Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0331(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0193/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0193/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0421

Elfogadott szövegek
PDF 357kWORD 96k
2019. április 17., Szerda - Strasbourg
Fellépés az online terrorista tartalom terjesztése ellen ***I
P8_TA(2019)0421A8-0193/2019
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2019. április 17-i jogalkotási állásfoglalása az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0640),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0405/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a cseh Képviselőház által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. december 12-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A8-0193/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 110., 2019.3.22., 67. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. április 17-én került elfogadásra az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről az Európai Bizottság hozzájárulása a 2018. szeptember 19–20-i salzburgi vezetői üléshez terjesztése elleni fellépésről szóló (EU) …/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [Mód. 1]
P8_TC1-COD(2018)0331

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

rendes jogalkotási eljárás keretében(2),

mivel:

(1)  Ez a rendelet a nyitott és demokratikus társadalomban a digitális egységes piac zavartalan működésének biztosítására irányul azáltal, hogy megakadályozza fellép a tárhelyszolgáltatásokkal terrorizmus céljából történő visszaélés ellen, valamint hozzájárul a közbiztonsághoz az európai társadalmakban.visszaélést. A digitális egységes piac működését a tárhelyszolgáltatók jogbiztonságának megerősítésével, a felhasználók online környezetbe vetett bizalmának megerősítésével, valamint a véleménynyilvánítás szabadságára, az információk és eszmék fogadásának és megosztásának szabadságára egy nyitott és demokratikus társadalomban, továbbá a sajtószabadságra és a médiapluralizmusra vonatkozó biztosítékok tájékozódás szabadságának megerősítésével kell javítani. [Mód. 2]

(1a)  A tárhelyszolgáltatók szabályozása csak kiegészítheti a tagállamok terrorizmus elleni fellépésre irányuló stratégiáit, amelyeknek olyan offline intézkedéseket kell hangsúlyozniuk, mint a szociális munkába való befektetés, a deradikalizációs kezdeményezések és az érintett közösségekkel való kapcsolatépítés a társadalom radikalizálódásának tartós megelőzésének elérése érdekében. [Mód. 3]

(1b)   A terrorista tartalmak az illegális online tartalmak szélesebb körű problémájának részét képezik, amelyek olyan egyéb tartalomtípusokat is magukban foglalnak, mint a gyermekek szexuális kizsákmányolása, az illegális kereskedelmi gyakorlatok, valamint a szellemi tulajdonjogok megsértése. A jogellenes tartalmak kereskedelmét gyakran terrorista és más bűnszervezetek követik el pénzmosás vagy pénzszerzés céljából a működésük finanszírozása érdekében. E probléma megoldásához a hatóságok és a szolgáltatók közötti együttműködésen alapuló, jogalkotási, nem jogalkotási és önkéntes intézkedések együttesére van szükség, az alapjogok teljes körű tiszteletben tartása mellett. Bár az illegális tartalmak jelentette fenyegetést mérsékelték az olyan sikeres kezdeményezések, mint a gyűlöletbeszéd elleni fellépésre vonatkozó ágazati magatartási kódex, valamint a WeProtect Global Alliance to End Child Sexual Exploitation Online („WeProtect” globális szövetség a gyermekek online szexuális kizsákmányolásának felszámolására) kezdeményezés, létre kell hozni a nemzeti szabályozó hatóságok illegális tartalmak eltávolítását célzó, határon átnyúló együttműködésének jogszabályi kereteit. [Mód. 4]

(2)  Az interneten működő tárhelyszolgáltatók alapvető szerepet játszanak a digitális gazdaságban a vállalkozások és a polgárok összekapcsolása, a tanulási lehetőségek biztosítása, valamint a nyilvános vita, és az információk, vélemények és elképzelések terjesztése és megszerzése révén, jelentősen hozzájárulva az innovációhoz, a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez az Unióban. A szolgáltatásaikkal azonban bizonyos esetekben a harmadik felek visszaélnek, hogy jogellenes online tevékenységet folytassanak. Különös aggodalomra ad okot, hogy a terrorista csoportok és támogatóik a terrorista tartalmak online terjesztése érdekében visszaélnek a tárhelyszolgáltatókkal az üzenetük terjesztése, a radikalizálódás és a toborzás, valamint a terrorista tevékenység elősegítése és irányítása érdekében. [Mód.5]

(3)  Bár egyéb tényezőket sem szabad figyelmen kívül hagyni, az online terrorista tartalmak jelenléte ösztönzi a terrorista cselekményeket elkövető személyek radikalizálódását, és ezért súlyos negatív következményekkel jár nem csak a felhasználók, a polgárok és a társadalom egésze, hanem valamint az ilyen tartalmakat tároló online szolgáltatók számára is, mivel aláássa felhasználóik bizalmát és károsítja üzleti modelljüket. Az online szolgáltatók központi szerepe fényében, valamint az általuk nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó technológiai eszközök és képességek fényében eszközökkel és képességekkel arányos módon az online szolgáltatóknak különös társadalmi felelősséget kell vállalniuk, hogy szolgáltatásaikat megvédjék a terroristák által elkövetett visszaélésektől és segítsék az illetékes hatóságokat segítsenek a szolgáltatásaik révén terjesztett terrorista tartalmak leküzdésében, egyúttal figyelembe véve a véleménynyilvánítás szabadságának, valamint az információk és eszmék fogadása és megosztása szabadságának alapvető fontosságát a nyitott és demokratikus társadalomban. [Mód. 6]

(4)  A tagállamok és a tárhelyszolgáltatók közötti önkéntes együttműködés keretében az online terrorista tartalmak elleni, 2015-ben megkezdett uniós szintű erőfeszítéseket egyértelmű jogszabályi keretnek kell kiegészítenie annak érdekében, hogy tovább korlátozzák a terrorista tartalomhoz való hozzáférést, és megfelelően kezelni lehessen a gyorsan változó problémát. Ez a jogi keret arra törekszik, hogy építsen az (EU) 2018/334 bizottsági ajánlás(3) által megerősített önkéntes erőfeszítésekre, és eleget tegyen az Európai Parlamentnek az illegális és káros tartalom kezelését célzó – a 2000/31/EK irányelvvel létrehozott horizontális keret szerinti – intézkedésekre, az Európai Tanácsnak pedig a terrorista cselekményekre felbujtó tartalmak automatikus felderítésének és eltávolításának javítására irányuló felszólítására. [Mód. 7]

(5)  E rendelet alkalmazása nem érintheti a 2000/31/EK irányelv(4) 14. cikkének alkalmazását. Különösen a tárhelyszolgáltató által e rendeletnek megfelelően hozott bármely intézkedés – beleértve a proaktív intézkedéseket is – önmagában nem vezethet ahhoz, hogy a szolgáltató elveszítse az említett rendelkezésben biztosított felelősség alóli mentességet. E rendelet nem érinti a nemzeti hatóságok és bíróságok azon hatáskörét, hogy megállapítsák a tárhelyszolgáltatók felelősségét olyan konkrét esetekben, amikor a 2000/31/EK irányelv 14. cikk szerinti felelősség alóli mentesség feltételei nem teljesülnek. [Mód. 8]

(6)  E rendelet meghatározza a tárhelyszolgáltatásokkal az online terrorista tartalom terjesztése céljából történő visszaéléseknek visszaélések elleni fellépésre az egységes piac zavartalan működésének biztosítása érdekében történő megelőzésére vonatkozó szabályokat, teljes mértékben tiszteletben tartva tartja az Unió jogrendjében ismertetett és különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában biztosított alapvető jogokat. [Mód. 9]

(7)  E rendelet célja az, hogy hozzájáruljon hozzájárul a közbiztonság védelméhez, és ugyanakkor megfelelő és szilárd biztosítékokat hoz létre kell létrehozni a szóban forgó alapvető jogok védelmének biztosítására. Mindez magában foglalja a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való jogot, a hatékony bírói jogvédelemhez való jogot, a véleménynyilvánítás szabadságának jogát, beleértve az információk fogadásának vagy megosztásának szabadságát, a vállalkozás szabadságát és a megkülönböztetésmentesség elvét. Az illetékes hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak csak olyan intézkedéseket szabad elfogadniuk, amelyek szükségesek, megfelelőek és arányosak egy demokratikus társadalomban, figyelembe véve a véleménynyilvánítás szabadságát és az információ fogadásának és közlésének szabadságát, valamint a magánélet, a családi élet és a személyes adatok védelme tiszteletben tartásához való jogot, amelyek tájékozódás szabadságát, amely a pluralista, demokratikus társadalom egyik alapköve alapkövei és az Unió alapját képező értékek közé tartoznak. Minden intézkedésnek kerülnie kell egyike. A a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságába való beavatkozásnak minősülő intézkedéseknek beavatkozást, és szigorúan célzott megközelítés révén a lehető leginkább célzottnak kell lenniük abban az értelemben, hogy a terrorista tartalmak terjesztése elleni fellépést terjesztésének megakadályozására kell szolgálniuk, de nem érinthetik az információk fogadásának vagy megosztásának szabadságát, figyelembe véve a tárhelyszolgáltatóknak a nyilvános vita elősegítésében, valamint a tények, vélemények és elképzelések terjesztésében és fogadásában – a jogszabályokkal összhangban – betöltött központi szerepét. A terrorizmus elleni hatékony online intézkedések és a véleménynyilvánítás szabadságának védelme nem ellentétes, hanem egymást kiegészítő és kölcsönösen megerősítő célok. [Mód. 10]

(8)  A hatékony jogorvoslathoz való jogot az EUSZ 19. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke rögzíti. Minden természetes vagy jogi személynek joga van az illetékes nemzeti bíróság előtti hatékony bírósági jogorvoslathoz az e rendelet alapján hozott bármely olyan intézkedés tekintetében, amely hátrányosan érintheti az adott személy jogait. E jog magában foglalja különösen azt a lehetőséget, hogy a tárhelyszolgáltatók és tartalomszolgáltatók hatékonyan megtámadhassák az eltávolítási végzést annak a tagállamnak a bírósága előtt, amelynek hatóságai az eltávolítási végzést kibocsátották, valamint hogy a tartalomszolgáltatók kifogásolhassák a tárhelyszolgáltató által tett konkrét intézkedéseket. [Mód. 11]

(9)  Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az egyértelműséget azon intézkedések vonatkozásában, amelyeket mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az illetékes hatóságoknak meg kell tenniük az online terrorista tartalmak terjesztésének megakadályozása terjesztése elleni fellépés érdekében, e rendeletnek megelőző céllal meg kell határoznia a terrorista tartalom fogalmát az (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelvben(5) foglalt, a terrorista bűncselekményekre vonatkozó fogalommeghatározásokra támaszkodva. Tekintettel arra, hogy a legkárosabb online terrorista propagandát kezelni tartalmak ellen fel kell lépni, a fogalommeghatározásnak olyan anyagokra és információkra kell kiterjednie, amelyeket terrorista bűncselekmények elkövetésére való felbujtás, azok támogatása vagy azokra való uszítás, az ahhoz szükséges utasítások, valamint a terrorista csoportban való részvétel támogatása céljára alkalmaznak vagy felhívás, valamint a terrorista csoportban való részvétel támogatása céljára alkalmaznak, előidézve annak veszélyét, hogy e bűncselekmények egyikét vagy többet közülük szándékosan elkövetik. A fogalommeghatározásnak az olyan tartalomra is ki kell terjednie, amely útmutatást nyújt robbanóanyagok, tűzfegyverek vagy más fegyverek, mérgező vagy veszélyes anyagok, valamint vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris anyagok készítéséhez vagy használatához, illetve amelyek a terrorista bűncselekmények elkövetése céljából alkalmazott egyéb – például a célpontok kiválasztására használt – módszerekről és technikákról szólnak. Ezek az információk különösen szövegeket, képeket, hangfelvételeket és videókat tartalmaznak. Annak értékelésekor, hogy a tartalom e rendelet értelmében terrorista tartalomnak minősül-e, az illetékes hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak figyelembe kell venniük az olyan tényezőket, mint például a nyilatkozatok jellege és megfogalmazása, a nyilatkozatok kontextusa és az, hogy milyen mértékben járhatnak káros következményekkel, hatást gyakorolva így a személyek biztonságára. Az értékelés során fontos tényezőnek minősül az a tény, hogy az anyagot egy uniós jegyzékben foglalt terrorista szervezet vagy személy készítette vagy terjesztette, az anyag neki tulajdonítható, illetve a nevében készítették vagy terjesztették. Az oktatási, újságírói vagy kutatási célokra vagy pedig a terrorista tevékenységekkel szembeni ismeretterjesztés céljára terjesztett tartalmakat megfelelően védeni kell. Különösen olyan esetekben, amikor a tartalomszolgáltató szerkesztői felelősséggel rendelkezik, a terjesztett anyag eltávolításával kapcsolatos valamennyi döntés során figyelembe kell venni az Unió jogával és az Alapjogi Chartával összhangban álló, sajtó- vagy médiaszabályozás útján létrehozott újságírói normákat. Továbbá érzékeny politikai témákról folytatott nyilvános viták során kifejtett radikális, vitatkozó vagy vitatható álláspontok nem tekintendők terrorista tartalomnak. [Mód. 12]

(10)  A hatály azon online tárhelyszolgáltatókra való kiterjesztése érdekében, amelyek terrorista tartalmat terjesztenek, e rendeletet alkalmazni kell az információs társadalommal összefüggő azon szolgáltatásokra, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő által szolgáltatott információkat a kérésére tárolják, valamint a tárolt információkat harmadik felek a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszik, függetlenül attól, hogy ez a tevékenység pusztán technikai, automatikus és passzív jellegű-e. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtói közé tartoznak például a közösségi média platformok, a videoközvetítési szolgáltatások, a video-, kép- és hangmegosztási szolgáltatások, a fájlmegosztást és más felhőalapú szolgáltatások, amennyiben azok az információkat a nyilvánosság harmadik felek rendelkezésére bocsátják, valamint azok a weboldalak, ahol a felhasználók kommentárokat hagyhatnak és értékeléseket tehetnek közzé. A rendeletet az Unión kívül letelepedett, de az Unión belül szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatókra is alkalmazni kell, mivel azon tárhelyszolgáltatók jelentős hányada, amelyeknek szolgáltatásai esetében fennáll a terrorista tartalom megjelenésének veszélye, harmadik országokban rendelkezik székhellyel. Mindennek biztosítania kell, hogy a digitális egységes piacon működő valamennyi vállalat ugyanazoknak a követelményeknek feleljen meg, a letelepedés helye szerinti országtól függetlenül. Annak eldöntése, hogy egy szolgáltató kínál-e szolgáltatásokat az Unióban, annak értékelését teszi szükségessé, hogy a szolgáltató lehetővé teszi-e egy vagy több tagállamban jogi személyek vagy természetes személyek számára, hogy igénybe vegyék szolgáltatásait. Ugyanakkor egy szolgáltató honlapjának vagy egy e-mail-címnek és más elérhetőségeknek a puszta hozzáférhetősége egy vagy több tagállamban önmagában nem lehet elégséges feltétele e rendelet alkalmazásának. E rendelet nem alkalmazandó a felhőalapú szolgáltatásokra, beleértve a vállalkozások közötti felhőalapú szolgáltatásokat, amelyekre vonatkozóan a szolgáltatónak nincsenek szerződéses jogai azt illetően, hogy ügyfelei vagy a szóban forgó ügyfelek végfelhasználói milyen tartalmat tárolnak és azt hogyan dolgozzák fel, illetve hogyan hozzák nyilvánosságra, és ahol a szolgáltatónak nincs technikai képessége az ügyfelei vagy a szolgáltatásaik végfelhasználói által tárolt adott tartalom eltávolítására. [Mód. 13]

(11)  Az Unióval fennálló érdemi kapcsolat releváns a rendelet hatályának meghatározása szempontjából. Az Unióval való ilyen érdemi kapcsolat akkor tekinthető megvalósultnak, ha a szolgáltató az Unióban letelepedett, ilyen telephely hiányában az érdemi kapcsolat kritériumát annak alapján kell értékelni, hogy egy vagy több tagállamban jelentős számú felhasználó található-e, vagy a tevékenységek egy vagy több tagállamra irányulnak-e. Az egy vagy több tagállam felé irányuló tevékenység fennállása az összes releváns körülmény alapján állapítható meg, beleértve az olyan tényezőket is, mint az e tagállamban általában használt nyelv vagy pénznem használata, illetve az áruk és szolgáltatások megrendelésének lehetősége. A valamely tagállam felé irányuló tevékenység fennállása levezethető abból is, ha rendelkezésre áll egy alkalmazás a vonatkozó nemzeti alkalmazás-áruházban, ha helyi hirdetéseket vagy az e tagállamban használt nyelvű hirdetéseket közölnek, illetve az ügyfelekkel fenntartott kapcsolatok kezeléséből is, például abban az esetben, ha az e tagállamban általában használt nyelven kínálnak ügyfélszolgáltatásokat. Az érdemi kapcsolat fennállása akkor is vélelmezhető, ha a szolgáltató tevékenysége az 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(6) 17. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében egy vagy több tagállamra irányul. Másfelől az (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendeletben(7) rögzített hátrányos megkülönböztetés tilalmának való megfelelés érdekében történő puszta szolgáltatásnyújtás kizárólag ezen az alapon nem tekinthető az Unióban található meghatározott területre irányuló vagy azt célzó tevékenységnek. [Mód. 14]

(12)  A tárhelyszolgáltatóknak bizonyos gondossági kötelezettségeket kell teljesíteniük annak érdekében, hogy megelőzzék a terrorista tartalmak terjesztését fellépjenek a terrorista tartalmaknak a nyilvánosság felé történő terjesztése ellen a szolgáltatásaik során. E gondossági kötelezettségek nem jelentenek általános nyomonkövetési kötelezettséget. kötelezettséget arra, hogy a tárhelyszolgáltató nyomon kövesse az általa tárolt információkat, illetve nem teszik általános kötelezettséggé az illegális tevékenységekre utaló tények vagy körülmények utáni kutatást. A gondossági kötelezettségeknek magukban kell foglalniuk azt is, hogy e rendelet alkalmazásakor a tárhelyszolgáltatók átlátható, gondosan, arányos és megkülönböztetéstől mentes módon járnak el az általuk tárolt tartalom tekintetében, különösen a saját szerződési feltételeik végrehajtása során, a nem terrorista tartalom eltávolításának elkerülése érdekében. Az eltávolítást vagy a hozzáférhetetlenné tételt a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának, az információ és eszmék fogadása és megosztása szabadságának egy nyitott és demokratikus társadalomban, valamint a tömegtájékoztatás szabadságának és sokszínűségének tiszteletben tartása mellett kell elvégezni. [Mód. 15]

(13)  A jogrendekbőlAz eltávolítási végzésekből eredő olyan eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére kötelezik, az illetékes hatóságok által végzett értékelést követően harmonizálni kell. A tagállamoknak továbbra is maguk dönthetnek az illetékes hatóságok megválasztásáról, lehetővé téve számukra, hogy közigazgatási, bűnüldözési vagy igazságügyi igazságügyi hatóságot, vagy függetlenül működő közigazgatási vagy bűnüldözési hatóságokat bízzanak meg e feladattal. Tekintettel a terrorista tartalom online szolgáltatások közötti terjesztésének gyorsaságára, ez a rendelkezés kötelezettséget ró a tárhelyszolgáltatókra annak biztosítása érdekében, hogy az eltávolítási végzésben azonosított terrorista tartalmat az eltávolítási végzés átvételétől számított egy órán belül eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné tegyék. A tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós felhasználók számára. [Mód. 16]

(14)  Az illetékes hatóság az eltávolítási végzést közvetlenül továbbítja a címzettnek és a kapcsolattartó pontnak tárhelyszolgáltató kapcsolattartó pontjának, és amennyiben a tárhelyszolgáltató székhelye egy másik tagállamban található, e másik tagállam illetékes hatóságának az írásbeli dokumentálást lehetővé tevő bármely elektronikus úton, feltéve hogy az lehetővé teszi a szolgáltató számára a hitelesség megállapítását – beleértve a végzés elküldési és kézhezvételi dátumának és időpontjának pontosságát –, mint például biztonságos e-mail és platformok, valamint más biztonságos csatornák, beleértve a szolgáltató által rendelkezésre bocsátottakat is, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokkal összhangban. Ez a követelmény különösen a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(8) szerinti minősített ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások használatával teljesíthető. [Mód. 17]

(15)  Az illetékes hatóságok vagy az Europol által küldött értesítések olyan hatékony és gyors eszközt jelentenek, amelyek felhívják a tárhelyszolgáltatók figyelmét szolgáltatásaik specifikus tartalmára. Az eltávolítási végzések mellett továbbra is lehetővé kell tenni ezt a mechanizmust, amely figyelmezteti a tárhelyszolgáltatót arra az információra, amely esetleg terrorista tartalomnak tekinthető, hogy a szolgáltatók önkéntesen mérlegeljék annak összeegyeztethetőséget a szerződési feltételeikkel. Fontos, hogy a tárhelyszolgáltatók prioritásként értékeljék ezeket az értesítéseket, és gyors visszajelzést adjanak a megtett intézkedésekről. Továbbra is a tárhelyszolgáltatóé a végső döntés, hogy eltávolítja-e a tartalmat, mivel az nem egyeztethető össze a szerződési feltételekkel. E rendeletnek az értesítésekre vonatkozó végrehajtása során az Europolnak az (EU) 2016/794 rendeletben(9) megállapított megbízatása változatlanul fennáll. [Mód. 18]

(16)  A terrorista tartalmak hatékony azonosításához és eltávolításához szükséges lépték és gyorsaság miatt az arányos, konkrét proaktív intézkedések – többek között bizonyos esetekben automatizált eszközök használata révén – alapvető szerepet játszanak az online és offline terrorista tartalmak kezelésében. A terrorista tartalomhoz szolgáltatásaikon keresztül való hozzáférés csökkentése érdekében a tárhelyszolgáltatóknak meg kell vizsgálniuk, hogy helyénvaló-e konkrét proaktív intézkedéseket tenni a terrorista tartalomnak való kitettség kockázatától és szintjétől függően, valamint a harmadik felek jogaira és az információ fogadásához és megosztásához a tájékoztatáshoz fűződő közérdekre gyakorolt hatások függvényébenm különösen akkor, ha jelentős szintű a terrorista tartalomnak való kitettség és a kapott eltávolítási végzések mennyisége. Következésképpen a tárhelyszolgáltatóknak meg kell határozniuk, hogy milyen megfelelő, célzott, hatékony és arányos konkrét proaktív intézkedéseket kell tenniük. Ez a követelmény nem jelent általános nyomonkövetési kötelezettséget. Ezek a konkrét intézkedések magukban foglalhatják az illetékes hatóságoknak történő rendszeres jelentéstételt, a szolgáltatások számára a terrorista tartalmak nyilvános terjesztésével szembeni védelmet biztosító intézkedésekkel foglalkozó emberi erőforrások növelését, valamint a bevált gyakorlatok cseréjét. Ezen értékelés keretében a tárhelyszolgáltatónak címzett eltávolítási végzések és értesítések hiánya jelzi a terrorista tartalomnak való kitettség alacsony szintjét. [Mód. 19]

(17)  Ha proaktív konkrét intézkedésekre kerül sor, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a felhasználóknak a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságára vonatkozó joga – beleértve az információk szabad fogadását és közlését is – szabadságára, valamint az információk és eszmék egy nyitott és demokratikus társadalomban való szabad fogadása és közlése szabadságára vonatkozó joga megmaradjon. A törvényben meghatározott bármely követelmény – beleértve a személyes adatok védelméről szóló jogszabályokat is – mellett a tárhelyszolgáltatóknak kellő gondossággal kell eljárniuk és biztosítékokat kell alkalmazniuk, köztük különösen az emberi felügyeletet és az ellenőrzéseket, hogy adott esetben elkerülhetők legyenek a nem szándékos és téves határozatok, amelyek a terrorista tartalomnak nem minősülő tartalom eltávolításához vezetnek. Ez különösen fontos, amikor a tárhelyszolgáltatók automatizált eszközöket használnak a terrorista tartalmak felderítésére. Az automatizált eszközök használatára vonatkozó határozatokat – függetlenül attól, hogy azokat a tárhelyszolgáltató maga vagy az illetékes hatóság kérése alapján hozza meg – értékelni kell az alapul szolgáló technológia megbízhatósága és az alapvető jogokra gyakorolt hatása tekintetében. [Mód. 20]

(18)  Annak biztosítása érdekében, hogy a terrorista tartalomnak kitett tárhelyszolgáltatók megfelelő intézkedéseket hozzanak a szolgáltatásaikkal való visszaélések megakadályozására, az illetékes hatóságoknak fel kell kérniük a jogerőre emelkedett hatóságnak fel kell kérnie a jelentős számú végleges eltávolítási végzést kapott tárhelyszolgáltatókat, hogy a meghozott proaktív konkrét intézkedésekről jelentést tegyenek. Ezek lehetnek olyan intézkedések, amelyek megakadályozzák az olyan terrorista tartalmak újbóli feltöltését, amelyeket a kézhez kapott eltávolítási végzés vagy értesítés eredményeként eltávolítottak vagy hozzáférhetetlenné tettek, úgy, hogy összevetik azokat az ismert terrorista tartalmat tartalmazó köz- vagy magántulajdonban lévő eszközökkel. Alkalmazhatnak megbízható technikai eszközöket az új terrorista tartalmak azonosítására, akár a piacon rendelkezésre álló, akár a tárhelyszolgáltató által kifejlesztett eszközök felhasználásával. A szolgáltatónak jelentést kell tennie az adott proaktív konkrét intézkedésekről annak érdekében, hogy az illetékes hatóság megítélhesse, hogy az intézkedések szükségesek, hatékonyak és arányosak-e, valamint hogy az automatizált eszközök használata esetén a tárhelyszolgáltató rendelkezik-e az emberi felügyelethez és ellenőrzéshez szükséges képességekkel. Az intézkedések szükségességének, hatékonyságának és arányosságának értékelése során az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük a releváns paramétereket, beleértve a szolgáltató számára kibocsátott eltávolítási végzések és értesítések számát, annak méretét és gazdasági kapacitását kapacitásukat és a szolgáltatásának a terrorista tartalom terjesztése terén gyakorolt hatását (például az uniós felhasználók számát figyelembe véve) , valamint a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága érdekében létrehozott biztosítékokat és a legális tartalom korlátozása eseteinek számát. [Mód. 21]

(19)  A kérelmet követően az illetékes hatóságnak párbeszédet kell folytatnia a tárhelyszolgáltatóval a szükséges konkrét proaktív intézkedésekről. Szükség esetén az illetékes hatóságnak köteleznie kell a tárhelyszolgáltatót a szükséges intézkedések felülvizsgálatára, valamint köteleznie kell a megfelelő, hatékony és arányos proaktív konkrét intézkedések elfogadásáraelfogadását kell előírnia, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a meghozott intézkedések nem elegendőek a kockázatok kezelésére. A konkrét proaktív intézkedések bevezetésére vonatkozó határozat elvben nem vezethet a 2000/31/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott általános nyomonkövetési kötelezettség bevezetéséhez. Figyelembe véve a terrorista tartalom terjesztésével kapcsolatos különösen súlyos kockázatokat, az illetékes hatóságok által e rendelet alapján elfogadott határozatok eltérhetnek a felelnek meg a szükségesség és az arányosság elvének, valamint nem elegendőek a kockázatok kezelésére. Az illetékes hatóság csak olyan konkrét intézkedéseket kérhet, amelyek végrehajtása a tárhelyszolgáltatótól ésszerűen elvárható, figyelembe véve többek között a tárhelyszolgáltatók pénzügyi és egyéb forrásait. A konkrét proaktív intézkedések végrehajtására vonatkozó kérelem nem vezethet a 2000/31/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott általános nyomonkövetési kötelezettség bevezetéséhez. megállapított megközelítéstől egyes olyan konkrét, célzott intézkedések tekintetében, amelyek elfogadása nyomós közbiztonsági okokból szükséges. Az ilyen határozatok elfogadása előtt az illetékes hatóságnak méltányos egyensúlyt kell kialakítania a közérdekű célok és az érintett alapvető jogok között, különösen ideértve a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, valamint a vállalkozás szabadságát, és megfelelő indokolást kell adnia. [Mód. 22]

(20)  A tárhelyszolgáltatóknak az eltávolított tartalom és a kapcsolódó adatok megőrzésére vonatkozó kötelezettségét konkrét célok tekintetében kell meghatározni, és a szükséges időtartamra kell korlátozni. A megőrzésre vonatkozó követelményt ki kell terjeszteni a kapcsolódó adatokra, amennyiben az ilyen adatok a kérdéses tartalom eltávolításának következményeként egyébként elvesznének. A kapcsolódó adatok magukban foglalhatnak olyan adatokat, mint például az „előfizetői adatok”, ideértve különösen a tartalomszolgáltató személyazonosságára vonatkozó adatokat, valamint a „hozzáférési adatok”, ideértve például a tartalomszolgáltató általi használat dátumát és időpontját, a szolgáltatásba való belépés és kilépés időpontját, az internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltató által a tartalomszolgáltató részére kiosztott IP-címmel együtt. [Mód. 23]

(21)  A tartalom közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati vagy jogorvoslati eljárás céljából való megőrzésére vonatkozó kötelezettség szükséges és indokolt annak érdekében, hogy biztosítsák az olyan tartalomszolgáltató hatékony jogorvoslati lehetőségeit, akinek a tartalmát eltávolították, illetve hozzáférhetetlenné tették, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a felülvizsgálati eljárás eredményétől függően a szóban forgó tartalmat eredeti állapotában visszaállítsák. A tartalom nyomozati és ügyészi célokból történő megőrzésének kötelezettsége indokolt és szükséges, tekintettel arra az értékre, amelyet ez az anyag a terrorista tevékenység felszámolása vagy megelőzése tekintetében képvisel. Amennyiben a vállalatok az anyagot eltávolítják vagy hozzáférhetetlenné teszik, különösen a saját proaktív konkrét intézkedéseik révén, és nem tájékoztatják az érintett késlekedés nélkül tájékoztatniuk kell az illetékes bűnüldöző hatóságot, mivel megítélésük szerint az anyag nem tartozik e rendelet 13. cikke (4) bekezdésének hatálya alá,.hatóságoknak nem feltétlenül van tudomása a tartalom létezéséről. Ezért Aa terrorista bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése és a vádeljárás lefolytatása céljából is indokolt a tartalom megőrzése. E célból a terrorista tartalmat és a kapcsolódó adatokat csak meghatározott ideig szabad tárolni, amely lehetővé teszi a bűnüldöző hatóságok számára a tartalom ellenőrzését és annak eldöntését, hogy az említett konkrét célok érdekében szükség van-e rá. Ez az időszak nem haladhatja meg a hat hónapot. A terrorista bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése és a vádeljárás lefolytatása céljából az előírt adatmegőrzés olyan adatokra korlátozódik, amelyek valószínűleg kapcsolódnak a terrorista bűncselekményekhez, és ezért hozzájárulhatnak a terrorista bűncselekmények büntetőeljárás alá vonásához vagy a közbiztonságot fenyegető súlyos kockázatok megelőzéséhez. [Mód. 24]

(22)  Az arányosság biztosítása érdekében a megőrzési időszakot hat hónapra kell korlátozni annak érdekében, hogy a tartalomszolgáltatók számára elegendő idő álljon rendelkezésre a felülvizsgálati eljárás megindításához, és vagy lehetővé tegyék a bűnüldözési célú hozzáférést a terrorista bűncselekmények nyomozásához és a vádeljárás lefolytatásához szükséges adatokhoz. Ez az időszak azonban a felülvizsgálatot végző hatóság kérésére meghosszabbítható a szükséges ideig abban az esetben, amikor a felülvizsgálati vagy jogorvoslati eljárást megindítják, de az a hat hónapos időszakon belül nem zárul le. Ennek az időtartamnak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a bűnüldöző hatóságok megőrizhessék a nyomozással és a büntetőeljárással kapcsolatos szükséges anyagokat bizonyítékokat, miközben biztosítják az érintett alapvető jogokkal fennálló egyensúlyt. [Mód. 25]

(23)  Ez a rendelet nem érinti a tagállamok nemzeti jogával és az uniós jogszabályokkal szabályozott eljárási garanciákat és vizsgálati eljárási intézkedéseket, amelyek a terrorista bűncselekmények nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából megőrzött tartalomhoz és kapcsolódó adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatosak.

(24)  A tárhelyszolgáltatók terrorista tartalommal kapcsolatos politikáinak átláthatósága alapvető fontosságú a felhasználók felé való elszámoltathatóságuk növelése és a polgárok digitális egységes piacba vetett bizalmának megerősítése szempontjából. Kizárólag az adott évben eltávolítási végzéseket kapott tárhelyszolgáltatóknak kötelező A tárhelyszolgáltatóknak éves átláthatósági jelentéseket kell közzétenniük, amelyek érdemi információkat tartalmaznak a terrorista tartalom felderítésével, azonosításával és eltávolításával kapcsolatban hozott intézkedésekről. [Mód.  26]

(24a)  Az eltávolítási végzések kiadásában illetékes hatóságoknak továbbá átláthatósági jelentéseket kell közzétenniük, amelyek ismertetik az eltávolítási végzések és az elutasítások számát, a terrorista bűncselekmények felderítéséhez és büntetőeljárás lefolytatásához vezető azonosított terrorista tartalmak számát, valamint a tévesen terrorista tartalomként azonosított tartalmak számát. [Mód. 27]

(25)  A panasztételi eljárások a véleménynyilvánítás és a tájékozódás az információk és eszmék egy nyitott és demokratikus társadalomban való megismerésének és megosztásának szabadsága alapján védett tartalmak téves eltávolításának megakadályozásához szükségesek. A tárhelyszolgáltatóknak ezért felhasználóbarát panaszkezelési mechanizmusokat kell létrehozniuk, és gondoskodniuk kell arról, hogy a panaszokat azonnal és a tartalomszolgáltató felé teljes mértékben átlátható módon kezeljék. Az a követelmény, hogy a tárhelyszolgáltató a tévesen eltávolított tartalmat visszaállítsa, nem érinti a tárhelyszolgáltatóknak azt a lehetőségét, hogy saját szerződési feltételeiket más indokkal érvényesítsék. [Mód. 28]

(26)  Az EUSZ 19. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke szerinti hatékony jogvédelem megköveteli, hogy a személyeknek lehetősége legyen arra, hogy megismerjék az általuk feltöltött tartalom eltávolításának vagy hozzáférhetetlenné tételének indokait. E célból a tárhelyszolgáltatónak a tartalomszolgáltató rendelkezésére kell bocsátania olyan érdemi információkat, amelyek lehetővé teszik a tartalomszolgáltató számára a határozat vitatását. Ez azonban nem feltétlenül teszi szükségessé a tartalomszolgáltató értesítését. mint az eltávolítás vagy a hozzáférhetetlenné tétel indokai és a lépések jogalapja, amelyek lehetővé teszik a tartalomszolgáltató számára a döntés vitatását. A körülményektől függően a tárhelyszolgáltatók a terrorista tartalomnak minősülő tartalmat egy üzenettel helyettesíthetik, amely szerint a tartalmat az e rendelettel összhangban eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették. Kérésre a tartalomszolgáltatót tájékoztatni kell az indokokról, valamint a határozat vitatásához rendelkezésre álló lehetőségekről. Amennyiben az illetékes hatóságok úgy döntenek, hogy a közbiztonság érdekében – többek között a nyomozással összefüggésben – helytelennek vagy kontraproduktívnak tekinthető a tartalomszolgáltató közvetlen értesítése a tartalom eltávolításáról vagy hozzáférhetetlenné tételéről. [Mód. 29]

(27)  Az átfedések és a nyomozásokba való beavatkozás elkerülése, valamint az érintett szolgáltatók költségeinek minimalizálása érdekében az illetékes hatóságok tájékoztatják egymást, munkájukat koordinálják és együttműködnek egymással, valamint adott esetben az Europollal az eltávolítási végzések kibocsátása, illetve a tárhelyszolgáltatóknak küldött értesítések történő kibocsátása tekintetében. E rendelet rendelkezéseinek végrehajtása során az Europol a jelenlegi megbízatásával és a hatályos jogi kerettel összhangban nyújthat támogatást. [Mód. 30]

(27a)  Az Europol által küldött értesítések olyan hatékony és gyors eszközt jelentenek, amelyek felhívják a tárhelyszolgáltatók figyelmét szolgáltatásaik specifikus tartalmára. Az eltávolítási végzések mellett továbbra is lehetővé kell tenni ezt a mechanizmust, amely figyelmezteti a tárhelyszolgáltatót arra az információra, amely esetleg terrorista tartalomnak tekinthető, hogy a szolgáltatók önkéntesen mérlegeljék annak összeegyeztethetőséget a szerződési feltételeikkel. Fontos, hogy a tárhelyszolgáltatók együttműködjenek az Europollal, prioritásként értékeljék az értesítéseit, és gyors visszajelzést adjanak a megtett intézkedésekről. Továbbra is a tárhelyszolgáltatóé a végső döntés, hogy eltávolítja-e a tartalmat, mivel az nem egyeztethető össze a szerződési feltételekkel. E rendelet végrehajtása során az Europolnak az (EU) 2016/794 rendeletben(10) megállapított megbízatása változatlanul fennáll. [Mód. 31]

(28)  A proaktív tárhelyszolgáltatók által hozott intézkedések hatékony és kellően koherens végrehajtásának biztosítása érdekében a tagállamok illetékes hatóságainak kapcsolatba kell lépniük egymással a tárhelyszolgáltatókal az eltávolítási végzések és a konkrét proaktív intézkedések azonosítása, végrehajtása és értékelése tekintetében folytatott megbeszélésekkel kapcsolatban. Hasonlóképpen Ilyen együttműködésre van szükség a szankciókra vonatkozó szabályok elfogadásával, valamint a szankciók végrehajtásával és érvényesítésével kapcsolatban is. [Mód. 32]

(29)  Alapvető fontosságú, hogy a szankciók kiszabása tekintetében hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság teljes körű tájékoztatást kapjon az eltávolítási végzésekről és az értesítésekről, valamint a tárhelyszolgáltató és a más tagállambeli az érintett illetékes hatóság közötti azokat követően zajló információcseréről. E célból a tagállamok biztosítják a megfelelő és biztonságos kommunikációs csatornákat és mechanizmusokat, lehetővé téve, hogy a vonatkozó információkat kellő időben megosszák. [Mód. 33]

(30)  Az illetékes hatóságok és a tárhelyszolgáltatók közötti gyors információcsere megkönnyítése és a párhuzamos erőfeszítések elkerülése érdekében a tagállamok igénybe vehetik az Europol által kifejlesztett eszközöket, mint például az internetes tartalmak jelentésére szolgáló applikációt (IRMa) vagy az azok helyébe lépő eszközöket.

(31)  Bizonyos terrorista tartalmak különösen súlyos következményei miatt a tárhelyszolgáltatóknak haladéktalanul tájékoztatniuk kell az érintett tagállam hatóságait, illetve a székhelyük vagy jogi képviselőjük helye szerinti illetékes hatóságokat a terrorista bűncselekmények minden olyan bizonyítékáról, amelyről tudomást szereznek. Az arányosság biztosítása érdekében ez a kötelezettség az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott terrorista bűncselekményekre korlátozódik. A tájékoztatási kötelezettség nem jelenti azt, hogy a tárhelyszolgáltató köteles aktívan ilyen bizonyítékot keresni. Az érintett tagállam az a tagállam, amely az elkövető vagy a bűncselekmény potenciális áldozatának állampolgársága, vagy a terrorcselekmény célhelye alapján az (EU) 2017/541 irányelv szerint terrorista bűncselekmények felderítése és a vádeljárás lefolytatása tekintetében joghatósággal rendelkezik. Kétség esetén a tárhelyszolgáltató továbbíthatja információt az Europolnak, amely megbízatásának megfelelően nyomon követi az információkat, beleértve az érintett nemzeti hatóságoknak történő továbbítást is.

(32)  A tagállam illetékes hatóságai számára lehetővé kell tenni, hogy ezeket az információkat felhasználják a tagállami vagy uniós jog alapján rendelkezésre álló nyomozati cselekményekhez, ideértve a büntetőügybeli elektronikus bizonyítékokra vonatkozó, közlésre és megőrzésre kötelező európai határozatokról szóló rendelet(11) szerinti, közlésre kötelező európai határozat kibocsátását is.

(33)  A tárhelyszolgáltatók és a tagállamok egyaránt kapcsolattartó pontokat alakítanak ki, amelyek megkönnyítik az eltávolítási végzések és az értesítések gyors kezelését. A jogi képviselővel ellentétben a kapcsolattartó pont műveleti célokat szolgál. A tárhelyszolgáltató kapcsolattartási pontjának minden olyan célzott eszközt tartalmaznia kell, amely lehetővé teszi az eltávolítási végzések és az értesítések elektronikus benyújtását, valamint a gyors adatkezelést lehetővé tevő technikai és személyi erőforrásokat. A tárhelyszolgáltató kapcsolattartó pontjának nem kell az Unió területén lennie, és a tárhelyszolgáltató szabadon kijelölhet egy meglévő kapcsolattartó pontot, feltéve, hogy ez a kapcsolattartó képes az e rendeletben előírt feladatok ellátására. Annak biztosítása érdekében, hogy az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belül eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné tegyék a terrorista tartalmat, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a kapcsolattartó pontok a hét minden napján 24 órában elérhetőek legyenek. A kapcsolattartó pontra vonatkozó információnak tartalmaznia kell a nyelvet, amelyen a kapcsolattartó ponthoz lehet fordulni. A tárhelyszolgáltatók és az illetékes hatóságok közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében a tárhelyszolgáltatókat arra ösztönzik, hogy tegyék lehetővé a kommunikációt az Unió egyik olyan hivatalos nyelvén, amelyen szerződési feltételeik elérhetőek. [Mód. 34]

(34)  A szolgáltatók számára előírt azon általános követelmény hiányában, miszerint az Unió területén fizikai jelenlétet kellene biztosítaniuk, szükség van az egyértelműség biztosítására annak tekintetében, hogy az Unión belül szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatók melyik tagállam joghatósága alá tartoznak. Főszabály szerint a tárhelyszolgáltató annak a tagállamnak a joghatósága alá tartozik, ahol a székhelye található, vagy amelyben jogi képviselőt jelölt ki. Mindazonáltal, amennyiben egy másik tagállam eltávolítási végzést bocsát ki, a hatóságai számára lehetővé kell tenni, hogy végzéseiket nem büntető jellegű kényszerintézkedések – például a kényszerítő bírságok – révén érvényesítsék. Azon tárhelyszolgáltató tekintetében, amely az Unióban nem rendelkezik telephellyel, és nem jelöl ki jogi képviselőt, a tagállamok mindazonáltal képesnek kell lenniük arra, hogy szankciókat szabjanak ki, feltéve, hogy tiszteletben tartják a non bis in idem elvét. [Mód. 35]

(35)  Az Unióban nem letelepedett tárhelyszolgáltatónak írásban jogi képviselőt kell kijelölniük az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítésének és érvényesítésének biztosítása érdekében. A tárhelyszolgáltatók meglévő jogi képviselőt is igénybe vehetnek, feltéve hogy az említett jogi képviselő képes az e rendeletben előírt feladatok ellátására. [Mód. 36]

(36)  A jogi képviselőnek jogi felhatalmazással kell rendelkeznie arra, hogy a tárhelyszolgáltató nevében eljárjon.

(37)  E rendelet alkalmazásában a tagállamoknak ki kell jelölniük az illetékes hatóságokat. Az illetékes hatóságok kijelölésére vonatkozóegy közös igazságügyi vagy funkcionálisan független közigazgatási hatóságot. Ez a követelmény nem teszi szükségessé feltétlenül írja elő új hatóságok hatóság létrehozását, hanem az e rendeletben meghatározott feladatokkal a már létező szervet szerveket is meg lehet bízni. Ez a rendelet előírja az eltávolítási végzések és értesítések kibocsátása, a proaktív konkrét intézkedések felügyelete és a szankciók kiszabása tekintetében illetékes hatóság hatóságok kijelölését. A tagállamok döntik el, hány hatóságot kívánnak kijelölni ezekre a feladatokra. A tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot az e rendelet alapján kijelölt illetékes hatóságról, a Bizottság pedig online közzéteszi az illetékes hatóságok tagállamonkénti listáját. Az online nyilvántartásnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie annak érdekében, hogy a tárhelyszolgáltatók gyorsan ellenőrizni tudják az eltávolítási végzések hitelességét. [Mód. 37]

(38)  Szankciók szükségesek annak biztosításához, hogy a tárhelyszolgáltatók hatékonyan teljesítsék az e rendelet szerinti kötelezettségeket. A tagállamoknak szabályokat kell elfogadniuk a szankciókra vonatkozóan, beleértve adott esetben a bírságok megállapításáról szóló iránymutatásokat is. Különösen súlyos szankciókat Szankciókat kell megállapítani abban az esetben, ha a tárhelyszolgáltató tárhelyszolgáltatók rendszeresen és tartósan elmulasztják az e rendelet szerinti kötelezettségeik teljesítését.elmulasztja a terrorista tartalomnak az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belüli eltávolítását vagy hozzáférhetetlenné tételét. Az egyedi esetekben történő meg nem felelés szankcionálható, a non bis in idem és az arányosság elvének tiszteletben tartása és annak biztosítása mellett, hogy az ilyen szankciók figyelembe vegyék a rendszeres mulasztást. A jogbiztonság biztosítása érdekében a rendeletnek meg kell határoznia, hogy a vonatkozó kötelezettségek milyen mértékben tartoznak a szankciók hatálya alá. A 6. cikknek való meg nem felelés miatti szankciókat csak a 6. cikk (2) bekezdése szerinti jelentéstétel előírása alapján felmerülő kötelezettségek, vagy a 6. cikk (4) bekezdése szerinti további konkrét intézkedések végrehajtására felhívó kérelem proaktív intézkedéseket előíró határozat tekintetében lehet elfogadni. Annak meghatározásakor, hogy pénzügyi szankciókat kell-e kiszabni, kellő figyelmet kell fordítani a szolgáltató pénzügyi forrásaira. Ezenkívül az illetékes hatóságnak figyelembe kell vennie azt is, hogy a tárhelyszolgáltató induló innovatív vállalkozás, illetve kis- vagy középvállalkozás-e, és eseti alapon kell elbírálnia, hogy a vállalkozás képes-e megfelelően teljesíteni az eltávolítási végzésben foglaltakat. A tagállamok biztosítják, hogy a szankciók ne ösztönözzék a terrorista tartalomnak nem minősülő tartalom eltávolítását. [Mód. 38]

(39)  Az egységes formanyomtatványok használata megkönnyíti az együttműködést és az információcserét az illetékes hatóságok és a szolgáltatók között, lehetővé téve számukra, hogy gyorsabban és hatékonyabban kommunikáljanak. Különösen fontos az eltávolítási végzés kézhezvételét követő gyors fellépés biztosítása. A formanyomtatványok csökkentik a fordítási költségeket és hozzájárulnak a minőség magas szintjéhez. A válaszokra szolgáló formanyomtatványoknak hasonlóképpen lehetővé kell tenniük a szabványosított információcserét, és ez különösen fontos, ha a szolgáltatók nem tudnak megfelelni a követelményeknek. A hitelesített benyújtási csatornák garantálni tudják az eltávolítási végzés hitelességét, beleértve a végzés elküldési és kézhezvételi időpontjának pontosságát.

(40)  Annak érdekében, hogy szükség esetén gyorsan módosíthassák az e rendelet céljából alkalmazandó formanyomtatványok tartalmát, a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa e rendelet I., II. és III. mellékletét. Annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni a technológia és a kapcsolódó jogi keret fejlődését, a Bizottságot fel kell hatalmazni továbbá arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából az illetékes hatóságok által az eltávolítási végzések továbbításához használandó elektronikus eszközökre vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak(12) megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(41)  A tagállamoknak információt kell gyűjteniük a jogszabály végrehajtásáról, többek között az e rendelet következtében sikeresen felderített, kivizsgált, és büntetőeljárás alá vont terrorista bűncselekmények számáról. Részletes programot kell létrehozni e rendelet kimeneteinek, eredményeinek és hatásainak nyomon követésére annak érdekében, hogy becsatornázzák azokat a jogszabályok értékelésébe. [Mód. 39]

(42)  A végrehajtási jelentésben szereplő megállapítások és következtetések, valamint a nyomon követés eredményei alapján a Bizottságnak legkorábban e rendelet hatálybalépése után három egy évvel jelentést készít a rendelet értékeléséről. Az értékelésnek a hatékonyság, szükségesség, arányosság,eredményesség, relevancia, koherencia és az uniós hozzáadott érték öt hét kritériumán kell alapulnia. A Bizottság értékelni fogja a rendeletben előírt különböző operatív és technikai intézkedések működését, köztük a terrorista tartalom felderítését, azonosítását és eltávolítását célzó intézkedések hatékonyságát, a biztosítéki mechanizmusok hatékonyságát, valamint a potenciálisan érintett alapvető jogokra, ezen belül a véleménynyilvánítás szabadságára, az információ fogadásának és megosztásának szabadságára, a tömegtájékoztatás szabadságához és sokszínűségéhez való jogra, a vállalkozás szabadságára, valamint a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való jogra gyakorolt hatásokat. A Bizottság értékeli továbbá a harmadik felek potenciálisan érintett jogaira és érdekeire gyakorolt hatásokat, ideértve a tartalomszolgáltatók tájékoztatására vonatkozó követelmény felülvizsgálatát. [Mód. 40]

(43)  Mivel e rendelet célját, nevezetesen a digitális egységes piac zökkenőmentes működésének az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzése révén történő biztosítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért a korlátozás léptéke és hatásai miatt az uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az ugyanezen cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az említett cél eléréséhez szükséges mértéket.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)  Ez a rendelet célzott, egységes szabályokat állapít meg a tárhelyszolgáltatásokkal az online terrorista tartalom nyilvános terjesztése céljából történő visszaélésekkel szembeni fellépésre.v isszaélések megelőzésére. Különösen a következőket állapítja meg: [Mód. 41]

a)  a az észszerű és arányos gondossági kötelezettségekre vonatkozó szabályok, amelyeket a tárhelyszolgáltatóknak kell alkalmazniuk a terrorista tartalmak szolgáltatásaikon keresztül történő az észszerű és arányos terjesztésének megakadályozása és szükség esetén a gyors eltávolítás biztosítása érdekében; [Mód. 42]

b)  a tagállamok által meghozandó intézkedések, amelyek a terrorista tartalmak azonosítására, azok tárhelyszolgáltatók általi gyors eltávolításának lehetővé tételére – a véleménynyilvánítás szabadságát, valamint az információk és eszmék egy nyitott és demokratikus társadalomban való fogadása és megosztása szabadságát megfelelő biztosítékokkal védő uniós joggal összhangban –, valamint a más tagállamok illetékes hatóságaival, a tárhelyszolgáltatókkal és adott esetben az érintett uniós szervekkel való együttműködésre együttműködés megkönnyítésére irányulnak. [Mód. 43]

(2)  Ez a rendelet az Unióban a nyilvánosság számára szolgáltatásokat nyújtó tárhelyszolgáltatókra alkalmazandó, függetlenül azok székhelyétől. [Mód. 44]

(2a)  Ez a rendelet nem alkalmazandó az oktatási, újságírói, művészeti vagy kutatási célokból terjesztett tartalmakra vagy a terrorizmus elleni küzdelemre irányuló figyelemfelkeltő tevékenységekre, sem nyilvános viták során kifejtett, polemikusnak vagy vitathatónak tekinthető álláspontokat kifejező tartalmakra. [Mód. 45]

(2b)  E rendelet nem módosítja az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkében említett jogok, szabadságok és elvek tiszteletben tartásának kötelezettségét, és a véleménynyilvánítás szabadságára, a sajtószabadságra, valamint a média szabadságára és pluralizmusára vonatkozó uniós és nemzeti jog alapelveinek sérelme nélkül alkalmazandó. [Mód. 46]

(2c)  Ez a rendelet nem érinti a 2000/31/EK irányelvet. [Mód. 47]

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

-1.  „információs társadalommal összefüggő szolgáltatások”: a 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének a) pontjában meghatározott szolgáltatások; [Mód. 48]

1.  „tárhelyszolgáltató”: a szolgáltatás igénybe vevője által küldött információknak – a tartalomszolgáltató kérésére történő – tárolásából, valamint a tárolt információk harmadik felek nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételéből álló szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató. Ez csak a nyilvánosság számára az alkalmazási szinten a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik. A felhőalapú infrastruktúrák szolgáltatói és a felhőszolgáltatók nem tekintendők tárhelyszolgáltatónak. Nem vonatkozik az (EU) 2018/1972 irányelvben meghatározott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra sem; [Mód. 49]

2.  „tartalomszolgáltató”: olyan felhasználó, aki olyan információt tartalmi adatot szolgáltatott, amelyet a felhasználó kérésére egy tárhelyszolgáltató tárol vagy tárolt, és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett; [Mód. 50]

3.  „az Unióban szolgáltatások nyújtása”: egy vagy több tagállamban jogi vagy természetes személyek számára olyan tárhelyszolgáltató szolgáltatásai igénybevételének lehetővé tétele; amelyet az adott tagállamhoz vagy tagállamokhoz jelentős kapcsolatok fűzik, mint például:

a)  a tárhelyszolgáltató létrehozása az Unióban;

b)  a felhasználók jelentős száma egy vagy több tagállamban;

c)  egy vagy több tagállam felé irányuló tevékenységek.

4.  „terrorista bűncselekmények”: az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott bűncselekmények; [Mód. 51]

5.  „terrorista tartalom”: az alábbi információk anyagok közül legalább egy: [Mód. 52]

a)  terroristaaz (EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése a)–i) pontjában felsorolt bűncselekmények valamelyikének elkövetésére való felbujtás, amennyiben ez a magatartás közvetlenül vagy közvetve, például a terrorcselekmények dicsőítése révén szorgalmazza vagy uszítás, ideértve a terrorista bűncselekmények elkövetésételkövetésének dicsőítését, és ezáltal egy vagy több ilyen bűncselekmény szándékos elkövetésének veszélyét vonja maga után; [Mód. 53]

b)  a terrorista bűncselekményekhez való hozzájárulás ösztönzése; egy másik személynek vagy személyek egy csoportjának felbujtása az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése a)–i) pontjában felsorolt bűncselekmények valamelyikének elkövetésére vagy azok elősegítésére, ami egy vagy több ilyen bűncselekmény szándékos elkövetésének veszélyét vonja maga után; [Mód. 54]

c)  a terrorista csoport tevékenységeinek előmozdítása, különösen egy másik személynek vagy személyek egy csoportjának felbujtása egy terrorista csoport tevékenységeiben való részvételre, beleértve információ vagy anyagi források nyújtását, vagy tevékenységének bármilyen módon történő finanszírozását az (EU) 2017/541 irányelv 2. 4. cikkének 3. pontja értelmében vett terrorista csoportban való részvétel vagy annak számára nyújtott támogatás ösztönzése által; , ami egy vagy több ilyen bűncselekmény szándékos elkövetésének veszélyét vonja maga után; [Mód. 55]

d)  terrorista bűncselekmények elkövetése céljából alkalmazott módszerekre vagy technikákra robbanóanyagok, tűzfegyverek vagy más fegyverek, mérgező vagy veszélyes anyagok készítésére vagy használatára, vagy más különleges módszerek vagy technikák alkalmazására vonatkozó útmutatás adása az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a)–i) pontjában felsorolt bűncselekmények valamelyikének elkövetése vagy abban való közreműködéscéljából;oktatás.; [Mód. 56]

da)  az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése a)–i) pontjában felsorolt bűncselekmények valamelyike elkövezésének ábrázolása, ami egy vagy több ilyen bűncselekmény szándékos elkövetésének veszélyét vonja maga után; [Mód. 57]

6.  „terrorista tartalom terjesztése”: a terrorista tartalom tartalomnak a nyilvánosság harmadik felek számára történő hozzáférhetővé tétele a tárhelyszolgáltatókon keresztül; [Mód. 58]

7.  „szerződési feltételek”: a tárhelyszolgáltató és a felhasználói közötti szerződéses viszonyt szabályozó valamennyi feltétel és rendelkezés, függetlenül azok elnevezésétől vagy formájától;

8.  „értesítés”: az illetékes hatóság vagy adott esetben az érintett uniós szerv által a tárhelyszolgáltatónak a terrorista tartalomnak tekinthető információk tekintetében küldött értesítés, amelynek célja, hogy a szolgáltatók önkéntesen mérlegeljék az említett tartalmak összeegyeztethetőségét a terrorista tartalom terjesztésének megelőzését célzó szerződési feltételeikkel; [Mód. 59]

9.  „székhely”: a központi iroda vagy bejegyzett iroda, ahol az elsődleges pénzügyi feladatokat, valamint az üzemelésellenőrzést végzik.

9a.  „illetékes hatóság”: kijelölt kizárólagos igazságügyi hatóság vagy funkcionálisan független közigazgatási hatóság az adott tagállamban; [Mód. 60]

II. SZAKASZ

Intézkedések az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzése érdekében

3. cikk

Gondossági kötelezettség

(1)  A tárhelyszolgáltatók tárhelyszolgáltatóknak e rendelettel összhangban kell cselekedniük megfelelő, észszerű és arányos intézkedéseket hoznak a terrorista tartalom terjesztése és a felhasználók terrorista tartalmaktól való védelme érdekében. Ennek során gondosan, arányosan és megkülönböztetéstől mentesen járnak el, minden körülmények között kellő figyelemmel a felhasználók alapvető jogaira, és figyelembe veszik a véleménynyilvánítás és az információk és eszmék fogadása és megosztása a tájékozódás szabadságának alapvető fontosságát egy nyitott és demokratikus társadalomban, valamint tekintettel a nem terrorista tartalmak eltávolításának elkerülésére. [Mód. 61]

(1a)  E gondossági kötelezettségek nem jelentenek általános kötelezettséget arra, hogy a tárhelyszolgáltató nyomon kövesse az általa továbbított vagy tárolt információkat, illetve nem teszik általános kötelezettséggé az illegális tevékenységekre utaló tények vagy körülmények utáni aktív kutatást. [Mód. 62]

(2)  A tárhelyszolgáltatók a terrorista tartalom terjesztésének megakadályozására vonatkozó rendelkezéseket szerepeltetnek és alkalmaznak szerződési feltételeikben. [Mód. 63]

(2a)  Amennyiben a tárhelyszolgáltatók a szolgáltatásaikhoz kapcsolódó terrorista tartalomról szereznek tudomást, az ilyen tartalomról értesíteniük kell az illetékes hatóságokat, és az ilyen tartalmat késedelem nélkül törölniük kell. [Mód. 64]

(2b)  A tárhelyszolgáltatók, amelyek megfelelnek a videómegosztóplatform-szolgáltatók (EU) 2018/1808 irányelvben fogalmi kritériumainak, megfelelő intézkedéseket hoznak a terrorista tartalmak terjesztésének megakadályozása érdekében, az (EU) 2018/1808 irányelv 28b. cikke (1) bekezdésének c) pontja és (3) bekezdése értelmében. [Mód. 65]

4. cikk

Eltávolítási végzések

(1)  A tárhelyszolgáltató székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságát hatóságot fel kell hatalmazni arra, hogy eltávolítási végzést határozatot hozzon, amely kötelezi a tárhelyszolgáltatót a az illegális tterrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére minden tagállamban. [Mód. 66]

(1a)  Egy olyan tagállam illetékes hatósága, ahol a tárhelyszolgáltató nem rendelkezik székhellyel vagy jogi képviselővel, kérheti a terrorista tartalomhoz való hozzáférés letiltását, és ezt a kérést saját területén érvényesítheti. [Mód. 67]

(1b)  Ha az érintett illetékes hatóság korábban nem adott ki eltávolítást végzés egy tárhelyszolgáltatónak, akkor az eltávolítást végzés kiadása előtt legalább 12 órával tájékoztatja a tárhelyszolgáltatót, tájékoztatást adva az eljárásokról és a vonatkozó határidőkről. [Mód. 68]

(2)  A tárhelyszolgáltató késlekedés nélkül és az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belül eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi a terrorista tartalmat. [Mód. 69]

(3)  Az eltávolítási végzéseknek az I. mellékletben meghatározott formanyomtatványnak megfelelően a következő elemeket kell tartalmazniuk:

a)  az eltávolítási végzést kiállító illetékes hatóság elektronikus aláírással történő azonosítása és az eltávolítási végzés illetékes hatóság általi hitelesítése; [Mód. 70]

b)  részletes indokolás arról, hogy a tartalom miért minősül terrorista tartalomnak, és kifejezett hivatkozás legalább a 2. cikk 5. pontjában felsorolt terrorista tartalmak kategóriáira való hivatkozással; [Mód. 71]

c)  pontos egységes forráshely-meghatározó (URL) és szükség esetén további információk, amelyek lehetővé teszik az említett tartalom azonosítását; [Mód. 72]

d)  e rendeletre való hivatkozás az eltávolítási végzés jogalapjaként;

e)  a kiállítás dátuma és időbélyegzője;

f)  könnyen érthető információ a tárhelyszolgáltató és a tartalomszolgáltató rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről, az illetékes hatóságnál, valamint a bírósági úton rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket és a fellebbezés határidőit is beleértve; [Mód. 73]

g)  amennyiben ez szükséges és arányos, adott esetben a 11. cikkben említett, a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó tájékoztatás megtiltásáról szóló határozat. [Mód. 74]

(4)  A tárhelyszolgáltató vagy a tartalomszolgáltató kérésére az illetékes hatóság részletes indokolást nyújt, a tárhelyszolgáltató azon kötelezettségének sérelme nélkül, hogy a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül eleget tegyen az eltávolítási végzésnek. [Mód. 75]

(5)  Az illetékes hatóságok hatóság az eltávolítási végzéseket a tárhelyszolgáltató székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által a 16. cikk szerint kijelölt jogi képviselőnek küldik el és azt továbbítja azt a 14. cikk (1) bekezdésében említett kapcsolattartó pontnak. Az ilyen végzéseket az írásbeli rögzítést olyan feltételek mellett biztosító elektronikus úton kell elküldeni, amely lehetővé teszi a küldő fél hitelességének megállapítását, beleértve a végzés elküldésének és kézhezvételének dátumát és időpontját. [Mód. 76]

(6)  A tárhelyszolgáltató visszaigazolja az átvételt, és a II. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az illetékes hatóságot a terrorista tartalom eltávolításáról vagy hozzáférhetetlenné tételéről, különösen megjelölve az intézkedés időpontját. [Mód. 77]

(7)  Amennyiben a tárhelyszolgáltató vis maior vagy nem a tárhelyszolgáltatónak betudható ténybeli lehetetlenség miatt, például technikai vagy operatív okok miatt nem tud eleget tenni az eltávolítási végzésnek, az indokok ismertetésével haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot, a III. mellékletben szereplő formanyomtatvány alkalmazásával. Az (2) bekezdésben meghatározott határidő azonnal alkalmazható, amint a hivatkozott okok már nem állnak fenn. [Mód. 78]

(8)  Ha a A tárhelyszolgáltató elutasíthatja nem tud eleget tenni az eltávolítási végzésnek, mert végzés végrehajtását, amennyiben az eltávolítási végzés nyilvánvaló hibákat tartalmaz, vagy nem tartalmaz elegendő információt a végzés végrehajtásához, szükséges pontosításokat kérve haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot, a III. mellékletben meghatározott formanyomtatvány felhasználásával. A (2) bekezdésben meghatározott határidő azonnal alkalmazható, amint a hivatkozott szükséges pontosítások megtörténtek. [Mód. 79]

(9)  Az eltávolítási végzést kiállító illetékes hatóság tájékoztatja a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett, proaktív konkrét intézkedések végrehajtását felügyelő illetékes hatóságot, amint az eltávolítási végzés jogerőre emelkedik. Az eltávolítási végzés akkor emelkedik jogerőre, ha azt az alkalmazandó nemzeti jog szerinti határidőn belül nem nyújtottak be fellebbezést, illetve azt a fellebbezést követően helybenhagyták. [Mód. 80]

4a. cikk

Az eltávolítási végzésekre vonatkozó konzultációs eljárás

(1)  A 4. cikk (1a) bekezdésében említett eltávolítási végzést kiadó illetékes hatóság az eltávolítási végzésnek a 4. cikk (5) bekezdése szerint a tárhelyszolgáltatóhoz történő elküldésével egy időben továbbítja az eltávolítási végzés másolatát a 17. cikk (1) bekezdése a) pontja szerinti azon illetékes igazságügyi hatóságához, amelynek területén a tárhelyszolgáltató székhelye található.

(2)  Amennyiben azon tagállam illetékes hatósága, amelynek területén a tárhelyszolgáltató székhelye található, alapos okkal feltételezi, hogy az eltávolítási végzés az adott tagállam alapvető érdekeit érintheti, tájékoztatja erről az eltávolítási végzést kiállító illetékes hatóságot. Az eltávolítási végzést kiállító hatóság figyelembe veszi ezeket a körülményeket, és szükség esetén visszavonja vagy módosítja az eltávolítási végzést. [Mód. 81]

4b. cikk

További eltávolítási végzések kibocsátására irányuló együttműködési eljárás

(1)  Amennyiben az illetékes hatóság a 4. cikk (1a) bekezdése szerinti eltávolítási végzést adott ki, az említett hatóság felveheti a kapcsolatot annak a tagállamnak az illetékes hatóságával, ahol a tárhelyszolgáltató székhelye található, annak érdekében, hogy az utóbbi illetékes hatóság is kiadja a 4. cikk (1) bekezdése szerinti eltávolítási végzést.

(2)  Azon tagállam illetékes hatósága, ahol a tárhelyszolgáltató székhelye található, a lehető leghamarabb, de legkésőbb az (1) bekezdés szerinti megkereséstől számított egy órán belül kiadja az eltávolítási végzést, vagy elutasítja a végzés kiadását, és döntéséről tájékoztatja az első végzést kibocsátó illetékes hatóságot.

(3)  Azokban az esetekben, amikor a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának több mint egy órára van szüksége a tartalom értékelésére, kérelmet kell küldenie az érintett tárhelyszolgáltatónak, hogy átmenetileg és legfeljebb 24 órán keresztül függessze fel a tartalomhoz való hozzáférést, amely idő alatt az illetékes hatóság elvégzi az értékelést, és megküldi az eltávolítási végzést, illetve visszavonja a hozzáférhetetlenné tételre irányuló kérelmet. [Mód. 82]

5. cikk

Értesítések

(1)  Az illetékes hatóság vagy az érintett uniós szerv értesítést küldhet a tárhelyszolgáltatóknak.

(2)  A tárhelyszolgáltatók olyan operatív és technikai intézkedéseket vezetnek be, amelyek megkönnyítik az illetékes hatóságok és adott esetben az érintett uniós szervek által a tárhelyszolgáltatók általi önkéntes mérlegelés céljából küldött tartalom gyors értékelését.

(3)  Az értesítést a tárhelyszolgáltató székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által a 16. cikk szerint kijelölt jogi képviselőnek kell elküldeni és továbbítani kell azt a 14. cikk (1) bekezdésében említett kapcsolattartó pontnak. Az ilyen értesítéseket elektronikus úton kell elküldeni.

(4)  Az értesítésnek kellően részletes információkat kell tartalmaznia, beleértve annak okait, hogy a tartalom miért minősül terrorista tartalomnak, valamint egy URL-t, és szükség esetén további olyan információkat, amelyek lehetővé teszik az értesítésben szereplő terrorista tartalom azonosítását.

(5)  A tárhelyszolgáltató a saját szerződési feltételei alapján kiemelt feladatként értékeli az értesítésben azonosított tartalmat, és dönt arról, hogy azt eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi-e.

(6)  A tárhelyszolgáltató haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot vagy az érintett uniós szervet az értékelés eredményéről és az értesítés eredményeként hozott intézkedések ütemezéséről.

(7)  Amennyiben a tárhelyszolgáltató úgy ítéli meg, hogy az értesítés nem tartalmaz elegendő információt az értesítésben szereplő tartalom értékeléséhez, haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat vagy az érintett uniós szervet, meghatározva, hogy milyen további információkra vagy pontosításra van szükség. [Mód. 83]

6. cikk

ProaktívKonkrét intézkedések [Mód. 84]

(1)  A tárhelyszolgáltatóknak adott esetben proaktív Az (EU) 2018/1808 és a 2000/31/EK irányelv sérelme nélkül a tárhelyszolgáltatók konkrét intézkedéseket tehetnek, kell tenniük, hogy szolgáltatásaikat megvédjék a terrorista tartalmak terjesztése ellen. Az intézkedéseknek hatékonyaknak , célzottnak és arányosnak arányosaknak kell lenniük, különös figyelemmel figyelembe véve a terrorista tartalomnak való kitettség kockázatát különös figyelemmel szintjét, a felhasználók alapvető jogait, valamint a véleménynyilvánítás jogának és az információk és eszmék fogadása és közlése a tájékozódás szabadságának alapvető fontosságát egy nyitott és demokratikus társadalomban. [Mód. 85]

(2)  Amennyiben a 4. cikk (9) bekezdésének megfelelően tájékoztatást kapott, a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság felkéri a tárhelyszolgáltatót, hogy a kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül, majd azt követően legalább évente nyújtson be jelentést az általa a következők érdekében hozott – többek között automatizált eszközök felhasználásával történő – konkrét proaktív intézkedésekről:

a)  a korábban terrorista tartalomnak minősített, és ezért eltávolított vagy hozzáférhetettlenné tett tartalom újbóli feltöltésének megakadályozása;

b)  a terrorista tartalom észlelése, azonosítása és gyors eltávolítása vagy hozzáférhetetlenné tétele.

Az ilyen kérelmet a tárhelyszolgáltató székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által kijelölt jogi képviselőnek kell megküldeni.

A jelentéseknek tartalmazniuk kell minden olyan lényeges információt, amely lehetővé teszi a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság számára annak értékelését, hogy a proaktív intézkedések hatékonyak-e és arányosak-e, beleértve az alkalmazott automatizált eszközök működését, valamint az alkalmazott emberi felügyeletet és ellenőrzési mechanizmusokat. [Mód. 86]

(3)  Amennyiben a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy a (2) bekezdés szerint hozott és bejelentett proaktív intézkedések nem elegendőek a kitettség kockázatának és szintjének mérsékléséhez és kezeléséhez, felkérheti a tárhelyszolgáltatót, hogy tegyen további konkrét proaktív intézkedéseket. E célból a tárhelyszolgáltató együttműködik a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatósággal annak érdekében, hogy azonosítsa a tárhelyszolgáltató által hozandó konkrét intézkedéseket, meghatározza a kulcsfontosságú célkitűzéseket és referenciaértékeket, valamint a végrehajtásukra vonatkozó határidőket. [Mód. 87]

(4)  Amennyiben a (3) bekezdés szerinti kérelemtől számított három hónapon belül nem sikerül megállapodásra jutni, Miután megállapításra került, hogy egy tárhelyszolgáltató jelentős számú eltávolítási végzés kapott, a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság határozatot hozhat, amelyben kérelmet küldhet szükséges, arányos és hatékony további intézkedések iránt, amelyeket a tárhelyszolgáltatónak végre kell hajtania. Az illetékes hatóság nem vezethet be általános nyomonkövetési kötelezettséget, sem az automatizált eszközök használatát. A kérelem szükséges és arányos konkrét proaktív intézkedéseket ír elő. A határozat figyelembe veszi különösen a tárhelyszolgáltató méretét és gazdasági kapacitását, az intézkedések méretét és technikai kivitelezhetőségét, valamint az ilyen intézkedések hatását a felhasználók alapvető jogaira, valamint illetve a véleménynyilvánítás és az információk és eszmék fogadása és közlése a tájékozódás szabadságának alapvető fontosságára egy nyitott és demokratikus társadalomban. Az ilyen határozatotkérelmet a tárhelyszolgáltató székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által kijelölt jogi képviselőnek kell megküldeni. A tárhelyszolgáltató rendszeresen jelentést tesz a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság által meghatározott ilyen intézkedések végrehajtásáról. [Mód. 88]

(5)  A tárhelyszolgáltató bármikor kérheti a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóságot, hogy vizsgálja felül, és adott esetben vonja vissza a (2), (3), illetve (4) bekezdés szerinti kérelmet vagy határozatot. Az illetékes hatóság a tárhelyszolgáltató kérelmének kézhezvételét követően ésszerű határidőn belül indokolással ellátott határozatot hoz. [Mód. 89]

7. cikk

A tartalom és a kapcsolódó adatok megőrzése

(1)  A tárhelyszolgáltatók megőrzik az eltávolítási végzés, értesítés vagy a 4. cikk, az 5. cikk és a 6. cikk szerinti konkrét proaktív intézkedések következményeként eltávolított vagy hozzáférhetetlenné hozzáférhetettlenné tett terrorista tartalmat és a terrorista tartalom eltávolítása eredményeként eltávolított kapcsolódó felhasználói adatokat, amelyek szükségesek: [Mód. 90]

a)  közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati vagy jogorvoslati eljáráshoz, [Mód. 91]

b)  terrorista bűncselekmények megelőzéséhez, nyomozásához, felderítéséhez és a bűnüldöző hatóságok általi vádeljárás lefolytatásához. [Mód. 92]

(2)  Az (1) bekezdésben említett terrorista tartalmat és a kapcsolódó adatokat hat hónapig őrzik meg, és ezt követően törlik. A terrorista tartalmat az illetékes hatóság vagy bíróság kérésére hosszabb egy további konkrét ideig őrzik meg kizárólag abban az esetben, ha, és egészen addig, amíg az (1) bekezdés a) pontjában említett közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati vagy jogorvoslatokhoz eljáráshoz az szükséges. A tárhelyszolgáltatók megőrzik a (1) bekezdés b) pontjában említett terrorista tartalmat és kapcsolódó adatokat, amíg a bűnüldöző hatóság nem reagál a tárhelyszolgáltató által a 13. cikk (4) bekezdésével összhangban tett értesítésre, de hat hónapnál nem később. [Mód. 93]

(3)  A tárhelyszolgáltató biztosítja, hogy a (1) és (2) bekezdés szerint megőrzött terrorista tartalmat és kapcsolódó adatokat megfelelő technikai és szervezési biztosítékok szabályozzák.

Ezek a technikai és szervezési biztosítékok biztosítják, hogy a megőrzött terrorista tartalom és a kapcsolódó adatok kizárólag az (1) bekezdésben említett célokból legyenek hozzáférhetők és kezelhetők, és hogy az érintett személyes adatok biztonsága magas szintű legyen. A tárhelyszolgáltatók szükség esetén felülvizsgálják és frissítik ezeket a biztosítékokat.

III. SZAKASZ

BIZTOSÍTÉKOK ÉS ELSZÁMOLTATHATÓSÁG

8. cikk

A tárhelyszolgáltatókra vonatkozó átláthatósági követelmények [Mód. 94]

(1)  A tárhelyszolgáltatók adott esetben saját szerződési feltételeikben egyértelműen meghatározzák a terrorista tartalmak terjesztésének megelőzésére vonatkozó politikájukat, beleértve adott esetben a proaktív konkrét intézkedések működésének észszerű magyarázatát, ideértve az automatizált eszközök használatát is. [Mód. 95]

(2)  A Az adott évben eltávolítási végzést kapott tárhelyszolgáltatók éves átláthatósági jelentéseket jelentést tesznek közzé a terrorista tartalom terjesztése ellen hozott intézkedésekről. [Mód. 96]

(3)  Az átláthatósági jelentések legalább a következő információkat tartalmazzák:

a)  tájékoztatás a tárhelyszolgáltató által a terrorista tartalom felderítésével, azonosításával és eltávolításával kapcsolatban hozott intézkedésekről;

b)  tájékoztatás a terrorista tartalomnak minősülő, korábban eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett tartalom újbóli feltöltésének megakadályozásával kapcsolatban hozott intézkedésekről, különösen amennyiben azok automatizált technológiát alkalmaznak; [Mód. 97]

c)  az eltávolítási végzéseket, értesítéseket vagy a konkrét proaktív intézkedéseket követően eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalmak száma, valamint azon végzések száma, amelyek esetében a tartalmat nem távolították el a 4. cikk (7) bekezdésével és (8) bekezdésével összhangban, az elutasítás indoklásával együtt; [Mód. 98]

d)  a panasztételi eljárások áttekintése és a bírósági felülvizsgálati kérelmek száma és eredménye, beleértve azon esetek számát, amelyekben megállapítást nyert, hogy a tartalmat tévesen minősítették terrorista tartalomnak. [Mód. 99]

8a. cikk

Az illetékes hatóságok átláthatósági kötelezettségei

(1)  Az illetékes hatóságok éves átláthatósági jelentést tesznek közzé, amely legalább a következő információkat tartalmazza:

a)  a kiadott eltávolítási végzések száma, az eltávolítások száma, valamint az elutasított vagy figyelmen kívül hagyott eltávolítási végzések száma;

b)  a kivizsgáláshoz és büntetőeljárás lefolytatásához vezető azonosított terrorista tartalmak száma, valamint a tévesen terrorista tartalomként azonosított tartalmak száma;

c)  az illetékes hatóságok által a 6. cikk (4) bekezdése szerint kért intézkedések leírása. [Mód. 100]

9. cikk

A proaktív konkrét intézkedések alkalmazására és végrehajtására vonatkozó biztosítékok [Mód. 101]

(1)  Amennyiben a tárhelyszolgáltatók e rendelet értelmében automatizált eszközöket használnak az általuk tárolt tartalomra vonatkozóan, hatékony és megfelelő biztosítékokat nyújtanak annak biztosítására, hogy az e tartalommal kapcsolatos határozatok, különösen a terrorista tartalomnak minősülő tartalmak eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó határozatok pontosak és megalapozottak legyenek. [Mód. 102]

(2)  A biztosítékok adott esetben különösen az a tartalom eltávolítására vagy a tartalomhoz való hozzáférésre vonatkozó döntés megfelelőségének emberi felügyeletét és ellenőrzéseit felügyeletet és az ellenőrzéseket foglalják magukban, és mindenképpen akkor, ha a vonatkozó összefüggések részletes értékelése szükséges annak megállapításához, hogy a tartalom terrorista tartalomnak minősül-e vagy sem. különös tekintettel a véleménynyilvánítás szabadságához, illetve az információk és eszmék egy nyitott és demokratikus társadalomban való szabad fogadásának és közlésének szabadságához való jog tekintetében. [Mód. 103]

9a. cikk

Hatékony jogorvoslatok

(1)  Azokat a tartalomszolgáltatókat, amelyek tartalmát egy eltávolítási végzést követően eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették, valamint azokat a tárhelyszolgáltatókat, amelyek eltávolítási végzést kaptak, megilleti a hatékony jogorvoslathoz való jog. A tagállamoknak hatékony eljárásokat kell kidolgozniuk e jog gyakorlásának biztosítása érdekében. [Mód. 104]

10. cikk

Panasztételi mechanizmusok

(1)  A tárhelyszolgáltatók olyan hatékony és hozzáférhető mechanizmusokat hoznak létre, amelyek lehetővé teszik azon tartalomszolgáltatók számára, amelyek tartalmát a 5. cikk szerinti értesítés vagy a 6. cikk szerinti proaktív konkrét intézkedések eredményeként eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették, hogy a tartalom visszaállítását kérelmező panaszt nyújtsanak be a tárhelyszolgáltató intézkedésével szemben. [Mód. 105]

(2)  A tárhelyszolgáltató haladéktalanul megvizsgál minden hozzá beérkezett panaszt és indokolatlan késedelem nélkül visszaállítja a tartalmat, ha az eltávolítás vagy a hozzáférhetetlenné tétel indokolatlan volt. A vizsgálat eredményéről a panasz kézhezvételétől számított két héten belül indokolással tájékoztatják a panaszost azokban az esetekben, ha a tárhelyszolgáltató úgy dönt, hogy nem állítja vissza a tartalmat. A tartalom visszaállítása nem zárja ki további bírósági intézkedések meghozatalát a tárhelyszolgáltató vagy az illetékes hatóság határozatával szemben. [Mód. 106]

11. cikk

A tartalomszolgáltatók tájékoztatása

(1)  Amennyiben a tárhelyszolgáltató a terrorista tartalmat eltávolította eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné tette teszi, a tartalomszolgáltató rendelkezésére bocsátja a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó átfogó és tömör információkat, valamint a döntéssel szembeni jogorvoslati lehetőségeket, és kérésre továbbítja számára a 4. cikkel összhangban kiállított eltávolítási végzés másolatát. [Mód. 107]

(2)  A tartalomszolgáltató kérelmére a tárhelyszolgáltató tájékoztatja a tartalomszolgáltatót az eltávolítás vagy hozzáférhetetlenné tétel okairól és a határozat vitatásának lehetőségeiről. [Mód. 108]

(3)  Az (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezettség nem alkalmazandó, ha az illetékes hatóság objektív bizonyítékok alapján, és az ilyen döntés arányosságát és szükségességét mérlegelve úgy dönt, hogy a közbiztonsági okokból – mint például a terrorista bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása – nem lehet tájékoztatást adni, a szükséges ideig, de az említett határozattól számított [négy] hetet meg nem haladó időtartamig. Ilyen esetben a tárhelyszolgáltató nem fedhet fel semmilyen információt a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozóan. [Mód. 109]

IV. SZAKASZ

Az illetékes hatóságok, az uniós szervek és a tárhelyszolgáltatók közötti együttműködés

12. cikk

Az illetékes hatóságok képességei

A tagállamok biztosítják, hogy illetékes hatóságaik rendelkezzenek a célok eléréséhez és az e rendelet szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges képességekkel és elegendő forrással, a függetlenséget garantáló erős biztosítékok mellett. [Mód. 110]

13. cikk

A tárhelyszolgáltatók, az illetékes hatóságok és adott esetben az érintett illetékes uniós szervek közötti együttműködés [Mód. 111]

(1)  A tagállamok illetékes hatóságai tájékoztatják egymást, munkájukat koordinálják és együttműködnek egymással, valamint adott esetben az érintett uniós szervekkel, például az Europollal az eltávolítási végzések és értesítések tekintetében a párhuzamosságok elkerülése, a koordináció fokozása és a különböző tagállamokban folytatott nyomozásokba való beavatkozás elkerülése érdekében. [Mód. 112]

(2)  A tagállamok illetékes hatóságai a 6. cikk alapján hozott intézkedések és a 18. cikk szerinti végrehajtási intézkedések tekintetében tájékoztatják a 17. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában említett illetékes hatóságot, munkájukat koordinálják és együttműködne vele. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 17. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában említett illetékes hatóság birtokában legyen minden vonatkozó információnak. E célból a tagállamok biztosítják a megfelelő és biztonságos kommunikációs csatornákat vagy mechanizmusokat, hogy a vonatkozó információkat kellő időben megosszák. [Mód. 113]

(3)  A tagállamok és a tárhelyszolgáltatók dönthetnek úgy, hogy célzott – adott esetben a megfelelő uniós szervek, például használhatnaktöbbek között az Europol által létrehozott – célzott eszközöket használnak, különösen az alábbiak elősegítése érdekében: [Mód. 114]

a)  a 4. cikk szerinti eltávolítási végzésekkel kapcsolatos adatkezelés és visszajelzés;

b)  az 5. cikk szerinti értesítésekkel kapcsolatos adatkezelés és visszajelzés; [Mód. 115]

c)  együttműködés a 6. cikk szerinti proaktív konkrét intézkedések azonosítása és végrehajtása céljából. [Mód. 116]

(4)  Amennyiben a tárhelyszolgáltatók tudomást szereznek terrorista bűncselekmények tartalomról bármely bizonyítékáról, haladéktalanul tájékoztatják az érintett tagállamban a bűncselekményekben folytatott nyomozásért és büntetőeljárásért felelős hatóságokat. Amennyiben nem állapítható meg, hogy mely tagállam érintett, a tárhelyszolgáltatóknak értesíteniük kell a 17.vagy a 14. cikk (2) bekezdése szerinti kapcsolattartó pontot a székhelyük vagy jogi képviselőjük helye szerinti tagállamban.található A tárhelyszolgáltatók kétség esetén továbbíthatják ezt az információt az Europolnak is továbbítják a megfelelő nyomon követés céljából. [Mód. 117]

(4a)  A tárhelyszolgáltatók együttműködnek az illetékes hatóságokkal. [Mód. 118]

14. cikk

Kapcsolattartó pontok

(1)  A tárhelyszolgáltató Azok a tárhelyszolgáltatók, amelyek korábban már kézhez vettek egy vagy több eltávolítási végzést, olyan kapcsolattartó pontot hoz hoznak létre, amely lehetővé teszi az eltávolítási végzések és az értesítések elektronikus úton történő fogadását, valamint biztosítják biztosítja a 4. és 5. cikk szerinti gyors feldolgozásukat. Gondoskodik arról, hogy ezeket az információkat nyilvánosságra hozzák. [Mód. 119]

(2)  Az (1) bekezdésben említett információk meghatározzák az Unió hivatalos nyelvét vagy nyelveit – az 1/58/EGK rendeletben említettek szerint –, amely nyelve(ke)n a kapcsolattartó ponthoz fordulhatnak és a 4. és 5. cikk szerinti eltávolítási végzésekkel és értesítésekkel kapcsolatban további információcserét folytatnak. Ez magában foglalja annak a tagállamnak legalább egy hivatalos nyelvét, ahol a tárhelyszolgáltató székhelye található, vagy ahol a 16. cikk szerinti jogi képviselője lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik. [Mód. 120]

(3)  A tagállamok kapcsolattartó pontot hoznak létre az általuk kiadott eltávolítási végzésekkel és értesítésekkel kapcsolatos, pontosítás iránti kérelmek és visszajelzések kezelésére. A kapcsolattartó pontra vonatkozó információkat nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. [Mód. 121]

V. SZAKASZ

ALKALMAZÁS ÉS VÉGREHAJTÁS

15. cikk

Joghatóság

(1)  Az a tagállam, amelyben a tárhelyszolgáltató székhelye található, a 6., 18. és 21. cikk alkalmazásában joghatósággal rendelkezik. Azon tárhelyszolgáltató, amely nem rendelkezik székhellyel a tagállamok egyikében, azon tagállam joghatósága alá tartozónak tekintendő, amelyben a 16. cikk említett jogi képviselő lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik.

(2)  Amennyiben az a tárhelyszolgáltató amely nem rendelkezik székhellyel a tagállamok egyikében, nem jelöl ki jogi képviselőt, minden tagállam rendelkezik joghatósággal. Amennyiben valamely tagállam gyakorolni kívánja ezt a joghatóságot, erről értesíti az összes többi tagállamot. [Mód. 122]

(3)  Amennyiben egy másik tagállam hatósága a 4. cikk (1) bekezdésének megfelelően eltávolítási végzést adott ki, e tagállam rendelkezik joghatósággal arra, hogy nemzeti joga szerint kényszerítő intézkedéseket hozzon az eltávolítási végzés végrehajtása érdekében. [Mód. 123]

16. cikk

Jogi képviselő

(1)  Az Unión belül székhellyel nem rendelkező, de az Unióban szolgáltatásokat nyújtó tárhelyszolgáltatónak írásban ki kell jelölnie egy jogi vagy természetes személyt az Unión belüli jogi képviselőjeként az e rendelet alapján az illetékes hatóságok által kibocsátott eltávolítási végzések, értesítések és kérelmek és határozatok átvétele, az azoknak való megfelelés és azok végrehajtása érdekében. A jogi képviselőnek azon tagállamok egyikében kell lakóhellyel vagy székhellyel rendelkeznie, ahol a tárhelyszolgáltató szolgáltatásokat nyújt. [Mód. 124]

(2)  A tárhelyszolgáltató megbízza a jogi képviselőt az érintett tárhelyszolgáltató nevében az (1) bekezdésben említett eltávolítási végzések, értesítések, és kérelmek és határozatok átvételével, az azoknak való megfeleléssel és végrehajtásukkal. A tárhelyszolgáltatók jogi képviselőjüket ellátják az illetékes hatóságokkal való együttműködéshez, valamint a határozatoknak és végzéseknek való megfeleléshez szükséges jogkörrel és erőforrásokkal. [Mód. 125]

(3)  A kijelölt jogi képviselő felelősségre vonható az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítésének elmulasztásáért, a tárhelyszolgáltató felelősségének és a vele szemben kezdeményezhető jogi lépéseknek a sérelme nélkül.

(4)  A tárhelyszolgáltató értesíti a 17. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett illetékes hatóságot a jogi képviselő kijelöléséről abban a tagállamban, ahol a jogi képviselő lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik. A jogi képviselőre vonatkozó információkat nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

VI. SZAKASZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. cikk

Az illetékes hatóságok kijelölése

(1)  Minden tagállam kijelöl egy, kijelöli az alábbiak tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságot igazságügyi vagy funkcionálisan független közigazgatási hatóságot:hatóságokat: [Mód. 126]

a)  a 4. cikk szerinti eltávolítási végzések kiadása;

b)  a terrorista tartalmak felderítése, azonosítása és ezekről a tárhelyszolgáltatók 5. cikk szerinti értesítése; [Mód. 127]

c)  a 6. cikk szerinti proaktív konkrét intézkedések végrehajtásának felügyelete; [Mód. 128]

d)  az e rendelet szerinti kötelezettségek érvényesítése a 18. cikk szerinti szankciók révén.

(1a)  A tagállamok az illetékes hatóságokon belül kijelölnek egy kapcsolattartó pontot az általuk kiadott eltávolítási végzésekkel kapcsolatos, pontosítás iránti kérelmek és visszajelzések kezelésére. A kapcsolattartó pontra vonatkozó információkat nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. [Mód. 129]

(2)  Legkésőbb [e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon] belül a tagállamok értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett illetékes hatóságokról. A Bizottság étrehoz egy online nyilvántartást, amely felsorolja az összes illetékes hatóságot és az egyes illetékes hatóságok kijelölt kapcsolattartó pontját. A Bizottság az értesítést és annak módosításait közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában. [Mód. 130]

18. cikk

Szankciók

(1)  A tagállamok megállapítják a tárhelyszolgáltatók e rendelet szerinti kötelezettségeinek rendszeres és folyamatos megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. Az ilyen szankciók az alábbiak szerinti kötelezettségek megsértésére korlátozódnak: [Mód. 131]

a)  a 3. cikk (2) bekezdése (a tárhelyszolgáltatók szerződési feltételei); [Mód. 132]

b)  a 4. cikk (2) és (6) bekezdése (az eltávolítási végzések végrehajtása és a velük kapcsolatos visszajelzések);

c)  az 5. cikk (5) és (6) bekezdése (az értesítések értékelése és a velük kapcsolatos visszajelzések); [Mód. 133]

d)  a 6. cikk (2) és (4) bekezdése (a proaktív konkrét intézkedésekről szóló jelentések és a konkrét proaktív intézkedéseket előíró határozatot követő intézkedések elfogadása) intézkedések elfogadása a további konkrét intézkedések előírásának kérelmezését követően); [Mód. 134]

e)  a 7. cikk (az adatok megőrzése);

f)  a 8. cikk (átláthatóság a tárhelyszolgáltatók átláthatósága); [Mód. 135]

g)  a 9. cikk (a proaktív intézkedésekkel konkrét intézkedések végrehajtásával kapcsolatos biztosítékok); [Mód. 136]

h)  a 10. cikk (panasztételi eljárások);

i)  a 11. cikk (a tartalomszolgáltatók tájékoztatása);

j)  a 13. cikk (4) bekezdése (a terrorista bűncselekmények bizonyítékaira tartalomra vonatkozó tájékoztatás); [Mód. 137]

k)  a 14. cikk (1) bekezdése (kapcsolattartó pontok);

l)  a 16. cikk (jogi képviselő kijelölése).

(2)  A Az (1) cikk szerinti szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok legkésőbb [az e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül] értesítik a Bizottságot e szabályokról és intézkedésekről, és haladéktalanul bejelentik az ezeket érintő esetleges későbbi módosításokat. [Mód. 138]

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy a szankciók típusának és szintjének meghatározásakor az illetékes hatóságok minden releváns körülményt figyelembe vegyenek, beleértve a következőket:

a)  a jogsértés jellege, súlyossága és időtartama;

b)  a jogsértés szándékos vagy gondatlan jellege;

c)  a felelős jogi személy által elkövetett korábbi jogsértések;

d)  a felelősségre vont jogi személy pénzügyi ereje;

e)  a tárhelyszolgáltató együttműködési szintje az illetékes hatóságokkal.; [Mód. 139]

ea)  a tárhelyszolgáltatók jellege és mérete, különösen a 2003/361/EK bizottsági ajánlás(13) értelmében vett mikrovállalkozások vagy kisvállalkozások esetében. [Mód. 140]

(4)  A tagállamok biztosítják, hogy a 4. cikk (2) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítésének rendszeres és folyamatos elmulasztása következtében a tárhelyszolgáltató a legutóbbi pénzügyi évi teljes árbevételének 4 %-áig terjedő pénzbüntetésekkel sújtható. [Mód. 141]

19. cikk

Műszaki követelmények, a jelentőség felmérésének kritériumai, és az eltávolítási végzések sablonjainak módosítása [Mód. 142]

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az illetékes hatóságok által az eltávolítási végzések továbbításához használandó elektronikus eszközökre vonatkozó szükséges műszaki követelmények révén kiegészítse ezt a rendeletet. [Mód. 143]

(1a)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy ezt a rendeletet olyan kritériumokkal és számadatokkal egészítse ki, amelyeket az illetékes hatóságok annak meghatározására használnak fel, hogy mi minősül az e rendelet szerinti jelentős számú nem vitatott eltávolítási végzésnek. [Mód. 144]

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I., II. és III. melléklet módosítására vonatkozóan, annak érdekében, hogy hatékonyan kezeljék az eltávolítási végzések formanyomtatványa és az eltávolítási végzések végrehajtásának lehetetlenségéről szóló információszolgáltatásra használt formanyomtatvány tartalmának javítására irányuló esetleges igényt.

20. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 19. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e rendelet alkalmazásának időpontja] kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 19. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 19. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

21. cikk

Nyomon követés

(1)  A tagállamok az illetékes hatóságaiktól és a joghatóságuk alá tartozó tárhelyszolgáltatóktól gyűjtik az e rendelettel összhangban tett intézkedéseikre vonatkozó információkat , és minden évben [március 31-ig] tájékoztatják ezekről a Bizottságot. Ezen információk tartalmazzák a következőket:

a)  a kiadott eltávolítási végzések és értesítések száma, az eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalmak száma, beleértve a 4. és 5. cikk szerinti szerinti megfelelő időkereteket, valamint a terrorista bűncselekmények sikeres felderítése, kivizsgálása és a büntetőeljárás sikeres lefolytatása megfelelő eseteinek számaidőkereteket; [Mód. 145]

b)  a 6. cikk alapján hozott konkrét proaktív intézkedésekkel kapcsolatos információk, beleértve az eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalmak mennyiségét, valamint a megfelelő időkereteket;

ba)  a 7. cikk értelmében a tárhelyszolgáltatók által megőrzött tartalommal kapcsolatban az illetékes hatóságok által kiadott hozzáférési kérelmek számával kapcsolatos információk; [Mód. 146]

c)  a 10. cikk értelmében a kezdeményezett panasztételi eljárások és a tárhelyszolgáltatók által hozott intézkedések számát;

d)  az illetékes hatóság által a nemzeti joggal összhangban kezdeményezett jogorvoslati eljárások és meghozott határozatok számára vonatkozó információk.

(2)  A Bizottság legkésőbb [e rendelet alkalmazásának időpontjától számított egy éven] belül részletes programot határoz meg e rendelet kimeneteinek, eredményeinek és hatásainak nyomon követésére. A nyomonkövetési program meghatározza azokat a mutatókat és eszközöket, amelyekkel és azokat az időközöket, amilyen gyakorisággal az adatokat és az egyéb szükséges bizonyítékokat gyűjteni kell. Meghatározza a Bizottság és a tagállamok által az adatok és egyéb bizonyítékok gyűjtése és elemzése érdekében teendő intézkedéseket az előrehaladás nyomon követése és e rendelet 23. cikk szerinti értékelése érdekében.

22. cikk

Végrehajtási jelentés

...[az e rendelet hatálybalépésétől számított két éven] belül a Bizottság jelentést tesz e rendelet alkalmazásáról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A Bizottság jelentésében figyelembe kell venni a 21. cikk szerinti nyomon követésre vonatkozó információkat és a 8. cikk szerinti átláthatósági követelményekből származó információkat. A tagállamok megküldik a jelentés elkészítéséhez szükséges információkat a Bizottságnak.

23. cikk

Értékelés

A Bizottság legkorábban [e e rendelet alkalmazási időpontjától számított három egy év múlva múlva] elvégzi e rendelet értékelését, és a rendelet alkalmazásáról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, ideértve a biztosítéki mechanizmusok hatékonyságának működését is. működését és hatékonyságát is, valamint az alapvető jogokra, különösen a véleménynyilvánítás szabadságára, illetve az információk fogadásának és közlésének szabadságára, továbbá a magánélet tiszteletben tartására vonatkozó jogra gyakorolt hatást. Ennek az értékelésnek a keretében a Bizottság jelentést készít az online terrorista tartalommal foglalkozó olyan európai platform létrehozásának szükségességéről, megvalósíthatóságáról és hatékonyságáról, amely lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy egyetlen biztonságos kommunikációs csatornát használjanak a terrorista tartalomra vonatkozó eltávolítási végzések tárhelyszolgáltatóknak történő elküldéséhez. Ezt a jelentést, amennyiben szükséges, jogalkotási javaslatok kísérik. A tagállamok megküldik a jelentés elkészítéséhez szükséges információkat a Bizottságnak. [Mód. 147]

24. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet [6 12 hónappal a hatálybalépését követően]-tól/től kezdődően kell alkalmazni. [Mód. 148]

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

I. MELLÉKLET

TERRORISTA TARTALOMRA VONATKOZÓ ELTÁVOLÍTÁSI VÉGZÉS (az (EU) xxx rendelet 4. cikke)

Az (EU)…. rendelet(14) 4. cikke szerinti eltávolítási végzés címzettje az illetékes hatóság által kibocsátott eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belül a terrorista tartalmat eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi.

Az (EU)…. rendelet(15) 7. cikkének megfelelően a címzetteknek az illetékes hatóságok vagy bíróságok kérésére az eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett tartalmat és a kapcsolódó adatokat legalább hat hónapig meg kell őrizniük.

Az eltávolítási végzést a 14. cikk (2) bekezdésének megfelelően a címzett által meghatározott nyelvek egyikén kell elküldeni.

A. SZAKASZ:

Kibocsátó tagállam: ………………………………………………………………………………….……………..

Megjegyzés: a kibocsátó hatóság adatait a formanyomtatvány végén kell megadni (E. és F. szakasz)

Címzett (jogi képviselő)

………………………………………………………………………………….……………..

Címzett (kapcsolattartó pont)

………………………………………………………………………………….……………..

A címzett tekintetében joghatósággal rendelkező tagállam: [ha nem azonos a kibocsátó állammal] ………………………………………………………………………………….……………..

Az eltávolítási kérelem kibocsátásának időpontja és dátuma

………………………………………………………………………………….……………..

Az eltávolítási végzés hivatkozási száma: ………………………………………………………………………………….……………..

B. SZAKASZ: A tartalom, amelyet egy órán belül indokolatlan késedelem nélkül el kell távolítani vagy hozzáférhetetlenné kell tenni: [Mód. 162]

URL és a további olyan információk, amelyek lehetővé teszik a hivatkozott terrorista tartalom azonosítását és pontos helyének meghatározását.

…………………….…………………………………………………………………………

Annak oka(i), hogy a tartalom miért minősül terrorista tartalomnak az (EU) xxx rendelet 2. cikkének (5) bekezdése szerint. A tartalom (jelölje be a megfelelő négyzete(ke)t):

az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a)–i) pontjában felsorolt terrorista bűncselekmények elkövetésére bújt bujt fel, uszít vagy azt dicsőíti (2. cikk 5. pont a) alpont) [Mód. 149]

terrorista bűncselekmények elkövetéséhez való hozzájárulásra más személyt vagy személyek egy csoportját arra ösztönöz, hogy kövessenek el az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a)–i) pontjában felsorolt terrorista bűncselekményeket vagy segítsék elő ilyen bűncselekmények elkövetését (2. cikk 5. pont b) alpont) [Mód. 150]

□ tevékenységeit támogatja, terrorista csoportban való részvételre vagy annak támogatására ösztönöz más személyt vagy személyek egy csoportját arra ösztönöz, hogy vegyenek részt valamely terrorista csoport (EU) 2017/541 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a)–i) pontjában felsorolt tevékenységeiben [Mód. 151] (2. cikk 5. pont c) alpont)

az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a)–i) pontjában felsorolt a terrorista bűncselekmények elkövetéséhez utasítást ad vagy technikákat ismertet robbanóanyagok, tűzfegyverek vagy más fegyverek, mérgező vagy veszélyes anyagok előállítására vagy használatára, vagy egyéb specifikus módszerekre vagy technikákra vonatkozóan szükséges technikákra vonatkozó útmutatást nyújt (2. cikk 5. pont d) alpont) [Mód. 152]

bemutatja az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a)–i) pontjában felsorolt bűncselekmények elkövetését (2. cikk 5. pont e) alpont) [Mód. 153]

További információ arról, hogy a tartalom miért minősül terrorista tartalomnak (opcionális): ……………………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….

C. SZAKASZ: A tartalomszolgáltató tájékoztatása

Tüntesse fel (szükség esetén jelölje meg), ha:

□ közbiztonsági okokból a címzettnek tilos tájékoztatnia azt a tartalomszolgáltatót, amelynek tartalmát eltávolítják vagy már hozzáférhetetlenné tették.

Egyéb esetben: Az eltávolítási végzéssel kapcsolatos, a kibocsátó tagállamban a nemzeti jog szerinti jogorvoslati lehetőségek részletei (amelyek kérésre a tartalomszolgáltató rendelkezésére bocsáthatók); lásd a lenti G. szakaszt:

D. SZAKASZ: A joghatósággal rendelkező tagállam tájékoztatása

□ Jelölje meg, ha a címzett szerinti, joghatósággal rendelkező állam nem azonos a kibocsátó tagállammal:

□ az eltávolítási végzés másolatát megküldték a joghatósággal rendelkező állam érintett illetékes hatóságának

E. SZAKASZ: Az eltávolítási végzést kibocsátó hatóság adatai

Az eltávolítási végzést kibocsátó hatóság típusa (jelölje meg a megfelelő négyzetet):

□ bíró, bíróság vagy nyomozási bíró

□ bűnüldöző hatóság

□ más illetékes hatóság → kérjük, töltse ki az F. szakaszt is

A kibocsátó hatóságnak és/vagy a hatóság azon képviselőjének adatai, aki igazolja az eltávolítási végzés tartalmának pontosságát és helytállóságát:

A hatóság megnevezése: ………………………………………………………………………………….…………

Képviselőjének neve: ………………………………………………………………………………….…………

Betöltött tisztség (beosztás/rang): ………………………………………………………………………………….…………

Ügyiratszám:….…………………………………..……………………………..……………..

Cím:…………………………………………………………….…………..………..

Telefonszám: (országhívószám) (körzetszám) …………………………………………..…………….

Fax (országhívószám) (körzetszám) …………………………………………..…………….

Email-cím: …………………………………………………………..……………..………….

Dátum:

………………………………………………………………………………….…………

Hivatalos pecsét (ha van ilyen) és aláírás(16): ………………………………………………...……

F. SZAKASZ: Elérhetőségek a nyomon követéshez

A kibocsátó hatóság elérhetősége az eltávolítás vagy a hozzáférhetetlenné tétel időpontjára vonatkozó visszajelzés fogadására, vagy a további pontosítás nyújtására:

………………………………………………………………………………..………….

A címzett tekintetében joghatósággal rendelkező állam hatóságának elérhetősége [ha nem azonos a kibocsátó tagállammal]

………………………………………………………………………………..………….

G. SZAKASZ: A jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó információk

Az illetékes szervre vagy bíróságra, a határidőkre és az eltávolítási végzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokra vonatkozó információ a formális követelményeket is beleértve: [Mód. 154]

Az eltávolítási végzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárás tekintetében illetékes szerv vagy bíróság:

……………………………………………………………………………………….……….

A határozattal kapcsolatos jogorvoslat határideje:

Xxx hónap xxxx-tól/-től kezdődően

A nemzeti jog rendelkezéseire mutató link:

……………………………………………………………………………………….……….

II. MELLÉKLET

A TERRORISTA TARTALOM ELTÁVOLÍTÁSÁT VAGY HOZZÁFÉRHETETLENNÉ TÉTELÉT KÖVETŐ VISSZAJELZÉSRE SZOLGÁLÓ FORMANYOMTATVÁNY (az (EU) xxx rendelet 4. cikkének (5) bekezdése)

A. SZAKASZ:

Az eltávolítási végzés címzettje:

………………………………………………………………………………….……………..

Az eltávolítási végzést kibocsátó illetékes hatóság

………………………………………………………………………………….……………..

A kibocsátó hatóság ügyiratszáma

………………………………………………………………………………….……………..

A címzett ügyiratszáma:

………………………………………………………………………………….……………..

Az eltávolítási végzés kézhezvételének időpontja és dátuma:

………………………………………………………………………………….……………..

B. SZAKASZ:

Az eltávolítási végzés hatálya alá tartozó terrorista tartalmat/a terrorista tartalomhoz való hozzáférést (jelölje meg a megfelelő négyzetet):

□ eltávolították

□ hozzáférhetetlenné tették

Az eltávolítás vagy a hozzáférhetetlenné tétel időpontja és dátuma ………………………………………………………………………………………………….

C. SZAKASZ: A címzett adatai

A tárhelyszolgáltató/jogi képviselő neve:

………………………………………………………………………………….……………..

A székhely vagy a jogi képviselő székhelye szerinti tagállam ………………………………………………………………………………….……………..

A meghatalmazott személy neve:

………………………………………………………………………………….……………..

A kapcsolattartó pont adatai (e-mail) ……………………………………………………………………….

Dátum:

………………………………………………………………………………….……………..

III. MELLÉKLET

TÁJÉKOZTATÁS AZ ELTÁVOLÍTÁSI VÉGZÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK LEHETETLENSÉGÉRŐL (Az (EU) xxx rendelet 4. cikkének (6) és (7) bekezdése)

A. SZAKASZ:

Az eltávolítási végzés címzettje:

………………………………………………………………………………….……………..

Az eltávolítási végzést kibocsátó illetékes hatóság

………………………………………………………………………………….……………..

A kibocsátó hatóság ügyiratszáma:

………………………………………………………………………………….……………..

A címzett ügyiratszáma:

………………………………………………………………………………….……………..

Az eltávolítási végzés kézhez vételének időpontja és dátuma

………………………………………………………………………………….……………..

B. SZAKASZ: A végrehajtás elmaradásának indokai

i.  Az eltávolítási végzés az alábbi ok(ok)ból nem hajtható végre vagy nem hajtható végre a kért határidő belül:

vis maior vagy nem a címzettnek, illetve a szolgáltatónak betudható ténybeli lehetetlenség, beleértve a technika vagy operatív okokat [Mód. 155]

□ az eltávolítási végzés nyilvánvaló hibákat tartalmaz

□ az eltávolítási végzés nem tartalmaz elegendő információt

ii.  Kérjük, adjon további tájékoztatást a végrehajtás elmaradásának indokairól:

………………………………………………………………………………………………….

iii.  Ha az eltávolítási végzés nyilvánvaló hibákat tartalmaz és/vagy nem tartalmaz elegendő információt a végzés végrehajtásához, kérjük jelölje meg a hibákat és a további szükséges információkat vagy pontosítást.

………………………………………………………………………………………………….

C. SZAKASZ: A szolgáltató/jogi képviselője részletes adatai

A szolgáltató/jogi képviselő neve:

………………………………………………………………………………….……………..

A meghatalmazott személy neve:

………………………………………………………………………………….……………..

Elérhetőségek (e-mail):

………………………………………………………………………………….……………..

Aláírás:

………………………………………………………………………………….……………..

Időpont és dátum: ………………………………………………………………………………….……………..

(1) HL C 110., 2019.3.22., 67. o.
(2) Az Európai Parlament 2019. április 17-i álláspontja.
(3)A Bizottság (EU) 2018/334 ajánlása (2018. március 1.) az illegális online tartalom hatékony kezelésére irányuló intézkedésekről (HL L 63., 2018.3.6., 50. o.).
(4)Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.).
(5)Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).
(6)Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 351., 2012.12.20., 1. o.).
(7)Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról (HL L 601., 2018.3.2., 1. o.).
(8)Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73. o.).
(9)Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).
(10) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).
(11)COM(2018)0225.
(12)HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
(13) A Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, a kis- és a középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36).
(14)Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről (HL L …).
(15)Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről (HL L …).
(16)Nincs szükség aláírásra, ha a hitelesített benyújtási csatornákon keresztül küldik.

Utolsó frissítés: 2020. július 29.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat