Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0331(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0193/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0193/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0421

Hyväksytyt tekstit
PDF 320kWORD 232k
Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019 - Strasbourg
Verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttuminen ***I
P8_TA(2019)0421A8-0193/2019
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0640),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0405/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Tšekin tasavallan edustajainhuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon 12. joulukuuta 2018 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A8-0193/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 110, 22.3.2019, s. 67.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) .../… antamiseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä levittämiseen puuttumisesta [tark. 1]
P8_TC1-COD(2018)0331

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Tämän asetuksen tavoitteena on varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden moitteeton toiminta avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa estämällä puuttumalla säilytyspalvelujen väärinkäyttö terroristisiin tarkoituksiin väärinkäyttöön terroristisissa tarkoituksissa ja edistämällä eurooppalaisten yhteiskuntien yleistä turvallisuutta. Digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa olisi kehitettävä parantamalla säilytyspalvelun tarjoajien oikeusvarmuutta, lisäämällä käyttäjien luottamusta verkkoympäristöön ja vahvistamalla suojatoimia sananvapauden ja tiedonvälityksen tiedon ja ajatusten vastaanottamista ja jakamista avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa koskevan vapauden sekä tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden varmistamiseksi. [tark. 2]

(1 a)  Säilytyspalvelun tarjoajien sääntelyllä voidaan ainoastaan täydentää jäsenvaltioiden strategioita, joilla puututaan terrorismiin ja joissa on korostettava verkon ulkopuolisia toimenpiteitä, kuten investointeja sosiaalipalveluihin, radikalismista luopumista koskevia aloitteita ja yhteistyötä asianomaisten yhteisöjen kanssa, jotta voidaan varmistaa radikalisoitumisen kestävä ehkäiseminen yhteiskunnassa. [tark. 3]

(1 b)   Terroristinen sisältö on osa laajempaa ongelmaa, joka koskee laitonta verkkosisältöä, johon kuuluu muunlaista sisältöä, kuten lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, laittomia kaupallisia käytäntöjä ja teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomisia. Laittoman sisällön kauppaa harjoittavat usein terroristiset ja muut rikollisjärjestöt voidakseen pestä rahaa ja hankkia pääomaa operaatioidensa rahoittamiseen. Tämän ongelman ratkaiseminen edellyttää lainsäädännöllisten, muiden kuin lainsäädännöllisten ja vapaaehtoisten toimenpiteiden yhdistelmää, joka perustuu viranomaisten ja palvelutarjoajien yhteistyöhön, jossa perusoikeuksia kunnioitetaan kaikilta osin. Vaikka laittoman sisällön uhkaa on lievennetty onnistuneilla aloitteilla, kuten alalla kehitetyt käytännesäännöt verkossa esiintyvän laittoman vihapuheen torjumiseksi sekä maailmanlaajuinen WePROTECT-kumppanuus verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi, on tarpeen perustaa lainsäädäntökehys, joka koskee kansallisten sääntelyviranomaisten rajat ylittävää yhteistyötä laittoman sisällön poistamiseksi. [tark. 4]

(2)  Internetissä toimivilla säilytyspalvelun tarjoajilla on keskeinen asema digitaalitaloudessa, koska ne yhdistävät yritykset ja kansalaiset, tarjoavat oppimismahdollisuuksia ja helpottavat julkista keskustelua sekä tietojen, mielipiteiden ja ajatusten jakamista ja vastaanottoa, mikä edistää merkittävästi innovointia, talouskasvua ja työpaikkojen luomista unionissa. Tietyissä tapauksissa kolmannet osapuolet kuitenkin hyväksikäyttävät tällaisia palveluja harjoittaakseen laitonta toimintaa verkossa. Erityisenä Yhtenä huolenaiheena on, että terroristiryhmät ja niiden kannattajat hyväksikäyttävät säilytyspalvelun tarjoajia levittääkseen terroristista sisältöä verkossa, jotta ne voivat levittää omaa sanomaansa, radikalisoida ja värvätä ihmisiä ja edistää ja ohjata terroritoimintaa. [tark. 5]

(3)  Terroristisella verkkosisällöllä Vaikka terroristinen verkkosisältö ei olekaan ainoa tekijä, sen on todettu olevan vaikuttava tekijä terrori-iskuja unionissa ja sen ulkopuolella tehneiden yksilöiden radikalisoitumisessa, ja siksi sillä on hyvin vakavia kielteisiä vaikutuksia internetin käyttäjille, kansalaisille ja yhteiskunnalle yleensä ja myös kyseistä sisältöä palveluissaan ylläpitävien verkkopalvelujen tarjoajille, sillä terroristinen sisältö heikentää näiden verkkopalvelujen käyttäjien luottamusta ja vahingoittaa niiden liiketoimintamalleja. Ottaen huomioon verkkopalvelujen tarjoajien keskeinen asema ja suhteutettuna niiden tarjoamiin palveluihin liittyvät teknologiset keinot ja valmiudet liittyviin teknologisiin keinoihin ja valmiuksiin, niillä on tietynlainen yhteiskunnallinen vastuu suojata palvelunsa terroristien väärinkäytöksiltä ja auttaa toimivaltaisia viranomaisia palvelujensa välityksellä levitetyn terroristisen sisällön torjunnassa ottaen samalla huomioon sananvapauden sekä tiedon ja ajatusten vastaanottamista ja jakamista koskevan vapauden perustavanlaatuisen merkityksen avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa. [tark. 6]

(4)  Unionin tason pyrkimykset terroristisen sisällön torjumiseksi verkossa alkoivat vuonna 2015 vapaaehtoispohjalta toimivan jäsenvaltioiden ja säilytyspalvelun tarjoajien välisen yhteistyön puitteissa, mutta sen lisäksi täytyy olla selkeä oikeudellinen kehys, jotta voidaan edelleen vähentää terroristisen sisällön saatavuutta verkossa ja puuttua riittävällä tavalla tähän nopeasti kehittyvään ongelmaan. Tämä lainsäädäntökehys pohjautuu vapaaehtoistoimiin, joita vahvistettiin komission suosituksella (EU) 2018/334(3), ja vastaa Euroopan parlamentin kehotuksiin vahvistaa toimenpiteitä laittoman ja haitallisen sisällön torjumiseksi direktiivillä 2000/31/EY perustetun horisontaalisen kehyksen mukaisesti ja neuvoston kehotuksiin terroritekoihin yllyttävän sisällön automaattisen tunnistamisen ja poistamisen parantamiseksi. [tark. 7]

(5)  Tämän asetuksen soveltamisella ei pitäisi olla vaikutuksia direktiivin 2000/31/EY(4) 14 artiklan soveltamiseen. Erityisesti säilytyspalvelun tarjoajien tämän asetuksen nojalla toteuttamien toimenpiteiden, mahdolliset ennakoivat toimenpiteet mukaan luettuina, ei pitäisi itsessään johtaa siihen, että kyseiseen palveluntarjoajaan ei voitaisi soveltaa mainitussa säännöksessä säädettyä vastuuta koskevaa poikkeusta. Tässä asetuksessa ei puututa kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten valtuuksiin säilytyspalvelun tarjoajien vastuun määrittämiseksi erityistapauksissa, joissa direktiivin 2000/31/EY 14 artiklan mukaiset ehdot vastuuta koskevasta poikkeuksesta eivät täyty. [tark. 8]

(6)  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt terroristisen verkkosisällön levittämiseen tähtäävien säilytyspalveluja koskevien väärinkäytösten estämiseksi koskeviin väärinkäytöksiin puuttumiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan takaamiseksi noudattaen , ja sääntöjen olisi kaikilta osin noudatettava perusoikeuksia, jotka on suojattu unionin oikeusjärjestyksessä ja erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. [tark. 9]

(7)  Tällä asetuksella edistetään pyritään edistämään yleisen turvallisuuden parantamista, ja perustetaan sillä olisi perustettava sopivat vankat suojatoimet perusoikeuksien turvaamiseksi. Näitä oikeuksia ovat oikeus yksityiselämän kunnioittamiseen, henkilötietojen suojaan, oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan, sananvapaus, mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa tietoa, vapaus harjoittaa liiketoimintaa sekä syrjimättömyyden periaate. Toimivaltaisten viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien olisi toteutettava ainoastaan sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä, asianmukaisia ja oikeasuhteisia demokraattisen yhteiskunnan mittapuun mukaan, ottaen huomioon erityisesti, kuinka tärkeitä ovat sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus vastaanottaa ja jakaa tietoa ja ajatuksia samoin kuin oikeudet yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen ja henkilötietojen suojaan, jotka ovat yksi moniarvoisen ja demokraattisen yhteiskunnan kulmakivistä kulmakiviä ja yksi kuuluvat unionin perustana olevista arvoista oleviin arvoihin. Toimenpiteet, joilla puututaan Toimenpiteillä ei pitäisi puuttua sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden toteutumiseen, olisi rajattava tiukasti niin, että niiden on ja niiden olisi mahdollisuuksien mukaan palveltava terroristisen sisällön levittämisen estämiseen levittämiseen puuttumiseen tähtääviä tavoitteita tiukasti rajatulla tavalla ilman, että ne vaikuttavat oikeuteen vastaanottaa ja jakaa tietoa laillisesti, ja niissä olisi otettava huomioon säilytyspalvelun tarjoajan keskeinen asema julkisen keskustelun helpottajana ja faktatiedon, mielipiteiden ja ajatusten välittäjänä ja vastaanottajana lainsäädännön mukaisesti. Tehokkaat verkossa toteutettavat terrorismin vastaiset toimet ja sananvapauden suojelu eivät ole ristiriitaisia vaan toisiaan täydentäviä ja vahvistavia tavoitteita. [tark. 10]

(8)  Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin on vahvistettu SEU-sopimuksen 19 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa. Kaikilla luonnollisilla ja oikeushenkilöillä on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin toimivaltaisessa kansallisessa tuomioistuimessa sellaisia tämän asetuksen nojalla toteutettuja toimenpiteitä vastaan, jotka voivat haitata kyseisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. Tähän oikeuteen kuuluu kuuluvat erityisesti säilytyspalvelun tarjoajien ja sisällöntarjoajien mahdollisuus riitauttaa poistamismääräys sen jäsenvaltion tuomioistuimessa, jonka viranomaiset antoivat kyseisen poistamismääräyksen, sekä sisällöntarjoajien mahdollisuudet riitauttaa säilytyspalvelun tarjoajien toteuttamat erityistoimenpiteet. [tark. 11]

(9)  Niiden toimien selkeyttämiseksi, joita säilytyspalvelun tarjoajien ja toimivaltaisten viranomaisten olisi toteutettava terroristisen sisällön levittämisen estämiseksi levittämiseen puuttumiseksi verkossa, tässä asetuksessa olisi ennakoivassa tarkoituksessa vahvistettava terroristisen sisällön määritelmä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/541(5) vahvistetun terrorismirikoksia koskevan määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen puuttua kaikkein haitallisimpaan terrorismipropagandaan terroristiseen sisältöön verkossa, määritelmän olisi katettava aineistot ja tiedot, jotka yllyttävät tai rohkaisevat houkuttelevat terrorismirikosten tekemiseen tai edistämiseen tai puoltavat niitä, antavat ohjeita kyseisten rikosten tekemiseen tai kehottavat osallistumaan terroristiryhmän toimintaan ja aiheuttavat siten vaaran, että yksi tai useampi tällainen rikos tehdään tahallisesti. Määritelmän olisi myös katettava sisältö, jossa annetaan ohjeita terrorismirikosten toteuttamista varten räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden tai haitallisten tai vaarallisten aineiden sekä kemiallisten, biologisten tai radiologisten aineiden tai ydinmateriaalin (CBRN) valmistuksesta ja käytöstä, tai muita menetelmiä tai tekniikoita, kuten kohteen valintaa, koskevia ohjeita. Tällaisia tietoja ovat erityisesti tekstit, kuvat, äänitallenteet ja videot. Arvioidessaan, täyttääkö sisältö terroristisen sisällön määritelmän tässä asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava huomioon muun muassa viestien luonne ja sanamuoto, konteksti, jossa viestit on annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, onko aineisto EU:n luettelossa olevan terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, journalismi- tai tutkimustarkoituksessa levitettävä sisältö tai terroritoiminnan vastaiset tiedotuskampanjat olisi suojattava asianmukaisella tavalla. Erityisesti tapauksissa, joissa sisällöntarjoajalla on toimituksellinen vastuu, kaikissa levitetyn aineiston poistamista koskevissa päätöksissä olisi otettava huomioon journalistiset normit, jotka on vahvistettu lehdistöstä tai mediasta annetussa sääntelyssä unionin oikeuden ja perusoikeuskirjan mukaisesti. Radikaalien, kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden esittämistä julkisessa keskustelussa arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä ei pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi. [tark. 12]

(10)  Terroristisen sisällön levittämiseen käytettävien verkossa toimivien säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi soveltaa tietoyhteiskunnan palveluihin, jotka varastoivat palvelun vastaanottajan antamaa tietoa tämän pyynnöstä ja asettavat kyseisiä tietoja kolmansien osapuolten yleisön saataville, riippumatta siitä, onko tämä toiminta luonteeltaan yksinomaan teknistä, automaattista tai passiivista. Näitä tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajia ovat esimerkiksi sosiaalisen median alustat, videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja äänimateriaalin jakamispalvelut, tiedostojenjakamispalvelut ja muut pilvipalvelut siinä tapauksessa, että ne asettavat kyseisiä tietoja kolmansien osapuolten yleisön saataville, sekä verkkosivustot, joilla käyttäjät voivat julkaista kommentteja tai arvosteluja. Tätä asetusta olisi myös sovellettava unionin ulkopuolelle sijoittautuneisiin mutta unionissa palvelujaan tarjoaviin säilytyspalvelun tarjoajiin, koska merkittävä osa säilytyspalvelun tarjoajista, joiden palveluja käytetään terroristisen sisällön levittämiseen, on sijoittautunut kolmansiin maihin. Tällä on tarkoitus varmistaa, että kaikki digitaalisilla sisämarkkinoilla toimivat yritykset noudattavat samoja vaatimuksia sijoittautumismaastaan riippumatta. Sen määrittämiseksi, voidaanko palveluntarjoajan katsoa tarjoavan palvelujaan unionissa, on arvioitava, onko yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa sijaitsevien luonnollisten tai oikeushenkilöiden mahdollista käyttää niiden tarjoamia palveluja. Se, että palveluntarjoajan verkkosivusto tai sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat saatavilla yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen soveltamiselle. Soveltamisalan ulkopuolelle olisi jätettävä pilvipalvelut, mukaan lukien yritysten väliset pilvipalvelut, joihin palveluntarjoajalla ei ole sopimusperusteisia oikeuksia, kun on kyse siitä, mitä sisältöä sen asiakkaat tai tällaisten asiakkaiden loppukäyttäjät säilyttävät, miten ne sitä käsittelevät tai asettavat sen julkisesti saataville, ja jos palveluntarjoajalla ei ole teknisiä valmiuksia poistaa asiakkaidensa tai palveluiden loppukäyttäjien säilyttämää erityistä sisältöä. [tark. 13]

(11)  Tämän asetuksen soveltamisalan määrittämisen kannalta merkityksellisenä seikkana olisi pidettävä olennaista yhteyttä unioniin. Tällaisen olennaisen yhteyden unioniin olisi katsottava olevan olemassa, jos palveluntarjoaja on sijoittautunut unioniin, tai jos näin ei ole, olennaisen yhteyden olemassaolo voidaan määrittää sen perusteella, että yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa on huomattava määrä palvelun käyttäjiä, tai sen perusteella, että toimintoja on kohdennettu yhteen tai useampaan jäsenvaltioon. Toimintojen kohdentaminen yhteen tai useampaan jäsenvaltioon voidaan määrittää kaikkien asiaankuuluvien olosuhteiden perusteella, mukaan lukien kyseisessä (kyseisissä) jäsenvaltio(i)ssa yleensä käytetyn kielen tai valuutan käytön kaltaisten tekijöiden perusteella, tai jos tavaroiden tai palvelujen tilaamiseen on olemassa mahdollisuus. Toimintojen kohdentaminen tiettyyn jäsenvaltioon voidaan päätellä myös siitä, että kansallisessa sovelluskaupassa on saatavilla asiaankuuluva sovellus, tai siitä, että palveluntarjoaja on mainostanut palvelujaan paikallisesti tai kyseisen jäsenvaltion kielellä taikka siitä, miten asiakassuhteita hoidetaan, esimerkiksi asiakaspalvelun tarjoamisesta kyseisessä jäsenvaltiossa yleensä käytetyllä kielellä. Olennaisen yhteyden voidaan olettaa olevan olemassa myös silloin, kun palveluntarjoaja suuntaa toimintaansa yhteen tai useampaan jäsenvaltioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012(6) 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Toisaalta sellaista palvelujen tarjoamista, jonka tarkoituksena on pelkästään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/302(7) vahvistetun syrjintäkiellon noudattaminen, ei voida yksinomaan tällä perusteella katsoa toimintojen suuntaamiseksi tai kohdentamiseksi tietylle alueelle unionissa. [tark. 14]

(12)  Säilytyspalvelun tarjoajien olisi sovellettava tiettyjä huolellisuusvelvollisuuksia puuttuakseen terroristisen sisällön levittämisen estämiseksi levittämiseen yleisölle palveluissaan. Tällaisia huolellisuusvelvollisuuksia ei pidä katsoa yleiseksi valvontavelvollisuudeksi. Nämä toimet eivät saa merkitä säilytyspalvelun tarjoajille yleistä velvoitetta valvoa tallentamiaan tietoja eivätkä yleistä velvoitetta pyrkiä aktiivisesti saamaan selville laitonta toimintaa osoittavia tosiasioita tai olosuhteita. Tätä asetusta sovellettaessa säilytyspalvelun tarjoajien olisi osana huolellisuusvelvollisuuksiaan toimittava avoimesti, huolellisesti, oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi säilyttämänsä sisällön suhteen, erityisesti omien ehtojen ja edellytystensä täytäntöönpanon osalta, ja pyrkien välttämään sellaisen sisällön poistamista, joka ei ole terroristista sisältöä. Tietojen poistamisessa ja tietoihin pääsyn estämisessä on noudatettava sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta vastaanottaa ja jakaa tietoa ja ajatuksia avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa sekä tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta. [tark. 15]

(13)  Olisi yhdenmukaistettava sellaisesta lainsäädäntöön perustuvasta määräyksestä poistamismääräyksestä johtuvat menettelyt ja velvoitteet, jonka nojalla säilytyspalvelun tarjoajia pyydetään toimivaltaisten viranomaisten arvioinnin perusteella poistamaan terroristista sisältöä tai estämään pääsy terroristiseen sisältöön. Jäsenvaltioilla olisi oltava jatkossakin vapaus valita toimivaltaiset viranomaisensa niin, että ne voivat nimetä kyseiseen tehtävään haluamansa hallinto-, lainvalvonta- tai oikeusviranomaisen oikeusviranomaisen tai toiminnallisesti riippumattoman hallinto- tai lainvalvontaviranomaisen. Ottaen huomioon, kuinka nopeasti terroristinen sisältö leviää verkossa, säädetään säilytyspalvelun tarjoajia koskevista velvoitteista, joiden tarkoituksena on varmistaa, että poistamismääräyksessä terroristiseksi sisällöksi yksilöity sisältö poistetaan tai siihen pääsy estetään tunnin kuluessa poistamismääräyksen vastaanottamisesta. On säilytyspalvelun tarjoajien päätettävissä, poistavatko ne kyseisen sisällön unionin käyttäjien saatavilta vai estävätkö ne unionin käyttäjiltä pääsyn siihen. [tark. 16]

(14)  Toimivaltaisen viranomaisen olisi toimitettava poistamismääräys suoraan vastaanottajalle ja yhteyspisteelle säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteelle, ja jos säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle sellaisella sähköisellä välineellä, josta voidaan esittää kirjallinen todiste niin, että palveluntarjoaja voi varmistua pyynnön aitoudesta, tarkka päivämäärä ja määräyksen lähetys- ja vastaanottoajankohta mukaan luettuina, esimerkiksi suojatulla sähköpostilla tai alustalla tai muita suojattuja kanavia käyttäen, palveluntarjoajan käyttöön asettamat kanavat mukaan luettuina, henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen mukaisesti. Tämä vaatimus voidaan täyttää käyttämällä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 910/2014(8) tarkoitettua hyväksyttyä sähköistä rekisteröityä jakelupalvelua. [tark. 17]

(15)  Toimivaltaisten viranomaisten tai Europolin antamat sisältöä koskevat ilmoitukset ovat tehokas ja nopea keino, joilla säilytyspalvelun tarjoajille voidaan ilmoittaa niiden palveluissa saatavilla olevasta tietynlaisesta sisällöstä. Poistamismääräysten lisäksi olisi oltava saatavilla mekanismi, jolla säilytyspalvelun tarjoajille ilmoitetaan tiedoista, joita voidaan pitää terroristisena sisältönä, jotta palveluntarjoaja voi vapaaehtoisesti tarkistaa yhteensopivuuden omien ehtojensa ja edellytystensä kanssa. On tärkeää, että säilytyspalvelun tarjoajat arvioivat tällaisia sisältöä koskevia ilmoituksia ensisijaisuusperiaatteen mukaisesti ja antavat nopeaa palautetta siitä, mihin toimiin ilmoituksen perusteella on ryhdytty. Säilytyspalvelun tarjoaja tekee lopullisen päätöksen siitä, poistetaanko sisältö sen perusteella, että se ei ole yhteensopiva säilytyspalvelun tarjoajan ehtojen ja edellytysten kanssa. Pantaessa täytäntöön tätä asetusta sisältöä koskevien ilmoitusten osalta Europolin toimeksianto, sellaisena kuin se on vahvistettuna asetuksessa (EU) 2016/794(9), pysyy muuttumattomana. [tark. 18]

(16)  Koska terroristisen sisällön tunnistamiselle ja poistamiselle on olemassa laaja-alainen ja kiireellinen tarve, oikeasuhteiset ennakoivat toimenpiteet, mukaan lukien automatisoitujen keinojen käyttö tietyissä tapauksissa, erityistoimenpiteet ovat olennainen tekijä terroristisen sisällön torjumiseksi verkossa. Voidakseen vähentää terroristisen sisällön saatavuutta palveluissaan säilytyspalvelun tarjoajien olisi arvioitava ennakoiviin toimenpiteisiin erityistoimenpiteisiin ryhtymisen asianmukaisuutta riskeistä ja terroristisen sisällölle altistumisen tasosta riippuen sekä sen mukaan, millainen vaikutus niillä on kolmansien osapuolten oikeuksiin ja tietojen saantiin liittyvään yleiseen etuun vastaanottaa ja jakaa tietoa erityisesti, jos terroristiselle sisällölle altistumisen taso ja poistamismääräysten määrä on merkittävä. Näin ollen säilytyspalvelun tarjoajien olisi määritettävä, mitä asianmukaisia, kohdennettuja, tehokkaita ja oikeasuhteisia ennakoivia toimenpiteitä erityistoimenpiteitä olisi toteutettava. Tämän vaatimuksen ei pidä katsoa viittaavan yleiseen valvontavelvollisuuteen. Erityistoimenpiteitä voivat olla muun muassa säännöllinen raportointi toimivaltaisille viranomaisille, sellaisen henkilöstön lisääminen, joka käsittelee palvelua terroristisen sisällön yleiseltä levittämiseltä suojelevia toimenpiteitä, ja parhaiden käytäntöjen vaihto. Säilytyspalvelun tarjoajalle osoitettujen poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten puuttuminen on tällaisessa arvioinnissa osoitus vähäisestä altistumisesta terroristiselle sisällölle. [tark. 19]

(17)  Ottaessaan käyttöön ennakoivia toimenpiteitä erityistoimenpiteitä säilytyspalvelun tarjoajien olisi varmistettava, että käyttäjien oikeudet sananvapauteen ja tiedonvälitykseen vapauteen, mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa tietoa ja ajatuksia avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa, säilyvät. Muun muassa henkilötietojen suojelusta annetussa lainsäädännössä vahvistettujen vaatimusten lisäksi säilytyspalvelun tarjoajien olisi soveltuvin osin noudatettava due diligence -vaatimuksia ja otettava käyttöön suojatoimia, erityisesti ihmisen suorittamia valvonta- ja tarkistustoimia, sellaisten tahattomien ja erheellisten päätösten välttämiseksi, jotka johtavat muun kuin terroristisen sisällön poistamiseen. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun säilytyspalvelun tarjoajat käyttävät automatisoituja keinoja terroristisen sisällön tunnistamiseen. Automatisoitujen keinojen käyttöä koskevia päätöksiä – niin säilytyspalvelun tarjoajien itsensä tekemiä kuin toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tehtyjä – olisi arvioitava käytettävän teknologian luotettavuus ja päätöksistä perusoikeuksille aiheutuvat vaikutukset huomioiden. [tark. 20]

(18)  Jotta voidaan varmistaa, että säilytyspalvelun tarjoajat, jotka altistuvat terroristiselle sisällölle, ryhtyvät asianmukaisiin toimenpiteisiin palvelujensa väärinkäytösten estämiseksi, toimivaltaisten viranomaisten toimivaltaisen viranomaisen olisi pyydettävä säilytyspalvelun tarjoajia, joille osoitettu poistamismääräys on lopullinen, raportoimaan toteuttamistaan ennakoivista toimenpiteistä. Ennakoivia toimenpiteitä ovat toimenpiteet, joilla estetään sellaisen terroristisen sisällön uudelleenlataaminen palveluun, joka on kertaalleen poistettu tai pääsy siihen on kertaalleen estetty poistamismääräyksen tai sisältöä koskevan ilmoituksen seurauksena, sekä sisällön vertaaminen sellaista julkista tai yksityistä työkalua vasten, joka sisältää terroristiseksi sisällöksi tunnistettua sisältöä on osoitettu merkittävä määrä lopullisia poistamismääräyksiä, raportoimaan toteuttamistaan erityistoimenpiteistä. Säilytyspalvelun tarjoajat voivat myös hyödyntää luotettavia teknisiä työvälineitä – joko markkinoilla saatavilla olevia tai säilytyspalvelun tarjoajan itsensä kehittämiä – uuden terroristisen sisällön tunnistamiseen. Palveluntarjoajan olisi raportoitava käytössä olevista erityisistä ennakoivista toimenpiteistä, jotta toimivaltainen viranomainen voi arvioida, ovatko toimenpiteet tarpeellisia, tehokkaita ja oikeasuhteisia ja, jos käytössä on automaattisia keinoja, onko säilytyspalvelun tarjoajalla tarvittavat valmiudet ihmisen suorittamiin valvonta- ja tarkistustoimiin. Arvioidessaan toimenpiteiden tehokkuutta, tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava huomioon asiaankuuluvat parametrit, joita ovat mukaan lukien kyseessä olevalle säilytyspalvelun tarjoajalle osoitettujen poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten lukumäärä, palveluntarjoajan koko ja taloudelliset valmiudet sekä palveluntarjoajan tarjoaman palvelun vaikutus terroristisen sisällön levittämiseen (esimerkiksi ottaen huomioon unionissa sijaitsevien käyttäjien lukumäärä) sekä sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden turvaamiseksi asetetut suojatoimet ja laillisen sisällön rajoittamista koskevien tapausten lukumäärä. [tark. 21]

(19)  Pyynnön seurauksena toimivaltaisen viranomaisen olisi aloitettava keskustelut säilytyspalvelun tarjoajan kanssa tarvittavista ennakoivista toimenpiteistä erityistoimenpiteistä, jotka olisi otettava käyttöön. Toimivaltaisen viranomaisen olisi tarvittaessa määrättävä pyydettävä säilytyspalvelun tarjoajaa arvioimaan uudelleen tarvittavat toimenpiteet tai pyydettävä asianmukaisten, tehokkaiden ja oikeasuhteisten ennakoivien toimenpiteiden käyttöönotosta erityistoimenpiteiden käyttöönottoa, jos se katsoo, että toteutetut toimenpiteet eivät ole tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukaisia tai ovat riittämättömiä riskeihin verrattuna. Tällaisia erityisiä ennakoivia toimenpiteitä määräävän päätöksen Toimivaltaisen viranomaisen olisi pyydettävä vain sellaisia erityistoimenpiteitä, joita säilytyspalvelun tarjoajan voidaan kohtuudella odottaa toteuttavan ottaen huomioon muiden seikkojen ohella säilytyspalvelun tarjoajan taloudelliset ja muut resurssit. Tällaisten erityistoimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevan pyynnön ei periaatteessa pitäisi johtaa yleisen valvontavelvollisuuden määräämiseen, sellaisena kuin se on vahvistettu direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 1 kohdassa. Koska terroristisen sisällön levittämiseen liittyy erityisen vakavia riskejä, toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen perusteella tekemät päätökset voivat poiketa direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 1 kohdassa vahvistetusta lähestymistavasta tiettyjen kohdennettujen toimenpiteiden osalta, joiden hyväksyminen on tarpeen yleiseen turvallisuuteen liittyvistä pakottavista syistä. Ennen tällaisten päätösten tekemistä toimivaltaisen viranomaisen olisi löydettävä tasapaino yleisestä edusta johtuvien tavoitteiden ja niiden perusoikeuksien välillä, joita asia koskee, mukaan lukien erityisesti sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus sekä liiketoiminnan harjoittamisen vapaus, ja esitettävä asianmukaiset perustelut. [tark. 22]

(20)  Erityistarkoituksia varten olisi vahvistettava säilytyspalvelun tarjoajia koskeva velvoite säilyttää poistettu sisältö ja siihen liittyvä data, ja velvoite olisi rajoitettava ajallisesti siihen, mikä on välttämätöntä. On tarpeen laajentaa säilytysvaatimus koskemaan poistettuun sisältöön liittyvää dataa, sillä muuten kyseinen data katoaisi sisällön poistamisen yhteydessä. Sisältöön liittyvää dataa voivat olla tilaajaa koskevat tiedot (subscriber data), mukaan lukien erityisesti sisällöntarjoajan henkilöllisyyteen liittyvät tiedot, pääsyä koskevat tiedot (access data), mukaan lukien esimerkiksi tiedot siitä, milloin (päivämäärä ja aika) sisällöntarjoaja on käyttänyt palvelua, tai palveluun sisään- ja uloskirjautumisen ajankohta, sekä internetpalvelujen tarjoajan sisällöntarjoajalle osoittama IP-osoite. [tark. 23]

(21)  Sisällön säilyttäminen hallinnollista tai , oikeudellista tai oikeussuojaa koskevaa tarkastelua varten on tarpeen ja perusteltua, jotta voidaan taata tehokkaat muutoksenhakukeinot sisällöntarjoajalle, jonka sisältö poistettiin tai jonka sisältöön estettiin pääsy, ja jotta voidaan varmistaa sisällön palauttaminen uudelleentarkastelumenettelyn tuloksesta riippuen. Sisällön säilyttämisen velvoite tutkinta- ja syytetarkoituksia varten on perusteltua ja tarpeen, koska kyseinen aineisto voi osoittautua hyödylliseksi terroristisen toiminnan keskeyttämisen tai estämisen kannalta. Jos yritykset poistavat aineistoa tai estävät pääsyn siihen erityisesti omien ennakoivien toimenpiteidensä erityistoimenpiteidensä avulla, eivätkä ilmoita asiasta asianomaiselle viranomaiselle, koska asia ei niiden mielestä kuulu tämän asetuksen 13 artiklan 4 kohdan soveltamisalaan, tieto kyseisen sisällön olemassaolosta ei välttämättä tavoita lainvalvontaviranomaisia olisi ilmoitettava siitä viipymättä toimivaltaisille lainvalvontaviranomaisille. Sisällön säilyttäminen on näin ollen perusteltua terrorismirikosten estämiseksi, paljastamiseksi, tutkimiseksi ja syytteeseenpanemiseksi. Näitä tarkoituksia varten terroristinen sisältö ja siihen liittyvät tiedot olisi säilytettävä vain tietyn ajan, jotta lainvalvontaviranomaiset voivat tarkistaa sisällön ja päättää, tarvitaanko sitä kyseisiin tarkoituksiin. Kyseisen ajanjakson pituuden olisi oltava korkeintaan kuusi kuukautta. Terrorismirikosten torjuntaa, havaitsemista, tutkintaa ja syytteeseenpanoa varten tiedon säilyttämisvelvoite rajataan koskemaan tietoja, joilla on todennäköisesti yhteys terrorismirikoksiin ja jotka voivat sen vuoksi olla hyödyksi terrorismirikosten syytteeseenpanossa tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien vakavien riskien ehkäisemiseksi. [tark. 24]

(22)  Suhteellisuusperiaatteen toteutumisen varmistamiseksi säilytysajan enimmäiskestoksi olisi määritettävä kuusi kuukautta, jotta sisällöntarjoajilla on riittävästi aikaa käynnistää tarkasteluprosessi ja tai jotta lainvalvontaviranomaisilla on pääsy terrorismirikoksen tutkinnan ja syytteeseenpanon kannalta asianmukaisiin tietoihin. Tätä ajanjaksoa voidaan tarkastelun suorittaman viranomaisen pyynnöstä jatkaa tarpeelliseksi katsotuksi ajaksi, jos käynnistettyä uudelleentarkastelumenettelyä uudelleentarkastelua tai oikeussuojaa koskevaa menettelyä ei ole kuuden kuukauden kuluessa saatettu päätökseen. Tämän kestoajan pitäisi myös olla riittävä, jotta lainvalvontaviranomaiset voivat säilyttää tutkintoihin tutkintaan liittyvät tarvittavat todisteet ja syytteeseenpanoon liittyvän tarvittavan materiaalin ja jotta voidaan säilyttää tasapaino niiden perusoikeuksien toteutumiseen nähden, joita asia koskee. [tark. 25]

(23)  Tämä asetus ei vaikuta menettelyllisiin takeisiin ja tutkintatoimiin, jotka liittyvät sellaisten sisällön ja sisältöön liittyvän datan saatavuuteen, jotka on säilytetty terrorismirikoksen tutkinta- tai syytteeseenpanotarkoituksessa, jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön ja unionin lainsäädännön mukaisesti.

(24)  Säilytyspalvelun tarjoajien terroristista sisältöä koskevien käytäntöjen avoimuus on ratkaisevan tärkeää palveluntarjoajien vastuullisuuden parantamiseksi käyttäjiin nähden ja kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi digitaalisiin sisämarkkinoihin. Vain kyseisenä vuonna poistomääräyksen saaneet säilytyspalvelun tarjoajien tarjoajat olisi julkaistava vuosittain velvoitettava julkaisemaan vuosittainen avoimuusselostus, joka sisältää olennaiset tiedot terroristisen sisällön havaitsemiseen, tunnistamiseen ja poistamiseen liittyvistä toimista. [tark. 26]

(24 a)  Viranomaisten, joilla on valta antaa poistamismääräyksiä, olisi myös julkaistava avoimuusselostuksia, jotka sisältävät tietoja annettujen määräysten lukumäärästä, kieltäytymisten lukumäärästä, tunnistetun ja terrorismirikoksia koskevaan tutkintaan ja syytteeseen johtaneen laittoman terroristisen sisällön lukumäärästä sekä sellaisten tapausten lukumäärästä, joissa sisältö on virheellisesti tunnistettu terroristiseksi. [tark. 27]

(25)  Valitusmenettelyillä pyritään estämään sananvapauden ja tiedonvälityksen sekä tiedon ja ajatusten vastaanottamista ja jakamista avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa koskevan vapauden nojalla suojatun sisällön erheelliset poistot. Säilytyspalvelun tarjoajien olisi laadittava käyttäjäystävälliset valitusmekanismit ja varmistettava, että valitukset käsitellään viipymättä ja sisällöntarjoajaan nähden täysin avoimesti. Säilytyspalvelun tarjoajien vaatimus erheellisesti poistetun sisällön palauttamisesta ei vaikuta säilytyspalvelun tarjoajien mahdollisuuteen valvoa omien ehtojensa ja edellytystensä toteutumista muilla perusteilla. [tark. 28]

(26)  SEU-sopimuksen 19 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukainen tehokas oikeussuoja edellyttää, että yksityishenkilöille selviävät syyt siihen, miksi heidän lataamansa sisältö on poistettu tai pääsy siihen on estetty. Tätä varten säilytyspalvelun tarjoajan olisi asetettava sisällöntarjoajan saataville olennaiset tiedot, jotta kuten poistamisen tai pääsyn estämisen syyt ja niiden toimien oikeusperusta, joiden nojalla tämä voi tarvittaessa riitauttaa päätöksen. Tämä ei kuitenkaan välttämättä edellytä ilmoittamista sisällöntarjoajalle. Olosuhteista riippuen säilytyspalvelun tarjoajat voivat korvata sisältöä, joka katsotaan terroristiseksi sisällöksi, ilmoittamalla, että sisältö on poistettu tai pääsy siihen on estetty tämän asetuksen mukaisesti. Lisätietoja päätöksen syistä sekä siitä, miten sisällöntarjoaja voi riitauttaa päätökseen, olisi annettava pyynnöstä. Jos toimivaltaiset viranomaiset päättävät yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä ja/tai tutkinnan yhteydessä, että sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä on epäasianmukaista tai haitallista ilmoittaa suoraan sisällöntarjoajalle, toimivaltaisten viranomaisten olisi tiedotettava tästä säilytyspalvelun tarjoajalle. [tark. 29]

(27)  Päällekkäisyyksien ja tutkimuksiin sekaantumisen välttämiseksi ja asianomaisten palveluntarjoajien kustannusten minimoimiseksi toimivaltaisten viranomaisten olisi vaihdettava tietoja, koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä keskenään ja tarvittaessa Europolin kanssa antaessaan säilytyspalvelun tarjoajille poistamismääräyksiä tai sisältöä koskevia ilmoituksia. Europol voi antaa tukea tämän asetuksen säännösten täytäntöönpanoa varten nykyisen toimeksiantonsa ja voimassa olevan lainsäädäntökehyksen mukaisesti. [tark. 30]

(27 a)  Europolin antamat sisältöä koskevat ilmoitukset ovat tehokas ja nopea keino, joilla säilytyspalvelun tarjoajille voidaan ilmoittaa niiden palveluissa saatavilla olevasta tietynlaisesta sisällöstä. Poistamismääräysten lisäksi olisi oltava saatavilla mekanismi, jolla säilytyspalvelun tarjoajille ilmoitetaan tiedoista, joita voidaan pitää terroristisena sisältönä, jotta palveluntarjoaja voi vapaaehtoisesti tarkistaa yhteensopivuuden omien ehtojensa ja edellytystensä kanssa. Siksi on tärkeää, että säilytyspalvelun tarjoajat tekevät yhteistyötä Europolin kanssa ja arvioivat sisältöä koskevia Europolin ilmoituksia ensisijaisuusperiaatteen mukaisesti ja antavat nopeaa palautetta siitä, mihin toimiin ilmoituksen perusteella on ryhdytty. Säilytyspalvelun tarjoaja tekee lopullisen päätöksen siitä, poistetaanko sisältö sen perusteella, että se ei ole yhteensopiva säilytyspalvelun tarjoajan ehtojen ja edellytysten kanssa. Pantaessa täytäntöön tätä asetusta Europolin toimeksianto, sellaisena kuin se on vahvistettuna asetuksessa (EU) 2016/794(10), pysyy muuttumattomana. [tark. 31]

(28)  Ennakoivien Säilytyspalvelun tarjoajien toimenpiteiden tehokkuuden ja riittävän yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä keskenään käydessään keskusteluja säilytyspalvelun tarjoajien kanssa tiettyjen ennakoivien toimenpiteiden poistamismääräysten ja erityistoimenpiteiden määrittämiseksi, toteuttamiseksi ja arvioimiseksi. Vastaavasti Tällaista yhteistyötä tarvitaan myös seuraamuksia koskevien sääntöjen käyttöönotossa sekä seuraamusten täytäntöönpanossa ja täytäntöönpanon valvonnassa. [tark. 32]

(29)  On olennaisen tärkeää, että seuraamusten määräämisestä vastaavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat täysin tietoisia poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten antamisesta ja niistä seuraavista keskusteluista säilytyspalvelun tarjoajien ja asianosaisen toimivaltaisen viranomaisen muiden jäsenvaltioiden asianosaisten toimivaltaisten viranomaisten välillä. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden olisi varmistettava asianmukaiset ja suojatut viestintäkanavat ja -mekanismit, jotka mahdollistavat sen, että asiaankuuluvat tiedot voidaan jakaa viipymättä. [tark. 33]

(30)  Tietojenvaihdon nopeuttamiseksi toimivaltaisten viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien välillä ja päällekkäisyyksien välttämiseksi jäsenvaltiot voivat hyödyntää Europolin kehittämiä työkaluja, kuten nykyistä internetsisällöstä ilmoittamista koskevaa hallintasovellusta (IRMa) tai sen seuraajaa.

(31)  Kun otetaan huomioon terroristisen sisällön levittämiseen liittyvät erityisen vakavat riskit, säilytyspalvelun tarjoajan olisi viipymättä ilmoitettava kyseessä olevan jäsenvaltion viranomaisille tai sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, johon säilytyspalvelun tarjoaja on sijoittautunut tai jossa sillä on laillinen edustus, jos niiden tietoon tulee terroristiseen sisältöön liittyviä todisteita. Suhteellisuusperiaatteen toteutumisen varmistamiseksi tämä velvoite rajoitetaan koskevaan direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja terrorismirikoksia. Tämä ilmoittamisvelvoite ei tarkoita, että säilytyspalvelun tarjoajien olisi aktiivisesti etsittävä tällaisia todisteita. Kyseessä oleva jäsenvaltio on jäsenvaltio, jolla on direktiivin (EU) 2017/541 nojalla lainkäyttövalta terrorismirikoksen tutkinnassa ja niihin liittyvissä syytetoimissa rikoksentekijän tai rikoksen mahdollisen uhrin kansallisuuden taikka terroriteon kohteen sijainnin perusteella. Säilytyspalvelun tarjoajat voivat epävarmoissa tapauksissa toimittaa kyseiset tiedot Europolille, jonka pitäisi toimeksiantonsa nojalla toteuttaa jatkotoimia, joihin kuuluu tietojen välittäminen asianosaisille kansallisille viranomaisille.

(32)  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi sallittava käyttää tällaisia tietoja kansallisen tai unionin lainsäädännön nojalla käytettävissä olevien tutkintatoimien, mukaan lukien eurooppalaisen esittämismääräyksen antaminen sähköistä todistusaineistoa rikosoikeudellisissa asioissa koskevista eurooppalaisista esittämis- ja säilyttämismääräyksistä annetun asetuksen(11) nojalla, käynnistämiseen.

(33)  Sekä säilytyspalvelun tarjoajien että jäsenvaltioiden olisi perustettava omat yhteyspisteensä poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten nopean ripeän käsittelyn helpottamiseksi. Toisin kuin laillinen edustaja yhteyspiste on olemassa toiminnallisista syistä. Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen olisi perustuttava mihin tahansa erityiseen keinoon, jolla poistamismääräykset ja sisältöä koskevat ilmoitukset lähetetään sähköisesti, sekä tekniseen yksilölliseen keinoon poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten nopeaa ripeää käsittelyä varten. Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen sijaintipaikan ei tarvitse olla unionissa ja säilytyspalvelun tarjoaja saa vapaasti nimetä tehtävään jo olemassa olevan yhteyspisteen edellyttäen, että tämä pystyy tarjoamaan tässä asetuksessa säädetyt toiminnot. Jotta terroristinen sisältö voidaan poistaa tai pääsy siihen voidaan estää tunnin kuluessa poistamismääräyksen vastaanottamisesta, säilytyspalvelun tarjoajien olisi varmistettava, että yhteyspiste on käytettävissä vuorokauden ympäri jokaisena viikonpäivänä. Yhteyspistettä koskevista tiedoista olisi käytävä ilmi, millä kielellä yhteyspiste palvelee. Säilytyspalvelun tarjoajien ja toimivaltaisten viranomaisten välisen viestinnän helpottamiseksi säilytyspalvelun tarjoajia kannustetaan hyväksymään viestintäkieleksi yksi unionin virallisista kielistä, jolla myös niiden ehdot ja edellytykset ovat saatavilla. [tark. 34]

(34)  Koska palveluntarjoajilla ei ole yleistä velvoitetta fyysiseen läsnäoloon unionin alueella, on tarpeen selkeyttää, minkä jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisuuteen unionissa palvelujaan tarjoava säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu. Yleensä säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu sen jäsenvaltion lainkäyttövaltaan, jossa sen päätoimipaikka tai sen nimeämä laillinen edustaja sijaitsee. Jos jokin muu jäsenvaltio antaa poistamismääräyksen, kyseisen jäsenvaltion viranomaisilla pitäisi olla oikeus panna määräyksensä täytäntöön ei-rankaisevilla pakkotoimenpiteillä, kuten uhkasakoilla. Sellaisten säilytyspalvelun tarjoajien osalta, joilla ei ole toimipaikkaa unionissa eikä nimettyä laillista edustajaa, minkä tahansa jäsenvaltion pitäisi kuitenkin voida määrätä seuraamuksia edellyttäen, että ne bis in idem -periaatetta noudatetaan. [tark. 35]

(35)  Unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden säilytyspalvelun tarjoajien olisi kirjallisesti nimettävä itselleen laillinen edustaja, jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen noudattaminen ja tästä asetuksesta johtuvien velvoitteiden täytäntöönpano. Säilytyspalvelun tarjoajat voivat käyttää tavanomaista oikeudellista edustajaansa, mikäli tämä kykenee täyttämään tämän asetuksen mukaiset tehtävät. [tark. 36]

(36)  Laillisella edustajalla pitäisi olla lailliset valtuudet toimia säilytyspalvelun tarjoajan puolesta.

(37)  Tämän asetuksen soveltamiseksi kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä toimivaltainen viranomainen yksi oikeusviranomainen tai toiminnallisesti riippumaton hallintoviranomainen. Tämä toimivaltaisen viranomaisen nimeämistä koskeva vaatimus ei välttämättä tarkoita edellytä uuden viranomaisen perustamista vaan tämän asetuksen mukaisiin tehtäviin voidaan nimetä olemassa oleva elin. Tässä asetuksessa edellytetään poistamismääräysten ja ilmoitusten antamisesta, ennakoivien toimenpiteiden erityistoimenpiteiden valvomisesta ja seuraamusten määräämisestä vastaavien viranomaisten vastaavan viranomaisen nimeämistä. Jäsenvaltiot voivat itse päättää, kuinka monta viranomaista ne haluavat nimetä näihin tehtäviin. Jäsenvaltioiden olisi annettava tämän asetuksen mukaisesti nimetty toimivaltainen viranomainen tiedoksi komissiolle, jonka olisi julkaistava verkossa tiedot kunkin jäsenvaltion toimivaltaisesta viranomaisesta. Verkkorekisterin olisi oltava helposti saatavilla, jotta säilytyspalvelun tarjoajat voivat todentaa poistamismääräysten aitouden nopeasti. [tark. 37]

(38)  Seuraamukset ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että säilytyspalvelun tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. Jäsenvaltioiden olisi laadittava seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet soveltuvin osin. Erityisen vakavia Seuraamuksia on Olisi annettava varmistettava seuraamukset siinä tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja rikkoo tarjoajat järjestelmällisesti määräystä, joka koskee terroristisen sisällön poistamista tai siihen pääsyn estämistä tunnin kuluessa määräyksen vastaanottamisesta. Yksittäisissä tapauksissa noudattamatta jättämisistä voidaan antaa rangaistuksia noudattaen kuitenkin ne bis in idem -periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ja varmistaen samalla, että kyseisiä rangaistuksia annettaessa huomioidaan järjestelmälliset noudattamatta jättämiset. Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä asetuksessa olisi vahvistettava, missä määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin voidaan kohdentaa seuraamuksia. ja jatkuvasti jättävät noudattamatta tämän asetuksen mukaisia velvoitteitaan. Jäljempänä esitetyn 6 artiklan noudattamatta jättämisiä koskevia seuraamuksia olisi annettava ainoastaan 6 artiklan 2 kohdassa vahvistettua raportointipyyntöä koskevan velvoitteen osalta ja 6 artiklan 4 kohdassa vahvistetun ennakoivia lisätoimenpiteitä määräävän päätöksen osalta. Harkittaessa taloudellisia seuraamuksia olisi otettava huomioon palveluntarjoajan taloudelliset resurssit. 4 kohdan mukaisten erityisten lisätoimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevasta pyynnöstä johtuvan velvoitteen osalta. Harkittaessa taloudellisia seuraamuksia olisi otettava huomioon palveluntarjoajan taloudelliset resurssit. Toimivaltaisen viranomaisen olisi myös otettava huomioon se, onko säilytyspalvelun tarjoaja startup- tai pk-yritys, ja määritettävä tapauskohtaisesti tämän kyky noudattaa annettua määräystä asianmukaisesti. Jäsenvaltioiden on olisi varmistettava, ettei seuraamuksilla kannusteta muun kuin terroristisen sisällön poistamiseen. [tark. 38]

(39)  Standardoitujen mallipohjien käyttö helpottaa yhteistyötä ja tietojenvaihtoa toimivaltaisten viranomaisten ja palveluntarjoajien välillä, mikä nopeuttaa ja tehostaa viestintää. On erityisen tärkeää varmistaa, että poistamismääräyksen vastaanottamisen jälkeen toimiin ryhdytään nopeasti. Mallipohjat vähentävät käännöskustannuksia ja auttavat osaltaan varmistamaan korkean laadun. Myös vastauslomakkeiden olisi mahdollistettava vakiomuotoinen tiedonvaihto erityisesti tilanteissa, joissa palveluntarjoajat eivät pysty noudattamaan vaatimuksia. Todennetuilla lähetyskanavilla voidaan taata poistamismääräysten aitous, mukaan lukien tarkka päivämäärä ja määräyksen lähetys- ja vastaanottoajankohta.

(40)  Jotta tämän asetuksen soveltamiseksi käytettävien mallipohjien sisältöä voidaan tarvittaessa muokata nopeasti, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä tämän asetuksen liitteiden I, II ja III muuttamiseksi. Jotta voidaan ottaa huomioon teknologian ja asiaankuuluvan lainsäädäntökehyksen kehitys, komissiolle olisi myös siirrettävä valta hyväksyä delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi teknisillä vaatimuksilla sähköisistä keinoista, joita toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä poistamismääräysten lähettämisessä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa(12) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(41)  Jäsenvaltioiden olisi kerättävä tietoa lainsäädännön täytäntöönpanosta, mukaan lukien tiedot niiden tapausten lukumäärästä, joissa on tuloksellisesti havaittu ja tutkittu terrorismirikoksia ja toteutettu niihin liittyviä syytetoimia tämän asetuksen seurauksena. Lainsäädännön arvioinnin tueksi olisi perustettava yksityiskohtainen ohjelma tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja vaikutusten seurantaa varten. [tark. 39]

(42)  Täytäntöönpanokertomuksen löydösten ja päätelmien sekä seurannan tulosten perusteella komission olisi tehtävä tätä asetusta koskeva arviointi aikaisintaan kolmen yhden vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Arvioinnin olisi perustuttava viiteen seitsemään eri kriteeriin, joita ovat tehokkuus, tarpeellisuus, oikeasuhteisuus, tuloksellisuus, merkityksellisyys, johdonmukaisuus ja EU:n lisäarvo. Siinä arvioidaan olisi arvioitava tämän asetuksen mukaisten erilaisten operatiivisten ja teknisten toimenpiteiden toimintaa, mukaan lukien toimenpiteet terroristisen sisällön havaitsemisen, tunnistamisen ja poistamisen tehostamiseksi, suojatoimenpiteiden tehokkuutta sekä mahdollisia vaikutuksia perusoikeuksiin, mukaan lukien sananvapaus ja vapaus vastaanottaa ja jakaa tietoa, tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus, elinkeinovapaus sekä oikeus yksityisyyteen ja oikeus henkilötietojen suojaan. Komission olisi myös arvioitava mahdollisia vaikutuksia kolmansien osapuolten oikeuksiin ja intresseihin, ja siinä on tarkasteltava sisällöntarjoajille tiedottamista koskevaa vaatimusta. [tark. 40]

(43)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka on digitaalisten sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistaminen estämällä terroristisen sisällön levittäminen verkossa, vaan se voidaan rajoittamisen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I JAKSO

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan kohdennetut yhdenmukaiset säännöt, joiden tarkoituksena on estää puuttua säilytyspalvelujen väärinkäyttö väärinkäyttöön terroristisen sisällön julkiseen levittämiseen verkossa. Siinä säädetään erityisesti seuraavista: [tark. 41]

a)  kohtuullisia ja oikeasuhteisia huolellisuusvelvollisuuksia koskevat säännöt, joita säilytyspalvelun tarjoajien on sovellettava estääkseen puuttuakseen terroristisen sisällön levittämisen julkiseen levittämiseen palvelujensa kautta ja varmistaakseen tarvittaessa tällaisen sisällön poistamisen pikaisesti; [tark. 42]

b)  toimenpiteet, jotka jäsenvaltioiden on toteutettava terroristisen sisällön tunnistamiseksi, sen pikaisen poistamisen mahdollistamiseksi unionin lainsäädännön mukaisesti ja tarjoten sopivat suojatoimet, jotta voidaan turvata sananvapaus ja vapaus vastaanottaa ja jakaa tietoa ja ajatuksia avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa ja yhteistyön helpottamiseksi muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, säilytyspalvelun tarjoajien ja tarvittaessa asiaankuuluvien unionin elinten kanssa. [tark. 43]

2.  Tätä asetusta sovelletaan säilytyspalvelun tarjoajiin, jotka tarjoavat yleisölle palveluja unionissa, riippumatta siitä, missä niiden päätoimipaikka sijaitsee. [tark. 44]

2 a.  Tätä asetusta ei sovelleta sisältöön, jota levitetään opetus-, taide-, journalismi- tai tutkimustarkoituksessa tai terroritoiminnan vastaisessa tiedotuksessa eikä sisältöön, jossa esitetään kärkeviä tai kiistanalaisia näkemyksiä julkisen keskustelun yhteydessä. [tark. 45]

2 b.  Tämä asetus ei vaikuta velvoitteeseen kunnioittaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa tarkoitettuja oikeuksia, vapauksia ja periaatteita eikä sen soveltaminen rajoita sananvapautta, lehdistönvapautta sekä tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta koskevan unionin ja kansallisen lainsäädännön perusperiaatteita. [tark. 46]

2 c.  Tämä asetus ei rajoita direktiivin 2000/31/EY soveltamista. [tark. 47]

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

-1)  ’tietoyhteiskunnan palveluilla’ direktiivin 2000/31/EY 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja palveluja; [tark. 48]

1)  ’säilytyspalvelun tarjoajalla’ sellaisten tietoyhteiskuntapalvelujen tarjoajaa, jotka koostuvat sisällöntarjoajien tarjoamien tietojen säilytyksestä näiden pyynnöstä sekä säilytettyjen tietojen asettamisesta kolmansien osapuolien yleisön saataville. Tämä koskee vain sovelluskerroksen tasolla yleisölle tarjottuja palveluita. Pilvi-infrastruktuurin tarjoajien ja pilvipalvelujen tarjoajien ei katsota olevan säilytyspalvelun tarjoajia. Tämä ei koske myöskään direktiivissä (EU) 2018/1972 tarkoitettuja sähköisiä viestintäpalveluja; [tark. 49]

2)  ’sisällöntarjoajalla’ käyttäjää, joka on tarjonnut tiedot, jotka säilytyspalvelun tarjoaja säilyttää tai on säilyttänyt ja asettanut yleisön saataville käyttäjän pyynnöstä; [tark. 50]

3)  ’palvelujen tarjoamisella unionissa’ sen mahdollistamista, että luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa voivat käyttää sellaisen säilytyspalvelun tarjoajan palveluja, jolla on kyseiseen jäsenvaltioon tai jäsenvaltioihin olennainen yhteys, kuten:

a)  säilytyspalvelun tarjoajan sijoittautuminen unioniin;

b)  merkittävä määrä käyttäjiä yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa;

c)  toimintojen kohdentaminen yhteen tai useampaan jäsenvaltioon;

4)  ’terrorismirikoksilla’ direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä rikoksia; [tark. 51]

5)  ’terroristisella sisällöllä’ yhtä tai useampaa tiedoista seuraavista: materiaalit, joilla [tark. 52]

a)  yllytetään terrorismirikoksiin tai ylistetään terrorismirikoksia, myös ihannoimalla, ja siten aiheutetaan terroritekojen toteuttamisen vaara jonkin direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa luetellun rikoksen tekemiseen, jos tällainen toiminta suoraan tai välillisesti, kuten terroritekojen ihannointi, edistää terrorismirikosten tekemistä ja siten aiheuttaa yhden tai useamman tällaisen terrorismirikoksen tahallisen toteuttamisen vaaran; [tark. 53]

b)  kannustetaan houkutellaan toista henkilöä tai henkilöryhmää tekemään direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa lueteltuja terrorismirikoksia tai osallistumaan terrorismirikoksiin niiden tekemiseen aiheuttaen siten yhden tai useamman tällaisen terrorismirikoksen tahallisen toteuttamisen vaaran; [tark. 54]

c)  edistetään terroristiryhmän toimintaa, erityisesti kannustamalla osallistumaan direktiivin (EU) 2017/541 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun terroristiryhmään tai tukemaan tällaista ryhmää houkutellaan toista henkilöä tai henkilöryhmää osallistumaan terroristiryhmän toimintaan, myös toimittamalla tietoja tai aineellisia resursseja tai rahoittamalla sen toimintaa jollakin direktiivin (EU) 2017/541 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla aiheuttaen siten yhden tai useamman tällaisen terrorismirikoksen tahallisen toteuttamisen vaaran; [tark. 55]

d)  annetaan ohjeita räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten tai haitallisten aineiden valmistusta tai käyttöä varten tai muista menetelmistä tai tekniikoista terrorismirikosten toteuttamiseksi , joiden tarkoituksena on tehdä jokin direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa lueteltu rikos tai edistää sen tekemistä; [tark. 56]

d a)  kuvaillaan jonkin direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa luetellun rikoksen tekemistä ja siten aiheutetaan yhden tai useamman tällaisen terrorismirikoksen tahallisen toteuttamisen vaara; [tark. 57]

6)  ’terroristisen sisällön levittämisellä’ terroristisen sisällön asettamista kolmansien osapuolien yleisön saataville säilytyspalvelun tarjoajien palveluissa; [tark. 58]

7)  ’ehdoilla ja edellytyksillä’ kaikkia ehtoja, edellytyksiä ja lausekkeita, niiden nimityksestä tai muodosta riippumatta, joita sovelletaan säilytyspalvelun tarjoajan ja tällaisten palvelujen käyttäjien väliseen sopimussuhteeseen;

8)  ’sisältöä koskevalla ilmoituksella’ toimivaltaisen viranomaisen tai tarvittaessa asiaankuuluvan unionin elimen säilytyspalvelun tarjoajalle tekemää ilmoitusta tiedoista, joita voidaan pitää terroristisena sisältönä, jotta palveluntarjoaja voi vapaaehtoisesti tarkistaa yhteensopivuuden niiden omien ehtojensa ja edellytystensä kanssa, joiden tarkoituksena on estää terroristisen sisällön levittäminen; [tark. 59]

9)  ’päätoimipaikalla’ pääkonttoria tai sääntömääräistä kotipaikkaa, jossa harjoitetaan keskeisiä taloudellisia toimintoja ja toiminnan määräämisvaltaa.

9 a)  ’toimivaltaisella viranomaisella’ yhtä nimettyä oikeusviranomaista tai toiminnallisesti riippumatonta hallintoviranomaista jäsenvaltiossa. [tark. 60]

II JAKSO

Toimenpiteet, joilla estettään terroristisen sisällön levittäminen verkossa

3 artikla

Huolellisuusvelvollisuudet

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on toteutettava tämän asetuksen mukaiset aiheelliset, kohtuulliset ja oikeasuhteiset toimet terroristisen sisällön levittämisen torjumiseksi ja käyttäjien suojelemiseksi terroristiselta sisällöltä. Näin tehdessään Niiden on toimittava huolellisesti, oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi sekä ottaen kaikissa olosuhteissa asianmukaisesti huomioon käyttäjien perusoikeudet ja sananvapauden ja tiedonvälityksen tietojen ja ajatusten vastaanottamista ja jakamista koskevan vapauden perustavanlaatuinen merkitys avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa ja välttäen sellaisen sisällön poistamista, joka ei ole terroristista. [tark. 61]

1 a.  Nämä toimet eivät saa merkitä säilytyspalvelun tarjoajille yleistä velvoitetta valvoa välittämiään tai tallentamiaan tietoja eivätkä yleistä velvollisuutta pyrkiä aktiivisesti saamaan selville laitonta toimintaa osoittavia tosiasioita tai olosuhteita. [tark. 62]

2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on sisällytettävä ehtoihinsa ja edellytyksiinsä määräykset terroristisen sisällön levittämisen estämiseksi ja sovellettava niitä. [tark. 63]

2 a.  Jos säilytyspalvelun tarjoajat saavat tiedon palveluissaan saatavilla olevasta terroristisesta sisällöstä, niiden on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisestä sisällöstä ja poistettava se ripeästi. [tark. 64]

2 b.  Säilytyspalvelun tarjoajien, jotka täyttävät direktiivissä (EU) 2018/1808 säädetyt videonjakoalustan tarjoajien määritelmän kriteerit, on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet puuttuakseen terroristisen sisällön levittämiseen direktiivin (EU) 2018/1808 28 b artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 3 kohdan mukaisesti. [tark. 65]

4 artikla

Poistamismääräykset

1.  Sen jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee, on oltava valtuudet tehdä päätös poistamispäätös, jolla velvoitetaan säilytyspalvelun tarjoaja poistamaan terroristinen sisältö tai estämään pääsy siihen kaikissa jäsenvaltioissa. [tark. 66]

1 a.  Jäsenvaltion, jossa ei sijaitse säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka ja jossa sillä ei ole laillista edustajaa, toimivaltainen viranomainen voi pyytää terroristiseen sisältöön pääsyn estämistä ja panna tämän pyynnön täytäntöön omalla alueellaan. [tark. 67]

1 b.  Jos asianomainen toimivaltainen viranomainen ei ole aikaisemmin antanut poistamismääräystä säilytyspalvelun tarjoajalle, sen on otettava yhteyttä säilytyspalvelun tarjoajaan ja annettava tietoa menettelyistä ja sovellettavista määräajoista vähintään 12 tuntia ennen poistamismääräyksen antamista. [tark. 68]

2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on poistettava terroristinen sisältö tai estettävä pääsy siihen mahdollisimman pian ja tunnin kuluessa poistamismääräysten vastaanottamisesta. [tark. 69]

3.  Poistamismääräyksissä on oltava seuraavat tiedot liitteessä I olevan mallin mukaisesti:

a)  tiedot poistamismääräyksen antaneesta toimivaltaisesta viranomaisesta antaneen toimivaltaisen viranomaisen tunnistaminen sähköisen allekirjoituksen perusteella ja toimivaltaisen viranomaisen suorittama poistamismääräyksen todentaminen; [tark. 70]

b)  yksityiskohtainen selvitys perusteluista sille, miksi kyseessä olevaa sisältöä pidetään terroristisena sisältönä, vähintään ja viittaamalla erityisesti 2 artiklan 5 kohdassa lueteltuihin terroristisen sisällön tyyppeihin; [tark. 71]

c)  tarkka URL-osoite ja tarvittaessa lisätietoja, jotka mahdollistavat kyseessä olevan sisällön tunnistamisen; [tark. 72]

d)  viittaus tähän asetukseen poistamismääräyksen oikeusperustana;

e)  määräyksen antamisen päivämäärä ja aikaleima;

f)  helposti ymmärrettävät tiedot säilytyspalvelun tarjoajan ja sisällöntarjoajan käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista, mukaan lukien toimivaltaiselle viranomaiselle osoitettava muutoksenhaku sekä muutoksenhaku tuomioistuimessa ja muutoksenhaun määräajat; [tark. 73]

g)  tapauksen mukaan silloin kun se on tarpeellista ja oikeasuhteista, 11 artiklassa tarkoitettu päätös olla antamatta tietoja terroristisen sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä. [tark. 74]

4.  Toimivaltaisen viranomaisen on säilytyspalvelun tarjoajan tai sisällöntarjoajan pyynnöstä annettava yksityiskohtainen selvitys perusteluista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta säilytyspalvelun tarjoajan velvollisuutta noudattaa poistamismääräystä 2 kohdassa säädetyssä määräajassa. [tark. 75]

5.  Toimivaltaisten viranomaisten Toimivaltaisen viranomaisen on osoitettava poistamismääräykset säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun tarjoajan 16 artiklan mukaisesti nimeämälle lailliselle edustajalle ja toimitettava ne 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun yhteyspisteeseen. Määräykset on lähetettävä sähköisesti tavalla, josta voi jäädä kirjallinen todiste edellytyksillä, jotka mahdollistavat lähettäjän todentamisen, myös määräyksen lähettämisen ja vastaanottamisen päivämäärän ja ajankohdan oikeellisuuden. [tark. 76]

6.  Säilytyspalvelun tarjoajien on kuitattava vastaanottaminen ja ilman aiheetonta viivästystä ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle terroristisen sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä ja erityisesti ilmoitettava toteutusajankohta käyttäen liitteessä II olevaa mallia. [tark. 77]

7.  Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei voi noudattaa poistamismääräystä ylivoimaisen esteen tai säilytyspalvelun tarjoajasta johtumattoman tosiasiallisen mahdottomuuden, mukaan lukien tekniset tai toiminnalliset syyt, vuoksi, sen on ilmoitettava asiasta ilman aiheetonta viivästystä toimivaltaiselle viranomaiselle ja täsmennettävä syyt tähän käyttäen liitteessä III olevaa mallia. Edellä 2 kohdassa säädettyä määräaikaa sovelletaan heti, kun esitetyt syyt eivät enää päde. [tark. 78]

8.  Jos Säilytyspalvelun tarjoaja ei voi noudattaa kieltäytyä noudattamasta poistamismääräystä, koska jos siinä on selviä virheitä tai siinä ei ole riittävästi tietoa määräyksen noudattamiseksi, sen on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle ilman aiheetonta viivästystä sekä pyydettävä tarvittavia selvennyksiä käyttäen liitteessä III olevaa mallia. Edellä 2 kohdassa säädettyä määräaikaa sovelletaan heti, kun selvennykset on annettu. [tark. 79]

9.  Poistamismääräyksen antaneen toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulle ennakoivien toimenpiteiden erityistoimenpiteiden toteuttamista valvovalle toimivaltaiselle viranomaiselle, kun poistamismääräyksestä tulee lopullinen. Poistamismääräyksestä tulee lopullinen, kun siihen ei ole haettu muutosta sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisessa määräajassa tai kun se on vahvistettu muutoksenhaun jälkeen. [tark. 80]

4 a artikla

Poistamismääräyksiä koskeva kuulemismenettely

1.  Toimivaltaisen viranomaisen, joka antaa poistamismääräyksen 4 artiklan 1 a kohdan mukaisesti, on toimitettava jäljennös poistamismääräyksestä 17 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulle sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee, samaan aikaan, kun se toimitetaan säilytyspalvelun tarjoajalle 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

2.  Jos jäsenvaltion, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee, toimivaltaisella viranomaisella on perusteltuja syitä uskoa, että poistamismääräys voi vaikuttaa kyseisen jäsenvaltion perustavanlaatuisiin etuihin, sen on ilmoitettava asiasta poistamismääräyksen antavalle toimivaltaiselle viranomaiselle. Poistamismääräyksen antavan viranomaisen on otettava nämä seikat huomioon ja tarvittaessa peruttava poistamismääräys tai muutettava siitä. [tark. 81]

4 b artikla

Yhteistyömenettely toisen poistamismääräyksen antamiseksi

1.  Kun toimivaltainen viranomainen on antanut poistamismääräyksen 4 artiklan 1 a kohdan mukaisesti, kyseinen viranomainen voi ottaa yhteyttä sen jäsenvaltion toimivaltaiseen viranomaiseen, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee, pyytääkseen, että myös jälkimmäinen toimivaltainen viranomainen antaa poistamismääräyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.  Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee, on joko annettava poistamismääräys tai kieltäydyttävä antamasta määräystä mahdollisimman pian mutta viimeistään tunnin kuluessa siitä, kun siihen on otettu yhteyttä 1 kohdan mukaisesti, ja sen on ilmoitettava päätöksestään ensimmäisen määräyksen antaneelle toimivaltaiselle viranomaiselle.

3.  Jos sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa päätoimipaikka sijaitsee, tarvitsee pidempään kuin tunnin tehdäkseen oman arvionsa sisällöstä, sen on lähetettävä kyseiselle säilytyspalvelun tarjoajalle pyyntö sisältöön pääsyn estämisestä tilapäisesti enintään 24 tunniksi, ja tänä aikana toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä arvio ja lähetettävä poistamismääräys tai peruttava pääsyn estämisestä tehty pyyntö. [tark. 82]

5 artikla

Sisältöä koskevat ilmoitukset

1.  Toimivaltainen viranomainen tai asiaankuuluva unionin elin voi lähettää säilytyspalvelun tarjoajalle sisältöä koskevan ilmoituksen.

2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on toteutettava toiminnalliset ja tekniset toimenpiteet, joilla helpotetaan toimivaltaisten viranomaisten tai tarvittaessa unionin elinten palveluntarjoajalle vapaaehtoisesti tarkasteltavaksi ilmoittaman sisällön pikaista arviointia.

3.  Sisältöä koskeva ilmoitus on osoitettava säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikkaan tai palveluntarjoajan 16 artiklan mukaisesti nimeämälle lailliselle edustajalle ja toimitettava 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle yhteyspisteelle. Sisältöä koskevat ilmoitukset on lähetettävä sähköisesti.

4.  Sisältöä koskevassa ilmoituksessa on oltava riittävän yksityiskohtaiset tiedot, mukaan lukien perustelut sille, miksi sisältöä pidetään terroristisena, URL-osoite ja tarvittaessa lisätietoja, jotka mahdollistavat ilmoitettavan terroristisen sisällön tunnistamisen.

5.  Säilytyspalvelun tarjoajan on ensisijaisesti arvioitava sisältöä koskevassa ilmoituksessa yksilöity sisältö suhteessa omiin ehtoihinsa ja edellytyksiinsä sekä päätettävä, poistetaanko kyseinen sisältö tai estetäänkö siihen pääsy.

6.  Säilytyspalvelun tarjoajan on pikaisesti ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tai asiaankuuluvalle unionin elimelle arvioinnin tulos ja sisältöä koskevan ilmoituksen johdosta toteutettavien toimien ajankohta.

7.  Jos säilytyspalvelun tarjoaja katsoo, että sisältöä koskevassa ilmoituksessa ei ole riittävästi tietoja ilmoitetun sisällön arvioimiseksi, sen on ilmoitettava asiasta viipymättä toimivaltaisille viranomaisille tai asiaankuuluvalle unionin elimelle ja täsmennettävä, mitä lisätietoja tai selvennyksiä tarvitaan. [tark. 83]

6 artikla

Ennakoivat toimenpiteet Erityistoimenpiteet [tark. 84]

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on tarvittaessa toteutettava ennakoivia toimenpiteitä tarjoajat voivat toteuttaa erityistoimenpiteitä palvelujensa suojaamiseksi terroristisen sisällön julkiselta levittämiseltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin (EU) 2018/1808 ja direktiivin 2000/31/EY soveltamista. Näiden toimenpiteiden on oltava tehokkaita, kohdennettuja ja oikeasuhteisia, ja niissä on otettava huomioon kiinnitettävä erityistä huomiota terroristiselle sisällölle altistumisen riski ja taso riskiin ja tasoon, käyttäjien perusoikeudet perusoikeuksiin ja sananvapauden ja tiedonvälityksen sekä tiedon ja ajatusten vastaanottamista ja jakamista koskevan vapauden perustavanlaatuinen merkitys perustavanlaatuiseen merkitykseen avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa. [tark. 85]

2.  Kun 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulle toimivaltaisele viranomaiselle on ilmoitettu 4 artiklan 9 kohdan mukaisesti, se pyytää säilytyspalvelun tarjoajaa toimittamaan kolmen kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ja sen jälkeen vähintään vuosittain selvityksen niistä erityisistä ennakoivista toimenpiteistä, joita tämä on toteuttanut, myös automaattisia välineitä käyttäen, seuraavien varmistamiseksi:

a)  sellaisen sisällön uudelleenlataamisen estäminen, joka on jo poistettu tai johon pääsy on jo estetty siksi, että sitä pidetään terroristisena sisältönä;

b)  terroristisen sisällön havaitseminen, tunnistaminen ja nopea poistaminen tai siihen pääsyn estäminen.

Tällainen pyyntö on lähetettävä säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun tarjoajan nimeämälle lailliselle edustajalle.

Selvityksissä on oltava kaikki asiaa koskevat tiedot, joiden perusteella 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen voi arvioida, ovatko ennakoivat toimenpiteet tehokkaita ja oikeasuhteisia, mukaan lukien mahdollisesti käytettävien automaattisten välineiden ja käytettävien ihmisen suorittaman valvonnan ja tarkistusten mekanismien toiminta. [tark. 86]

3.  Jos 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen katsoo, että 2 kohdan mukaisesti toteutetut ja raportoidut toimenpiteet eivät ole riittäviä lieventämään ja hallitsemaan altistumisen riskiä ja tasoa, se voi pyytää säilytyspalvelun tarjoajaa toteuttamaan erityisiä ennakoivia lisätoimenpiteitä. Tässä tarkoituksessa säilytyspalvelun tarjoajan on tehtävä yhteistyötä 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen kanssa niiden erityisten toimenpiteiden, joita säilytyspalvelun tarjoajan on toteutettava, sekä keskeisten tavoitteiden ja viitearvojen ja niiden toteutusaikataulujen määrittämiseksi. [tark. 87]

4.  Jos kolmen kuukauden kuluessa 3 kohdan mukaisesta pyynnöstä ei ole päästy sopimukseen Kun on vahvistettu, että säilytyspalvelun tarjoaja on saanut huomattavan määrän poistamismääräyksiä, 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen voi tehdä päätöksen, jolla määrätään tarvittavista lähettää pyynnön tarvittavista, oikeasuhteisista ja tehokkaista erityisistä lisätoimenpiteistä ja oikeasuhteisista ennakoivista toimenpiteistä , jotka säilytyspalvelun tarjoajan on pantava täytäntöön. Toimivaltainen viranomainen ei saa asettaa yleistä valvontavelvoitetta eikä määrätä automaattisten välineiden käytöstä. Päätöksessä Pyynnössä on otettava huomioon erityisesti toimenpiteiden tekninen toteutettavuus, säilytyspalvelun tarjoajan koko ja taloudelliset valmiudet ja toimenpiteiden vaikutus käyttäjien perusoikeuksiin ja sananvapauden sekä tiedon ja ajatusten vastaanottamista ja jakamista koskevan ja tiedonvälityksen vapauden perustavanlaatuiseen merkitykseen avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa. Tällainen päätös pyyntö on lähetettävä säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun tarjoajan nimeämälle lailliselle edustajalle. Säilytyspalvelun tarjoajan on raportoitava säännöllisesti tällaisten 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen määrittämien toimenpiteiden toteuttamisesta. [tark. 88]

5.  Säilytyspalvelun tarjoaja voi milloin tahansa pyytää 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua toimivaltaista viranomaista tarkastelemaan uudelleen 2, 3 tai 4 kohdan mukaista pyyntöä tai päätöstä ja tarvittaessa peruuttamaan sen. Toimivaltaisen viranomaisen on annettava perusteltu päätös kohtuullisen ajan kuluessa säilytyspalvelun tarjoajalta saadun pyynnön vastaanottamisen jälkeen. [tark. 89]

7 artikla

Sisällön ja siihen liittyvän datan säilyttäminen

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on säilytettävä terroristinen sisältö, joka on poistettu tai johon pääsy on estetty poistamismääräyksen, sisältöä koskevan ilmoituksen tai 4, 5 ja 6 kohdan mukaisten ennakoivien toimenpiteiden erityistoimenpiteiden seurauksena, sekä asiaan liittyvä data, joka on poistettu terroristisen sisällön poistamisen vuoksi ja jota tarvitaan [tark. 90]

a)  hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä tai oikeussuojakeinoja käytettäessä; [tark. 91]

b)  lainvalvontaviranomaisten suorittamassa terrorismirikosten ehkäisemisessä, havaitsemisessa, tutkinnassa ja niistä syyttämisessä. [tark. 92]

2.  Edellä 1 kohdassa kohdan a alakohdassa tarkoitettu terroristinen sisältö ja siihen liittyvä data on säilytettävä kuuden kuukauden ajan ja poistettava tämän jälkeen. Toimivaltaisen viranomaisen tai tuomioistuimen pyynnöstä terroristinen sisältö on säilytettävä pitempään määrätyn lisäajan vain, jos se on tarpeen ja niin kauan kuin se on tarpeen 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä tai oikeussuojakeinoja käytettäessä. Säilytyspalvelun tarjoajien on säilytettävä terroristinen sisältö ja 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu siihen liittyvä data siihen saakka, kunnes lainvalvontaviranomainen vastaa säilytyspalvelun tarjoajan 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tekemään ilmoitukseen. [tark. 93]

3.  Säilytyspalvelun tarjoajien on varmistettava, että 1 ja 2 kohdan mukaisesti säilytettyyn terroristiseen sisältöön ja siihen liittyvään dataan sovelletaan asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia.

Näillä teknisillä ja organisatorisilla suojatoimilla on varmistettava, että säilytettyyn terroristiseen sisältöön ja siihen liittyvään dataan on pääsy ja sitä saa käsitellä ainoastaan 1 kohdassa tarkoitetuissa tarkoituksissa, sekä turvattava asiaan liittyvien henkilötietojen korkeatasoinen suoja. Säilytyspalvelun tarjoajien on tarkistettava ja päivitettävä kyseisiä suojatoimia tarvittaessa.

III JAKSO

SUOJATOIMET JA VASTUUVELVOLLISUUS

8 artikla

Säilytyspalvelun tarjoajien avoimuusvelvoitteet [tark. 94]

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on tapauksen mukaan esitettävä selkeästi ehdoissaan ja edellytyksissään toimintaperiaatteensa terroristisen sisällön levittämisen estämiseksi, mukaan lukien tarvittaessa tapauksen mukaan mielekäs selitys ennakoivien toimenpiteiden ja myös automaattisten välineiden erityistoimenpiteiden toiminnasta. [tark. 95]

2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on julkaistava , joille annetaan tai on annettu poistamismääräys kyseisenä vuonna, on asetettava vuosittain avoimuusselostukset julkisesti saataville vuosittainen avoimuusselostus terroristisen sisällön levittämisen torjumiseksi toteutetuista toimista. [tark. 96]

3.  Avoimuusselostuksissa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a)  tiedot säilytyspalvelun tarjoajan toimenpiteistä terroristisen sisällön havaitsemiseksi, tunnistamiseksi ja poistamiseksi;

b)  tiedot säilytyspalvelun tarjoajan toimenpiteistä sellaisen sisällön uudelleenlataamisen estämiseksi, joka on jo poistettu tai johon pääsy on jo estetty siksi, että sitä pidetään terroristisena sisältönä, erityisesti jos on käytetty automatisoitua tekniikkaa; [tark. 97]

c)  terrorististen sisältöjen lukumäärä, jotka on poistettu tai joihin pääsy on estetty poistamismääräyksen, sisältöä koskevan ilmoituksen tai ennakoivien toimenpiteiden tai erityistoimenpiteiden seurauksena, ; ja niiden määräysten lukumäärä, joiden sisältöä ei ole poistettu 4 artiklan 7 ja 8 kohdan mukaisesti, sekä kieltäytymisen syyt; [tark. 98]

d)  yleiskatsaus valitusmenettelyistä valitusmenettelyjen lukumäärä ja niiden tulokset sekä oikeudellisia menettelyjä koskevat toimet, mukaan lukien niiden tapausten lukumäärä, joissa on todettu, että sisältö on virheellisesti tunnistettu terroristiseksi sisällöksi. [tark. 99]

8 a artikla

Toimivaltaisten viranomaisten avoimuusvelvoitteet

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava vuosittain avoimuusselostukset, joissa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a)  annettujen poistamismääräysten lukumäärä, poistamisten lukumäärä sekä niiden poistamismääräysten lukumäärä, joihin on vastattu kieltävästi tai jotka on jätetty huomiotta;

b)  tutkintaan ja syytteeseenpanoon johtaneen tunnistetun terroristisen sisällön lukumäärä ja sellaisten tapausten lukumäärä, joissa sisältö oli virheellisesti tunnistettu terroristiseksi sisällöksi;

c)  toimivaltaisten viranomaisten 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti pyytämien toimenpiteiden kuvaus. [tark. 100]

9 artikla

Ennakoivien toimenpiteiden Erityistoimenpiteiden käyttöä ja toteuttamista koskevat suojatoimet [tark. 101]

1.  Jos säilytyspalvelun tarjoajat käyttävät säilyttämänsä sisällön osalta tämän asetuksen mukaisia automaattisia välineitä, niiden on otettava käyttöön tehokkaita ja aiheellisia suojatoimia, joilla varmistetaan, että kyseistä sisältöä koskevat päätökset, ja erityisesti päätökset terroristisena pidetyn sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä, ovat täsmällisiä ja perusteltuja. [tark. 102]

2.  Suojatoimiin on kuuluttava erityisesti ihmisen suorittamia valvonta- ja tarkistustoimia, jos se on tarpeen, ja joka tapauksessa jos tarvitaan yksityiskohtainen arviointi sen määrittämiseksi, onko sisältöä pidettävä terroristisena jotka koskevat sisällön poistamista tai siihen pääsyn estämistä koskevan päätöksen asianmukaisuutta, erityisesti mitä tulee sananvapauteen sekä tiedon ja ajatusten vastaanottamista ja jakamista avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa koskevaan vapauteen. [tark. 103]

9 a artikla

Tehokkaat oikeussuojakeinot

1.  Sisällöntarjoajilla, joiden sisältö on poistettu tai siihen pääsy on estetty poistamismääräyksen seurauksena, sekä säilytyspalvelun tarjoajilla, jotka ovat saaneet poistamismääräyksen, on oltava oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tehokkaita menettelyjä tämän oikeuden käyttöä varten. [tark. 104]

10 artikla

Valitusmekanismit

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on toteutettava tehokkaat tehokas ja saatavilla olevat mekanismit, joiden oleva mekanismi, jonka avulla sisällöntarjoajat, joiden sisältö on poistettu tai johon pääsy on estetty 5 artiklan mukaisen sisältöä koskevan ilmoituksen tai 6 artiklan mukaisten ennakoivien toimenpiteiden erityistoimenpiteiden seurauksena, voivat tehdä säilytyspalvelun tarjoajan toteuttamista toimista valituksen, jossa ne vaativat sisällön palauttamista. [tark. 105]

2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on tutkittava jokainen vastaanottamansa valitus ripeästi ja palautettava sisältö viipymättä, jos sen poistaminen tai siihen pääsyn estäminen ei ole ollut perusteltua. Niiden on ilmoitettava valituksen tekijälle tutkinnan tuloksesta kahden viikon kuluessa valituksen vastaanottamisesta ja annettava selitys, jos säilytyspalvelun tarjoaja päättää olla palauttamatta sisältöä. Sisällön palauttaminen ei estä käynnistämästä muita oikeustoimia säilytyspalvelun tarjoajan tai toimivaltaisen viranomaisen päätöstä vastaan. [tark. 106]

11 artikla

Sisällöntarjoajille annettavat tiedot

1.  Kun säilytyspalvelun tarjoajat poistavat terroristista sisältöä tai estävät pääsyn siihen, niiden on annettava sisällöntarjoajalle kattavat ja tiiviisti esitetyt tiedot terroristisen sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä sekä mahdollisuuksista riitauttaa päätös, ja niiden on annettava tälle pyynnöstä jäljennös 4 artiklan mukaisesti annetusta poistamismääräyksestä. [tark. 107]

2.  Säilytyspalvelun tarjoajan on sisällöntarjoajan pyynnöstä annettava tälle tiedot poistamisen tai pääsyn estämisen syistä ja mahdollisuuksista vastustaa päätöstä. [tark. 108]

3.  Edellä olevan 1 ja 2 kohdan mukaista velvoitetta ei sovelleta, jos toimivaltainen viranomainen päättää puolueettoman näytön perusteella ja kyseisen päätöksen oikeasuhteisuuden ja tarpeellisuuden huomioon ottaen, että syitä on oltava paljastamatta yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä – esimerkiksi terrorismirikosten ehkäisemisen, tutkinnan, havaitsemisen ja niistä syyttämisen vuoksi – niin pitkään kuin on tarpeen, mutta enintään [neljä] viikkoa päätöksestä. Tällaisessa tapauksessa säilytyspalvelun tarjoaja ei saa paljastaa mitään tietoja terroristisen sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä. [tark. 109]

IV JAKSO

Toimivaltaisten viranomaisten, unionin elinten ja säilytyspalvelun tarjoajien välinen yhteistyö

12 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten valmiudet

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden toimivaltaisilla viranomaisilla on tarvittavat valmiudet ja riittävät resurssit tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tämän asetuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi ja että niiden riippumattomuudesta on vahvat takeet. [tark. 110]

13 artikla

Säilytyspalvelun tarjoajien, toimivaltaisten viranomaisten ja tarvittaessa asiaankuuluvien toimivaltaisten unionin elinten välinen yhteistyö [tark. 111]

1.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava tietoja, koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä keskenään ja tarvittaessa asiaankuuluvien unionin elinten, kuten Europolin, kanssa poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten osalta, jotta voidaan välttää päällekkäisyydet, parantaa koordinointia ja välttää eri jäsenvaltioiden tutkintoihin puuttuminen. [tark. 112]

2.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava tietoja, koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä 17 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen kanssa 6 artiklan nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja 18 artiklan nojalla toteutetuista täytäntöönpanotoimista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 17 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetulla toimivaltaisella viranomaisella on kaikki asiaankuuluvat tiedot. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden annettava käyttöön asianmukaiset ja suojatut viestintäkanavat tai -mekanismit, joilla varmistetaan, että asiaankuuluvien tietojen vaihtaminen on oikea-aikaista. [tark. 113]

3.  Jäsenvaltiot ja säilytyspalvelun tarjoajat voivat halutessaan hyödyntää seuraavissa toimissa erityisiä välineitä, joihin voi tarvittaessa sisältyä asiaankuuluvien unionin elinten, kuten Europolin, perustamia välineitä: [tark. 114]

a)  4 artiklassa tarkoitettuihin poistamismääräyksiin liittyvät käsittely ja palaute;

b)  5 artiklassa tarkoitettuihin sisältöä koskeviin ilmoituksiin liittyvät käsittely ja palaute; [tark. 115]

c)  6 artiklassa tarkoitettujen ennakoivien toimien erityistoimien määrittämiseen ja täytäntöönpanoon johtava yhteistyö. [tark. 116]

4.  Jos säilytyspalvelun tarjoajien tietoon tulee todisteita terrorismirikoksista terroristista sisältöä, niiden on viipymättä ilmoitettava kyseisessä jäsenvaltiossa rikosten tutkinnasta ja syytetoimista vastaaville toimivaltaisille viranomaisille tai . Jos on mahdotonta tunnistaa, mistä jäsenvaltiosta on kyse, säilytyspalvelun tarjoajan on ilmoitettava siinä jäsenvaltiossa sijaitsevalle 14 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle yhteyspisteelle, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka tai laillinen edustaja sijaitsee. Säilytyspalvelun tarjoajat voivat epävarmoissa tapauksissa toimittaa , ja myös toimitettava kyseiset tiedot Europolille asianmukaisia jatkotoimia varten. [tark. 117]

4 a.  Säilytyspalvelun tarjoajien on tehtävä yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa. [tark. 118]

14 artikla

Yhteyspisteet

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien, jotka ovat aikaisemmin saaneet yhden tai useamman poistamismääräyksen, on perustettava yhteyspiste, joka ottaa vastaan poistamismääräykset ja sisältöä koskevat ilmoitukset sähköisesti ja varmistaa poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten nopean ripeän käsittelyn 4 ja 5 artiklan mukaisesti. Säilytyspalvelun tarjoajien on varmistettava, että kyseiset tiedot saatetaan julkisesti saataville. [tark. 119]

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa on ilmoitettava unionin virallinen kieli tai kielet, sellaisena kuin niihin viitataan asetuksessa N:o 1/58, jo(i)lla yhteyspisteeseen voidaan olla yhteydessä ja jo(i)lla 4 ja 5 artiklassa tarkoitettuihin poistamismääräyksiin ja sisältöä koskeviin ilmoituksiin liittyvät tietojenvaihdot tapahtuvat. Näihin kieliin on kuuluttava vähintään yksi sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka tai 16 artiklassa tarkoitetun laillisen edustajan koti- tai sijoittautumispaikka on. [tark. 120]

3.  Jäsenvaltioiden on perustettava yhteyspiste, jonka tehtävänä on käsitellä jäsenvaltioiden antamiin poistamismääräyksiin ja sisältöä koskeviin ilmoituksiin liittyvät selvennyspyynnöt ja palautteet. Yhteyspistettä koskevat tiedot on asetettava julkisesti saataville. [tark. 121]

V JAKSO

TÄYTÄNTÖÖNPANO JA TÄYTÄNTÖÖNPANON VALVONTA

15 artikla

Lainkäyttövalta

1.  Jäsenvaltiolla, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee, on lainkäyttövalta 6, 18 ja 21 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa. Säilytyspalvelun tarjoajan, jonka päätoimipaikka ei sijaitse EU:n jäsenvaltiossa, katsotaan kuuluvan sen jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisuuteen, jossa 16 artiklassa tarkoitetun laillisen edustajan koti- tai sijoittautumispaikka on.

2.  Jos säilytyspalvelun tarjoaja, jonka päätoimipaikka ei sijaitse jäsenvaltiossa, ei nimeä itselleen laillista edustajaa, lainkäyttövalta on kaikilla jäsenvaltioilla. Jos jäsenvaltio päättää käyttää kyseistä lainkäyttövaltaa, sen on ilmoitettava asiasta kaikille muille jäsenvaltioille. [tark. 122]

3.  Jos toisen jäsenvaltion viranomainen on antanut poistamismääräyksen 4 artiklan 1 nojalla, kyseisellä jäsenvaltiolla on lainkäyttövalta turvautua pakkokeinoihin kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti pannakseen poistamismääräyksen täytäntöön. [tark. 123]

16 artikla

Laillinen edustaja

1.  Säilytyspalvelun tarjoajan, jolla ei ole toimipaikkaa unionissa mutta joka tarjoaa palvelujaan unionissa, on nimettävä kirjallisesti luonnollinen tai oikeushenkilö unionissa toimivaksi lailliseksi edustajakseen, joka on vastuussa toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen perusteella antamien poistamismääräysten, sisältöä koskevien ilmoitusten, ja pyyntöjen ja päätösten vastaanottamisesta, noudattamisesta ja täytäntöönpanosta. Laillisen edustajan koti- tai sijoittautumispaikan on oltava jokin niistä jäsenvaltioista, jossa säilytyspalvelun tarjoaja tarjoaa palvelujaan. [tark. 124]

2.  Säilytyspalvelun tarjoajan on siirrettävä laillisen edustajansa vastuulle 1 kohdassa tarkoitettujen poistamismääräysten, sisältöä koskevien ilmoitusten, ja pyyntöjen ja päätösten vastaanotto, noudattaminen ja täytäntöönpano. Säilytyspalvelun tarjoajan on annettava lailliselle edustajalleen tarvittavat valtuudet ja resurssit, jotta tämä voi tehdä yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa ja noudattaa mainittuja päätöksiä ja määräyksiä. [tark. 125]

3.  Nimettyä laillista edustajaa voidaan pitää vastuussa tämän asetusten vaatimusten noudattamatta jättämisistä rajoittamatta kuitenkaan vastuita ja oikeudellisia toimia, joihin voidaan ryhtyä säilytyspalvelun tarjoajaa vastaan.

4.  Säilytyspalvelun tarjoajan on ilmoitettava nimeämisestä 17 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa laillisen edustajan koti- tai sijoittautumispaikka on. Laillista edustajaa koskevat tiedot on asetettava julkisesti saataville.

VI JAKSO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

17 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä viranomainen (viranomaiset)oikeusviranomainen tai toiminnallisesti riippumaton hallintoviranomainen, jonka (joiden) toimivaltaan kuuluu [tark. 126]

a)  4 artiklassa tarkoitettujen poistamismääräysten antaminen;

b)  terroristisen sisällön havaitseminen ja tunnistaminen sekä terroristisesta sisällöstä ilmoittaminen säilytyspalvelun tarjoajille 5 artiklan nojalla; [tark. 127]

c)  6 artiklassa tarkoitettujen ennakoivien toimenpiteiden erityistoimenpiteiden toteuttamisen valvonta; [tark. 128]

d)  tästä asetuksesta johtuvien velvoitteiden täytäntöönpanon valvonta 18 artiklassa tarkoitettujen seuraamusten avulla.

1 a.  Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaisten viranomaisten yhteydessä oleva yhteyspiste, jonka tehtävänä on käsitellä jäsenvaltioiden antamiin poistamismääräyksiin liittyvät selvennyspyynnöt ja palautteet. Yhteyspistettä koskevat tiedot on asetettava julkisesti saataville. [tark. 129]

2.  Jäsenvaltioiden on viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ilmoitettava komissiolle 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten nimet. Komissio perustaa sähköisen rekisterin, joka sisältää kaikki kyseessä olevat toimivaltaiset viranomaiset sekä nimetyt yhteyspisteet kunkin viranomaisen yhteydessä. Komissio julkaisee kyseisen ilmoituksen ja siihen mahdollisesti tehtävät muutokset Euroopan unionin virallisessa lehdessä. [tark. 130]

18 artikla

Seuraamukset

1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä säännöistä, jotka koskevat tästä asetuksesta johtuvia säilytyspalvelun tarjoajien velvoitteita koskeviin systemaattisiin ja jatkuviin rikkomuksiin sovellettavia seuraamuksia, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että seuraamukset pannaan täytäntöön. Tällaiset seuraamukset on rajoitettava koskemaan rikkomuksia, jotka koskevat seuraavista säännöksistä johtuvia velvoitteita: [tark. 131]

a)  3 artiklan 2 kohta (säilytyspalvelun tarjoajien ehdot ja edellytykset); [tark. 132]

b)  4 artiklan 2 ja 6 kohta (poistamismääräysten täytäntöönpano ja niitä koskeva palaute);

c)  5 artiklan 5 ja 6 kohta (sisältöä koskevien ilmoitusten arviointi ja niitä koskeva palaute); [tark. 133]

d)  6 artiklan 2 ja 4 kohta (ennakoivista toimenpiteistä erityistoimenpiteistä raportointi ja tiettyjä ennakoivia toimenpiteitä määräävistä päätöksistä erityisten lisätoimenpiteiden toteuttamista koskevasta pyynnöstä johtuvien toimenpiteiden toteuttaminen); [tark. 134]

e)  7 artikla (datan säilyttäminen);

f)  8 artikla (säilytyspalvelun tarjoajien avoimuus); [tark. 135]

g)  9 artikla (ennakoiviin toimenpiteisiin erityistoimenpiteiden toteuttamiseen liittyvät suojatoimet); [tark. 136]

h)  10 artikla (valitusmenettelyt);

i)  11 artikla (säilytyspalvelun tarjoajille toimitettavat tiedot);

j)  13 artiklan 4 kohta (tiedot terrorismirikoksia koskevista todisteista terroristisesta sisällöstä); [tark. 137]

k)  14 artiklan 1 kohta (yhteyspisteet);

l)  16 artikla (laillisen edustajan nimeäminen).

2.  Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti määrättyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ilmoitettava komissiolle kyseiset säännöt ja toimenpiteet, ja jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki kyseisiä sääntöjä ja toimenpiteitä koskevat myöhemmät muutokset viipymättä. [tark. 138]

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset ottavat seuraamuksien tyyppiä ja tasoa määrittäessään huomioon kaikki olennaiset olosuhteet, kuten

a)  rikkomuksen luonne, vakavuus ja kesto;

b)  rikkomuksen tahallisuus tai tuottamuksellisuus;

c)  vastuussa olevaksi todetun oikeushenkilön aiemmat rikkomukset:

d)  vastuussa olevaksi todetun oikeushenkilön talouden vakaus;

e)  säilytyspalvelun tarjoajan toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekemän yhteistyön taso. ; [tark. 139]

e a)  säilytyspalvelun tarjoajien, erityisesti komission suosituksessa 2003/361/EY(13) tarkoitettujen mikro- tai pienyritysten, luonne ja koko. [tark. 140]

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 4 artiklan 2 kohdan mukaisten velvoitteiden systemaattisesta ja jatkuvasta noudattamatta jättämisestä määrätään taloudellisia seuraamuksia, joiden määrä on enintään 4 prosenttia säilytyspalvelun tarjoajan edellisen vuoden kokonaisliikevaihdosta. [tark. 141]

19 artikla

Tekniset vaatimukset, merkittävyyden arviointiperusteet ja poistamismääräysten mallipohjaa koskevat muutokset [tark. 142]

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 20 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi tarvittavilla teknisillä vaatimuksilla sähköisistä keinoista, joita toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä poistamismääräysten lähettämisessä. [tark. 143]

1 a.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 20 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi kriteereillä ja luvuilla, joita toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä määrittäessään, mikä on tässä asetuksessa tarkoitettu merkittävä määrä riitauttamattomia poistamismääräyksiä. [tark. 144]

2.  Siirretään komissiolle valta antaa tällaisia delegoituja säädöksiä liitteiden I, II ja III muuttamiseksi, jotta voidaan käsitellä tehokkaasti mahdollista tarvetta kehittää poistamismääräyslomakkeiden sisältöä ja poistamismääräysten täytäntöönpanon mahdottomuutta koskevien tietojen toimittamiseen käytettävien lomakkeiden sisältöä.

20 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän asetuksen soveltamispäivämäärästä] määräämättömäksi ajaksi 19 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 19 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 19 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

21 artikla

Seuranta

1.  Jäsenvaltioiden on kerättävä toimivaltaisilta viranomaisiltaan ja lainkäyttövaltaansa kuuluvilta säilytyspalvelun tarjoajilta tiedot näiden tämän asetuksen nojalla toteuttamista toimista ja lähetettävä ne komissiolle viimeistään kunkin vuoden [31 päivänä maaliskuuta]. Näihin tietoihin on kuuluttava

a)  tiedot annettujen poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten lukumäärästä, sellaisten terrorististen sisältöjen lukumäärästä, jotka on poistettu tai joihin pääsy on estetty, sekä 4 ja 5 artiklan mukaisista vastaavista määräajoista ja tiedot sellaisten vastaavien tapausten lukumäärästä, joissa on tuloksellisesti havaittu ja tutkittu terrorismirikoksia ja toteutettu niihin liittyviä syytetoimia; [tark. 145]

b)  tiedot 6 artiklan nojalla toteutetuista ennakoivista toimista sekä sellaisten terrorististen sisältöjen määrästä, jotka on poistettu tai joihin pääsy on estetty, ja vastaavista määräajoista;

b a)  tiedot toimivaltaisten viranomaisten esittämien sellaisten tutustumispyyntöjen määrästä, jotka koskevat säilytyspalvelun tarjoajien 7 artiklan mukaisesti säilyttämää sisältöä; [tark. 146]

c)  tiedot säilytyspalvelun tarjoajien 10 artiklan nojalla käynnistämien valitusmenettelyjen ja toteuttamien toimien lukumäärästä;

d)  tiedot toimivaltaisen viranomaisen kansallisen lainsäädäntönsä nojalla käynnistämien muutoksenhakumenettelyjen ja tekemien päätösten lukumäärästä.

2.  Komissio laatii [yhden vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä] yksityiskohtaisen ohjelman tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja vaikutusten seurantaa varten. Seurantaohjelmassa on vahvistettava indikaattorit, keinot ja aikavälit tietojen ja muiden tarvittavien todisteiden keräämiseksi. Seurantaohjelmassa on määritettävä toimet, joihin komission ja jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tietojen ja muiden todisteiden keräämiseksi ja analysoimiseksi tämän asetuksen edistymisen seurantaa ja arviointia varten 23 artiklan mukaisesti.

22 artikla

Täytäntöönpanokertomus

Komissio antaa viimeistään [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Komission kertomuksessa on otettava huomioon 21 artiklassa tarkoitettua seurantaa koskevat tiedot sekä 8 artiklassa tarkoitetuista avoimuusvelvoitteista johtuvat tiedot. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kertomuksen laatimista varten tarvittavat tiedot.

23 artikla

Arviointi

Komissio tekee aikaisintaan [kolmen yhden vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä] arvioinnin tästä asetuksesta ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen, jossa käsitellään myös suojatoimien toimintaa ja vaikuttavuutta sekä asetuksen vaikutusta perusoikeuksiin, erityisesti sananvapauteen sekä vapauteen vastaanottaa ja jakaa tietoa ja yksityiselämän kunnioitusta koskevaan oikeuteen. Tämän arvioinnin yhteydessä komissio selvittää myös, onko tarpeen ja mahdollista perustaa verkossa olevaa terrorisista sisältöä käsittelevä EU:n foorumi, jonka avulla kaikki jäsenvaltiot voisivat käyttää yhtä suojattua viestintäkanavaa poistamismääräysten lähettämiseksi säilytyspalvelun tarjoajille, sekä tällaisen foorumin tehokkuutta. Kertomukseen on tarvittaessa liitettävä säädösehdotus. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kertomuksen laatimista varten tarvittavat tiedot. [tark. 147]

24 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan [kuuden 12 kuukauden kuluttua sen voimaantulosta]. [tark. 148]

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ...

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE I

TERRORISTISEN SISÄLLÖN POISTAMISMÄÄRÄYS (asetuksen (EU) xxx 4 artikla)

Asetuksen (EU)…(14) 4 artiklan nojalla poistamismääräyksen vastaanottajan on poistettava terroristinen sisältö tai estettävä pääsy siihen tunnin kuluessa poistamismääräyksen vastaanottamisesta toimivaltaiselta viranomaiselta.

Asetuksen (EU) …(15) 7 artiklan mukaan vastaanottajien on säilytettävä sisältö ja siihen liittyvä data, jotka on poistettu tai joihin pääsy on estetty, vähintään kuuden kuukauden ajan tai pidempään toimivaltaisten viranomaisten tai tuomioistuinten pyynnöstä riippuen.

Poistamismääräys olisi lähetettävä yhdellä vastaanottajan 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittamista kielistä.

OSA A:

Poistamismääräyksen antava jäsenvaltio: ………………………………………………………………………………….……………..

HUOM. Poistamismääräyksen antavaa jäsenvaltiota koskevat tiedot annetaan tämän lomakkeen lopussa (osat E ja F).

Vastaanottaja (laillinen edustaja)

………………………………………………………………………………….……………..

Osoite (yhteyspiste)

………………………………………………………………………………….……………..

Jäsenvaltio, jonka lainkäyttövallan alaisuuteen vastaanottaja kuuluu [jos eri kuin poistamismääräyksen antava jäsenvaltio]: ………………………………………………………………………………….……………..

Poistamismääräyksen antamispäivä ja -aika

………………………………………………………………………………….……………..

Poistamismääräyksen viitenumero: ………………………………………………………………………………….……………..

OSA B: Sisältö, joka on poistettava tai johon pääsy on estettävä tunnin kuluessa ilman aiheetonta viivytystä: [tark. 162]

URL-osoite ja mahdolliset lisätiedot, jotka mahdollistavat kyseessä olevan sisällön tunnistamisen ja tarkan sijainnin määrittämisen:

…………………….…………………………………………………………………………

Perustelu(t) sille, miksi kyseessä olevaa sisältöä pidetään asetuksen (EU) xxx 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuna terroristisena sisältönä. Sisältö (rastita yksi tai useampi kohta):

□ siinä yllytetään direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa lueteltuihin terrorismirikoksiin tai siinä ylistetään tai ihannoidaan terrorismirikoksia (2 artiklan 5 kohdan a alakohta) [tark. 149]

□ siinä kannustetaan houkutellaan toista henkilöä tai henkilöryhmää tekemään direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa lueteltuja terrorismirikoksia tai osallistumaan terrorismirikoksiin niiden tekemiseen (2 artiklan 5 kohdan b alakohta) [tark. 150]

□ siinä edistetään terroristiryhmän toimintaa, erityisesti kannustamalla houkutellaan toista henkilöä tai henkilöryhmää osallistumaan tällaiseen ryhmään tai tukemaan sitä direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa lueteltuun terroristiryhmän toimintaan (2 artiklan 5 kohdan c alakohta) [tark. 151]

□ siinä annetaan ohjeita menetelmistä tai tekniikoista räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten tai haitallisten aineiden valmistamiseksi tai käyttämiseksi tai muista menetelmistä tai tekniikoista direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa lueteltujen terrorismirikosten toteuttamiseksi (2 artiklan 5 kohdan d alakohta) [tark. 152]

siinä kuvataan direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa lueteltujen rikosten tekemistä (2 artiklan 5 kohdan e alakohta) [tark. 153]

Lisätietoja siitä, miksi sisältö katsotaan terroristiseksi sisällöksi (ei pakollinen): ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….

OSA C: Sisällöntarjoajalle annettavat tiedot

On huomattava, että (rastita tarvittaessa)

□ yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä vastaanottaja ei saa olla yhteydessä sisällöntarjoajaan, jonka sisältö poistetaan tai jonka sisältöön pääsy estetään.

Vaihtoehtoisesti: Poistamismääräyksen riitauttamista sen antaneessa jäsenvaltiossa koskevat tiedot (jotka voidaan välittää pyynnöstä sisällöntarjoajalle) kansallisen lainsäädännön mukaisesti; ks. osa G jäljempänä.

OSA D: Ilmoittaminen lainkäyttövaltaa harjoittavalle jäsenvaltiolle

□ rastitetaan, jos valtio, jonka lainkäyttövallan alaisuuteen vastaanottaja kuuluu, on jokin muu kuin poistamismääräyksen antava jäsenvaltio:

□ poistamismääräyksen jäljennös lähetetään lainkäyttövaltaa harjoittavan valtion asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle

OSA E: Poistamismääräyksen antanutta viranomaista koskevat tiedot

Tämän poistamismääräyksen antanut viranomainen (rasti ruutuun):

□ tuomari, tuomioistuin tai tutkintatuomari

□ lainvalvontaviranomainen

□ muu toimivaltainen viranomainen → täytä myös osa F

Tiedot poistamismääräyksen antavasta viranomaisesta ja/tai tämän edustajasta, joka todistaa poistamismääräyksen aidoksi:

Viranomaisen nimi: ………………………………………………………………………………….…………

Edustajan nimi: ………………………………………………………………………………….…………

Tehtävä (virkanimike/-asema): ………………………………………………………………………………….…………

Asiakirjanumero:….…………………………………..…………………………….………..

Osoite:…………………………………………………………….…………..………..

Puhelin: (maakoodi) (suuntanumero) …………………………………………..…………….

Faksi: (maakoodi) (suuntanumero) ………………………………………………………………………………….…………

Sähköposti: …………………………………………………………..……………..………….

Päiväys:

………………………………………………………………………………….…………

Virallinen leima (jos on) ja allekirjoitus(16): ………………………………………………...……

OSA F: Yhteystiedot jatkotoimia varten

Yhteystiedot sisällön poistamista tai siihen pääsyn estämistä koskevan palautteen antamiseksi viipymättä poistamismääräyksen antaneelle viranomaiselle tai lisäselvennysten saamiseksi:

………………………………………………………………………………..………….

Sen valtion viranomaisen yhteystiedot, jonka lainkäyttövaltaan vastaanottaja kuuluu [jos kyseinen valtio on eri kuin poistamismääräyksen antanut jäsenvaltio]:

………………………………………………………………………………..………….

OSA G: Tietoa oikeussuojakeinoista

Tiedot toimivaltaisesta elimestä tai tuomioistuimesta, määräajoista ja menettelyistä, myös muotovaatimuksista, poistamismääräyksen riitauttamista varten: [tark. 154]

Toimivaltainen elin tai tuomioistuin poistamismääräyksen riitauttamista varten:

……………………………………………………………………………………….……….

Määräaika päätöksen riitauttamiselle:

xxx kuukautta xxxx alkaen

Yhteys kansallisen lainsäädännön säännöksiin:

……………………………………………………………………………………….……….

LIITE II

TERRORISTISEN SISÄLLÖN POISTAMISEEN TAI SIIHEN PÄÄSYN ESTÄMISEEN LIITTYVÄ PALAUTELOMAKE (asetuksen (EU) xxx 4 artiklan 5 kohta)

OSA A:

Poistamismääräyksen vastaanottaja:

………………………………………………………………………………….……………..

Poistamismääräyksen antanut viranomainen:

………………………………………………………………………………….……………..

Viranomaisen asiakirjaviite:

………………………………………………………………………………….……………..

Vastaanottajan asiakirjaviite:

………………………………………………………………………………….……………..

Poistamismääräyksen vastaanottamispäivä ja -aika:

………………………………………………………………………………….……………..

OSA B:

Poistamismääräyksen kohteena oleva terroristinen sisältö on / pääsy poistamismääräyksen kohteena olevaan terroristiseen sisältöön on (rasti ruutuun):

□ poistettu

□ estetty

Päivä ja aika, jona sisältö on poistettu tai pääsy siihen on estetty …………………………………..

OSA C: Vastaanottajan tiedot

Säilytyspalvelun tarjoajan tai laillisen edustajan nimi:

………………………………………………………………………………….……………..

Jäsenvaltio, jossa päätoimipaikka sijaitsee tai johon laillinen edustaja on sijoittautunut: ………………………………………………………………………………….……………..

Valtuutetun henkilön nimi:

………………………………………………………………………………….……………..

Yhteyspiste (sähköposti): ……………………………………………………………………….

Päiväys:

………………………………………………………………………………….……………..

LIITE III

TIEDOT POISTAMISMÄÄRÄYKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANON MAHDOTTOMUUDESTA (asetuksen (EU) xxx 4 artiklan 6 ja 7 kohta)

OSA A:

Poistamismääräyksen vastaanottaja:

………………………………………………………………………………….……………..

Poistamismääräyksen antanut viranomainen:

………………………………………………………………………………….……………..

Viranomaisen asiakirjaviite:

………………………………………………………………………………….……………..

Vastaanottajan asiakirjaviite:

………………………………………………………………………………….……………..

Poistamismääräyksen vastaanottopäivä ja -aika:

………………………………………………………………………………….……………..

OSA B: Täytäntöönpanematta jättämisen syyt

i)  Poistamismääräystä ei voida panna täytäntöön / poistamismääräystä ei voida panna täytäntöön pyydetyssä määräajassa seuraavista syistä:

□ ylivoimainen este tai vastaanottajasta tai palveluntarjoajasta johtumaton tosiasiallinen mahdottomuus, mukaan lukien tekniset tai toiminnalliset syyt [tark. 155]

□poistamismääräyksessä on selviä virheitä

□poistamismääräyksen sisältämät tiedot ovat puutteellisia

ii)  Anna lisätietoja täytäntöönpanematta jättämisen syistä:

………………………………………………………………………………………………….

iii)  Jos poistamismääräys sisältää selviä virheitä ja/tai puutteellisia tietoja, erittele virheet ja ilmoita, mitä lisätietoja tai selvennyksiä tarvitaan:

………………………………………………………………………………………………….

OSA H: Palveluntarjoajan tai sen laillisen edustajan tiedot

Palveluntarjoajan tai sen laillisen edustajan nimi:

………………………………………………………………………………….……………..

Valtuutetun henkilön nimi:

………………………………………………………………………………….……………..

Yhteystiedot (sähköposti):

………………………………………………………………………………….……………..

Allekirjoitus:

………………………………………………………………………………….……………..

Päivämäärä ja aika: ………………………………………………………………………………….……………..

(1)EUVL C 110, 22.3.2019, s. 67.
(2)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 17. huhtikuuta 2019.
(3)Komission suositus (EU) 2018/334, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2018, toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi (EUVL L 63, 6.3.2018, s. 50).
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1).
(7)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/302, annettu 28 päivänä helmikuuta 2018, perusteettomien maarajoitusten ja muiden asiakkaiden kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetusten (EY) N:o 2006/2004 ja (EU) 2017/2394 sekä direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (EUVL L 601, 2.3.2018, s. 1).
(8)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).
(9)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).
(10)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).
(11)COM(2018)0225.
(12)EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
(13)Komission suositus, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).
(14)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä (EUVL L...).
(15)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä (EUVL L...).
(16)Allekirjoitus ei ole välttämätön, jos poistamismääräys lähetetään todennettua lähetyskanavaa pitkin.

Päivitetty viimeksi: 29. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö