Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0331(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0193/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0193/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0421

Téacsanna atá glactha
PDF 493kWORD 98k
Dé Céadaoin, 17 Aibreán 2019 - Strasbourg
Dul i ngleic le scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta ar líne ***I
P8_TA(2019)0421A8-0193/2019
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cosc a chur le scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta ar líne (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0640),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0405/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim réasúnaithe a thíolaic Teach Teachtaí na Seicia, faoi chuimsiú Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm, á mhaíomh nach gcomhlíonann an dréachtghníomh reachtach prionsabal na coimhdeachta,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 12 Nollaig 2018(1),

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile agus do na tuairimí ón gCoiste um Chultúr agus um Oideachas agus ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra (A8-0193/2019),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1)IO C 110, 22.3.2019, lch. 67.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 17 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) .../... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cosc a chur dul i ngleic le scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta ar líne [Leasú 1]

P8_TC1-COD(2018)0331

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(1),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(2),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)  Is éard is aidhm don Rialachán seo feidhmiú rianúil an mhargaidh aonair dhigitigh a áirithiú i sochaí oscailte dhaonlathach trí chosc a chur dhul i ngleic le mí‑úsáid seirbhísí óstála chun críocha sceimhlitheoireachta agus trí chuidiú le slándáil an phobail i sochaithe Eorpacha. Ba cheart feidhmiú an mhargaidh aonair dhigitigh a fheabhsú trí neartú na cinnteachta dlíthiúla do na soláthraithe seirbhísí óstála, rud a chuirfeadh leis an muinín atá ag na húsáideoirí as an timpeallacht ar líne, agus trí neartú na gcosaintí atá ann chun tuairimí a nochtadh, an tsaoirse chun agus faisnéis agus smaointe a fháil agus a thabhairt i sochaí oscailte agus dhaonlathach, agus saoirse agus iolrachas na meán. [Leasú 2]

(1a)  Le rialú soláthraithe seirbhísí óstála, ní dhéanfar ach comhlánú ar straitéisí na mBallstát chun aghaidh a thabhairt ar an sceimhlitheoireacht, ar straitéisí iad nach mór béim a leagan leo ar bhearta as líne amhail infheistíocht in obair shóisialta, tionscnaimh maidir le díradacú agus comhar le pobail a ndéantar difear dóibh, chun cosc inbhuanaithe ar radacú a ghnóthú sa tsochaí. [Leasú 3]

(1b)   Is cuid d’fhadhb níos leithne maidir le hábhar neamhdhleathach ar líne é ábhar sceimhlitheoireachta, rud lena n-áirítear cineálacha eile ábhair amhail teacht i dtír gnéasach ar leanaí, cleachtais neamhdhleathacha tráchtála agus sáruithe ar mhaoin intleachtúil. Is minic a dhéanann eagraíochtaí sceimhlitheoireachta agus eagraíochtaí coiriúla eile ábhar neamhdhleathach a gháinneáil chun airgead a sciúradh agus chun síolairgead a thiomsú chun a gcuid oibríochtaí a mhaoiniú. Tá gá le meascán de bhearta reachtacha, bearta neamhreachtacha agus bearta deonacha bunaithe ar chomhoibriú idir údaráis agus soláthraithe, agus cearta bunúsacha á n-urramú go hiomlán. Cé go bhfuil an bhagairt ó ábhar neamhdhleathach maolaithe le tionscnaimh rathúla amhail an Cód Iompair faoi stiúir an tionscail chun cur i gcoinne fuathchaint neamhdhleathach ar líne agus an Chomhghuaillíocht Dhomhanda WePROTECT chun deireadh a chur le drochúsáid ghnéasach leanaí ar líne, is gá creat reachtach do chomhar trasteorann idir údaráis náisiúnta rialála a bhunú chun ábhar neamhdhleathach a bhaint anuas. [Leasú 4]

(2)  Na soláthraithe seirbhísí óstála atá gníomhach ar an idirlíon, is ríthábhachtach an ról atá acu sa gheilleagar digiteach, mar nascann siad lucht gnó agus na saoránaigh le chéile, agus éascaíonn siad an díospóireacht phoiblí agus dáileadh agus glacadh faisnéise, tuairimí agus smaointe, agus cuireann siad go mór leis an nuálaíocht, leis an bhfás eacnamaíochta, agus le cruthú post san Aontas. Mar sin féin, i gcásanna faoi leith, baineann an tríú páirtí mí‑úsáid as a gcuid seirbhísí le gníomhaíochtaí neamhdhleathacha a chleachtadh ar líne. Is údar imní thar a chéile atá sa mhí‑úsáid a bhaineann grúpaí sceimhlitheoireachta agus a lucht tacaíochta as an soláthar seirbhísí óstála le hábhar sceimhlitheoireachta a roinnt ar líne ar mhaithe lena mbriathar a scaipeadh, ar mhaithe le radacú agus earcú a dhéanamh, agus ar mhaithe le gníomhaíocht sceimhlitheoireachta a éascú agus a stiúradh Tá ról ríthábhachtach ag soláthraithe seirbhísí óstála atá gníomhach ar an idirlíon trí ghnólachtaí agus saoránaigh a nascadh, trí dheiseanna foghlama a chur ar fáil agus trí dhíospóireacht phoiblí agus dáileadh agus glacadh faisnéise, tuairimí agus smaointe a éascú, agus cuireann siad go mór leis an nuálaíocht, leis an bhfás eacnamaíochta, agus le cruthú post san Aontas. Mar sin féin, i gcásanna faoi leith, baineann an tríú páirtí mí-úsáid as a gcuid seirbhísí le gníomhaíochtaí neamhdhleathacha a chleachtadh ar líne. Is údar imní ar leith atá sa mhí-úsáid a bhaineann grúpaí sceimhlitheoireachta agus a lucht tacaíochta as soláthraithe seirbhísí óstála chun ábhar sceimhlitheoireachta a roinnt ar líne ar mhaithe lena dteachtaireacht a scaipeadh, radacú agus earcú a dhéanamh, agus gníomhaíocht sceimhlitheoireachta a éascú agus a stiúradh. [Leasú 5]

(3)  An t‑ábhar sceimhlitheoireachta atá ar líne, is mór is diúltach an sliocht a bhíonn air don úsáideoir, don saoránach agus don tsochaí trí chéile, agus do na soláthraithe seirbhísí ar líne a dhéanann óstáil ar an ábhar sin chomh maith, mar creimeann sé an mhuinín atá ag a gcuid úsáideoirí féin astu, agus déanann sé dochar dá gcuid samhlacha gnó. Ós amhlaidh ról lárnach ag soláthraithe seirbhísí óstála ar líne, agus ós acu atá na modhanna agus na cumais teicneolaíochta, tá freagrachtaí faoi leith acu i leith na sochaí, freagrachtaí chun a gcuid seirbhísí a chosaint ar mhí‑úsáid ó sceimhlitheoirí, agus chun cuidiú le dul i ngleic le hábhar sceimhlitheoireachta a scaiptear trína gcuid seirbhísí féin Cé nach é an t-aon toisc amháin é, tá sé cruthaithe gur spreagadh é an t-ábhar sceimhlitheoireachta atá ar líne le daoine ar leith a bhfuil gníomhartha sceimhlitheoireachta déanta acu a radacú, agus, mar sin, is mór is diúltach na hiarmhairtí a bhíonn aige d’úsáideoirí, do shaoránaigh agus don tsochaí trí chéile, agus do na soláthraithe seirbhísí ar líne a dhéanann óstáil ar an ábhar sin chomh maith, mar go gcreimeann sé an mhuinín atá ag a gcuid úsáideoirí féin astu agus déanann sé dochar dá gcuid samhlacha gnó. I bhfianaise an róil lárnaigh atá ag soláthraithe seirbhísí óstála ar líne agus i gcomhréir leis na modhanna agus na cumais teicneolaíochta a bhaineann leis na seirbhísí a sholáthraíonn siad, tá freagrachtaí ar leith orthu i leith na sochaí chun a gcuid seirbhísí a chosaint ar mhí-úsáid ó sceimhlitheoirí, agus chun cuidiú le húdaráis inniúla dul i ngleic le hábhar sceimhlitheoireachta a scaipeadh trína gcuid seirbhísí féin, agus buntábhacht na saoirse chun tuairimí a nochtadh agus na saoirse chun faisnéis agus smaointe a fháil agus a thabhairt i sochaí oscailte agus dhaonlathach á gcur san áireamh. [Leasú 6]

(4)  Rinneadh tús díchill ar leibhéal an Aontais in 2015 in aghaidh ábhar sceimhlitheoireachta ar líne, agus is creat comhoibre deonaí a bhí ann idir na Ballstáit agus na soláthraithe soláthair seirbhísí ó tharla creat soiléir reachtach de dhíth orthu chun an rochtain ar ábhar sceimhlitheoireachta ar líne a laghdú agus aird leordhóthanach a thabhairt ar fhadhb atá ag fás léi go haibéil. Leis an gcreat dlíthiúil seo, féachtar le cur leis an obair dheonach atá á déanamh, obair a athneartaíodh faoi Mholadh (AE) 2018/334 Na hiarrachtaí chun ábhar sceimhlitheoireachta ar líne a chomhrac, ar cuireadh tús leo ar leibhéal an Aontais in 2015 trí chreat comhoibre deonaí idir na Ballstáit agus na soláthraithe soláthair seirbhísí, is gá iad a chomhlánú trí bhíthin creat soiléir reachtach chun rochtain ar ábhar sceimhlitheoireachta ar líne a laghdú tuilleadh agus chun dul i ngleic le fadhb atá ag athrú go mear. Leis an gcreat dlíthiúil sin, féachtar le cur le hiarrachtaí deonacha, a ndearnadh athneartú orthu le Moladh (AE) 2018/334 ón gCoimisiún(3) ón gCoimisiún, agus is freagra atá ann don achainí a rinne Parlaimint na hEorpa um neartú na mbeart atá ann chun dul i ngleic le hábhar neamhdhleathach díobhálach, agus don achainí ón gComhairle Eorpach le feabhas a chur ar bhrath uathoibríoch agus ar bhaint anuas ábhair a bhfuil gríosú chun sceimhlitheoireachta ann, agus is freagra atá ann ar na hiarrataí a rinne Parlaimint na hEorpa go neartófaí na bearta atá ann chun dul i ngleic le hábhar neamhdhleathach agus díobhálach i gcomhréir leis an gcreat cothrománach arna bhunú le Treoir 2000/31/CE agus do na hiarrataí a rinne an Chomhairle Eorpach chun feabhas a chur ar bhrath agus ar bhaint anuas ábhar a bhfuil gríosú chun sceimhlitheoireachta ann. [Leasú 7]

(5)  Níor cheart difear a dhéanamh do chur i bhfeidhm an Rialacháin seo le cur i bhfeidhm Airteagal 14 de Threoir 2000/31/CE Níor cheart go ndéanfadh cur i bhfeidhm an Rialacháin seo difear do chur i bhfeidhm Threoir 2000/31/CE(4). Thar aon ní, beart ar bith dá ndéanfaidh an soláthraí seirbhísí óstála i gcomhréir leis an Rialachán seo, lena n‑áirítear bearta réamhghníomhacha, níor cheart gurbh é sliocht a bheadh orthu go gcaillfeadh an soláthraí sin an díolúine ó dhliteanas dá bhforáiltear san fhoráil sin. Leis an Rialachán seo, ní dhéantar difear do na cumhachtaí atá ag na húdaráis ná ag na cúirteanna náisiúnta chun dliteanas na soláthraithe seirbhísí óstála a bhunú i gcásanna ar leith nach gcomhlíontar na coinníollacha um dhíolúine ó dhliteanas iontu faoi Airteagal 14 de Threoir 2000/31/CE Leis an Rialachán seo, ní dhéantar difear do na cumhachtaí atá ag údaráis náisiúnta ná ag cúirteanna náisiúnta dliteanas soláthraithe seirbhísí óstála a bhunú i gcásanna ar leith nach gcomhlíontar na coinníollacha um dhíolúine ó dhliteanas iontu faoi Threoir 2000/31/CE. [Leasú 8]

(6)  Sa Rialachán seo, leagtar amach rialacha chun cosc a chur le mí‑úsáid seirbhísí óstála lena bhféachtar le hábhar sceimhlitheoireachta a scaipeadh ar líne ionas go mbeidh feidhmiú rianúil faoin margadh inmheánach, agus is le lán-urraim do na cearta bunúsacha atá á gcosaint i gcóras dlí an Aontais a leagtar amach na rialacha sin, go mór mór na rialacha a ráthaítear i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh Sa Rialachán seo, leagtar amach rialacha chun dul i ngleic le mí-úsáid seirbhísí óstála lena bhféachtar le hábhar sceimhlitheoireachta a scaipeadh ar líne ionas go mbeidh feidhmiú rianúil faoin margadh inmheánach, agus ba cheart go dtabharfaidh siad lánurraim do na cearta bunúsacha atá á gcosaint i gcóras dlí an Aontais, go háirithe na rialacha a ráthaítear i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. [Leasú 9]

(7)  Leis an Rialachán seo, cuirtear comaoin ar chosaint na slándála poiblí, agus cuirtear cosaintí téagartha iomchuí ar bun le cosaint na gceart bunúsach atá i gceist a áirithiú. Orthu sin, tá cearta na hurraime don saol príobháideach agus do chosaint sonraí pearsanta, an ceart chun cosaint éifeachtach bhreithiúnach a fháil, an ceart chun tuairimí a nochtadh, rud ar a n‑áirítear an ceart chun faisnéis a fháil agus a chur in iúl, an ceart chun gnó a riar, agus prionsabal an neamh-idirdhealaithe. Ba cheart do na húdaráis inniúla agus do na soláthraithe seirbhísí óstála gan beart a ghlacadh ach an beart atá riachtanach iomchuí agus comhréireach i sochaí dhaonlathach, agus aird a thabhairt ar an tábhacht ar leith a leagtar ar an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, rud atá ina bhunchloch riachtanach faoi shochaí dhaonlathach, agus é ar cheann de na luachanna ar a bhfuil an tAontas bunaithe. Bearta a thagann salach ar an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, ba cheart díriú orthu gan teip, is é sin, leis na bearta sin, ní mór féachaint le cosc a chur le scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta, ach gan cur isteach dá réir sin ar an gceart chun faisnéis a fháil agus a chur in iúl go dleathach, agus ba cheart an ról lárnach atá ag na soláthraithe seirbhísí óstála a chur san áireamh in éascú na díospóireachta poiblí, agus i ndáileadh agus i nglacadh fíricí, tuairimí agus smaointe i gcomhréir leis an dlí Leis an Rialachán seo, féachtar le rannchuidiú le cosaint na slándála poiblí, agus ba cheart go gcuirfí coimircí iomchuí agus téagartha ar bun léi chun cosaint na gceart bunúsach atá i gceist a áirithiú. Áirithítear leis sin na cearta atá ann go n-urramófaí an saol príobháideach agus cosaint sonraí pearsanta, an ceart chun cosaint éifeachtach bhreithiúnach a fháil, an ceart chun tuairimí a nochtadh, lena n-áirítear an ceart chun faisnéis a fháil agus a thabhairt, an ceart chun gnó a riar, agus prionsabal an neamh-idirdhealaithe. Níor cheart d’údaráis inniúla agus soláthraithe seirbhísí óstála ach bearta atá riachtanach, iomchuí agus comhréireach laistigh de shochaí dhaonlathach a ghlacadh, ag cur san áireamh dóibh an tábhacht ar leith a leagtar ar an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh, an tsaoirse chun faisnéis agus smaointe a fháil agus a thabhairt, na cearta go n-urramófaí an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh, agus go ndéanfaí sonraí pearsanta a chosaint, arb ionann iad agus na bunchlocha de shochaí iolraíoch, dhaonlathach, agus arb iad na luachanna ar a bhfuil an tAontas bunaithe. Ba cheart go seachnófaí le haon bhearta go dtiocfaí salach ar an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, agus sa mhéid is féidir, ba cheart dóibh féachaint le dul i ngleic le scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta trí chur chuige atá fíor-spriocdhírithe, ach gan cur isteach dá réir sin ar an gceart chun faisnéis a fháil agus a thabhairt go dleathach, agus an ról lárnach atá ag na soláthraithe seirbhísí óstála á chur san áireamh in éascú na díospóireachta poiblí agus i ndáileadh agus i nglacadh fíricí, tuairimí agus smaointe i gcomhréir leis an dlí. Ní i gcoinbhleacht lena chéile ach ag comhlánú a chéile agus ag treisiú a chéile atá bearta éifeachtúla frithsceimhlitheoireachta ar líne agus cosaint an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh. [Leasú 10]

(8)  An ceart chun leigheas éifeachtach a fháil, is rud é atá cumhdaithe in Airteagal 19 CAE, agus in Airteagal 47 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Tá ceart ag gach duine nádúrtha nó dlítheanach chun leigheas breithiúnach éifeachtach a fháil i láthair cúirt náisiúnta inniúil i gcoinne aon cheann de na bearta a glacadh de bhun an Rialacháin seo, lena bhféadfaí dochar a dhéanamh do chearta an duine sin. Is cuid den cheart seo go háirithe deis a bheith ag na soláthraithe seirbhísí óstála agus na soláthraithe ábhair na horduithe bainte anuas a chonspóid go héifeachtach i láthair chúirt an Bhallstáit arb iad a údaráis féin a d’eisigh an t‑ordú baint anuas Cumhdaítear an ceart chun leigheas éifeachtach a fháil in Airteagal 19 CAE agus in Airteagal 47 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Tá ceart ag gach duine nádúrtha nó dlítheanach chun leigheas breithiúnach éifeachtach a fháil os comhair na cúirte náisiúnta inniúla i gcoinne aon cheann de na bearta a glacadh de bhun an Rialacháin seo, lena bhféadfaí dochar a dhéanamh do chearta an duine sin. Is cuid den cheart seo, go háirithe, deis a bheith ag soláthraithe seirbhísí óstála agus soláthraithe ábhair na horduithe bainte anuas a chonspóid go héifeachtach os comhair chúirt an Bhallstáit arb iad a údaráis féin a d’eisigh an t-ordú baint anuas agus deiseanna a bheith ag soláthraithe ábhair na bearta sonracha arna nglacadh ag an soláthraí óstála a chonspóid. [Leasú 11]

(9)  Ar mhaithe le soiléire faoi na gníomhartha ba cheart do na soláthraithe seirbhísí óstála agus do na húdaráis inniúla a dhéanamh araon le cosc a chur le scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta ar líne, ba cheart sainmhíniú a leagan síos sa Rialachán seo ar an rud is ábhar sceimhlitheoireachta ann le cosc a chur i bhfeidhm, agus leas a bhaint chuige sin as an sainmhíniú ar choireanna sceimhlitheoireachta faoi Threoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Ar mhaithe le soiléire faoi na gníomhartha ba cheart do na soláthraithe seirbhísí óstála agus do na húdaráis inniúla araon a dhéanamh le dul i ngleic le scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta ar líne, ba cheart sainmhíniú a leagan síos sa Rialachán seo ar an rud is ábhar sceimhlitheoireachta chun críocha coisctheacha ann, agus leas á bhaint chuige sin as an sainmhíniú ar choireanna sceimhlitheoireachta faoi Threoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(5). Ós amhlaidh gur mithid dul i ngleic leis an mbolscaireacht sceimhlitheoireachta is díobhálaí dá bhfuil ar líne, ba cheart ábhar agus faisnéis a chuimsiú sa sainmhíniú lena ndéantar daoine a ghríosú, a spreagadh nó a mholadh chun cionta sceimhlitheoireachta a dhéanamh, nó chun lámh a chur iontu, lena dtugtar treoracha chun na cionta sin a dhéanamh, nó lena gcuirtear an rannpháirtíocht i ngníomhaíocht grúpa sceimhlitheoireachta chun cinn. Ar an ábhar sin, tá téacsanna, íomhánna, taifid fuaime agus físeáin go háirithe. Nuair a bheidh measúnú á dhéanamh ar an rud is ábhar sceimhlitheoireachta ann de réir bhrí an Rialacháin seo, ba cheart do na húdaráis inniúla, mar aon leis na soláthraithe seirbhísí óstála, tosca éagsúla a chur san áireamh, an mianach atá sna ráitis agus an fhoclaíocht atá iontu mar shampla, an comhthéacs ina ndearnadh na ráitis, agus an baol atá ann gur dochar an iarmhairt a bheidh orthu, rud a d’imreodh tionchar ar shlándáil agus ar shábháilteacht daoine. Nuair is eagraíocht sceimhlitheoireachta nó duine atá liostaithe san Aontas a thairg an t‑ábhar, nuair is féidir an t‑ábhar a lua le heagraíocht nó le duine den sórt sin, nó nuair is ar a son nó ar a shon atá an t‑ábhar á scaipeadh, is toisc thábhachtach sa mheasúnú a bheidh ann sin. Ábhar a scaiptear i gcomhair an oideachais, i gcomhair na hiriseoireachta nó i gcomhair taighde, ba cheart a chosaint go leordhóthanach. Rud eile, tuairimí radacacha, poileimiciúla nó conspóideacha a chuirtear in iúl sa díospóireacht phoiblí faoi cheisteanna polaitiúla íogaire, níor cheart a mheas gur ábhar sceimhlitheoireachta atá iontu sin Ós amhlaidh gur gá dul i ngleic leis an ábhar sceimhlitheoireachta is díobhálaí dá bhfuil ar líne, ba cheart ábhar a chuimsiú sa sainmhíniú, ar ábhar sceimhlitheoireachta é lena ndéantar daoine a ghríosú nó lena n-iarrtar go ndéanfaí cionta sceimhlitheoireachta, nó go rannchuideofaí leo, nó lena gcuirtear an rannpháirtíocht i ngníomhaíocht grúpa sceimhlitheoireachta chun cinn, ar dhóigh is cúis le baol go ndéanfaí cion amháin nó níos mó den sórt sin d’aon ghnó. Ba cheart go n-áiritheofaí sa sainmhíniú ábhar lena soláthraítear treoir maidir le pléascáin, airm thine, aon armáin eile, substaintí guaiseacha agus díobhálacha, chomh maith le substaintí Ceimiceacha, Bitheolaíocha, Raideolaíocha agus Núicléacha (substaintí CBRN) a dhéanamh agus a úsáid, agus aon treoir maidir le modhanna agus teicnící eile, lena n-áirítear spriocanna a roghnú, chun críocha cionta sceimhlitheoireachta a dhéanamh. San ábhar sin áirítear go háirithe téacsanna, íomhánna, taifid fuaime agus físeáin. Nuair a bheidh measúnú á dhéanamh ar an rud is ábhar sceimhlitheoireachta ann de réir bhrí an Rialacháin seo, ba cheart d’údaráis inniúla, mar aon le soláthraithe seirbhísí óstála, tosca éagsúla a chur san áireamh, an mianach atá sna ráitis agus an fhoclaíocht atá iontu mar shampla, an comhthéacs ina ndearnadh na ráitis, agus an baol atá ann gur dochar an iarmhairt a bheidh orthu, rud a d’imreodh tionchar ar shlándáil agus ar shábháilteacht daoine. Nuair is eagraíocht sceimhlitheoireachta nó duine atá liostaithe san Aontas a thairg an t-ábhar, nuair is féidir an t-ábhar a lua le heagraíocht nó le duine den sórt sin, nó nuair is ar a son nó ar a shon atá an t-ábhar á scaipeadh, is ionann é sin agus toisc thábhachtach sa mheasúnú. Ba cheart cosaint leormhaith a thabhairt d’ábhar a scaipeadh chun críocha oideachais, iriseoireachta nó taighde nó chun críocha feasacht a ardú i gcoinne gníomhaíocht sceimhlitheoireachta. Go háirithe i gcásanna ina mbíonn freagracht eagarthóireachta ag an soláthraí ábhair, ba cheart go gcuirfí san áireamh in aon chinneadh a dhéantar maidir leis an ábhar a scaipeadh a bhaint na caighdeáin iriseoireachta arna mbunú ag rialachán maidir le preas nó meán comhsheasmhach le dlí an Aontais agus leis an gCairt um Chearta Bunúsacha. Thairis sin, níor cheart a mheas gurb ionann tuairimí radacacha, poileimiciúla nó conspóideacha a chuirtear in iúl sa díospóireacht phoiblí faoi cheisteanna polaitiúla íogaire agus ábhar sceimhlitheoireachta. [Leasú 12]

(10)  Ionas gur féidir seirbhísí óstála ar líne áit a scaiptear ábhar sceimhlitheoireachta a chumhdach, ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir le seirbhísí sochaí faisnéise a stórálann faisnéis a fhaightear ó dhuine de lucht úsáide na seirbhíse má iarrann sé é sin, agus ba cheart an fhaisnéis stóráilte a chur ar fáil don tríú páirtí, fiú mura bhfuil sa ghníomhaíocht seo ach rud teicniúil uathoibríoch nó éigníomhach. Mar shampla, i measc na rudaí atá i gceist le soláthar seirbhísí sochaí faisnéise den sórt sin, tá ardáin na meán sóisialta, seirbhísí sruthaithe físeán, seirbhísí comhroinnte físeán, íomhánna agus fuaime, comhroinnt comhad agus néalseirbhísí eile lena gcuirtear an fhaisnéis ar fáil don tríú páirtí agus do shuíomhanna gréasáin áit a bhféadfaidh na húsáideoirí tuairimí a chur in iúl nó léirmheasanna a fhoilsiú. Ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir leis na soláthraithe seirbhísí óstála atá bunaithe lasmuigh den Aontas ach a tháirgeann seirbhísí laistigh den Aontas, mar de na soláthraithe seirbhísí óstála atá neamhchosanta ar ábhar sceimhlitheoireachta, is sna tríú tíortha atá sciar mór díobh bunaithe. Ba cheart a áirithiú leis sin gurbh iad na ceanglais chéanna atá á gcomhlíonadh ag na cuideachtaí ar fad atá ag feidhmiú sa Mhargadh Aonair Digiteach gan beann ar an tír bhunaíochta. Ionas gur féidir a chinneadh an bhfuil seirbhísí á dtairiscint ag soláthraí seirbhíse san Aontas, ní mór a mheas an gcuireann an soláthraí seirbhísí ar a gcumas do dhaoine dlítheanacha nó do dhaoine nádúrtha i gceann amháin de na Ballstáit nó níos mó ná ceann a chuid seirbhísí a úsáid. Mar sin féin, níor cheart gur leor ann féin rochtain ar an suíomh gréasáin atá ag soláthraí seirbhísí, ná ar sheoladh ríomhphoist, ná ar shonraí teagmhála eile i mBallstát amháin nó i níos mó ná Ballstát amháin mar choinníoll leis an Rialachán seo a chur i bhfeidhm Chun na seirbhísí óstála ar líne sin ina scaiptear ábhar sceimhlitheoireachta a chumhdach, ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir le seirbhísí sochaí faisnéise a stórálann faisnéis a sholáthraítear ag faighteoir na seirbhíse má iarrann sé ó sí é sin, agus ba cheart an fhaisnéis stóráilte a chur ar fáil don phobal, fiú mura bhfuil sa ghníomhaíocht seo ach rud teicniúil uathoibríoch nó éigníomhach. Mar shampla de soláthraithe den chineál seirbhísí sochaí faisnéise sin, tá ardáin na meán sóisialta, seirbhísí sruthaithe físeán, seirbhísí comhroinnte físeán, íomhánna agus fuaime, comhroinnt comhad agus néalseirbhísí eile sa mhéid go gcuireann siad an fhaisnéis ar fáil don phobal agus suíomhanna gréasáin inar féidir le húsáideoirí tuairimí a chur in iúl nó léirmheasanna a fhoilsiú. Ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir leis na soláthraithe seirbhísí óstála atá bunaithe lasmuigh den Aontas ach a tháirgeann seirbhísí laistigh den Aontas, mar as measc na soláthraithe seirbhísí óstála atá neamhchosanta ar ábhar sceimhlitheoireachta, is sna tríú tíortha atá sciar mór díobh bunaithe. Ba cheart a áirithiú leis sin gurb iad na ceanglais chéanna atá á gcomhlíonadh ag na cuideachtaí ar fad atá ag feidhmiú sa Mhargadh Aonair Digiteach, gan beann ar an tír bhunaíochta. Ionas gur féidir a chinneadh cibé an bhfuil seirbhísí á dtairiscint ag soláthraí seirbhíse san Aontas, ní mór a mheasúnú an gcuireann an soláthraí seirbhísí ar a gcumas do dhaoine dlítheanacha nó do dhaoine nádúrtha i gceann amháin nó níos mó de na Ballstáit a chuid seirbhísí a úsáid. Mar sin féin, níor cheart gur leor ann féin rochtain ar an suíomh gréasáin atá ag soláthraí seirbhísí, ná ar sheoladh ríomhphoist, ná ar shonraí teagmhála eile i gceann amháin nó níos mó de na Ballstáit mar choinníoll leis an Rialachán seo a chur i bhfeidhm. Níor cheart go mbeadh feidhm aige maidir le seirbhísí néalríomhaireachta, lena n-áirítear seirbhísí néalríomhaireachta gnólacht le gnólacht, nach bhfuil aon chearta conarthacha ag an soláthraí seirbhíse orthu ina leith i dtaca le cén ábhar a stóráiltear orthu nó conas a phróiseáiltear é nó conas a chuirtear ar fáil go poiblí é ag a chustaiméirí nó ag úsáideoirí deiridh chustaiméirí den sórt sin, agus i gcás nach bhfuil aon chumas teicniúil ag an soláthraí seirbhíse chun an t-ábhar sonrach atá á stóráil ag a chustaiméirí nó ag úsáideoirí deiridh a sheirbhísí a bhaint anuas. [Leasú 13]

(11)  Ceangal tábhachtach leis an Aontas, ba cheart gur rud ábhartha a bheadh ansin le raon feidhme an Rialacháin seo a chinneadh. Ba cheart a mheas gur ann do cheangal tábhachtach den sórt sin i gcás ina bhfuil bunaíocht ag an soláthraí seirbhísí san Aontas, nó i gcás nach bhfuil, más ann do líon mór úsáideoirí i mBallstát amháin nó i níos mó ná Ballstát amháin, nó díriú gníomhaíochtaí ar Bhallstát amháin nó níos mó ná Ballstát amháin. Is féidir a chinneadh an bhfuil gníomhaíochtaí á ndíriú ar Bhallstát amháin nó níos mó ar bhonn na n‑imthosca ábhartha go léir, lena n‑áirítear tosca mar úsáid teanga nó airgeadra a mbaintear úsáid aisti nó as i gcoitinne sa Bhallstát sin, nó an fhéidearthacht a bhaineann le hearraí nó seirbhísí a ordú. An díriú gníomhaíochtaí ar Bhallstát, is rud é a d’fhéadfadh a bheith ann de thairbhe feidhmchlár a bheith ar fáil san aipmhargadh náisiúnta ábhartha, nó fógraíocht áitiúil a bheith á soláthar, nó fógraíocht sa teanga a labhraítear sa Bhallstát sin, nó láimhseáil an chaidrimh le custaiméirí, caidreamh le custaiméirí a sholáthar sa teanga a labhraítear go forleathan sa Bhallstát sin, cuir i gcás. Ba cheart glacadh leis go bhfuil ceangal tábhachtach ann freisin i gcás ina ndíríonn soláthraí seirbhísí a chuid gníomhaíochtaí ar Bhallstát amháin nó níos mó ná Ballstát amháin faoi mar a leagtar amach in Airteagal 17(1)(c) de Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Ba cheart ceangal tábhachtach leis an Aontas a bheith ábhartha chun raon feidhme an Rialacháin seo a chinneadh. Ba cheart a mheas gur ann do cheangal tábhachtach den sórt sin i gcás ina bhfuil bunaíocht ag an soláthraí seirbhísí san Aontas, nó i gcás nach bhfuil, más ann do líon mór úsáideoirí i gceann amháin nó níos mó de na Ballstáit, nó i gcás ina ndéantar gníomhaíochtaí a spriocdhíriú ar Bhallstát amháin nó níos mó. Is féidir a chinneadh go bhfuil gníomhaíochtaí á ndíriú ar cheann amháin nó níos mó de na Ballstáit ar bhonn na gcúinsí ábhartha go léir, lena n-áirítear tosca amhail úsáid teanga nó airgeadra a mbaintear úsáid aisti nó as i gcoitinne sa Bhallstát sin. D’fhéadfadh an spriocdhíriú de ghníomhaíochtaí ar Bhallstát teacht as feidhmchlár a bheith ar fáil san aipmhargadh náisiúnta ábhartha, nó fógraíocht áitiúil a sholáthar, nó fógraíocht sa teanga a labhraítear sa Bhallstát sin, nó láimhseáil an chaidrimh le custaiméirí amhail seirbhísí do chustaiméirí a sholáthar sa teanga a labhraítear go forleathan sa Bhallstát sin. Ba cheart glacadh leis go bhfuil ceangal tábhachtach ann freisin i gcás ina ndíríonn soláthraí seirbhísí a chuid gníomhaíochtaí ar Bhallstát amháin nó níos mó faoi mar a leagtar amach in Airteagal 17(1)(c) de Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(6). Ar an taobh eile de, mura bhfuil i gceist le soláthar na seirbhíse ach an toirmeasc ar idirdhealú a leagtar síos i Rialachán (AE) 2018/302 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a chomhlíonadh(7), ní leor sin ann féin mar fhoras le go measfar go bhfuiltear ag díriú gníomhaíochtaí ar limistéir faoi leith laistigh den Aontas a chomhlíonadh, ní fhéadfar a mheas, ar an bhforas sin amháin, go bhfuiltear ag díriú nó ag spriocdhíriú gníomhaíochtaí ar limistéir faoi leith laistigh den Aontas. [Leasú 14]

(12)  Ba cheart do na soláthraithe seirbhísí dualgais áirithe chúraim a chur i bhfeidhm ar mhaithe le scaipeadh an ábhair sceimhlitheoireachta a chosc ar a gcuid seirbhísí. Níor cheart dualgas ginearálta faireacháin a bheith sna dualgais chúraim sin. Ba cheart do na soláthraithe seirbhísí óstála gníomhú go dúthrachtach comhréireach neamh-idirdhealaitheach agus iad i mbun a ndualgas cúraim i leith ábhair a bhíonn stóráilte acu, go mór mór agus iad ag cur a gcuid téarmaí agus coinníollacha féin chun feidhme ionas nach ndéanfar ábhar nach ábhar sceimhlitheoireachta é a bhaint anuas. An bhaint anuas ábhair nó an díchumasú a dhéantar ar rochtain, is ceart fearadh na saoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil a bheith iontu Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí óstála dualgais áirithe chúraim a chur i bhfeidhm chun dul i ngleic le scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta ar a gcuid seirbhísí don phobal. Níor cheart go bhfágfaidh na dualgais chúraim sin go bhfuil oibleagáid ghinearálta ar sholáthraithe seirbhísí óstála faireachán a dhéanamh ar na sonraí atá á stóráil acu, ná go bhfuil oibleagáid ghinearálta ann fíricí nó cúinsí a lorg go gníomhach a chuireann a léiríonn gníomhaíoch neamhdhleathach. Ba cheart go n-áireofaí sna dualgais chúraim, agus an Rialachán seo á chur i bhfeidhm, go ngníomhaíonn soláthraithe seirbhísí óstála i mbealach trédhearcach, dúthrachtach comhréireach agus neamh-idirdhealaitheach i leith ábhair a bhíonn stóráilte acu, go háirithe agus iad ag cur a gcuid téarmaí agus coinníollacha féin chun feidhme, d’fhonn go seachnófar ábhar a bhaint anuas nach ábhar sceimhlitheoireachta é. Ní mór baint anuas nó díchumasú rochtana a dhéanamh agus urraim á tabhairt don tsaoirse chun tuairimí a nochtadh, an tsaoirse chun faisnéis agus smaointe a fháil agus a thabhairt i sochaí oscailte agus dhaonlathach, agus saoirse agus iolrachas na meán. [Leasú 15]

(13)  An nós imeachta agus na hoibleagáidí atá mar thoradh ar na horduithe dlíthiúla lena n‑iarrtar ar na soláthraithe seirbhísí óstála ábhar sceimhlitheoireachta a bhaint anuas nó rochtain air a dhíchumasú, ba cheart an nós imeachta agus na hoibleagáidí sin a chomhchuibhiú, tar éis do na húdaráis inniúla measúnú a dhéanamh orthu. Ba cheart é a fhágáil de shaoirse ag na Ballstáit na húdaráis inniúla a roghnú a ligfidh dóibh an cúram sin a leagan ar údaráis riaracháin, údaráis forfheidhmithe an dlí nó údaráis bhreithiúnacha. De bharr a thapa a scaiptear ábhar sceimhlitheoireachta trasna seirbhísí ar líne, leis an bhforáil seo, cuirtear d’iallach ar na soláthraithe seirbhísí óstála a áirithiú go mbaintear anuas an t‑ábhar sceimhlitheoireachta a shainaithnítear san ordú baint anuas nó rochtain air a dhíchumasú laistigh d’uair an chloig i ndiaidh dóibh an t‑ordú baint anuas a fháil. Is leis na soláthraithe seirbhísí óstála an cinneadh maidir le baint anuas an ábhair atá i gceist, nó díchumasú na rochtana ar an ábhar ar son úsáideoirí san Aontas An nós imeachta agus na hoibleagáidí atá mar thoradh ar na horduithe baint anuas lena n-iarrtar ar na soláthraithe seirbhísí óstála ábhar sceimhlitheoireachta a bhaint anuas nó rochtain air a dhíchumasú, ba cheart an nós imeachta agus na hoibleagáidí sin a chomhchuibhiú, tar éis do na húdaráis inniúla measúnú a dhéanamh orthu. Ba cheart é a fhágáil de shaoirse ag na Ballstáit na húdaráis inniúla a roghnú chun a ligean dóibh an cúram sin a leagan ar údarás breithiúnach nó údarás riaracháin a fheidhmíonn go neamhspleách nó údarás forfheidhmithe dlí. De bharr a thapa a scaiptear ábhar sceimhlitheoireachta trasna seirbhísí ar líne, leis an bhforáil seo, cuirtear d’oibleagáid ar sholáthraithe seirbhísí óstála a áirithiú go mbaintear anuas an t-ábhar sceimhlitheoireachta a shainaithnítear san ordú baint anuas nó rochtain air a dhíchumasú laistigh d’uair an chloig i ndiaidh dóibh an t-ordú baint anuas a fháil. [Leasú 16]

(14)  Ba cheart don údarás inniúil an t‑ordú baint anuas a chur díreach chuig an seolaí agus chuig an bpointe teagmhála trí mheán leictreonach ar bith ar féidir taifead scríofa a bhunú air faoi choinníollacha a ligeann don soláthraí seirbhísí barántúlacht a bhunú air, idir chruinneas an dáta, am a sheolta agus am glactha an ordaithe, trí ríomhphost agus ardáin shlána nó trí bhealaí slána eile, lena n‑áirítear bealaí a chuir an soláthraí seirbhísí ar fáil, i gcomhréir leis na rialacha um chosaint sonraí pearsanta. Is féidir an ceanglas seo a chomhlíonadh go háirithe trí úsáid a bhaint as seirbhísí seachadta leictreonacha cláraithe dá bhforáiltear i Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Ba cheart don údarás inniúil an t-ordú baint anuas a tharchur go díreach chuig pointe teagmhála an tsoláthraithe seirbhísí óstála agus, i gcás ina bhfuil príomhbhunaíocht an tsoláthraithe seirbhísí óstála i mBallstát eile, chuig údarás inniúil an Bhallstát sin, trí mheán leictreonach ar bith ar féidir taifead scríofa a bhunú air faoi choinníollacha a ligeann don soláthraí seirbhísí barántúlacht a bhunú air, idir chruinneas an dáta, am a sheolta agus am glactha an ordaithe, amhail trí ríomhphost agus ardáin shlána nó trí bhealaí slána eile, lena n-áirítear bealaí a chuir an soláthraí seirbhísí ar fáil, i gcomhréir leis na rialacha um chosaint sonraí pearsanta. Féadfar an ceanglas seo a chomhlíonadh go háirithe trí úsáid a bhaint as seirbhísí seachadta leictreonacha cláraithe dá bhforáiltear i Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(8). [Leasú 17]

(15)  Tarchuir a dhéanfaidh na húdaráis inniúla nó Europol, is éifeachtach tapa an modh iad leis an ábhar sonrach atá ar a gcuid seirbhísí a chur ar a súile do na soláthraithe seirbhísí óstála. An sásra atá ann lena gcuirtear na soláthraithe seirbhísí óstála san airdeall ar fhaisnéis a bhféadfaí a mheas gurbh ábhar sceimhlitheoireachta í, rud a bhféadfaidh an soláthraí a mhachnamh a dhéanamh air dá dheoin féin maidir le comhoiriúnacht a chuid téarmaí agus coinníollacha féin, is sásra é ar cheart fáil a bheith air i ndiaidh báire, mar aon leis na horduithe baint anuas. Is tábhachtach an rud go dtabharfadh na soláthraithe seirbhísí óstála tús áite do mheasúnú tarchur den sórt sin, agus aiseolas tapa a sholáthar faoi na bearta a rinneadh mar gheall orthu. An cinneadh deiridh maidir le baint anuas an ábhair de bharr gan é a bheith comhoiriúnach lena gcuid téarmaí agus coinníollacha, is leis an soláthraí seirbhísí óstála an cinneadh sin a dhéanamh. Agus an Rialachán seo a bhaineann le tarchuir á chur chun feidhme, ní dhéanfar aon difear do shainordú Europol a leagtar síos i Rialachán (AE) 2016/794(9). [Leasú 18]

(16)  Ó tharla an scála agus an luas atá riachtanach le hábhar sceimhlitheoireachta a shainaithint agus a bhaint anuas go héifeachtach, is cuid ríthábhachtach den dul i ngleic le hábhar sceimhlitheoireachta ar líne atá i mbearta comhréireacha réamhghníomhacha, agus in úsáid modhanna uathoibrithe i gcásanna ar leith. D’fhonn rochtain ar ábhar sceimhlitheoireachta a laghdú ar a gcuid seirbhísí, ba cheart do na soláthraithe seirbhísí óstála a mheas an iomchuí bearta réamhghníomhacha a dhéanamh de réir mar a bheidh rioscaí ann, agus de réir leibhéal na neamhchosanta ar an ábhar sceimhlitheoireachta, agus de réir mar a bheadh tionchar ag an ábhar sceimhlitheoireachta ar chearta na dtríú páirtithe agus ar leas poiblí na faisnéise. Dá thairbhe sin, ba cheart do na soláthraithe seirbhísí óstála an beart iomchuí éifeachtach comhréireach atá le cur i bhfeidhm a chinneadh. Níor cheart oibleagáid ghinearálta faireacháin a bheith ann de bharr an cheanglais seo. I gcomhthéacs an mheasúnaithe sin, mura mbeidh orduithe baint anuas ná tarchuir ann agus iad dírithe ar sholáthraí óstála, sin comhartha gur leibhéal íseal neamhchosanta a bhí ann roimh ábhar sceimhlitheoireachta I bhfianaise an scála agus an luais atá riachtanach chun ábhar sceimhlitheoireachta a shainaithint agus a bhaint anuas go héifeachtach, is cuid ríthábhachtach den dul i ngleic le hábhar sceimhlitheoireachta ar líne iad bearta sonracha comhréireacha. D’fhonn rochtain ar ábhar sceimhlitheoireachta a laghdú ar a gcuid seirbhísí, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí óstála a mheas cibé an iomchuí bearta sonracha a dhéanamh ag brath ar na rioscaí agus leibhéal na neamhchosanta ar ábhar sceimhlitheoireachta, agus mar aon leis sin, ar na tionchair ag an ábhar sceimhlitheoireachta ar chearta tríú páirtithe agus ar leas an pobail chun faisnéis a fháil agus a thabhairt, go háirithe i gcás ina bhfuil leibhéal suntasach neamhchosanta ar ábhar sceimhlitheoireachta agus ina bhfuil orduithe baint anuas faighte. Dá thairbhe sin, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí óstála an beart sonrach iomchuí, spriocdhírithe, éifeachtach agus comhréireach atá le cur i bhfeidhm a chinneadh. Níor cheart oibleagáid ghinearálta faireacháin a bheith ann de bharr an cheanglais seo. D’fhéadfaí go n-áireofaí sna bearta sonracha sin, tuairisciú rialta do na húdaráis inniúla, méadú ar acmhainní daonna a dheileálann le bearta chun na seirbhísí a chosaint ar scaipeadh poiblí ábhair sceimhlitheoireachta, agus malartú dea-chleachtais. I gcomhthéacs an mheasúnaithe sin, is léiriú é éagmais orduithe baint anuas ar leibhéal íseal neamhchosanta ar ábhar sceimhlitheoireachta. [Leasú 19]

(17)  Nuair a bheidh bearta réamhghníomhacha á gcur i bhfeidhm, ba cheart do na soláthraithe seirbhísí óstála a áirithiú go gcaomhnaítear ceart na n‑úsáideoirí chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, lena n‑áirítear an ceart chun glacadh le faisnéis agus chun faisnéis a roinnt. Mar aon le haon cheangal a leagtar síos sa dlí, lena n‑áirítear an reachtaíocht maidir le cosaint sonraí pearsanta, ba cheart do na soláthraithe seirbhísí óstála gníomhú le dícheall cuí, agus cosaintí a chur chun feidhme, lena n‑áirítear maoirseacht agus fíorú a dhéanann an duine go háirithe, i gcás inarb iomchuí, le cinneadh earráideach a sheachaint, nó cinneadh a dhéanfaí de thaisme, arbh é toradh a bheadh orthu ábhar a bhaint anuas nach ábhar sceimhlitheoireachta. Baineann seo le hábhar go mór mór nuair is modhanna uathoibrithe chun ábhar sceimhlitheoireachta a bhrath a úsáideann soláthraithe seirbhísí óstála. Gach cinneadh a ghlactar, más é an soláthraí seirbhísí óstála féin a ghlacann é, nó más de bhun iarraidh de chuid an údaráis inniúil é, ba cheart a mheas i ndáil le hiontaofacht na bunteicneolaíochta agus an tionchar a bheadh ann dá bharr ar chearta bunúsacha Nuair a bheidh bearta sonracha á gcur i bhfeidhm, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí óstála a áirithiú go gcaomhnaítear ceart na n-úsáideoirí chun tuairimí a nochtadh agus an tsaoirse chun faisnéis agus smaointe a fháil agus a thabhairt i sochaí oscailte agus dhaonlathach. Mar aon le haon cheangal a leagtar síos sa dlí, lena n-áirítear an reachtaíocht maidir le cosaint sonraí pearsanta, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí óstála gníomhú le dícheall cuí, agus coimircí a chur chun feidhme, lena n-áirítear, go háirithe, maoirseacht agus fíorú a dhéanann an duine, chun cinneadh earráideach a sheachaint, nó cinneadh a dhéanfaí de thaisme, arbh é toradh a bheadh orthu ábhar a bhaint anuas nach ábhar sceimhlitheoireachta é. [Leasú 20]

(18)  Ionas gur féidir a áirithiú go ndéanfaidh na soláthraithe seirbhísí óstála atá neamhchosanta ar ábhar sceimhlitheoireachta bearta iomchuí a dhéanamh le mí‑úsáid a gcuid seirbhísí a chosc, ba cheart do na húdaráis inniúla iarraidh ar na soláthraithe seirbhísí óstála tuairisc a dhéanamh ar na bearta réamhghníomhacha a rinneadh tar éis dóibh an t‑ordú baint anuas a fháil nuair is ordú críochnaitheach atá ann. Is éard a d’fhéadfadh a bheith iontu seo bearta lena gcoiscfí ath-uaslódáil ábhair sceimhlitheoireachta a baineadh anuas nó a ndearnadh an rochtain air a dhíchumasú de bharr ordú baint anuas nó tarchuir a fuair siad, agus seiceáil a dhéanamh i gcoinne uirlisí atá i seilbh phoiblí nó phríobháideach a bhfuil ábhar iontu ar fios é a bheith ina ábhar sceimhlitheoireachta. Féadfaidh siad úsáid a bhaint as uirlisí teicniúla iontaofa freisin le hábhar nua sceimhlitheoireachta a shainaithint, is é sin úsáid a bhaint as na huirlisí atá ar an margadh nó as uirlisí a ndearna an soláthraí seirbhíse óstála forbairt orthu. Ba cheart don soláthraí seirbhísí tuairisc a thabhairt ar na bearta réamhghníomhacha sonracha atá curtha i bhfeidhm aige, ionas gur féidir leis an údarás inniúil a mheas an rud éifeachtach comhréireach atá sna bearta, agus má úsáidtear modhanna uathoibrithe, an bhfuil sé ar chumas an tsoláthraí seirbhísí óstála faoi mar is riachtanach maoirseacht agus fíorú a dhéanfadh an duine a chur i bhfeidhm. Nuair a bheidh éifeachtúlacht agus comhréireacht na mbeart á meas, ba cheart do na húdaráis inniúla na nithe seo a leanas a chur san áireamh: na paraiméadair ábhartha ar a n‑áirítear líon na n‑orduithe baint anuas agus líon na dtarchur a eisíodh chuig an soláthraí, an acmhainn eacnamaíoch atá iontu, agus an tionchar a bhíonn ag an tseirbhís atá acu ar scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta (agus líon na n‑úsáideoirí san Aontas a chur san áireamh, mar shampla) Ionas gur féidir a áirithiú go ndéanfaidh soláthraithe seirbhísí óstála atá neamhchosanta ar ábhar sceimhlitheoireachta bearta iomchuí chun mí-úsáid a gcuid seirbhísí a chosc, ba cheart don údarás inniúil iarraidh ar sholáthraithe seirbhísí óstála a fuair líon mór orduithe baint anuas, ar orduithe críochnaitheacha iad, tuairisc a thabhairt ar na bearta sonracha a rinneadh. Féadfaidh siad freisin feidhm a bhaint as uirlisí teicniúla iontaofa le hábhar nua sceimhlitheoireachta a shainaithint. Ba cheart don soláthraí seirbhísí tuairisc a thabhairt ar na bearta sonracha atá curtha i bhfeidhm aige, ionas gur féidir leis an údarás inniúil a mheas cibé an bhfuil na bearta riachtanach, éifeachtach agus comhréireach, agus má úsáidtear modhanna uathoibrithe, an bhfuil sé ar chumas an tsoláthraí seirbhísí óstála faoi mar is riachtanach maoirseacht agus fíorú a dhéanfadh an duine a chur i bhfeidhm. Nuair a bheidh éifeachtúlacht, riachtanas agus comhréireacht na mbeart á meas, ba cheart d’údaráis inniúla na nithe seo a leanas a chur san áireamh: na paraiméadair ábhartha ar a n-áirítear líon na n-orduithe baint anuas a eisíodh chuig an soláthraí, an mhéid agus an acmhainn eacnamaíoch atá iontu, agus an tionchar a bhíonn ag an tseirbhís atá acu ar scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta (agus líon na n-úsáideoirí san Aontas a chur san áireamh, mar shampla), mar aon leis na coimircí a cuireadh i bhfeidhm chun an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus an tsaoirse faisnéise a chosaint agus líon na dteagmhas maidir le srianta i ndáil le hábhar dlíthiúil. [Leasú 21]

(19)  I ndiaidh na hiarrata, ba cheart don údarás inniúil dul i mbun plé leis an soláthraí seirbhísí óstála maidir leis na bearta réamhghníomhacha riachtanacha is gá a chur i bhfeidhm. Más gá, ba cheart don údarás inniúil bearta réamhghníomhacha iomchuí éifeachtacha comhréireacha a leagan síos i gcás ina measann sé nach leor na bearta a rinneadh chun an dochar a bhaint as na rioscaí. Má dhéantar cinneadh bearta réamhghníomhacha sonracha a leagan síos, níor cheart gurbh é toradh a bheadh air sin oibleagáid ghinearálta faireacháin a fhorchur dá bhforáiltear in Airteagal 15(1) de Threoir 2000/31/CE. Ós léir rioscaí tromchúiseacha as cuimse a bheith ag gabháil le scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta, na cinntí a ghlacann na húdaráis inniúla ar bhonn an Rialacháin seo, d’fhéadfadh maolú a bheith iontu ar an gcur chuige a bhunaítear in Airteagal 15(1) de Threoir 2000/31/CE maidir le bearta sonracha faoi leith a ndírítear orthu, rud is éigean a ghlacadh ar chúiseanna sáraitheacha a bhaineann le leas an phobail. Sula nglacann an t‑údarás inniúil cinntí den sórt sin, ba cheart dó cothromaíocht chóir a bhaint amach idir na cuspóirí a bhaineann le leas an phobail agus na cearta bunúsacha atá i gceist, go mór mór an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, an tsaoirse chun gnó a riar, agus an réasúnú iomchuí a sholáthar I ndiaidh na hiarrata, ba cheart don údarás inniúil dul i mbun idirphlé leis an soláthraí seirbhísí óstála maidir leis na bearta sonracha riachtanacha is gá a chur i bhfeidhm. Más gá, ba cheart don údarás inniúil iarraidh ar an soláthraí óstála athmheasúnú a dhéanamh ar na bearta atá de dhíth nó bearta sonracha iomchuí, éifeachtacha agus comhréireacha a iarraidh i gcás ina measann sé i leith na mbeart a rinneadh nach dtugtar urraim do phrionsabail an riachtanais agus na comhréireachta nó nach leor iad chun an dochar a bhaint as na rioscaí. Níor cheart don údarás inniúil a iarraidh ach bearta sonracha a mbeifí ag súil leis go réasúnach go bhféadfadh an soláthraí seirbhísí óstála iad a chur chun feidhme, i measc tosca eile, acmhainní airgeadais agus acmhainní eile an tsoláthraithe seirbhísí óstála. Níor cheart gurbh é toradh a bheadh ar iarraidh ar bhearta sonracha den sórt sin a chur chun feidhme ná oibleagáid ghinearálta faireacháin a fhorchur, amhail dá bhforáiltear in Airteagal 15(1) de Threoir 2000/31/CE. [Leasú 22]

(20)  An oibleagáid atá ar na soláthraithe seirbhísí óstála ábhar a baineadh anuas agus sonraí gaolmhara a chaomhnú, is oibleagáid í ba cheart a leagan síos chun críocha ar leith, agus teorainn ama a chur leo de réir an ní is gá. Is gá cur leis an gceanglas chun caomhnaithe ionas go gcuimseoidh sé sonraí gaolmhara, mar murach sin rachadh sonraí den sórt sin amú de dheasca bhaint anuas an ábhair atá i gceist. An rud is sonraí gaolmhara ann, is féidir ‘sonraí síntiúsóirí’ a bheith san áireamh iontu, lena n‑áirítear sonraí faoi leith a bhaineann le céannacht an tsoláthraí ábhair mar aon le ‘sonraí rochtana’, lena n‑áirítear sonraí sainiúla maidir le dáta agus am úsáide an tsoláthraí ábhair, mar aon le seoladh IP a thug an soláthraí rochtana idirlín don soláthraí ábhair An oibleagáid atá ar sholáthraithe seirbhísí óstála ábhar a baineadh anuas agus sonraí gaolmhara a chaomhnú, is oibleagáid í ba cheart a leagan síos chun críocha ar leith, agus teorainn ama a chur leo de réir an mhéid is gá. Is gá cur leis an gceanglas chun caomhnaithe ionas go gcuimseoidh sé sonraí gaolmhara, mar murach sin rachadh sonraí den sórt sin amú de dheasca bhaint anuas an ábhair atá i gceist. An rud is sonraí gaolmhara ann, is féidir ‘sonraí síntiúsóirí’ a bheith san áireamh iontu, lena n-áirítear sonraí faoi leith a bhaineann le céannacht an tsoláthraí ábhair mar aon le ‘sonraí rochtana’, lena n-áirítear sonraí sainiúla maidir le dáta agus am úsáide an tsoláthraí ábhair, nó na sonraí logáil isteach agus logáil amach ón tseirbhís, mar aon le seoladh IP a shann an soláthraí rochtana idirlín don soláthraí ábhair. [Leasú 23]

(21)  Oibleagáid seo chaomhnaithe an ábhair i gcomhair imeachtaí an athbhreithnithe riaracháin nó bhreithiúnaigh, is rud riachtanach é agus údar cuí leis d’fhonn bearta éifeachtacha sásaimh a áirithiú don soláthraí ábhair ar baineadh anuas a chuid ábhair nó a ndearnadh an rochtain air a dhíchumasú, agus d’fhonn aischur an ábhair sin a áirithiú faoi mar a bhí sé roimh an mbaint anuas de réir an toradh a bheidh ar imeachtaí an athbhreithnithe. Oibleagáid seo chaomhnaithe an ábhair i gcomhair imscrúdaithe agus ionchúisimh, is rud riachtanach é a bhfuil údar cuí leis i bhfianaise an fiúntas a d’fhéadfadh a bheith san ábhar le gníomhaíocht sceimhlitheoireachta a chosc nó a chur in aimhréidh. I gcás ina ndéanann cuideachtaí ábhar a bhaint anuas nó rochtain air a dhíchumasú, go mór mór de bharr bearta réamhghníomhacha dá gcuid féin, gan an t‑údarás inniúil a chur ar an eolas de bhrí go measann siad nach dtagann an t‑ábhar sin faoi raon feidhme Airteagal 13(4) den Rialachán seo, tharlódh go mbeidh údaráis forfheidhmithe an dlí dall ar an ábhar céanna. Dá bhrí sin, is rud é a bhfuil údar cuí leis atá sa chaomhnú ábhair chun cionta sceimhlitheoireachta a chosc, a bhrath, a imscrúdú agus a ionchúiseamh. Chun na gcríoch sin, an caomhnú sonraí is gá, is caomhnú é atá teoranta do shonraí ar dóichí nasc acu le cionta sceimhlitheoireachta, sonraí a d’fhéadfadh rannchuidiú dá bhrí sin, le cionta sceimhlitheoireachta a ionchúiseamh, nó rioscaí tromchúiseacha do shlándáil an phobail a chosc Is riachtanach í an oibleagáid chun an t-ábhair a chaomhnú i gcomhair imeachtaí athbhreithnithe riaracháin nó bhreithiúnaigh nó imeachtaí leighis riaracháin nó bhreithiúnaigh agus tá údar cuí léi d’fhonn bearta éifeachtacha sásaimh a áirithiú don soláthraí ábhair ar baineadh anuas a chuid ábhair nó a ndearnadh an rochtain air a dhíchumasú, agus chun aischur an ábhair sin a áirithiú faoi mar a bhí sé sular baineadh anuas éag brath ar an toradh an nós imeachta athbhreithnithe. Tá údar cuí leis an oibleagáid chun an t-ábhair chun críocha imscrúdaithe agus ionchúisimh a chaomhnú agus is rud riachtanach é i bhfianaise an fhiúntais a d’fhéadfadh a bheith san ábhar chun críche ghníomhaíocht sceimhlitheoireachta a chosc nó a chur in aimhréidh. I gcás ina ndéanann cuideachtaí ábhar a bhaint anuas nó rochtain air a dhíchumasú, trína mbearta sonracha féin, ba cheart dóibh na húdaráis inniúla forfheidhmithe dlí a chur ar an eolas go pras. Tá údar cuí freisin le caomhnú ábhair chun críocha chionta sceimhlitheoireachta a chosc, a bhrath, a imscrúdú agus a ionchúiseamh. Chun na gcríoch sin, ní cheart ábhar sceimhlitheoireachta agus na sonraí gaolmhara a stóráil ach ar feadh tréimhse shonrach ionas go bhféadfadh na húdaráis forfheidhmithe dlí an t-ábhar a sheiceáil agus a chinneadh an bhfuil gá leis chun na gcríoch sonrach sin. Níor cheart go mbeadh an tréimhse sin níos faide ná sé mhí. Chun críocha cionta sceimhlitheoireachta a chosc, a bhrath, a imscrúdú agus a ionchúiseamh, tá an caomhnú sonraí is gá teoranta do shonraí ar dócha nasc a bheith acu le cionta sceimhlitheoireachta, agus a d’fhéadfadh, dá bhrí sin, rannchuidiú le cionta sceimhlitheoireachta a ionchúiseamh nó rioscaí tromchúiseacha do shlándáil an phobail a chosc. [Leasú 24]

(22)  Leis an gcomhréireacht a áirithiú, ba cheart teorainn sé mhí a chur leis an gcaomhnú, rud a thabharfadh dóthain ama do na soláthraithe ábhair an próiseas athbhreithnithe a thosú agus lena chur ar chumas d'údaráis forfheidhmithe an dlí rochtain a fháil ar shonraí ábhartha chun cionta sceimhlitheoireachta a imscrúdú agus a ionchúiseamh. Mar sin féin, pé síneadh is gá, is féidir sin a chur leis an tréimhse sin arna iarraidh sin d'údarás déanta an athbhreithnithe i gcás ina dtosaítear na himeachtaí ach nach gcríochnaítear iad laistigh den tréimhse sé mhí. Ba cheart dóthain ama a bheith sa síneadh ionas gur féidir le húdaráis forfheidhmithe an dlí an fhianaise riachtanach a chaomhnú i dtaca le himscrúduithe, agus an chothromaíocht idir sin agus na cearta bunúsacha lena mbaineann a áirithiú san am céanna Chun comhréireacht a áirithiú, ba cheart teorainn sé mhí a chur leis an tréimhse chaomhnaithe, rud a thabharfadh dóthain ama do sholáthraithe ábhair an próiseas athbhreithnithe a thosú nó chun a chur ar a gcumas d’údaráis forfheidhmithe dlí rochtain a fháil ar shonraí ábhartha chun cionta sceimhlitheoireachta a imscrúdú agus a ionchúiseamh. Mar sin féin, féadfar síneadh a chur leis an tréimhse sin de réir mar is gá, arna iarraidh sin don údarás a dhéanfaidh an t-athbhreithniú i gcás ina dtosaítear na himeachtaí athbhreithnithe nó leighis ach nach gcríochnaítear iad laistigh den tréimhse sé mhí. Ba cheart dóthain ama a bheith sa síneadh chomh maith leis sin ionas gur féidir le húdaráis forfheidhmithe an dlí an t-ábhar riachtanach a chaomhnú i dtaca le himscrúduithe agus ionchúisimh, agus an chothromaíocht idir sin agus na cearta bunúsacha lena mbaineann á háirithiú san am céanna. [Leasú 25]

(23)  Leis an Rialachán seo, ní dhéantar difear do na ráthaíochtaí nós imeachta ná do na bearta um nós imeachta imscrúdaithe a bhaineann le rochtain ar ábhar agus ar shonraí gaolmhara a chaomhnaítear chun críocha cionta sceimhlitheoireachta a imscrúdú agus a ionchúiseamh arna rialú i ndlí náisiúnta na mBallstát agus i reachtaíocht an Aontais.

(24)   Is rud ríthábhachtach atá i dtrédhearcacht bheartais na soláthraithe seirbhísí óstála i ndáil le hábhar sceimhlitheoireachta ar mhaithe lena gcuid cuntasachta i leith a lucht úsáide féin a fheabhsú, agus chun muinín na saoránach sa Mhargadh Aonair Digiteach a atreisiú. Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí óstála tuarascálacha trédhearcachta bliantúla a fhoilsiú a mbeidh faisnéis fhiúntach iontu faoi ghníomh a rinneadh i ndáil le hábhar sceimhlitheoireachta a bhrath, a shainaithint agus a bhaint anuas Is rud ríthábhachtach í trédhearcacht bheartais na soláthraithe seirbhísí óstála i dtaca le hábhar sceimhlitheoireachta, chun a gcuid cuntasachta i leith a lucht úsáide féin a fheabhsú agus chun muinín na saoránach sa Mhargadh Aonair Digiteach a atreisiú. Is ar sholáthraithe seirbhísí óstála atá faoi réir orduithe baint anuas don bhliain sin, agus orthu sin amháin, ar cheart oibleagáid a bheith orthu tuarascálacha trédhearcachta bliantúla a fhoilsiú a mbeidh faisnéis fhiúntach iontu faoi ghníomh a rinneadh i dtaca le hábhar sceimhlitheoireachta a bhrath, a shainaithint agus a bhaint anuas. [Leasú 26]

(24a)  Ba cheart do na húdaráis inniúla a eisíonn orduithe baint anuas tuarascálacha trédhearcachta a fhoilsiú freisin ina mbeidh faisnéis maidir le líon na n-orduithe bainte anuas, líon na ndiúltuithe, líon na n-ábhar sceimhlitheoireachta a aithníodh agus a raibh imscrúdú agus ionchúiseamh cionta sceimhlitheoireachta mar thoradh orthu agus líon na gcásanna inar ndearnadh ábhar a aithint go hearráideach mar ábhar sceimhlitheoireachta. [Leasú 27]

(25)  Na nósanna imeachta maidir le gearáin atá ann, is cosaint riachtanach atá iontu in aghaidh ábhar a bhaint anuas go hearráideach, ábhar atá á chosaint tríd an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil. Dá bhrí sin, ba cheart do na soláthraithe seirbhísí óstála sásraí soláimhsithe le haghaidh gearáin a chur ar bun lena n‑áiritheofar go ndéileálfar le gearáin gan mhoill agus le trédhearcacht iomlán i leith an tsoláthraí ábhair. An ceanglas atá ar an soláthraí seirbhísí óstála chun ábhar a aischur i gcás inar baineadh anuas trí dhearmad é, is ceanglas é nach ndéanann difear don deis atá ag na soláthraithe seirbhísí óstála a gcuid téarmaí agus coinníollacha féin a chur i bhfeidhm ar fhorais eile Is coimirce riachtanach iad nósanna imeachta maidir le gearáin in aghaidh ábhar a bhaint anuas go hearráideach, ar ábhar é atá á chosaint faoin tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus an tsaoirse chun faisnéis agus smaointe a fháil agus a thabhairt i sochaí oscailte agus dhaonlathach. Dá bhrí sin, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí óstála sásraí soláimhsithe le haghaidh gearáin a bhunú agus a áirithiú go ndéileálfar le gearáin go pras agus le trédhearcacht iomlán i leith an tsoláthraí ábhair. An ceanglas atá ar an soláthraí seirbhísí óstála chun ábhar a aischur i gcás inar baineadh anuas go hearráideach é, is ceanglas é nach ndéanann difear don deis atá ag na soláthraithe seirbhísí óstála a gcuid téarmaí agus coinníollacha féin a chur i bhfeidhm ar fhorais eile. [Leasú 28]

(26)  An chosaint dlí éifeachtach, de réir Airteagal 19 CAE agus Airteagal 47 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, ní mór dá réir go bhféadfadh daoine dearbhú a fháil ar na cúiseanna a bhí ann le hábhar a d’uaslódáil siad féin a bhaint anuas nó le rochtain ar an ábhar sin a dhíchumasú. Chun na críche sin, ba cheart don soláthraí seirbhísí óstála faisnéis a bhfuil fiúntas inti a chur ar fáil don soláthraí ábhair, faisnéis a chuirfidh ar a chumas don soláthraí ábhair an cinneadh a chonspóid. Mar sin féin, ní gá dá bharr sin fógra a chur chuig an soláthraí ábhair i ngach cás. De réir mar atá na himthosca, féadfaidh na soláthraithe seirbhísí óstála teachtaireacht a chur in ionad ábhar a mheastar a bheith ina ábhar sceimhlitheoireachta, teachtaireacht á rá gur baineadh an t‑ábhar sin anuas nó go ndearnadh é a dhíchumasú i gcomhréir leis an Rialachán seo. Ba cheart tuilleadh faisnéise a thabhairt arna iarraidh sin faoi na cúiseanna a bhí leis an ábhar a bhaint anuas, agus tuilleadh faisnéise faoin deis atá ag an soláthraí ábhair an cinneadh a chonspóid. I gcás inarb é cinneadh a dhéanfaidh na húdaráis inniúla, ar chúiseanna a bhaineann le slándáil phoiblí, i gcomhthéacs imscrúdaithe i measc rudaí eile, gur rud míchuí fritorthúil a bheadh ann scéal a chur go díreach chuig an soláthraí ábhair maidir le baint anuas an ábhair nó é a dhíchumasú, ba cheart dóibh an soláthraí seirbhísí óstála a chur ar an eolas Éilítear le cosaint dlí éifeachtach, de réir Airteagal 19 CAE agus Airteagal 47 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, go bhféadfadh daoine dearbhú a fháil ar na cúiseanna a bhí ann leis an ábhar a d’uaslódáil siad féin a bhaint anuas nó le rochtain ar an ábhar sin a dhíchumasú. Chun na críche sin, ba cheart don soláthraí seirbhísí óstála faisnéis a bhfuil fiúntas inti a chur ar fáil don soláthraí ábhair, amhail na cúiseanna a bhí leis an mbaint anuas nó rochtain a dhíchumasú, an bunús dlí a bhí leis an ngníomhaíocht, ar faisnéis í a chuirfidh ar chumas an tsoláthraí ábhair an cinneadh a chonspóid. Ag brath ar na himthosca, féadfaidh soláthraithe seirbhísí óstála teachtaireacht a chur in ionad ábhar a mheastar a bheith ina ábhar sceimhlitheoireachta, á rá gur baineadh an t-ábhar sin anuas nó go ndearnadh é a dhíchumasú i gcomhréir leis an Rialachán seo. I gcás ina gcinneann údaráis inniúla, ar chúiseanna a bhaineann le slándáil phoiblí lena n-áirítear i gcomhthéacs imscrúdaithe, gur rud míchuí nó fritorthúil a bheadh ann scéal a chur go díreach chuig an soláthraí ábhair maidir le baint anuas nó díchumasú an ábhair, ba cheart dóibh an soláthraí seirbhísí óstála a chur ar an eolas. [Leasú 29]

(27)  Leis an dúbailt a sheachaint, agus ionas nach mbeifear ag cur isteach ar na himscrúduithe, ba cheart do na húdaráis inniúla eolas a choinneáil le chéile, agus comhordú agus comhoibriú a dhéanamh le chéile, agus i gcás inarb iomchuí le Europol, le linn dóibh a bheith ag eisiúint orduithe baint anuas, nó ag seoladh na dtarchur chuig na soláthraithe seirbhísí óstála. Le linn do Europol a bheith ag cur na bhforálacha seo chun feidhme, d’fhéadfadh sé tacaíocht a chur ar fáil i gcomhréir leis an sainordú reatha atá aige agus i gcomhréir leis an gcreat dlí atá ann Chun dúbailt a sheachaint, agus chun nach mbeifear ag cur isteach ar na himscrúduithe agus chun speansais na soláthraithe seirbhísí óstála lena mbaineann a íoslaghdú, ba cheart do na húdaráis inniúla a chéile a choinneáil ar an eolas, agus comhordú agus comhoibriú a dhéanamh le chéile, agus i gcás inarb iomchuí le Europol, le linn dóibh orduithe baint anuas a eisiúint chuig soláthraithe seirbhísí óstála. I gcur chun feidhme forálacha an Rialacháin seo, d’fhéadfadh Europol tacaíocht a chur ar fáil i gcomhréir leis an sainordú reatha atá aige agus i gcomhréir leis an gcreat dlí atá ann cheana. [Leasú 30]

(27a)  Tarchuir a dhéanfaidh Europol, is éifeachtach tapa an modh iad leis an ábhar sonrach atá ar a gcuid seirbhísí a chur ar a súile do na soláthraithe seirbhísí óstála. An sásra atá ann lena gcuirtear na soláthraithe seirbhísí óstála san airdeall ar fhaisnéis a bhféadfaí a mheas gurbh ábhar sceimhlitheoireachta í, rud a bhféadfaidh an soláthraí a mhachnamh a dhéanamh air dá dheoin féin maidir le comhoiriúnacht lena chuid téarmaí agus coinníollacha féin, is sásra é ar cheart fáil a bheith air i ndiaidh báire, mar aon leis na horduithe baint anuas. Ar an gcúis sin, tá sé tábhachtach go n-oibreoidh soláthraithe seirbhísí óstála i gcomhar le Europol agus go ndéanfaidh siad measúnú ar tharchuir Europol, mar ábhar tosaíochta, agus aiseolas tapa a sholáthar faoi na bearta a rinneadh. An cinneadh deiridh maidir leis an ábhar a bhaint anuas nó gan é a bhaint anuas, de bharr nach bhfuil sé comhoiriúnach lena gcuid téarmaí agus coinníollacha, is leis an soláthraí seirbhísí óstála atá sé fós an cinneadh sin a dhéanamh. I gcur chun feidhme an Rialacháin seo, ní dhéanfar aon difear do shainordú Europol mar a leagtar síos i Rialachán (AE) 2016/794(10). [Leasú 31]

(28)  D’fhonn cur chun feidhme éifeachtach na mbeart réamhghníomhach a áirithiú, bearta a mbeidh dóthain comhleanúnachais iontu, ba cheart d’údaráis inniúla sna Ballstáit dul i gcaidreamh le chéile maidir leis an bplé a dhéanann siad leis na soláthraithe seirbhísí óstála i dtaca le sainaithint, cur chun feidhme agus measúnú a dhéanamh ar bhearta réamhghníomhacha sonracha. Ar an dóigh chéanna, teastaíonn comhoibriú den sórt sin i dtaca le glacadh na rialacha maidir le pionóis, mar aon le cur chun feidhme agus cur i bhfeidhm na bpionós Chun a áirithiú go gcuirfidh soláthraithe seirbhísí óstála bearta chun feidhme ar bhonn atá éifeachtach agus comhleanúnach go leor, ba cheart d’údaráis inniúla sna Ballstáit dul i gcaidreamh le chéile maidir leis an bplé a dhéanann siad le soláthraithe seirbhísí óstála i dtaca le horduithe baint anuas agus le sainaithint, cur chun feidhme agus measúnú a dhéanamh ar bhearta sonracha. Teastaíonn comhoibriú den sórt sin freisin i dtaca le glacadh rialacha maidir le pionóis, mar aon le cur chun feidhme agus cur i bhfeidhm na bpionós. [Leasú 32]

(29)  Is ríthábhachtach an rud an t‑údarás inniúil atá freagrach as pionóis a ghearradh laistigh den Bhallstát a chur ar an eolas go hiomlán faoi eisiúint na n‑orduithe baint anuas agus na dtarchur, agus faoi mhalartuithe idir an soláthraí seirbhísí óstála agus an t‑údarás inniúil ábhartha ina dhiaidh sin. Chun na críche sin, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go mbeidh bealaí cumarsáide agus sásraí iomchuí ann a fhágfaidh gur féidir faisnéis a roinnt go tráthúil Is ríthábhachtach an rud é go ndéanfar an t-údarás inniúil atá freagrach as pionóis a ghearradh laistigh den Bhallstát a chur ar an eolas go hiomlán faoi eisiúint orduithe baint anuas agus faoi mhalartuithe ina dhiaidh sin idir an soláthraí seirbhísí óstála agus na húdaráis inniúla ábhartha i mBallstáit eile. Chun na críche sin, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go mbeidh bealaí cumarsáide agus sásraí iomchuí agus slána ann a fhágfaidh gur féidir faisnéis a roinnt go tráthúil. [Leasú 33]

(30)  Le malartú tapa idir na húdaráis inniúla a éascú, agus leis na soláthraithe seirbhísí óstála chomh maith, agus leis an dúbailt díchill a sheachaint, féadfaidh na Ballstáit úsáid a bhaint as uirlisí atá tugtha chun cinn ag Europol, mar an feidhmchlár reatha Bainistíocht na dTarchur Idirlín, nó uirlisí comharba.

(31)  Ó tharla sliocht thar a bheith tromchúiseach a bheith ar chuid den ábhar sceimhlitheoireachta, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí óstála údaráis an Bhallstáit lena mbaineann a chur ar an eolas gan mhoill, más bunaithe dóibh nó má tá ionadaí dlíthiúil acu, faoi fhianaise i leith cionta sceimhlitheoireachta a cuireadh ar a súile dóibh. Ionas gur féidir an chomhréireacht a áirithiú, is oibleagáid í seo arb í teorainn atá léi cionta sceimhlitheoireachta mar a shainmhínítear in Airteagal 3(1) de Threoir (AE) 2017/541 iad. An oibleagáid seo chun eolas a roinnt, ní hionann í agus a rá go bhfuil sé d’oibleagáid ar na soláthraithe seirbhísí óstála fianaise den sórt sin a chuardach go gníomhach. An Ballstát lena mbaineann, sin é an Ballstát a bhfuil dlínse aige ar imscrúdú agus ar ionchúiseamh na gcionta sceimhlitheoireachta de bhun Threoir (AE) 2017/541 ar bhonn náisiúntacht an chiontóra nó íospartach ionchasach an chiona, nó an áit is sprioc don ghníomh sceimhlitheoireachta. I gcás amhrais de, féadfaidh na soláthraithe seirbhísí óstála an fhaisnéis a chur ar aghaidh chuig Europol, agus ba cheart do Europol leanúint den fhaisnéis faoi mar is sainordú dóibh, lena n‑áirítear an fhaisnéis a chur chuig na húdaráis náisiúnta ábhartha.

(32)  Ba cheart cead a bheith ag na húdaráis inniúla sna Ballstáit faisnéis den sórt sin a úsáid le bearta imscrúdaithe a dhéanamh, bearta atá indéanta faoi dhlí an Bhallstáit nó faoi dhlí an Aontais, lena n‑áirítear Ordú Eorpach chun Fianaise a Thabhairt ar Aird a eisiúint faoin Rialachán maidir le hOrduithe Eorpacha chun Fianaise a Thabhairt ar Aird agus maidir le hOrduithe Caomhnaithe Eorpacha i gcomhair fianaise leictreonach in ábhair choiriúla(11).

(33)  Ba cheart do na soláthraithe seirbhíse óstála agus do na Ballstáit araon pointí teagmhála a bhunú chun láimhseáil thapa a dhéanamh ar orduithe baint anuas agus ar an tarchur. Ní hionann agus an t‑ionadaí dlíthiúil, is ar mhaithe le cúrsaí oibríochtúla is ann don phointe teagmhála. Is éard ba cheart a bheith i bpointe teagmhála an tsoláthraí seirbhísí óstála meán tiomnaithe trínar féidir orduithe baint anuas agus tarchur a chur isteach go leictreonach, agus meáin phearsanta trínar féidir na horduithe sin a phróiseáil go tapa. Ní gá gur san Aontas a bheadh pointe teagmhála an tsoláthraí seirbhísí óstála lonnaithe, agus is den tsaoirse atá ag an soláthraí sin pointe teagmhála atá ann cheana a ainmniú, ar choinníoll gur féidir leis an bpointe teagmhála sin na feidhmeanna dá bhforáiltear sa Rialachán seo a chomhlíonadh. D’fhonn a áirithiú go ndéanfar ábhar sceimhlitheoireachta a bhaint anuas nó rochtain air a dhíchumasú laistigh d’uair an chloig tar éis ordú baint anuas a fháil, ba cheart do na soláthraithe seirbhísí óstála a áirithiú go mbeidh teacht ar an bpointe teagmhála de ló agus d’oíche seacht lá na seachtaine. Mar chuid den fhaisnéis ba cheart a bheith ar an bpointe teagmhála, tá faisnéis faoin teanga is féidir a úsáid chun teagmháil a dhéanamh leis. Le héascaíocht a chur sa chumarsáid idir na soláthraithe seirbhísí óstála agus na húdaráis inniúla, moltar do na soláthraithe seirbhísí óstála cumarsáid a dhéanamh i gceann de theangacha oifigiúla an Aontais a bhfuil a gcuid téarmaí agus coinníollacha féin ar fáil inti Ba cheart do sholáthraithe seirbhíse óstála agus do Bhallstáit araon pointí teagmhála a bhunú chun láimhseáil thapa ar orduithe baint anuas a éascú. Murab ionann agus an t-ionadaí dlíthiúil, is chun críocha oibriúcháin is ann don phointe teagmhála. Is éard ba cheart a bheith i bpointe teagmhála an tsoláthraí seirbhísí óstála ná modh thiomnaithe trínar féidir orduithe baint anuas a chur isteach go leictreonach, agus modhanna pearsanta trínar féidir na horduithe sin a phróiseáil go tapa. Ní gá gur san Aontas a bheadh pointe teagmhála an tsoláthraí seirbhísí óstála lonnaithe, agus is den tsaoirse atá ag an soláthraí sin pointe teagmhála atá ann cheana a ainmniú, ar choinníoll gur féidir leis an bpointe teagmhála sin na feidhmeanna dá bhforáiltear sa Rialachán seo a chomhlíonadh. D’fhonn a áirithiú go ndéanfar ábhar sceimhlitheoireachta a bhaint anuas nó rochtain air a dhíchumasú laistigh d’uair an chloig tar éis ordú baint anuas a fháil, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí óstála a áirithiú go mbeidh teacht ar an bpointe teagmhála de lá agus d’oíche seacht lá na seachtaine. Mar chuid den fhaisnéis ba cheart a bheith ar an bpointe teagmhála, tá faisnéis faoin teanga is féidir a úsáid chun teagmháil a dhéanamh leis. Chun an chumarsáid idir na soláthraithe seirbhísí óstála agus na húdaráis inniúla a éascú, moltar do sholáthraithe seirbhísí óstála go gceadófaí cumarsáid i gceann de theangacha oifigiúla an Aontais a bhfuil a gcuid téarmaí agus coinníollacha féin ar fáil inti. [Leasú 34]

(34)  Nuair nach ann do cheanglas ginearálta do na soláthraithe seirbhísí chun a áirithiú go mbeidh siad i láthair go fisiciúil laistigh de limistéar an Aontais, is gá soiléire a áirithiú i dtaca le dlínse an Bhallstáit faoina dtagann an soláthraí seirbhísí óstála. Mar riail ghinearálta, is faoi dhlínse an Bhallstáit a bhfuil a phríomhbhunaíocht ann a thagann an soláthraí seirbhísí óstála, nó faoi dhlínse an Bhallstáit ina bhfuil ionadaí dlíthiúil ainmnithe aige. Bíodh sin mar atá, i gcás ina n‑eisíonn Ballstát eile ordú baint anuas, ba cheart dá chuid údarás a a bheith in ann a gcuid orduithe a chur i bhfeidhm le bearta comhéigneacha a dhéanamh den chineál neamhphionósach, íocaíochtaí pionósacha, cuir i gcás. Maidir le soláthraí seirbhísí óstála nach bhfuil aon bhunaíocht san Aontas aige, soláthraí nach n‑ainmníonn ionadaí dlíthiúil, ba cheart ainneoin sin go bhféadfadh aon Bhallstát pionóis a eisiúint, ar choinníoll go n‑urramaítear an prionsabal ne bis in idem Nuair nach ann do cheanglas ginearálta do sholáthraithe seirbhísí chun a áirithiú go mbeidh siad i láthair go fisiciúil laistigh de limistéar an Aontais, is gá soiléire a áirithiú i dtaca le dlínse an Bhallstáit faoina dtagann an soláthraí seirbhísí óstála. Mar riail ghinearálta, is faoi dhlínse an Bhallstáit a bhfuil a phríomhbhunaíocht ann a thagann an soláthraí seirbhísí óstála, nó faoi dhlínse an Bhallstáit ina bhfuil ionadaí dlíthiúil ainmnithe aige. Maidir le soláthraí seirbhísí óstála nach bhfuil aon bhunaíocht san Aontas aige agus nach n-ainmníonn ionadaí dlíthiúil, ba cheart, in ainneoin sin, go bhféadfadh aon Bhallstát pionóis a eisiúint, ar choinníoll go n-urramaítear an prionsabal ne bis in idem. [Leasú 35]

(35)  Na soláthraithe seirbhísí óstála nach bhfuil bunaithe san Aontas, ba cheart dóibh ionadaí dlíthiúil a ainmniú i scríbhinn chun comhlíonadh agus cur i bhfeidhm na n‑oibleagáidí faoin Rialachán seo a áirithiú Na soláthraithe seirbhísí óstála nach bhfuil bunaithe san Aontas, ba cheart dóibh ionadaí dlíthiúil a ainmniú i scríbhinn chun comhlíonadh agus cur i bhfeidhm na n-oibleagáidí faoin Rialachán seo a áirithiú. Féadfaidh soláthraithe seirbhíse óstála ionadaí dlíthiúil atá acu cheana a úsáid, ar choinníoll go bhfuil an t-ionadaí in ann na feidhmeanna mar a leagtar amach sa Rialachán seo a chomhlíonadh. [Leasú 36]

(36)  Ba cheart é a bheith de chumhacht dhlíthiúil ag an ionadaí dlíthiúil gníomhú thar ceann an tsoláthraí seirbhísí óstála.

(37)  Chun críocha an Rialacháin seo, ba cheart do na Ballstáit údaráis inniúla a ainmniú. Ceanglas seo ainmnithe na n‑údarás inniúil, ní gá go gcaithfí údaráis nua a bhunú dá bharr, ach is féidir comhlachtaí atá ann cheana a chur i gceist, comhlachtaí ar a leagtar na cúraim atá leagtha amach sa Rialachán seo. De réir an Rialacháin seo, teastaíonn údaráis ainmniúcháin a bheadh inniúil ar orduithe baint anuas agus tarchuir a eisiúint, agus ar mhaoirseacht a dhéanamh ar bhearta réamhghníomhach le pionóis a ghearradh. Is leis na Ballstáit cinneadh a dhéanamh faoi líon na n‑údarás is mian leo a ainmniú i gcomhair na gcúraimí sin Chun críocha an Rialacháin seo, ba cheart do Bhallstáit údarás aonair breithiúnach nó riaracháin a d’fheidhmeodh go neamhspleách a ainmniú. Ní gá údarás nua a bhunú faoin gceanglas seo ach is féidir comhlacht atá ann cheana a úsáid agus na cúraim a leagtar amach sa Rialachán seo a chur de chúram air. Leis an Rialacháin seo, éilítear údarás a ainmniú a bheadh inniúil ar orduithe baint anuas, agus ar mhaoirseacht a dhéanamh ar bhearta sonracha chun pionóis a ghearradh. Ba cheart do Bhallstáit an t-údarás inniúil a ainmnítear faoin Rialachán seo a chur in iúl don Choimisiún agus ba cheart dó liosta tiomsaithe d’údarás gach Ballstát a fhoilsiú ar líne. Ba cheart é a bheith éasca rochtain a fháil ar an gclárlann ar líne chun fíorú mear a éascú do sholáthraithe seirbhísí óstála maidir le barántúlacht na n-orduithe baint anuas. [Leasú 37]

(38)  Tá gá le pionóis le háirithiú go gcuirfidh na soláthraithe seirbhísí óstála na oibleagáidí de bhun an Rialacháin seo chun feidhme go héifeachtach. Ba cheart do na Ballstáit rialacha a ghlacadh i dtaca le pionóis, lena n‑áirítear treoirlínte fíneála i gcás inarb iomchuí. Má theipeann ar an soláthraí seirbhísí óstála arís agus arís eile ábhar sceimhlitheoireachta a bhaint anuas nó rochtain ar an ábhar a dhíchumasú laistigh d’uair an chloig ó ordú baint anuas a fháil, dearbhófar go ngearrfar pionóis thar a bheith géar air dá bharr. D'fhéadfaí smachtbhanna a chur i bhfeidhm de bharr neamh-chomhlíonadh i gcásanna ar leith ach an prionsabal ne bis in idem agus prionsabal na comhréireachta a urramú, agus a áirithiú go gcuirfear an teip leanúnach san áireamh sna smachtbhannaí. D’fhonn deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú, is éard ba cheart a leagan amach sa rialachán a mhéid is féidir na hoibleagáidí ábhartha a bheith faoi réir pionós. Níor cheart pionóis a ghlacadh de bharr neamh-chomhlíonadh Airteagal 6 ach amháin i dtaca le hoibleagáidí a eascraíonn as iarraidh ar thuarascáil de bhun Airteagal 6(2), nó as cinneadh lena gcuirtear breis bearta réamhghníomhacha i bhfeidhm de bhun Airteagal 6(4). Agus cinneadh á dhéanamh an ngearrfar pionóis airgeadais nó nach ngearrfar, ba cheart an aird chuí a thabhairt ar acmhainní airgeadais an tsoláthraí. Áiritheoidh na Ballstáit nach mbeidh gríosú sna pionóis chun ábhar a bhaint anuas nach ábhar sceimhlitheoireachta é Tá gá le pionóis chun a áirithiú go gcuirfidh soláthraithe seirbhísí óstála na oibleagáidí de bhun an Rialacháin seo chun feidhme go héifeachtach. Ba cheart do Bhallstáit rialacha a ghlacadh i dtaca le pionóis, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, treoirlínte fíneála. Ba cheart pionóis a dhearbhú i gcás ina mainneoidh soláthraithe seirbhísí óstála go córasach agus go síoraí a n-oibleagáidí faoin Rialachán seo a chomhlíonadh. Níor cheart pionóis a ghlacadh de bharr neamh-chomhlíonadh Airteagal 6 ach amháin i dtaca le hoibleagáidí a eascraíonn as iarraidh ar chur chun feidhme beart sonrach breise de bhun Airteagal 6(4). Agus cinneadh á dhéanamh ar cheart nó nár cheart pionóis airgeadais a ghearradh, ba cheart aird chuí a thabhairt ar acmhainní airgeadais an tsoláthraí. Thairis sin, ba cheart don údarás inniúil a chur san áireamh cibé an gnólacht nuathionscanta nó gnó beag nó meánmhéide é an soláthraí seirbhísí óstála agus ba cheart dó a chinneadh ar bhonn cás ar chás an bhfuil an acmhainn ag an soláthraí seirbhísí óstála an t-ordú a eisíodh a chomhlíonadh go leormhaith. Ba cheart do Bhallstáit a áirithiú nach mbeidh gríosú sna pionóis chun ábhar a bhaint anuas nach ábhar sceimhlitheoireachta é. [Leasú 38]

(39)  Úsáid na dteimpléad caighdeánaithe, is éascaíocht í don chomhoibriú agus don mhalartú faisnéise idir údaráis inniúla agus soláthraithe seirbhísí, agus cuireann sí ar a gcumas cumarsáid a dhéanamh ar bhealach níos tapa agus níos éifeachtaí. Tá tábhacht ar leith ag baint le gníomh a dhéanamh go pras ach a mbeidh ordú baint anuas faighte. Tagann laghdú ar na costais aistriúcháin a bhuí le teimpléid agus cuirtear le caighdeán ardcháilíochta. Ar an dul céanna, ba cheart malartú chaighdeánaithe faisnéise a bheith le baint as foirmeacha freagraí, agus beidh tábhacht ar leith leis sin i gcás nach féidir leis na soláthraithe seirbhísí déanamh dá réir. Bealaí fíordheimhnithe leis an ordú baint anuas a chur isteach, is bealaí iad lena féidir barántúlacht an ordaithe baint anuas a ráthú, lena n‑áirítear cruinneas an dáta, tráth seolta an orduithe, agus tráth a ghlactha.

(40)  Ionas gur féidir ábhar na dteimpléad a leasú go pras i gcás inar gá, is é sin na teimpléid atá le húsáid chun críocha an Rialacháin seo, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún chun Iarscríbhinní I, Iarscríbhinn II agus Iarscríbhinn III den Rialachán seo a leasú. Ionas gur féidir leis an gCoimisiún forbairt na teicneolaíochta agus forbairt an chreata dlí ghaolmhair a chur san áireamh, ba cheart a thabhairt de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, rud a fhorlíonfaidh an Rialachán seo le ceanglais theicniúla maidir leis na modhanna leictreonacha atá le húsáid ag na húdaráis inniúla chun orduithe baint anuas a chur ar aghaidh. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n‑áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016(12). Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile san am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

(41)  Ba cheart do na Ballstáit faisnéis a bhailiú maidir le cur chun feidhme na reachtaíochta. Ba cheart clár mionsonraithe a bhunú le faireachán a dhéanamh ar an aschur, ar na torthaí, agus ar an tionchar a bheidh ag an Rialachán seo ar mhaithe le meastóireacht a dhéanamh ar an reachtaíocht Ba cheart do Bhallstáit faisnéis a bhailiú maidir le cur chun feidhme na reachtaíochta lena n-áirítear faisnéis ar líon na gcásanna inar ndearnadh cionta sceimhlitheoireachta a bhrath, a imscrúdú agus a ionchúiseamh go rathúil mar thoradh ar an Rialachán seo. Ba cheart clár mionsonraithe a bhunú le faireachán a dhéanamh ar an aschur, ar na torthaí, agus ar an tionchar a bheidh ag an Rialachán seo ar mhaithe le meastóireacht a dhéanamh ar an reachtaíocht. [Leasú 39]

(42)  Ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar an Rialachán seo tráth nach luaithe ná trí bliana tar éis an teacht i bhfeidhm, agus an mheastóireacht sin a bhunú ar thorthaí agus ar chonclúidí na tuarascála ar an gcur chun feidhme agus ar an toradh atá ar an obair faireacháin. Is ar chúig chritéar na héifeachtúlachta, na héifeachtachta, na hábharthachta, an chomhleanúnachais agus an bhreisluacha AE ba cheart an mheastóireacht a bhunú. Na bearta éagsúla oibríochtúla agus teicniúla dá bhforáiltear sa Rialachán, is é feidhmiú na mbeart sin a dhéanfar a mheas sa mheastóireacht, lena n‑áirítear éifeachtacht na mbeart chun feabhas a chur ar bhrath, ar shainaithint, agus ar bhaint anuas ábhair sceimhlitheoireachta, agus ar éifeachtacht na sásraí cosanta, mar aon leis an tionchar ar chearta agus ar leas na dtríú páirtithe a bhféadfaí difear a dhéanamh dóibh, lena n‑áirítear athbhreithniú ar an gceanglas a bhaineann leis na soláthraithe ábhair a chur ar an eolas Ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar an Rialachán seo bliain amháin tar éis a theacht i bhfeidhm, agus an mheastóireacht sin a bhunú ar thorthaí agus ar chonclúidí sa tuarascáil cur chun feidhme agus ar thoradh na hoibre faireacháin. Is ar sheacht gcritéar na héifeachtúlachta, an riachtanais, na comhréireachta, na héifeachtachta, na hábharthachta, an chomhleanúnachais agus an bhreisluacha AE ba cheart an mheastóireacht a bhunú. Na bearta éagsúla oibríochtúla agus teicniúla dá bhforáiltear sa Rialachán, is é feidhmiú na mbeart sin ba cheart a dhéanfar a mheas sa mheastóireacht, lena n-áirítear éifeachtacht na mbeart chun feabhas a chur ar bhrath, ar shainaithint, agus ar bhaint anuas ábhair sceimhlitheoireachta, agus ar éifeachtacht na sásraí cosanta, mar aon leis an tionchar ar chearta bunúsacha a bhféadfaí difear a dhéanamh dóibh, lena n-áirítear an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus an tsaoirse chun faisnéis a fháil agus a thabhairt, saoirse agus iolrachas na meán, an tsaoirse chun gnó a riar agus na cearta chun príobháideachais agus cosaint sonraí pearsanta. Ba cheart don Choimisiún measúnú a dhéanamh freisin ar an tionchar ar leasanna tríú páirtithe a bhféadfaí difear a dhéanamh dóibh, lena n-áirítear athbhreithniú ar an gceanglas a bhaineann leis na soláthraithe ábhair a chur ar an eolas. [Leasú 40]

(43)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo a ghnóthú go leordhóthanach, eadhon feidhmiú rianúil an mhargaidh aonair dhigitigh a áirithiú trí scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta ar líne a chosc, agus gur fearr dá bhrí sin, de bharr fhairsinge agus éifeachtaí an teorannaithe, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a chur i gcrích.

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

ROINN I

FORÁLACHA GINEARÁLTA

Airteagal 1

Ábhar agus raon feidhme

1.  Leagtar síos leis an Rialachán seo rialacha aonfhoirmeacha le haghaidh cosc a chur le mí‑úsáid seirbhísí óstála chun ábhar sceimhlitheoireachta a scaipeadh ar líne. Leagtar síos ann an méid seo a leanas go háirithe Leagtar síos leis an Rialachán seo rialacha aonfhoirmeacha spriocdhírithe le haghaidh dul i ngleic le mí-úsáid seirbhísí óstála chun ábhar sceimhlitheoireachta a scaipeadh go poiblí ar líne. Leagtar síos ann an méid seo a leanas go háirithe: [Leasú 41]

(a)  rialacha maidir le dualgais chúraim atá le cur i bhfeidhm ag soláthraithe seirbhísí óstála chun cosc a chur le scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta trí mheán a seirbhísí ar líne agus chun a áirithiú go ndéanfar an t‑ábhar sin a bhaint anuas go pras, i gcás inar gá rialacha maidir le dualgais chúraim réasúnta agus chomhréireacha atá le cur i bhfeidhm ag soláthraithe seirbhísí óstála chun dul i ngleic le scaipeadh poiblí ábhair sceimhlitheoireachta trí mheán a seirbhísí ar líne agus chun a áirithiú go ndéanfar an t-ábhar sin a bhaint anuas go pras, i gcás inar gá; [Leasú 42]

(b)  tacar beart a bheidh le cur i bhfeidhm ag na Ballstáit chun ábhar sceimhlitheoireachta a shainaithint, chun a chur ar a gcumas do na soláthraithe seirbhísí óstála é a bhaint anuas go pras agus chun éascaíocht a dhéanamh maidir leis an gcomhar leis na húdaráis inniúla i mBallstáit eile, le soláthraithe seirbhísí óstála, agus i gcás inarb iomchuí, le comhlachtaí ábhartha de chuid an Aontais sraith beart a bheidh le cur i bhfeidhm ag Ballstáit chun ábhar sceimhlitheoireachta a shainaithint, chun a chur ar a gcumas do sholáthraithe seirbhísí óstála é a bhaint anuas go pras i gcomhréir le dlí an Aontais, agus foráil á déanamh maidir le coimircí oiriúnacha don tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus an tsaoirse chun faisnéis agus smaointe a fháil agus a thabhairt i sochaí oscailte agus dhaonlathach agus chun éascaíocht a dhéanamh maidir leis an gcomhar leis na húdaráis inniúla i mBallstáit eile, le soláthraithe seirbhísí óstála, agus i gcás inarb iomchuí, le comhlachtaí ábhartha de chuid an Aontais. [Leasú 43]

2.  Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir leis na soláthraithe seirbhísí óstála a thairgeann seirbhísí don phobal san Aontas, beag beann ar a bpríomháit bhunaíochta. [Leasú 44]

2a.  Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le hábhar a scaipfear chun críocha oideachasúla, ealaíne, iriseoireachta nó taighde, nó chun críocha feasacht a ardú i gcoinne gníomhaíocht sceimhlitheoireachta, ná ar ábhar ar léiriú é ar tuairimí radacacha, poileimiciúla nó conspóideacha sa díospóireacht phoiblí. [Leasú 45]

2b.  Ní bheidh sé d’éifeacht ag an Rialachán seo go modhnófar an oibleagáid atá ann cearta bunúsacha agus prionsabail bhunúsacha dlí, mar a leagtar amach in Airteagal 6 den Chonradh ar an Aontas Eorpach iad, a urramú, agus beidh feidhm aige gan dochar do na prionsabail bhunúsacha i ndlí an Aontais agus sa dlí náisiúnta a bhaineann le saoirse cainte, saoirse an phreasa agus saoirse agus iolrachas na meán. [Leasú 46]

2c.  Tá an Rialachán seo gan dochar do Threoir 2000/31/CE. [Leasú 47]

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(-1)  ciallaíonn ‘seirbhísí na sochaí faisnéise’ na seirbhísí amhail dá dtagraítear i bpointe (1) d’Airteagal 2 de Threoir 2000/31/CE; [Leasú 48]

(1)  ciallaíonn 'soláthraí seirbhísí óstála' soláthraí a sholáthraíonn seirbhísí de chuid na sochaí faisnéise arb é atá iontu stóráil na faisnéise arna soláthar ag an soláthraí ábhair arna iarraidh sin don soláthraí ábhair, agus cur ar fáil na faisnéise stóráilte sin do thríú páirtithe ciallaíonn ‘soláthraí seirbhísí óstála’ soláthraí a sholáthraíonn seirbhísí de chuid na sochaí faisnéise arb é atá iontu stóráil na faisnéise arna soláthar ag an soláthraí ábhair agus arna iarraidh sin don soláthraí ábhair, agus cur ar fáil na faisnéise stóráilte sin don phobal; Níl feidhm aige sin ach i leith seirbhísí a sholáthraítear don phobal ag an tsraith feidhmchláir. Ní mheastar gur soláthraithe seirbhísí óstála iad soláthraithe néalbhonneagair ná néalsoláthróirí. Níl feidhm aige ach an oiread i leith seirbhísí cumarsáide leictreonaí mar a shainmhínítear i dTreoir (AE) 2018/1972; [Leasú 49]

(2)  ciallaíonn 'soláthraí ábhair' úsáideoir a sholáthair faisnéis atá á stóráil, nó a bhí á stóráil, ag soláthraí seirbhísí óstála arna iarraidh sin don úsáideoir ciallaíonn ‘soláthraí ábhair’ úsáideoir a sholáthair faisnéis atá á stóráil, nó a bhí á stóráil, ag soláthraí seirbhísí óstála agus arna cur ar fáil don phobal arna iarraidh sin don úsáideoir; [Leasú 50]

(3)  ciallaíonn ‘seirbhísí a thairiscint san Aontas’ a chur ar a gcumas do dhaoine dlítheanacha nó nádúrtha i mBallstát amháin nó níos mó úsáid a bhaint as seirbhísí an tsoláthraí seirbhísí óstála ag a bhfuil nasc substaintiúil leis an mBallstát nó leis na Ballstáit sin, amhail:

(a)  bunaíocht an tsoláthraí seirbhísí óstála san Aontas;

(b)  líon suntasach úsáideoirí i mBallstát amháin nó níos mó;

(c)  gníomhaíochtaí dírithe ar Bhallstát amháin nó níos mó;

(4)  ciallaíonn 'cionta sceimhlitheoireachta' cionta mar a shainmhínítear iad in Airteagal 3(1) de Threoir (AE) 2017/541; [Leasú 51]

(5)  ciallaíonn 'ábhar sceimhlitheoireachta' ceann amháin nó níos mó de na cineálacha faisnéise ábhair seo a leanas: [Leasú 52]

(a)  déanamh cionta sceimhlitheoireachta a ghríosú nó a mholadh, lena n‑áirítear déanamh cionta sceimhlitheoireachta a mhóradh, ar dhóigh is cúis le baol go ndéanfar gníomhartha den sórt sin déanamh cionta sceimhlitheoireachta a liostaítear i bpointí (a) go (i) d’Airteagal 3(1) de Threoir (AE) 2017/541 a ghríosú, i gcás ina ndéanann iompar den sórt sin, go díreach nó go hindíreach, amhail trí ghníomhartha sceimhlitheoireachta a mhóradh, déanamh cionta sceimhlitheoireachta a mholadh, ar dhóigh is cúis le baol go ndéanfaí ceann amháin nó níos mó de chionta den sórt sin d’aon ghnó; [Leasú 53]

(b)  cothú an rannchuidithe le cionta sceimhlitheoireachta duine eile nó grúpa daoine a shireadh chun ceann de na cionta sceimhlitheoireacht a liostaítear i bpointí (a) go (i) d’Airteagal 3(1) de Threoir (AE) 2017/541 a dhéanamh, nó chun rannchuidiú leo sin a dhéanamh, ar dhóigh is cúis le baol go ndéanfaí ceann amháin nó níos mó de chionta den sórt sin d’aon ghnó; [Leasú 54]

(c)  cur chun cinn gníomhaíochtaí grúpa sceimhlitheoireachta, go háirithe trí rannpháirtíocht i ngrúpa sceimhlitheoireachta de réir bhrí Airteagal 2(3) de Threoir (AE) 2017/541, nó tacaíocht do ghrúpa sceimhlitheoireacht den sórt sin, a chothú duine eile nó grúpa daoine a shireadh chun rannpháirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí grúpa sceimhlitheoireacht, lena n-áirítear trí fhaisnéis nó acmhainní ábhair a sholáthar, nó trí a ngníomhaíochtaí a mhaoiniú i mbealach ar bith de réir bhrí Airteagal 4 de Threoir (AE) 2017/541, ar dhóigh is cúis le baol go ndéanfaí ceann amháin nó níos mó de chionta den sórt sin d’aon ghnó; [Leasú 55]

(d)  teagasc modhanna nó teicnící chun críche cionta sceimhlitheoireachta a dhéanamh. teagasc a chur ar fáil maidir le pléascáin, airm thine nó armáin eile nó substaintí guaiseacha nó díobhálacha a dhéanamh agus a úsáid, nó maidir le modhanna agus teicnící eile chun críocha ceann de na cionta sceimhlitheoireachta a liostaítear i bpointí (a) go (i) d’Airteagal 3(1) de Threoir (AE) 2017/541 a dhéanamh nó rannchuidiú leo sin a dhéanamh; [Leasú 56]

(da)  déanamh ceann de na cionta sceimhlitheoireacht a liostaítear i bpointí (a) go (i) d’Airteagal 3(1) de Threoir (AE) 2017/541 a thaispeáint, ar dhóigh is cúis le baol go ndéanfaí ceann amháin nó níos mó de chionta den sórt sin d’aon ghnó; [Leasú 57]

(6)  ciallaíonn 'scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta' ábhar sceimhlitheoireachta a chur ar fáil do thríú páirtithe don phobal trí mheán sheirbhísí na soláthraithe seirbhísí óstála; [Leasú 58]

(7)  ciallaíonn 'téarmaí agus coinníollacha' na téarmaí, na coinníollacha agus na clásail uile, beag beann ar a n‑ainm nó ar a bhfoirm, lena rialaítear an caidreamh conarthach idir an soláthraí seirbhísí óstála agus na húsáideoirí;

(8)  ciallaíonn 'tarchur' fógra ó údarás inniúil nó, i gcás inarb infheidhme, ó chomhlacht ábhartha de chuid an Aontais chuig soláthraí seirbhísí óstála maidir le faisnéis a bhféadfaí a mheas gur ábhar sceimhlitheoireachta í, chun go measfaidh an soláthraí go deonach an bhfuil an fhaisnéis sin i gcomhréir lena chuid téarmaí agus coinníollacha féin a bhfuil sé mar aidhm leo cosc a chur le scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta; [Leasú 59]

(9)  ciallaíonn 'príomhbhunaíocht' an cheannoifig nó an oifig chláraithe ina ndéantar na príomhfheidhmeanna airgeadais agus an rialú oibríochtúil a fheidhmiú.

(9a)  ciallaíonn ‘údarás breithiúnach’ údarás aonair breithiúnach nó riaracháin ainmnithe a fheidhmíonn go neamhspleách sa Bhallstát. [Leasú 60]

ROINN II

Bearta le haghaidh cosc a chur le scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta ar líne

Airteagal 3

Dualgais cúraim

1.  Déanfaidh na soláthraithe seirbhísí óstála bearta iomchuí, réasúnta agus comhréireacha i gcomhréir leis an Rialachán seo i gcoinne scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta agus chun úsáideoirí a chosaint ar ábhar sceimhlitheoireachta. Agus an méid sin á dhéanamh acu, gníomhóidh siad ar bhealach dícheallach, comhréireach agus neamh-idirdhealaitheach, ag tabhairt aird chuí ar chearta bunúsacha na n‑úsáideoirí agus ag cur san áireamh thábhacht bhunúsach na saoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil i sochaí oscailte dhaonlathach Gníomhóidh na soláthraithe seirbhísí óstála i gcomhréir leis an Rialachán seo chun úsáideoirí a chosaint ar ábhar sceimhlitheoireachta. Déanfaidh siad an méid sin ar bhealach dícheallach, comhréireach agus neamh-idirdhealaitheach, agus aird chuí á tabhairt i ngach cúinse ar chearta bunúsacha na n-úsáideoirí agus ag cur san áireamh thábhacht bhunúsach na saoirse chun tuairimí a nochtadh, an tsaoirse chun faisnéis agus smaointe a fháil agus a thabhairt i sochaí oscailte agus dhaonlathach agus d’fhonn go seachnófar ábhar a bhaint anuas nach ábhar sceimhlitheoireachta é. [Leasú 61]

1a.  Ní fhágfaidh na dualgais chúraim sin go mbeidh oibleagáid ghinearálta ar sholáthraithe seirbhísí óstála faireachán a dhéanamh ar na sonraí atá á dtarchur nó á stóráil acu, ná go mbeidh dualgas ginearálta ann fíricí nó cúinsí a lorg go gníomhach a chuireann gníomhaíoch neamhdhleathach in iúl. [Leasú 62]

2.  Cuirfidh na soláthraithe seirbhísí óstála forálacha le haghaidh cosc a chur le scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta san áireamh ina gcuid téarmaí agus coinníollacha, agus cuirfidh siad i bhfeidhm iad. [Leasú 63]

2a.  I gcás ina bhfaigheann soláthraithe seirbhísí óstála eolas nó feasacht ar ábhar sceimhlitheoireachta ar a gcuid seirbhísí, cuirfidh siad na húdaráis inniúla ar an eolas faoin ábhar sin agus bainfidh siad anuas é go pras. [Leasú 64]

2b.  Glacfaidh soláthraithe seirbhísí óstála a chomhlíonann critéir an tsainmhínithe ar sholáthraí ardáin comhroinnte físeán faoi Threoir (AE) 2018/1808 bearta iomchuí chun dul i ngleic le scaipeadh ábhar sceimhlitheoireachta i gcomhréir le hAirteagal 28b, mír 1(c) agus mír 3 de Threoir (AE) 2018/1808. [Leasú 65]

Airteagal 4

Orduithe bainte anuas

1.  Beidh an chumhacht ag an údarás inniúil chun cinneadh a eisiúint lena gceanglaítear ar an soláthraí seirbhísí óstála ábhar sceimhlitheoireachta a bhaint anuas nó rochtain air a dhíchumasú Beidh an chumhacht ag an mBallstát ina bhfuil príomhbhunaíocht an tsoláthraí seirbhísí óstála chun ordú baint anuas a eisiúint lena gceanglaítear ar an soláthraí seirbhísí óstála ábhar sceimhlitheoireachta a bhaint anuas nó rochtain air a dhíchumasú sna Ballstáit ar fad. [Leasú 66]

1a.  Féadfaidh údarás inniúil Ballstáit nach bhfuil príomhbhunaíocht an tsoláthraí seirbhísí óstála lonnaithe ann nó nach bhfuil ionadaíocht dhlíthiúil aige ann a iarraidh go ndéanfar rochtain ar ábhar sceimhlitheoireachta a dhíchumasú agus an iarraidh sin a fhorfheidhmiú laistigh dá chríoch féin. [Leasú 67]

1b.  Mura bhfuil an t-údarás inniúil ábhartha tar éis ordú baint anuas a eisiúint chuig soláthraí seirbhísí óstála roimhe sin, rachaidh sé i dteagmháil leis an soláthraí seirbhísí óstála, agus faisnéis ar nósanna imeachta agus spriocdhátaí is infheidhme á soláthar aige, ar a laghad 12 uair a chloig sula n-eiseofar ordú baint anuas. [Leasú 68]

2.  Bainfidh na soláthraithe seirbhísí óstála ábhar sceimhlitheoireachta anuas nó déanfaidh siad rochtain air a dhíchumasú a luaithe is féidir agus laistigh d'uair an chloig ón tráth a gheofar ordú a bhaint anuas. [Leasú 69]

3.  Beidh na heilimintí seo a leanas in orduithe baint anuas i gcomhréir leis an teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn I:

(a)  sainaithint an údaráis inniúil trí shíniú leictreonach a bhfuil an t‑ordú baint anuas á eisiúint aige agus fíordheimhniú an ordaithe baint anuas arna dhéanamh ag an údarás inniúil; [Leasú 70]

(b)  ráiteas ina mínítear an fáth a meastar gur ábhar sceimhlitheoireachta é an t‑ábhar le tagairt, ar a laghad, do na catagóirí ábhair sceimhlitheoireachta a liostaítear in Airteagal 2(5) ráiteas mionsonraithe ina mínítear an fáth a meastar gur ábhar sceimhlitheoireachta é an t-ábhar agus tagairt shonrach do na catagóirí ábhair sceimhlitheoireachta a liostaítear in Airteagal 2(5); [Leasú 71]

(c)  aimsitheoir aonfhoirmeach acmhainne (URL) cruinn agus, i gcás inar gá, faisnéis bhreise lena bhféadfar an t‑ábhar dá dtagraítear a shainaithint; [Leasú 72]

(d)  tagairt don Rialachán seo mar bhunús dlí an ordaithe bainte anuas;

(e)  dáta agus stampa ama na heisiúna;

(f)  faisnéis maidir le sásamh atá ar fáil don soláthraí seirbhísí óstála agus don soláthraí ábhair faisnéis shothuigthe maidir le sásamh atá ar fáil don soláthraí seirbhísí óstála agus don soláthraí ábhair, lena n-áirítear sásamh leis an údarás inniúil mar aon le dul ar iontaoibh cúirte mar aon le spriocdhátaí aisghairme; [Leasú 73]

(g)  i gcás inarb ábhartha inar gá agus comhréireach, an cinneadh gan faisnéis a nochtadh faoi ábhar sceimhlitheoireachta a bhaint anuas nó rochtain air a dhíchumasú dá dtagraítear in Airteagal 11. [Leasú 74]

4.  Arna iarraidh sin don soláthraí seirbhísí óstála nó don soláthraí ábhair, soláthróidh an t‑údarás inniúil ráiteas mionsonraithe faoi na cúiseanna, gan dochar d'oibleagáid an tsoláthraí seirbhísí óstála an t‑ordú baint anuas a chomhlíonadh faoin sprioc-am a leagtar amach i mír 2. [Leasú 75]

5.  Is ar phríomhbhunaíocht an tsoláthraí seirbhísí óstála nó ar an ionadaí dlíthiúil arna ainmniú ag an soláthraí seirbhísí óstála de bhun Airteagal 16 a dhíreoidh na húdaráis inniúla orduithe baint anuas agus cuirfidh siad chuig an bpointe teagmhála dá dtagraítear in Airteagal 14(1) iad. Seolfar na horduithe sin go leictreonach ar bhealach lena bhféadfar taifead scríofa a tháirgeadh de shórt a fhágann gur féidir fíordheimhniú an tseoltóra a shuí, lena n‑áirítear cruinneas dháta agus am seolta agus fála an ordaithe Is ar phríomhbhunaíocht an tsoláthraí seirbhísí óstála nó ar an ionadaí dlíthiúil arna ainmniú ag an soláthraí seirbhísí óstála de bhun Airteagal 16 a dhíreoidh an t-údarás inniúil orduithe baint anuas agus cuirfidh siad chuig an bpointe teagmhála dá dtagraítear in Airteagal 14(1) iad. Seolfar na horduithe sin go leictreonach ar bhealach lena bhféadfar taifead scríofa a tháirgeadh de shórt a fhágann gur féidir fíordheimhniú an tseoltóra a shuí, lena n-áirítear cruinneas dháta agus am seolta agus fála an ordaithe. [Leasú 76]

6.  Admhóidh na soláthraithe seirbhísí óstála go bhfuarthas an t‑ordú agus, gan moill mhíchuí, cuirfidh siad an t‑údarás inniúil ar an eolas go ndearnadh an t‑ábhar sceimhlitheoireachta a bhaint anuas nó rochtain air a dhíchumasú, agus léireoidh siad, go háirithe, an t‑am a rinne siad an gníomh, ag baint úsáid as an teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn II Cuirfidh soláthraithe seirbhísí óstála an t-údarás inniúil ar an eolas go ndearnadh an t-ábhar sceimhlitheoireachta a bhaint anuas nó rochtain air a dhíchumasú, agus léireoidh siad, go háirithe, an t-am a rinne siad an gníomh, ag baint úsáid as an teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn II. [Leasú 77]

7.  Mura féidir leis an soláthraí seirbhísí óstála an t‑ordú aistrithe a chomhlíonadh de dheasca force majeure nó toisc go bhfuil sé dodhéanta de facto agus nach féidir sin a leagan ar an soláthraí seirbhísí óstála féin, lena n-áirítear ar chúiseanna teicniúla nó oibríochtúla, cuirfidh sé an t‑údarás inniúil ar an eolas faoi, gan moill mhíchuí, agus míneoidh sé na cúiseanna atá leis sin, ag baint úsáid as an teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn III. Beidh feidhm ag an sprioc-am a leagtar amach i mír 2 a luaithe nach ann a thuilleadh do na cúiseanna a thugtar. [Leasú 78]

8.  Mura féidir leis an soláthraí seirbhísí óstála an t‑ordú baint anuas a chomhlíonadh toisc go bhfuil earráidí follasacha san ordú aistrithe nó nach bhfuil leordhóthain faisnéise ann chun an t‑ordú a fhorghníomhú, cuirfidh sé an t‑údarás inniúil ar an eolas faoi gan moill mhíchuí, agus iarrfaidh sé air an soiléiriú is gá a thabhairt, ag baint úsáid as an teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn III. Beidh feidhm ag an spriocdháta a leagtar amach i mír 2 a luaithe a thugtar an soiléiriú Féadfaidh an soláthraí seirbhísí óstála comhlíonadh an ordaithe baint anuas a dhiúltú mas rud é go bhfuil earráidí follasacha san ordú baint anuas nó nach bhfuil leordhóthain faisnéise ann. Cuirfidh sé an t-údarás inniúil ar an eolas faoi gan moill mhíchuí, agus iarrfaidh sé air an soiléiriú is gá a thabhairt, ag baint úsáid as an teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn III. Beidh feidhm ag an spriocdháta a leagtar amach i mír 2 a luaithe a thugtar an soiléiriú. [Leasú 79]

9.  Déanfaidh an t‑údarás inniúil a d'eisigh an t‑ordú aistrithe an t‑údarás inniúil a mhaoirsíonn cur chun feidhme beart réamhghníomhach sonrach, dá dtagraítear in Airteagal 17(1)(c), a chur ar an eolas tráth a bheidh an t‑ordú baint anuas ina ordú críochnaitheach. Bíonn ordú baint anuas ina ordú críochnaitheach i gcás nach ndearnadh achomharc ina aghaidh faoin sprioc-am de réir an dlí náisiúnta is infheidhme nó i gcás inar deimhníodh é tar éis achomhairc. [Leasú 80]

Airteagal 4a

An nós imeachta comhairliúcháin maidir le horduithe baint anuas

1.  Déanfaidh an t-údarás inniúil a eisíonn ordú baint anuas faoi Airteagal 4(1) cóip den ordú baint anuas a thíolacadh don údaráis inniúil dá dtagraítear in Airteagal 17(1)(a), ina bhfuil príomhbhunaíocht an tsoláthraí seirbhísí óstála lonnaithe, tráth a tharchuirtear cóip chuig an soláthraí seirbhísí óstála i gcomhréir le hAirteagal 4(5).

2.  I gcásanna ina bhfuil forais réasúnacha ag údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil príomhbhunaíocht an tsoláthraí seirbhísí óstála lonnaithe a cheapadh go bhféadfadh an t-ordú baint anuas tionchar a imirt ar leasanna bunúsacha an Bhallstáit sin, cuirfidh sé é sin in iúl don údarás inniúil a bhfuil an t-ordú baint anuas á eisiúint aige. Cuirfidh an t-údarás inniúil a bhfuil an t-ordú baint anuas á eisiúint aige na cúinsí seo san áireamh, agus déanfaidh, i gcás inar gá, an t-ordú baint anuas a tharraingt siar nó a oiriúnú. [Leasú 81]

Airteagal 4b

Nós imeachta comhair chun ordú breise baint anuas a eisiúint

1.  I gcás inar eisigh údarás inniúil ordú baint anuas faoi Airteagal 4(1), féadfaidh an t-údarás sin dul i dteagmháil le húdarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil príomhbhunaíocht an tsoláthraí seirbhísí óstála lonnaithe chun a iarraidh go n-eiseoidh an dara údarás inniúil ordú baint anuas faoi Airteagal 4(1) freisin.

2.  Eiseoidh an t-údarás inniúil sa Bhallstát ina bhfuil príomhbhunaíocht an tsoláthraí seirbhísí óstála lonnaithe ordú baint anuas nó diúltóidh sé ordú a eisiúint a luaithe is féidir ach tráth nach déanaí ná uair an chloig tar éis teagmháil a bheith déanta leo faoi mhír 1 agus cuirfidh sé an t-údarás inniúil a d’eisigh an chéad ordú ar an eolas faoina chinneadh.

3.  I gcásanna ina dteastaíonn níos mó ná uair an chloig ag an údarás inniúil sa Bhallstát ina bhfuil príomhbhunaíocht an tsoláthraí seirbhísí óstála lonnaithe a mheasúnú féin a dhéanamh ar an ábhar, seolfaidh sé iarraidh chuig an soláthraí seirbhísí óstála lena mbaineann chun rochtain ar an ábhar a dhíchumasú go sealadach ar feadh suas le 24 uair an chloig, agus le linn na tréimhse sin déanfaidh an t-údarás inniúil an measúnú agus seolfaidh sé an t-ordú baint anuas nó aistarraingeoidh sé an iarraidh faoin rochtain a dhíchumasú. [Leasú 82]

Airteagal 5

Tarchuir

1.  Féadfaidh an t‑údarás inniúil nó an comhlacht ábhartha de chuid an Aontais tarchur a sheoladh chuig soláthraí seirbhísí óstála.

2.  Cuirfidh na soláthraithe seirbhísí óstála bearta oibríochtúla agus teicniúla i bhfeidhm lena n‑éascófar measúnú gasta ar an ábhar a sheol na húdaráis inniúla agus, i gcás inarb infheidhme, comhlachtaí ábhartha de chuid an Aontais chucu chun go measfaidh siad ar bhonn deonach é.

3.  Is ar phríomhbhunaíocht an tsoláthraí seirbhísí óstála nó ar an ionadaí dlíthiúil arna ainmniú ag an soláthraí seirbhísí óstála de bhun Airteagal 16 a dhíreofar an tarchur agus cuirfear chuig an bpointe teagmhála dá dtagraítear in Airteagal 14(1) é. Is go leictreonach a dhéanfar an tarchur sin.

4.  Beidh an fhaisnéis sa tarchur mionsonraithe a dóthain, lena n‑áirítear na cúiseanna a meastar gur ábhar sceimhlitheoireachta é an t‑ábhar, URL agus, i gcás inar gá, faisnéis bhreise lena bhféadfar an t‑ábhar sceimhlitheoireachta dá dtagraítear a shainaithint.

5.  Mar ábhar tosaíochta, déanfaidh an soláthraí seirbhísí óstála measúnú ar an ábhar a shainaithnítear sa tarchur os coinne a chuid téarmaí agus coinníollacha féin agus cinnfidh sé an gá an t‑ábhar sin a bhaint anuas nó rochtain air a dhíchumasú.

6.  Cuirfidh an soláthraí seirbhísí óstála an t‑údarás inniúil nó an comhlacht ábhartha de chuid an Aontais ar an eolas go gasta faoi thoradh an mheasúnaithe agus faoi am aon ghnímh a dhéanfar mar thoradh ar an tarchur.

7.  I gcás ina measfaidh an soláthraí seirbhísí óstála nach bhfuil faisnéis leordhóthanach sa tarchur chun measúnú a dhéanamh ar an ábhar a tarchuireadh, cuirfidh sé na húdaráis inniúla nó an comhlacht ábhartha de chuid an Aontais ar an eolas faoi gan mhoill, agus leagfaidh sé amach an fhaisnéis nó an soiléiriú breise is gá. [Leasú 83]

Airteagal 6

Bearta réamhghníomhacha sonracha [Leasú 84]

1.  Déanfaidh na soláthraithe seirbhísí óstála, i gcás inarb iomchuí, bearta réamhghníomhacha chun a gcuid seirbhísí a chosaint ar scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta. Beidh na bearta sin éifeachtach comhréireach, agus cuirfear san áireamh riosca agus leibhéal an nochta d'ábhar sceimhlitheoireachta, cearta bunúsacha na n‑úsáideoirí, agus tábhacht bhunúsach na saoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil i sochaí oscailte dhaonlathach Gan dochar do Threoir (AE) 2018/1808 agus Treoir 2000/31/CE, féadfaidh soláthraithe seirbhísí óstála bearta sonracha a dhéanamh chun a gcuid seirbhísí a chosaint ó scaipeadh poiblí ábhar sceimhlitheoireachta. Beidh na bearta sin éifeachtach, spriocdhírithe agus comhréireach, agus tabharfar aird ar leith leo ar riosca agus leibhéal an nochta d’ábhar sceimhlitheoireachta, cearta bunúsacha na n-úsáideoirí, agus buntábhacht an chirt chun tuairimí a nochtadh agus na saoirse chun faisnéis agus smaointe a fháil agus a thabhairt i sochaí oscailte agus dhaonlathach. [Leasú 85]

2.  I gcás inar cuireadh an t‑údarás inniúil dá dtagraítear in Airteagal 17(1)(c) ar an eolas de réir Airteagal 4(9), iarrfaidh sé ar an soláthraí seirbhísí óstála tuarascáil a chur faoina bhráid, laistigh de thrí mhí tar éis dó an iarraidh a fháil agus ar bhonn bliantúil ar a laghad ina dhiaidh sin, faoi na bearta réamhghníomhacha ar leith a ghlac sé, lena n‑áirítear úsáid uirlisí uathoibrithe, d'fhonn an méid seo a leanas a dhéanamh:

(a)  cosc a chur le hath-uaslódáil ábhair a baineadh anuas roimhe sin nó a ndearnadh rochtain air a dhíchumasú toisc go meastar gur ábhar sceimhlitheoireachta é;

(b)  ábhar sceimhlitheoireachta a bhrath, a shainaithint agus a bhaint anuas go gasta nó an rochtain ar an ábhar sin a dhíchumasú.

Seolfar an t‑iarratas sin chuig príomhbhunaíocht an tsoláthraí seirbhísí óstála nó chuig an ionadaí dlíthiúil arna ainmniú ag an soláthraí seirbhísí.

Cuirfear an fhaisnéis ábhartha uile san áireamh sna tuarascálacha lena bhféadfaidh an t‑údarás inniúil dá dtagraítear in Airteagal 17(1)(c) a mheas an bhfuil na bearta réamhghníomhacha éifeachtach comhréireach, lena n‑áirítear chun meastóireacht a dhéanamh ar fheidhmiú aon uirlisí uathoibrithe a úsáidtear agus ar an maoirseacht dhaonna agus ar na sásraí fíoraithe a úsáidtear. [Leasú 86]

3.  I gcás ina measfaidh an t‑údarás inniúil dá dtagraítear in Airteagal 17(1)(c) nach leor na bearta réamhghníomhacha arna ndéanamh agus arna dtuairisciú faoi mhír 2 chun riosca agus leibhéal an nochta a mhaolú agus a bhainistiú, féadfaidh sé a iarraidh ar an soláthraí seirbhísí óstála bearta réamhghníomhacha breise sonracha a dhéanamh. Chun na críche sin, comhoibreoidh an soláthraí seirbhísí óstála leis an údarás inniúil dá dtagraítear in Airteagal 17(1)(c) d'fhonn na bearta sonracha a chuirfidh an soláthraí seirbhísí óstála i bhfeidhm a shainaithint, príomhchuspóirí agus tagarmhairc a bhunú mar aon le hamlínte chun iad a chur chun feidhme. [Leasú 87]

4.  I gcás nach féidir teacht ar aon chomhaontú laistigh de thrí mhí ón iarraidh a fháil de bhun mhír 3, féadfaidh an t‑údarás inniúil dá dtagraítear in Airteagal 17(1)(c) cinneadh a eisiúint lena bhforchuirfear bearta réamhghníomhacha sonracha breise atá riachtanach agus comhréireach. Sa chinneadh, cuirfear san áireamh go háirithe acmhainneacht eacnamaíoch an tsoláthraí seirbhísí óstála agus éifeacht na mbeart sin ar chearta bunúsacha na n‑úsáideoirí agus tábhacht bhunúsach na saoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil. Seolfar an cinneadh sin chuig príomhbhunaíocht an tsoláthraí seirbhísí óstála nó chuig an ionadaí dlíthiúil arna ainmniú ag an soláthraí seirbhísí. Tabharfaidh an soláthraí seirbhísí óstála tuairisc go rialta ar chur chun feidhme na mbeart a shonróidh an t‑údarás inniúil dá dtagraítear in Airteagal 17(1)(c) Tar éis dó a bhunú go bhfuair soláthraí seirbhísí óstála líon mór orduithe baint anuas, féadfaidh an t-údarás inniúil dá dtagraítear in Airteagal 17(1)(c) iarraidh a sheoladh i gcomhair bearta sonracha breise atá riachtanach, comhréireach agus éifeachtach a bheidh ar an soláthraí seirbhísí óstála iad a chur chun feidhme. Ní dhéanfaidh an t-údarás inniúil oibleagáid ghinearálta faireacháin, ná úsáid uirlisí uathoibrithe a fhorchur. San iarraidh, cuirfear san áireamh, go háirithe, indéantacht theicniúil na mbeart, méid agus acmhainneacht eacnamaíoch an tsoláthraí seirbhísí óstála agus éifeacht na mbeart sin ar chearta bunúsacha na n-úsáideoirí agus buntábhacht na saoirse chun tuairimí a nochtadh agus an tsaoirse chun faisnéis agus smaointe a fháil agus a thabhairt i sochaí oscailte agus dhaonlathach. Seolfar an iarraidh sin chuig príomhbhunaíocht an tsoláthraí seirbhísí óstála nó chuig an ionadaí dlíthiúil arna ainmniú ag an soláthraí seirbhísí. Tabharfaidh an soláthraí seirbhísí óstála tuairisc go rialta ar chur chun feidhme na mbeart a shonróidh an t-údarás inniúil dá dtagraítear in Airteagal 17(1)(c). [Leasú 88]

5.  Féadfaidh soláthraí seirbhísí óstála a iarraidh ar an údarás inniúil dá dtagraítear in Airteagal 17(1)(c) athbhreithniú a dhéanamh ar iarraidh nó ar chinneadh agus, i gcás inarb iomchuí, iarraidh nó cinneadh a chúlghairm de bhun mhír 2, mhír 3 agus mhír 4 faoi seach. Soláthróidh an t‑údarás inniúil cinneadh réasúnaithe laistigh de thréimhse réasúnta ama tar éis dó an iarraidh a fháil ón soláthraí seirbhísí óstála Féadfaidh soláthraí seirbhísí óstála a iarraidh ar an údarás inniúil dá dtagraítear in Airteagal 17(1)(c), ag am ar bith, athbhreithniú a dhéanamh ar iarraidh agus, i gcás inarb iomchuí, iarraidh a chúlghairm de bhun mhír 4. Soláthróidh an t-údarás inniúil cinneadh réasúnaithe laistigh de thréimhse réasúnta ama tar éis dó an iarraidh a fháil ón soláthraí seirbhísí óstála. [Leasú 89]

Airteagal 7

Ábhar agus sonraí gaolmhara a chaomhnú

1.  Caomhnóidh na soláthraithe seirbhísí óstála ábhar sceimhlitheoireachta a baineadh anuas nó a díchumasaíodh de bharr ordú baint anuas, tarchuir nó de bharr bearta réamhghníomhacha de bhun Airteagal 4, Airteagal 5 agus Airteagal 6 agus sonraí gaolmhara a baineadh anuas mar gheall ar an ábhar sceimhlitheoireachta a bhaint anuas agus a bhfuil gá leo Caomhnóidh na soláthraithe seirbhísí óstála ábhar sceimhlitheoireachta a baineadh anuas nó a díchumasaíodh de bharr ordú baint anuas, nó de bharr bearta sonracha de bhun Airteagal 4, Airteagal 5 agus Airteagal 6 agus sonraí gaolmhara a baineadh anuas mar gheall ar an ábhar sceimhlitheoireachta a bhaint anuas agus a bhfuil gá leo: [Leasú 90]

(a)  le haghaidh imeachtaí athbhreithnithe riaracháin, bhreithiúnaigh, nó leighis [Leasú 91]

(b)  chun cionta sceimhlitheoireachta a chosc, a bhrath, a imscrúdú agus a ionchúiseamh ag údaráis forfheidhmithe dlí. [Leasú 92]

2.  Caomhnófar an t‑ábhar sceimhlitheoireachta agus na sonraí gaolmhara dá dtagraítear i mír 1 ar feadh sé mhí. Déanfar an t‑ábhar sceimhlitheoireachta a chaomhnú, arna iarraidh sin don údarás inniúil nó don chúirt, ar feadh tréimhse níos faide ná sin nuair is gá agus fad is gá le haghaidh imeachtaí athbhreithnithe riaracháin nó bhreithiúnaigh atá ar siúl dá dtagraítear i mír 1(a) Caomhnófar an t-ábhar sceimhlitheoireachta agus na sonraí gaolmhara dá dtagraítear i mír 1(a) ar feadh sé mhí agus scriosfar é i ndiaidh na tréimhse sin. Ní dhéanfar an t-ábhar sceimhlitheoireachta a chaomhnú, arna iarraidh sin don údarás inniúil nó don chúirt, ar feadh tréimhse níos faide ach amháin i gcás inar gá sin agus chomh fada is gá le haghaidh imeachtaí athbhreithnithe riaracháin, bhreithiúnaigh nó leighis atá ar siúl dá dtagraítear i mír 1(a). Caomhnóidh soláthraithe seirbhisí an t-ábhar sceimhlitheoireachta agus sonraí gaolmhara dá dtagraítear i mír 1(b) go dtí go bhfrithghníomhóidh an t-údarás forfheidhmithe dlí don fógra a rinne an soláthraí seirbhísí óstála i gcomhréir le hAirteagal 13(4) ach tráth nach déanaí ná sé mhí. [Leasú 93]

3.  Áiritheoidh na soláthraithe seirbhísí óstála go bhfuil an t‑ábhar sceimhlitheoireachta agus na sonraí gaolmhara arna gcaomhnú de bhun mhír 1 agus mhír 2 faoi réir cosaintí teicniúla agus eagraíochtúla iomchuí.

Leis na cosaintí teicniúla agus eagraíochtúla sin, áiritheofar nach ndéanfar an t‑ábhar sceimhlitheoireachta arna chaomhnú a rochtain ná a phróiseáil ach chun na críocha dá dtagraítear i mír 1, agus áiritheofar ardleibhéal slándála i dtaca leis na sonraí pearsanta lena mbaineann. Déanfaidh na soláthraithe seirbhísí óstála athbhreithniú agus nuashonrú ar na cosaintí sin i gcás inar gá.

ROINN III

COSAINTÍ AGUS CUNTASACHT

Airteagal 8

Oibleagáidí trédhearcachta do sholáthraithe seirbhisí óstála [Leasú 94]

1.  Leagfaidh na soláthraithe seirbhísí óstála a mbeartas amach ina gcuid téarmaí agus coinníollacha chun scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta a chosc, lena n‑áirítear, i gcás inarb iomchuí, míniú fónta ar fheidhmiú beart réamhghníomhach lena n‑áirítear úsáid uirlisí uathoibrithe I gcás inarb infheidhme, leagfaidh soláthraithe seirbhísí óstála a mbeartas amach ina gcuid téarmaí agus coinníollacha chun scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta a chosc, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, míniú fónta ar fheidhmiú beart sonrach. [Leasú 95]

2.  Foilseoidh na soláthraithe seirbhísí óstála tuarascálacha trédhearcachta bliantúla maidir leis an ngníomhaíocht arna déanamh i gcoinne scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta Na soláthraithe seirbhísí óstála atá nó a bhí faoi réir orduithe baint anuas na bliana sin, déanfaidh sé tuarascálacha trédhearcachta bliantúla maidir leis an ngníomhaíocht arna déanamh i gcoinne scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta a chur ar fáil go poiblí. [Leasú 96]

3.  Beidh an fhaisnéis seo a leanas ar a laghad san áireamh sna tuarascálacha trédhearcachta:

(a)  faisnéis faoi bhearta an tsoláthraí seirbhísí óstála i ndáil le hábhar sceimhlitheoireachta a bhrath, a shainaithint agus a bhaint;

(b)  faisnéis faoi bhearta an tsoláthraí seirbhísí óstála chun cosc a chur le hath-uaslódáil ábhair a baineadh anuas roimhe sin nó a ndearnadh rochtain air a dhíchumasú toisc go meastar gur ábhar sceimhlitheoireachta é faisnéis faoi bhearta an tsoláthraí seirbhísí óstála chun cosc a chur le hath-uaslódáil ábhair a baineadh anuas roimhe sin nó a ndearnadh rochtain air a dhíchumasú toisc go meastar gur ábhar sceimhlitheoireachta é, go háirithe i gcás inar úsáideadh teicneolaíochta uathoibrithe; [Leasú 97]

(c)  líon na míreanna ábhair sceimhlitheoireachta a baineadh anuas nó a ndearnadh an rochtain orthu a dhíchumasú, de thoradh orduithe baint anuas, tarchuir, nó bearta réamhghníomhacha, faoi seach nó bearta sonracha, faoi seach, agus líon na n-orduithe i gcás nár baineadh an t-ábhar i gcomhréir le hAirteagal 4(7) agus (8) mar aon leis na cúiseanna don diúltú; [Leasú 98]

(d)  forléargas agus toradh nósanna imeachta maidir le gearáin líon agus toradh nósanna imeachta maidir le gearáin agus gníomhaíochtaí le haghaidh athbhreithniú breithiúnach, lena n-áirítear líon na gcásanna inar suíodh gur aithníodh ábhar mar ábhar sceimhlitheoireachta go hearráideach. [Leasú 99]

Airteagal 8a

Oibleagáidí trédhearcachta d’údaráis inniúla

1.  Beidh an fhaisnéis seo a leanas ar a laghad san áireamh sna tuarascálacha trédhearcachta bliantúla a fhoilseoidh údaráis inniúla:

(a)  líon na n-orduithe baint anuas a eisíodh, líon na gcásanna inar baineadh anuas ábhar agus líon na gcásanna inar dhiúltaíodh nó inar ndearnadh neamh aird ar orduithe baint anuas;

(b)  líon na n-ábhar sceimhlitheoireachta aitheanta a raibh imscrúdú agus ionchúiseamh mar thoradh orthu agus líon na gcásanna inar sainaithníodh ábhar mar ábhar sceimhlitheoireachta go hearráideach;

(c)  cur síos ar na bearta a d’iarr na húdaráis inniúla de bhun Airteagal 6(4). [Leasú 100]

Airteagal 9

Cosaintí maidir le bearta réamhghníomhacha sonracha a úsáid agus a chur chun feidhme [Leasú 101]

1.  I gcás ina n‑úsáidfidh na soláthraithe seirbhísí óstála uirlisí uathoibrithe de bhun an Rialacháin seo i leith an ábhair a stórálann siad, soláthróidh siad cosaintí éifeachtacha agus iomchuí chun a áirithiú go bhfuil na cinntí a dhéantar i dtaca leis an ábhar sin cruinn agus go bhfuil bunús maith leo, go háirithe na cinntí chun ábhar a mheastar a bheith ina ábhar sceimhlitheoireachta a bhaint anuas nó a dhíchumasú I gcás ina n-úsáidfidh na soláthraithe seirbhísí óstála uirlisí uathoibrithe i leith an ábhair a stórálann siad, soláthróidh siad cosaintí éifeachtacha agus iomchuí chun a áirithiú go bhfuil na cinntí a dhéantar i dtaca leis an ábhar sin cruinn agus go bhfuil bunús maith leo, go háirithe na cinntí chun ábhar a mheastar a bheith ina ábhar sceimhlitheoireachta a bhaint anuas nó rochtain air a dhíchumasú. [Leasú 102]

2.  Is éard a bheidh i gceist le cosaintí, go háirithe, maoirseacht agus fíoruithe daonna i gcás inarb iomchuí agus, ar aon chuma, i gcás inar gá measúnú mionsonraithe a dhéanamh ar an gcomhthéacs ábhartha chun a chinneadh cé acu a mheasfar nó nach measfar gur ábhar sceimhlitheoireachta an t‑ábhar Is éard a bheidh i gceist le coimircí, go háirithe, ná maoirseacht agus fíoruithe daonna, maidir le hoiriúnacht an chinneadh chun ábhar a bhaint nó rochtain air a dhiúltú, go háirithe i dtaca leis an gceart chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis agus smaointe a fháil agus a thabhairt i sochaí oscailte agus dhaonlathach. [Leasú 103]

Airteagal 9a

Leigheasanna éifeachtacha

1.  Beidh sé de cheart ag soláthraithe ábhair ar baineadh anuas ábhar leo nó ar díchumasaíodh an rochtain ar ábhar leo i ndiaidh ordú baint anuas, agus ag soláthraithe seirbhísí óstála a bhfuil ordú bain anuas faighte acu, réiteach éifeachtach a fháil. Cuirfidh Ballstáit nósanna imeachta éifeachtacha i bhfeidhm chun an ceart sin a fheidhmiú. [Leasú 104]

Airteagal 10

Sásraí le haghaidh gearán

1.  Bunóidh na soláthraithe seirbhísí óstála sásraí éifeachtacha inrochtana lena bhféadfaidh na soláthraithe ábhair sin ar baineadh anuas ábhar dá gcuid nó a ndearnadh an rochtain ar ábhar dá gcuid a dhíchumasú de thoradh tarchur de bhun Airteagal 5 nó de thoradh bearta réamhghníomhacha de bhun Airteagal 6, lena bhféadfaidh siad gearán a dhéanamh faoina bhfuil déanta ag an soláthraí seirbhísí óstála agus aischur an ábhair a iarraidh Bunóidh na soláthraithe seirbhísí óstála sásra éifeachtach agus inrochtana lena bhféadfaidh na soláthraithe ábhair sin ar baineadh anuas ábhar dá gcuid nó a ndearnadh an rochtain ar ábhar dá gcuid a dhíchumasú de thoradh bearta sonracha de bhun Airteagal 6, lena bhféadfaidh siad gearán a dhéanamh faoina bhfuil déanta ag an soláthraí seirbhísí óstála agus aischur an ábhair a iarraidh. [Leasú 105]

2.  Scrúdóidh na soláthraithe seirbhísí óstála gach gearán a gheobhaidh siad agus aischuirfidh siad an t‑ábhar gan moill mhíchuí i gcás nach raibh údar cuí leis an ábhar a bhaint anuas nó leis an rochtain air a dhíchumasú. Cuirfidh siad an gearánach ar an eolas faoi thoradh an scrúdaithe Scrúdóidh soláthraithe seirbhísí óstála gach gearán a gheobhaidh siad agus aischuirfidh siad an t-ábhar gan moill mhíchuí i gcás nach raibh údar cuí leis an ábhar a bhaint anuas nó leis an rochtain air a dhíchumasú. Cuirfidh siad an gearánach ar an eolas faoi thoradh an scrúdaithe laistigh de choicís tar éis an gearán a fháil agus le míniú sna cásanna ina gcinneann an soláthraí seirbhísí óstála gan an t-ábhar a chur ar ais. Le haischur an ábhair, ní chuirfear bac ar thuilleadh bearta breithiúnacha in aghaidh chinneadh an tsoláthraí seirbhísí óstála nó in aghaidh an údaráis inniúil. [Leasú 106]

Airteagal 11

Faisnéis le haghaidh soláthraithe ábhair

1.  I gcás inar bhain na soláthraithe seirbhísí óstála ábhar sceimhlitheoireachta anuas nó ina ndearna siad an rochtain air a dhíchumasú, cuirfidh siad faisnéis ar fáil don soláthraí ábhair faoin ábhar sin a bhaint anuas nó faoi rochtain ar an ábhar sin a dhíchumasú I gcás ina mbainfidh soláthraithe seirbhísí óstála ábhar sceimhlitheoireachta anuas nó ina ndéanann siad an rochtain air a dhíchumasú, cuirfidh siad faisnéis chuimsitheach agus chruinn ar fáil don soláthraí ábhair faoi bhaint anuas an ábhar sceimhlitheoireachta nó faoin rochtain air a dhíchumasú agus faoi na féidearthachtaí an cinneadh a chonspóid, agus cuirfidh siad cóip den ordú bain anuas a eisíodh ar fáil dó nó di i gcomhréir le hAirteagal 4 arna iarraidh sin. [Leasú 107]

2.  Arna iarraidh sin don soláthraí ábhair, cuirfidh an soláthraí seirbhísí óstála an soláthraí ábhair ar an eolas faoi na cúiseanna atá leis an ábhar a bhaint anuas nó leis an rochtain air a dhíchumasú agus faoi na féidearthachtaí atá ann an cinneadh a chonspóid. [Leasú 108]

3.  Ní bheidh feidhm ag an oibleagáid de bhun mhír 1 agus mhír 2 i gcás ina gcinnfidh an t‑údarás inniúil nár cheart aon nochtadh a dhéanamh ar chúiseanna slándála poiblí, amhail cionta sceimhlitheoireachta a chosc, a imscrúdú, a bhrath agus a ionchúiseamh, a fhad is gá, ach tráth nach faide ná [ceithre] seachtaine ón gcinneadh sin. I gcás den sórt sin, ní nochtfaidh an soláthraí seirbhísí óstála aon fhaisnéis faoi ábhar a bhaint anuas nó rochtain ar ábhar sceimhlitheoireachta a dhíchumasú Ní bheidh feidhm ag an oibleagáid de bhun mhír 1 i gcás ina gcinnfidh an t-údarás inniúil bunaithe ar fhianaise oibiachtúil agus comhréireacht agus riachtanas cinnidh den sórt sin a mheas, nár cheart aon nochtadh a dhéanamh ar chúiseanna slándála poiblí, amhail cionta sceimhlitheoireachta a chosc, a imscrúdú, a bhrath agus a ionchúiseamh, a fhad is gá, ach tráth nach faide ná ceithre seachtaine ón gcinneadh sin. I gcás den sórt sin, ní nochtfaidh an soláthraí seirbhísí óstála aon fhaisnéis faoi ábhar a bhaint anuas nó rochtain ar ábhar sceimhlitheoireachta a dhíchumasú. [Leasú 109]

ROINN IV

Comhar idir na hÚdaráis Inniúla, Comhlachtaí an Aontais agus na Soláthraithe Seirbhísí Óstála

Airteagal 12

Cumais na n‑údarás inniúil

Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh cumas riachtanach agus acmhainní leordhóthanacha ag a gcuid údarás inniúil chun na haidhmeanna a bhaint amach agus a gcuid oibleagáidí a chomhlíonadh faoin Rialachán seo Áiritheoidh Ballstáit go mbeidh cumas riachtanach agus acmhainní leordhóthanacha ag a gcuid údarás inniúil chun na haidhmeanna a bhaint amach agus a gcuid oibleagáidí a chomhlíonadh faoin Rialachán seo, le ráthaíochtaí láidre neamhspleáchais. [Leasú 110]

Airteagal 13

Comhar idir na soláthraithe seirbhísí óstála, na húdaráis údaráis inniúla agus i gcás inarb iomchuí comhlachtaí ábhartha inniúla de chuid an Aontais [Leasú 111]

1.  Cuirfidh na húdaráis inniúla sna Ballstáit a chéile ar an eolas faoi orduithe aistrithe agus faoi tharchuir chun dúbláil a sheachaint, comhordú a fheabhsú agus cur isteach ar imscrúduithe sna Ballstáit éagsúla a sheachaint, agus, i gcás inarb iomchuí, cuirfidh siad comhlachtaí ábhartha de chuid an Aontais ar an eolas faoin méid sin, comhordóidh siad le chéile agus oibreoidh siad i gcomhar le chéile Cuirfidh údaráis inniúla sna Ballstáit a chéile ar an eolas faoi orduithe baint anuas agus déanfaidh siad comhordú agus comhoibriú le chéile, agus i gcás inarb iomchuí, le Europol, chun dúbláil a sheachaint, chun comhordú a fheabhsú agus chun cur isteach ar imscrúduithe sna Ballstáit éagsúla a sheachaint. [Leasú 112]

2.  Cuirfidh na húdaráis inniúla sna Ballstáit an t‑údarás inniúil dá dtagraítear in Airteagal 17(1)(c) agus (d) ar an eolas faoi bhearta arna ndéanamh de bhun Airteagal 6 agus faoi ghníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin de bhun Airteagal 18, agus comhordóidh siad leis an údarás inniúil sin agus oibreoidh siad i gcomhar leis. Cinnteoidh na Ballstáit go bhfuil an t‑údarás inniúil dá dtagraítear in Airteagal 17(1)(c) agus (d) i seilbh na faisnéise ábhartha uile. Chun na críche sin, déanfaidh na Ballstáit foráil maidir leis na cainéil chumarsáide iomchuí nó na sásraí cumarsáide iomchuí chun a áirithiú go ndéanfar an fhaisnéis iomchuí a roinnt go prapúil Cuirfidh údaráis inniúla sna Ballstáit an t-údarás inniúil dá dtagraítear in Airteagal 17(1)(c) agus (d) ar an eolas faoi bhearta arna ndéanamh de bhun Airteagal 6 agus faoi ghníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin de bhun Airteagal 18, agus comhordóidh siad leis an údarás inniúil sin agus oibreoidh siad i gcomhar leis. Cinnteoidh Ballstáit go bhfuil an t-údarás inniúil dá dtagraítear in Airteagal 17(1)(c) agus (d) i seilbh na faisnéise ábhartha uile. Chun na críche sin, déanfaidh Ballstáit foráil maidir leis na cainéil chumarsáide iomchuí agus shlána nó na sásraí cumarsáide iomchuí agus shlána chun a áirithiú go ndéanfar an fhaisnéis iomchuí a roinnt go tráthúil. [Leasú 113]

3.  Féadfaidh na Ballstáit agus na soláthraithe seirbhísí óstála sainuirlisí a úsáid, lena n‑áirítear, i gcás inarb iomchuí, na huirlisí sin a bhunaigh comhlachtaí ábhartha de chuid an Aontais amhail Europol, go háirithe chun an méid seo a leanas a éascú Féadfaidh na Ballstáit sainuirlisí a úsáid, lena n-áirítear na huirlisí sin arna mbunú ag Europol, go háirithe chun an méid seo a leanas a éascú: [Leasú 114]

(a)  an phróiseáil agus an t‑aiseolas a bhaineann le horduithe aistrithe de bhun Airteagal 4;

(b)  an phróiseáil agus an t‑aiseolas a bhaineann le tarchuir de bhun Airteagal 5; [Leasú 115]

(c)  comhar d'fhonn bearta réamhghníomhacha a shainaithint agus a chur chun feidhme de bhun Airteagal 6 comhar d'fhonn bearta sonracha a shainaithint agus a chur chun feidhme de bhun Airteagal 6. [Leasú 116]

4.  I gcás ina mbeidh soláthraithe seirbhísí óstála ar an eolas faoi aon fhianaise ar chionta sceimhlitheoireachta, déanfaidh siad na húdaráis atá inniúil ar chionta coiriúla a imscrúdú agus a ionchúiseamh sa Bhallstát lena mbaineann nó an pointe teagmhála sa Bhallstát de bhun Airteagal 14(2), ar Ballstát é ina bhfuil a bpríomhbhunaíocht nó ionadaí dlíthiúil, a chur ar an eolas go pras. I gcás amhrais, féadfaidh soláthraithe seirbhísí óstála an fhaisnéis sin a chur ar aghaidh chuig Europol chun bearta leantacha iomchuí a dhéanamh I gcás ina mbeidh soláthraithe seirbhísí óstála ar an eolas faoi ábhar sceimhlitheoireachta, déanfaidh siad na húdaráis inniúla ar an imscrúdú agus ionchúiseamh sa Bhallstát lena mbaineann a chur ar an eolas go pras. I gcás nach féidir an Ballstát lena mbaineann a shainaithint, déanfaidh an soláthraí seirbhísí óstála an pointe teagmhála sa Bhallstát a chur ar an eolas, de bhun Airteagal 17(2), ina bhfuil a bpríomhbhunaíocht nó ionadaí dlíthiúil, agus cuirfidh sé an t-eolas sin ar aghaidh freisin chuig Europol chun go ndéanfar an obair leantach iomchuí i dtaca leis. [Leasú 117]

4a.  Comhoibreoidh soláthraithe seirbhísí óstála le húdaráis inniúla. [Leasú 118]

Airteagal 14

Pointí teagmhála

1.  Bunóidh na soláthraithe seirbhísí óstála pointe teagmhála lena bhféadfar orduithe aistrithe agus tarchuir a fháil go leictreonach agus áiritheoidh siad go ndéanfar iad a phróiseáil go pras de bhun Airteagal 4 agus Airteagal 5. Áiritheoidh siad go gcuirfear an fhaisnéis sin ar fáil don phobal Soláthraithe seirbhísí óstála a fuair ordú baint anuas amháin nó níos mó roimhe sin, bunóidh siad pointe teagmhála lena bhféadfar orduithe baint anuas a fháil go leictreonach agus áiritheoidh siad go ndéanfar iad a phróiseáil go pras de bhun Airteagal 4. Áiritheoidh siad go gcuirfear an fhaisnéis sin ar fáil don phobal. [Leasú 119]

2.  San fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1, sonrófar an teanga oifigiúil nó na teangacha oifigiúla de chuid an Aontais, dá dtagraítear i Rialachán 1/58, inar féidir teagmháil a dhéanamh leis an bpointe teagmhála agus inar féidir na malartuithe breise a dhéanamh i ndáil leis na horduithe aistrithe agus leis na tarchuir de bhun Airteagal 4 agus Airteagal 5. Áireofar ar na teangacha sin, teanga amháin de theangacha oifigiúla an Bhallstáit ina bhfuil príomháit bhunaíochta an tsoláthraí seirbhísí óstála nó ina bhfuil cónaí ar an ionadaí dlíthiúil de bhun Airteagal 16, nó ina bhfuil an t‑ionadaí dlíthiúil bunaithe San fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1, sonrófar an teanga oifigiúil nó na teangacha oifigiúla de chuid an Aontais, dá dtagraítear i Rialachán 1/58, inar féidir teagmháil a dhéanamh leis an bpointe teagmhála agus inar féidir na malartuithe breise a dhéanamh i ndáil leis na horduithe baint anuas de bhun Airteagal 4. Áireofar sna teangacha sin, teanga amháin de theangacha oifigiúla an Bhallstáit ina bhfuil príomháit bhunaíochta an tsoláthraí seirbhísí óstála nó ina bhfuil cónaí ar an ionadaí dlíthiúil de bhun Airteagal 16, nó ina bhfuil an t-ionadaí dlíthiúil bunaithe. [Leasú 120]

3.  Bunóidh na Ballstáit pointe teagmhála chun déileáil le hiarrataí ar shoiléiriú agus ar aiseolas i ndáil le horduithe aistrithe agus le tarchuir arna n‑eisiúint acu. Cuirfear faisnéis faoin bpointe teagmhála ar fáil don phobal. [Leasú 121]

ROINN V

CUR CHUN FEIDHME AGUS FORFHEIDHMIÚ

Airteagal 15

Dlínse

1.  Is ag an mBallstát ina bhfuil príomhbhunaíocht an tsoláthraí seirbhísí óstála lonnaithe a bheidh dlínse chun críocha Airteagal 6, Airteagal 18 agus Airteagal 21. Soláthraí seirbhísí óstála nach bhfuil a phríomhbhunaíocht i gceann de na Ballstáit, measfar é a bheith faoi dhlínse an Bhallstáit ina bhfuil cónaí ar an ionadaí dlíthiúil dá dtagraítear in Airteagal 16, nó ina bhfuil an t‑ionadaí sin bunaithe.

2.  I gcás nach n‑ainmneoidh soláthraí seirbhísí óstála ionadaí dlíthiúil, beidh dlínse ag gach Ballstát I gcás nach n-ainmneoidh soláthraí seirbhísí óstála ionadaí dlíthiúil, ar soláthraí seirbhísí óstála é nach bhfuil a phríomhbhunaíocht lonnaithe laistigh de cheann de na Ballstáit, beidh dlínse ag gach Ballstát. I gcás ina gcinnfidh Ballstát an dlínse sin a fheidhmiú, cuirfidh sé an méid sin in iúl do na Ballstáit eile go léir. [Leasú 122]

3.  I gcás ina n‑eiseoidh údarás de chuid Ballstáit eile ordú aistrithe de réir Airteagal 4(1), beidh dlínse ag an mBallstát sin bearta comhéigneacha a dhéanamh de réir an dlí náisiúnta chun an t‑ordú aistrithe a fhorfheidhmiú. [Leasú 123]

Airteagal 16

Ionadaí dlíthiúil

1.  Déanfaidh soláthraí seirbhísí óstála nach bhfuil bunaíocht aige san Aontas ach a thairgeann seirbhísí san Aontas duine dlítheanach nó nádúrtha a ainmniú i scríbhinn i gcáil ionadaí dlíthiúil san Aontas chun orduithe bainte anuas, tarchuir, iarrataí agus cinntí arna n‑eisiúint ag na húdaráis inniúla ar bhonn an Rialacháin seo a fháil, a chomhlíonadh agus a fhorfheidhmiú. Beidh an t‑ionadaí dlíthiúil ina chónaí nó bunaithe i gceann de na Ballstáit ina dtairgeann an soláthraí seirbhísí óstála na seirbhísí Déanfaidh soláthraí seirbhísí óstála nach bhfuil bunaíocht aige san Aontas ach a thairgeann seirbhísí san Aontas duine dlítheanach nó nádúrtha a ainmniú i scríbhinn i gcáil ionadaí dlíthiúil san Aontas chun orduithe bainte anuas agus iarrataí arna n-eisiúint ag na húdaráis inniúla ar bhonn an Rialacháin seo a fháil, a chomhlíonadh agus a fhorfheidhmiú. Beidh an t-ionadaí dlíthiúil ina chónaí nó bunaithe i gceann de na Ballstáit ina dtairgeann an soláthraí seirbhísí óstála na seirbhísí. [Leasú 124]

2.  Cuirfidh an soláthraí seirbhísí óstála de chúram ar an ionadaí dlíthiúil na horduithe aistrithe, na tarchuir, na hiarrataí agus na cinntí dá dtagraítear i mír 1 a fháil, a chomhlíonadh agus a fhorfheidhmiú thar ceann an tsoláthraí seirbhísí óstála lena mbaineann. Tabharfaidh na soláthraithe seirbhísí óstála na cumhachtaí agus na hacmhainní is gá dá n‑ionadaí dlíthiúil chun comhoibriú leis na húdaráis inniúla agus chun na cinntí agus na horduithe sin a chomhlíonadh Cuirfidh an soláthraí seirbhísí óstála de chúram ar an ionadaí dlíthiúil na horduithe aistrithe agus na hiarrataí dá dtagraítear i mír 1 a fháil, a chomhlíonadh agus a fhorfheidhmiú thar ceann an tsoláthraí seirbhísí óstála lena mbaineann. Tabharfaidh na soláthraithe seirbhísí óstála na cumhachtaí agus na hacmhainní is gá dá n-ionadaí dlíthiúil chun comhoibriú leis na húdaráis inniúla agus chun na cinntí agus na horduithe sin a chomhlíonadh. [Leasú 125]

3.  Is féidir an t‑ionadaí dlíthiúil ainmnithe a chur faoi dhliteanas mar gheall ar neamh-chomhlíonadh oibleagáidí faoin Rialachán seo, gan dochar don dliteanas agus do na gníomhartha dlíthiúla a d'fhéadfaí a thionscnamh in aghaidh an tsoláthraí seirbhísí óstála.

4.  Cuirfidh an soláthraí seirbhísí óstála an t‑údarás inniúil dá dtagraítear in Airteagal 17(1)(d) sa Bhallstát ina bhfuil cónaí ar an ionadaí dlíthiúil nó ina bhfuil sé bunaithe ar an eolas faoin ainmniú. Cuirfear faisnéis faoin ionadaí dlíthiúil ar fáil don phobal.

ROINN VI

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 17

Údaráis inniúla a ainmniú

1.  Ainmneoidh gach Ballstát an t‑údarás nó na húdaráis inniúla chun an méid seo a leanas a dhéanamh Ainmneoidh gach Ballstát údarás breithiúnach nó údarás riaracháin a fheidhmeoidh go neamhspleách chun an méid seo a leanas a dhéanamh: [Leasú 126]

(a)  orduithe aistrithe a eisiúint de bhun Airteagal 4;

(b)  ábhar sceimhlitheoireachta a bhrath, a shainaithint agus a tharchur chuig soláthraithe seirbhísí óstála de bhun Airteagal 5; [Leasú 127]

(c)  maoirseacht a dhéanamh ar chur chun feidhme beart réamhghníomhach de bhun Airteagal 6 maoirseacht a dhéanamh ar chur chun feidhme beart sonrach de bhun Airteagal 6; [Leasú 128]

(d)  oibleagáidí faoin Rialachán seo a fhorfheidhmiú trí phionóis de bhun Airteagal 18.

1a.  Ainmneoidh Ballstáit pointe teagmhála laistigh de na húdaráis inniúla chun déileáil le hiarrataí ar shoiléiriú agus ar aiseolas i ndáil le horduithe baint anuas arna n-eisiúint acu. Cuirfear faisnéis faoin bpointe teagmhála ar fáil don phobal. [Leasú 129]

2.  Faoin [sé mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo] ar a dhéanaí tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoi na húdaráis inniúla dá dtagraítear i mír 1. Foilseoidh an Coimisiún an fógra agus aon mhodhnuithe orthu in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Faoin [sé mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo] ar a dhéanaí, tabharfaidh Ballstáit fógra don Choimisiún faoi na húdaráis inniúla dá dtagraítear i mír 1. Bunóidh an Coimisiún clár ar líne ina liostófar na húdaráis inniúla sin ar fad agus an pointe teagmhála ainmnithe do gach údarás inniúil. Foilseoidh an Coimisiún an fógra agus aon mhodhnuithe air in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. [Leasú 130]

Airteagal 18

Pionóis

1.  Leagfaidh na Ballstáit síos na rialacha a bhaineann leis na pionóis is infheidhme maidir le sáruithe córasacha agus leanúnacha ar na hoibleagáidí arna ndéanamh ag na soláthraithe seirbhísí óstála faoin Rialachán seo agus déanfaidh siad gach beart is gá lena áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad. Beidh na pionóis sin teoranta do shárú na n‑oibleagáidí de bhun: [Leasú 131]

(a)  Airteagal 3(2) (téarmaí agus coinníollacha na soláthraithe seirbhísí óstála); [Leasú 132]

(b)  Airteagal 4(2) agus (6) (cur chun feidhme orduithe baint anuas agus aiseolas fúthu);

(c)  Airteagal 5(5) agus (6) (measúnú ar tharchur agus aiseolas faoi); [Leasú 133]

(d)  Airteagal 6(2) agus (4) (tuarascálacha maidir le bearta réamhghníomhacha agus glacadh beart de thoradh cinneadh lena bhforchuirtear bearta réamhghníomhacha sonracha) Airteagal 6(4) (tuarascálacha maidir le bearta sonracha agus glacadh beart de thoradh iarraidh lena bhforchuirtear bearta sonracha breise); [Leasú 134]

(e)  Airteagal 7 (sonraí a chaomhnú);

(f)  Airteagal 8 (trédhearcacht do sholáthraithe seirbhisí óstála); [Leasú 135]

(g)  Airteagal 9 (cosaintí i ndáil le bearta réamhghníomhacha coimircí maidir le bearta sonracha a chur chun feidhme); [Leasú 136]

(h)  Airteagal 10 (nósanna imeachta maidir le gearáin);

(i)  Airteagal 11 (faisnéis le haghaidh soláthraithe ábhair);

(j)  Airteagal 13 (4) (faisnéis faoi fhianaise ar chionta ábhar sceimhlitheoireachta); [Leasú 137]

(k)  Airteagal 14(1) (pointí teagmhála);

(l)  Airteagal 16 (ionadaí dlíthiúil a ainmniú).

2.  Beidh na pionóis dá bhforálfar de bhun mhír 1 éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. Faoin [laistigh de shé mhí ó theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo] ar a dhéanaí, tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoi na rialacha sin agus na bearta sin agus tabharfaidh siad fógra dó gan mhoill faoi aon leasú ina dhiaidh sin lena ndéanfar difear dóibh. [Leasú 138]

3.  Áiritheoidh na Ballstáit, agus cineál agus leibhéal na bpionós á gcinneadh acu, go gcuirfidh na húdaráis inniúla na himthosca ábhartha go léir san áireamh, lena n‑áirítear:

(a)  cineál, tromchúis agus fad an tsáraithe;

(b)  cineál intinneach nó faillitheach an tsáraithe;

(c)  sáruithe atá déanta cheana ag an duine dlítheanach a bhfuil an fhreagracht á cur air;

(d)  acmhainn airgeadais an duine dhlítheanaigh a bhfuil an fhreagracht á cur air;

(e)  an méid a chomhoibrigh an soláthraí seirbhísí óstála leis na húdaráis inniúla. an leibhéal comhair a bhí ar bun idir an soláthraí seirbhísí óstála agus na húdaráis inniúla; [Leasú 139]

(ea)  nádúr agus méid na soláthraithe seirbhísí óstála, go háirithe micrifhiontair nó fiontair bheaga, laistigh de mhíniú Mholadh 2003/361/CE ón gCoimisiún(13). [Leasú 140]

4.  Áiritheoidh na Ballstáit go ngearrfar pionóis airgeadais suas le 4% de láimhdeachas iomlán an tsoláthraí seirbhísí óstála don bhliain ghnó dheireanach as mainneachtain chórasach agus leanúnach oibleagáidí de bhun Airteagal 4(2) a chomhlíonadh. [Leasú 141]

Airteagal 19

Ceanglais theicniúla, critéir chun suntas a mheasúnú, agus leasuithe ar na teimpléid le haghaidh orduithe bainte anuas [Leasú 142]

1.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 20 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le leis na ceanglais theicniúla is gá maidir leis na meáin modhanna leictreonacha atá le húsáid ag na húdaráis inniúla chun orduithe baint anuas a chur ar aghaidh. [Leasú 143]

1a.   Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 20 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le critéir agus figiúirí a bheidh le húsáid ag údaráis inniúla chun cinneadh a dhéanamh maidir le líon na n-orduithe baint anuas gan chonspóid amhail dá dtagraítear sa Rialachán seo arb ionann agus líon suntasach é. [Leasú 144]

2.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún na gníomhartha tarmligthe sin a ghlacadh chun Iarscríbhinn I, Iarscríbhinn II agus Iarscríbhinn III a leasú chun aghaidh a thabhairt go héifeachtach ar aon ghá a bheadh ann feabhsú a dhéanamh ar a bhfuil sna foirmeacha le haghaidh orduithe baint anuas agus sna foirmeacha atá le húsáid chun faisnéis a sholáthar i gcás inar dodhéanta an t‑ordú bainte anuas a chur i gcrích.

Airteagal 20

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 19 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse neamhchinntithe ama amhail ón [dáta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo].

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 19 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n‑ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 19 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 21

Faireachán

1.  Baileoidh na Ballstáit faisnéis óna n‑údaráis inniúla agus ó na soláthraithe seirbhísí óstála atá faoina ndlínse agus déanfaidh siad faisnéis faoi na bearta a rinne siad i gcomhréir leis an Rialachán seo a sheoladh chuig an gCoimisiún gach bliain faoin [31 Márta]. San fhaisnéis sin beidh an méid seo a leanas:

(a)  faisnéis faoi líon na n‑orduithe baint anuas agus na dtarchur arna n‑eisiúint, faoi líon na míreanna ábhair sceimhlitheoireachta a baineadh anuas nó a ndearnadh an rochtain orthu a dhíchumasú, lena n‑áirítear an t‑achar ama comhfhreagrach de bhun Airteagal 4 agus Airteagal 5 faisnéis faoi líon na n-orduithe baint anuas arna n-eisiúint, faoi líon na míreanna ábhair sceimhlitheoireachta a baineadh anuas nó a ndearnadh an rochtain orthu a dhíchumasú, lena n-áirítear an t-achar ama comhfhreagrach de bhun Airteagal 4, agus faisnéis ar líon na gcásanna comhfhreagracha inar ndearnadh cionta sceimhlitheoireachta a bhrath, a imscrúdú agus a ionchúiseamh go rathúil; [Leasú 145]

(b)  faisnéis faoi na bearta réamhghníomhacha sonracha arna ndéanamh de bhun Airteagal 6, lena n‑áirítear an méid ábhair sceimhlitheoireachta a baineadh anuas nó a ndearnadh an rochtain air a dhíchumasú agus an t‑achar ama comhfhreagrach;

(ba)  faisnéis faoi líon na n-iarrataí rochtana arna n-éisiúint ag údaráis inniúla maidir le hábhar arna gcaomhnú ag soláthraithe seirbhísí óstála de bhun Airteagal 7; [Leasú 146]

(c)  faisnéis faoi líon na nósanna imeachta maidir le gearáin arna dtionscnamh agus faoi na bearta arna ndéanamh ag na soláthraithe seirbhísí óstála de bhun Airteagal 10;

(d)  faisnéis faoi líon na nósanna imeachta maidir le sásamh arna dtionscnamh agus faoi líon na gcinntí arna ndéanamh ag an údarás inniúil i gcomhréir leis an dlí náisiúnta.

2.  Faoin [bliain tar éis chur i bhfeidhm an Rialacháin seo] ar a dhéanaí, bunóidh an Coimisiún clár mionsonraithe chun faireachán a dhéanamh ar aschuir, ar thorthaí agus ar thionchair an Rialacháin seo. Leagfar amach sa chlár faireacháin na táscairí agus na modhanna lena ndéanfar na sonraí agus an fhianaise eile is gá a bhailiú agus na tréimhsí chun sin a dhéanamh. Sonrófar sa chlár sin na bearta atá le déanamh ag an gCoimisiún agus ag na Ballstáit chun na sonraí agus an fhianaise eile a bhailiú agus anailís a dhéanamh orthu chun faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn agus meastóireacht a dhéanamh ar an Rialachán seo de bhun Airteagal 23.

Airteagal 22

Tuarascáil chur chun feidhme

Faoin … [dhá bhliain tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo. Sa tuarascáil ón gCoimisiún, cuirfear san áireamh faisnéis faoi fhaireachán de bhun Airteagal 21 agus faisnéis a eascraíonn ó na hoibleagáidí trédhearcachta de bhun Airteagal 8. Soláthróidh na Ballstáit an fhaisnéis is gá don Choimisiún chun an tuarascáil a ullmhú.

Airteagal 23

Meastóireacht

Tráth nach luaithe ná [trí bliana ó chur i bhfeidhm an Rialacháin seo], déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar an Rialachán seo agus cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo lena n‑áirítear feidhmiú agus éifeachtacht na sásraí cosanta. Beidh tograí reachtacha ag gabháil leis an tuarascáil, i gcás inarb iomchuí. Soláthróidh na Ballstáit an fhaisnéis is gá don Choimisiún chun an tuarascáil a ullmhú Bliain amháin ó chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar an Rialachán seo agus cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo lena n-áirítear feidhmiú agus éifeachtacht na sásraí coimirce, mar aon leis an tionchar ar Chearta Bunúsacha, agus go háirithe ar an saoirse chun tuairimí a nochtadh, an tsaoirse chun faisnéis a fháil agus a thabhairt agus an ceart go n-urramófaí saol príobháideach an duine. I gcomhthéacs na meastóireachta sin, tuairisceoidh an Coimisiún freisin ar an riachtanas, an indéantacht agus an éifeachtúlacht maidir le hArdán Eorpach i ndáil le hÁbhar Sceimhlitheoireacht Ar Líne a chruthú, a chuirfeadh ar chumas na mBallstát ar fad bealach cumarsáide slán amháin a úsáid chun orduithe bain anuas ar ábhar sceimhlitheoireachta a sheoladh chuig soláthraithe seirbhísí óstála. Beidh tograí reachtacha ag gabháil leis an tuarascáil, i gcás inarb iomchuí. Soláthróidh na Ballstáit an fhaisnéis is gá don Choimisiún chun an tuarascáil a ullmhú. [Leasú 147]

Airteagal 24

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón [ 12 mhí tar éis an teacht i bhfeidhm]. [Leasú 148]

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa ...,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

IARSCRÍBHINN I

ORDÚ BAINT ANUAS LE hAGHAIDH ÁBHAR SCEIMHLITHEOIREACHTA (Airteagal 4 de Rialachán (AE) xxx)

Faoi Airteagal 4 de Rialachán (AE) ....(14), seolaí an ordaithe baint anuas, bainfidh sé anuas an t‑ábhar sceimhlitheoireachta, nó déanfaidh sé é a dhíchumasú, laistigh d’uair an chloig ón uair a fhaigheann sé an t‑ordú baint anuas ón údarás inniúil.

I gcomhréir le hAirteagal 7 de Rialachán (AE) ....(15), ní mór do sheolaithe ábhar agus sonraí gaolmhara a chaomhnú, ábhar agus sonraí a baineadh anuas nó a ndearnadh rochtain air a dhíchumasú, go ceann sé mhí nó tréimhse is faide ná sin arna iarraidh sin do na húdaráis inniúla nó do na cúirteanna.

Is i gceann de na teangacha a d’ainmnigh an seolaí ba cheart an t‑ordú baint anuas a sheoladh de bhun Airteagal 14(2).

ROINN A:

An Ballstát eisiúna: ………………………………………………………………………………….……………..

NB: tugtar sonraí an údaráis eisiúna ag an deireadh (Roinn E agus Roinn F)

An seolaí (ionadaí dlíthiúil):

………………………………………………………………………………….……………..

An seolaí (pointe teagmhála):

………………………………………………………………………………….……………..

An Ballstát ina bhfuil dlínse an seolaí: [murab ionann agus an stát eisiúna] ………………………………………………………………………………….……………..

Am agus dáta eisiúna an ordaithe baint anuas:

………………………………………………………………………………….……………..

Uimhir thagartha an ordaithe baint anuas: ………………………………………………………………………………….……………..

ROINN B: Baintear an t‑ábhar anuas nó déantar an rochtain air a dhíchumasú laistigh d’uair an chloig gan moill mhíchuí: [Leasú 162]

URL agus aon fhaisnéis bhreise lenar féidir suíomh an ábhair a bhfuiltear ag tagairt dó a shainaithint go cruinn:

…………………….…………………………………………………………………………

An chúis/na cúiseanna a meastar gur de chineál na sceimhlitheoireachta an t‑ábhar, i gcomhréir le hAirteagal 2 (5) de Rialachán (AE) xxx. Leis an ábhar, déantar (cuir tic sa bhosca ábhartha nó sna boscaí ábhartha):

□ déanamh cionta sceimhlitheoireachta a ghríosú nó a mholadh nó adhmholadh ar dhéanamh cionta sceimhlitheoireachta (Airteagal 2 (5) a) liostaítear i bpointí (a) go (i) d’Airteagal 3(1) de Threoir (AE) 2017/541 a ghríosú (Airteagal 2(5)a); [Leasú 149]

rannchuidiú le cionta sceimhlitheoireachta a chothú (Airteagal 2 (5) b) duine eile nó grúpa daoine a shireadh chun cionta sceimhlitheoireacht a liostaítear i bpointí (a) go (i) d’Airteagal 3(1) de Threoir (AE) 2017/541 a dhéanamh, nó chun rannchuidiú leo sin a dhéanamh (Airteagal 2 (5) b); [Leasú 150]

gníomhaíochtaí grúpa sceimhlitheoireachta a chur chun cinn, trí rannpháirtíocht sa ghrúpa nó tacaíocht dó a chothú (Airteagal 2 (5) c) duine eile nó grúpa daoine a shireadh chun rannpháirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí grúpa sceimhlitheoireacht, ar gníomhaíochta iad a liostaítear i bpointí (a) go (i) d’Airteagal 3(1) de Threoir (AE) 2017/541 (Airteagal 2(5)c); [Leasú 151]

treoracha nó teicnící a thabhairt chun cionta sceimhlitheoireachta a dhéanamh (Airteagal 2 (5) d) teagasc nó teicnící a chur ar fáil maidir le pléascáin, airm thine nó armáin eile nó substaintí guaiseacha nó díobhálacha a dhéanamh agus a úsáid, nó maidir le modhanna nó teicnící eile chun críocha cionta sceimhlitheoireachta a liostaítear i bpointí (a) go (i) d’Airteagal 3(1) de Threoir (AE) 2017/541 a dhéanamh (Airteagal 2(5)d); [Leasú 152]

□ déanamh cionta sceimhlitheoireachta a liostaítear i bpointí (a) go (i) d’Airteagal 3(1) de Threoir (AE) 2017/541 a thaispeáint (Airteagal 2(5)e). [Leasú 153]

Faisnéis bhreise maidir leis na cúiseanna a meastar gur ábhar sceimhlitheoireachta é an t‑ábhar (roghnach): ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….

ROINN C: Faisnéis don soláthraí ábhair

Tabhair do d’aire (cuir tic sa bhosca, más cuí):

□ mar gheall ar chúrsaí slándála poiblí, maidir leis an seolaí, ní mór dó gan an soláthraí ábhair a chur ar an eolas, is é sin an soláthraí a bhfuil a chuid ábhair á bhaint anuas, nó a ndéantar an rochtain air a dhíchumasú.

I gcás eile: Sonraí na bhféidearthachtaí atá ann leis an ordú baint anuas a chonspóid sa Bhallstát eisiúna (sonraí is féidir a chur ar aghaidh chuig an soláthraí ábhair, má iarrtar sin) faoin dlí náisiúnta; féach Roinn G thíos:

ROINN D: Ballstát na dlínse a chur ar an eolas

□ Cuir tic anseo murab ionann stát dhlínse an tseolaí agus an Ballstát eisiúna:

□ seoltar cóip den ordú baint anuas chuig an údarás inniúil ábhartha i stát na dlínse

ROINN E: Sonraí an údaráis a d’eisigh an t‑ordú baint anuas

An cineál údaráis a d’eisigh an t‑ordú baint anuas seo (cuir tic sa bhosca cuí):

□ breitheamh, cúirt, nó breitheamh imscrúduithe

□ an t‑údarás forfheidhmithe dlí

□ údarás inniúil eile → líon isteach Roinn (F) freisin

Sonraí an údaráis eisiúna agus/nó an ionadaí atá aige le deimhniú go bhfuil an t‑ordú baint anuas cruinn ceart:

Ainm an údaráis: ………………………………………………………………………………….…………

Ainm an ionadaí: ………………………………………………………………………………….…………

Post an ionadaí (teideal/grád): ………………………………………………………………………………….…………

Uimhir an chomhaid: ….…………………………………..……………………………..……………..

Seoladh: …………………………………………………………….…………..………..

Uimhir ghutháin: (cód na tíre) (ceantar/cód na cathrach)……………………………………..............

Uimhir facs: (cód na tíre) (ceantar/cód na cathrach)……………………………………...................................................

Ríomhphost: …………………………………………………………..……………..………….

Dáta:

………………………………………………………………………………….…………

Stampa oifigiúil (má tá sé ar fáil) agus síniú(16): ………………………………………………...……

ROINN F: Sonraí teagmhála i gcomhair na hiaroibre

Sonraí teagmhála áit ar féidir teacht ar an údarás eisiúna le haiseolas a fháil faoi am an bhaint anuas nó faoin am a ndearnadh an rochtain a dhíchumasú, nó le breis soiléire a sholáthar:

………………………………………………………………………………..………….

Sonraí teagmhála údarás an stáit dlínse ina bhfuil an seolaí [murab ionann é agus an Ballstát eisiúna]

………………………………………………………………………………..………….

ROINN G: Faisnéis maidir le féidearthachtaí sásaimh

Faisnéis maidir leis an gcomhlacht inniúil nó leis an gcúirt inniúil, sprioc-amanna agus nósanna imeachta, lena n-áirítear ceanglais fhoirmiúla, leis an ordú baint anuas a chonspóid: [Leasú 154]

An comhlacht inniúil nó an chúirt inniúil leis an ordú baint anuas a chonspóid:

……………………………………………………………………………………….……….

Sprioc-am leis an gcinneadh a chonspóid:

Xxx mí ó xxxx amach

Nasc chuig na forálacha sa reachtaíocht náisiúnta:

……………………………………………………………………………………….……….

IARSCRÍBHINN II

FOIRM AISEOLAIS I nDIAIDH ÁBHAR SCEIMHLITHEOIREACHTA A BHAINT ANUAS NÓ AN ROCHTAIN AIR A DHÍCHUMASÚ (Airteagal 4 (5) de Rialachán (AE) xxx)

ROINN A:

Seolaí an ordaithe baint anuas:

………………………………………………………………………………….……………..

An t‑údarás a d’eisigh an t‑ordú baint anuas:

………………………………………………………………………………….……………..

Tagairt chomhaid an údaráis eisiúna:

………………………………………………………………………………….……………..

Tagairt chomhaid an tseolaí:

………………………………………………………………………………….……………..

An t‑am agus an dáta a bhfuarthas an t‑ordú baint anuas:

………………………………………………………………………………….……………..

ROINN B:

An t‑ábhar sceimhlitheoireachta/rochtain ar an ábhar sceimhlitheoireachta atá faoi réir ag an ordú baint anuas (cuir tic sa bhosca cuí):

□ baineadh anuas é

□ Rinneadh an rochtain air a dhíchumasú

An t‑am agus an dáta ar baineadh an t‑ábhar anuas nó a ndearnadh rochtain air a dhíchumasú..................................................................

ROINN C: Sonraí an tseolaí

Ainm an tsoláthraí seirbhísí óstála/an ionadaí dhlíthiúil:

………………………………………………………………………………….……………..

Ballstát na príomhbhunaíochta nó bhunaíocht an ionadaí dlí: ………………………………………………………………………………….……………..

Ainm an duine údaraithe:

………………………………………………………………………………….……………..

Sonraí an phointe teagmhála (ríomhphost): ……………………………………………………………………….

Dáta:

………………………………………………………………………………….……………..

IARSCRÍBHINN III

FAISNEIS MAIDIR LE DODHÉANTACHT AN tORDÚ BAINT ANUAS A CHUR I gCRÍCH (Airteagal 4(6) agus (7) de Rialachán (AE) xxx)

ROINN A:

Seolaí an ordaithe baint anuas:

………………………………………………………………………………….……………..

An t‑údarás a d’eisigh an t‑ordú baint anuas:

………………………………………………………………………………….……………..

Tagairt chomhaid an údaráis eisiúna:

………………………………………………………………………………….……………..

Tagairt chomhaid an tseolaí:

………………………………………………………………………………….……………..

An t‑am agus an dáta a bhfuarthas an t‑ordú baint anuas:

………………………………………………………………………………….……………..

ROINN B: Na cúiseanna nár cuireadh an t‑ordú i gcrích

(i)  Ní féidir an t‑ordú baint anuas a chur i gcrích nó a chur i gcrích roimh an sprioc-am a iarradh ar an gcúis/na cúiseanna seo a leanas:

force majeure nó dodhéantacht de facto nach bhfuil le leagan ar an seolaí ná ar an soláthraí seirbhísí force majeure nó dodhéantacht de facto nach bhfuil le leagan ar an seolaí ná ar an soláthraí seirbhísí, lena n-áirítear ar chúiseanna teicniúla nó oibríochtúla [Leasú 155]

□ tá earráidí follasacha san ordú baint anuas

□ tá an t‑ordú baint anuas ar easpa faisnéise

(ii)  Cuir breis faisnéise ar fáil faoi na cúiseanna nár cuireadh an t‑ordú i gcrích:

………………………………………………………………………………………………….

(iii)  Má tá earráidí follasacha san ordú baint anuas agus/nó má tá sé ar easpa faisnéise, abair go sonrach cé na hearráidí iad féin, agus cén fhaisnéis nó cén soiléiriú breise atá de dhíth:

………………………………………………………………………………………………….

ROINN H: Sonraí an tsoláthraí seirbhísí/an ionadaí dlí

Ainm an tsoláthraí seirbhísí/an ionadaí dlí:

………………………………………………………………………………….……………..

Ainm an duine údaraithe:

………………………………………………………………………………….……………..

Sonraí teagmhála (ríomhphost):

………………………………………………………………………………….……………..

Síniú:

………………………………………………………………………………….……………..

Am agus dáta: ………………………………………………………………………………….……………..

(1)IO C 110, 22.3.2019, lch. 67.
(2)Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Aibreán 2019.
(3)Moladh (AE) 2018/334 ón gCoimisiún an 1 Márta 2018 maidir le bearta chun dul i ngleic go héifeachtach le hábhar neamhdhleathach ar líne (IO L 63, 6.3.2018, lch. 50).
(4)Treoir 2000/31/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2000 maidir le gnéithe áirithe dlí de sheirbhísí na sochaí faisnéise, an trádáil leictreonach, go háirithe, sa Mhargadh Inmheánach (“an Treoir maidir le trádáil leictreonach”) ( IO L 178, 17.7.2000, lch. 1).
(5)Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena n‑ionadaítear Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón gComhairle (IO L 88, 31.3.2017, lch. 6).
(6)Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála (IO L 351, 20.12.2012, lch. 1).
(7)Rialachán (AE) 2018/302 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Feabhra 2018 maidir le haghaidh a thabhairt ar gheobhlocáil nach bhfuil údar maith léi agus ar chineálacha eile idirdhealaithe bunaithe ar náisiúntacht, áit chónaithe nó áit bhunaithe custaiméirí laistigh den mhargadh inmheánach lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2006/2004 agus (AE) 2017/2394 agus Treoir 2009/22/CE (IO L 601, 2.3.2018, lch. 1).
(8)Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le ríomh-shainaitheantas agus seirbhísí iontaoibhe le haghaidh ríomh-idirbheart sa mhargadh inmheánach agus lena n‑aisghairtear Treoir 1999/93/CE (IO L 257, 28.8.2014, lch. 73).
(9)Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n‑aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin (IO L 135, 24.5.2016, lch. 53).
(10)Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin (IO L 135, 24.5.2016, lch. 53).
(11)COM(2018)0225.
(12)IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.
(13) Moladh ón gCoimisiún an 6 Bealtaine 2003 maidir le micrifhiontair agus fiontair bheaga agus mheánmhéide a shainmhíniú (IO L 124, 20.5.2003, lch. 36).
(14)Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cosc a chur le scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta ar líne (IO L ...).
(15)Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cosc a chur le scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta ar líne (IO L ...).
(16)Tharlódh nach mbeadh gá le síniú más trí na bealaí fíordheimhnithe a leagadh an t‑ordú isteach.

An nuashonrú is déanaí: 29 Iúil 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais