθμό που διαθέτουν πληροφορίες σε τρίτους στο κοινό και ιστότοποι στους οποίους οι χρήστες μπορούν να διατυπώσουν σχόλια ή να αναρτήσουν κριτικές. Ο κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που εδρεύουν εκτός της Ένωσης αλλά προσφέρουν υπηρεσίες εντός της Ένωσης, δεδομένου ότι σημαντικό ποσοστό των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας που εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχουν είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες. Έτσι θα διασφαλιστεί ότι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς συμμορφώνονται με τις ίδιες απαιτήσεις, ανεξάρτητα από τη χώρα εγκατάστασής τους. Προκειμένου να εξακριβωθεί αν ο πάροχος υπηρεσιών προσφέρει υπηρεσίες εντός της Ένωσης, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσον δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. Ωστόσο, η απλή προσβασιμότητα του ιστοτόπου ενός παρόχου υπηρεσιών ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων στοιχείων επικοινωνίας σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, δεν θα πρέπει, εξεταζόμενες μεμονωμένα, να αποτελούν επαρκή προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Δεν θα πρέπει να ισχύει για τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και τις μεταξύ επιχειρήσεων υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, σε σχέση με τις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών δεν έχει συμβατικά δικαιώματα σχετικά με το περιεχόμενο που αποθηκεύεται και τον τρόπο με τον οποίο το περιεχόμενο υποβάλλεται σε επεξεργασία ή διατίθεται στο κοινό από τους πελάτες του ή από τους τελικούς χρήστες αυτών των πελατών, και στο πλαίσιο των οποίων ο πάροχος υπηρεσιών δεν διαθέτει την τεχνική ικανότητα να αφαιρεί ειδικό περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί από τους πελάτες του ή από τους τελικούς χρήστες των πελατών του. [Τροπολογία 13]

(11)  Για τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συναφής θα πρέπει να είναι μια ουσιώδης σύνδεση με την Ένωση. Μια τέτοια ουσιώδης σύνδεση με την Ένωση θα πρέπει να θεωρείται ότι υφίσταται όταν ο πάροχος υπηρεσιών διαθέτει εγκατάσταση στην Ένωση ή, ελλείψει αυτής, με βάση την ύπαρξη σημαντικού αριθμού χρηστών σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή τη στόχευση δραστηριοτήτων προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Η στόχευση δραστηριοτήτων προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη μπορεί να προσδιοριστεί με βάση όλες τις σχετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όπως η χρήση γλώσσας ή νομίσματος που χρησιμοποιείται γενικά στο οικείο κράτος μέλος ή η δυνατότητα παραγγελίας αγαθών ή υπηρεσιών. Η στόχευση δραστηριοτήτων προς ένα κράτος μέλος θα μπορούσε επίσης να συναχθεί από τη διαθεσιμότητα μιας εφαρμογής στο σχετικό εθνικό κατάστημα εφαρμογών, από την παροχή τοπικών διαφημίσεων ή διαφημίσεων στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο εν λόγω κράτος μέλος ή από τον χειρισμό των σχέσεων με τους πελάτες, όπως η εξυπηρέτηση πελατών στη γλώσσα που χρησιμοποιείται γενικά στο εν λόγω κράτος μέλος. Δεκτή θα πρέπει επίσης να γίνεται η ύπαρξη ουσιώδους σύνδεσης όταν ο πάροχος υπηρεσιών κατευθύνει τη δραστηριότητά του προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, όπως καθορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6). Από την άλλη πλευρά, η παροχή της υπηρεσίας με βάση την απλή συμμόρφωση με την απαγόρευση διακρίσεων η οποία προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), δεν μπορεί, για τον λόγο αυτό και μόνο, να θεωρηθεί ότι αποτελεί κατεύθυνση ή στόχευση δραστηριοτήτων προς μια συγκεκριμένη επικράτεια εντός της Ένωσης. [Τροπολογία 14]

(12)  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να ασκούν ορισμένα καθήκοντα μέριμνας, προκειμένου να αποτρέπουν αντιμετωπίσουν τη διάδοση στο κοινό τρομοκρατικού περιεχομένου στις υπηρεσίες τους. Τα εν λόγω καθήκοντα μέριμνας δεν θα πρέπει να ισοδυναμούν με γενική υποχρέωση παρακολούθησης των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να παρακολουθούν τις πληροφορίες που αποθηκεύουν, ούτε με γενική υποχρέωση ενεργούς αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα. Τα καθήκοντα μέριμνας θα πρέπει να προβλέπουν ότι, κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ενεργούν με διαφανή, συνετό, αναλογικό και αμερόληπτο τρόπο σε σχέση με το περιεχόμενο που αποθηκεύουν, ιδίως κατά την εφαρμογή των δικών τους όρων και προϋποθέσεων με σκοπό την αποφυγή της αφαίρεσης περιεχομένου που δεν είναι τρομοκρατικό. Η αφαίρεση περιεχομένου ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό πρέπει να γίνονται με σεβασμό στην ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία λήψης και της πληροφόρησης μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών σε μια ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία, και την ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης. [Τροπολογία 15]

(13)  Η διαδικασία και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις νομικές εντολές αφαίρεσης με τις οποίες ζητείται από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να αφαιρέσουν τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό, μετά από αξιολόγηση από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να εναρμονιστούν. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερα ως προς την επιλογή των αρμοδίων αρχών, επιτρέποντάς τους να διορίζουν διοικητικές αρχές, αρχές μια δικαστική αρχή ή μια λειτουργικά ανεξάρτητη διοικητική αρχή ή αρχή επιβολής του νόμου ή δικαστικές αρχές με την εν λόγω αποστολή. Δεδομένης της ταχύτητας με την οποία διαδίδεται το τρομοκρατικό περιεχόμενο σε επιγραμμικές υπηρεσίες, η διάταξη αυτή επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας περιεχομένου την υποχρέωση να διασφαλίζουν την αφαίρεση του τρομοκρατικού περιεχομένου που προσδιορίζεται στην εντολή αφαίρεσης ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό εντός μίας ώρας από τη λήψη της εντολής αφαίρεσης. Εναπόκειται στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να αποφασίζουν κατά πόσον θα αφαιρέσουν το εν λόγω περιεχόμενο ή θα απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό για τους χρήστες στην Ένωση. [Τροπολογία 16]

(14)  Η αρμόδια αρχή πρέπει να διαβιβάζει την εντολή αφαίρεσης απευθείας στον παραλήπτη και στο σημείο επαφής του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας και, εάν η κύρια εγκατάστασή του βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο είναι ικανό να χρησιμοποιηθεί ως έγγραφο τεκμήριο, υπό προϋποθέσεις που επιτρέπουν στον πάροχο υπηρεσιών να εξακριβώσει τη γνησιότητα, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας της ημερομηνίας και της ώρας αποστολής και παραλαβής της εντολής, όπως μέσω προστατευμένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προστατευμένων πλατφορμών ή άλλων ασφαλών διαύλων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διατίθενται από τον πάροχο υπηρεσιών, σύμφωνα με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η απαίτηση αυτή μπορεί να ικανοποιείται ιδίως με τη χρήση εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συστημένης παράδοσης όπως προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8). [Τροπολογία 17]

(15)  Οι αναφορές από τις αρμόδιες αρχές ή την Ευρωπόλ συνιστούν αποτελεσματικό και ταχύ μέσο ειδοποίησης των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας για την ύπαρξη συγκεκριμένου περιεχομένου στις υπηρεσίες τους. Ο εν λόγω μηχανισμός ειδοποίησης των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας για πληροφορίες που μπορούν να θεωρηθούν τρομοκρατικό περιεχόμενο, ώστε ο πάροχος να εξετάσει σε εθελοντική βάση τη συμβατότητα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του, θα πρέπει να παραμένει διαθέσιμος επιπλέον των εντολών αφαίρεσης. Είναι σημαντικό οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας να αξιολογούν τις αναφορές αυτές κατά προτεραιότητα και να παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση με πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν. Η τελική απόφαση για το αν πρέπει ή όχι να αφαιρεθεί το περιεχόμενο διότι δεν είναι συμβατό με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους εναπόκειται στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας. Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε σχέση με τις αναφορές, η εντολή της Ευρωπόλ όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794(9) παραμένει αμετάβλητη. [Τροπολογία 18]

(16)  Δεδομένης της κλίμακας και της ταχύτητας που απαιτείται για τον αποτελεσματικό εντοπισμό και την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου, η λήψη αναλογικών προληπτικών ειδικών μέτρων, μεταξύ άλλων με αυτοματοποιημένα μέσα σε ορισμένες περιπτώσεις, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την καταπολέμηση του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Προκειμένου να μειώσουν την προσβασιμότητα του τρομοκρατικού περιεχομένου στις υπηρεσίες τους, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να αξιολογήσουν κατά πόσον είναι σκόπιμο να λάβουν προληπτικά ειδικά μέτρα ανάλογα με τους κινδύνους και το επίπεδο έκθεσης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο, καθώς και ανάλογα με τις επιπτώσεις επί των δικαιωμάτων τρίτων μερών και επί του δημοσίου συμφέροντος ενημέρωσης μέσω λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, κυρίως όταν υπάρχει σημαντικό επίπεδο έκθεσης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο και παραλαβής εντολών αφαίρεσης. Συνεπώς, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να καθορίσουν τα κατάλληλα, στοχευμένα, αποτελεσματικά και αναλογικά προληπτικά ειδικά μέτρα που θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή. Η απαίτηση αυτή δεν θα πρέπει να συνεπάγεται γενική υποχρέωση παρακολούθησης. Τα εν λόγω ειδικά μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν την τακτική υποβολή εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές, την αύξηση των ανθρώπινων πόρων που ασχολούνται με μέτρα για την προστασία των υπηρεσιών από τη δημόσια διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου, και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Στο πλαίσιο της εκτίμησης αυτής, η απουσία εντολών αφαίρεσης και αναφορών που απευθύνονται σε πάροχο φιλοξενίας αποτελεί ένδειξη χαμηλού επιπέδου έκθεσης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο. [Τροπολογία 19]

(17)  Κατά την εφαρμογή προληπτικών ειδικών μέτρων, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να διασφαλίζουν το δικαίωμα ότι προστατεύονται τα δικαιώματα των χρηστών στην ελευθερία έκφρασης και στην πληροφόρηση — συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης την ελευθερία λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών σε μια ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία. Επιπλέον οποιασδήποτε απαίτησης προβλέπεται στη νομοθεσία από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να ενεργούν με τη δέουσα επιμέλεια και να εφαρμόζουν, κατά περίπτωση, διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένων ιδίως ανθρώπινης εποπτείας και επαληθεύσεων, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ανεπιθύμητες και εσφαλμένες αποφάσεις που συνεπάγονται τη διαγραφή περιεχομένου που δεν είναι τρομοκρατικό. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όταν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα μέσα εντοπισμού του τρομοκρατικού περιεχομένου. Κάθε απόφαση χρήσης αυτοματοποιημένων μέσων, είτε λαμβάνεται από τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας είτε κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, πρέπει να αξιολογείται σε σχέση με την αξιοπιστία της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας και του συνακόλουθου αντικτύπου στα θεμελιώδη δικαιώματα. [Τροπολογία 20]

(18)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα πρόληψης της κατάχρησης των υπηρεσιών τους, οι αρμόδιες αρχές η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ζητούν ζητεί από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που έχουν λάβει εντολή αρκετές οριστικές εντολές αφαίρεσης περιεχομένου, η οποία έχει καταστεί οριστική να αναφέρουν τα προληπτικά ειδικά μέτρα που έχουν λάβει. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μέτρα πρόληψης της εκ νέου αναφόρτωσης τρομοκρατικού περιεχομένου το οποίο έχει αφαιρεθεί ή στο οποίο έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση κατόπιν εντολής αφαίρεσης ή αναφορών που έχουν ληφθεί γι’ αυτό, με την αντιπαραβολή με δημόσια ή ιδιωτικά εργαλεία που περιέχουν γνωστό τρομοκρατικό περιεχόμενο. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν αξιόπιστα τεχνικά εργαλεία για τον εντοπισμό νέου τρομοκρατικού περιεχομένου, είτε χρησιμοποιώντας εργαλεία που είναι διαθέσιμα στην αγορά είτε εργαλεία που αναπτύσσει ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας. Ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να αναφέρει τα συγκεκριμένα προληπτικά ειδικά μέτρα που εφαρμόζει προκειμένου να δίνει στην αρμόδια αρχή τη δυνατότητα να κρίνει εάν τα μέτρα είναι αναγκαία, αποτελεσματικά και αναλογικά και κατά πόσον, στην περίπτωση χρήσης αυτοματοποιημένων μέσων, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες ανθρώπινης εποπτείας και ελέγχου. Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας των μέτρων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένου του πλήθους των εντολών απομάκρυνσης και των αναφορών αφαίρεσης που έχουν εκδοθεί και απευθύνονται στον πάροχο, του μεγέθους τους και της οικονομικής του ικανότητας και του αντικτύπου των υπηρεσιών του στη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου (για παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των χρηστών στην Ένωση), καθώς και τις διασφαλίσεις που θεσπίζονται για την προστασία της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, και τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες επιβλήθηκε περιορισμός σε νόμιμο περιεχόμενο. [Τροπολογία 21]

(19)  Μετά το αίτημα, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ξεκινήσει διάλογο με τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας σχετικά με τα αναγκαία προληπτικά ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Όταν κρίνεται αναγκαίο Εάν είναι απαραίτητο, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να επιβάλλει τη λήψη ζητεί από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να επαναξιολογήσει τα απαιτούμενα μέτρα ή να ζητήσει τη θέσπιση κατάλληλων, αποτελεσματικών και αναλογικών προληπτικών ειδικών μέτρων, εφόσον κρίνει ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι ανεπαρκή λαμβάνονται δεν τηρούν τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας ή δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των κινδύνων. Απόφαση επιβολής τέτοιων συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων δεν θα πρέπει, καταρχήν, Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να απαιτεί μόνο ειδικά μέτρα που εύλογα αναμένεται ότι μπορεί να εφαρμόσει ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων παραγόντων, των οικονομικών και άλλων πόρων των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας. Αίτημα εφαρμογής τέτοιων ειδικών μέτρων δεν θα πρέπει να οδηγεί σε επιβολή γενικής υποχρέωσης ελέγχου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ. Λαμβάνοντας υπόψη τους ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους που συνδέονται με τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου, οι αποφάσεις που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές βάσει του παρόντος κανονισμού θα μπορούσαν να παρεκκλίνουν από την προσέγγιση που καθορίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, όσον αφορά ορισμένα ειδικά, στοχευμένα μέτρα, η έγκριση των οποίων είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους δημόσιας ασφάλειας. Πριν από την έκδοση σχετικών αποφάσεων, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εξισορροπεί δεόντως τους στόχους δημοσίου συμφέροντος και τα σχετικά θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης και την επιχειρηματική ελευθερία, και να παρέχει κατάλληλη δικαιολόγηση. [Τροπολογία 22]

(20)  Η υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να διατηρούν το αφαιρεθέν περιεχόμενο και τα σχετικά δεδομένα θα πρέπει να καθορίζεται για ειδικούς σκοπούς και για χρονικό διάστημα που περιορίζεται στο αναγκαίο. Είναι απαραίτητο να επεκταθεί η απαίτηση διατήρησης στα συναφή δεδομένα, στον βαθμό που τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν διαφορετικά να χαθούν ως συνέπεια της αφαίρεσης του εν λόγω περιεχομένου. Στα συναφή δεδομένα μπορούν να περιλαμβάνονται δεδομένα όπως «δεδομένα συνδρομητή», συμπεριλαμβανομένων ιδίως των στοιχείων τα στοιχεία που αφορούν την ταυτότητα του παρόχου του περιεχομένου, καθώς και «δεδομένα πρόσβασης», όπως, για παράδειγμα, δεδομένα σχετικά με την ημερομηνία και τον χρόνο της χρήσης από τον πάροχο του περιεχομένου, ή της σύνδεσης και της αποσύνδεσης από την υπηρεσία, μαζί με τη διεύθυνση IP που αποδίδεται στον πάροχο του περιεχομένου από τον φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο. [Τροπολογία 23]

(21)  Η υποχρέωση διατήρησης του περιεχομένου για τις διαδικασίες διοικητικού ή δικαστικού ελέγχου, ή άσκησης προσφυγής, είναι αναγκαία και δικαιολογημένη προκειμένου να διασφαλίζεται η λήψη αποτελεσματικών μέτρων αποκατάστασης για τον πάροχο περιεχομένου που αφαιρέθηκε ή στο οποίο απενεργοποιήθηκε η πρόσβαση, καθώς και για να διασφαλιστεί η επαναφορά του περιεχομένου αυτού, ως είχε πριν από την αφαίρεσή του, ανάλογα με το αποτέλεσμα της διαδικασίας ελέγχου. Η υποχρέωση διατήρησης περιεχομένου για σκοπούς διερεύνησης και δίωξης είναι δικαιολογημένη και αναγκαία δεδομένης της αξίας του εν λόγω υλικού για την παρεμπόδιση ή την πρόληψη τρομοκρατικής δραστηριότητας. Στις περιπτώσεις που Όταν οι εταιρείες αφαιρούν υλικό ή απενεργοποιούν την πρόσβαση σε αυτό, ιδίως με δικά τους προληπτικά μέτρα και δεν μέσω των δικών τους ειδικών μέτρων, θα πρέπει να ενημερώνουν την αρμόδια αρχή διότι εκτιμούν ότι η εν λόγω περίπτωση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 13 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, οι αμέσως τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου. Η διατήρηση του περιεχομένου είναι επίσης δικαιολογημένη για σκοπούς πρόληψης, εντοπισμού, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων. Για τους σκοπούς αυτούς, το τρομοκρατικό περιεχόμενο και τα συναφή δεδομένα θα πρέπει να αποθηκεύονται μόνο για συγκεκριμένη περίοδο που επιτρέπει στις αρχές επιβολής του νόμου ενδέχεται να μην γνωρίζουν την ύπαρξη του περιεχομένου. Κατά συνέπεια, η διατήρηση του περιεχομένου είναι επίσης δικαιολογημένη για σκοπούς πρόληψης, εντοπισμού, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων. ελέγχουν το περιεχόμενο και να αποφασίζουν κατά πόσον θα ήταν αναγκαία για τους ειδικούς σκοπούς. Η περίοδος αυτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους έξι μήνες. Για τους σκοπούς αυτούς της πρόληψης, του εντοπισμού, της έρευνας και δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, η απαιτούμενη διατήρηση των δεδομένων περιορίζεται στα δεδομένα που είναι πιθανόν να έχουν σχέση με τρομοκρατικές αξιόποινες πράξεις και τα οποία μπορούν, επομένως, να συμβάλουν στη δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων ή στην πρόληψη σοβαρών κινδύνων για τη δημόσια ασφάλεια. [Τροπολογία 24]

(22)  Για να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα, η περίοδος διατήρησης θα πρέπει να περιορίζεται σε έξι μήνες, ώστε οι πάροχοι του περιεχομένου να διαθέτουν επαρκή χρόνο για να κινήσουν τη διαδικασία έρευνας και ή οι αρχές επιβολής του νόμου να έχουν τη δυνατότητα προσπέλασης των συναφών δεδομένων για την έρευνα και τη δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων. Ωστόσο, η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί για το χρονικό διάστημα που απαιτείται σε περίπτωση που η διαδικασία του ελέγχου ή της έρευνας προσφυγής έχει δρομολογηθεί αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί εντός περιόδου έξι μηνών, κατόπιν αίτησης της αρχής που διεξάγει την έρευνα. Η διάρκεια αυτή θα πρέπει επίσης να είναι επαρκής ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι αρχές επιβολής του νόμου να διατηρούν τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία που έχουν σχέση με τις έρευνες και τις διώξεις, με παράλληλη διασφάλιση της ισορροπίας με τα σχετικά θεμελιώδη δικαιώματα. [Τροπολογία 25]

(23)  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις διαδικαστικές εγγυήσεις και τα διαδικαστικά μέτρα έρευνας που συνδέονται με την πρόσβαση σε περιεχόμενο και σε συναφή δεδομένα που διατηρούνται για σκοπούς έρευνας και δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, όπως ρυθμίζεται από το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, και σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης.

(24)  Η διαφάνεια των πολιτικών των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σε σχέση με τρομοκρατικό περιεχόμενο είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της λογοδοσίας τους προς τους χρήστες τους και την της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Μόνο οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που τους έχουν επιβληθεί εντολές αφαίρεσης περιεχομένου για το παρόν έτος, θα πρέπει να υποχρεούνται να δημοσιεύουν ετήσια έκθεση διαφάνειας με σημαντικές πληροφορίες σχετικά με δράσεις που πραγματοποιούνται για την ανίχνευση, τον εντοπισμό και την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου. [Τροπολογία 26]

(24α)  Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση εντολών αφαίρεσης περιεχομένου θα πρέπει επίσης να δημοσιεύουν εκθέσεις διαφάνειας που θα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των αποφάσεων αφαίρεσης, τον αριθμό των αρνήσεων, τον αριθμό του εντοπισθέντος τρομοκρατικού περιεχομένου που οδήγησε στη διερεύνηση και τη δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων και τον αριθμό των περιπτώσεων περιεχομένου που εσφαλμένα χαρακτηρίστηκαν τρομοκρατικές. [Τροπολογία 27]

(25)  Οι διαδικασίες καταγγελίας αποτελούν αναγκαίο μέτρο προστασίας κατά της εσφαλμένης αφαίρεσης περιεχομένου που προστατεύεται δυνάμει της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης ελευθερίας λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών σε μια ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει, συνεπώς, να θεσπίσουν μηχανισμούς παραπόνων φιλικούς προς τους χρήστες και να εξασφαλίσουν την ταχεία και πλήρως διαφανή αντιμετώπιση των καταγγελιών εις βάρους του παρόχου του περιεχομένου. Η υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας να επαναφέρει το περιεχόμενο σε περίπτωση που αυτό αφαιρέθηκε λανθασμένα δεν θίγει τη δυνατότητα των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να επιβάλλουν δικούς τους όρους και προϋποθέσεις για άλλους λόγους. [Τροπολογία 28]

(26)  Για την αποτελεσματική δικαστική προστασία σύμφωνα με το άρθρο 19 της ΣΕΕ και το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ιδιώτες θα πρέπει να είναι σε θέση να πληροφορούνται τους λόγους για τους οποίους το περιεχόμενο που είχαν αναφορτώσει αφαιρέθηκε ή η πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε. Για τον σκοπό αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να θέτει στη διάθεση του παρόχου του περιεχομένου ουσιαστικές πληροφορίες όπως τους λόγους αφαίρεσης περιεχομένου ή απενεργοποίησης της πρόσβασης, και τη νομική βάση της δράσης που θα επιτρέπουν στον πάροχο του περιεχομένου να προσβάλει αμφισβητήσει την απόφαση. Ωστόσο, προς τούτο δεν απαιτείται οπωσδήποτε κοινοποίηση στον πάροχο του περιεχομένου. Ανάλογα με τις περιστάσεις, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δύνανται να αντικαταστήσουν το περιεχόμενο που θεωρείται τρομοκρατικό με μήνυμα ότι έχει αφαιρεθεί ή ότι η πρόσβαση σε αυτό έχει απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους λόγους καθώς και τις δυνατότητες του παρόχου του περιεχομένου να προσβάλει την απόφαση θα πρέπει να παρέχονται κατόπιν αίτησης. Στις περιπτώσεις που οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν ότι για λόγους δημόσιας ασφάλειας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο έρευνας, θεωρείται ακατάλληλη ή αντιπαραγωγική η απευθείας κοινοποίηση στον πάροχο του περιεχομένου της αφαίρεσης του περιεχομένου ή της απενεργοποίησης της πρόσβασης σε αυτό, θα πρέπει να ενημερώνουν τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας. [Τροπολογία 29]

(27)  Για να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και οι πιθανές παρεμβολές στις έρευνες και να ελαχιστοποιηθούν οι δαπάνες του θιγόμενου παρόχου υπηρεσιών, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αλληλοενημερώνονται, να συντονίζονται και να συνεργάζονται μεταξύ τους και, όπου ενδείκνυται, με την Ευρωπόλ, όταν εκδίδουν εντολές αφαίρεσης ή όταν αποστέλλουν αναφορές στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, η Ευρωπόλ θα μπορούσε να παράσχει στήριξη σύμφωνα με την τρέχουσα εντολή της και το ισχύον νομικό πλαίσιο. [Τροπολογία 30]

(27α)  Οι αναφορές από την Ευρωπόλ συνιστούν αποτελεσματικό και ταχύ μέσο ειδοποίησης των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας για την ύπαρξη ειδικού περιεχομένου στις υπηρεσίες τους. Ο εν λόγω μηχανισμός ειδοποίησης των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας για πληροφορίες που μπορούν να θεωρηθούν τρομοκρατικό περιεχόμενο, ώστε ο πάροχος να εξετάσει σε εθελοντική βάση τη συμβατότητα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του, θα πρέπει να παραμένει διαθέσιμος επιπλέον των εντολών αφαίρεσης. Είναι, προς τούτο, σημαντικό οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας να συνεργάζονται με την Europol και να αξιολογούν τις αναφορές της κατά προτεραιότητα, παρέχοντας άμεση ανατροφοδότηση με πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν. Η τελική απόφαση για το αν πρέπει ή όχι να αφαιρεθεί το περιεχόμενο διότι δεν είναι συμβατό με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους εναπόκειται στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας. Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού η εντολή της Ευρωπόλ όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10) παραμένει αμετάβλητη. [Τροπολογία 31]

(28)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και επαρκώς συνεκτική εφαρμογή των προληπτικών μέτρων από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας, οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη θα πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους σχετικά με τις συζητήσεις που έχουν με τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας για τις εντολές αφαίρεσης και για τον προσδιορισμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ειδικών προληπτικών μέτρων. Ομοίως, Τέτοια συνεργασία είναι επίσης αναγκαία για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις, καθώς και την εφαρμογή και την επιβολή των κυρώσεων. [Τροπολογία 32]

(29)  Έχει ιδιαίτερη σημασία η αρμόδια αρχή εντός του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων να είναι πλήρως ενήμερη σχετικά με την έκδοση διαταγών αφαίρεσης και αναφορών και με μεταγενέστερες ανταλλαγές ανάμεσα στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας και τη σχετική αρμόδια αρχή τις σχετικές αρμόδιες αρχές σε άλλα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν κατάλληλους και ασφαλείς διαύλους και μηχανισμούς επικοινωνίας που θα καθιστούν δυνατή την έγκαιρη ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών. [Τροπολογία 33]

(30)  Για να διευκολυνθούν οι ταχείες ανταλλαγές μεταξύ των αρμόδιων αρχών, καθώς και με τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας, και για να αποφευχθεί η επικάλυψη των προσπαθειών, τα κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από την Ευρωπόλ, όπως η υφιστάμενη εφαρμογή διαχείρισης αναφορών διαδικτυακού περιεχομένου (Internet Referral Management Application - IRMa) ή διάδοχα εργαλεία.

(31)  Δεδομένων των ιδιαίτερων σοβαρών συνεπειών κάποιων περιπτώσεων τρομοκρατικού περιεχομένου, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να ενημερώνουν αμέσως τις αρχές του οικείου κράτους μέλους ή τις αρμόδιες αρχές όπου είναι εγκατεστημένοι ή έχουν νομικό εκπρόσωπο σχετικά με την ύπαρξη οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου τρομοκρατικών εγκλημάτων που υποπίπτει στην αντίληψή τους. Για να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα, η υποχρέωση αυτή περιορίζεται στα τρομοκρατικά εγκλήματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541. Η υποχρέωση ενημέρωσης δεν συνεπάγεται υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να αναζητούν ενεργά τέτοια αποδεικτικά στοιχεία. Το οικείο κράτος μέλος είναι το κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκει η διερεύνηση και η δίωξη των τρομοκρατικών εγκλημάτων σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2017/541 με βάση την ιθαγένεια του δράστη ή του δυνητικού θύματος της αξιόποινης πράξης ή την τοποθεσία του στόχου της τρομοκρατικής πράξης. Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δύνανται να διαβιβάζουν τις πληροφορίες στην Ευρωπόλ, η οποία θα πρέπει να δίνει συνέχεια σύμφωνα με την εντολή της, μεταξύ άλλων διαβιβάζοντας τα στοιχεία στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

(32)  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τέτοιες πληροφορίες για να λάβουν μέτρα έρευνας που είναι διαθέσιμα στο δίκαιο κράτους μέλους ή στο ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ευρωπαϊκής εντολής υποβολής βάσει του κανονισμού για την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής και την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις(11).

(33)  Τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν σημεία επαφής προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία ταχύτατη διεκπεραίωση των εντολών αφαίρεσης και των αναφορών. Σε αντίθεση με τον νόμιμο εκπρόσωπο, το σημείο επαφής εξυπηρετεί επιχειρησιακούς σκοπούς. Το σημείο επαφής του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να αποτελείται από ειδικά μέσα που επιτρέπουν την ηλεκτρονική υποβολή εντολών αφαίρεσης και αναφορών και προσωπικά μέσα που επιτρέπουν την ταχεία ταχύτατη επεξεργασία τους. Το σημείο επαφής για τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας δεν πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκεται εντός της Ένωσης και ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας έχει τη διακριτική ευχέρεια να ορίσει ένα ήδη υπάρχον σημείο επαφής, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω σημείο επαφής μπορεί να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Για να εξασφαλίζεται η αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό εντός μίας ώρας από τη λήψη της εντολής αφαίρεσης, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το σημείο επαφής είναι προσβάσιμο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και επτά ημέρες την εβδομάδα. Οι πληροφορίες σχετικά με το σημείο επαφής θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη γλώσσα στην οποία μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος με το σημείο επαφής. Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και των αρμόδιων αρχών, συνιστάται στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να επιτρέπουν την επικοινωνία σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης στην οποία είναι διαθέσιμοι οι όροι και οι προϋποθέσεις τους. [Τροπολογία 34]

(34)  Ελλείψει γενικής απαίτησης να διασφαλίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών φυσική παρουσία εντός του εδάφους της Ένωσης, είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται με σαφήνεια το κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχει υπηρεσίες εντός της Ένωσης. Κατά γενικό κανόνα, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας υπάγεται στη δικαιοδοσία του κράτους μέλους στο οποίο έχει την κύρια εγκατάστασή του ή στο οποίο έχει ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο. Ωστόσο, όταν ένα άλλο κράτος μέλος εκδίδει εντολή αφαίρεσης, οι αρχές του θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν τις εντολές τους με τη λήψη μέτρων καταναγκασμού μη κατασταλτικού χαρακτήρα, όπως χρηματικές ποινές. Ωστόσο, όσον αφορά παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ένωση και δεν ορίζουν νόμιμο εκπρόσωπο, οποιοδήποτε κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να επιβάλλει ποινές, εφόσον τηρείται η αρχή ne bis in idem. [Τροπολογία 35]

(35)  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση θα πρέπει να ορίζουν εγγράφως νόμιμο εκπρόσωπο προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και η επιβολή των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτόν. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας μπορούν να χρησιμοποιούν τον υπάρχοντα νόμιμο εκπρόσωπο, εφόσον αυτός είναι ικανός να επιτελεί τα καθήκοντα που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 36]

(36)  Ο νόμιμος εκπρόσωπος θα πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να ενεργεί εκ μέρους του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας.

(37)  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν αρμόδιες αρχές μια ενιαία δικαστική αρχή ή μια λειτουργικά ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Αυτή η απαίτηση ορισμού αρμόδιων αρχών δεν προϋποθέτει αναγκαστικά τη σύσταση νέων αρχών νέας αρχής, αλλά είναι δυνατόν να πρόκειται για υφιστάμενους φορείς επιφορτισμένους υφιστάμενο φορέα επιφορτισμένο με τα καθήκοντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό απαιτείται ο ορισμός αρχών αρμόδιων αρχής αρμόδιας για την έκδοση εντολών αφαίρεσης, αναφορών, καθώς και για την εποπτεία προληπτικών ειδικών μέτρων και την επιβολή ποινών. Εναπόκειται στα Τα κράτη μέλη να αποφασίσουν πόσες αρχές επιθυμούν να ορίσουν για τα εν λόγω καθήκοντα θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την αρμόδια αρχή που ορίζεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού στην Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να δημοσιεύσει στο διαδίκτυο κατάλογο των αρμόδιων αρχών για κάθε κράτος μέλος. Το ηλεκτρονικό μητρώο θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο ώστε να διευκολύνει τον γρήγορο έλεγχο της γνησιότητας των εντολών αφαίρεσης από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας. [Τροπολογία 37]

(38)  Είναι αναγκαίες οι ποινές για να διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας παραλείπει συστηματικά να αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό εντός μίας ώρας από την παραλαβή εντολής αφαίρεσης θα επιβάλλονται ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Θα ήταν δυνατόν Οι ποινές θα πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις για μη συμμόρφωση σε μεμονωμένες περιπτώσεις, τηρουμένης της αρχής ne bis in idem και της αρχής της αναλογικότητας, ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι για τις εν λόγω κυρώσεις λαμβάνεται υπόψη η συστηματική παράλειψη. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο οι σχετικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να υπόκεινται σε ποινές. σε περίπτωση που οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας συστηματικά και διαρκώς δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Οι ποινές για μη συμμόρφωση με το άρθρο 6 θα πρέπει να επιβάλλονται μόνο σε σχέση με υποχρεώσεις που προκύπτουν από αίτημα υποβολής στοιχείων δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2 ή από απόφαση επιβολής εφαρμογής πρόσθετων προληπτικών ειδικών μέτρων δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4. Κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσον θα πρέπει να επιβληθούν χρηματικές ποινές ή όχι, θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι οικονομικοί πόροι του παρόχου. Επιπλέον, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά πόσον ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας είναι νεοσύστατη ή μικρομεσαία επιχείρηση και θα πρέπει να κρίνει ξεχωριστά για κάθε περίπτωση εάν υπήρχε η δυνατότητα επαρκούς συμμόρφωσης με την εκδοθείσα εντολή. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη τρομοκρατικού περιεχομένου. [Τροπολογία 38]

(39)  Η χρήση τυποποιημένων υποδειγμάτων διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των παρόχων υπηρεσιών, προκειμένου να μπορούν να επικοινωνούν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλίζεται η ταχεία ανάληψη δράσης μετά την παραλαβή εντολής αφαίρεσης. Τα υποδείγματα μειώνουν το κόστος της μετάφρασης και συμβάλλουν σε υψηλό πρότυπο ποιότητας. Ομοίως, τα απαντητικά έντυπα αναμένεται να καταστήσουν δυνατή την τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία θα είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιπτώσεις που οι πάροχοι υπηρεσιών δεν μπορούν να συμμορφωθούν. Με πιστοποιημένους διαύλους υποβολής είναι δυνατή η διασφάλιση της γνησιότητας της εντολής αφαίρεσης, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας της ημερομηνίας και της ώρας αποστολής και παραλαβής της εντολής.

(40)  Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ταχεία τροποποίηση, όπου κρίνεται αναγκαίο, του περιεχομένου των υποδειγμάτων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα I, II και III του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να μπορεί να λάβει υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας και του σχετικού νομικού πλαισίου, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τεχνικές απαιτήσεις για τα ηλεκτρονικά μέσα που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές για τη διαβίβαση των εντολών αφαίρεσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(12). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(41)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τον αριθμό των περιπτώσεων επιτυχούς εντοπισμού, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων ως συνέπεια του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να καταρτιστεί λεπτομερές πρόγραμμα παρακολούθησης των εκροών, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού για την τεκμηρίωση της αξιολόγησης της νομοθεσίας. [Τροπολογία 39]

(42)  Με βάση τα πορίσματα και τα συμπεράσματα της έκθεσης εφαρμογής και το αποτέλεσμα της παρακολούθησης, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού το νωρίτερο τρία έτη ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του. Η αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται στα πέντε επτά κριτήρια της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας, της αποδοτικότητας, της συνάφειας, της συνεκτικότητας συνάφειας, της συνοχής και της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ. Θα αξιολογεί τη λειτουργία πρέπει να αξιολογείται η λειτουργικότητα των διαφόρων επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων που προβλέπονται σύμφωνα με τον κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας των μέτρων για τη βελτίωση του εντοπισμού, του προσδιορισμού και της αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου, της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών διασφάλισης, καθώς και τις επιπτώσεις σε ενδεχομένως θιγόμενα θεμελιώδη δικαιώματα, μεταξύ άλλων την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία λήψης και μετάδοσης πληροφόρησης, το δικαίωμα στην ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, το δικαίωμα της επιχειρηματικής ελευθερίας και τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει τον αντίκτυπο σε δυνητικά θιγόμενα συμφέροντα τρίτων μερών, μεταξύ άλλων την επανεξέταση της απαίτησης για ενημέρωση των παρόχων περιεχομένου. [Τροπολογία 40]

(43)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ψηφιακής ενιαίας αγοράς με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, λόγω του εύρους και των αποτελεσμάτων του περιορισμού, είναι δυνατόν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΜΗΜΑ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται στοχευμένοι ομοιόμορφοι κανόνες για την πρόληψη αντιμετώπιση της κατάχρησης υπηρεσιών φιλοξενίας με σκοπό τη δημόσια διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, θεσπίζονται: [Τροπολογία 41]

α)  κανόνες σχετικά με τα εύλογα και αναλογικά καθήκοντα μέριμνας, τους οποίους που πρέπει να εφαρμόζουν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας για την πρόληψη αντιμετώπιση της δημόσιας διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου μέσω των υπηρεσιών τους και, όπου κρίνεται αναγκαίο, τη διασφάλιση της ταχείας αφαίρεσής του· [Τροπολογία 42]

β)  σύνολο μέτρων που πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη για να εντοπίζουν τρομοκρατικό περιεχόμενο, να καθιστούν δυνατή την ταχεία αφαίρεσή του από παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, παρέχοντας τις δέουσες διασφαλίσεις για την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών σε μια ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία, και να διευκολύνουν τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και, κατά περίπτωση, τα σχετικά όργανα της Ένωσης. [Τροπολογία 43]

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό στην Ένωση, ανεξάρτητα από τον τόπο κύριας εγκατάστασής τους. [Τροπολογία 44]

2α.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε περιεχόμενο που διαδίδεται για εκπαιδευτικούς, καλλιτεχνικούς, δημοσιογραφικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, ή για σκοπούς ευαισθητοποίησης κατά της τρομοκρατικής δραστηριότητας, ούτε σε περιεχόμενο που αποτελεί έκφραση επιθετικών ή αμφιλεγόμενων απόψεων κατά τη διάρκεια δημόσιου διαλόγου. [Τροπολογία 45]

2β.  Ο παρών κανονισμός δεν έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της υποχρέωσης σεβασμού των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των αρχών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των θεμελιωδών αρχών του δικαίου της Ένωσης και του εθνικού δικαίου σχετικά με την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης. [Τροπολογία 46]

2γ.  Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη της οδηγίας 2000/31/ΕΚ. [Τροπολογία 47]

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(-1)  «υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας»: οι υπηρεσίες όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2000/31/ΕΚ· [Τροπολογία 48]

(1)  «πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»: πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας οι οποίες συνίστανται στην αποθήκευση πληροφοριών παρεχόμενων από τον πάροχο περιεχομένου και κατόπιν αιτήματός του, καθώς και στη διάθεση των αποθηκευμένων πληροφοριών σε τρίτους στο κοινό. Αυτό ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινό στο επίπεδο εφαρμογής. Οι πάροχοι υποδομών υπολογιστικού νέφους και οι πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους δεν θεωρούνται πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας. Δεν εφαρμόζεται ούτε στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/1972· [Τροπολογία 49]

(2)  «πάροχος περιεχομένου»: χρήστης που έχει παράσχει πληροφορίες, οι οποίες αποθηκεύονται ή έχουν αποθηκευθεί και διατίθενται στο κοινό κατόπιν αιτήματός του από πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας· [Τροπολογία 50]

(3)  «παροχή υπηρεσιών στην Ένωση»: παροχή, σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα ενός ή περισσότερων κρατών μελών, της δυνατότητας να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας που έχει ουσιώδη σύνδεση με το εν λόγω κράτος μέλος ή τα εν λόγω κράτη μέλη, όπως

α)  εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας στην Ένωση·

β)  σημαντικό αριθμό χρηστών σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη·

γ)  στόχευση των δραστηριοτήτων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

(4)  «τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα εγκλήματα που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541· [Τροπολογία 51]

(5)  «τρομοκρατικό περιεχόμενο»: ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία από το ακόλουθο περιεχόμενο: [Τροπολογία 52]

α)  υποκίνηση ή υποστήριξη, μεταξύ άλλων της τέλεσης ενός από τα εγκλήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541, όταν μια τέτοια συμπεριφορά, άμεσα ή έμμεσα, όπως με την εξύμνηση τρομοκρατικών πράξεων, τάσσεται υπέρ της τέλεσης τρομοκρατικών εγκλημάτων, με αποτέλεσμα να προκαλείται κίνδυνος τέλεσης εκ προθέσεως ενός ή περισσότερων τέτοιων πράξεων εγκλημάτων· [Τροπολογία 53]

β)  ενθάρρυνση της συμβολής σε τρομοκρατικά εγκλήματα υποκίνηση άλλου ατόμου ή ομάδας ατόμων στην τέλεση ή συμβολή στη διάπραξη ενός από τα εγκλήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541, δημιουργώντας έτσι τον κίνδυνο εκ προθέσεως τέλεσης ενός ή περισσότερων παρόμοιων εγκλημάτων· [Τροπολογία 54]

γ)  προώθηση των δραστηριοτήτων υποκίνηση άλλου προσώπου ή ομάδας προσώπων να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες μιας τρομοκρατικής ομάδας, ιδίως με ενθάρρυνση της συμμετοχής σε τρομοκρατική ομάδα μεταξύ άλλων με την παροχή πληροφοριών ή υλικών πόρων, ή με τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους με οποιοδήποτε τρόπο κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541, ή της υποστήριξής της προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο κίνδυνο ότι ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα αυτά μπορεί να διαπραχθούν εκ προθέσεως· [Τροπολογία 55]

δ)  καθοδήγηση παροχή οδηγιών σχετικά με την κατασκευή ή τη χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων όπλων, λοιπών όπλων ή επιβλαβών ή επικίνδυνων ουσιών, ή σχετικά με άλλες ειδικές μεθόδους ή τεχνικές με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων. ή τη συμβολή στην τέλεση ενός από τα τρομοκρατικά εγκλήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541· [Τροπολογία 56]

δα)  απεικόνιση της διάπραξης μιας ή περισσότερων από τις αξιόποινες πράξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541, δημιουργώντας έτσι τον κίνδυνο εκ προθέσεως διάπραξης ενός ή περισσότερων παρόμοιων εγκλημάτων· [Τροπολογία 57]

(6)  «διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου»: διάθεση τρομοκρατικού περιεχομένου σε τρίτους στο κοινό μέσω των υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας· [Τροπολογία 58]

(7)  «όροι και προϋποθέσεις»: το σύνολο των όρων, προϋποθέσεων και ρητρών, ανεξάρτητα από την ονομασία ή τη μορφή τους, που διέπουν τη συμβατική σχέση μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας και των χρηστών του·

(8)  «αναφορά»: ανακοίνωση από αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, αρμόδιο όργανο της Ένωσης προς πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας σχετικά με στοιχεία που είναι δυνατόν να θεωρηθούν τρομοκρατικό περιεχόμενο, ώστε ο πάροχος να εξετάσει, σε εθελοντική βάση, τη συμβατότητα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει καθορίσει για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου· [Τροπολογία 59]

(9)  «κύρια εγκατάσταση»: η εταιρική ή καταστατική έδρα εντός της οποίας ασκούνται οι κύριες χρηματοοικονομικές λειτουργίες και ο επιχειρησιακός έλεγχος·

(9α)  «αρμόδια αρχή»: η ενιαία διορισμένη δικαστική αρχή ή κάποια λειτουργικά ανεξάρτητη διοικητική αρχή στο κράτος μέλος. [Τροπολογία 60]

ΤΜΗΜΑ II

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Άρθρο 3

Καθήκοντα μέριμνας

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας λαμβάνουν κατάλληλα, εύλογα και αναλογικά μέτρα ενεργούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, κατά της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου και με σκοπό για την προστασία των χρηστών από τρομοκρατικό περιεχόμενο. Κατά τη λήψη των μέτρων αυτών, ενεργούν με τρόπο συνετό και αναλογικό, που δεν εισάγει διακρίσεις, λαμβάνουν λαμβάνοντας δεόντως υπόψη σε όλες τις περιπτώσεις, τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών και τη θεμελιώδη σημασία της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης ελευθερίας λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία, με στόχο την αποφυγή αφαίρεσης περιεχομένου μη τρομοκρατικής φύσης. [Τροπολογία 61]

1α.  Τα εν λόγω καθήκοντα μέριμνας δεν ισοδυναμούν με γενική υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να παρακολουθούν τις πληροφορίες που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν, ούτε με γενική υποχρέωση ενεργούς αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα. [Τροπολογία 62]

2.  Στους όρους και τις προϋποθέσεις τους οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας περιλαμβάνουν, και εφαρμόζουν, διατάξεις για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου. [Τροπολογία 63]

2α.  Εάν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας αποκτήσουν γνώση ή αντιληφθούν τρομοκρατικό περιεχόμενο στις υπηρεσίες τους, ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές για το περιεχόμενο αυτό και το αφαιρούν άμεσα. [Τροπολογία 64]

2β.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια του ορισμού παρόχων πλατφορμών διαμοιρασμού βίντεο βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1808, λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου σύμφωνα με το άρθρο 28β παράγραφος 1 στοιχείο γ) και παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1808. [Τροπολογία 65]

Άρθρο 4

Εντολές αφαίρεσης

1.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας, έχει την εξουσία να εκδώσει απόφαση εντολή αφαίρεσης περιεχομένου με την οποία να απαιτείται από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. [Τροπολογία 66]

1α.  Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους στο οποίο ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας δεν έχει την κύρια εγκατάστασή του ή δεν διαθέτει νόμιμο αντιπρόσωπο μπορεί να ζητήσει την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο και να εκτελέσει το αίτημα αυτό εντός της επικράτειάς του. [Τροπολογία 67]

1β.  Εάν η σχετική αρμόδια αρχή δεν έχει προηγουμένως εκδώσει εντολή αφαίρεσης σε πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας, επικοινωνεί με τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις ισχύουσες προθεσμίες, τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την έκδοση της εντολής αφαίρεσης περιεχομένου. [Τροπολογία 68]

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας αφαιρούν το τρομοκρατικό περιεχόμενο ή απενεργοποιούν την πρόσβαση σε αυτό το δυνατόν συντομότερα και εντός μίας ώρας από την παραλαβή της εντολής αφαίρεσης. [Τροπολογία 69]

3.  Οι εντολές αφαίρεσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα I:

α)  αναγνωριστικά στοιχεία, μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής, της αρμόδιας αρχής που εκδίδει την εντολή αφαίρεσης και επαλήθευση της γνησιότητας της εντολής αφαίρεσης από την αρμόδια αρχή· [Τροπολογία 70]

β)  λεπτομερές σκεπτικό στο οποίο εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους το περιεχόμενο θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο, τουλάχιστον, σε σχέση με τις και ειδική αναφορά στις κατηγορίες τρομοκρατικού περιεχομένου που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 5· [Τροπολογία 71]

γ)  ακριβή ενιαίο εντοπιστή πόρου (URL) και, όπου κρίνεται αναγκαίο, πρόσθετες πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση του αναφερόμενου περιεχομένου· [Τροπολογία 72]

δ)  παραπομπή στον παρόντα κανονισμό ως νομική βάση της εντολής αφαίρεσης·

ε)  σήμανση ημερομηνίας και ώρας έκδοσης·

στ)  κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσφυγής που διαθέτουν ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας και ο πάροχος περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής ενώπιον της αρμόδιας αρχής, καθώς και της προσφυγής σε δικαστήριο, και τις προθεσμίες για την προσφυγή· [Τροπολογία 73]

ζ)  κατά περίπτωση όταν κρίνεται αναγκαίο και αναλογικό, την απόφαση μη γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικά με την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 11. [Τροπολογία 74]

4.  Κατόπιν αιτήματος του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή του παρόχου περιεχομένου, η αρμόδια αρχή παρέχει λεπτομερές σκεπτικό, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας να συμμορφωθεί με την εντολή αφαίρεσης εντός της οριζόμενης στην παράγραφο 2 προθεσμίας. [Τροπολογία 75]

5.  Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν Η αρμόδια αρχή απευθύνει τις εντολές αφαίρεσης στην κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή στον νόμιμο εκπρόσωπο που έχει οριστεί από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας σύμφωνα με το άρθρο 16 και τις διαβιβάζουν διαβιβάζει στο σημείο επαφής που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1. Οι εντολές αυτές αποστέλλονται με ηλεκτρονικό μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως έγγραφο τεκμήριο, υπό προϋποθέσεις που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας του αποστολέα, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας της ημερομηνίας και της ώρας αποστολής και παραλαβής της εντολής. [Τροπολογία 76]

6.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας εκδίδουν αποδεικτικό παραλαβής και ενημερώνουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αρμόδια αρχή σχετικά με την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό, αναφέροντας, ειδικότερα, τον χρόνο της ενέργειας και χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα II. [Τροπολογία 77]

7.  Αν ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας δεν μπορεί να συμμορφωθεί με την εντολή αφαίρεσης λόγω ανωτέρας βίας ή πραγματικής αδυναμίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας, ή για τεχνικούς ή επιχειρησιακούς λόγους, ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αρμόδια αρχή, εξηγώντας τους λόγους και χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα III. Η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 2 εφαρμόζεται μόλις οι προβαλλόμενοι λόγοι δεν υφίστανται πλέον. [Τροπολογία 78]

8.  Αν Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας δεν μπορεί να συμμορφωθεί με αρνηθεί να εκτελέσει την εντολή αφαίρεσης επειδή περιεχομένου εάν η εντολή αφαίρεσης περιέχει πρόδηλα σφάλματα ή δεν περιέχει επαρκείς πληροφορίες. ώστε να εκτελεστεί η εντολή, Ενημερώνει την αρμόδια αρχή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αρμόδια αρχή, ζητώντας τις απαραίτητες αναγκαίες διευκρινίσεις, και χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα III. Η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 2 εφαρμόζεται μόλις παρασχεθούν οι διευκρινίσεις. [Τροπολογία 79]

9.  Όταν η εντολή αφαίρεσης καταστεί οριστική, η αρμόδια αρχή που εξέδωσε την εντολή αφαίρεσης ενημερώνει την αρμόδια αρχή που εποπτεύει την εφαρμογή των προληπτικών ειδικών μέτρων και αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Η εντολή αφαίρεσης καθίσταται οριστική όταν δεν έχει ασκηθεί προσφυγή εναντίον της εντός της προθεσμίας σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο ή όταν έχει επιβεβαιωθεί μετά από προσφυγή. [Τροπολογία 80]

Άρθρο 4α

Διαδικασία διαβούλευσης για εντολές αφαίρεσης

1.  Η αρμόδια αρχή που εκδίδει εντολή αφαίρεσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1α, υποβάλλει αντίγραφο της εντολής αφαίρεσης στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ταυτόχρονα, ταυτόχρονα με τη διαβίβασή της στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5.

2.  Σε περιπτώσεις όπου η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η εντολή αφαίρεσης μπορεί να θίγει θεμελιώδη συμφέροντα αυτού του κράτους μέλους, ενημερώνει την αρμόδια αρχή έκδοσης. Η αρχή έκδοσης συνυπολογίζει αυτές τις συνθήκες και, εφόσον απαιτείται, αποσύρει ή προσαρμόζει την εντολή αφαίρεσης. [Τροπολογία 81]

Άρθρο 4β

Διαδικασία συνεργασίας για την έκδοση συμπληρωματικής εντολής αφαίρεσης

1.  Όταν αρμόδια αρχή έχει εκδώσει εντολή αφαίρεσης δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1α, η εν λόγω αρχή μπορεί να επικοινωνήσει με την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει την κύρια εγκατάστασή του ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας, προκειμένου να ζητήσει από την τελευταία αυτή αρμόδια αρχή να εκδώσει επίσης εντολή αφαίρεσης δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1.

2.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας, είτε εκδίδει εντολή αφαίρεσης είτε αρνείται να εκδώσει εντολή το συντομότερο δυνατόν, αλλά το αργότερο εντός μίας ώρας αφού ενημερωθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και ενημερώνει την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την πρώτη εντολή για την απόφασή της.

3.  Σε περιπτώσεις στις οποίες η αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος κύριας εγκατάστασης χρειάζεται περισσότερο από μία ώρα για να προβεί σε δική της αξιολόγηση του περιεχομένου, αποστέλλει αίτημα στον οικείο πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να απενεργοποιήσει προσωρινά την πρόσβαση στο περιεχόμενο για διάστημα έως 24 ωρών, κατά τη διάρκεια του οποίου η αρμόδια αρχή διενεργεί την αξιολόγηση και αποστέλλει την εντολή αφαίρεσης ή αποσύρει την εντολή απενεργοποίησης της πρόσβασης. [Τροπολογία 82]

Άρθρο 5

Αναφορές

1.  Η αρμόδια αρχή ή το αρμόδιο όργανο της Ένωσης μπορεί να αποστείλει αναφορά σε πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας.

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας εφαρμόζουν επιχειρησιακά και τεχνικά μέτρα τα οποία διευκολύνουν την ταχεία αξιολόγηση περιεχομένου που έχει αποσταλεί από αρμόδιες αρχές και, κατά περίπτωση, αρμόδια όργανα της Ένωσης για να το εξετάσουν σε εθελοντική βάση.

3.  Η αναφορά απευθύνεται στην κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή στον νόμιμο εκπρόσωπο που έχει οριστεί από τον πάροχο υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 16 και διαβιβάζεται στο σημείο επαφής που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1. Οι εν λόγω αναφορές αποστέλλονται με ηλεκτρονικό μέσο.

4.  Η αναφορά περιέχει επαρκώς λεπτομερείς πληροφορίες, μεταξύ άλλων, τους λόγους για τους οποίους το περιεχόμενο θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο, διεύθυνση URL και, όπου κρίνεται αναγκαίο, πρόσθετες πληροφορίες που καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό του αναφερόμενου περιεχομένου.

5.  Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας αξιολογεί κατά προτεραιότητα το περιεχόμενο που προσδιορίζεται στην αναφορά με βάση τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις και αποφασίζει αν θα αφαιρέσει το εν λόγω περιεχόμενο ή αν θα απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό.

6.  Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας ενημερώνει ταχέως την αρμόδια αρχή ή το αρμόδιο όργανο της Ένωσης για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και το χρονοδιάγραμμα τυχόν μέτρων που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα της αναφοράς.

7.  Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας θεωρεί ότι η αναφορά δεν περιέχει επαρκείς πληροφορίες για την αξιολόγηση του αναφερόμενου περιεχομένου, ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τις αρμόδιες αρχές ή το αρμόδιο όργανο της Ένωσης, προσδιορίζοντας τις περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις που απαιτούνται. [Τροπολογία 83]

Άρθρο 6

Προληπτικά Ειδικά μέτρα [Τροπολογία 84]

1.  Με την επιφύλαξη της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1808 και της οδηγίας 2000/31/EK, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας μπορούν να λαμβάνουν, κατά περίπτωση, προληπτικά ειδικά μέτρα για να προστατεύσουν τις υπηρεσίες τους από τη δημόσια διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου. Τα εν λόγω μέτρα είναι αποτελεσματικά, με ιδιαίτερη προσοχή στον κίνδυνο και αναλογικά και λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος και το επίπεδο έκθεσης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο, τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών, καθώς και η θεμελιώδης τη θεμελιώδη σημασία του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης ελευθερίας λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία. [Τροπολογία 85]

2.  Η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ), στην περίπτωση που έχει ενημερωθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 9, ζητά από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να υποβάλει έκθεση, εντός τριών μηνών από την παραλαβή του αιτήματος και στη συνέχεια τουλάχιστον σε ετήσια βάση, σχετικά με τα ειδικά προληπτικά μέτρα που έχει λάβει, μεταξύ άλλων με τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων, με σκοπό:

α)  την πρόληψη της εκ νέου αναφόρτωσης περιεχομένου που έχει προηγουμένως αφαιρεθεί ή στο οποίο έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση επειδή θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο·

β)  τον εντοπισμό, τον προσδιορισμό και την ταχεία αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό.

Αυτό το αίτημα αποστέλλεται στην κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή στον νόμιμο εκπρόσωπο που έχει οριστεί από τον πάροχο της υπηρεσίας.

Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες οι οποίες παρέχουν στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) τη δυνατότητα να αξιολογήσει κατά πόσον τα προληπτικά μέτρα είναι αποτελεσματικά και αναλογικά, μεταξύ άλλων να αξιολογήσει τη λειτουργία τυχόν αυτοματοποιημένων εργαλείων που χρησιμοποιούνται, καθώς και την ανθρώπινη εποπτεία και τους μηχανισμούς επαλήθευσης που εφαρμόζονται. [Τροπολογία 86]

3.  Στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) θεωρεί ότι τα προληπτικά μέτρα που λήφθηκαν και δηλώθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεν επαρκούν για τον μετριασμό και τη διαχείριση του κινδύνου και του επιπέδου έκθεσης, μπορεί να ζητήσει από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να λάβει πρόσθετα προληπτικά μέτρα. Για τον σκοπό αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) προκειμένου να προσδιοριστούν τα ειδικά μέτρα που θα εφαρμόσει ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας και να καθοριστούν οι βασικοί στόχοι και οι δείκτες αναφοράς, καθώς και χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή τους. [Τροπολογία 87]

4.  Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία εντός των τριών μηνών από την υποβολή του αιτήματος σύμφωνα με την παράγραφο 3 Μετά τη διαπίστωση ότι ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας έχει λάβει σημαντικό αριθμό εντολών αφαίρεσης, η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να εκδώσει απόφαση με την οποία να επιβάλλονται συγκεκριμένα πρόσθετα αναγκαία και αναλογικά προληπτικά μέτρα ζητήσει τη λήψη αναγκαίων, αναλογικών και αποτελεσματικών πρόσθετων ειδικών μέτρων που θα πρέπει να εφαρμόσει ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας. Για την απόφαση Η αρμόδια αρχή δεν επιβάλλει γενική υποχρέωση παρακολούθησης ούτε τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων. Στο αίτημα λαμβάνεται υπόψη, ειδικότερα, η τεχνική σκοπιμότητα των μέτρων, το μέγεθος και η οικονομική δυνατότητα του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας και οι επιπτώσεις που έχουν τα εν λόγω μέτρα στα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών και τη θεμελιώδη σημασία της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης ελευθερίας λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία. Η εν λόγω απόφαση Αυτό το αίτημα αποστέλλεται στην κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή στον νόμιμο εκπρόσωπο που έχει οριστεί από τον πάροχο της υπηρεσίας. Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας υποβάλλει τακτικά έκθεση σχετικά με την εφαρμογή αυτών των μέτρων, όπως καθορίζεται από την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ). [Τροπολογία 88]

5.  Ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει από την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) να επανεξετάσει και, κατά περίπτωση, να ανακαλέσει ένα αίτημα ή μια απόφαση σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και την παράγραφο 4, αντίστοιχα. Η αρμόδια αρχή εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός εύλογης προθεσμίας μετά την παραλαβή του αιτήματος από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας. [Τροπολογία 89]

Άρθρο 7

Διατήρηση περιεχομένου και συναφών δεδομένων

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας διατηρούν το τρομοκρατικό περιεχόμενο που έχει αφαιρεθεί ή απενεργοποιηθεί ως αποτέλεσμα εντολής αφαίρεσης, αναφοράς ή προληπτικών ειδικών μέτρων σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 6, καθώς και τα συναφή δεδομένα χρήστη που έχουν αφαιρεθεί ως συνέπεια της αφαίρεσης του τρομοκρατικού περιεχομένου και τα οποία είναι αναγκαία για: [Τροπολογία 90]

α)  διαδικασίες διοικητικού ή δικαστικού ελέγχου ή άσκησης προσφυγής, [Τροπολογία 91]

β)  την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση ή τη δίωξη από τις αρχές επιβολής του νόμου, τρομοκρατικών εγκλημάτων. [Τροπολογία 92]

2.  Το τρομοκρατικό περιεχόμενο και τα συναφή δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) διατηρούνται για έξι μήνες και διαγράφονται μετά την περίοδο αυτή. Κατόπιν αιτήματος από την αρμόδια αρχή ή το αρμόδιο δικαστήριο, το τρομοκρατικό περιεχόμενο διατηρείται για μεγαλύτερο περαιτέρω ορισμένο χρονικό διάστημα μόνο, και για όσο είναι αναγκαίο, σε περίπτωση για εν εξελίξει διαδικασιών διαδικασίες διοικητικού ή δικαστικού ελέγχου ή άσκησης προσφυγής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας διατηρούν το τρομοκρατικό περιεχόμενο και τα σχετικά δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) έως ότου η αρχή επιβολής του νόμου αντιδράσει στην κοινοποίηση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4, αλλά το αργότερο για έξι μήνες. [Τροπολογία 93]

3.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας διασφαλίζουν ότι το τρομοκρατικό περιεχόμενο και τα συναφή δεδομένα που διατηρούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 υπόκεινται στις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές διασφαλίσεις.

Οι εν λόγω τεχνικές και οργανωτικές διασφαλίσεις κατοχυρώνουν την πρόσβαση στο διατηρούμενο τρομοκρατικό περιεχόμενο και τα συναφή δεδομένα, καθώς και την επεξεργασία τους, μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ενώ κατοχυρώνουν επίσης υψηλό επίπεδο ασφάλειας των εκάστοτε δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας επανεξετάζουν και επικαιροποιούν αυτές τις διασφαλίσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο.

ΤΜΗΜΑ III

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις διαφάνειας των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας [Τροπολογία 94]

1.  Κατά περίπτωση, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας καθορίζουν σαφώς στους όρους και τις προϋποθέσεις τους την πολιτική τους για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου και συμπεριλαμβάνουν, κατά περίπτωση, εύληπτη εξήγηση της λειτουργίας των προληπτικών ειδικών μέτρων, καθώς και της χρήσης αυτοματοποιημένων εργαλείων. [Τροπολογία 95]

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας αποτελούν ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο εντολής αφαίρεσης το παρόν έτος, δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις ετήσια έκθεση διαφάνειας σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει κατά της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου. [Τροπολογία 96]

3.  Οι εκθέσεις διαφάνειας περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας όσον αφορά τον εντοπισμό, τον προσδιορισμό και την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου·

β)  πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας για την πρόληψη της εκ νέου αναφόρτωσης περιεχομένου που έχει προηγουμένως αφαιρεθεί ή στο οποίο έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση επειδή θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο, κυρίως εάν έχει χρησιμοποιηθεί τεχνολογία αυτοματοποιημένων εργαλείων· [Τροπολογία 97]

γ)  αριθμός αναρτήσεων τρομοκρατικού περιεχομένου που έχουν αφαιρεθεί αφαιρέθηκαν ή στις οποίες έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση, κατόπιν εντολών αφαίρεσης, αναφορών ή προληπτικών ειδικών μέτρων, αντιστοίχως αντίστοιχα, και αριθμός των εντολών όταν δεν έχει αφαιρεθεί το περιεχόμενο σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 7 και 8 από κοινού με τους λόγους άρνησης· [Τροπολογία 98]

δ)  επισκόπηση αριθμός και έκβαση των διαδικασιών υποβολής καταγγελιών, και ενεργειών δικαστικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των περιπτώσεων στις οποίες διαπιστώθηκε ότι το περιεχόμενο χαρακτηρίστηκε εσφαλμένα ως τρομοκρατικό. [Τροπολογία 99]

Άρθρο 8α

Υποχρεώσεις διαφάνειας των αρμόδιων αρχών

1.  Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις διαφάνειας, οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  τον αριθμό των εντολών αφαίρεσης περιεχομένου που εκδόθηκαν, τον αριθμό των αφαιρέσεων και τον αριθμό των εντολών αφαίρεσης που έτυχαν άρνησης ή αγνοήθηκαν·

β)  τον αριθμό του εντοπισθέντος τρομοκρατικού περιεχομένου που οδήγησε σε έρευνα και δίωξη και τον αριθμό των περιπτώσεων περιεχομένου που εσφαλμένα χαρακτηρίστηκαν τρομοκρατικές·

γ)  περιγραφή των μέτρων που ζητήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4. [Τροπολογία 100]

Άρθρο 9

Διασφαλίσεις όσον αφορά τη χρήση και την εφαρμογή προληπτικών ειδικών μέτρων [Τροπολογία 101]

1.  Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα εργαλεία, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, για το περιεχόμενο που αποθηκεύουν, προβλέπουν αποτελεσματικές και κατάλληλες διασφαλίσεις για να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και το βάσιμο των αποφάσεων που λαμβάνονται σχετικά με το εν λόγω περιεχόμενο, και ιδίως των αποφάσεων αφαίρεσης ή απενεργοποίησης περιεχομένου της πρόσβασης σε περιεχόμενο που θεωρείται τρομοκρατικό. [Τροπολογία 102]

2.  Οι διασφαλίσεις συνίστανται, ειδικότερα, στην εποπτεία και επαλήθευση από ανθρώπους, κατά περίπτωση και οπωσδήποτε όταν απαιτείται λεπτομερής αξιολόγηση του σχετικού πλαισίου, προκειμένου να προσδιοριστεί του κατά πόσον το περιεχόμενο πρέπει να θεωρηθεί τρομοκρατικό ενδείκνυται η απόφαση για την αφαίρεση περιεχομένου ή την άρνηση πρόσβασης σε αυτό, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα της ελευθερίας στην έκφραση και την πληροφόρηση και την ελευθερία λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών σε μια ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία. [Τροπολογία 103]

Άρθρο 9α

Μέσα αποτελεσματικής έννομης προστασίας

1.  Οι πάροχοι περιεχομένου των οποίων το περιεχόμενο αφαιρέθηκε ή η πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε κατόπιν εντολής αφαίρεσης, και οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που έχουν λάβει εντολή αφαίρεσης έχουν δικαίωμα πραγματικής προσφυγής. Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή αποτελεσματικές διαδικασίες για την άσκηση αυτού του δικαιώματος. [Τροπολογία 104]

Άρθρο 10

Μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας καθιερώνουν αποτελεσματικούς ένα αποτελεσματικό και προσβάσιμους μηχανισμούς προσβάσιμο μηχανισμό που επιτρέπουν επιτρέπει στους παρόχους περιεχομένου των οποίων το περιεχόμενο αφαιρέθηκε ή η πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε, ως αποτέλεσμα αναφοράς δυνάμει του άρθρου 5 ή προληπτικών ειδικών μέτρων δυνάμει του άρθρου 6, να υποβάλουν καταγγελία κατά της δράσης του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ζητώντας την επαναφορά του περιεχομένου. [Τροπολογία 105]

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας εξετάζουν αμέσως κάθε καταγγελία την οποία λαμβάνουν και επαναφέρουν το περιεχόμενο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε περίπτωση που η αφαίρεση του περιεχομένου ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης ήταν αδικαιολόγητη. Ενημερώνουν τον καταγγέλλοντα για το αποτέλεσμα της εξέτασης, εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της καταγγελίας, με εξήγηση σε περιπτώσεις στις οποίες οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας αποφασίζουν να μην επαναφέρουν το περιεχόμενο. Η επαναφορά του περιεχομένου δεν αποκλείει τη λήψη περαιτέρω δικαστικών μέτρων κατά της απόφασης του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή της αρμόδιας αρχής. [Τροπολογία 106]

Άρθρο 11

Πληροφορίες προς τους παρόχους περιεχομένου

1.  Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας αφαιρούν τρομοκρατικό περιεχόμενο ή απενεργοποιούν την πρόσβαση σε αυτό, καθιστούν διαθέσιμες στον πάροχο περιεχομένου συνεκτικές και συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό, και τις δυνατότητες αμφισβήτησης της απόφασης, και του παρέχουν αντίγραφο της εντολής αφαίρεσης που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 4, κατόπιν αίτησής του. [Τροπολογία 107]

2.  Κατόπιν αιτήματος του παρόχου περιεχομένου, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας ενημερώνει τον πάροχο περιεχομένου για τους λόγους αφαίρεσης ή απενεργοποίησης της πρόσβασης και για τις δυνατότητες αμφισβήτησης της απόφασης. [Τροπολογία 108]

3.  Η υποχρέωση σύμφωνα με τις παραγράφους την παράγραφο 1 και 2 δεν ισχύει όταν η αρμόδια αρχή αποφασίσει, βάσει αντικειμενικών στοιχείων και λαμβάνοντας υπόψη την αναλογικότητα και την αναγκαιότητα της απόφασης αυτής, ότι δεν θα πρέπει να γίνει γνωστοποίηση για λόγους δημόσιας ασφάλειας, όπως η πρόληψη, η διερεύνηση, ο εντοπισμός και η δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων, για όσο διάστημα είναι αναγκαίο, αλλά όχι πέραν των [τεσσάρων] εβδομάδων από την εν λόγω απόφαση. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας δεν γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό. [Τροπολογία 109]

ΤΜΗΜΑ IV

Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών, των οργάνων της Ένωσης και των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας

Άρθρο 12

Ικανότητες των αρμόδιων αρχών

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες και επαρκείς πόρους για την επίτευξη των στόχων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού, με ισχυρές εγγυήσεις ανεξαρτησίας. [Τροπολογία 110]

Άρθρο 13

Συνεργασία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, των αρμόδιων αρχών και, κατά περίπτωση, των σχετικών αρμόδιων οργάνων της Ένωσης [Τροπολογία 111]

1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αλληλοενημερώνονται, συντονίζονται και συνεργάζονται μεταξύ τους και, κατά περίπτωση, με τα σχετικά όργανα της Ένωσης, όπως η την Ευρωπόλ, όσον αφορά τις εντολές αφαίρεσης και τις αναφορές, με σκοπό την αποφυγή επικαλύψεων, την ενίσχυση του συντονισμού και την αποφυγή παρεμβολών στις έρευνες σε διαφορετικά κράτη μέλη. [Τροπολογία 112]

2.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ενημερώνουν την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ), και επίσης συντονίζονται και συνεργάζονται με αυτήν, όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 και τα μέτρα επιβολής σύμφωνα με το άρθρο 18. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ) κατέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη προβλέπουν τους κατάλληλους και ασφαλείς διαύλους ή μηχανισμούς επικοινωνίας προκειμένου να διασφαλίσουν την έγκαιρη ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών. [Τροπολογία 113]

3.  Τα κράτη μέλη και οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας μπορούν να επιλέγουν να χρησιμοποιούν ειδικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εργαλείων που έχουν θεσπιστεί από τα σχετικά όργανα της Ένωσης, όπως η την Ευρωπόλ, προκειμένου να διευκολύνουν ιδίως: [Τροπολογία 114]

α)  την επεξεργασία και την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με τις εντολές αφαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 4·

β)  την επεξεργασία και την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με τις αναφορές σύμφωνα με το άρθρο 5· [Τροπολογία 115]

γ)  τη συνεργασία με σκοπό τον προσδιορισμό και την εφαρμογή προληπτικών ειδικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 6. [Τροπολογία 116]

4.  Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας λάβουν γνώση τυχόν στοιχείων που αποδεικνύουν τρομοκρατικά εγκλήματα ανακαλύψουν τρομοκρατικό περιεχόμενο, ενημερώνουν αμέσως τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διερεύνηση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων στο οικείο κράτος μέλος. ή στο Όταν είναι αδύνατον να προσδιορισθεί το οικείο κράτος μέλος, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ενημερώνουν το σημείο επαφής του κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 14 17 παράγραφος 2, στο οποίο έχουν την κύρια εγκατάστασή τους ή νόμιμο εκπρόσωπο, . Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας μπορούν να και επίσης, διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές στην Ευρωπόλ για να δοθεί η κατάλληλη συνέχεια. [Τροπολογία 117]

4α.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές. [Τροπολογία 118]

Άρθρο 14

Σημεία επαφής

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που έχουν προηγουμένως λάβει μια ή περισσότερες εντολές αφαίρεσης ορίζουν σημείο επαφής για την παραλαβή των εντολών αφαίρεσης και των αναφορών με ηλεκτρονικά μέσα και διασφαλίζουν την ταχεία ταχύτατη επεξεργασία τους σύμφωνα με τα άρθρα το άρθρο 4 και 5. Διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται. [Τροπολογία 119]

2.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζουν την επίσημη γλώσσα ή τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, όπως παρατίθενται στον κανονισμό 1/58, για την επικοινωνία με το σημείο επαφής και τις περαιτέρω ανταλλαγές σχετικά με τις εντολές αφαίρεσης και τις αναφορές σύμφωνα με τα άρθρα το άρθρο 4 και 5. Εν προκειμένω περιλαμβάνεται τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή στο οποίο διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο νόμιμος εκπρόσωπός του σύμφωνα με το άρθρο 16. [Τροπολογία 120]

3.  Τα κράτη μέλη ορίζουν σημείο επαφής για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων παροχής διευκρινίσεων και παρατηρήσεων σχετικά με τις εντολές αφαίρεσης και τις αναφορές που εκδίδονται από αυτά. Οι πληροφορίες σχετικά με το σημείο επαφής δημοσιοποιούνται. [Τροπολογία 121]

ΤΜΗΜΑ V

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Άρθρο 15

Δικαιοδοσία

1.  Το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας έχει δικαιοδοσία για τους σκοπούς των άρθρων 6, 18 και 21. Ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν έχει την κύρια εγκατάστασή του σε ένα από τα κράτη μέλη θεωρείται ότι υπάγεται στη δικαιοδοσία του κράτους μέλους στο οποίο διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο νόμιμος εκπρόσωπος που αναφέρεται στο άρθρο 16.

2.  Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν έχει την κύρια εγκατάστασή του σε ένα από τα κράτη μέλη δεν έχει ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο, όλα τα κράτη μέλη έχουν δικαιοδοσία. Σε περίπτωση που κράτος μέλος αποφασίσει να ασκήσει αυτή τη δικαιοδοσία, ενημερώνει όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη. [Τροπολογία 122]

3.  Όταν η αρχή άλλου κράτους μέλους έχει εκδώσει εντολή αφαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, το εν λόγω κράτος μέλος έχει τη δικαιοδοσία να λάβει μέτρα καταναγκασμού σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο προκειμένου να εκτελεστεί η εντολή αφαίρεσης. [Τροπολογία 123]

Άρθρο 16

Νόμιμος εκπρόσωπος

1.  Ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν διαθέτει εγκατάσταση στην Ένωση αλλά παρέχει υπηρεσίες στην Ένωση ορίζει, εγγράφως, νομικό ή φυσικό πρόσωπο ως τον νόμιμο εκπρόσωπό του στην Ένωση για την παραλαβή και την εκτέλεση των εντολών αφαίρεσης, των αναφορών, των αιτήσεων και των αποφάσεων αιτημάτων των αρμόδιων αρχών με βάση τον παρόντα κανονισμό, καθώς και για τη συμμόρφωση με αυτές. Ο νόμιμος εκπρόσωπος διαμένει ή είναι εγκατεστημένος σε ένα από τα κράτη μέλη όπου παρέχει τις υπηρεσίες ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας. [Τροπολογία 124]

2.  Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας αναθέτει στον νόμιμο εκπρόσωπο την παραλαβή και την εκτέλεση των εντολών αφαίρεσης, των αναφορών, των αιτήσεων και των αποφάσεων αιτημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και τη συμμόρφωση με αυτές, για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας παρέχουν στον νόμιμο εκπρόσωπό τους τις εξουσίες και τους πόρους που απαιτούνται για τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τη συμμόρφωση με τις εν λόγω αποφάσεις και εντολές. [Τροπολογία 125]

3.  Ο ορισθείς νόμιμος εκπρόσωπος μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τη μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, με την επιφύλαξη της ευθύνης και των νομικών ενεργειών οι οποίες θα μπορούσαν να αναληφθούν κατά του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας.

4.  Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας ενημερώνει σχετικά με τον ορισμό την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο δ) στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο νόμιμος εκπρόσωπος. Οι πληροφορίες σχετικά με τον νόμιμο εκπρόσωπο δημοσιοποιούνται.

ΤΜΗΜΑ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17

Ορισμός των αρμόδιων αρχών

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει την δικαστική ή λειτουργικά ανεξάρτητη διοικητική αρχή αρμόδια αρχή ή τις αρμόδιες αρχές για: [Τροπολογία 126]

α)  την έκδοση εντολών αφαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 4·

β)  τον εντοπισμό, τον προσδιορισμό και την αναφορά τρομοκρατικού περιεχομένου στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας σύμφωνα με το άρθρο 5· [Τροπολογία 127]

γ)  την εποπτεία της εφαρμογής των προληπτικών ειδικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 6· [Τροπολογία 128]

δ)  την επιβολή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό μέσω ποινών σύμφωνα με το άρθρο 18.

1α.  Τα κράτη μέλη ορίζουν σημείο επαφής στις αρμόδιες αρχές για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων και παρατηρήσεων σχετικά με τις εντολές αφαίρεσης που εκδίδονται από αυτές. Οι πληροφορίες σχετικά με το σημείο επαφής δημοσιοποιούνται. [Τροπολογία 129]

2.  Το αργότερο έως ... [έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή καταρτίζει επιγραμμικό μητρώο στο οποίο απαριθμούνται όλες οι εν λόγω αρμόδιες αρχές και το σημείο επαφής που έχει οριστεί για κάθε αρμόδια αρχή. Η Επιτροπή δημοσιεύει την κοινοποίηση και τυχόν τροποποιήσεις της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [Τροπολογία 130]

Άρθρο 18

Ποινές

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες για τις ποινές που επιβάλλονται σε περίπτωση που οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας παραβιάζουν συστηματικά και μόνιμα τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του παρόντος κανονισμού, και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι ποινές αυτές περιορίζονται στην παράβαση των υποχρεώσεων σύμφωνα με: [Τροπολογία 131]

α)  το άρθρο 3 παράγραφος 2 (όροι και προϋποθέσεις των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας)· [Τροπολογία 132]

β)  το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 6 (εφαρμογή των εντολών αφαίρεσης και υποβολή σχετικών παρατηρήσεων)·

γ)  το άρθρο 5 παράγραφοι 5 και 6 (αξιολόγηση των αναφορών και υποβολή σχετικών παρατηρήσεων)· [Τροπολογία 133]

δ)  το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και παράγραφος 4 (εκθέσεις σχετικά με τα προληπτικά ειδικά μέτρα και τη λήψη μέτρων μετά από απόφαση αίτημα επιβολής συγκεκριμένων προληπτικών συμπληρωματικών ειδικών μέτρων)· [Τροπολογία 134]

ε)  το άρθρο 7 (διατήρηση των δεδομένων)·

στ)  το άρθρο 8 (διαφάνεια υποχρεώσεις διαφάνειας των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας [Τροπολογία 135]

ζ)  το άρθρο 9 (διασφαλίσεις σε σχέση με τα προληπτικά μέτρα σχετικά με την εφαρμογή ειδικών μέτρων [Τροπολογία 136]

η)  το άρθρο 10 (διαδικασίες υποβολής καταγγελιών)·

θ)  το άρθρο 11 (πληροφορίες προς τους παρόχους περιεχομένου)·

ι)  το άρθρο 13 παράγραφος 4 (πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που αποδεικνύουν τρομοκρατικά εγκλήματα τρομοκρατικό περιεχόμενο [Τροπολογία 137]

ια)  το άρθρο 14 παράγραφος 1 (σημεία επαφής)·

ιβ)  το άρθρο 16 (ορισμός νόμιμου εκπροσώπου).

2.  Οι προβλεπόμενες ποινές σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Το αργότερο έως ... [εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους εν λόγω κανόνες και τα εν λόγω μέτρα και της κοινοποιούν, χωρίς καθυστέρηση, οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίησή τους. [Τροπολογία 138]

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά τον προσδιορισμό του είδους και του επιπέδου των ποινών, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται:

α)  η φύση, η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης·

β)  ο εκ προθέσεως ή εξ αμελείας χαρακτήρας της παράβασης·

γ)  προηγούμενες παραβάσεις του νομικού προσώπου που υπέχει ευθύνη·

δ)  η οικονομική ισχύς του νομικού προσώπου που υπέχει ευθύνη·

ε)  το επίπεδο συνεργασίας του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας με τις αρμόδιες αρχές· [Τροπολογία 139]

εα)  η φύση και το μέγεθος των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, ιδίως των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής(13). [Τροπολογία 140]

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η συστηματική και διαρκής μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 4 παράγραφος 2 υπόκειται σε χρηματικές ποινές ύψους έως και 4 % του συνολικού κύκλου εργασιών του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας κατά το τελευταίο οικονομικό έτος. [Τροπολογία 141]

Άρθρο 19

Τεχνικές απαιτήσεις, κριτήρια αξιολόγησης της σημασίας και τροποποιήσεις των υποδειγμάτων για τις εντολές αφαίρεσης [Τροπολογία 142]

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20, προκειμένου να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με τις απαραίτητες τεχνικές απαιτήσεις για τα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές για τη διαβίβαση των εντολών αφαίρεσης. [Τροπολογία 143]

1α.   Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κριτήρια και αριθμητικά στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές για τον προσδιορισμό του τι συνιστά σημαντικό αριθμό μη αμφισβητούμενων εντολών αφαίρεσης όπως αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 144]

2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τέτοιου είδους κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II και III, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ενδεχόμενη ανάγκη βελτιώσεων όσον αφορά το περιεχόμενο των εντύπων των εντολών αφαίρεσης και των εντύπων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την αδυναμία εκτέλεσης της εντολής αφαίρεσης.

Άρθρο 20

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 19 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από ... [την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή ζητά τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 19 αρχίζει να ισχύει μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Παρακολούθηση

1.  Τα κράτη μέλη συλλέγουν από τις αρμόδιες αρχές τους και τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους και αποστέλλουν στην Επιτροπή, έως τις [31 Μαρτίου] κάθε έτους, πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται:

α)  πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των εντολών αφαίρεσης και των αναφορών που έχουν εκδοθεί, τον αριθμό αναρτήσεων τρομοκρατικού περιεχομένου που έχουν αφαιρεθεί ή στις οποίες έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων χρονοδιαγραμμάτων σύμφωνα με τα άρθρα το άρθρο 4 και 5, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό αντίστοιχων περιπτώσεων επιτυχούς εντοπισμού, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων· [Τροπολογία 145]

β)  πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 6, συμπεριλαμβανομένου του όγκου του τρομοκρατικού περιεχομένου που έχει αφαιρεθεί ή στο οποίο έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση, καθώς και των αντίστοιχων χρονοδιαγραμμάτων·

βα)  πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των αιτημάτων πρόσβασης που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά περιεχόμενο που διατηρείται από παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας σύμφωνα με το άρθρο 7· [Τροπολογία 146]

γ)  πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των διαδικασιών υποβολής καταγγελιών που έχουν κινηθεί και των μέτρων που έχουν ληφθεί από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας σύμφωνα με το άρθρο 10·

δ)  πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των διαδικασιών προσφυγής που έχουν κινηθεί και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

2.  Το αργότερο έως ... [ένα έτος από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή καταρτίζει λεπτομερές πρόγραμμα παρακολούθησης των εκροών, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού. Το πρόγραμμα παρακολούθησης ορίζει τους δείκτες, τα μέσα και τα διαστήματα συλλογής των δεδομένων και των λοιπών αναγκαίων στοιχείων. Προσδιορίζει τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη κατά τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων και των λοιπών στοιχείων για την παρακολούθηση της προόδου και την αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 23.

Άρθρο 22

Έκθεση εφαρμογής

Το αργότερο έως ... [δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Στην έκθεση της Επιτροπής λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση σύμφωνα με το άρθρο 21 και οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις υποχρεώσεις διαφάνειας σύμφωνα με το άρθρο 8. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκπόνηση της έκθεσης.

Άρθρο 23

Αξιολόγηση

Το νωρίτερο ... [τρία έτη Ένα έτος από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών διασφάλισης, καθώς και σχετικά με τις επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα, και ειδικότερα στην ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, και το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής, η Επιτροπή υποβάλλει επίσης έκθεση σχετικά με την αναγκαιότητα, τη σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα της δημιουργίας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, η οποία θα επέτρεπε σε όλα τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν έναν ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας για τη διαβίβαση εντολών αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου σε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας. Κατά περίπτωση, η έκθεση συνοδεύεται από νομοθετικές προτάσεις. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκπόνηση της έκθεσης. [Τροπολογία 147]

Άρθρο 24

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από ... [6 12 μήνες από την έναρξη ισχύος του]. [Τροπολογία 148]

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΝΤΟΛΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) xxx)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) …(14), ο αποδέκτης της εντολής αφαίρεσης αφαιρεί το τρομοκρατικό περιεχόμενο ή απενεργοποιεί την πρόσβαση σε αυτό, εντός μίας ώρας από την παραλαβή της εντολής αφαίρεσης από την αρμόδια αρχή.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) …(15), οι αποδέκτες πρέπει να διατηρούν το περιεχόμενο και τα συναφή δεδομένα, τα οποία έχουν αφαιρεθεί ή στα οποία έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση, επί έξι μήνες ή περισσότερο κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών ή δικαστηρίων.

Η εντολή αφαίρεσης θα πρέπει να αποστέλλεται σε μία από τις γλώσσες που έχει ορίσει ο αποδέκτης σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2.

ΤΜΗΜΑ A:

Κράτος μέλος έκδοσης: ………………………………………………………………………………….……………..

ΣΗΜ.: τα στοιχεία της αρχής έκδοσης παρέχονται στο τέλος (τμήματα Ε και ΣΤ)

Αποδέκτης (νόμιμος εκπρόσωπος)

………………………………………………………………………………….……………..

Αποδέκτης (σημείο επαφής)

………………………………………………………………………………….……………..

Κράτος μέλος δικαιοδοσίας του αποδέκτη: [αν διαφέρει από το κράτος έκδοσης] ………………………………………………………………………………….……………..

Ώρα και ημερομηνία έκδοσης της εντολής αφαίρεσης

………………………………………………………………………………….……………..

Αριθμός αναφοράς της εντολής αφαίρεσης: ………………………………………………………………………………….……………..

ΤΜΗΜΑ B: Περιεχόμενο που πρέπει να αφαιρεθεί ή στο οποίο πρέπει να απενεργοποιηθεί η πρόσβαση εντός μίας ώρας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση: [Τροπολογία 162]

Διεύθυνση URL και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν τον προσδιορισμό και την εύρεση της ακριβούς τοποθεσίας του αναφερόμενου περιεχομένου:

…………………….…………………………………………………………………………

Λόγοι για τους οποίους το περιεχόμενο θεωρείται τρομοκρατικό, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) xxx. Το περιεχόμενο (σημειώστε το/τα κατάλληλο/-α τετραγωνίδιο/α):

□ υποκινεί, υποστηρίζει ή εξυμνεί την στην τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 (άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο α)) [Τροπολογία 149]

ενθαρρύνει τη υποκινεί άλλο άτομο ή ομάδα ατόμων στην τέλεση ή συμβολή στην τέλεση στη διάπραξη των τρομοκρατικών εγκλημάτων που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 (άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο β)) [Τροπολογία 150]

προωθεί τις δραστηριότητες υποκινεί άλλο άτομο ή ομάδα ατόμων να συμμετέχουν στις ενέργειες τρομοκρατικής ομάδας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή στην ομάδα ή τη στήριξή της που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 (άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο γ)) [Τροπολογία 151]

□ παρέχει οδηγίες καθοδήγηση ή τεχνικές σχετικά με την κατασκευή ή τη χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων όπλων ή άλλων όπλων ή επιβλαβών ή επικίνδυνων ουσιών, ή σχετικά με άλλες ειδικές μεθόδους ή τεχνικές για την τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων, όπως απαριθμούνται στα στοιχεία α) έως θ) του άρθρου 3, παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 (άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο δ)) [Τροπολογία 152]

απεικονίζει την διάπραξη τρομοκρατικών εγκλημάτων που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 (άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο ε))· [Τροπολογία 153]

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους το περιεχόμενο θεωρείται τρομοκρατικό (προαιρετικό): ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….

ΤΜΗΜΑ Γ: Πληροφορίες προς τον πάροχο περιεχομένου

Επισημαίνεται ότι (σημειώστε το τετραγωνίδιο, αν απαιτείται):

□ για λόγους δημόσιας ασφάλειας, ο αποδέκτης οφείλει να μην ενημερώσει τον πάροχο περιεχομένου του οποίου το περιεχόμενο αφαιρείται ή στο οποίο έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση.

Ειδάλλως: Στοιχεία σχετικά με τις δυνατότητες αμφισβήτησης της εντολής αφαίρεσης στο κράτος μέλος έκδοσης (τα οποία μπορούν να διαβιβαστούν στον πάροχο περιεχομένου, αν ζητηθεί) βάσει του εθνικού δικαίου· βλ. τμήμα Ζ κατωτέρω:

ΤΜΗΜΑ Δ: Ενημέρωση του κράτους μέλους δικαιοδοσίας

□ σημειώστε το τετραγωνίδιο αν το κράτος δικαιοδοσίας του αποδέκτη είναι διαφορετικό από το κράτος μέλος έκδοσης:

□ αντίγραφο της εντολής αφαίρεσης αποστέλλεται στη σχετική αρμόδια αρχή του κράτους δικαιοδοσίας

ΤΜΗΜΑ Ε: Στοιχεία της αρχής που εξέδωσε την εντολή αφαίρεσης

Είδος αρχής που εξέδωσε την παρούσα εντολή αφαίρεσης (σημειώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο):

□ δικαστής, δικαστήριο ή ανακριτής

□ αρχή επιβολής του νόμου

□ άλλη αρμόδια αρχή → συμπληρώστε επίσης το τμήμα ΣΤ

Στοιχεία της αρχής έκδοσης και/ή του εκπροσώπου της που βεβαιώνει την ακρίβεια και την ορθότητα της εντολής αφαίρεσης:

Ονομασία αρχής: ………………………………………………………………………………….…………

Όνομα του εκπροσώπου της: ………………………………………………………………………………….…………

Θέση (τίτλος/βαθμός): ………………………………………………………………………………….…………

Αριθ. φακέλου:….…………………………………..…………………………………..

Διεύθυνση:…………………………………………………………….…………..………..

Αριθ. τηλεφώνου: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/πόλης) …………………………………………..…………….

Αριθ. φαξ: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/πόλης) ………………………………………………………………………………….…………

Email: …………………………………………………………..……………..………….

Ημερομηνία:

………………………………………………………………………………….…………

Επίσημη σφραγίδα (αν υπάρχει) και υπογραφή(16): ………………………………………………...……

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Στοιχεία επικοινωνίας για την παρακολούθηση

Στοιχεία επικοινωνίας της αρχής έκδοσης για την παραλαβή παρατηρήσεων σχετικά με τον χρόνο αφαίρεσης ή απενεργοποίησης της πρόσβασης ή για την παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων:

………………………………………………………………………………..………….

Στοιχεία επικοινωνίας της αρχής του κράτους δικαιοδοσίας του αποδέκτη [αν είναι διαφορετικό από το κράτος μέλος έκδοσης]

………………………………………………………………………………..………….

ΤΜΗΜΑ Ζ: Πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσφυγής

Πληροφορίες σχετικά με τον αρμόδιο φορέα ή το αρμόδιο δικαστήριο, τις προθεσμίες και τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των τυπικών απαιτήσεων, για την αμφισβήτηση της εντολής αφαίρεσης: [Τροπολογία 154]

Αρμόδιος φορέας ή αρμόδιο δικαστήριο για την αμφισβήτηση της εντολής αφαίρεσης:

……………………………………………………………………………………….……….

Προθεσμία για την αμφισβήτηση της απόφασης:

Xxx μήνες με έναρξη από xxxx

Σύνδεσμος προς τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας:

……………………………………………………………………………………….……….

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ Ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (άρθρο 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) xxx)

ΤΜΗΜΑ A:

Αποδέκτης της εντολής αφαίρεσης:

………………………………………………………………………………….……………..

Αρχή έκδοσης της εντολής αφαίρεσης:

………………………………………………………………………………….……………..

Στοιχεία φακέλου της αρχής έκδοσης:

………………………………………………………………………………….……………..

Στοιχεία φακέλου του αποδέκτη:

………………………………………………………………………………….……………..

Ώρα και ημερομηνία παραλαβής της εντολής αφαίρεσης:

………………………………………………………………………………….……………..

ΤΜΗΜΑ B:

Το τρομοκρατικό περιεχόμενο/Η πρόσβαση στο τρομοκρατικό περιεχόμενο, που αναφέρεται στην εντολή αφαίρεσης, έχει (σημειώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο):

□ αφαιρεθεί

□ απενεργοποιηθεί

Ώρα και ημερομηνία αφαίρεσης ή απενεργοποίησης της πρόσβασης ……………………………………………..

ΤΜΗΜΑ Γ: Στοιχεία του αποδέκτη

Όνομα παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας / νόμιμου εκπροσώπου:

………………………………………………………………………………….……………..

Κράτος μέλος της κύριας εγκατάστασης ή της εγκατάστασης του νόμιμου εκπροσώπου: ………………………………………………………………………………….……………..

Όνομα εξουσιοδοτημένου προσώπου:

………………………………………………………………………………….……………..

Στοιχεία του σημείου επαφής (Email): ……………………………………………………………………….

Ημερομηνία:

………………………………………………………………………………….……………..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ (άρθρο 4 παράγραφοι 6 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) xxx)

ΤΜΗΜΑ A:

Αποδέκτης της εντολής αφαίρεσης:

………………………………………………………………………………….……………..

Αρχή έκδοσης της εντολής αφαίρεσης:

………………………………………………………………………………….……………..

Στοιχεία φακέλου της αρχής έκδοσης:

………………………………………………………………………………….……………..

Στοιχεία φακέλου του αποδέκτη:

………………………………………………………………………………….……………..

Ώρα και ημερομηνία παραλαβής της εντολής αφαίρεσης:

………………………………………………………………………………….……………..

ΤΜΗΜΑ B: Λόγοι μη εκτέλεσης

i)  Η εντολή αφαίρεσης δεν μπορεί να εκτελεστεί ή δεν μπορεί να εκτελεστεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας για τον ακόλουθο ή τους ακόλουθους λόγους:

□ υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή πραγματικής αδυναμίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αποδέκτη ή του παρόχου υπηρεσιών, περιλαμβανομένων τεχνικών ή επιχειρησιακών λόγων [Τροπολογία 155]

□ η εντολή αφαίρεσης περιέχει πρόδηλα σφάλματα

□ η εντολή αφαίρεσης δεν περιέχει επαρκείς πληροφορίες

ii)  Να παρασχεθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους μη εκτέλεσης:

………………………………………………………………………………………………….

iii)  Αν η εντολή αφαίρεσης περιέχει πρόδηλα σφάλματα και/ή δεν περιέχει επαρκείς πληροφορίες, να αναφερθούν τα σφάλματα και οι περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις που απαιτούνται:

………………………………………………………………………………………………….

ΤΜΗΜΑ Η: Στοιχεία παρόχου υπηρεσιών / νόμιμου εκπροσώπου του

Όνομα παρόχου υπηρεσιών / νόμιμου εκπροσώπου:

………………………………………………………………………………….……………..

Όνομα εξουσιοδοτημένου προσώπου:

………………………………………………………………………………….……………..

Στοιχεία επικοινωνίας (Email):

………………………………………………………………………………….……………..

Υπογραφή:

………………………………………………………………………………….……………..

Ώρα και ημερομηνία: ………………………………………………………………………………….……………..

(1) ΕΕ C 110 της 22.3.2019, σ. 67.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019.
(3) Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχόμενου στο διαδίκτυο (ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50).
(4) Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1).
(5) Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6).
(6) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 1).
(7) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2018, για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (ΕΕ L 601 της 2.3.2018, σ. 1).
(8) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).
(9) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).
(10) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).
(11) COM(2018)0225.
(12) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(13) Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).
(14)Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο (ΕΕ L …).
(15)Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο (ΕΕ L …).
(16)Η υπογραφή μπορεί να μην είναι απαραίτητη αν αποσταλεί μέσω πιστοποιημένων διαύλων υποβολής.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου