Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0331(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0193/2019

Pateikti tekstai :

A8-0193/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0421

Priimti tekstai
PDF 356kWORD 91k
Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d. - Strasbūras
Kova su teroristinio turinio sklaida internete ***I
P8_TA(2019)0421A8-0193/2019
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0640),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0405/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Čekijos Respublikos Atstovų Rūmų pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą, taip pat į Kultūros ir švietimo komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A8-0193/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 110, 2019 3 22, p. 67.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) .../... dėl kovos su teroristinio turinio sklaidos sklaida internete prevencijos [1 pakeit.]
P8_TC1-COD(2018)0331

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(2),

kadangi:

(1)  šiuo reglamentu siekiama užtikrinti sklandų bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą atviroje ir demokratinėje visuomenėje, kad būtų užkirstas kelias netinkamam sprendžiamas netinkamo prieglobos paslaugų naudojimui naudojimo teroristiniais tikslais klausimas ir prisidedama prie viešojo saugumo Europos visuomenėse. Reikėtų pagerinti bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą didinant prieglobos paslaugų teikėjų teisinį tikrumą, vartotojų pasitikėjimą internetine aplinka ir teisės į žodžio laisvę, laisvės gauti ir perduoti informaciją ir idėjas atviroje ir demokratinėje visuomenėje apsaugą ir spaudos laisvės bei žiniasklaidos pliuralizmo apsaugą; [2 pakeit.]

(1a)  Reglamentas dėl prieglobos paslaugų teikėjų gali tik papildyti valstybių narių strategijas, skirtas kovai su terorizmu, kuriose turi būti pabrėžiamos tokios priemonės, kaip investavimas į socialinį darbą, deradikalizacijos iniciatyvos ir bendradarbiavimas su susijusiomis bendruomenėmis siekiant tvarios radikalizacijos visuomenėje prevencijos; [3 pakeit.]

(1b)   teroristinis turinys yra platesnės neteisėto turinio internete, kuris apima kitas turinio formas, pvz., vaikų seksualinį išnaudojimą, neteisėtą komercinę praktiką ir intelektinės nuosavybės pažeidimus, problemos dalis. Prekybą neteisėtu turiniu dažnai vykdo teroristinės ir kitos nusikalstamos organizacijos, norėdamos išplauti pinigus ir gauti lėšų savo veiklos finansavimui. Šiai problemai spręsti reikia įvairių teisinių, neteisinių ir savanoriškų priemonių, pagrįstų valdžios institucijų ir teikėjų bendradarbiavimu visiškai laikantis pagrindinių teisių. Nors neteisėto turinio pavojus sušvelnintas įgyvendinant sėkmingas iniciatyvas, pvz., pramonės vykdomą Kovos su neapykantos kurstymu internete elgesio kodeksą ir „WePROTECT Global Alliance“, kad būtų sustabdytas vaikų seksualinis išnaudojimas internete, reikia nustatyti nacionalinių reguliavimo valdžios institucijų tarpvalstybinio bendradarbiavimo siekiant panaikinti neteisėtą turinį teisės aktų sistemą; [4 pakeit.]

(2)  internete aktyviai veikiantys prieglobos paslaugų teikėjai skaitmeninėje ekonomikoje atlieka esminį vaidmenį, nes jie jungia verslą ir piliečius, teikdami mokymosi galimybes, ir sudaro sąlygas viešoms diskusijoms ir informacijos, nuomonių ir idėjų sklaidai ir gavimui, ir taip reikšmingai prisideda prie inovacijų, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo Sąjungoje. Vis dėlto, kai kuriais atvejais jų paslaugomis piktnaudžiauja trečiosios šalys, vykdančios internete neteisėtą veiklą. Itin didelį susirūpinimą kelia tai, kad prieglobos paslaugų teikėjais naudojasi teroristinės grupės ir jų rėmėjai, platinantys internete teroristinį turinį ir idėjas, radikalizuojantys, verbuojantys ir organizuojantys teroristinę veiklą ir jai vadovaujantys; [5 pakeit.]

(3)  nors teroristinio turinio pateikimas internete nėra vienintelis veiksnys, tačiau patvirtinta, kad jis skatino asmenų, įvykdžiusių teroro aktus, radikalizaciją, todėl turi rimtų neigiamų padarinių vartotojams, piliečiams ir visai visuomenei, taip pat tokio turinio prieglobos paslaugų teikėjams, nes jis menkina tų paslaugų vartotojų pasitikėjimą ir kenkia tų paslaugų teikėjų verslo modeliams. Atsižvelgiant į svarbų internetinių paslaugų teikėjų vaidmenį ir į proporcingaiturimas turimoms su teikiamomis paslaugomis susijusias technologines priemones ir pajėgumus susijusioms technologinėms priemonėms ir pajėgumams, jiems tenka ypatinga socialinė atsakomybė apsaugoti savo paslaugas nuo teroristų piktnaudžiavimo ir padėti kompetentingoms institucijoms kovoti su teroristiniu turiniu, platinamu per jų tinklą, tuo pat metu atsižvelgiant į pagrindinę saviraiškos laisvės ir laisvės gauti ir perduoti informaciją ir idėjas svarbą atviroje ir demokratinėje visuomenėje; [6 pakeit.]

(4)  Sąjungos lygmens pastangas kovojant su teroristiniu turiniu internete, pradėtas dėti 2015 m. užmezgus savanorišką valstybių narių ir prieglobos paslaugų teikėjų bendradarbiavimą, dabar reikia papildyti aiškiais teisės aktais, kad būtų galima dar labiau sumažinti teroristinio turinio prieinamumą internete ir tinkamai išspręsti šią sparčiai didėjančią problemą. Siekiama, kad šie teisės aktai būtų grindžiami savanoriškomis pastangomis, kurios buvo sustiprintos Komisijos rekomendacija (ES) 2018/334(3) ir kuriomis reaguojama į Europos Parlamento raginimą sugriežtinti kovos su neteisėtu ir žalingu turiniu internete priemones laikantis Direktyva 2000/31/EB sukurtos horizontalios sistemos, ir į Europos Vadovų Tarybos raginimą gerinti automatinį turinio, kuriuo skatinama vykdyti teroro aktus, aptikimą ir šalinimą; [7 pakeit.]

(5)  šio reglamento taikymas neturėtų daryti poveikio Direktyvos 2000/31/EB(4) 14 straipsnio taikymui. Visų pirma bet kokios priemonės, kurių pagal šį reglamentą imasi prieglobos paslaugų teikėjas, įskaitant bet kokias aktyvias priemones, neturėtų reikšti, kad paslaugų teikėjas praranda galimybę pasinaudoti nuostata dėl atleidimo nuo atsakomybės. Šis reglamentas nedaro poveikio nacionalinių institucijų ir teismų įgaliojimams nustatyti prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybę tais atvejais, kai neįvykdomos Direktyvos Direktyvoje 2000/31/EB 14 straipsnyje nustatytos atleidimo nuo atsakomybės sąlygos; [8 pakeit.]

(6)  šiame reglamente išdėstomos taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui kovoti su piktnaudžiavimu prieglobos paslaugomis siekiant platinti teroristinį turinį internete ir užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, ir jomis turėtų būti visapusiškai paisoma Sąjungos teisės normomis saugomų pagrindinių teisių, visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytų teisių; [9 pakeit.]

(7)  šiuo reglamentu prisidedama siekiama prisidėti prie visuomenės saugumo užtikrinimo ir drauge jame turėtų būti nustatomos adekvačios ir patikimos apsaugos priemonės, kad būtų apsaugotos įvairios pagrindinės teisės. Tai, be kita ko, teisė į privatų gyvenimą, teisė į asmens duomenų apsaugą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą, teisė į žodžio laisvę, įskaitant laisvę gauti ir perduoti informaciją, teisė imtis verslo ir nediskriminavimo principas. Kompetentingos institucijos ir prieglobos paslaugų teikėjai turėtų imtis tik demokratinėje visuomenėje būtinų, tinkamų ir proporcingų priemonių, atsižvelgdamos į ypatingą teisės į žodžio laisvę, laisvės gauti ir perduoti informaciją – vieno iš ir idėjas, teisės į privatų ir šeimos gyvenimą ir asmens duomenų apsaugą, kurios yra pliuralistinės ir demokratinės visuomenės kertinių akmenų ir vienos iš vertybių kertiniai akmenys ir vertybės, kuriomis grindžiama Sąjunga,svarbą. Kad ir kokios būtų priemonės, kuriomis ribojama teisė jomis turėtų būti vengiama teisės į žodžio laisvę ir informaciją, ribojimo ir jos turėtų būti tikslingos, t. y. jomis turi būti užtikrinama teroristinio turinio sklaidos prevencija, kuo naudingesnės kovojant su teroristinio turinio sklaida vadovaujantis griežtai tikslinga strategija tačiau nedaromas poveikis tai neturėtų daryti poveikio teisei teisėtais būdais gauti ir perduoti informaciją, atsižvelgiant į esminį prieglobos paslaugų teikėjų vaidmenį skatinant viešas diskusijas ir skleidžiant bei gaunant faktus, nuomones ir idėjas pagal taikomą teisę. Veiksmingos kovos su terorizmu priemonės internete ir žmogaus teisių apsauga yra ne vienas kitam prieštaraujantys, o vienas kitą papildantys ir sustiprinantys tikslai; [10 pakeit.]

(8)  teisė į veiksmingą teisinę gynybą yra įtvirtinta ES sutarties 19 straipsnyje ir ES pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo turi teisę kompetentingame nacionaliniame teisme apskųsti bet kokias priemones, kurių imtasi pagal šį reglamentą ir kurios gali neigiamai paveikti jo teises. Ši teisė visų pirma apima prieglobos paslaugų ir turinio teikėjų galimybę užginčyti nurodymą pašalinti turinį tos valstybės narės, kurios institucijos išdavė nurodymą pašalinti turinį, teisme, taip pat galimybę turinio teikėjams užginčyti konkrečias priemones, kurių ėmėsi prieglobos paslaugų teikėjas; [11 pakeit.]

(9)  siekiant geriau išaiškinti veiksmus, kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai ir kompetentingos institucijos, kad būtų užkirstas kelias kovojama su teroristinio turinio sklaidai sklaida internete, šiame reglamente prevenciniais tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio turinio apibrėžtis, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/541(5) pateikta teroristinio nusikaltimo apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš interneto šalinti žalingiausią teroristinę propagandą, kovoti su žalingiausiu teroristiniu turiniu internete, apibrėžtis turėtų apimti medžiagą ir informaciją, kuria kurstoma, skatinama ar propaguojama padedama vykdyti teroristinius nusikaltimus ar prie jų prisidėti, teikiami nurodymai, kaip juos vykdyti arba skatinamas dalyvavimas teroristinėse grupėse, tokiu būdu sukeliant grėsmę, kad vienas ar daugiau tokių nusikaltimų gali būti įvykdyti tyčia. Į apibrėžtį taip pat turėtų būti įtrauktas turinys, kuriame pateikiami nurodymai, kaip gaminti ir naudoti sprogmenis, šaunamuosius ir bet kokius kitus ginklus, kenksmingas ar pavojingas medžiagas, taip pat chemines, biologines, radiologines ir branduolines (ChBRB) medžiagas, ir bet kokie nurodymai dėl kitų metodų ir technikos, įskaitant taikinių pasirinkimą, siekiant vykdyti teroristinius nusikaltimus. Visų pirma tokia informacija apima tekstą, atvaizdus, garso ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys pagal šį reglamentą yra laikytinas teroristiniu, kompetentingos institucijos ir prieglobos paslaugų teikėjai turėtų atsižvelgti į tokius veiksnius kaip medžiagos pobūdis ir formuluotė, kontekstas ir žalingų padarinių žmonių saugai ir saugumui potencialas. Faktas, kad medžiagą parengė į ES sąrašą įtraukta teroristinė organizacija ar asmenys, ta medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo veiksnys. Švietimo, žurnalistikos ar mokslinių tyrimų tikslais arba siekiant didinti informuotumą apie kovą su teroristine veikla skleidžiamas turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas. Ypač tais atvejais, kai turinio teikėjas turi redakcinę atsakomybę, bet kokiame sprendime dėl išplatintos medžiagos pašalinimo turėtų būti atsižvelgiama į spaudos ar žiniasklaidos reglamente nustatytus žurnalistikos standartus, atitinkančius Sąjungos teisę ir Pagrindinių teisių chartiją. Radikalių, poleminių ar prieštaringų nuomonių reiškimas viešai diskutuojant opiais politiniais klausimais taip pat neturėtų būti laikomas teroristiniu turiniu; [12 pakeit.]

(10)  kad būtų apimtos tos interneto prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis platinamas teroristinis turinys, šis reglamentas turėtų būti taikomas informacinės visuomenės paslaugoms, pagal kurias paslaugos gavėjo prašymu laikoma ir trečiosioms šalims visuomenei teikiama jo pateikta informacija, nepriklausomai nuo to, ar ši veikla yra vien techninio, automatinio ar pasyvaus pobūdžio. Tokie informacinės visuomenės paslaugų teikėjai gali būti, pavyzdžiui, socialinės žiniasklaidos platformos, srautinio vaizdo siuntimo paslaugos, dalijimosi judamo bei nejudamo vaizdo ir garso medžiaga paslaugos, keitimosi rinkmenomis ir kitos debesijos paslaugos, jeigu informacija pateikiama trečiosioms šalims visuomenei, ir interneto svetainės, kuriose vartotojai gali rašyti komentarus arba skelbti apžvalgas. Reglamentas taip pat turėtų būti taikomas už Sąjungos ribų įsisteigusiems, tačiau paslaugas Sąjungoje teikiantiems prieglobos paslaugų teikėjams, nes didelė dalis prieglobos paslaugų teikėjų, susiduriančių su teroristiniu turiniu, yra įsisteigę trečiosiose šalyse. Taip būtų užtikrinta, kad visoms skaitmeninėje bendrojoje rinkoje veikiančioms bendrovėms, nepriklausomai nuo jų įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie patys reikalavimai. Norint nustatyti, ar paslaugų teikėjas paslaugas siūlo Sąjungoje, reikia įvertinti, ar paslaugos teikėjas sudaro sąlygas fiziniams arba juridiniams asmenims naudotis savo paslaugomis vienoje ar daugiau valstybių narių. Tačiau vien prieiga prie paslaugų teikėjo interneto svetainės arba e. pašto adreso ar kitų kontaktinių duomenų vienoje arba daugiau valstybių narių, neatsižvelgiant į kitus kriterijus, neturėtų būti pakankama sąlyga šiam reglamentui taikyti. Tai neturėtų būti taikoma debesijos paslaugoms, įskaitant verslo verslui teikiamas debesijos paslaugas, kurių atžvilgiu paslaugų teikėjas neturi sutartinių teisių, susijusių su tuo, kokį turinį jų klientai ar tokių klientų galutiniai naudotojai saugo, kaip jį apdoroja ar viešai skelbia, ir kai paslaugų teikėjas neturi techninių galimybių pašalinti jų klientų ar tokių klientų galutinių naudotojų saugomą konkretų turinį; [13 pakeit.]

(11)  esminis ryšys su Sąjunga taip pat turėtų būti svarbus elementas nustatant šio reglamento taikymo sritį. Toks esminis ryšys su Sąjunga turėtų būti laikomas egzistuojančiu, jei paslaugų teikėjas yra įsisteigęs Sąjungoje arba, jei taip nėra, remiantis dideliu vartotojų skaičiumi vienoje ar daugiau valstybių narių arba tikslinga veikla vienos ar kelių valstybių narių atžvilgiu. Tikslinga veikla vienos ar kelių valstybių narių atžvilgiu gali būti nustatoma remiantis visomis susijusiomis aplinkybėmis, įskaitant tokius veiksnius kaip kalba arba valiuta, kuri paprastai naudojama toje valstybėje narėje, arba galimybė užsakyti prekes ar paslaugas. Tikslinga veikla valstybės narės atžvilgiu taip pat galėtų būti siejama su galimybe atitinkamoje nacionalinėje taikomųjų programų parduotuvėje įsigyti taikomąją programą, su vietos reklamos rodymu arba reklamos toje valstybėje narėje vartojama kalba rodymu arba su ryšių su klientais valdymu, pavyzdžiui, aptarnaujant klientus ta kalba, kuri paprastai vartojama toje valstybėje narėje. Kad egzistuoja esminis ryšys, laikytina ir tais atvejais, kai paslaugų teikėjas nukreipia savo veiklą į vieną ar daugiau valstybių narių, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012(6) 17 straipsnio 1 dalies c punkte. Kita vertus, jeigu paslauga teikiama vien siekiant laikytis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/302(7) nustatyto draudimo diskriminuoti, paslaugos teikimas vien tuo pagrindu negali būti laikomas veiklos orientavimu į konkrečią Sąjungos teritoriją ar tikslinga veikla joje; [14 pakeit.]

(12)  prieglobos paslaugų teikėjai turėtų turėti rūpinimosi pareigą, kad būtų užkertamas kelias kovojama teroristinio turinio sklaidai sklaida visuomenėje jų tinkle. Tokia rūpinimosi pareiga neturėtų tapti bendrosios stebėsenos prievole prieglobos paslaugų teikėjams stebėti informaciją, kurią jie saugo, nei bendrąja pareiga aktyviai domėtis faktais arba aplinkybėmis, rodančiomis nelegalią veiklą. Rūpinimosi pareiga taikant šį reglamentą reiškia, kad prieglobos paslaugų teikėjai jų saugomo turinio atžvilgiu turėtų veikti skaidriai, apdairiai, proporcingai ir nediskriminuojančiai, visų pirma kai taiko savo pačių sutartines sąlygas, siekdami išvengti turinio, kuris nėra teroristinis, pašalinimo. Turinys šalinamas arba prieiga naikinama nepažeidžiant teisės į žodžio laisvę, laisvę gauti ir perduoti informaciją ir idėjas atviroje ir demokratinėje visuomenėje ir teisės į žiniasklaidos nuomonių įvairovę; [15 pakeit.]

(13)  reikėtų suderinti procedūras ir prievoles, kurių prieglobos paslaugų teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba panaikinti prieigą, po to, kai kompetentingos institucijos atliko vertinimą. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pačioms pasirinkti kompetentingas institucijas ir skirti šią užduotį administracinėms, teisėsaugos teisminei institucijai arba funkciškai nepriklausomai administracinei ar teisminėms institucijoms teisėsaugos institucijai. Atsižvelgiant į teroristinio turinio sklaidos internete greitį, šia nuostata nustatoma prieglobos paslaugų teikėjų prievolė užtikrinti, kad teroristinis turinys, kurį nurodymu reikalaujama pašalinti, per vieną valandą nuo nurodymo gavimo būtų pašalintas arba būtų panaikinta prieiga prie jo. Prieglobos paslaugų teikėjai gali patys spręsti, ar pašalinti nurodytą turinį ar Sąjungos vartotojams panaikinti prieigą prie jo; [16 pakeit.]

(14)  kompetentinga institucija nurodymą pašalinti turinį turėtų perduoti tiesiogiai adresatui ar prieglobos paslaugų teikėjo kontaktiniam centrui ir, jei prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė veiklos vykdymo vieta yra kitoje valstybėje narėje, tos valstybės narės kompetentingai institucijai bet kokiomis elektroninėmis priemonėmis, kuriomis galima atgaminti rašytinį įrašą tokiomis sąlygomis, kuriomis paslaugų teikėjas galėtų nustatyti autentiškumą, įskaitant tikslią nurodymo išsiuntimo ir gavimo datą ir laiką; tai gali būti, pavyzdžiui, saugus e. paštas ir platformos arba kiti saugūs kanalai, įskaitant paslaugų teikėjo užtikrinamus kanalus, laikantis asmens duomenų apsaugos taisyklių. Šį reikalavimą galima patenkinti naudojantis kvalifikuotomis elektroninio registruoto pristatymo paslaugomis, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014(8); [17 pakeit.]

(15)  kompetentingų institucijų ar Europolo pranešimai – veiksminga ir greita priemonė, padedanti informuoti prieglobos paslaugų teikėjus apie specifinį jų tinklo turinį. Drauge su nurodymais pašalinti turinį turėtų būti toliau taikomi mechanizmai, kuriais prieglobos paslaugų teikėjai įspėjami apie informaciją, kuri gali būti laikoma teroristiniu turiniu, paliekant galimybę paslaugų teikėjams savanoriškai spręsti dėl atitikties jų pačių nustatytoms sutartinėms sąlygoms. Svarbu, kad prieglobos paslaugų teikėjai prioritetine tvarka įvertintų tokius pranešimus ir skubiai praneštų, kokių veiksmų ėmėsi. Galutinį sprendimą dėl turinio šalinimo ir toliau priims prieglobos paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į atitiktį savo paties nustatytoms sutartinėms sąlygoms. Įgyvendinant šį reglamentą, kiek tai susiję su pranešimais, Europolo įgaliojimai, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2016/794(9), lieka nepakitę; [18 pakeit.]

(16)  atsižvelgiant į aprėptį ir spartą, kurių reikia norint veiksmingai identifikuoti ir pašalinti teroristinį turinį, proporcingos aktyvios konkrečios priemonės, tam tikrais atvejais įskaitant automatinių priemonių naudojimą, yra būtinas kovos su teroristiniu turiniu internete elementas. Siekdami sumažinti teroristinio turinio prieinamumą savo tinkle, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų pagal riziką ir teroristinio turinio masto lygį bei pagal poveikį trečiųjų šalių teisėms ir visuomenės interesui gauti ir perduoti informaciją, ypač kai esama didelio teroristinio turinio masto ir gaunama daug nurodymų pašalinti turinį, įvertinti, ar reikėtų imtis aktyvių konkrečių priemonių. Taigi, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų patys nustatyti, kokių tinkamų, tikslingų, veiksmingų ir proporcingų aktyvių konkrečių priemonių reikėtų imtis. Šis reikalavimas neturėtų tapti bendrosios stebėsenos prievole. Šios konkrečios priemonės gali apimti reguliarų ataskaitų teikimą kompetentingoms institucijoms, žmogiškųjų išteklių didinimą vykdant priemones, kuriomis siekiama apsaugoti viešąsias paslaugas nuo teroristinio turinio sklaidos, ir keitimąsi geriausia praktika. Atsižvelgiant į šį vertinimą, nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų nebuvimas rodo menką teroristinio turinio mastą; [19 pakeit.]

(17)  nustatydami aktyvias konkrečias priemones, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad būtų išsaugota vartotojų teisė į žodžio laisvę ir informaciją, įskaitant laisvę gauti ir perduoti informaciją ir idėjas atviroje ir demokratinėje visuomenėje. Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų ne tik laikytis teisės aktuose (įskaitant asmens duomenų apsaugos teisės aktus) nustatytų reikalavimų, bet ir veikti apdairiai ir įgyvendinti apsaugos priemones, visų pirma įskaitant žmogaus atliekamą priežiūrą ir patikrinimus, jei jų reikia, kad būtų išvengta netyčinio ar per klaidą padaryto sprendimo, dėl kurio pašalinamas turinys, kuris nėra teroristinis. Tai itin aktualu, kai prieglobos paslaugų teikėjai teroristiniam turiniui nustatyti naudoja automatines priemones. Bet koks sprendimas naudoti automatines priemones, kurių imasi pats prieglobos paslaugų teikėjas ar kurių imtis prašo kompetentinga institucija, turi būti įvertintas atsižvelgiant į naudojamos technologijos patikimumą ir į daromą poveikį pagrindinėms teisėms; [20 pakeit.]

(18)  siekiant užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, susiduriantys su teroristiniu turiniu, imtųsi tinkamų priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis, kompetentingos institucijos kompetentinga institucija turėtų reikalauti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, gavę galutinį nurodymą didelį galutinių nurodymų pašalinti turinį skaičių, praneštų, kokių aktyvių konkrečių priemonių imtasi. Tai galėtų būti priemonės, kuriomis užkertamas kelias teroristinio turinio, kuris, gavus tokį nurodymą ar pranešimą, buvo pašalintas arba buvo panaikinta prieiga prie jo, pakartotiniam įkėlimui, naudojantis viešomis ar privačiomis žinomo teroristinio turinio patikros priemonėmis. Be to, galima naudotis patikimomis techninėmis naujo teroristinio turinio nustatymo priemonėmis, jau esančiomis rinkoje arba parengtomis paties prieglobos paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjas turėtų teikti ataskaitas apie taikomas specialias aktyvias priemones, kad kompetentinga institucija galėtų nuspręsti, ar tos priemonės yra būtinos, veiksmingos ir proporcingos ir ar prieglobos paslaugų teikėjas, naudojantis automatines priemones, turi reikiamus žmogaus atliekamos priežiūros ir patikrinimų pajėgumus. Vertindamos priemonių veiksmingumą, būtinumą ir proporcingumą, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į svarbius rodiklius, įskaitant paslaugų teikėjo gautų nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų skaičių, jo dydį ir ekonominius pajėgumus ir poveikį platinant teroristinį turinį (pavyzdžiui, į vartotojų skaičių Sąjungoje), taip pat apsaugos priemones, taikomas siekiant apsaugoti teisę į žodžio laisvę ir informaciją, bei incidentų, kai buvo ribojamas teisėtas turinys, skaičių; [21 pakeit.]

(19)  gavusi prašymą, kompetentinga institucija turėtų užmegzti dialogą su prieglobos paslaugų teikėju apie aktyvias konkrečias priemones, kurių būtina imtis. Prireikus kompetentinga institucija turėtų įpareigoti reikalauti, kad priglobos paslaugų teikėjas iš naujo įvertintų būtinas priemones arba prašyti priimti tinkamas, veiksmingas ir proporcingas aktyvias konkrečias priemones, jei mano, kad dabartinės priemonės neatitinka būtinumo ir proporcingumo principų arba yra nepakankamos norint išvengti rizikos. Sprendimas, kuriuo įpareigojama Kompetentinga institucija turėtų nurodyti taikyti tik tas konkrečias priemones, kurias, kaip pagrįstai manoma, prieglobos paslaugų teikėjas gali įgyvendinti, atsižvelgiant, be kita ko, į prieglobos paslaugų teikėjo finansinius ir kitus išteklius. Reikalavimas imtis konkrečių aktyvių priemonių iš esmės neturėtų reikšti bendrosios stebėsenos prievolės, kaip nustatyta Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalyje. Atsižvelgiant į itin didelę riziką, susijusią su teroristinio turinio sklaida, kompetentingų institucijų remiantis šiuo reglamentu priimami sprendimai gali nukrypti nuo Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalies nuostatų, kiek tai susiję su konkrečiomis tikslinėmis priemonėmis, kurias būtina priimti dėl esminių visuomenės saugumo priežasčių. Tačiau prieš priimdama tokius sprendimus kompetentinga institucija turėtų pasiekti tinkamą viešojo intereso tikslų ir susijusių pagrindinių teisių (visų pirma įskaitant teisę į žodžio laisvę ir informaciją ir teisę imtis verslo) pusiausvyrą ir tinkamai juos pagrįsti; [22 pakeit.]

(20)  turėtų būti nustatyta prieglobos paslaugų teikėjų prievolė konkrečiais tikslais ir terminuotą laiką saugoti pašalintą turinį ir susijusius duomenis. Kyla reikmė saugojimo reikalavimą taip pat taikyti susijusiems duomenims tais atvejais, kai pašalinus atitinkamą turinį tie duomenys būtų prarasti. Susiję duomenys gali apimti tokius duomenis kaip prenumeratoriaus duomenys, visų pirma įskaitant duomenis, susijusius su turinio teikėjo identitetu, bei prieigos duomenys, įskaitant, pavyzdžiui, turinio teikėjo naudojimosi paslauga arba prisijungimo datą ir laiką, drauge su interneto paslaugų teikėjo turinio teikėjui suteiktu IP adresu; [23 pakeit.]

(21)  prievolė išsaugoti turinį administracinės ar teisminės peržiūros arba teisinės gynybos tikslais yra būtina ir pagrįsta norint užtikrinti veiksmingas turinio teikėjo teisių gynimo priemones, jei jo turinys buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo, bei tokio turinio, koks jis buvo iki pašalinimo, atkūrimą, jei taip būtų nuspręsta atlikus peržiūros procedūrą. Prievolė išsaugoti turinį tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo tikslais yra būtina ir pagrįsta, atsižvelgiant į galimą naudą, kurią ši medžiaga galėtų suteikti teroristinės veiklos sustabdymo ar prevencijos tikslais. Jei bendrovės pašalina turinį ar panaikina prieigą prie jo, visų pirma taikydamos savo pačių aktyvias konkrečias priemones, ir neinformuoja apie tai atsakingų institucijų, nes mano, kad tokiu atveju šio reglamento 13 straipsnio 4 dalis nėra taikoma, teisėsaugos institucijos gali negauti informacijos apie tokio turinio egzistavimą. Todėl turinio išsaugojimas jos turėtų skubiai informuoti kompetentingas teisėsaugos institucijas. Turinio išsaugojimas teroristinių nusikaltimų prevencijos, aptikimo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais taip pat yra pagrįstas. Šiais tikslais teroristinis turinys ir susiję duomenys turėtų būti saugomi tik konkretų laikotarpį, per kurį teisėsaugos institucijos galėtų patikrinti turinį ir nuspręsti, ar jo reikėtų konkretiems tikslams. Šis terminas neturėtų būti ilgesnis kaip šeši mėnesiai. Teroristinių nusikaltimų prevencijos, aptikimo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais taip pat yra pagrįstas. Šiais tikslais reikalaujami išsaugoti duomenys apsiriboja duomenimis, kurie gali turėti sąsajų su teroristiniais nusikaltimais ir todėl gali prisidėti prie baudžiamojo persekiojimo ir didelės rizikos visuomenės saugumui prevencijos; [24 pakeit.]

(22)  siekiant užtikrinti proporcingumą, saugojimo laikotarpis turėtų neviršyti šešių mėnesių, kad turinio teikėjai turėtų pakankamai laiko peržiūrai inicijuoti, o teisėsauga – arba teisėsaugos institucijos galėtų gauti teroristinių nusikaltimų tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui reikalingus duomenis. Tačiau šis laikotarpis peržiūrą atliekančios institucijos prašymu gali būti pratęstas tiek, kiek reikia, jeigu per šešių mėnesių laikotarpį peržiūros arba teisinės gynybos procedūra buvo pradėta, bet nebaigta. Tokia trukmė taip pat turėtų būti pakankama, kad teisėsaugos institucijos galėtų išsisaugoti reikiamus įrodymus, susijusius reikiamą medžiagą, susijusią su jų tyrimais ir baudžiamuoju persekiojimu, ir drauge būtų užtikrinta pusiausvyra su atitinkamomis pagrindinėmis teisėmis; [25 pakeit.]

(23)  šis reglamentas nedaro poveikio procedūrinėms garantijoms ir procedūrinėms tyrimų priemonėms, susijusioms su prieiga prie turinio ir susijusių duomenų, saugomų teroristinių nusikaltimų tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais, kaip reglamentuojama valstybių narių nacionalinės teisės aktais ir Sąjungos teisės aktais;

(24)  būtina užtikrinti prieglobos paslaugų teikėjų kovos su teroristiniu turiniu politikos skaidrumą, kad padidėtų jų atskaitomybė vartotojams ir sustiprintas piliečių pasitikėjimas bendrąja skaitmenine rinka. Tik prieglobos paslaugų teikėjai, kurie tais metais yra gavę nurodymų pašalinti turinį, turėtų būti įpareigoti skelbti kasmetines skaidrumo ataskaitas, kuriose būtų pateikiama svarbiausia informacija apie veiksmus, kurių imtasi aptinkant, nustatant ir šalinant teroristinį turinį; [26 pakeit.]

(24a)  valdžios institucijos, atsakingos už nurodymų pašalinti turinį išdavimą, taip pat turėtų skelbti skaidrumo ataskaitas, kuriose būtų pateikta informacija apie nurodymų pašalinti turinį skaičių, atsisakymų skaičių, nustatytų teroristinio turinio atvejų, dėl kurių buvo atliktas teroristinių nusikaltimų tyrimas ir baudžiamasis persekiojimas, skaičių ir atvejų, kai turinys buvo klaidingai palaikytas teroristiniu, skaičių; [27 pakeit.]

(25)  skundų procedūra – būtina priemonė apsisaugoti nuo turinio pašalinimo per klaidą, tai yra teisės į žodžio laisvę ir laisvės gauti ir perduoti informaciją ir idėjas atviroje ir demokratinėje visuomenėje apsauga. Todėl prieglobos paslaugų teikėjai turėtų nustatyti vartotojams patogius skundų mechanizmus ir užtikrinti, kad skundai būtų nagrinėjami greitai ir skaidriai turinio teikėjo atžvilgiu. Reikalavimas, kad prieglobos paslaugų teikėjas atkurtų per klaidą pašalintą turinį, nedaro poveikio prieglobos paslaugų teikėjų galimybei taikyti savo pačių nustatytas sutartines sąlygas kitais pagrindais; [28 pakeit.]

(26)  veiksminga teisinė apsauga pagal ES sutarties 19 straipsnį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį reiškia, kad asmenys turėtų galėti išsiaiškinti priežastis, dėl kurių jų įkeltas turinys buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo. Šiuo tikslu prieglobos paslaugų teikėjas turėtų pateikti turinio teikėjui naudingos informacijos, pavyzdžiui, apie turinio pašalinimo arba prieigos prie jo panaikinimą priežastis, veiksmo teisinį pagrindą, kuri leistų turinio teikėjui užginčyti sprendimą. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad turinio teikėjas turi gauti pranešimą. Priklausomai nuo aplinkybių, prieglobos paslaugų teikėjai turinį, kurį jie laiko teroristiniu, gali pakeisti žinute, kad turinys pašalintas ar prieiga panaikinta vadovaujantis šiuo reglamentu. Daugiau informacijos apie pašalinimo priežastis ir turinio teikėjo galimybes užginčyti sprendimą, turėtų būti pateikta tik gavus tokį prašymą. Jeigu kompetentingos institucijos nusprendžia, kad dėl visuomenės saugumo priežasčių, įskaitant tyrimo atveju, būtų netinkama ar nenaudinga tiesiogiai pranešti turinio teikėjui apie turinio pašalinimą ar prieigos panaikinimą, jos apie tai turėtų pranešti prieglobos paslaugų teikėjui; [29 pakeit.]

(27)  kad būtų išvengta dubliavimo ir trukdymo vykdyti tyrimus ir sumažintos atitinkamų paslaugų teikėjų išlaidos, kompetentingos institucijos, išduodamos nurodymus pašalinti turinį ir teikdamos pranešimus prieglobos paslaugų teikėjams, turėtų dalytis informacija, koordinuoti veiklą ir bendradarbiauti viena su kita ir prireikus su Europolu. Įgyvendinant šio reglamento nuostatas, Europolas galėtų teikti paramą pagal dabartinius savo įgaliojimus ir esamą teisinį pagrindą; [30 pakeit.]

(27a)  Europolo pranešimai – veiksminga ir greita priemonė, padedanti informuoti prieglobos paslaugų teikėjus apie specifinį jų paslaugų turinį. Drauge su nurodymais pašalinti turinį turėtų būti toliau taikomi mechanizmai, kuriais prieglobos paslaugų teikėjai įspėjami apie informaciją, kuri gali būti laikoma teroristiniu turiniu, paliekant galimybę paslaugų teikėjams savanoriškai spręsti dėl atitikties jų pačių nustatytoms sutartinėms sąlygoms. Todėl svarbu, kad prieglobos paslaugų teikėjai prioritetine tvarka bendradarbiautų su Europolu ir įvertintų tokius Europolo pranešimus bei skubiai praneštų, kokių veiksmų ėmėsi. Galutinį sprendimą dėl turinio šalinimo ir toliau priims prieglobos paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į atitiktį savo paties nustatytoms sutartinėms sąlygoms. Įgyvendinant šį reglamentą, Europolo įgaliojimai, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2016/794(10), lieka nepakitę; [31 pakeit.]

(28)  kad būtų užtikrintas veiksmingas ir pakankamai nuoseklus aktyvių prieglobos paslaugų teikėjų priemonių įgyvendinimas, valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų palaikyti ryšius ir dalytis informacija apie diskusijas su prieglobos paslaugų teikėjais nurodymų pašalinti turinį ir konkrečių aktyvių priemonių nustatymo, įgyvendinimo ir vertinimo klausimais. Tokio bendradarbiavimo reikia ir priimant nuobaudų taikymo taisykles, taip pat užtikrinant jų įgyvendinimą ir vykdymą; [32 pakeit.]

(29)  būtina užtikrinti, kad valstybės narės kompetentinga institucija, atsakinga už nuobaudų skyrimą, būtų visapusiškai informuota apie nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų išdavimą ir tolesnius prieglobos paslaugų teikėjų ir atitinkamų kompetentingų institucijų kitose valstybėse narėse informacijos mainus. Šiuo tikslu, valstybės narės turėtų užtikrinti ir apsaugoti tinkamus komunikacijos kanalus ir mechanizmus, kurie padėtų laiku pasidalyti aktualia informacija; [33 pakeit.]

(30)  kad būtų palengvinti kompetentingų institucijų, taip pat jų ir prieglobos paslaugų teikėjų spartūs informacijos mainai ir išvengta pastangų dubliavimo, valstybės narės gali naudotis Europolo parengtomis priemonėmis, pavyzdžiui, Internetinės informacijos žymėjimo valdymo taikomąja programa (IRMa) ar vėliau atsirasiančiomis priemonėmis;

(31)  atsižvelgiant į itin rimtus tam tikro teroristinio turinio padarinius, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų skubiai informuoti atitinkamos valstybės narės institucijas ar tos šalies, kurioje yra įsisteigę ar turi teisinį atstovą, kompetentingas institucijas apie bet kokius jiems žinomus teroristinių nusikaltimų įrodymus. Siekiant užtikrinti proporcingumą, ši prievolė taikoma tik teroristiniams nusikaltimams, kaip nustatyta Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalyje. Informavimo prievolė nereiškia prievolės prieglobos paslaugų teikėjams aktyviai ieškoti tokių įrodymų. Atitinkama valstybė narė yra valstybė narė, turinti teroristinių nusikaltimų tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo jurisdikciją pagal Direktyvą (ES) 2017/541, remiantis nusikaltėlio ar potencialios nusikaltimo aukos pilietybe ar tiksline teroro akto vieta. Prieglobos paslaugų teikėjas, kuriam neaišku, kam perduoti tą informaciją, gali ją perduoti Europolui, kuris turėtų imtis veiksmų pagal savo įgaliojimus, įskaitant informacijos perdavimą atitinkamoms nacionalinėms institucijoms;

(32)  valstybių narių kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikta galimybė naudotis tokia informacija, kad galėtų imtis tiriamųjų priemonių pagal valstybės narės ar Sąjungos teisę, įskaitant Europos įrodymų pateikimo orderį pagal Reglamentą dėl Europos elektroninių įrodymų baudžiamosiose bylose pateikimo ir saugojimo orderių(11);

(33)  tiek prieglobos paslaugų teikėjai, tiek valstybės narės turėtų įsteigti kontaktinius centrus, kurie padėtų sparčiai operatyviai tvarkyti nurodymus pašalinti turinį ir pranešimus. Priešingai nei teisinis atstovas, kontaktiniai centrai veikia operaciniais tikslais. Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis centras turėtų turėti specialių priemonių, kurios leistų elektroniniu būdu teikti nurodymus pašalinti turinį ir pranešimus, taip pat techninių ir žmogiškųjų išteklių, leidžiančių sparčiai operatyviai juos tvarkyti. Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis centras neprivalo būti Sąjungoje ir prieglobos paslaugų teikėjas kontaktiniu centru gali pats paskirti jau esamą centrą, jei tas centras gali įvykdyti šiame reglamente numatytas funkcijas. Siekiant užtikrinti, kad teroristinis turinys būtų pašalintas arba prieiga prie jo panaikinta per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti turinį gavimo, prieglobos paslaugų gavėjai turėtų užtikrinti, kad kontaktinis centras veiktų visą parą ir be išeiginių. Informacija apie kontaktinį centrą turėtų apimti informaciją apie kalbą, kuria galima kreiptis. Siekiant palengvinti prieglobos paslaugų teikėjų ir kompetentingų institucijų komunikaciją, prieglobos paslaugų teikėjai raginami komunikacijos kalba pasirinkti vieną iš Sąjungos oficialiųjų kalbų, kuria pateikiamos ir prieglobos paslaugų teikėjo sutartinės sąlygos; [34 pakeit.]

(34)  jei nėra bendrojo reikalavimo paslaugų teikėjams užtikrinti fizinį buvimą Sąjungos teritorijoje, reikia išaiškinti, į kurios valstybės narės jurisdikciją patenka Sąjungos prieglobos paslaugų teikėjo siūlomos paslaugos. Apskritai prieglobos paslaugų teikėjai patenka į tos valstybės narės, kuri yra pagrindinė veiklos vykdymo vieta ar kurioje yra paskirtasis teisinis atstovas, jurisdikciją. Tačiau kitai valstybei narei išdavus nurodymą pašalinti turinį, jos institucijoms turėtų būti suteikta galimybė įgyvendinti tuos nurodymus imantis nebaudžiamojo pobūdžio priverstinių priemonių, pavyzdžiui, taikant pinigines nuobaudas. Kalbant apie prieglobos paslaugų teikėją, kuris nėra įsisteigęs Sąjungoje ir neturi teisinio atstovo, teisė taikyti nuobaudas turėtų būti suteikta bet kuriai valstybei narei, su sąlyga, kad laikomasi ne bis in idem principo; [35 pakeit.]

(35)  tie prieglobos paslaugų teikėjai, kurie nėra įsisteigę Sąjungoje, turėtų raštu paskirti teisinį atstovą, kad užtikrintų atitiktį prievolėms pagal šį reglamentą ir jų įgyvendinimą. Prieglobos paslaugų teikėjai gali naudotis esamu teisiniu atstovu, jeigu šis teisinis atstovas pajėgia vykdyti šiame reglamente išdėstytas funkcijas; [36 pakeit.]

(36)  teisinis atstovas turėtų būti teisiškai įgaliotas veikti prieglobos paslaugų teikėjo vardu;

(37)  šio reglamento tikslais valstybės narės turėtų paskirti kompetentingas institucijas. Reikalavimas paskirti kompetentingas institucijas nebūtinai reiškia vieną teisminę ar funkciškai nepriklausomą administracinę instituciją. Šis reikalavimas nereiškia, kad reikia steigti naują instituciją; šiame reglamente išdėstytas funkcijas galima pavesti esamai institucijai. Šiuo reglamentu reikalaujama paskirti instituciją, kuri būtų atsakinga už nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų išdavimą bei už aktyvių konkrečių priemonių stebėseną ir nuobaudų nustatymą. Valstybės narės pačios sprendžia, kiek institucijų jos nori skirti šiai užduočiai atlikti Komisijai turėtų pranešti apie pagal šį reglamentą paskirtą kompetentingą instituciją, o ji internete turėtų paskelbti kiekvienoje valstybėje narėje paskirtų kompetentingų institucijų sąrašą. Internetinis registras turėtų būti lengvai prieinamas, kad prieglobos paslaugų teikėjams būtų lengviau greitai patikrinti nurodymų pašalinti turinį tikrumą; [37 pakeit.]

(38)  nuobaudos yra būtinos norint užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai veiksmingai įgyvendintų pagal šį reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir prireikus nuobaudų taikymo gaires. Itin griežtos Nuobaudos turėtų būti taikomos tais atvejais, kai prieglobos paslaugų teikėjas teikėjai sistemingai nešalina teroristinio turinio ar nepanaikina prieigos prie jo per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti turinį gavimo. Toks reikalavimų nesilaikymas galėtų būti sankcionuojamas laikantis ne bis in idem ir proporcingumo principų ir užtikrinant, kad būtų atsižvelgta į reikalavimų nesilaikymo sistemingumą. Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų nevykdymą ir nuolat nevykdo savo įsipareigojimų pagal šį reglamentą. Nuobaudos už 6 straipsnio nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su pranešimo reikalavimu pagal 6 straipsnio 2 dalį arba su sprendimu, kuriuo nurodoma imtis papildomų aktyvių konkrečių priemonių pagal 6 straipsnio 4 dalį, atžvilgiu. Sprendžiant, ar taikyti finansines nuobaudas, reikėtų tinkamai atsižvelgti į finansinius teikėjo išteklius. Be to, kompetentinga institucija turėtų atsižvelgti į tai, ar prieglobos paslaugų teikėjas yra startuolis, ar mažoji ir vidutinė įmonė, ir kiekvienu atveju turėtų nuspręsti, ar jis turėjo galimybę deramai laikytis išduoto nurodymo. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti turinį, kuris nėra teroristinis; [38 pakeit.]

(39)  standartinių šablonų naudojimas palengvina kompetentingų institucijų ir prieglobos paslaugų teikėjų bendradarbiavimą ir informacijos mainus ir leidžia jiems bendrauti greitai ir veiksmingai. Tai itin svarbu norint užtikrinti, kad gavus nurodymą pašalinti turinį būtų greitai imamasi veiksmų. Šablonai padeda sumažinti vertimo išlaidas ir užtikrinti aukštus kokybės standartus. Atsakymo šablonai taip pat turėtų sudaryti sąlygas standartizuotai keistis informacija, visų pirma tais atvejais, kai paslaugų teikėjai negali laikytis reikalavimų. Patvirtinti pateikimo kanalai gali užtikrinti nurodymo pašalinti turinį autentiškumą, įskaitant nurodymo siuntimo ir gavimo datos ir laiko tikslumą;

(40)  tam, kad prireikus būtų galima greitai pakeisti šio reglamento tikslais naudotinų šablonų turinį, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį priimti aktus, kuriais būtų keičiami šio reglamento I, II ir III priedai. Kad Komisija galėtų atsižvelgti į technologijų raidą ir susijusį teisinį pagrindą jai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kurie papildytų šį reglamentą techniniais elektroninių priemonių, kuriomis kompetentingos institucijos turi perduoti nurodymus pašalinti turinį, reikalavimais. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija rengtų reikiamas konsultacijas, taip pat ir su ekspertais, ir kad konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros(12) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(41)  valstybės narės turėtų rinkti informaciją apie šio teisės akto aktų įgyvendinimą, įskaitant informaciją apie sėkmingo teroristinių nusikaltimų nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn atvejų skaičių pagal šį reglamentą. Siekiant užtikrinti, kad teisės akto vertinimas būtų pagrįstas, reikėtų nustatyti išsamią šio reglamento produktų, rezultatų ir poveikio stebėsenos programą; [39 pakeit.]

(42)  remdamasi įgyvendinimo ataskaitos ir stebėsenos veiklos rezultatais ir išvadomis, Komisija turėtų atlikti šio reglamento vertinimą ne anksčiau kaip po trejų vienų metų nuo jo įsigaliojimo. Vertinimas turėtų būti grindžiamas penkiais septyniais kriterijais – efektyvumu, būtinumu, proporcingumu, veiksmingumu, aktualumu, suderinamumu ir ES pridėtine verte. Bus Turėtų būti vertinama, kaip veikia skirtingos šiame reglamente nustatytos operacinės ir techninės priemonės, taip pat priemonių veiksmingumas didinant teroristinio turinio aptikimą, nustatymą ir pašalinimą, apsaugos mechanizmų veiksmingumas ir poveikis pagrindinėms teisėms, įskaitant teisę į žodžio laisvę ir laisvę gauti ir perduoti informaciją, teisę į žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą, laisvę užsiimti verslu ir teisęs į privatumą ir asmens duomenų apsaugą. Komisija taip pat turėtų įvertinti poveikį trečiųjų šalių teisėms ir galimai pažeistiems interesams, įskaitant reikalavimo informuoti turinio teikėjus peržiūrą; [40 pakeit.]

(43)  kadangi šio reglamento tikslų, t. y. užtikrinti sklandų bendros skaitmeninės rinkos veikimą, užkertant kelią teroristinio turinio sklaidai internete, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šiuo reglamentu nustatomos tikslingos vienodos taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią netinkamam kovoti su netinkamu prieglobos paslaugų naudojimui naudojimu teroristinio turinio sklaidos internete tikslais. Visų pirma jame nustatomos: [41 pakeit.]

a)  prieglobos paslaugų teikėjų taikytinos pagrįstos ir proporcingos rūpinimosi pareigos taisyklės, siekiant užkirsti kelią kovoti su teroristinio turinio sklaidai vieša sklaida jų tinkle ir prireikus užtikrinti greitą jo pašalinimą; [42 pakeit.]

b)  priemonės, kurių turės imtis valstybės narės, kad nustatytų teroristinį turinį, kad o prieglobos paslaugų teikėjai galėtų jį greitai pašalinti vadovaudamiesi Sąjungos teise, kurioje numatomos tinkamos teisės į žodžio laisvę ir laisvę gauti ir perduoti informaciją ir idėjas atviroje ir demokratinėje visuomenėje apsaugos priemonės, ir kad būtų palengvintas bendradarbiavimas su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis, prieglobos paslaugų teikėjais ir prireikus atitinkamomis Sąjungos įstaigomis. [43 pakeit.]

2.  Šis reglamentas taikomas Sąjungoje visuomenei paslaugas teikiantiems prieglobos paslaugų teikėjams, nepriklausomai nuo jų pagrindinės veiklos vykdymo vietos. [44 pakeit.]

2a.  Šis reglamentas netaikomas švietimo, meniniais, žurnalistikos ar mokslinių tyrimų tikslais arba prieš teroristinę veiklą nukreipto informuotumo didinimo tikslais skleidžiamam turiniui ir turiniui, kuriame vykdant viešąsias diskusijas reiškiamos polemiškos ar prieštaringos nuomonės. [45 pakeit.]

2b.  Šiuo reglamentu nekeičiamos prievolės gerbti teises, laisves ir principus, įtvirtintus Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje ir jis taikomas nedarant poveikio Sąjungos ir nacionalinės teisės pagrindiniams principams, susijusiems su žodžio laisve, spaudos laisve ir žiniasklaidos laisve ir pliuralizmu. [46 pakeit.]

2c.  Šis reglamentas nedaro poveikio Direktyvai 2000/31/EB. [47 pakeit.]

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

-1)  informacinės visuomenės paslaugos – paslaugos, kaip nurodyta Direktyvos 2000/31/EB 2 straipsnio a punkte; [48 pakeit.]

1)  prieglobos paslaugų teikėjas – informacinės visuomenės paslaugų, kurias sudaro turinio teikėjo pateiktos informacijos saugojimas jo prašymu ir laikomos informacijos teikimas trečiosioms šalims, visuomenei, teikėjas. Tai taikoma tik paslaugoms, kurios teikiamos visuomenei paraiškos lygmeniu. Debesijos infrastruktūros teikėjai ir debesijos paslaugų teikėjai nelaikomi prieglobos paslaugų teikėjais. Tai taip pat netaikoma nei elektroninių ryšių paslaugoms, kaip apibrėžta Direktyvoje (ES) 2018/1972; [49 pakeit.]

2)  turinio teikėjas – vartotojas, pateikęs informaciją, kurią jo prašymu laiko ar laikė ir visuomenei pateikė prieglobos paslaugų teikėjas; [50 pakeit.]

3)  siūlyti paslaugas Sąjungoje – sudaryti sąlygas fiziniams ar juridiniams asmenims vienoje ar daugiau valstybių narių naudotis paslaugomis, kurias teikia prieglobos paslaugų teikėjas, turintis su ta valstybe nare ar valstybėmis narėmis esminį ryšį, pavyzdžiui,

a)  yra įsisteigęs Sąjungoje,

b)  turi didelį vartotojų skaičių vienoje ar daugiau valstybių narių,

c)  vykdo tikslingą veiklą vienos ar kelių valstybių narių atžvilgiu.

4)  teroristiniai nusikaltimai – nusikaltimai, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalyje; [51 pakeit.]

5)  teroristinis turinys – toliau nurodyta informacija medžiaga arba jos deriniai: [52 pakeit.]

a)  kurstymas vykdyti teroristinius nusikaltimus ar jų propagavimas, įskaitant šlovinimą, taip sukeliant grėsmę, kad tokie nusikaltimai gali būti įvykdyti padaryti vieną iš Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a-i punktuose išvardytų nusikalstamų veikų, kai toks elgesys tiesiogiai ar netiesiogiai, pavyzdžiui, teroro aktų šlovinimas, skatina padaryti teroristinius nusikaltimus, todėl kyla pavojus, kad gali būti tyčia įvykdyta viena ar daugiau tokių nusikalstamų veikų; [53 pakeit.]

b)  skatinimas prisidėti prie teroristinių kito asmens ar asmenų grupės kurstymas padaryti vieną iš Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose išvardytų nusikaltimų arba pagalba juos darant, tokiu būdu keliant pavojų, kad gali būti tyčia įvykdyta viena ar daugiau tokių nusikalstamų veikų; [54 pakeit.]

c)  teroristinių grupių veiklos skatinimas, visų pirma raginant dalyvauti kito asmens ar asmenų grupės kurstymas dalyvauti teroristinės grupės veikloje, įskaitant informacijos ar materialinių išteklių tiekimą jai arba jos veiklos finansavimą kokiu nors būdu, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2017/541 2 straipsnio 3 dalyje apibrėžtose teroristinėse grupėse ar jas remti 4 straipsnyje, tokiu būdu keliant pavojų, kad gali būti tyčia įvykdyta viena ar daugiau tokių nusikalstamų veikų; [55 pakeit.]

d)  metodų ar būdų, kaip įvykdyti teroristinį nusikaltimą mokymas gaminti arba naudoti sprogmenis, šaunamuosius ar kitus ginklus, kenksmingas arba pavojingas medžiagas arba naudoti kitus konkrečius metodus ar būdus siekiant įvykdyti vieną iš Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose išvardytų nusikalstamų teroristinių veikų arba prisidėti prie jos įvykdymo; [56 pakeit.]

da)  vaizdavimas, kaip daromas vienas iš Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose išvardytų nusikaltimų, tokiu būdu keliant pavojų, kad gali būti tyčia įvykdyta viena ar daugiau tokių nusikalstamų veikų; [57 pakeit.]

6)  teroristinio turinio sklaida – teroristinio turinio skleidimas trečiosioms šalims visuomenei prieglobos paslaugų teikėjo tinkle; [58 pakeit.]

7)  sutartinės sąlygos – prieglobos paslaugų teikėjų ir jų vartotojų sutartinius santykius reglamentuojančios sąlygos, nuostatos ir išlygos, neatsižvelgiant į jų pavadinimą ar formą;

8)  pranešimas – kompetentingos institucijos ar, kai tinka, atitinkamos Sąjungos įstaigos įspėjimas prieglobos paslaugų teikėjui apie informaciją, kuri gali būti laikoma teroristiniu turiniu, kad paslaugų teikėjas galėtų savanoriškai nuspręsti dėl atitikties jo nustatytoms sutartinėms sąlygoms, kuriomis siekiama užkirsti kelią teroristinio turinio sklaidai; [59 pakeit.]

9)  pagrindinė veiklos vykdymo vieta – pagrindinė būstinė arba registruotoji būstinė, kurioje vykdomos pagrindinės finansinės funkcijos ir veiklos valdymas;

9a)  kompetentinga institucija – viena paskirtoji teisminė institucija arba funkciškai nepriklausoma administracinė institucija valstybėje narėje. [60 pakeit.]

II SKIRSNIS

Teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos priemonės

3 straipsnis

Rūpinimosi pareiga

1.  Prieglobos paslaugų teikėjai imasi pagal šį reglamentą tinkamų, pagrįstų ir proporcingų imasi veiksmų, kuriais kovojama su teroristinio turinio sklaida, o vartotojai apsaugomi nuo teroristinio turinio. Imdamiesi šių veiksmų, Jie veikia apdairiai, adekvačiai ir nediskriminuodami, taip pat bet kokiomis aplinkybėmis gerbdami vartotojų pagrindines teises ir atsižvelgdami į didžiulę teisės į žodžio laisvę ir laisvę gauti ir perduoti informaciją ir idėjas svarbą atviroje ir demokratinėje visuomenėje ir siekdami nepašalinti turinio, kuris nėra teroristinis. [61 pakeit.]

1a.  Tokia rūpinimosi pareiga neturi tapti prievole prieglobos paslaugų teikėjams stebėti informaciją, kurią jie perduoda ar saugo, nei bendrąja pareiga aktyviai domėtis faktais arba aplinkybėmis, rodančiomis nelegalią veiklą. [62 pakeit.]

2.  Prieglobos paslaugų teikėjai į savo sutartines sąlygas įtraukia ir taiko teroristinio turinio sklaidos prevencijos nuostatas. [63 pakeit.]

2a.  Jei prieglobos paslaugų teikėjai gauna žinių arba informacijos apie teroristinį turinį jų teikiamose paslaugose, jie apie tokį turinį informuoja kompetentingas institucijas ir nedelsdami jį pašalina. [64 pakeit.]

2b.  Prieglobos paslaugų teikėjai, atitinkantys „prieglobos paslaugų teikėjų“ apibrėžties kriterijus pagal Direktyvą (ES) 2018/1808, imasi tinkamų kovos su teroristinio turinio sklaida priemonių pagal Direktyvos (ES) 2018/1808 28b straipsnio 1 dalies c punktą ir 3 dalį. [65 pakeit.]

4 straipsnis

Nurodymas pašalinti turinį

1.  Valstybės narės, kurioje yra pagrindinė prieglobos paslaugų teikėjo veiklos vieta, kompetentingai institucijai suteikiami įgaliojimai priimti sprendimą išduoti nurodymą pašalinti turinį, kuriuo prieglobos paslaugų teikėjui nurodoma pašalinti teroristinį turinį arba panaikinti prieigą prie jo visose valstybėse narėse. [66 pakeit.]

1a.  Valstybės narės, kurioje prieglobos paslaugų teikėjas neturi pagrindinės buveinės arba neturi teisinio atstovo, kompetentinga institucija gali prašyti panaikinti prieigą prie teroristinio turinio ir užtikrinti šio prašymo vykdymą savo teritorijoje. [67 pakeit.]

1b.  Jeigu atitinkama kompetentinga institucija anksčiau nėra išdavusi prieglobos paslaugų teikėjui nurodymo pašalinti turinį, ji turi susisiekti su prieglobos paslaugų teikėju ir pateikti informaciją apie procedūras ir taikytinus terminus likus ne mažiau kaip 12 valandoms iki nurodymo pašalinti turinį išdavimo. [68 pakeit.]

2.  Prieglobos paslaugų teikėjas pašalina teroristinį turinį arba panaikina prieigą prie jo kuo skubiau per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti turinį gavimo. [69 pakeit.]

3.  Vadovaujantis I priedo šablonu, nurodyme pašalinti turinį pateikiama tokia informacija:

a)  nurodoma kompetentinga institucija, elektroniniu parašu išduodanti nurodymą pašalinti turinį, ir kompetentingos institucijos patvirtinamas to nurodymo autentiškumas; [70 pakeit.]

b)  išsamus paaiškinimas, kodėl turinys laikomas teroristiniu turiniu, bent konkrečiai nurodant teroristinio turinio kategoriją pagal 2 straipsnio 5 dalį; [71 pakeit.]

c)  tikslus universalusis ištekliaus adresas (URL) ir prireikus papildoma informacija, leidžianti identifikuoti nurodytą turinį; [72 pakeit.]

d)  nuoroda į šį reglamentą, kaip nurodymo pašalinti turinį teisinį pagrindą;

e)  išdavimo datos ir laiko žyma;

f)  lengvai suprantama informacija apie teisių gynimo priemones, kurių gali imtis prieglobos paslaugų teikėjas ir turinio teikėjas, įskaitant galimas teisių gynimo priemones kompetentingos institucijos atžvilgiu, taip pat galimybę kreiptis į teismą bei apskundimo terminus; [73 pakeit.]

g)  prireikus kai būtina ir proporcinga, sprendimas neatskleisti informacijos apie teroristinio turinio pašalinimą arba prieigos panaikinimą, kaip nurodyta 11 straipsnyje. [74 pakeit.]

4.  Prieglobos paslaugų teikėjui arba turinio teikėjui paprašius kompetentinga institucija išsamiai paaiškina nurodymo pašalinti turinį priežastis, tačiau tai nedaro poveikio prieglobos paslaugų teikėjo pareigai nurodymą įvykdyti per 2 dalyje nustatytą terminą. [75 pakeit.]

5.  Kompetentingos institucijos Kompetentinga institucija nurodymą pašalinti turinį siunčia į prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinę veiklos vykdymo vietą arba prieglobos paslaugų teikėjo pagal 16 straipsnį paskirtam teisiniam atstovui ir jį perduoda 14 straipsnio 1 dalyje nurodytam kontaktiniam centrui. Toks nurodymas siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, kuriomis galima atgaminti rašytinį įrašą tokiomis sąlygomis, kuriomis paslaugų teikėjas gali nustatyti siuntėjo autentiškumą, įskaitant tikslią nurodymo išsiuntimo ir gavimo datą ir laiką. [76 pakeit.]

6.  Prieglobos paslaugų teikėjas patvirtina gavimą ir naudodamasis II priede pateiktu šablonu nedelsdamas praneša kompetentingai institucijai apie teroristinio turinio pašalinimą arba prieigos prie jo panaikinimą, visų pirma nurodydami veiksmo atlikimo laiką. [77 pakeit.]

7.  Jeigu prieglobos paslaugų teikėjas negali įvykdyti nurodymo pašalinti turinį dėl force majeure arba faktinio negalėjimo, kuris nepriklauso nuo prieglobos paslaugų teikėjo valios, be kita ko, dėl techninių ar veiklos priežasčių, jis naudodamas III priede pateiktą šabloną nedelsdamas apie tai praneša kompetentingai institucijai ir paaiškina priežastis. 2 dalyje nustatytas terminas įsigalioja vos tik pašalinamos nurodytos priežastys. [78 pakeit.]

8.  Jeigu Prieglobos paslaugų teikėjas negali įvykdyti nurodymo gali atsisakyti vykdyti nurodymą pašalinti turinį, nes jei jame yra akivaizdžių klaidų arba pateiktos informacijos nepakanka, kad būtų galima jį įvykdyti,. Jis naudodamas III priede pateiktą šabloną nedelsdamas apie tai praneša kompetentingai institucijai ir paprašo pateikti aiškesnės informacijos. 2 dalyje nustatytas terminas įsigalioja vos tik pateikiama aiškesnė informacija. [79 pakeit.]

9.  Kompetentinga institucija, išdavusi nurodymą pašalinti turinį, praneša 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytai aktyvių konkrečių priemonių įgyvendinimą prižiūrinčiai kompetentingai institucijai, kada nurodymas pašalinti turinį tampa galutiniu. Nurodymas pašalinti turinį tampa galutiniu, jeigu jis nebuvo užginčytas iki nacionalinės teisės aktais nustatyto termino arba jei jis buvo patvirtintas po užginčijimo. [80 pakeit.]

4a straipsnis

Konsultavimosi procedūra nurodymo pašalinti turinį atveju

1.  Tuo pat metu, kai nurodymas pašalinti turinį pagal 4 straipsnio 5 dalį perduodamas prieglobos paslaugų teikėjui, kompetentinga institucija, išduodanti nurodymą pašalinti turinį pagal 4 straipsnio 1a dalį, pateikia šio nurodymo kopiją 17 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytai valstybės narės, kurioje yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė buveinė, kompetentingai institucijai.

2.  Jeigu valstybės narės, kurioje yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė buveinė, kompetentinga institucija turi pagrįstų priežasčių manyti, kad nurodymas pašalinti turinį gali daryti poveikį tos valstybės narės pagrindiniams interesams, ji apie tai praneša išduodančiajai kompetentingai institucijai. Išduodančioji institucija atsižvelgia į šias aplinkybes ir prireikus panaikina arba iš dalies pakeičia nurodymą pašalinti turinį. [81 pakeit.]

4b straipsnis

Bendradarbiavimo procedūra išduodant papildomą nurodymą pašalinti turinį

1.  Kai kompetentinga institucija yra išdavusi nurodymą pašalinti turinį pagal 4 straipsnio 1a dalį, ta institucija gali susisiekti su valstybės narės, kurioje yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė buveinė, kompetentinga institucija, kad paprašytų, kad pastaroji kompetentinga institucija taip pat išduotų nurodymą pašalinti turinį pagal 4 straipsnio 1 dalį.

2.  Valstybės narės, kurioje yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė buveinė, kompetentinga institucija išduoda nurodymą pašalinti turinį arba atsisako išduoti nurodymą kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną valandą po to, kai su ja buvo susisiekta pagal šio straipsnio 1 dalį, ir apie savo sprendimą praneša kompetentingai institucijai, kuri išdavė pirmąjį nurodymą.

3.  Tais atvejais, kai pagrindinės buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai reikia daugiau nei vienos valandos savo turinio vertinimui atlikti, ji nusiunčia prašymą atitinkamam prieglobos paslaugų teikėjui laikinai panaikinti prieigą prie turinio iki 24 valandų laikotarpiui, per kurį kompetentinga institucija atlieka vertinimą ir išsiunčia nurodymą pašalinti turinį arba atsiima prašymą panaikinti prieigą. [82 pakeit.]

5 straipsnis

Pranešimai

1.  Kompetentinga institucija arba atitinkama Sąjungos įstaiga gali siųsti pranešimą prieglobos paslaugų teikėjui.

2.  Prieglobos paslaugų teikėjai nustato operacines ir technines priemones, kurios padeda greitai įvertinti kompetentingų institucijų arba prireikus atitinkamų Sąjungos įstaigų atsiųstą turinį ir savanoriškai nuspręsti, ką su juo daryti.

3.  Pranešimai siunčiami į prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinę veiklos vykdymo vietą arba prieglobos paslaugų teikėjo pagal 16 straipsnį paskirtam teisiniam atstovui ir perduodami 14 straipsnio 1 dalyje nurodytam kontaktiniam centrui. Tokie pranešimai siunčiami elektroninėmis priemonėmis.

4.  Pranešime pateikiama pakankamai išsami informacija, įskaitant priežastis, dėl kurių turinys laikomas teroristiniu, URL ir prireikus papildoma informacija, padedanti identifikuoti teroristinį turinį, apie kurį pranešta.

5.  Prieglobos paslaugų teikėjas prioritetine tvarka vertina, kaip turinys, apie kurį pranešta, atitinka jo paties nustatytas sutartines sąlygas ir sprendžia, ar turinį pašalinti ar panaikinti prieigą prie jo.

6.  Prieglobos paslaugų teikėjas nedelsdamas informuoja kompetentingą instituciją ar atitinkamą Sąjungos įstaigą apie vertinimo rezultatus ir su pranešimu susijusių veiksmų atlikimo laiką.

7.  Jeigu prieglobos paslaugų teikėjas mano, kad pranešime pateikta informacija yra nepakankama, kad būtų galima įvertinti turinį, apie kurį pranešama, jis nedelsdamas apie tai informuoja kompetentingą instituciją ar atitinkamą Sąjungos įstaigą ir praneša, kokios papildomos ar aiškesnės informacijos reikia. [83 pakeit.]

6 straipsnis

Aktyvios Konkrečios priemonės [84 pakeit.]

1.  Nedarant poveikio Direktyvai (ES) 2018/1808 ir Direktyvai 2000/31/EB, prieglobos paslaugų teikėjai prireikus gali imtis aktyvių konkrečių priemonių, kad apsisaugotų nuo teroristinio turinio viešos sklaidos savo tinkle. Šios priemonės turi būti veiksmingos, tikslingos ir proporcingos, grindžiamos ypatingą dėmesį skiriant rizikos ir teroristinio turinio masto lygiu lygiui, vartotojų pagrindinėmis teisėmis, didžiule pagrindinėms teisėms ir didelei teisės į žodžio laisvę ir laisvę gauti ir perduoti informaciją svarba ir idėjas atviroje ir demokratinėje visuomenėje svarbai. [85 pakeit.]

2.  17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta kompetentinga institucija, gavusi informaciją pagal 4 straipsnio 9 dalį, prašo prieglobos paslaugų teikėjo per tris mėnesius nuo prašymo gavimo, o vėliau – bent kartą per metus pateikti ataskaitą apie konkrečias aktyvias priemones, kurių jis ėmėsi, be kita ko, naudodamas automatines priemones, siekdamas:

a)  užkirsti kelią pakartotiniam turinio, kuris laikomas teroristiniu ir todėl buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo, įkėlimui;

b)  aptikti, nustatyti ir greitai pašalinti teroristinį turinį arba panaikinti prieigą prie jo.

Toks prašymas siunčiamas į prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinę veiklos vykdymo vietą arba prieglobos paslaugų teikėjo paskirtam teisiniam atstovui.

Į ataskaitas įtraukiama visa aktuali informacija, kuri leistų 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytai kompetentingai institucijai įvertinti, ar aktyvios priemonės yra veiksmingos ir proporcingos, taip pat įvertinti, kaip veikia naudojamos automatinės priemonės ir žmogaus atliekama priežiūra bei tikrinimo procedūros. [86 pakeit.]

3.  Jeigu 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta kompetentinga institucija mano, kad aktyvios priemonės, kurių imtasi ir apie kurias pranešta ataskaitoje pagal 2 dalį, yra nepakankamos norint sumažinti ir valdyti riziką ir pavojaus lygį, ji gali prašyti prieglobos paslaugų teikėjo imtis konkrečių papildomų aktyvių priemonių. Šiuo tikslu prieglobos paslaugų teikėjas bendradarbiauja su 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta kompetentinga institucija, kad būtų nustatytos konkrečios priemonės, kurių jis turi imtis, svarbiausi tikslai ir jų pasiekimo rodikliai bei įgyvendinimo terminai. [87 pakeit.]

4.  Jeigu per tris mėnesius nuo prašymo pagal 3 dalį gavimo nepavyksta pasiekti sutarimo Nustačius, kad prieglobos paslaugų teikėjas yra gavęs daug nurodymų pašalinti turinį, 17 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyta kompetentinga institucija gali priimti sprendimą, kuriuo nustatomos konkrečios papildomos būtinos ir proporcingos aktyvios priemonės. Sprendime nusiųsti prašymą dėl būtinų, proporcingų ir veiksmingų papildomų konkrečių priemonių, kurių turės imtis prieglobos paslaugų teikėjas. Kompetentinga institucija nenustato prievolės vykdyti bendrąją stebėseną ar naudoti automatizuotas priemones. Prašyme visų pirma turi būti atsižvelgiama į ekonominius techninį priemonių įgyvendinamumą, prieglobos paslaugų teikėjo dydį ir ekonominius pajėgumus ir tokių priemonių poveikį vartotojų pagrindinėms teisėms ir į didžiulę teisės į žodžio laisvę ir laisvę gauti ir perduoti informaciją ir idėjas atviroje ir demokratinėje visuomenėje svarbą. Toks sprendimas prašymas siunčiamas į prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinę veiklos vykdymo vietą arba prieglobos paslaugų teikėjo paskirtam teisiniam atstovui. Prieglobos paslaugų teikėjas reguliariai teikia ataskaitas apie tokių priemonių įgyvendinimą, kaip yra nustačiusi 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta kompetentinga institucija. [88 pakeit.]

5.  Prieglobos paslaugų teikėjas gali bet kada prašyti 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos kompetentingos institucijos peržiūrėti ir prireikus atšaukti prašymą ar sprendimą pagal 2, 3 ir 4 dalis 4 dalį. Kompetentinga institucija per pagrįstą laikotarpį nuo prieglobos paslaugų teikėjo prašymo gavimo priima motyvuotą sprendimą. [89 pakeit.]

7 straipsnis

Turinio ir susijusių duomenų išsaugojimas

1.  Prieglobos paslaugų teikėjai išsaugo teroristinį turinį, kuris, gavus nurodymą pašalinti turinį ar pranešimą arba ėmusis aktyvių konkrečių priemonių pagal 4, 5 ir 6 straipsnius, buvo pašalintas ar panaikinta prieiga prie jo, ir susijusius duomenis, kurie buvo pašalinti drauge su teroristiniu turiniu, kurių reikia: [90 pakeit.]

a)  administracinei ar, teisminei peržiūrai ar teisinei gynybai vykdyti, [91 pakeit.]

b)  teroristinių nusikaltimų prevencijai, aptikimui, tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui, kuriuos vykdo teisėsaugos institucijos. [92 pakeit.]

2.  Teroristinis turinys ir susiję duomenys, nurodyti 1 dalyje dalies a punkte, saugomi šešis mėnesius ir po šio laikotarpio ištrinami. Kompetentingos institucijos ar teismo prašymu teroristinis turinys saugomas ilgesnį laiką ir tiek, kiek reikia toliau nurodytą laiką, tik kai vykdoma administracinė ar, teisminė peržiūra arba teisinė gynyba, nurodyta 1 dalies a punkte. Prieglobos paslaugų teikėjai saugo 1 dalies b punkte nurodytą teroristinį turinį ir susijusius duomenis, kol teisėsaugos institucija reaguoja į prieglobos paslaugų teikėjo pranešimą pagal 13 straipsnio 4 dalį, bet ne vėliau kaip per šešis mėnesius. [93 pakeit.]

3.  Prieglobos paslaugų teikėjai užtikrina, kad pagal 1 ir 2 dalis saugomam teroristiniam turiniui ir susijusiems duomenims būtų taikomos tinkamos techninės ir organizacinės apsaugos priemonės.

Šiomis techninėmis ir organizacinėmis apsaugos priemonėmis užtikrinama, kad saugomu teroristiniu turiniu ir susijusiais duomenimis būtų naudojamasi ir jie būtų tvarkomi tik 1 dalyje nurodytais tikslais, ir aukšto lygio atitinkamų asmens duomenų apsauga. Prireikus prieglobos paslaugų teikėjai šias apsaugos priemones peržiūri ir atnaujina.

III SKIRSNIS

APSAUGOS PRIEMONĖS IR ATSKAITOMYBĖ

8 straipsnis

Skaidrumo reikalavimai prieglobos paslaugų teikėjams [94 pakeit.]

1.  Jei taikoma, prieglobos paslaugų teikėjai savo pačių nustatytose sutartinėse sąlygose aiškiai nustato teroristinio turinio sklaidos prevencijos politiką, ir prireikus, jei taikoma, suprantamai paaiškina aktyvių konkrečių priemonių, įskaitant automatines, veikimą. [95 pakeit.]

2.  Prieglobos paslaugų teikėjai, kurie tais metais gavo arba yra gavę nurodymų pašalinti turinį, viešai skelbia kasmetines skaidrumo ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie teroristinio turinio sklaidos prevencijos veiksmus. [96 pakeit.]

3.  Skaidrumo ataskaitose pateikiama bent tokia informacija:

a)  informacija apie priemones, kurių prieglobos paslaugų teikėjas ėmėsi, kad aptiktų, identifikuotų ir pašalintų teroristinį turinį;

b)  informacija apie priemones, kurių prieglobos paslaugų teikėjas ėmėsi, kad užkirstų kelią pakartotiniam turinio, kuris laikomas teroristiniu ir todėl buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo, įkėlimui, visų pirma kai buvo naudota automatizuota technologija; [97 pakeit.]

c)  teroristinio turinio, kuris dėl nurodymo pašalinti turinį, pranešimo ar aktyvių konkrečių priemonių buvo pašalintas ar panaikinta prieiga prie jo, vienetų skaičius ir nurodymų, kai turinys nebuvo pašalintas pagal 4 straipsnio 7 ir 8 dalis, skaičius bei atsisakymo pašalinti turinį priežastys; [98 pakeit.]

d)  skundų procedūrų apžvalga ir teisminių peržiūrų skaičius ir rezultatai, įskaitant atvejų, kai buvo nustatyta, kad turinys buvo klaidingai laikomas teroristiniu, skaičių. [99 pakeit.]

8a straipsnis

Skaidrumo reikalavimai kompetentingoms institucijoms

1.  Kompetentingos institucijos skelbia metines skaidrumo ataskaitas, į kurias įtraukiama bent ši informacija:

a)  išduotų nurodymų pašalinti turinį skaičius, turinio pašalinimo atvejų skaičius ir atmestų ar ignoruotų nurodymų pašalinti turinį skaičius;

b)  nustatyto teroristinio turinio, dėl kurio buvo atliktas tyrimas ir baudžiamasis persekiojimas, skaičius ir atvejų, kai buvo nustatyta, kad turinys buvo klaidingai laikomas teroristiniu, skaičius;

c)  priemonių, kurių pagal 6 straipsnio 4 dalį reikalauja imtis kompetentingos institucijos, aprašymas. [100 pakeit.]

9 straipsnis

Aktyvių Konkrečių priemonių naudojimo ir įgyvendinimo apsaugos priemonės [101 pakeit.]

1.  Jeigu prieglobos paslaugų teikėjai saugomam turiniui taiko automatines priemones pagal šį reglamentą, jie nustato veiksmingas ir tinkamas apsaugos priemones, kad dėl to turinio priimami sprendimai, visų pirma sprendimai pašalinti teroristiniu laikomą turinį arba panaikinti prieigą prie jo, būtų tikslūs ir tinkamai pagrįsti. [102 pakeit.]

2.  Apsaugos priemonės, kurias priemones visų pirma sudaro žmogaus atliekama priežiūra ir patikrinimai, taikomos atitinkamais atvejais ir kiekvieną kartą, kai norint nustatyti, ar turinys laikytinas teroristiniu, reikia nuodugniai įvertinti atitinkamas aplinkybes sprendimo pašalinti turinį arba nesuteikti prieigos prie jo tinkamumo, ypač teisės į žodžio laisvę ir laisvės gauti ir perduoti informaciją ir idėjas atviroje ir demokratinėje visuomenėje požiūriu, priežiūra ir patikrinimai, kuriuos atlieka žmogus. [103 pakeit.]

9a straipsnis

Veiksmingos teisių gynimo priemonės

1.  Turinio teikėjai, kurių turinys gavus nurodymą pašalinti turinį buvo pašalintas arba panaikinta jo prieiga, arba nurodymą pašalinti turinį gavę prieglobos paslaugų teikėjai turi teisę į veiksmingą teisinę gynybą. Valstybės narės parengia veiksmingas procedūras šiai teisei įgyvendinti. [104 pakeit.]

10 straipsnis

Skundų teikimo mechanizmas

1.  Prieglobos paslaugų teikėjas parengia veiksmingus ir prieinamus mechanizmus, kuriais naudodamiesi turinio teikėjai, kurių turinys buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo atsižvelgus į pranešimą pagal 5 straipsnį ar ėmusis aktyvių konkrečių priemonių pagal 6 straipsnį, galėtų apskųsti šį prieglobos paslaugų teikėjo veiksmą ir reikalauti atkurti turinį. [105 pakeit.]

2.  Prieglobos paslaugų teikėjas skubiai išanalizuoja kiekvieną gautą skundą ir tais atvejais, kai turinys pašalintas ar prieiga panaikinta nepagrįstai, nedelsdamas atkuria turinį. Jis informuoja skundo teikėją apie analizės išvadas per dvi savaites nuo skundo gavimo dienos ir pateikia paaiškinimą tais atvejais, kai prieglobos paslaugų teikėjas nusprendžia neatkurti turinio. Turinio atkūrimas netrukdo imtis tolesnių teisminių priemonių prieš prieglobos paslaugų teikėjo arba kompetentingos institucijos sprendimą. [106 pakeit.]

11 straipsnis

Informacija turinio teikėjams

1.  Kai prieglobos paslaugų teikėjas pašalina teroristinį turinį arba panaikina prieigą prie jo, jis išsamiai ir tiksliai informuoja turinio teikėją apie teroristinio turinio pašalinimą arba prieigos prie jo panaikinimą ir apie galimybes ginčyti sprendimą ir paprašytas pateikia turinio teikėjui pagal 4 straipsnį išduotą nurodymo pašalinti turinį kopiją. [107 pakeit.]

2.  Turinio teikėjui paprašius, prieglobos paslaugų teikėjas informuoja turinio teikėją apie turinio pašalinimo ar prieigos panaikinimo priežastis ir galimybes užginčyti šį sprendimą. [108 pakeit.]

3.  Prievolė pagal 1 ir 2 dalis dalį netaikoma, jei kompetentinga institucija, remdamasi objektyviais įrodymais ir atsižvelgdama į tokio sprendimo proporcingumą ir būtinumą, nusprendžia, kad ši informacija dėl visuomenės saugumo priežasčių, pavyzdžiui, dėl teroristinių nusikaltimų prevencijos, tyrimo, aptikimo ar baudžiamojo persekiojimo, turėtų būti neviešinama tiek laiko, kiek reikia, tačiau ne ilgiau nei [keturias] savaites nuo to sprendimo. Tokiu atveju prieglobos paslaugų teikėjas informacijos apie teroristinio turinio pašalinimą ar prieigos prie jo panaikinimą neatskleidžia. [109 pakeit.]

IV SKIRSNIS

Kompetentingų institucijų, Sąjungos įstaigų ir prieglobos paslaugų teikėjų bendradarbiavimas

12 straipsnis

Kompetentingų institucijų pajėgumai

Valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingos institucijos turėtų visus būtinus pajėgumus ir pakankamus išteklius, kad turėdamos tvirtas nepriklausomumo garantijas galėtų pasiekti šio reglamento tikslus ir vykdyti pagal jį nustatytus įpareigojimus. [110 pakeit.]

13 straipsnis

Prieglobos paslaugų teikėjų, kompetentingų institucijų ir prireikus kompetentingų Sąjungos įstaigų bendradarbiavimas [111 pakeit.]

1.  Valstybių narių kompetentingos institucijos dalijasi informacija, koordinuoja veiklą ir bendradarbiauja viena su kita ir prireikus su atitinkamomis Sąjungos įstaigomis, pavyzdžiui, su Europolu, dėl nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų, kad būtų išvengta veiklos dubliavimo, padidėtų koordinavimas ir išvengta trukdymo vykdyti tyrimus skirtingose valstybėse narėse. [112 pakeit.]

2.  Valstybių narių kompetentingos institucijos dalijasi informacija, koordinuoja veiklą ir bendradarbiauja su 17 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose nurodyta kompetentinga institucija dėl priemonių, kurių imtasi pagal 6 straipsnį, ir įgyvendinimo veiksmų, kurių imtasi pagal 18 straipsnį. Valstybės narės užtikrina, kad 17 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose nurodyta kompetentinga institucija gautų visą aktualią informaciją. Šiuo tikslu valstybės narės nustato tinkamus ir saugius komunikacijos kanalus ar mechanizmus, užtikrinančius, kad aktualia informacija būtų dalijamasi laiku. [113 pakeit.]

3.  Valstybės narės ir prieglobos paslaugų teikėjai gali nuspręsti naudotis specialiomis priemonėmis, įskaitant prireikus atitinkamų Sąjungos įstaigų, pavyzdžiui, Europolo, parengtas priemones, kuriomis visų pirma prisidedama prie: [114 pakeit.]

a)  nurodymų pašalinti turinį tvarkymo ir grįžtamosios informacijos teikimo ryšio pagal 4 straipsnį;

b)  pranešimų tvarkymo ir grįžtamosios informacijos teikimo pagal 5 straipsnį; [115 pakeit.]

c)  bendradarbiavimo, kuriuo siekiama nustatyti ir įgyvendinti aktyvias konkrečias priemones pagal 6 straipsnį. [116 pakeit.]

4.  Gavę informacijos apie bet kokius teroristinių nusikaltimų įrodymus kokį teroristinį turinį, prieglobos paslaugų teikėjai skubiai informuoja už nusikalstamos veikos tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą atsakingas atitinkamos valstybės narės institucijas arba. Kai neįmanoma nustatyti atitinkamos valstybės narės, prieglobos paslaugų teikėjai informuoja valstybės narės, kurioje yra jų pagrindinė veiklos vykdymo vieta ar teisinis atstovas, kontaktinį centrą pagal 14 17 straipsnio 2 dalį. Prieglobos paslaugų teikėjas, kuriam neaišku, kam perduoti tą ir taip pat perduoda šią informaciją, gali ją perduoti Europolui, kad jis galėtų imtis reikiamų veiksmų. [117 pakeit.]

4a.  Prieglobos paslaugų teikėjai bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis. [118 pakeit.]

14 straipsnis

Kontaktinis centras

1.  Prieglobos paslaugų teikėjai, anksčiau jau gavę vieną ar daugiau nurodymų pašalinti turinį, įsteigia kontaktinį centrą, kuris elektroniniu būdu gauna nurodymus pašalinti turinį ir pranešimus ir užtikrina spartų operatyvų jų tvarkymą pagal 4 ir 5 straipsnius straipsnį. Jie užtikrina, kad informacija apie jį būtų skelbiama viešai. [119 pakeit.]

2.  1 dalyje nurodyta informacija apima oficialiąsias Sąjungos kalbas, kaip nustatyta Reglamente Nr. 1/58, kuriomis galima kreiptis į kontaktinį centrą ir kuriomis galima toliau bendrauti dėl nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų pagal 4 ir 5 straipsnius straipsnį. Bent viena iš tų kalbų turi būti oficialioji valstybės narės, kuri yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinės veiklos vykdymo vietos šalis arba kurioje gyvena ar yra įsisteigęs jo teisinis atstovas pagal 16 straipsnį, kalba. [120 pakeit.]

3.  Valstybės narės įsteigia kontaktinį centrą, kuris tvarko prašymus pateikti aiškesnės ir grįžtamosios informacijos, susijusios su jų išduotais nurodymais pašalinti turinį ir pranešimais. Informacija apie kontaktinius centrus skelbiama viešai. [121 pakeit.]

V SKIRSNIS

ĮGYVENDINIMAS IR VYKDYMAS

15 straipsnis

Jurisdikcija

1.  Valstybė narė, kurioje yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė veiklos vykdymo vieta, turi jurisdikciją 6, 18 ir 21 straipsnių taikymo tikslais. Prieglobos paslaugų teikėjas, kurio pagrindinė veiklos vykdymo vieta yra ne valstybėse narėse, patenka į tos valstybės narės, kurioje gyvena ar yra įsisteigęs jo teisinis atstovas pagal 16 straipsnį, jurisdikciją.

2.  Jei prieglobos paslaugų teikėjas, kurio pagrindinė veiklos vykdymo vieta yra ne valstybėse narėse, nepaskiria teisinio atstovo, jurisdikciją turi visos valstybės narės. Jeigu valstybė narė nusprendžia pasinaudoti šia jurisdikcija, ji apie tai praneša visoms kitoms valstybėms narėms. [122 pakeit.]

3.  Jeigu nurodymą pašalinti turinį pagal 4 straipsnio 1 dalį išdavė kitos valstybės narės institucija, ta valstybė narė turi jurisdikciją imtis priverstinių priemonių pagal savo nacionalinę teisę, kad įgyvendintų tą nurodymą pašalinti turinį. [123 pakeit.]

16 straipsnis

Teisinis atstovas

1.  Prieglobos paslaugų teikėjas, kuris Sąjungoje nėra įsisteigęs, bet joje siūlo savo paslaugas, raštu paskiria juridinį ar fizinį asmenį būti jo teisiniu atstovu Sąjungoje ir gauti, tenkinti ir vykdyti nurodymus pašalinti turinį, pranešimus, ir prašymus ir sprendimus, kuriuos pagal šį reglamentą išduoda kompetentingos institucijos. Teisinis atstovas gyvena arba yra įsisteigęs vienoje iš valstybių narių, kurioje prieglobos paslaugų teikėjas teikia paslaugas. [124 pakeit.]

2.  Prieglobos paslaugų teikėjas paveda teisiniam atstovui jo vardu gauti, tenkinti ir vykdyti nurodymus pašalinti turinį, pranešimus, ir prašymus ir sprendimus, nurodytus 1 dalyje. Prieglobos paslaugų teikėjai suteikia savo teisiniam atstovui visus reikiamus įgaliojimus ir išteklius, kurių reikia bendradarbiavimui su kompetentingomis institucijomis ir sprendimų bei nurodymų įgyvendinimui. [125 pakeit.]

3.  Paskirtasis teisinis atstovas gali būti laikomas atsakingu už įpareigojimų pagal šį reglamentą nevykdymą, tačiau tai neturi poveikio prieglobos paslaugų teikėjo atsakomybei ir teisiniams veiksmams, kurių gali būti imtasi jo atžvilgiu.

4.  Apie teisinio atstovo paskyrimą prieglobos paslaugų teikėjas praneša tos valstybės narės, kurioje teisinis atstovas gyvena arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai, nurodytai 17 straipsnio 1 dalies d punkte. Informacija apie teisinį atstovą skelbiama viešai.

VI SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17 straipsnis

Kompetentingų institucijų skyrimas

1.  Kiekviena valstybė narė paskiria valdžios teisminę ar funkciškai nepriklausomą administracinę instituciją ar institucijas, kompetentingas, kompetentingą: [126 pakeit.]

a)  išduoti nurodymus pašalinti turinį pagal 4 straipsnį;

b)  aptikti, nustatyti ir perduoti teroristinį turinį prieglobos paslaugų teikėjams pagal 5 straipsnį; [127 pakeit.]

c)  prižiūrėti, kaip įgyvendinamos aktyvios konkrečios priemonės pagal 6 straipsnį; [128 pakeit.]

d)  užtikrinti įpareigojimų pagal šį reglamentą vykdymą taikant nuobaudas pagal 18 straipsnį.

1a.  Valstybės narės kompetentingose institucijose paskiria kontaktinį centrą, kuris tvarko prašymus pateikti aiškesnės ir grįžtamosios informacijos, susijusios su jų išduotais nurodymais pašalinti turinį. Informacija apie kontaktinį centrą skelbiama viešai. [129 pakeit.]

2.  Ne vėliau kaip ... [šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo] valstybės narės praneša Komisijai apie kompetentingas institucijas, nurodytas 1 dalyje. Komisija sukuria internetinį registrą, kuriame nurodomos visos šios kompetentingos institucijos ir kiekvienai kompetentingai institucijai paskirtas kontaktinis centras. Komisija pranešimą ir bet kokius jo pakeitimus skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. [130 pakeit.]

18 straipsnis

Nuobaudos

1.  Valstybės narės nustato nuobaudų, taikomų prieglobos paslaugų teikėjams pažeidus, sistemingai ir nuolat pažeidžiantiems pagal šį reglamentą prisiimtus įsipareigojimus, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų jų įgyvendinimą. Šios nuobaudos taikomos tik pažeidus įsipareigojimus, prisiimtus pagal: [131 pakeit.]

a)  3 straipsnio 2 dalį (prieglobos paslaugų teikėjų sutartinės sąlygos); [132 pakeit.]

b)  4 straipsnio 2 ir 6 dalis (nurodymų pašalinti turinį įgyvendinimas ir grįžtamoji informacija);

c)  5 straipsnio 5 ir 6 dalis (pranešimų vertinimas ir grįžtamoji informacija); [133 pakeit.]

d)  6 straipsnio 2 ir 4 dalis (ataskaitos apie aktyvias konkrečias priemones ir priemonių priėmimas po sprendimo prašymo, kuriuo įpareigojama imtis aktyvių papildomų konkrečių priemonių); [134 pakeit.]

e)  7 straipsnį (duomenų saugojimas);

f)  8 straipsnį (skaidrumas skaidrumo reikalavimai prieglobos paslaugų teikėjams); [135 pakeit.]

g)  9 straipsnį (aktyvių konkrečių priemonių įgyvendinimo apsauga); [136 pakeit.]

h)  10 straipsnį (skundų procedūros);

i)  11 straipsnį (informacija turinio teikėjams);

j)  13 straipsnio 4 dalį (informacija apie teroristinių nusikaltimų įrodymus teroristinį turinį); [137 pakeit.]

k)  14 straipsnio 1 dalį (kontaktiniai centrai);

l)  16 straipsnį (teisinio atstovo skyrimas).

2.  Šios 1 dalyje nurodytos nuobaudos yra efektyvios turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės ne vėliau kaip ... [šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo] praneša Komisijai apie tas taisykles ir priemones ir nedelsdamos informuoja ją apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus. [138 pakeit.]

3.  Valstybės narės užtikrina, kad spręsdamos dėl nuobaudų tipo ir lygio kompetentingos institucijos atsižvelgtų į svarbias aplinkybes, įskaitant:

a)  pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę;

b)  pažeidimo tyčinį pobūdį ar aplaidumą;

c)  ankstesnius atsakingo juridinio asmens pažeidimus;

d)  atskaitingo juridinio asmens finansinius pajėgumus;

e)  prieglobos paslaugų teikėjo bendradarbiavimo su kompetentingomis institucijomis lygį.; [139 pakeit.]

ea)  prieglobos paslaugų teikėjų, visų pirma labai mažų ar mažųjų įmonių, pobūdį ir dydį, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB(13). [140 pakeit.]

4.  Valstybės narės užtikrina, kad sistemingai ir nuolat nevykdant 4 straipsnio 2 dalies įpareigojimų būtų taikomos finansinės nuobaudos, kurių dydis gali siekti iki 4 proc. prieglobos paslaugų teikėjo praėjusių finansinių metų bendros apyvartos. [141 pakeit.]

19 straipsnis

Nurodymo pašalinti turinį techniniai reikalavimai, reikšmingumo vertinimo kriterijai ir šablono keitimas [142 pakeit.]

1.  Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad papildytų šį reglamentą būtinais techniniais elektroninių priemonių, kuriomis kompetentingos institucijos turi perduoti nurodymus pašalinti turinį, reikalavimais. [143 pakeit.]

1a.   Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant papildyti šį reglamentą kriterijais ir skaičiais, kuriuos turi naudoti kompetentingos institucijos, siekdamos nustatyti, kas yra šiame reglamente minimas didelis neužginčytų nurodymų pašalinti turinį skaičius. [144 pakeit.]

2.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti tokius deleguotuosius aktus, kad pakeistų I, II ir III priedus ir galėtų veiksmingai tenkinti galimą reikmę patobulinti nurodymo pašalinti turinį šabloną ir šablonus, naudotinus informacijai apie tai, kad nurodymo pašalinti turinį neįmanoma įvykdyti.

20 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  19 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento taikymo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 19 straipsnyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 19 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba Komisijai praneša, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

21 straipsnis

Stebėsena

1.  Valstybės narės iš jų jurisdikcijai priklausančių kompetentingų institucijų ir prieglobos paslaugų teikėjų renka ir Komisijai kasmet iki [kovo 31 d.] perduoda informaciją apie veiksmus, kurių imtasi pagal šį reglamentą. Tai, be kita ko:

a)  informacija apie išduotų nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų skaičių, pašalinto ar panaikintos prieigos prie teroristinio turinio vienetų skaičių, įskaitant atitinkamus terminus pagal 4 ir 5 straipsnius straipsnį, ir informacija apie atitinkamų sėkmingo teroristinių nusikaltimų nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo atvejų skaičių; [145 pakeit.]

b)  informacija apie konkrečias aktyvias priemones, kurių imtasi pagal 6 straipsnį, įskaitant pašalinto ir panaikintos prieigos turinio apimtį ir atitinkamus terminus;

ba)  informacija apie kompetentingų institucijų išduotų prašymų suteikti prieigą prie prieglobos paslaugų teikėjų pagal 7 straipsnį išsaugomo turinio skaičių; [146 pakeit.]

c)  informacija apie inicijuotų skundų procedūrų skaičių ir veiksmus, kurių ėmėsi prieglobos paslaugų teikėjai pagal 10 straipsnį;

d)  informacija apie teisių gynimo procedūrų skaičių ir kompetentingos institucijos pagal nacionalinę teisę priimtų sprendimų skaičių.

2.  Ne vėliau kaip ... [vieni metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija parengia išsamią šio reglamento taikymo produktų, rezultatų ir poveikio stebėsenos programą. Stebėsenos programoje nustatomi duomenų ir kitų būtinų įrodymų rinkimo rodikliai, priemonės ir periodiškumas. Joje bus nurodyti veiksmai, kurių turi imtis Komisija ir valstybės narės, kad surinktų ir išanalizuotų duomenis ir kitus įrodymus ir galėtų stebėti ir vertinti šio reglamento pažangą pagal 23 straipsnį.

22 straipsnis

Įgyvendinimo ataskaita

Ne vėliau kaip ... [dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Komisijos ataskaitoje atsižvelgiama į stebėsenos pagal 21 straipsnį informaciją ir į informaciją, sukauptą vykdant skaidrumo reikalavimus pagal 8 straipsnį. Valstybės narės teikia Komisijai informaciją, būtiną tai ataskaitai parengti.

23 straipsnis

Vertinimas

Ne anksčiau kaip Praėjus vieniems metams po ... [treji metai nuo šio reglamento taikymo pradžios] Komisija atlieka šio reglamento vertinimą ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šio reglamento jo taikymą, įskaitant apsaugos mechanizmo veikimo veikimą ir veiksmingumą, taip pat apie poveikį pagrindinėms teisėms, visų pirma žodžio laisvei ir laisvei gauti ir perduoti informaciją bei teisei į privatų gyvenimą. Atlikdama šį vertinimą Komisija taip pat pateikia ataskaitą dėl teroristinio turinio internete klausimams skirtos Europos platformos sukūrimo būtinumo, įvykdomumo ir veiksmingumo. Platforma suteiktų galimybę visoms valstybėms narėms naudoti vieną saugų komunikacijos kanalą, kuriuo prieglobos paslaugų teikėjams būtų siunčiami nurodymai pašalinti teroristinį turinį. Prireikus prie ataskaitos pridedami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. Valstybės narės teikia Komisijai informaciją, būtiną tai ataskaitai parengti. [147 pakeit.]

24 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo ... [6 mėnesiai 12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo]. [148 pakeit.]

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

I PRIEDAS

NURODYMAS PAŠALINTI TERORISTINĮ TURINĮ (Reglamento (ES) xxx 4 straipsnis)

Pagal Reglamento (ES) ...(14) 4 straipsnį, gavęs kompetentingos institucijos nurodymą pašalinti turinį, nurodymo gavėjas per vieną valandą pašalina teroristinį turinį arba panaikina prieigą prie jo.

Pagal Reglamento (ES) ...(15) 7 straipsnį, nurodymo gavėjas turinį ir susijusius duomenis, kurie buvo pašalinti arba prieiga prie kurių buvo panaikinta, saugo šešis mėnesius arba, kompetentingai institucijai ar teismui paprašius, ilgiau.

Nurodymas pašalinti turinį turėtų būti parengtas viena iš gavėjo pagal 14 straipsnio 2 dalį pasirinktų kalbų.

A SKIRSNIS

Nurodymą išdavusi valstybė narė ………………………………………………………………………………….……………..

Pastaba. Išsamesnės informacijos apie nurodymą išdavusią instituciją pateikiama pabaigoje (E ir F skirsniuose)

Gavėjas (teisinis atstovas)

………………………………………………………………………………….……………..

Gavėjas (kontaktinis centras)

………………………………………………………………………………….……………..

Valstybė narė, kurios jurisdikcijai priklauso gavėjas [jei nesutampa su nurodymą pašalinti turinį išdavusia valstybe nare] ………………………………………………………………………………….……………..

Nurodymo pašalinti turinį išdavimo laikas ir data

………………………………………………………………………………….……………..

Nurodymo pašalinti turinį numeris ………………………………………………………………………………….……………..

B SKIRSNIS. Turinys turi būti pašalintas arba prieiga prie jo panaikinta per vieną valandą nepagrįstai nedelsiant. [162 pakeit.]

Universalusis ištekliaus adresas (URL) ir bet kokia kita informacija, padedanti identifikuoti turinį, apie kurį pranešama, ir nustatyti tikslią jo vietą:

…………………….…………………………………………………………………………

Paaiškinimas, kodėl turinys laikomas teroristiniu pagal Reglamento (ES) xxx 2 straipsnio 5 dalį. Turiniu (pažymėkite atitinkamą langelį):

□ kurstoma vykdyti teroristinius nusikaltimus, tie nusikaltimai propaguojami ar šlovinami išvardytus Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose (2 straipsnio 5 dalies a punktas) [149 pakeit.]

skatinama kitas asmuo ar grupė asmenų raginami įvykdyti ar prisidėti prie teroristinių nusikaltimų vykdant Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose išvardytus teroristinius nusikaltimus (2 straipsnio 5 dalies b punktas) [150 pakeit.]

skatinama kitas asmuo ar grupė asmenų raginami dalyvauti teroristinių grupių veikla veikloje, dalyvavimas tose grupėse ar jų rėmimas nurodytoje Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose (2 straipsnio 5 dalies c punktas) [151 pakeit.]

□ mokoma metodų ar būdų, kaip gaminti arba naudoti sprogmenis, šaunamuosius ar kitus ginklus, kenksmingas arba pavojingas medžiagas arba naudoti kitus konkrečius metodus ar būdus siekiant įvykdyti teroristinį nusikaltimą vieną iš Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose išvardytų teroristinių nusikaltimų (2 straipsnio 5 dalies d punktas) [152 pakeit.]

aprašoma, kaip vykdomi nusikaltimai, išvardyti Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose (2 straipsnio 5 dalies e punktas) [153 pakeit.]

Papildoma informacija, paaiškinant, kodėl turinys laikomas teroristiniu (neprivaloma): ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….

C SKIRSNIS. Informacija turinio teikėjui

Pranešame, kad (pažymėkite atitinkamą langelį):

□ dėl visuomenės saugumo priežasčių gavėjas privalo nepranešti turinio teikėjui apie tai, kad jo turinys buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo.

Kitu atveju: Informacija apie galimybes užginčyti nurodymą pašalinti turinį jį išdavusioje valstybėje narėje (kuri, turinio teikėjui paprašius, gali būti jam perduota) pagal nacionalinę teisę; Žr. G skirsnį.

D SKIRSNIS Jurisdikcijos valstybės narės informavimas

□ Pažymėkite, jei valstybė narė, kurios jurisdikcijai priklauso gavėjas, nesutampa su nurodymą išdavusia valstybe nare:

□ nurodymo pašalinti turinį kopija perduota atitinkamai kompetentingai institucijai jurisdikcijos valstybėje narėje

E SKIRSNIS. Informacija apie nurodymą pašalinti turinį išdavusią instituciją

Nurodymą pašalinti turinį išdavusios institucijos tipas (pažymėkite atitinkamą langelį):

□ teisėjas, teismas arba tyrimą atliekantis teisėjas

□ teisėsaugos institucija

□ kita kompetentinga institucija→ užpildykite F skirsnį

Informacija apie nurodymą pašalinti turinį išdavusią instituciją ir (arba) jos atstovą, patvirtinančius, kad nurodymas pašalinti turinį yra tikslus ir teisingas:

Institucijos pavadinimas: ………………………………………………………………………………….…………

Atstovo vardas ir pavardė arba pavadinimas: ………………………………………………………………………………….…………

Pareigos: ………………………………………………………………………………….…………

Bylos Nr.:….…………………………………..……………………………..……………..

Adresas:…………………………………………………………….…………..………..

Telefonas (šalies kodas) (vietovės kodas) …………………………………………..…………….

Faksas (šalies kodas) (vietovės kodas) …………………………………………..…………….

E. paštas …………………………………………………………..……………..………….

Data:

………………………………………………………………………………….…………

Oficialus antspaudas (jei naudojamas) ir parašas(16): ………………………………………………...……

F SKIRSNIS. Kontaktiniai duomenys tolesniems veiksmams

Nurodymą pašalinti turinį išdavusios institucijos kontaktiniai duomenys, kad būtų galima jai pranešti apie turinio pašalinimo arba prieigos panaikinimo laiką ar pateikti papildomų paaiškinimų:

………………………………………………………………………………..………….

Valstybės narės, kurios jurisdikcijai priklauso gavėjas, institucijos kontaktiniai duomenys [jei nesutampa su nurodymą išdavusia valstybe nare]

………………………………………………………………………………..………….

G SKIRSNIS. Informacija apie teisių gynimo galimybes

Informacija apie kompetentingą įstaigą ar teismą, terminus ir procedūras, susijusius su įskaitant oficialius nurodymo pašalinti turinį užginčijimu užginčijimo reikalavimus: [154 pakeit.]

Kompetentinga įstaiga ar teismas, kuriame galima užginčyti nurodymą pašalinti turinį:

……………………………………………………………………………………….……….

Terminas, per kurį galima užginčyti nurodymą pašalinti turinį:

Xxx mėnesių nuo xxxx

Nuoroda į nacionalinės teisės aktus:

……………………………………………………………………………………….……….

II PRIEDAS

GRĮŽTAMOSIOS INFORMACIJOS, PAŠALINUS TERORISTINĮ TURINĮ AR PANAIKINUS PRIEIGĄ PRIE JO, FORMA (Reglamento (ES) xxx 4 straipsnio 5 dalis)

A SKIRSNIS

Nurodymo pašalinti turinį gavėjas:

………………………………………………………………………………….……………..

Nurodymą pašalinti turinį išdavusi institucija:

………………………………………………………………………………….……………..

Nurodymą pašalinti turinį išdavusios institucijos bylos numeris:

………………………………………………………………………………….……………..

Gavėjo bylos numeris:

………………………………………………………………………………….……………..

Nurodymo pašalinti turinį gavimo laikas ir data:

………………………………………………………………………………….……………..

B SKIRSNIS

Vadovaujantis nurodymu pašalinti teroristinį turinį (pažymėkite atitinkamą langelį):

□ turinys buvo pašalintas

□ buvo panaikinta prieiga prie turinio

Turinio pašalinimo ar prieigos panaikinimo laikas ir data: ……………………………………………..

C SKIRSNIS. Gavėjo duomenys

Prieglobos paslaugų teikėjo / teisinio atstovo vardas ir pavardė arba pavadinimas:

………………………………………………………………………………….……………..

Pagrindinės veiklos vykdymo arba teisinio atstovo įsisteigimo valstybė narė: ………………………………………………………………………………….……………..

Įgaliotasis asmuo:

………………………………………………………………………………….……………..

Kontaktinio centro duomenys (e. paštas): ……………………………………………………………………….

Data:

………………………………………………………………………………….……………..

III PRIEDAS

INFORMACIJA APIE TAI, KAD NURODYMO PAŠALINTI TURINĮ ĮVYKDYTI NEĮMANOMA (Reglamento (ES) xxx 4 straipsnio 6 ir 7 dalys)

A SKIRSNIS

Nurodymo pašalinti turinį gavėjas:

………………………………………………………………………………….……………..

Nurodymą pašalinti turinį išdavusi institucija:

………………………………………………………………………………….……………..

Nurodymą pašalinti turinį išdavusios institucijos bylos numeris:

………………………………………………………………………………….……………..

Gavėjo bylos numeris:

………………………………………………………………………………….……………..

Nurodymo pašalinti turinį gavimo laikas ir data:

………………………………………………………………………………….……………..

B SKIRSNIS. Turinio nepašalinimo priežastys

i)  Nurodymas pašalinti turinį negali būti įvykdytas apskritai arba negali būti įvykdytas iki nurodyto termino dėl šių priežasčių:

force majeure arba faktinis negalėjimas, nepriklausantis nuo gavėjo ar paslaugų teikėjo valios, be kita ko, dėl techninių ar veiklos priežasčių [155 pakeit.]

□ nurodyme pašalinti turinį yra akivaizdžių klaidų

□ nurodyme pašalinti turinį pateikta nepakankamai informacijos

ii)  Pateikite daugiau informacijos apie nurodymo nevykdymo priežastis:

………………………………………………………………………………………………….

iii)  Jei nurodyme pašalinti turinį yra akivaizdžių klaidų ir (arba) pateikta nepakankamai informacijos, nurodykite klaidas ir paaiškinkite, kokios papildomos ar aiškesnės informacijos reikia:

………………………………………………………………………………………………….

H SKIRSNIS. Informacija apie paslaugų teikėją / teisinį atstovą

Paslaugų teikėjo / teisinio atstovo vardas ir pavardė arba pavadinimas:

………………………………………………………………………………….……………..

Įgaliotasis asmuo:

………………………………………………………………………………….……………..

Kontaktiniai duomenys (e. paštas):

………………………………………………………………………………….……………..

Parašas:

………………………………………………………………………………….……………..

Laikas ir data: ………………………………………………………………………………….……………..

(1)OL C 110, 2019 3 22, p. 67.
(2) 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento pozicija.
(3)2018 m. kovo 1 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2018/334 dėl veiksmingų kovos su neteisėtu turiniu internete priemonių (OL L 63, 2018 3 6, p. 50).
(4)2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).
(5)2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).
(6)2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012 12 20, p. 1).
(7)2018 m. vasario 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/302 dėl nepagrįsto geografinio blokavimo ir kitų formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios vietos arba įsisteigimo vietos vidaus rinkoje problemos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 2006/2004 ir (ES) 2017/2394 ir Direktyva 2009/22/EB (OL L 601, 2018 3 2, p. 1).
(8)2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).
(9)2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).
(10) 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).
(11)COM(2018)0225.
(12)OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
(13) 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija dėl ypač mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
(14)Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos (OL L …).
(15)Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos (OL L …).
(16)Jei siunčiama patvirtintais pateikimo kanalais, parašas nebūtinas.

Atnaujinta: 2020 m. liepos 29 d.Teisinė informacija - Privatumo politika