Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2018/0331(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0193/2019

Testi mressqa :

A8-0193/2019

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Testi adottati :

P8_TA(2019)0421

Testi adottati
PDF 405kWORD 129k
L-Erbgħa, 17 ta' April 2019 - Strasburgu
Il-prevenzjoni tad-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku online ***I
P8_TA(2019)0421A8-0193/2019
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tad-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku online (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0640),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0405/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni motivata ppreżentata mil-Kamra tad-deputati Ċeka, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, i-Ġustizzja u l-Intern kif ukoll l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A8-0193/2019),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU C 110, 22.3.2019, p. 67.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-17 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019 / ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni l-indirizzar tad-disseminazzjoni ta’ kontenut terroristiku online [Em. 1]
P8_TC1-COD(2018)0331

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja(2),

Billi:

(1)  Dan ir-Regolament għandu l-għan li jiżgura l-funzjonament bla xkiel tas-suq uniku diġitali f’soċjetà miftuħa u demokratika, billi jipprevjeni jindirizza l-użu ħażin tas-servizzi ta’ hosting għal skopijiet terroristiċi u jikkontribwixxi għas-sigurtà pubblika fis-soċjetajiet Ewropej. Il-funzjonament tas-suq uniku diġitali għandu jenħtieġ li jittejjeb billi tissaħħaħ iċ-ċertezza legali tad-dritt għall-fornituri ta’ servizzi ta’ hosting, it-tisħiħ tal-fiduċja tissaħħaħ il-fiduċja tal-utenti fl-ambjent online, u billi jissaħħu s-salvagwardji għal-libertà tal-espressjoni, għad-dritt li persuna tirċievi u l-informazzjoni tgħaddi lil ħaddieħor informazzjoni u ideat f'soċjetà miftuħa u demokratika, kif ukoll għal-libertà u l-pluraliżmu tal-midja. [Em. 2]

(1a)  Ir-regolamentazzjoni tal-fornituri ta' servizzi ta' hosting tista' biss tikkomplementa l-istrateġiji tal-Istati Membri biex jindirizzaw it-terroriżmu, li jridu jenfasizzaw miżuri offline bħall-investiment fil-ħidma soċjali, inizjattivi ta' deradikalizzazzjoni u ħidma mal-komunitajiet affettwati biex jiksbu prevenzjoni sostenibbli tar-radikalizzazzjoni fis-soċjetà. [Em. 3]

(1b)   Il-kontenut terroristiku jagħmel parti mill-problema aktar mifruxa tal-kontenut illegali online, li jinkludi forom oħrajn ta' kontenut bħall-isfruttament sesswali tat-tfal, prattiki kummerċjali illegali u ksur tal-proprjetà intellettwali. It-traffikar ta' kontenut illegali spiss jitwettaq minn organizzazzjonijiet terroristiċi u organizzazzjonijiet kriminali oħra għall-ħasil u l-ġbir ta' flus biex jibdew jiffinanzjaw l-operazzjonijiet tagħhom. Din il-problema tirrikjedi taħlita ta' miżuri leġiżlattivi, mhux leġiżlattivi u volontarji bbażati fuq il-kollaborazzjoni bejn l-awtoritajiet u l-fornituri, b'rispett sħiħ għad-drittijiet fundamentali. Għalkemm it-theddida tal-kontenut illegali ttaffiet permezz ta' inizjattivi ta' suċċess bħall-Kodiċi ta' Kondotta dwar id-Diskors ta' Mibegħda mmexxi mill-industrija, u l-Alleanza Globali WePROTECT biex jintemm l-abbuż sesswali tat-tfal online, jeħtieġ li jiġi stabbilit qafas leġiżlattiv għal kooperazzjoni transfruntiera bejn l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex jitneħħa l-kontenut illegali. [Am. 4]

(2)  Il-fornituri tas-servizzi ta’ ta' servizzi hosting attivi fuq l-internet għandhom rwol essenzjali fl-ekonomija diġitali billi joħolqu konnessjoni bejn in-negozju u ċ-ċittadini, jipprovdu opportunitajiet ta' tagħlim u billi jiffaċilitaw id-dibattitu pubbliku u d-distribuzzjoni u l-wasla tal-informazzjoni, l-opinjonijiet u l-ideat, t-twassil ta' informazzjoni, opinjonijiet u ideat, u b'hekk jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-innovazzjoni, it-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi fl-Unjoni. Madankollu, is-servizzi tagħhom f’ċerti każijiet huma abbużati minn partijiet terzi biex iwettqu attivitajiet illegali online. Problema partikolari hi l-użu ħażin tal-fornituri ta’ servizzi ta’ hosting minn gruppi terroristiċi u s-sostenituri tagħhom biex ixerrdu kontenut terroristiku online sabiex iwasslu l-messaġġ tagħhom, jirradikalizzaw u jirreklutaw u biex jiffaċilitaw u jidderieġu l-attività terroristika. [Em. 5]

(3)  Il-preżenza Minkejja li mhijiex l-uniku fattur, irriżulta li l-preżenza ta’ kontenut terroristiku online hija katalizzatur kruċjali f'termini tar-radikalizzazzjoni ta' individwi li jkunu wettqu atti terroristiċi, u b'hekk għandha konsegwenzi negattivi serji għall-utenti, ħafna mhux biss għaċ-ċittadini u għas-soċjetà inġenerali, kif ukoll iżda wkoll għall-fornituri tas-servizzi online ta' servizzi online li jospitaw tali kontenut, peress li ddgħajjef il-fiduċja tal-utenti tagħhom u tagħmel ħsara lill-mudelli tan-negozju tagħhom. Fid-dawl tar-rwol ċentrali tagħhom u l-mezzi fi proporzjon mal-mezzi u l-kapaċitajiet teknoloġiċi assoċjati mas-servizzi li jipprovdu, il-fornituri tas-servizzi onlajn online għandhom responsabbiltajiet soċjetali partikolari biex jipproteġu s-servizzi tagħhom minn użu ħażin abbuż mit-terroristi u jgħinu biex jiġi indirizzat il-kontenut terroristiku mxerred lill-awtoritajiet kompetenti jindirizzaw reati terroristiċi li jitwettqu permezz tas-servizzi tagħhom, filwaqt li jqisu l-importanza fundamentali tal-libertà ta' espressjoni u l-libertà li persuna tirċievi u tgħaddi lil ħaddieħor informazzjoni u ideat f'soċjetà miftuħa u demokratika. [Em. 6]

(4)  L-isforzi fil-livell tal-Unjoni biex jiġi miġġieled il-kontenut terroristiku online li bdew fl-2015 permezz ta’ qafas ta’ kooperazzjoni volontarja bejn l-Istati Membri u l-fornituri ta’ servizzi ta’ hosting jeħtieġ li jkunu ikkumplimentati ikkomplementati minn qafas leġiżlattiv ċar sabiex ikomplu jnaqqsu l-aċċessibbiltà għal kontenut terroristiku online u jindirizzaw b’mod adegwat problema li tevolvi b’mod rapidu. Dan il-qafas leġiżlattiv għandu l-għan li jibni fuq l-isforzi volontarji, li ġew imsaħħa mir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/334(3) u jwieġeb għas-sejħiet li saru mill-Parlament Ewropew biex jissaħħu l-miżuri biex jindirizzaw il-kontenut għall-indirizzar tal-kontenut illegali u ta’ ħsara f'konformità mal-qafas orizzontali stabbilit bid-Direttiva 2000/31/KE u mill-Kunsill Ewropew biex itejbu l-individwazzjoni għat-titjib tal-kxif awtomatika u t-tneħħija tat-tneħħija ta’ kontenut li jinċita għal atti terroristiċi. [Em. 7]

(5)  L-applikazzjoni Jenħtieġ li l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament m’għandhiex taffettwa ma taffettwax l-applikazzjoni tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31/KE(4). B’mod partikolari, kwalunkwe miżura meħuda mill-fornitur ta’ servizz ta’ hosting f’konformità ma’ dan ir-Regolament, inkluż kwalunkwe miżura proattiva, m’għandhomx fihom infushon iwasslu biex dak il-fornitur ta’ servizzi jitlef il-benefiċċju tal-eżenzjoni mir-responsabbiltà prevista f’dik id-dispożizzjoni. Dan ir-Regolament ma jaffettwax is-setgħat tal-awtoritajiet u l-qrati nazzjonali li jistabbilixxu r-responsabbiltà ta’ fornituri ta’ servizzi ta’ hosting f’każijiet speċifiċi fejn il-kundizzjonijiet skont id-Direttiva 2000/31/KE għal eżenzjoni mir-responsabbiltà ma jiġux issodisfati. [Em. 8]

(6)  Ir-regoli biex jiġi evitat l-użu dwar l-indirizzar tal-użu ħażin tas-servizzi tal-hosting għat-tixrid ta’ kontenut terroristiku online sabiex ikun garantit il-funzjonament bla xkiel tas-suq intern huma stabbiliti f’dan ir-Regolament b’rispett sħiħ tad-drittijiet, u jenħtieġ li jirrispettaw bis-sħiħ id-drittijiet fundamentali protetti fl-ordni legali tal-Unjoni u b’mod partikolari dawk garantiti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. [Em. 9]

(7)  Dan ir-Regolament għandu l-għan li jikkontribwixxi għall-protezzjoni tas-sigurtà pubblika filwaqt u jenħtieġ li jistabbilixxi salvagwardji xierqa u robusti biex jiżgura l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali involuti. Dan jinkludi d-drittijiet tar-rispett għar-rispett tal-ħajja privata u tal-protezzjoni għall-protezzjoni tad-data personali, id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva, id-dritt għal-libertà tal-espressjoni, inkluża l-libertà li wieħed jirċievi u jagħti jgħaddi lil ħaddieħor informazzjoni, il-libertà li jitwettaq wieħed iwettaq negozju, u l-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni. L-awtoritajiet kompetenti u l-fornituri ta’ servizzi ta’ hosting għandhom jenħtieġ li jadottaw biss miżuri li huma jkunu meħtieġa, xierqa u proporzjonati f’soċjetà demokratika, b’kunsiderazzjoni tal-importanza partikolari mogħtija lill-libertà lil-libertà tal-espressjoni u l-informazzjoni lil-libertà li wieħed jirċievi u jgħaddi lil ħaddieħor informazzjoni u ideat, kif ukoll ir-rispett għall-ħajja privata u għall-protezzjoni tad-data personali, li tikkostitwixxi wieħed mill-pedamenti jikkostitwixxu l-pedamenti essenzjali ta’ soċjetà pluralista, demokratika, u hija waħda mill-valuri huma fost il-valuri li fuqhom hija bbażata l-Unjoni. Il-miżuri Jenħtieġ li jikkostitwixxu interferenza kwalunkwe miżura tevita li tindaħal fil-libertà tal-espressjoni u l-informazzjoni għandhom ikunu strettament immirati, fis-sens li jridu jservu biex jipprevjenu t-tixrid tal-informazzjoni u, sa fejn ikun possibbli, isservi biex tindirizza d-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku permezz ta’ kontenut terroristiku approċċ b'mira stretta, iżda mingħajr ma jiġi affettwat id-dritt taffettwa d-dritt li wieħed jirċievi u jgħaddi informazzjoni legalment, filwaqt li jitqies ir-rwol fil-qies tar-rwol ċentrali tal-fornituri ta’ servizzi ta’ hosting biex jiffaċilitaw id-dibattitu fil-faċilitazzjoni tad-dibattitu pubbliku u d-distribuzzjoni tad-distribuzzjoni u l-wasla r-riċeviment ta’ fatti, opinjonijiet u ideat skont il-liġi. Miżuri online effettivi kontra t-terroriżmu u l-protezzjoni tal-libertà ta' espressjoni mhumiex għanijiet konfliġġenti, iżda għanijiet komplementari u li jsaħħu lil xulxin b'mod reċiproku. [Em. 10]

(8)  Id-dritt għal rimedju effettiv huwa minqux fl-Artikolu 19 tat-TUE u fl-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Kull persuna fiżika jew ġuridika għandha d-dritt għal rimedju ġudizzjarju effettiv quddiem il-qorti nazzjonali kompetenti kontra kwalunkwe waħda mill-miżuri meħuda skont dan ir-Regolament, li tista’ taffettwa b’mod negattiv id-drittijiet ta’ dik il-persuna. Id-dritt jinkludi, b’mod partikolari l-possibbiltà li l-fornituri ta’ servizzi ta’ hosting u l-fornituri tal-kontenut li jikkontestaw b’mod effettiv l-ordnijiet ta’ tneħħija quddiem il-qorti tal-Istat Membru li l-awtoritajiet tiegħu jkunu ħarġu l-ordni ta’ tneħħija, u l-possibbiltà li l-fornituri tal-kontenut jikkontestaw ir-riżultati tal-miżuri speċifiċi meħuda mill-fornitur tal-hosting. [Em. 11]

(9)  Sabiex tiġi pprovduta ċarezza dwar l-azzjonijiet li għandhom jenħtieġ li jieħdu kemm il-fornituri ta' servizzi ta' hosting kif ukoll l-awtoritajiet kompetenti biex jiġi evitat it-tixrid jindirizzaw id-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku online, jenħtieġ li dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi definizzjoni ta' kontenut terroristiku għal skopijiet preventivi abbażi tad-definizzjoni ta' reati terroristiċi skont id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(5). Minħabba l-ħtieġa li tiġi indirizzata l-propaganda terroristika l-aktar dannuża online, id-definizzjoni għandha taqbad tiġi indirizzata, jenħtieġ li d-definizzjoni tħaddan materjal li jissolleċita t-twettiq ta' reati terroristiċi jew jikkontribwixxi għalihom, jew jippromwovi l-parteċipazzjoni f'attivitajiet ta' grupp terroristiku u informazzjoni li jinstigaw, jinkoraġġixxu jew jippromwovu t-twettiq jew il-kontribuzzjoni tar-reati terroristiċi, tipprovdi struzzjonijiet għat-twettiq ta' dawn ir-reati jew tippromwovi l-parteċipazzjoni f'attivitajiet ta' grupp terroristiku. b'hekk jikkawża l-periklu li reat jew reati tali jitwettqu b'mod intenzjonali. Id-definizzjoni jenħtieġ li tkopri wkoll kontenut li jipprovdi gwida għall-manifattura u l-użu ta' splussivi, armi tan-nar, kwalunkwe arma oħra, sustanzi tossiċi jew perikolużi kif ukoll sustanzi Kimiċi, Bijoloġiċi, Radjoloġiċi u Nukleari (CBRN) u kwalunkwe gwida dwar metodi u tekniki oħra, inkluża s-selezzjoni ta' miri, għall-finijiet li jitwettqu reati terroristiċi. Din l-informazzjoni tinkludi b'mod partikolari, testi miktuba, stampi, reġistrazzjonijiet awdjo u vidjows videos. Meta jiġi vvalutat jekk il-kontenut jikkostitwixxix kontenut terroristiku skont it-tifsira ta' dan ir-Regolament, l-awtoritajiet kompetenti kif ukoll il-fornituri tas-servizzi ta' servizzi ta' hosting għandhom jenħtieġ li jieħdu kont ta' fatturi bħan-natura u l-kliem tad-dikjarazzjonijiet, il-kuntest li fih saru d-dikjarazzjonijiet u l-potenzjal tagħhom li jwasslu għal konsegwenzi ta' ħsara, u b'hekk jiġu affettwati s-sigurtà u s-sikurezza tal-persuni. Il-fatt li l-materjal kien prodott, huwa attribwibbli jew imxerred disseminat f'isem organizzazzjoni jew persuna terroristika elenkata mill-UE, jikkostitwixxi fattur importanti fil-valutazzjoni. Il-kontenut imxerred Jenħtieġ li kontenut disseminat għal finijiet edukattivi, artistiċi, ġurnalistiċi jew ta' riċerka għandu jkun, jew għal skopijiet ta' sensibilizzazzjoni kontra l-attività terroristika, ikun protett b'mod adegwat. Speċjalment f'każijiet fejn il-fornitur tal-kontenut ikollu responsabbiltà editorjali, kwalunkwe deċiżjoni dwar it-tneħħija tal-materjal disseminat jenħtieġ li tqis l-istandards ġurnalistiċi stabbiliti mir-regolamentazzjoni tal-istampa jew tal-midja konsistenti mad-dritt tal-Unjoni u mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Barra minn hekk, l-espressjoni ta' fehmiet radikali, polemiċi jew kontroversjali fid-dibattitu pubbliku dwar kwistjonijiet politiċi sensittivi m'għandhiex titqies bħala kontenut terroristiku. [Em. 12]

(10)  Sabiex ikunu koperti dawk is-servizzi ta’ hosting online fejn jiġi mxerred disseminat il-kontenut terroristiku, jenħtieġ li dan ir-Regolament għandu japplika għas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li jaħżnu l-informazzjoni pprovduta minn riċevitur tas-servizz fuq talba tiegħu jew tagħha u meta jagħmlu l-informazzjoni maħżuna disponibbli għal partijiet terzi għall-pubbliku, irrispettivament minn jekk din l-attività tkunx ta’ natura sempliċiment teknika, awtomatika u passiva. Pereżempju, tali fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni jinkludu pjattaformi ta’ midja soċjali, servizzi ta’ streaming ta’ filmati, vidjow videos, immaġni u servizzi ta’ kondiviżjoni tal-awdjo, kondiviżjoni ta’ fajls u servizzi oħra ta’ cloud sal-punt li jagħmlu l-informazzjoni disponibbli lil partijiet terzi għall-pubbliku u siti web fejn l-utenti jistgħu jagħmlu kummenti jew rieżamijiet itellgħu reċensjonijiet. Ir-Regolament għandu jenħtieġ li japplika wkoll għall-fornituri ta’ servizzi ta’ hosting stabbiliti barra l-Unjoni iżda li joffru servizzi fi ħdan l-Unjoni, peress li proporzjon sinifikanti ta’ fornituri ta’ servizzi ta’ hosting esposti għal kontenut terroristiku fuq is-servizzi tagħhom huma stabbiliti f’pajjiżi terzi. Dan għandu jiżgura B'hekk jiġi żgurat li l-kumpaniji 1kollha li joperaw fis-Suq Uniku Diġitali jikkonformaw mal-istess rekwiżiti, irrispettivament mill-pajjiż ta’ stabbiliment tagħhom. L-istabbiliment Id-determinazzjoni ta’ jekk fornitur tas-servizzi joffrix servizzi fl-Unjoni jirrikjedi tirrikjedi valutazzjoni dwar jekk il-fornitur tas-servizzi jippermettix persuni ġuridiċi jew fiżiċi fi Stat Membru wieħed jew aktar f'wieħed jew aktar mill-Istati Membri jużaw is-servizzi tiegħu. Madankollu, is-sempliċi jenħtieġ li s-sempliċi aċċessibbiltà tas-sit web tal-fornitur ta’ servizz jew ta’ indirizz elettroniku u ta’ dettalji oħra ta’ kuntatt fi Stat Membru wieħed jew aktar f'wieħed jew aktar mill-Istati Membri meħuda b’mod iżolat m’għandhiex tkun ma tkunx kundizzjoni suffiċjenti għall-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Jenħtieġ li dan ir-Regolament ma japplikax għas-servizzi tal-cloud, inklużi servizzi tal-cloud minn negozju għal ieħor, li l-fornitur ta' servizz ma jkollu l-ebda dritt kuntrattwali rigward liema kontenut jinħażen jew kif jiġi pproċessat jew kif isir disponibbli għall-pubbliku mill-klijenti tiegħu jew mill-utenti aħħarin ta' tali klijenti, u fejn il-fornitur ta' servizz ma jkollu l-ebda kapaċità teknika li jneħħi kontenut speċifiku maħżun mill-klijenti tiegħu jew mill-utenti aħħarin tas-servizzi tagħhom. [Em. 13]

(11)  Għandha tkun rilevanti Jenħtieġ li konnessjoni sostanzjali mal-Unjoni tkun rilevanti sabiex jiġi determinat il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Tali konnessjoni sostanzjali mal-Unjoni jintieġ jenħtieġ li titqies li teżisti fejn il-fornitur tas-servizz ikollu stabbiliment fl-Unjoni jew, fin-nuqqas tiegħu, fuq il-bażi tal-eżistenza ta’ numru sinifikanti ta’ utenti fi Stat Membru wieħed jew aktar f'wieħed jew aktar mill-Istati Membri, jew l-immirar ta’ attivitajiet lejn Stat Membru wieħed jew aktar. L-immirar tal-attivitajiet lejn Stat Membru fid-direzzjoni ta' wieħed jew aktar mill-Istati Membri jista’ jiġi ddeterminat determinat abbażi taċ-ċirkostanzi rilevanti kollha rilevanti, inklużi fatturi bħall-użu ta’ lingwa jew ta’ munita li ġeneralment jintużaw użata f’dak l-Istat Membru, jew il-possibbiltà li jiġu ordnati prodotti jew servizzi. L-immirar tal-attivitajiet lejn Stat Membru jista’ jirriżulta wkoll mid-disponibbiltà ta’ applikazzjoni fil-ħanut tal-applikazzjonijiet nazzjonali rilevanti, mill-għoti ta’ riklamar lokali jew riklamar fil-lingwa użata f’dak l-Istat Membru, jew mill-ġestjoni tar-relazzjonijiet tal-klijenti pereżempju bl-għoti ta’ servizz tal-konsumaturi f’lingwa li ġeneralment tintuża f’dak l-Istat Membru. Jenħtieġ ukoll li tiġi preżunta konnessjoni sostanzjali fejn fornitur ta’ servizz jidderieġi l-attivitajiet tiegħu lejn Stat Membru wieħed jew aktar aktar mill-Istati Membri kif stabbilit fl-Artikolu 17(1)(c) tar-Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(6). Min-naħa l-oħra, il-forniment tas-servizz minħabba s-sempliċi konformità mal-projbizzjoni li ssir diskriminazzjoni stabbilita fir-Regolament (UE) 2018/302 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7) ma jistax, fuq dik il-bażi biss, jitqies bħala li jidderieġi jew jimmira attivitajiet lejn territorju partikolari ġewwa l-Unjoni. [Em. 14]

(12)  Il-fornituri tas-servizziJenħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta’ hosting għandhom japplikaw ċerti dmirijiet ta’ kura, sabiex jiġi evitat it-tixrid jindirizzaw id-disseminazzjoni lill-pubbliku ta’ kontenut terroristiku fuq is-servizzi tagħhom. Jenħtieġ li dawn id-dmirijiet ta’ kura m’għandhomx jammontaw ma jammontawx għal obbligu ġenerali fuq il-fornituri ta' servizzi ta’ monitoraġġ hosting li jimmonitorjaw l-informazzjoni li jaħżnu, u lanqas obbligu ġenerali li jfittxu attivament fatti jew ċirkostanzi li jindikaw attività illegali. Jenħtieġ li d-dmirijiet ta’ diliġenza jinkludu li, meta jiġi applikat dan ir-Regolament, il-fornituri tas-servizzi ta' servizzi ta’ hosting jaġixxu b’mod diliġenti, proporzjonat u nondiskriminatorju fir-rigward tal-kontenut li jaħżnu, b’mod partikolari meta jimplimentaw it-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom stess, bil-għan li tiġi evitata t-tneħħija ta’ kontenut li mhuwiex terroristiku. It-tneħħija Jenħtieġ li t-tneħħija jew id-diżattivazzjoni tal-aċċess għandha ssir issir fl-osservanza tal-libertà ta’ l-espressjoni espressjoni, tal-libertà li wieħed jirċievi u jgħaddi lil ħaddieħor informazzjoni u ideat f'soċjetà miftuħa u demokratika u tal-libertà u tal-informazzjoni l-pluraliżmu tal-midja [Em. 15].

(13)  Għandhom Jenħtieġ li jiġu armonizzati l-proċedura u l-obbligi li jirriżultaw minn ordnijiet legali ta' tneħħija li jitolbu li l-fornituri tas-servizzi ta' servizzi ta’ hosting jneħħu kontenut terroristiku jew jiddiżattivaw l-aċċess għalih, wara valutazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti. L-Istati Membri għandhom jenħtieġ li jibqgħu ħielsa fir-rigward tal-għażla tal-awtoritajiet kompetenti li tippermettilhom jaħtru awtoritajiet amministrattivi, tal-infurzar tal-liġi awtorità ġudizzjarja jew awtorità funzjonalment indipendenti amministrattiva jew tal-infurzar għal dak il-kompitu ġudizzjarji ma’ dik il-ħidma. Minħabba l-veloċità li biha jiġi mxerred il-kontenut terroristiku l-kontenut terroristiku jiġi disseminat bejn is-servizzi online, din id-dispożizzjoni timponi obbligi fuq dawk li jipprovdu servizz ta’ hosting biex jiżguraw li l-kontenut terroristiku identifikat fl-ordni ta’ tneħħija, jitneħħa jew li l-aċċess għalih ikun diżattivat fi żmien siegħa minn meta tiġi riċevuta l-ordni ta’ tneħħija. Hu f’idejn il-fornituri ta’ servizzi ta’ hosting jiddeċiedu dwar jekk għandhomx ineħħu l-kontenut inkwistjoni jew jiddiżattivaw l-aċċess għall-kontenut għall-utenti fl-Unjoni. [Em. 16]

(14)  Jenħtieġ li l-awtorità kompetenti għandha tittrażmetti l-ordni ta’ tneħħija direttament lid-destinatarju lill-punt ta' kuntatt tal-fornitur ta' servizz u, fejn l-istabbiliment ewlieni tal-fornitur l-punt ta’ kuntatt ta' servizz ta' hosting ikun fi Stat Membru ieħor, lill-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru permezz ta’ kwalunkwe mezz elettroniku li kapaċi jipproduċi rekord bil-miktub taħt kundizzjonijiet li jippermettu lill-fornitur ta’ servizz jistabbilixxi l-awtentiċità, inkluża l-preċiżjoni l-akkuratezza tad-data u l-ħin ta’ meta tintbagħat l-ordni, bħal permezz ta’ posta elettronika sikura u pjattaformi jew kanali garantiti oħra, inklużi dawk magħmula disponibbli mill-fornitur tas-servizz, f’konformità mar-regoli li jipproteġu d-data personali. Dan ir-rekwiżit jista’ jiġi ssodisfat b’mod partikolari bl-użu ta’ servizzi elettroniċi kwalifikati ta’ konsenja rreġistrati kif previst fir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(8). [Em. 17]

(15)  Ir-riferimenti mill-awtoritajiet kompetenti jew l-Europol jikkostitwixxu mezz effettiv u rapidu biex il-fornituri ta’ servizzi ta’ akkoljenza jsiru konxji ta’ kontenut speċifiku dwar is-servizzi tagħhom. Dan il-mekkaniżmu li jibgħat twissija lill-fornituri tas-servizzi ta’ hosting b’informazzjoni li tista’ titqies bħala kontenut terroristiku, għall-konsiderazzjoni volontarja tal-fornitur dwar il-kompatibbiltà tat-termini u l-kundizzjonijiet tiegħu stess, għandu jibqa’ disponibbli flimkien mal-ordnijiet ta’ tneħħija. Huwa importanti li l-fornituri ta’ servizzi ta’ hosting jivvalutaw tali riferimenti bħala kwistjoni ta’ prijorità u jipprovdu rispons rapidu dwar l-azzjoni meħuda. Id-deċiżjoni finali dwar jekk għandux jitneħħa l-kontenut jew le minħabba li mhuwiex kompatibbli mat-termini u l-kundizzjonijiet tibqa’ f’idejn il-fornitur tas-servizz ta’ hosting. Fl-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament relatat mar-riferimenti, il-mandat tal-Europol kif stipulat fir-Regolament (UE) 2016/794(9) jibqa’ mhux affettwat. [Em. 18]

(16)  Meta wieħed iqis l-iskala u l-ħeffa meħtieġa biex il-kontenut terroristiku jiġi identifikat b'mod effettiv u jitneħħa l-kontenut terroristiku b'mod effettiv, miżuri proattivi speċifiċi proporzjonati, inkluż bl-użu ta' mezzi awtomatizzati f'ċerti każijiet, huma element essenzjali fl-indirizzar tal-kontenut terroristiku fuq l-internet online. Bil-ħsieb li titnaqqas jnaqqsu l-aċċessibbiltà tal-kontenut għall-kontenut terroristiku fuq is-servizzi tagħhom, jenħtieġ li l-fornituri tas-servizzi ta' servizzi ta' hosting jivvalutaw jekk huwiex xieraq ikunx f'loku li jittieħdu jieħdu miżuri proattivi speċifiċi skont ir-riskji u l-livell ta' esponiment għal kontenut terroristiku kif ukoll dwar l-effetti fuq id-drittijiet ta' partijiet terzi u l-interess pubbliku tal-informazzjoni li wieħed jirċievi u jgħaddi lil ħaddieħor informazzjoni, b'mod partikolari fejn ikun hemm livell sostanzjali ta' esponiment għall-kontenut terroristiku u għar-riċeviment ta' ordnijiet ta' tneħħija. Konsegwentement, il-fornituri tas-servizzi jenħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting għandhom jiddeterminaw liema miżura proattiva xierqa speċifika, adatta, immirata, effettiva u proporzjonata għandha jkun jenħtieġ li tiġi stabbilita implimentata.Jenħtieġ li dan ir-rekwiżit m'għandux jimplika ma jimplikax obbligu ġenerali ta' monitoraġġ. Dawk il-miżuri speċifiċi jistgħu jinkludu rappurtar regolari lill-awtoritajiet kompetenti, żieda fir-riżorsi umani li jittrattaw miżuri għall-protezzjoni tas-servizzi kontra d-disseminazzjoni pubblika ta' kontenut terroristiku, u l-iskambju tal-aħjar prattiki. Fil-kuntest ta' din il-valutazzjoni, in-nuqqas ta' ordnijiet għat-tneħħija u r-riferimenti indirizzati lill-fornitur ta' hosting, huwa ikun indikazzjoni ta' livell baxx ta' esponiment għal kontenut terroristiku. [Em. 19]

(17)  Meta jimplimentaw miżuri proattivi speċifiċi, il-fornituri ta' servizzi ta' hosting għandhom jenħtieġ li jiżguraw li d-dritt d-drittijiet tal-utenti għal-libertà tal-espressjoni u l-informazzjoni - inkluż ta' espressjoni u għal-libertà li wieħed jirċievi u jaqsam liberament l-informazzjoni - jiġi ppreservat jgħaddi lil ħaddieħor informazzjoni u ideat f'soċjetà miftuħa u demokratika jiġu ppreservati. Minbarra kwalunkwe rekwiżit stipulat fil-liġi, inkluża l-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data personali, il-fornituri tas-servizzi jenħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting għandhom jaġixxu bid-diliġenza dovuta u jimplimentaw salvagwardji, inkluż b'mod partikolari s-sorveljanza u l-verifiki tal-bniedem, fejn xieraq, biex tiġi evitata kwalunkwe deċiżjoni mhux intenzjonata u żbaljata li twassal għat-tneħħija ta' kontenut li mhuwiex ma jkunx kontenut terroristiku. Dan huwa ta' rilevanza partikolari meta l-fornituri ta' servizzi ta' hosting jużaw mezzi awtomatizzati għad-detezzjoni tal-kontenut terroristiku. Kwalunkwe deċiżjoni biex jintużaw mezzi awtomatizzati, kemm jekk meħuda mill-fornitur tas-servizz ta' hosting kif ukoll skont talba mill-awtorità kompetenti, għandha tiġi vvalutata fir-rigward tal-affidabbiltà tat-teknoloġija sottostanti u l-impatt li jirriżulta fuq id-drittijiet fundamentali. [Em. 20]

(18)  Sabiex jiġi żgurat li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting esposti għal kontenut terroristiku jieħdu miżuri xierqa adatti biex jipprevjenu l-użu ħażin tas-servizzi tagħhom, l-awtoritajiet l-awtorità kompetenti għandhom jitolbu għandha titlob li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting li jkunu rċevew ordni għadd sostanzjali ta' tneħħija, li tkun saret ordnijiet ta' tneħħija finali, biex jirrapportaw dwar il-miżuri proattivi meħuda. Dawn jistgħu jikkonsistu f'miżuri li jipprevjenu l-applowd mill-ġdid tal-kontenut terroristiku, it-tneħħija jew id-diżattivar tal-aċċess għalih bħala riżultat ta' ordni ta' tneħħija jew ta' riferimenti speċifiċi li jkunu rċevew, il-verifika fuq għodda miżmuma pubblikament jew privatament li jkun fiha kontenut terroristiku magħruf ħadu. Huma jistgħu iħaddmu wkoll l-użu ta' għodod tekniċi affidabbli biex jidentifikaw kontenut terroristiku ġdid, jew billi jużaw dawk disponibbli fis-suq jew dawk żviluppati mill-fornitur ta' servizzi ta' hosting. Il-fornitur Jenħtieġ li l-fornitur tas-servizz għandu jirrapporta dwar il-miżuri proattivi speċifiċi fis-seħħ sabiex l-awtorità kompetenti tkun tista' tiġġudika jekk il-miżuri humiex jkunux neċessarji, effettivi u proporzjonati u jekk, kieku fil-każ li jintużaw il-mezzi mezzi awtomatizzati, il-fornitur tas-servizz ta' hosting ikollux il-kapaċitajiet meħtieġa għas-sorveljanza u l-verifika umani. Fil-valutazzjoni tal-effettività, in-neċessità u l-proporzjonalità tal-miżuri, l-awtoritajiet kompetenti għandhom iqisu jenħtieġ li jqisu l-parametri rilevanti inkluż l-għadd tal-ordnijiet ta' tneħħija u r-riferimenti maħruġa lill-fornitur, il-kapaċità id-daqs u l-kapaċità ekonomika tagħhom tiegħu u l-impatt tas-servizz tiegħu fit-tixrid fid-disseminazzjoni tal-kontenut terroristiku (pereżempju, filwaqt li jitqies l-għadd fil-qies tal-għadd ta' utenti fl-Unjoni), kif ukoll is-salvagwardji implimentati biex jipproteġu l-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni u l-għadd ta' inċidenti ta' restrizzjonijiet fuq kontenuti legali. [Em. 21]

(19)  Wara t-talba, jenħtieġ li l-awtorità kompetenti għandha tidħol fi djalogu mal-fornitur tas-servizzi ta' servizzi ta' hosting dwar il-miżuri proattivi speċifiċi neċessarji li għandhom jkunu jridu jiġu stabbiliti. Jekk dan ikun meħtieġ neċessarju, l-awtorità kompetenti għandha timponi jenħtieġ li titlob lill-fornitur tal-hosting biex jerġa' jivvaluta l-miżuri meħtieġa jew titlob l-adozzjoni ta' miżuri proattivi speċifiċi xierqa, effettivi u proporzjonati fejn tqis li l-miżuri meħuda ma kinux biżżejjed biex jissodisfaw ir-riskji. Deċiżjoni li timponi tali miżuri proattivi speċifiċi m'għandhiex, fil-prinċipju, twassal għall-impożizzjoni jirrispettawx il-prinċipji ta' obbligu ġenerali ta' monitoraġġ, kif previst fl-Artikolu 15(1) tad-Direttiva 2000/31/KE. Meta wieħed iqis ir-riskji partikolarment gravi assoċjati mat-tixrid tal-kontenut terroristiku, id-deċiżjonijiet adottati mill-awtoritajiet kompetenti fuq il-bażi ta' dan ir-Regolament jistgħu jidderogaw mill-approċċ stabbilit fl-Artikolu 15(1) tad-Direttiva 2000/31/KE, fir-rigward ta' ċerti miżuri speċifiċi u mmirati, li l-adozzjoni tagħhom hija meħtieġa għal raġunijiet prevalenti ta' sigurtà pubblika. Qabel ma tadotta deċiżjonijiet bħal dawn, l-awtorità kompetenti għandha ssib bilanċ ġust bejn l-għanijiet ta' interess pubbliku u d-drittijiet fundamentali involuti, b'mod partikolari, il-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni u l-libertà li twettaq negozju, u tipprovdi ġustifikazzjoni xierqa. neċessità u proporzjonalità jew ma kinux biżżejjed biex jilqgħu għar-riskji. Jenħtieġ li l-awtorità kompetenti timponi biss miżuri speċifiċi li l-fornitur ta' servizzi ta' hosting jista' jkun raġonevolment mistenni li jimplimenta, fil-qies ta', fost fatturi oħra, ir-riżorsi finanzjarji u ta' tip ieħor tal-fornitur ta' servizzi ta' hosting. Talba għall-implimentazzjoni ta' tali miżuri speċifiċi jenħtieġ li, fil-prinċipju, ma twassalx għall-impożizzjoni ta' obbligu ġenerali ta' monitoraġġ, kif previst fl-Artikolu 15(1) tad-Direttiva 2000/31/KE. [Em. 22]

(20)  L-obbligu tal-fornituri tas-servizzi ta' servizzi ta’ hosting li jippreżervaw jippreservaw il-kontenut imneħħi u d-data relatata, jenħtieġ li jkun stabbilit għal skopijiet speċifiċi u limitati fiż-żmien għal dak li hu jkun meħtieġ. Hemm bżonn li r-rekwiżit ta’ preservazzjoni jiġi estiż għad-data relatata sal-punt li kwalunkwe tali data bħal din tintilef b’mod ieħor bħala konsegwenza tat-tneħħija tal-kontenut inkwistjoni. Id-data relatata tista’ tinkludi data bħal “data dwar l-abbonati”, inkluż b’mod partikolari data li tappartjeni għall-identità tal-fornitur tal-kontenut kif ukoll “data ta’ aċċess”, inkluż pereżempju data dwar id-data u l-ħin tal-użu mill-fornitur tal-kontenut, jew log-in u log-off mis-servizz, flimkien ma’ indirizz mal-indirizz IP allokat mill-fornitur tas-servizz ta’ aċċess għall-Internet lill-fornitur tal-kontenut. [Em. 23]

(21)  L-obbligu li l-kontenut jiġi ppreservat il-kontenut tal-proċedimenti għal proċedimenti ta' rieżami jew rimedju amministrattiv jew ġudizzjarju huwa meħtieġ u ġustifikat bil-ħsieb li jiġu żgurati l-miżuri effettivi ta' rimedju għall-fornitur jkun żgurat li l-fornitur tal-kontenut li l-kontenut tiegħu tneħħa jew li kien l-aċċess għalih ġie diżattivat l-aċċess għalih ikollu miżuri effettivi ta' rimedju, kif ukoll biex tiġi żgurata l-integrazzjoni ta' dak il-kontenut kif kien qabel it-tneħħija tiegħu skont ir-riżultat l-eżitu tal-proċedura ta' rieżami. L-obbligu li jiġi ppriservat il-kontenut l-kontenut jiġi ppreservat għall-finijiet ta' investigazzjoni u prosekuzzjoni huwa ġustifikat u meħtieġ fid-dawl tal-valur li dan il-materjal jista' jġib għall-għan ta' tfixkil tat-tfixkil jew prevenzjoni tal-prevenzjoni tal-attività terroristika. Meta l-kumpaniji jneħħu l-materjal jew jiddiżattivaw l-aċċess għalih, b'mod partikolari permezz tal-miżuri proattivi speċifiċi tagħhom stess, u ma jinfurmawx lill-awtorità rilevanti għaliex jivvalutaw li dan ma jaqax fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 13(4) jenħtieġ li jinformaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-infurzar tal-liġi fil-pront. Il-preservazzjoni tal-kontenut għal skopijiet ta' prevenzjoni, individwazzjoni, investigazzjoni u prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi hija ġustifikata wkoll. Għal dawn il-finijiet, jenħtieġ li l-kontenut terroristiku u d-data relatata jinħażnu biss għal perjodu speċifiku li jippermetti lill-awtoritajiet tal-infurzar dan ir-Regolament, l-infurzar tal-liġi jista' ma jkunx konxju tal-eżistenza tal-kontenut. Għalhekk, il-preservazzjoni tal-kontenut għal skopijiet ta' prevenzjoni, individwazzjoni, investigazzjoni jiċċekkjaw il-kontenut u jiddeċiedu jekk ikunx meħtieġ għal dawk il-finijiet speċifiċi. Jenħtieġ li dan il-perjodu ma jkunx itwal minn xahrejn. Għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-individwazzjoni, l-investigazzjoni u prosekuzzjoni l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi hija ġġustifikata wkoll. Għal dawn il-finijiet, il-preservazzjoni tad-data mitluba rikjesta hija limitata għal data li x'aktarx ikollha rabta ma' reati terroristiċi, u li għalhekk tista' tikkontribwixxi għall-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi jew għall-prevenzjoni ta' riskji serji għas-sigurtà pubblika. [Em. 24]

(22)  Biex tiġi żgurata l-proporzjonalità, il-perjodu jenħtieġ li l-perjodu ta' preservazzjoni għandu jkun limitat għal sitt xhur biex il-fornituri tal-kontenut ikollhom biżżejjed żmien biex jibdew il-proċess ta' rieżami u jew biex jippermettu l-aċċess għall-infurzar lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jaċċedu għad-data rilevanti għall-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi. Madankollu, dan il-perjodu jista' jiġi estiż għall-perjodu li huwa jkun meħtieġ f'każ li l-proċedimenti ta' rieżami jew rimedju jinbdew iżda ma jiġux iffinalizzati fi żmien sitt xhur wara talba mill-awtorità li twettaq ir-reviżjoni. Jenħtieġ li dan it-tul ta' żmien għandu jkun ikun ukoll biżżejjed biex jippermetti lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi li jippreservaw l-evidenza meħtieġa fir-rigward tal-investigazzjonijiet jippreservaw il-materjal meħtieġ bi rbit mal-investigazzjonijiet, filwaqt li jiżguraw il-bilanċ mad-drittijiet fundamentali kkonċernati. [Em. 25]

(23)  Dan ir-Regolament ma jaffettwax il-garanziji proċedurali u l-miżuri ta’ investigazzjoni proċedurali relatati mal-aċċess għal kontenut u d-data relatata ppreservati għall-finijiet tal-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi, kif irregolati skont il-liġi nazzjonali tal-Istati Membri, u skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

(24)  It-trasparenza tal-politiki tal-fornituri ta’ servizzi ta’ akkoljenza hosting fir-rigward ta’ kontenut terroristiku hija essenzjali biex tissaħħaħ ir-responsabbiltà tagħhom lejn l-utenti tagħhom u biex tissaħħaħ il-fiduċja taċ-ċittadini fis-Suq Uniku Diġitali. tas-servizzi Jenħtieġ li biss il-fornituri ta' servizzi ta’ hosting għandhom li jkunu soġġetti għal ordnijiet ta' tneħħija għal dik is-sena jkunu obbligati jippubblikaw rapporti annwali ta’ trasparenza li jkun fihom informazzjoni sinifikanti dwar l-azzjoni meħuda fir-rigward tal-individwazzjoni tal-kxif, l-identifikazzjoni u t-tneħħija ta’ kontenut terroristiku. [Em. 26]

(24a)  Jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti biex joħorġu ordni ta' tneħħija jippubblikaw ukoll rapporti ta' trasparenza li jkun fihom informazzjoni dwar l-għadd ta' ordnijiet ta' tneħħija, l-għadd ta' rifjuti, l-għadd ta' kontenuti terroristiċi identifikati li wasslu għal investigazzjoni u prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi u l-għadd ta' każijiet ta' kontenut identifikati ħażin bħala kontenut terroristiku. [Em. 27]

(25)  Il-proċeduri għall-ilmenti jikkostitwixxu salvagwardja neċessarja kontra t-tneħħija żbaljata ta' kontenut protett skont il-libertà ta' espressjoni u ta' l-libertà li wieħed jirċievi u jgħaddi lil ħaddieħor informazzjoni. Għaldaqstant, il-fornituri tas-servizzi jenħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi tal-ilmenti li jkunu faċli għall-utent u jiżguraw li l-ilmenti jiġu ttrattati malajr u bi trasparenza sħiħa għall-fornitur fil-konfront tal-fornitur tal-kontenut. Ir-rekwiżit għall-fornitur li l-fornitur ta' servizzi ta' hosting li jerġa' jdaħħal il-kontenut fejn ikun tneħħa bi żball, ma jaffettwax il-possibbiltà li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting jinfurzaw it-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom stess proprji tagħhom għal raġunijiet oħra. [Em. 28]

(26)  Il-protezzjoni legali effettiva skont l-Artikolu 19 tat-TUE u l-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea tirrikjedi li l-persuni jkunu jistgħu jaċċertaw ir-raġunijiet li fuqhom il-kontenut għala l-kontenut imtella' minnhom ikun tneħħa jew l-aċċess għalih ikun ġie diżattivat. Għal dak il-għan, il-fornitur ta' servizzi servizz ta' hosting jenħtieġ li jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-fornitur tal-kontenut informazzjoni sinifikanti li tippermetti lill-fornitur tal-kontenut li jikkontesta d-deċiżjoni. Madankollu, dan mhux neċessarjament jirrikjedi notifika, bħar-raġunijiet għat-tneħħija jew għad-diżattivazzjoni tal-aċċess, il-bażi legali għall-azzjoni li tippermetti lill-fornitur tal-kontenut li jikkontesta d-deċiżjoni. Skont iċ-ċirkostanzi, il-fornituri ta' servizz ta' hosting jistgħu jissostitwixxu kontenut meqjus bħala kontenut terroristiku, b'messaġġ li tneħħa jew ġie diżattivat skont dan ir-Regolament. Għandha tingħata, fuq talba, aktar informazzjoni dwar ir-raġunijiet kif ukoll il-possibilitajiet għall-fornitur tal-kontenut biex jikkontesta d-deċiżjoni. Fejn l-awtoritajiet kompetenti jiddeċiedu li għal raġunijiet ta' sigurtà pubblika inkluż fil-kuntest ta' investigazzjoni, jitqies li ma jkunx xieraq li jiġi nnotifikat direttament il-fornitur tal-kontenut bit-tneħħija jew id-diżattivazzjoni tal-kontenut, huma għandhom jinfurmaw jinformaw lill-fornitur tas-servizz ta' hosting. [Em. 29]

(27)  Sabiex jiġu evitati d-duplikazzjonijiet jevitaw duplikazzjonijiet u l-interferenzi interferenzi potenzjali fl-investigazzjonijiet u biex jimminimizzaw l-ispejjeż tal-fornituri ta' servizzi affettwati, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinfurmaw jinformaw, jikkoordinaw u jikkooperaw ma’ xulxin u fejn xieraq dan ikun f'loku, mal-Europol, meta joħorġu ordnijiet ta’ tneħħija jew jibagħtu riferimenti lil fornituri ta’ servizzi ta’ hosting. Fl-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, il-Europol jista’ jipprovdi appoġġ skont il-mandat attwali tiegħu u l-qafas legali eżistenti. [Em. 30]

(27a)  Ir-riferimenti mill-Europol jikkostitwixxu mezz effettiv u rapidu biex il-fornituri ta' servizzi ta' hosting jsiru konxji minn kontenut speċifiku fuq is-servizzi tagħhom. Dan il-mekkaniżmu ta' twissija lill-fornituri ta' servizzi ta' hosting dwar informazzjoni li tista' titqies bħala kontenut terroristiku, għall-konsiderazzjoni volontarja tal-fornitur dwar il-kompatibbiltà mat-termini u mal-kundizzjonijiet proprji tiegħu, jenħtieġ li jibqa' disponibbli flimkien mal-ordnijiet ta' tneħħija. Għal dik ir-raġuni, huwa importanti li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting jikkooperaw mal-Europol u jivvalutaw ir-riferimenti mill-Europol bħala kwistjoni ta' prijorità u jipprovdu feedback rapidu dwar l-azzjoni meħuda. Id-deċiżjoni finali dwar jekk il-kontenut jitneħħiex jew le minħabba li ma jkunx kompatibbli mat-termini u mal-kundizzjonijiet tibqa' f'idejn il-fornitur tas-servizz ta' hosting. Fl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-mandat tal-Europol kif stabbilit fir-Regolament (UE) 2016/794(10) jibqa' mhux affettwat. [Em. 31]

(28)  Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva jiżguraw li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting jimplimentaw il-miżuri b'mod effettiv u koerenti biżżejjed tal-miżuri proattivi, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri għandhom jikkomunikaw ma’ xulxin fir-rigward tad-diskussjonijiet li għandhom jkollhom mal-fornituri tas-servizzi ta' servizzi ta’ hosting dwar l-ordnijiet ta' tneħħija u l-identifikazzjoni, l-implimentazzjoni u l-valutazzjoni ta’ miżuri proattivi speċifiċi. Bl-istess mod, kooperazzjoni Kooperazzjoni bħal din hija meħtieġa wkoll b’rabta mal-adozzjoni ta’ regoli dwar il-penali, kif ukoll l-implimentazzjoni u l-infurzar ta’ penali. [Em. 32]

(29)  Huwa essenzjali li l-awtorità kompetenti fl-Istat Membru responsabbli għall-impożizzjoni ta’ penali tkun infurmata b’mod sħiħ informata bis-sħiħ dwar il-ħruġ ta’ ordnijiet ta’ tneħħija u ta’ riferimenti u skambji sussegwenti bejn il-fornitur tas-servizzi ta' servizzi ta’ hosting u l-awtorità l-awtoritajiet kompetenti rilevanti. Għal dak il-għan, jenħtieġ li l-Istati Membri għandhom jiżguraw mezzi ta’ komunikazzjoni u mekkaniżmi xierqa adatti u siguri li jippermettu l-kondiviżjoni f'waqtha ta’ informazzjoni rilevanti fi żmien xieraq. [Em. 33]

(30)  Sabiex jiġu ffaċilitati l-iskambji rapidi bejn l-awtoritajiet kompetenti kif ukoll mal-fornituri tas-servizzi ta’ hosting, u sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-isforzi, l-Istati Membri jistgħu jagħmlu użu mill-għodod żviluppati mill-Europol, bħall-applikazzjoni attwali tal-Ġestjoni tar-Riferiment tal-Internet (IRMa) jew l-għodod li jiġu minflokha.

(31)  Minħabba l-konsegwenzi serji partikolari ta’ ċertu kontenut terroristiku, il-fornituri ta’ servizzi ta’ hosting għandhom jinfurmaw minnufih lill-awtoritajiet fl-Istat Membru kkonċernat jew lill-awtoritajiet kompetenti fejn ikunu stabbiliti jew fejn ikollhom rappreżentant legali, dwar l-eżistenza ta’ kwalunkwe evidenza ta’ reati terroristiċi li jsiru jafu bihom. Sabiex tiġi żgurata l-proporzjonalità, dan l-obbligu huwa limitat għal reati terroristiċi kif definit fl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva (UE) 2017/541. L-obbligu ta’ informazzjoni ma jimplikax l-obbligu fuq il-hosting ta’ fornituri ta’ servizzi li jfittxu b’mod attiv xi evidenza ta’ dan it-tip. L-Istat Membru kkonċernat huwa l-Istat Membru li għandu ġurisdizzjoni fuq l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tar-reati terroristiċi skont id-Direttiva (UE) 2017/541 abbażi tan-nazzjonalità tat-trasgressur jew tal-vittma potenzjali tar-reat jew il-post fil-mira tal-att terroristiku. F’każ ta’ dubju, il-fornituri ta’ servizz ta’ hosting jistgħu jittrażmettu l-informazzjoni lill-Europol li għandha ssegwi skont il-mandat tagħha, inkluż li tgħaddi l-informazzjoni lill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti.

(32)  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jitħallew jużaw informazzjoni bħal din biex jieħdu miżuri investigattivi disponibbli skont il-liġi tal-Istati Membri jew tal-Unjoni skont ir-Regolament dwar l-Ordnijiet Ewropej dwar il-Produzzjoni u l-Preservazzjoni ta’ evidenza elettronika f’materi kriminali(11).

(33)  Iż-żewġ fornituri Jenħtieġ li kemm il-fornituri ta' servizzi ta' hosting u kif ukoll l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu punti ta' kuntatt biex jiffaċilitaw it-trattament rapidu ta' ordnijiet ta' tneħħija u ta' riferimenti. B'kuntrast mar-rappreżentant legali, il-punt ta' kuntatt iservi għal skopijiet operattivi. Il-punt Jenħtieġ li l-punt ta' kuntatt tal-fornitur tas-servizzi ta' servizzi ta' hosting għandu jikkonsisti minn kwalunkwe mezz iddedikat li jippermetti s-sottomissjoni elettronika ta' ordnijiet ta' tneħħija u ta' riferiment u ta' mezzi tekniċi u personali li jippermettu l-ipproċessar rapidu tagħhom. Il-punt ta' kuntatt għall-fornitur tas-servizzi ta' servizzi ta' hosting ma għandux għalfejn mhux bilfors irid ikun jinstab fl-Unjoni u l-fornitur tas-servizz ta' hosting huwa liberu biex jinnomina punt ta' kuntatt eżistenti, dment li dan il-punt ta' kuntatt ikun jista' jissodisfa l-funzjonijiet previsti f'dan ir-Regolament. Bil-ħsieb li jiġi żgurat li jitneħħa l-kontenut terroristiku jew li l-aċċess għalih ikun diżattivat fi żmien siegħa minn meta tasal l-ordni ta' tneħħija, il-fornituri tas-servizzi jenħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting għandhom jiżguraw li l-punt ta' kuntatt ikun aċċessibbli 24/7. Jenħtieġ li l-informazzjoni fuq il-punt ta' kuntatt għandha tinkludi informazzjoni dwar il-lingwa li biha jista' jiġi indirizzat il-punt ta' kuntatt. Sabiex tiġi ffaċilitata l-komunikazzjoni bejn il-fornituri tas-servizzi ta' servizzi ta' hosting u l-awtoritajiet kompetenti, il-fornituri ta' servizzi ta' hosting huma mħeġġa jippermettu l-komunikazzjoni f'waħda jipprevedu komunikazzjoni b'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni li fiha huma jkunu disponibbli t-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom. [Em. 34]

(34)  Fin-nuqqas ta' rekwiżit ġenerali għall-fornituri tas-servizzi ta' servizzi li jiżguraw preżenza fiżika fit-territorju tal-Unjoni, hemm il-ħtieġa li tiġi żgurata ċ-ċarezza taħt liema ġuriżdizzjoni il-ġurisdizzjoni ta' liema Stat Membru jaqa' l-fornitur tas-servizzi ta' servizzi ta' hosting li joffri s-servizzi servizzi fi ħdan l-Unjoni. Bħala regola ġenerali, il-fornitur tas-servizzi ta' servizzi ta' hosting jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istat Membru li fih ikollu l-istabbiliment prinċipali tiegħu jew fejn ikun ħatar rappreżentant legali. Madankollu, meta Stat Membru ieħor joħroġ ordni ta' tneħħija, l-awtoritajiet tiegħu jenħtieġ li jkunu jistgħu jinfurzaw l-ordnijiet tagħhom billi jieħdu miżuri koerċittivi ta' natura mhux punittiva, bħal pagamenti ta' penali. Fir-rigward ta' fornitur tas-servizzi ta' servizzi ta' hosting li ma għandu jkollu ebda stabbiliment fl-Unjoni u ma jaħtarx rappreżentant legali, jenħtieġ li kwalunkwe Stat Membru jenħtieġ li, madankollu, ikun jista' joħroġ penali, dment li l-prinċipju ta' ne bis in idem jiġi rrispettat. [Em. 35]

(35)  Jenħtieġ li dawk il-fornituri tas-servizzi ta' servizzi ta’ hosting li mhumiex ma jkunux stabbiliti fl-Unjoni għandhom jaħtru bil-miktub rappreżentant legali sabiex jiżguraw il-konformità u l-infurzar tal-obbligi skont dan ir-Regolament. Il-fornituri ta' servizz ta' hosting jistgħu jużaw rappreżentant legali eżistenti, dment li dan ir-rappreżentant legali jkun jista' jaqdi l-funzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament. [Em. 36]

(36)  Ir-rappreżentant legali għandu jkun legalment awtorizzat li jaġixxi f’isem il-fornitur ta' servizzi ta' hosting.

(37)  Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Istati Membri għandhom jaħtru awtoritajiet kompetenti. Ir-rekwiżit li jaħtru awtoritajiet kompetenti awtorità ġudizzjarja jew awtorità amministrattiva indipendenti. Dan ir-rekwiżit ma jeħtieġx neċessarjament jinneċessitax l-istabbiliment ta' awtoritajiet ġodda awtorità ġdida, iżda jistgħu jkunu korpi l-awtorità tista' tkun korp eżistenti inkarigati inkarigat bil-funzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament. Dan ir-Regolament jirrikjedi li jinħatru awtoritajiet tinħatar awtorità kompetenti għall-ħruġ ta' ordnijiet ta' tneħħija, riferimenti u għas-superviżjoni ta' miżuri proattivi speċifiċi u għall-impożizzjoni ta' penali. Huwa f'idejn l-Istati Membri biex jiddeċiedu kemm-il awtorità jixtiequ jaħtru għal dawn il-kompiti. L-Istati Membri jenħtieġ li jikkomunikaw l-awtorità kompetenti maħtura skont dan ir-Regolament lill-Kummissjoni, li jenħtieġ li tippubblika online lista tal-awtoritajiet kompetenti għal kull Stat Membru. Ir-reġistru online jenħtieġ li jkun aċċessibbli faċilment biex jiffaċilita l-verifika rapida tal-awtentiċità ta' ordnijiet ta' tneħħija mill-fornituri ta' servizzi ta' hosting. [Em. 37]

(38)  Il-penali huma meħtieġa biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva minn fornituri ta' servizzi ta' hosting tal-obbligi skont dan ir-Regolament. għandhom Jenħtieġ li l-Istati Membri jadottaw regoli dwar penali, inkluż, fejn xieraq, il-linji dan ikun f'loku, linji gwida tal-multi. Penali partikolarment serji għandhom għall-multi. Jenħtieġ li l-penali jiġu aċċertati fil-każ f'każ li l-fornitur ta' servizzi ta' hosting jonqos l-fornituri tas-servizzi tal-hosting sistematikament milli jneħħi kontenut terroristiku jew jiddiżattiva l-aċċess għalih fi żmien siegħa mill-wasla ta' ordni ta' tneħħija. In-nuqqas u b'mod persistenti jonqsu milli jikkonformaw mal-obbligi tagħhom skont dan ir-Regolament. Penali għal nuqqas ta' konformità f'każijiet individwali jista' jiġi ssanzjonat filwaqt mal-Artikolu 6 jenħtieġ li jiġu rispettati l-prinċipji ta' ne bis in idem tal-proporzjonalità u l-iżgurar li dawn is-sanzjonijiet iqisu l-falliment sistematiku. Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, ir-regolament għandu jistabbilixxi sa liema punt l-obbligi rilevanti jistgħu jkunu suġġett għal penali. Penali għal nuqqas adottati biss fir-rigward ta' konformità mal-Artikolu 6 għandhom jiġu adottati biss fir-rigward tal-obbligi li jirriżultaw minn talba għal rapport skont l-Artikolu 6(2) jew deċiżjoni li timponi miżuri proattivi addizzjonali skont l-Artikolu 6(4). Meta jkun qed jiġi determinat jekk għandhomx ikunu imposti penali finanzjarji, għandhom jitqiesu r-riżorsi finanzjarji tal-fornitur obbligi li jirriżultaw minn talba għall-implimentazzjoni ta' miżuri speċifiċi addizzjonali skont l-Artikolu 6(4). Meta jkun qed jiġi determinat jekk iridux jiġu imposti penali finanzjarji, jenħtieġ li jitqiesu r-riżorsi finanzjarji tal-fornitur. Barra minn hekk, l-awtorità kompetenti jenħtieġ li tqis jekk il-fornitur ta' servizzi ta' hosting ikunx start-up jew impriża żgħira jew ta' daqs medju, u jenħtieġ li tiddetermina fuq bażi ta' każ b'każ jekk kellux il-kapaċità li jikkonforma b'mod adegwat mal-ordni maħruġa. L-Istati Membri għandhom jenħtieġ li jiżguraw li l-penali ma jħeġġux it-tneħħija ta' kontenut li mhuwiex ma jkunx kontenut terroristiku. [Em. 38]

(39)  L-użu ta’ mudelli standardizzati jiffaċilita l-kooperazzjoni u l-iskambju tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-fornituri tas-servizzi, li jippermettilhom jikkomunikaw b’mod aktar rapidu u effettiv. Huwa partikolarment importanti li tiġi żgurata azzjoni rapida wara l-irċevuta ta’ ordni ta’ tneħħija. Il-mudelli jnaqqsu l-kostijiet tat-traduzzjoni u jikkontribwixxu għal standard għoli ta’ kwalità. Bl-istess mod formuli ta’ tweġibiet għandhom jippermettu skambju standardizzat ta’ informazzjoni, u dan se jkun partikolarment importanti fejn il-fornituri ma jkunux jistgħu jikkonformaw. Mezzi ta’ sottomissjoni awtentikati jistgħu jiggarantixxu l-awtentiċità tal-ordni ta’ tkeċċija, inkluż l-eżattezza tad-data u l-ħin tat-trasmissjoni u l-wasla tal-ordni.

(40)  Sabiex tkun possibbli emenda rapida, fejn meħtieġ, tal-kontenut tal-mudelli li għandhom jintużaw għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex temenda l-Annessi I, II u III ta’ dan ir-Regolament. Sabiex ikunu jistgħu jqisu l-iżvilupp tat-teknoloġija u tal-qafas legali relatati, il-Kummissjoni għandha wkoll tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament b’rekwiżiti tekniċi għal mezzi elettroniċi li għandhom jintużaw mill-awtoritajiet kompetenti għat-trażmissjoni ta’ ordnijiet ta’ tkeċċija. Huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa waqt il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fuq il-livell ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu b’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet(12). B’mod partikulari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li fih jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

(41)  L-Istati Membri għandhom Jenħtieġ li l-Istati Membri jiġbru informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni, inkluża informazzjoni dwar l-għadd ta' każijiet ta' kxif, investigazzjoni u prosekuzzjoni b'suċċess ta' reati terroristiċi bħala konsegwenza ta' dan ir-Regolament. Programm Jenħtieġ li jiġi stabbilit programm dettaljat għall-monitoraġġ tal-outputs, tar-riżultati u tal-impatti ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu stabbiliti sabiex jjitqiesu sabiex dawn jitqiesu f’evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni. [Em. 39]

(42)  Abbażi tas-sejbiet u tal-konklużjonijiet fir-rapport ta' implimentazzjoni u l-eżitu tal-eżerċizzju ta' monitoraġġ, il-Kummissjoni għandha jenħtieġ li l-Kummissjoni twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament mhux qabel tliet snin wara d-dħul fis-seħħ tiegħu. sena wara li jidħol fis-seħħ. L-evalwazzjoni għandha Jenħtieġ li l-evalwazzjoni tkun ibbażata fuq il-ħames is-seba' kriterji tal-effiċjenza, l-effettività, ir-rilevanza, il-koerenza u l-valur ta' effiċjenza, neċessità u proporzjonalità, effettività, rilevanza, koerenza u valur miżjud tal-UE. Hija ser Jenħtieġ li tivvaluta l-funzjonament ta' miżuri operazzjonali u tekniċi differenti previsti fir-Regolament, inkluża l-effettività ta' miżuri biex tittejjeb id-detezzjoni jittejbu l-kxif, l-identifikazzjoni u t-tneħħija ta' kontenut terroristiku, l-effettività ta' mekkaniżmi ta' salvagwardja kif ukoll l-impatti fuq id-drittijiet fundamentali potenzjalment affettwati dwar id-drittijiet, inklużi l-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni, id-dritt għal-libertà u għall-pluraliżmu tal-midja, il-libertà li wieħed iwettaq negozju u d-drittijiet għall-privatezza u għall-protezzjoni tad-data personali. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta wkoll l-impatt fuq l-interessi potenzjalment affettwati ta' partijiet terzi, inkluż rieżami għar-rekwiżit tar-rekwiżit li jinforma lill-fornituri l-fornituri tal-kontenut jiġu informati. [Em. 40]

(43)  Peress li l-għan ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jiġi żgurat il-funzjonament bla xkiel tas-suq uniku diġitali billi jiġi evitat it-tixrid ta’ kontenut terroristiku onlajn, ma jistax jinkiseb b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jista’ għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti tal-limitazzjoni, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-objettiv.

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

TAQSIMA I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Is-suġġett u l-ambitu

1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli uniformi għall-prevenzjoni tal-użu anormali mmirati uniformi għall-indirizzar tal-abbuż ta’ servizzi ta’ hosting għad-disseminazzjoni pubblika ta’ kontenut terroristiku onlajn. Huwa online. jistabbilixxi Jistabbilixxi, b’mod partikolari: [Em. 41]

(a)  regoli dwar l-obbligi ta’ diliġenza dmirijiet raġonevoli u proporzjonati li għandhom jiġu applikati minn fornituri ta’ servizzi ta’ hosting bil-għan li jipprevjenu d-disseminazzjoni jindirizzaw id-disseminazzjoni pubblika ta’ kontenut terroristiku permezz tas-servizzi tagħhom u jiżguraw, fejn ikun meħtieġ, it-tneħħija rapida tiegħu; [Em. 42]

(b)  sett ta’ miżuri li għandhom jiġu implimentati mill-Istati Membri biex jidentifikaw kontenut terroristiku, biex jippermettu t-tneħħija jabilitaw it-tneħħija rapida tiegħu minn fornituri ta’ servizzi ta’ hosting f'konformità mad-dritt tal-Unjoni li jistabbilixxi salvagwardji adatti għal-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni u għal-libertà li wieħed jirċievi u jgħaddi lil ħaddieħor informazzjoni u ideat f'soċjetà miftuħa u demokratika, u biex jiffaċilitaw il-kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti fi Stati Membri oħra, ma’ fornituri ta’ servizzi ta’ hosting u, fejn xieraq dan ikun f'loku, ma’ korpi rilevanti tal-Unjoni. [Em. 43]

2.  Dan jistabbilixxi wkoll l-ambitu ġeografiku li jkopri l-fornituri ir-Regolament għandu japplika għall-fornituri ta’ servizzi ta’ hosting li joffru lill-pubbliku servizzi fl-Unjoni, irrispettivament mill-post ta’ stabbiliment tagħhom. [Em. 44]

2a.  Dan ir-Regolament ma japplikax għal kontenut li jiġi disseminat għal skopijiet edukattivi, artistiċi, ġurnalistiċi jew ta' riċerka, jew għal skopijiet ta' tqajjim ta' kuxjenza kontra l-attività terroristika, u lanqas għal kontenut li jirrappreżenta espressjoni ta' fehmiet polemiċi jew kontroversjali f'dibattitu pubbliku. [Em. 45]

2b.  Dan ir-Regolament ma għandux ikollu l-effett li jimmodifika l-obbligu tar-rispett tad-drittijiet, il-libertajiet u l-prinċipji kif imsemmija fl-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u għandu japplika mingħajr preġudizzju għall-prinċipji fundamentali fid-dritt tal-Unjoni u f'dak nazzjonali relatati mal-libertà tal-espressjoni, mal-libertà tal-istampa u mal-libertà u mal-pluraliżmu tal-midja. [Em. 46]

2c.  Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2000/31/KE. [Em. 47]

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(-1)  "servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni" tfisser servizzi kif imsemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2000/31/KE; [Em. 48]

(1)  “fornitur ta’ servizzi ta’ hosting” tfisser fornitur ta’ servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li jikkonsisti fil-ħażna ta’ informazzjoni pprovduta minn mill-fornitur tal-kontenut u fuq it-talba tal-fornitur tal-kontenut talba tiegħu u meta f'li jagħmel l-informazzjoni maħżuna disponibbli għal partijiet terzi għall-pubbliku. Dan japplika biss għal servizzi pprovduti lill-pubbliku fis-saff tal-applikazzjoni. Il-fornituri tal-infrastruttura tal-cloud u l-fornituri tal-cloud mhumiex ikkunsidrati bħala fornituri ta' servizzi ta' hosting. Lanqas ma japplika għal servizzi ta' komunikazzjoni elettronika kif definiti fid-Direttiva (UE) 2018/1972; [Em. 49]

(2)  “fornitur ta’ kontenut” tfisser utent li ma pprovda informazzjoni li hija tkun, jew li kienet, maħżuna u magħmula disponibbli għall-pubbliku fuq talba tal-utent minn fornitur ta’ servizzi ta’ hosting; [Em. 50]

(3)  “joffri servizzi fl-Unjoni” tfisser: il-possibbiltà li persuni ġuridiċi jew fiżiċi fi Stat Membru wieħed jew aktar jużaw is-servizzi tal-fornitur ta’ servizzi ta’ hosting li jkollu rabta sostanzjali ma’ dak l-Istat Membru jew l-Istati Membri, bħal

(a)  l-istabbiliment tal-fornitur tas-servizzi ta’ hosting fl-Unjoni;

(b)  għadd sinifikanti ta’ utenti fi Stat Membru wieħed jew aktar;

(c)  l-immirar ta’ attivitajiet lejn Stat Membru wieħed jew aktar.

(4)  “reati terroristiċi” tfisser ir-reati kif definit fl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva (UE) 2017/541; [Em. 51]

(5)  “kontenut terroristiku” tfisser waħda jew aktar mill-informazzjoni li ġejja mill-materjali li ġejjin [Em. 52]:

(a)  l-inċitament għat-twettiq ta' wieħed mir-reati elenkati fil-punti (a) sa (i) tal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva (UE) 2017/541, meta tali mġiba, direttament jew il-promozzjoni, inkluż indirettament, bħal permezz tal-glorifikazzjoni, l-ikkummissjonar ta' atti terroristiċi, taħdem favur it-twettiq ta’ reati terroristiċi li, u b’hekk jikkawżaw il-periklu li dawn l-atti jitwettqu toħloq periklu tat-twettiq intenzjonali ta' tali reat jew reati; [Em. 53]

(b)  l-inkoraġġiment tal-kontribut għal reati terroristiċiis-solleċitar ta' persuna jew ta' grupp ta' persuni oħra biex iwettqu jew jikkontribwixxu għat-twettiq ta' wieħed mir-reati elenkati fil-punti (a) sa (i) tal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva (UE) 2017/541, u b'hekk il-ħolqien ta' periklu tat-twettiq intenzjonali ta' tali reat jew reati; [Em. 54]

(c)  il-promozzjoni tal-attivitajiet is-solleċitar persuna jew ta' grupp ta' persuni oħra biex jipparteċipaw fl-attivitajiet ta’ grupp terroristiku, b’mod partikolari bl-inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni fi grupp terroristiku inkluż bil-forniment ta' informazzjoni jew riżorsi materjali, jew l-appoġġ għalihom fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(3) tad-Direttiva (UE) bil-finanzjament tal-attivitajiet tal-persuna jew tal-grupp ta' persuni bi kwalunkwe mod fit-tifsira tal-Artikolu 4 tad-Direttiva  (UE) 2017/541, u b'hekk il-ħolqien ta' periklu tat-twettiq intenzjonali ta' tali reat jew reati; [Em. 55]

(d)  l-għoti ta’ struzzjonijiet fuq istruzzjonijiet dwar il-produzzjoni jew l-użu ta' splussivi, ta' armi tan-nar jew ta' armi oħra jew ta' sustanzi noċivi jew perikolużi, jew dwar metodi jew tekniki speċifiċi oħra, għall-fini li jitwettqu reati jitwettaq, jew li jsir kontribut għat-twettiq ta', wieħed mir-reati terroristiċi. elenkati fil-punti (a) sa (i) tal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva (UE) 2017/541; [Em. 56]

(da)  It-turija tat-twettiq ta' wieħed jew aktar mir-reati elenkati fil-punti (a) sa (i) tal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva (UE) 2017/541, u b'hekk il-ħolqien ta' periklu tat-twettiq intenzjonali ta' tali reat jew reati; [Em. 57]

(6)  “disseminazzjoni ta’ kontenut terroristiku” tfisser li l-kontenut terroristiku jkun disponibbli għal partijiet terzi għall-pubbliku fuq is-servizzi ta’ fornituri ta’ servizzi ta’ hosting; [Em. 58]

(7)  “termini u kundizzjonijiet” tfisser it-termini, il-kundizzjonijiet u l-klawsoli kollha, irrispettivament mill-isem jew mill-forma tagħhom, li jirregolaw ir-relazzjoni kuntrattwali bejn il-fornitur ta’ servizzi ta’ hosting u l-utenti tagħhom;

(8)  “riferiment” tfisser avviż minn awtorità kompetenti jew, fejn applikabbli, korp tal-Unjoni rilevanti lil fornitur ta’ servizzi ta’ hosting dwar informazzjoni li tista’ titqies bħala kontenut terroristiku, għall-konsiderazzjoni volontarja tal-fornitur tal-kompatibbiltà mat-termini u l-kundizzjonijiet tiegħu stess għall-prevenzjoni tat-tixrid ta’ kontenut terroristiku; [Em. 59]

(9)  ‘stabbiliment ewlieni’ tfisser l-uffiċċju prinċipali jew l-uffiċċju reġistrat li fih jitwettqu l-funzjonijiet finanzjarji prinċipali u l-kontroll operattiv huwa eżerċitati.

(9a)  "awtorità kompetenti" tfisser awtorità ġudizzjarja nazzjonali unika jew awtorità amministrattiva unika funzjonalment indipendenti fl-Istat Membru; [Em. 60]

TAQSIMA II

Miżuri għall-prevenzjoni tad-disseminazzjoni ta’ kontenut terroristiku onlajn

Artikolu 3

Drittijiet ta’ kura

1.  Fornituri ta’ servizz servizzi ta’ hosting għandhom jieħdu azzjonijiet xierqa, raġonevoli u proporzjonati skont jaġixxu f'konformità ma' dan ir-Regolament, kontra t-tixrid ta’ kontenut terroristiku u biex jipproteġu l-utenti lill-utenti minn kontenut terroristiku. Meta jagħmlu Dan, huma għandhom jaġixxu jagħmluh b’mod diliġenti, proporzjonat u mhux diskriminatorju, u f'kull ċirkostanza b’kunsiderazzjoni xierqa debita għad-drittijiet fundamentali tal-utenti, u jqisu l-importanza fundamentali tal-libertà tal-espressjoni u l-informazzjoni l-libertà li wieħed jirċievi u jgħaddi lil ħaddieħor informazzjoni u ideat f’soċjetà miftuħa u demokratika u bil-ħsieb li jevitaw it-tneħħija ta' kontenut li ma jkunx kontenut terroristiku. [Em. 61]

1a.  Dawn id-dmirijiet ta' kura ma għandhomx jammontaw għal obbligu ġenerali fuq il-fornituri ta' servizzi ta' hosting li jimmonitorjaw l-informazzjoni li jittrażmettu jew jaħżnu, u lanqas obbligu ġenerali li jfittxu attivament fatti jew ċirkostanzi li jindikaw attività illegali. [Em. 62]

2.  Il-fornituri tas-servizzi ta’ hosting għandhom jinkludu fit-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom, u japplikaw, dispożizzjonijiet għall-prevenzjoni tat-tixrid ta’ kontenut terroristiku. [Em. 63]

2a.  Meta l-fornituri ta' servizzi ta' hosting jiksbu għarfien dwar kontenut terroristiku fuq is-servizzi tagħhom jew isiru konxji minnu, għandhom jinformaw lill-awtoritajiet kompetenti dwar tali kontenut u jneħħuh mingħajr dewmien. [Em. 64]

2b.  Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting li jissodisfaw il-kriterji tad-definizzjoni tal-pjattaformi ta' kondiviżjoni ta' videos taħt id-Direttiva (UE) 2018/1808 għandhom jieħdu miżuri adatti biex jindirizzaw id-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku f'konformità mal-Artikolu 28b, paragrafu 1(c) u l-paragrafu 3 tad-Direttiva (UE) 2018/1808. [Em. 65]

Artikolu 4

Ordnijiet ta’ tneħħija

1.  L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih ikun jinsab l-istabbiliment ewlieni tal-fornitur ta' servizzi ta' hosting għandu jkollha s-setgħa li toħroġ deċiżjoni ordni ta' tneħħija li tirrikjedi li l-fornitur li titlob lill-fornitur ta' servizzi ta' hosting ineħħi kontenut terroristiku jew jiddiżattiva l-aċċess għalih fl-Istati Membri kollha. [Em. 66]

1a.  L-awtorità kompetenti ta' Stat Membru fejn il-fornitur tas-servizz ta' hosting ma jkollux l-istabbiliment ewlieni tiegħu jew ma jkollux rappreżentant legali, tista' titlob li l-aċċess għal kontenut terroristiku jiġi diżattivat u tinforza din it-talba fit-territorju proprju tagħha. [Em. 67]

1b.  Jekk l-awtorità kompetenti rilevanti ma tkunx qabel ħarġet ordni ta' tneħħija għal fornitur ta' servizzi ta' hosting, għandha tikkuntattja lill-fornitur ta' servizzi ta' hosting, tipprovdi informazzjoni dwar proċeduri u skadenzi applikabbli, tal-anqas 12-il siegħa qabel ma toħroġ ordni ta' tneħħija. [Em. 68]

2.  Il-fornituri tas-servizzi ta' servizzi ta’ hosting għandhom ineħħu kontenut terroristiku jew jiddiżattivaw l-aċċess tiegħu għalih mill-aktar fis possibbli u fi żmien siegħa minn meta tiġi riċevuta jirċievu l-ordni ta’ tneħħija. [Em. 69]

3.  L-ordnijiet ta’ tneħħija għandu jkun fihom l-elementi li ġejjin skont il-mudell stabbilit fl-Anness I:

(a)  identifikazzjoni mezz ta' firma diġitali tal-awtorità kompetenti li toħroġ ordni l-ordni ta’ tneħħija u l-awtentikazzjoni tal-ordni ta’ tneħħija mill-awtorità kompetenti; [Em. 70]

(b)  dikjarazzjoni dettaljata tar-raġunijiet li jispjegaw għaliex il-kontenut tispjega għala l-kontenut jitqies bħala kontenut terroristiku, tal-anqas, b’referenza u referenza speċifika għall-kategoriji ta’ kontenut terroristiku elenkat elenkati fl-Artikolu 2(5); [Em. 71]

(c)  Lokalizzatur Uniformi tar-Riżorsi (URL) eżatt u, fejn meħtieġ, informazzjoni addizzjonali li tippermetti l-identifikazzjoni tal-kontenut imsemmi; [Em. 72]

(d)  referenza għal dan ir-Regolament bħala l-bażi ġuridika għall-ordni ta’ tneħħija;

(e)  id-data u l-ħin tat-timbru tal-ħruġ;

(f)  informazzjoni li tinftiehem faċilment dwar ir-rimedju disponibbli għall-fornitur ta’ servizzi ta’ akkoljenza hosting u għall-fornitur tal-kontenut, inkluż rimedju mal-awtorità kompetenti kif ukoll rikors quddiem il-qorti u dwar l-iskadenzi għal appell; [Em. 73]

(g)  fejn rilevanti ikun neċessarju u proporzjonat, id-deċiżjoni biex li ma tiġix żvelata informazzjoni dwar it-tneħħija ta’ kontenut terroristiku jew id-diżattivazzjoni tal-aċċess għalih imsemmija fl-Artikolu 11. [Em. 74]

4.  Fuq talba mill-fornitur ta’ servizzi ta’ hosting jew mill-fornitur tal-kontenut, l-awtorità kompetenti għandha tipprovdi dikjarazzjoni dettaljata tar-raġunijiet, mingħajr preġudizzju għall-obbligu li l-fornitur ta’ servizzi ta’ hosting jikkonforma mal-ordni ta’ tneħħija sal-iskadenza stipulata fil-paragrafu 2. [Em. 75]

5.  L-awtoritajietL-awtorità kompetenti għandhom jindirizzaw għandha tindirizza l-ordnijiet ta’ tneħħija lill-istabbiliment ewlieni tal-fornitur tas-servizzi ta' servizzi ta’ hosting jew lir-rappreżentant legali maħtur mill-fornitur tas-servizzi ta' servizzi ta’ hosting skont l-Artikolu 16 u jibagħtuhom tibgħathom lill-punt ta’ kuntatt imsemmi fl-Artikolu 14(1). Dawn l-ordnijiet għandhom jintbagħtu b’mezzi elettroniċi li kapaċi jipproduċi rekord bil-miktub taħt il-kundizzjonijiet kundizzjonijiet li jippermettu li tiġi stabbilita l-awtentikazzjoni tal-mittent, inkluż eżattezza inklużi l-akkuratezza tad-data u l-ħin tat-trażmissjoni u l-wasla tal-wasla tal-ordni. [Em. 76]

6.  Il-fornituri ta’ servizzi ta’ hosting għandhom jikkonfermaw li jkunu rċevew u, jinformaw lill-awtorità kompetenti mingħajr dewmien bla bżonn, jinformaw lill-awtorità kompetenti dwar it-tneħħija ta’ kontenut terroristiku jew id-diżattivazzjoni tal-aċċess għalih, billi jindikaw, b’mod partikolari, il-ħin tal-azzjoni, billi jużaw il-mudell permezz tal-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness II. [Em. 77]

7.  Jekk il-fornitur ta’ servizzi ta’ hosting ma jkunx jista’ jikkonforma mal-ordni ta’ tneħħija minħabba force majeure jew impossibbiltà de facto mhux attribwibbli lill-fornitur ta’ servizzi ta’ hosting, inkluż għal raġunijiet tekniċi jew operattivi, huwa għandu jinforma, lill-awtorità kompetenti mingħajr dewmien żejjed, lill-awtorità kompetenti, u jispjega r-raġunijiet, billi juża l-mudell permezz tal-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness III. L-iskadenza stipulata fil-paragrafu 2 għandha tapplika hekk kif ir-raġunijiet invokati ma jkunux għadhom aktar preżenti. [Em. 78]

8.  Jekk il-fornitur Il-fornitur ta’ servizzi ta' hosting ma jistax jikkonforma mal-ordni jista' jirrifjuta li jeżegwixxi l-ordni ta’ tneħħija minħabba li jekk l-ordni ta’ tneħħija fiha żbalji evidenti jew ma fihiex jkunx fiha biżżejjed informazzjoni biex tiġi eżegwita l-ordni, huwa għandu jinforma lill-awtorità kompetenti mingħajr dewmien bla bżonn, fejn u jitlob il-kjarifika għall-kjarifika meħtieġa, billi juża l-mudell permezz tal-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness III. L-iskadenza stipulata fil-paragrafu 2 għandha tapplika hekk kif tiġi pprovduta l-kjarifika. [Em. 79]

9.  L-awtorità kompetenti li tkun ħarġet l-ordni ta’ tneħħija għandha tinforma lill-awtorità kompetenti li tissorvelja l-implimentazzjoni ta’ miżuri proattivi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) meta l-ordni ta’ tneħħija ssir finali. Ordni ta’ tneħħija ssir finali fejn hija ma ġietx appellata fi żmien l-iskadenza skont il-liġi nazzjonali applikabbli jew fejn tkun ġiet ikkonfermata wara appell. [Em. 80]

Artikolu 4a

Proċedura ta' konsultazzjoni għal ordnijiet ta' tneħħija

1.  L-awtorità kompetenti li toħroġ ordni ta' tneħħija skont l-Artikolu 4(1a) għandha tressaq kopja tal-ordni ta' tneħħija lill-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(a) tal-Istat Membru li fih jinsab l-istabbiliment ewlieni tal-fornitur ta' servizzi ta' hosting fl-istess ħin li tintbagħat lill-fornitur ta' servizzi ta' hosting f'konformità mal-Artikolu 4(5).

2.  F'każijiet fejn l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih jinsab l-istabbiliment ewlieni tal-fornitur ta' servizz ta' hosting ikollha raġunijiet raġonevoli biex temmen li l-ordni ta' tneħħija jista' jkollha impatt fuq l-interessi fundamentali ta' dak l-Istat Membru, għandha tinforma lill-awtorità kompetenti emittenti. L-awtorità emittenti għandha tqis dawn iċ-ċirkostanzi u għandha, fejn meħtieġ, tirtira jew tadatta l-ordni ta' tneħħija. [Em. 81]

Artikolu 4b

Proċedura ta' kooperazzjoni għall-ħruġ ta' ordni ta' tneħħija addizzjonali

1.  Meta awtorità kompetenti tkun ħarġet ordni ta' tneħħija skont l-Artikolu 4(1a), dik l-awtorità tista' tikkuntattja lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn il-fornitur ta' servizzi ta' hosting ikollu l-istabbiliment ewlieni tiegħu sabiex titlob li din l-awtorità kompetenti tal-aħħar ukoll toħroġ ordni ta' tneħħija skont l-Artikolu 4(1).

2.  L-awtorità kompetenti fl-Istat Membru fejn jinsab l-istabbiliment ewlieni tal-fornitur ta' servizzi ta' hosting għandha jew toħroġ ordni ta' tneħħija jew tirrifjuta li toħroġ ordni mill-aktar fis possibbli iżda mhux aktar tard minn siegħa wara li tiġi kkuntattjata skont il-paragrafu 1, u għandha tinforma lill-awtorità kompetenti li ħarġet l-ewwel ordni bid-deċiżjoni tagħha.

3.  F'każijiet fejn l-awtorità kompetenti fl-Istat Membru tal-istabbiliment ewlieni teħtieġ aktar minn siegħa biex twettaq il-valutazzjoni tagħha tal-kontenut, għandha tibgħat talba lill-fornitur ta' servizzi ta' hosting ikkonċernat biex jiddiżattiva temporanjament l-aċċess għall-kontenut sa 24 siegħa, matul liema żmien l-awtorità kompetenti għandha tagħmel il-valutazzjoni u tibgħat l-ordni ta' tneħħija jew tirtira t-talba għad-diżattivazzjoni tal-aċċess. [Em. 82]

Artikolu 5

Riferimenti

1.  L-awtorità kompetenti jew il-korp rilevanti tal-Unjoni jistgħu jibagħtu referenza lil fornitur ta’ servizzi ta’ hosting.

2.  Il-fornituri ta’ servizzi ta’ hosting għandhom jistabbilixxu miżuri operattivi u tekniċi li jiffaċilitaw il-valutazzjoni rapida tal-kontenut li jkun intbagħat mill-awtoritajiet kompetenti u, fejn applikabbli, korpi rilevanti tal-Unjoni għall-kunsiderazzjoni volontarja tagħhom.

3.  Ir-riferiment għandu jiġi indirizzat lill-istabbiliment ewlieni tal-fornitur tas-servizz ta’ hosting jew lir-rappreżentant legali maħtur mill-fornitur tas-servizz skont l-Artikolu 16 u jiġi trażmess lill-punt ta’ kuntatt imsemmi fl-Artikolu 14(1). Tali riferimenti għandhom jintbagħtu b’mezzi elettroniċi.

4.  Ir-riferiment għandu jkun fih informazzjoni dettaljata biżżejjed, inklużi r-raġunijiet għaliex il-kontenut jitqies kontenut terroristiku, URL u, fejn meħtieġ, informazzjoni addizzjonali li tippermetti l-identifikazzjoni tal-kontenut terroristiku msemmi.

5.  Il-fornitur ta’ servizzi ta’ hosting għandu, bħala kwistjoni ta’ prijorità, jivvaluta l-kontenut identifikat fir-referenza kontra t-termini u l-kundizzjonijiet tiegħu stess u jiddeċiedi jekk ineħħix dak il-kontenut jew jiddiżattivax l-aċċess għalih.

6.  Il-fornitur ta’ servizzi ta’ hosting għandu jinforma minnufih lill-awtorità kompetenti jew il-korp rilevanti tal-Unjoni dwar l-eżitu tal-valutazzjoni u l-għażla taż-żmien għal kwalunkwe azzjoni meħuda bħala riżultat tar-riferiment.

7.  Meta l-fornitur ta’ servizzi ta’ hosting iqis li r-riferiment ma jkunx fih biżżejjed informazzjoni biex jiġi vvalutat il-kontenut imsemmi, huwa għandu jinforma mingħajr dewmien lill-awtoritajiet kompetenti jew lill-korp tal-Unjoni rilevanti, billi jistabbilixxi liema informazzjoni jew kjarifika ulterjuri hija meħtieġa. [Em. 83]

Artikolu 6

Miżuri proattivi speċifiċi [Em. 84]

1.  Il-fornituri Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva (UE) 2018/1808 u d-Direttiva 2000/31/KE, il-fornituri ta’ servizzi ta’ hosting fejn xieraq għandhom jieħdu miżuri proattivi biex jipproteġu s-servizzi tagħhom kontra t-tixrid d-disseminazzjoni pubblika ta’ kontenut terroristiku. Il-miżuri għandhom ikunu effettivi, immirati u proporzjonati, filwaqt li jqisu r-riskju b'attenzjoni partikolari lir-riskju u l-livell lil-livell ta’ espożizzjoni esponiment għal kontenut terroristiku, id-drittijiet lid-drittijiet fundamentali tal-utenti, u l-importanza lill-importanza fundamentali tal-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni u tal-libertà li wieħed jirċievi u jgħaddi lil ħaddieħor informazzjoni u ideat f’soċjetà miftuħa u demokratika. [Em. 85]

2.  Meta tkun ġiet infurmata skont l-Artikolu 4(9), l-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) għandha titlob lill-fornitur ta' servizzi ta' hosting biex jissottometti rapport, fi żmien tliet xhur minn meta jirċievi t-talba u minn hemm ’il quddiem mill-inqas fuq bażi annwali, dwar il-miżuri proattivi speċifiċi li ħa, inkluż bl-użu ta’ għodod awtomatizzati, bil-ħsieb li:

(a)  il-prevenzjoni ta’ re-upload tal-kontenut li qabel kien tneħħa jew li għalih l-aċċess ġie diżattivat għax huwa meqjus bħala kontenut terroristiku;

(b)  id-detezzjoni, l-identifikazzjoni u b’ħeffa jneħħu jew jiddiżattivaw l-aċċess għal kontenut terroristiku.

Tali talba għandha tintbagħat lill-istabbiliment ewlieni tal-fornitur tas-servizzi ta' hosting jew lir-rappreżentant legali maħtur mill-fornitur tas-servizz.

Ir-rapporti għandhom jinkludu l-informazzjoni rilevanti kollha li tippermetti lill-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) biex tivvaluta jekk il-miżuri proattivi humiex effettivi u proporzjonati, inkluż biex jiġi evalwat il-funzjonament ta’ kwalunkwe għodda awtomatizzata użata kif ukoll il-mekkaniżmi ta’ sorveljanza u verifika umani użati. [Em. 86]

3.  Fejn l-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) tikkunsidra li l-miżuri proattivi meħuda u rrapportati skont il-paragrafu 2 mhumiex biżżejjed biex itaffu u jimmaniġġjaw ir-riskju u l-livell ta’ espożizzjoni, hija tista’ titlob lill-fornitur ta' servizzi ta' hosting biex jieħu miżuri proattivi speċifiċi addizzjonali. Għal dak il-għan, lill-fornitur ta’ servizzi ta’ hosting għandu jikkoopera mal-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) bil-ħsieb li jiġu identifikati l-miżuri speċifiċi li l-fornitur ta’ servizzi ta’ hosting għandu jistabbilixxi, billi jistabbilixxi l-objettivi ewlenin u punti ta’ referenza kif ukoll l-iskedi taż-żmien għall-implimentazzjoni tagħhom. [Em. 87]

4.  Fejn l-ebda ftehim ma jkun jista’ jintlaħaq fi żmien it-tliet xhur mit-talba skont il-paragrafu 3Wara li tistabbilixxi li fornitur ta' servizzi ta' hosting ikun irċieva għadd sostanzjali ta' ordnijiet ta' tneħħija, l-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) tista’ toħroġ deċiżjoni tibgħat talba għal miżuri addizzjonali speċifiċi, proporzjonati u effettivi li l-fornitur ta' servizzi ta' hosting ikollu jimplimenta. L-awtorità kompetenti m'għandhiex timponi miżuri proattivi speċifiċi meħtieġa obbligu ta' monitoraġġ ġenerali,u proporzjonati. Id-Deċiżjoni lanqas l-użu ta' għodod awtomatizzati. It-talba għandha tqis, b’mod partikolari, il-kapaċità il-fattibbiltà teknika tal-miżuri, id-daqs u l-kapaċità ekonomika tal-fornitur tas-servizz ta' servizzi ta’ hosting u l-effett ta’ tali miżuri fuq id-drittijiet fundamentali tal-utenti u l-importanza fundamentali tal-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni u tal-libertà li wieħed jirċievi u jgħaddi lil ħaddieħor informazzjoni u ideat f'soċjetà miftuħa u demokratika. Tali deċiżjoni talba għandha tintbagħat lill-istabbiliment ewlieni tal-fornitur tas-servizz ta' servizzi ta’ hosting jew lir-rappreżentant legali maħtur mill-fornitur tas-servizz ta' servizzi. Il-fornitur ta’ servizzi ta’ hosting għandu jirrapporta regolarment dwar l-implimentazzjoni ta’ tali miżuri kif speċifikat mill-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(c). [Em. 88]

5.  Fornitur ta' servizzi ta' hosting jista’, fi kwalunkwe ħin, jitlob rieżami lill-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) u, fejn xieraq, jirrevoka talba jew deċiżjoni skont il-paragrafi 2, 3, u il-paragrafu  4 rispettivament. L-awtorità kompetenti għandha tipprovdi deċiżjoni motivata f’perjodu ta’ żmien raġonevoli wara li tirċievi t-talba mill-fornitur ta’ servizzi ta’ hosting. [Em. 89]

Artikolu 7

Preservazzjoni tal-kontenut u data relatata

1.  Fornituri ta’ servizzi ta’ hosting għandhom jippreservaw kontenut terroristiku li tneħħa jew ġie diżattivat bħala riżultat ta’ ordni ta’ tneħħija, riferiment jew bħala riżultat ta’ miżuri proattivi speċifiċi skont l-Artikoli 4, 5 u 6 u d-data relatata mneħħija bħala konsegwenza tat-tneħħija tal-kontenut terroristiku u li hija meħtieġa għal: [Em. 90]

(a)  proċedimenti ta’ stħarriġ jew rimedju amministrattiv jew ġudizzjarju, [Em. 91]

(b)  il-prevenzjoni, id-detezzjoni il-kxif, l-investigazzjoni, u l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi minn awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi. [Em. 92]

2.  Il-kontenut terroristiku u data relatata msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinżammu għal sitt xhur u jitħassru wara dan il-perjodu. Kontenut Il-kontenut terroristiku għandu, fuq talba mill-awtorità kompetenti jew qorti mill-qorti, jiġi ppreservat għal perjodu itwal speċifikat ulterjorment biss meta u sakemm ikun meħtieġ għal proċedimenti li jkunu għaddejjin ta’ stħarriġ jew rimedju amministrattiv jew ġudizzjarju msemmija fil-paragrafu 1 (a)  1(a). Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting għandhom jippreservaw il-kontenut terroristiku u d-data relatata msemmija fil-paragrafu 1(b) sakemm l-awtorità tal-infurzar tal-liġi tirreaġixxi għan-notifika magħmula mill-fornitur ta' servizzi ta' hosting f'konformità mal-Artikolu 13(4), iżda sa mhux aktar tard minn sitt xhur. [Em. 93]

3.  Il-fornituri ta’ servizzi ta’ hosting għandhom jiżguraw li l-kontenut terroristiku u d-data relatata miżmuma skont il-paragrafi 1 u 2 jkunu suġġetti għal salvagwardji tekniċi u organizzattivi xierqa.

Dawk is-salvagwardji tekniċi u organizzattivi għandhom jiżguraw li l-kontenut terroristiku priżervat u d-data relatata jiġu biss aċċessati u proċessati għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1, u jiżguraw livell għoli ta’ sigurtà tad-data personali kkonċernata. Fornituri ta’ servizzi ta’ hosting għandhom jirrevedu u jaġġornaw dawk is-salvagwardji fejn meħtieġ.

TAQSIMA III

SALVAGWARDJI U RESPONSABBILTÀ

Artikolu 8

Obbligi ta’ trasparenza għal fornituri ta' servizzi ta' hosting [Em. 94]

1.  Il-fornituri Fejn applikabbli, il-fornituri ta’ servizzi ta’ hosting għandhom jistabbilixxu b'mod ċar, fit-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom, il-politika tagħhom biex jipprevjenu t-tixrid d-disseminazzjoni ta’ kontenut terroristiku, inkluż, fejn xieraq, spjegazzjoni applikabbli, spjega sinifikanti tal-funzjonament ta’ miżuri proattivi inkluż l-użu ta’ għodod awtomatizzati speċifiċi. [Em. 95]

2.  Il-fornituri tas-servizzi ta' servizzi ta’ hosting li jkunu jew li kienu soġġetti għal ordni ta' tneħħija f'dik is-sena għandhom jippubblikaw jagħmlu disponibbli għall-pubbliku rapporti ta’ trasparenza annwali dwar l-azzjoni meħuda kontra t-tixrid d-disseminazzjoni ta’ kontenut terroristiku. [Em. 96]

3.  Rapporti ta’ trasparenza għandhom jinkludu mill-inqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)  informazzjoni dwar il-miżuri tal-fornitur ta’ servizzi ta’ hosting fir-rigward id-detezzjoni, l-identifikazzjoni u t-tneħħija ta’ kontenut terroristiku;

(b)  informazzjoni dwar il-miżuri tal-fornitur ta' servizzi ta' hosting biex jipprevjeni l-upload mill-ġdid ta’ kontenut li jkun tneħħa jew li għalih l-aċċess ġie diżattivat minħabba li huwa meqjus jitqies li huwa kontenut terroristiku, b'mod partikolari fejn tkun intużat teknoloġija awtomatizzata; [Em. 97]

(c)  numrul-għadd ta’ biċċiet ta’ kontenut terroristiku mneħħi li tneħħew jew li għalihom l-aċċess għalihom ġie diżattivat, wara l-ordnijiet ordnijiet ta’ tneħħija, riferimenti jew miżuri proattivi, rispettivament speċifiċi rispettivament, u l-għadd ta' ordnijiet fejn il-kontenut ma tneħħiex skont l-Artikolu 4(7) u (8) flimkien mar- raġunijiet għar-rifjut; [Em. 98]

(d)  ħarsa ġenerali l-għadd u l-eżitu tal-proċeduri ta’ lment u ta' azzjonijiet għal stħarriġ ġudizzjarju, inkluż l-għadd ta' każijiet li fihom ikun ġie stabbilit li l-kontenut ikun ġie identifikat b'mod żbaljat bħala kontenut terroristiku. [Em. 99]

Artikolu 8a

Obbligi ta' trasparenza għall-awtoritajiet kompetenti

1.  L-awtoritajiet kompetenti għandhom jippubblikaw rapporti ta' trasparenza annwali li għandhom jinkludu tal-anqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)  l-għadd ta' ordnijiet ta' tneħħija maħruġa, l-għadd ta' tneħħijiet u l-għadd ta' ordnijiet ta' tneħħija rifjutati jew injorati;

(b)  l-għadd ta' kontenuti terroristiċi identifikati li wasslu għal investigazzjoni u prosekuzzjoni u l-għadd ta' każijiet ta' kontenut identifikat bi żball bħala kontenut terroristiku;

(c)  deskrizzjoni tal-miżuri mitluba mill-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 6(4). [Em. 100]

Artikolu 9

Salvagwardji rigward l-użu u l-implimentazzjoni ta’ miżuri proattivi speċifiċi [Em. 101]

1.  Fejn il-fornituri ta’ servizz ta’ hosting jużaw għodod awtomatizzati skont dan ir-Regolament fir-rigward ta’ kontenut li jaħżnu, huma għandhom jipprovdu salvagwardji effettivi u xierqa adatti biex jiżguraw li deċiżjonijiet meħuda dwar dak il-kontenut, b’mod partikolari deċiżjonijiet biex il-kontenut li l-kontenut jitneħħa jew li l-aċċess għalih jiġi diżattivat meta jitqies li huwa jkun kontenut terroristiku, huma preċiżi ikunu akkurati u fondati. [Em. 102]

2.  Is-salvagwardji għandhom jikkonsistu, b’mod partikolari, minn sorveljanza umana u verifiki fejn xieraq u, fi kwalunkwe każ, fejn valutazzjoni dettaljata tal-kuntest rilevanti tkun meħtieġa sabiex jiġi determinat jekk il-kontenut għandux jiġi kkunsidrat bħala kontenut terroristiku jew le tal-adegwatezza tad-deċiżjoni li l-kontenut jitneħħa jew li l-aċċess għalih jiġi miċħud, b'mod partikolari fir-rigward tad-dritt għal-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni u l-libertà li wieħed jirċievi u jgħaddi il ħaddieħor informazzjoni u ideat f'soċjetà miftuħa u demokratika. [Em. 103]

Artikolu 9a

Rimedji effettivi

1.  Fornituri tal-kontenut li l-kontenut tagħhom ikun tneħħa jew li l-aċċess għalih ikun ġie diżattivat wara ordni ta' tneħħija, u fornituri ta' servizzi ta' hosting li jkunu rċevew ordni ta' tneħħija, għandu jkollhom id-dritt għal rimedju effettiv. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ proċeduri effettivi għall-eżerċizzju ta' dan id-dritt. [Em. 104]

Artikolu 10

Mekkaniżmi tal-ilmenti

1.  Il-fornituri ta’ servizzi ta’ hosting għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi effettivi u aċċessibbli li jippermettu li fornituri tal-kontenut li l-kontenut tagħhom ikun tneħħa jew li jkun diżattivat l-aċċess għalih b’riżultat ta’ riferiment skont l-Artikolu 5 jew ikun ġie diżattivat b'riżultat ta’ miżuri proattivi speċifiċi skont l-Artikolu 6, biex jissottomettu lment kontra l-azzjoni tal-fornitur ta' servizzi ta' hosting li jitlob li jerġa’ bit-talba li l-kontenut jerġa jiddaħħal il-kontenut. [Em. 105]

2.  Il-fornituri tas-servizzi ta' servizzi ta’ hosting għandhom minnufih jeżaminaw kull ilment li jirċievu u jerġgħu jintroduċu jdaħħlu l-kontenut mingħajr dewmien żejjed bla bżonn meta t-tneħħija tal-kontenut jew id-diżattivazzjoni tal-aċċess għalih ma tkunx ġustifikata. Huma Għandhom jinformaw lill-ilmentatur dwar l-eżitu tal-eżami fi żmien ġimagħtejn minn meta jirċievu l-ilment, bi spjegazzjoni ċara f'każijiet fejn fornitur ta' servizzi ta' hosting jiddeċiedi li ma jerġax idaħħal il-kontenut. It-tidħil mill-ġdid tal-kontenut ma għandhiex tipprekludi aktar miżuri ġudizzjarji kontra d-deċiżjoni tal-fornitur ta' servizzi ta' hosting jew tal-awtorità kompetenti. [Em. 106]

Artikolu 11

Informazzjoni lill-fornituri tal-kontenut

1.  Fejn il-fornituri ta’ servizzi ta’ hosting neħħew il-kontenut ineħħu l-kontenut terroristiku jew iddiżattivaw jiddiżattivaw l-aċċess għalih, għandhom jagħmlu disponibbli lill-fornitur tal-kontenut informazzjoni komprensiva u konċiża dwar it-tneħħija tal-kontenut terroristiku jew id-diżattivazzjoni tal-aċċess għal kontenut terroristiku għalih, inklużi r-raġunijiet għat-tneħħija tal-kontenut jew għad-diżattivazzjoni tal-aċċess għalih, inklużi l-possibbiltajiet ta' kontestazzjoni tad-deċiżjoni u, fuq talba, għandhom jipprovdulu kopja tal-ordni ta' tneħħija maħruġa f'konformità mal-Artikolu 4. [Em. 107]

2.  Fuq talba tal-fornitur tal-kontenut, il-fornitur tas-servizz ta’ hosting għandu jinforma lill-fornitur tal-kontenut dwar ir-raġunijiet għat-tneħħija jew id-diżattivazzjoni tal-aċċess u l-possibbiltajiet biex tkun ikkontestata d-deċiżjoni. [Em. 108]

3.  L-obbligu skont il-paragrafi il-paragrafu  1 u 2 m’għandux ma għandux japplika meta l-awtorità kompetenti tiddeċiedi, abbażi ta' evidenza oġġettiva u fil-qies tal-proporzjonalità u tan-neċessità ta' tali deċiżjoni, li m’għandu ma għandu jkun hemm l-ebda żvelar għal raġunijiet ta’ sigurtà pubblika, bħall-prevenzjoni, l-investigazzjoni, id-detezzjoni il-kxif u l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi, sakemm ikun meħtieġ, iżda ta’ mhux aktar minn [erba’] erba' ġimgħat minn dik id-deċiżjoni. F’każ bħal dan, lill-fornitur il-fornitur ta’ servizzi ta’ hosting m’għandhom jiżvelaw ma għandu jiżvela l-ebda informazzjoni dwar it-tneħħija jew id-diżattivazzjoni ta’ aċċess għal kontenut terroristiku tal-kontenut terroristiku jew id-diżattivazzjoni tal-aċċess għalih. [Em. 109]

TAQSIMA IV

Kooperazzjoni bejn l-Awtoritajiet Kompetenti, il-Korpi tal-Unjoni u l-fornituri ta' servizzi ta' hosting

Artikolu 12

Kapaċitajiet ta’ awtoritajiet kompetenti

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tagħhom ikollhom il-kapaċità meħtieġa u riżorsi suffiċjenti biex jiksbu jilħqu l-għanijiet u jissodisfaw l-obbligi tagħhom taħt dan ir-Regolament, b'garanziji qawwija ta' indipendenza. [Em. 110]

Artikolu 13

Kooperazzjoni bejn il-fornituri ta’ servizzi ta’ hosting, l-awtoritajiet kompetenti u, fejn xieraq ikun f'loku, korpi rilevanti kompetenti tal-Unjoni [Em. 111]

1.  L-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri għandhom jinfurmaw jinformaw, jikkoordinaw u jikkooperaw ma’ xulxin u, fejn xieraq, ma’ korpi rilevanti tal-Unjoni bħall-Europol dan ikun f'loku, mal-Europol, fir-rigward ta’ ordnijiet u referenzi ta’ tneħħija biex tiġi evitata d-duplikazzjoni jevitaw id-duplikazzjoni, itejbu l-koordinazzjoni u jevitaw l-interferenza ma’ investigazzjonijiet fi Stati Membri differenti. [Em. 112]

2.  L-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri għandhom jinfurmaw jinformaw, jikkoordinaw u jikkooperaw mal-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) u (d) fir-rigward tal-miżuri meħuda skont l-Artikolu 6 u l-azzjonijiet ta’ infurzar skont l-Artikolu 18. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) u (d) hija tkun fil-pussess tal-informazzjoni kollha rilevanti. Għal dak il-għan, l-Istati Membri għandhom jipprovdu mezzi jew mekkaniżmi ta’ komunikazzjoni xierqa adatti u siguri biex jiżguraw li l-informazzjoni rilevanti tiġi kondiviża f’waqtha. [Em. 113]

3.  L-Istati Membri u l-fornituri ta’ servizzi ta’ hosting jistgħu jagħżlu li jużaw għodod apposta, inkluż, fejn xieraq, inklużi dawk stabbiliti minn korpi rilevanti tal-Unjoni bħall-Europol mill-Europol, biex b’mod partikolari jiffaċilitaw: [Em. 114]

(a)  l-ipproċessar u feedback dwar ordnijiet ta’ tneħħija skont l-Artikolu 4;

(b)  l-ipproċessar u feedback dwar iir-riferimenti skont l-Artikolu 5; [Em. 115]

(c)  il-kooperazzjoni bil-ħsieb li jidentifikaw u jimplimentaw miżuri proattivi speċifiċi skont l-Artikolu 6. [Em. 116]

4.  Fejn il-fornituri ta’ servizzi ta’ hosting isiru konxji dwar kwalunkwe evidenza ta’ reati terroristiċi, huma minn kontenut terroristiku, għandhom jinformaw minnufih lill-awtoritajiet kompetenti għall-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni għall-prosekuzzjoni f’reati kriminali fl-Istat Membru kkonċernat. jew il-punt Fejn ma jkunx possibbli li jiġi identifikat l-Istat Membru kkonċernat, il-fornitur ta' servizz ta' hosting għandu jinnotifika lill-punt ta’ kuntatt fl-Istat Membru skont l-Artikolu 1714(2), fejn huma jkollhom l-istabbiliment ewlieni tagħhom jew rappreżentant legali, u anke jittrażmettu. Fornituri ta’ servizzi ta’ hosting jista’, f’każ ta’ dubju, jittrażmett din l-informazzjoni lill-Europol għal segwitu xieraq adatt. [Em. 117]

4a.  Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting għandhom jikkooperaw mal-awtoritajiet kompetenti [Em. 118]

Artikolu 14

Punti ta’ kuntatt

1.  Il-fornituri ta’ servizzi ta’ hosting li qabel ikunu rċevew ordni jew ordnijiet ta' tneħħija għandhom jistabbilixxu punt ta’ kuntatt li jippermetti li jiġu riċevuti ordnijiet ta’ tneħħija u riferimenti jiġu riċevuti b’mezzi elettroniċi u jiġi żgurat għandhom jiżguraw l-ipproċessar rapidu tagħhom skont l-Artikoli l-Artikolu  4 u 5. Huma Għandhom jiżguraw li din l-informazzjoni tkun pubblikament disponibbli. [Em. 119]

2.  L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tispeċifika l-lingwa jew lingwi uffiċjali tal-Unjoni, kif imsemmi fir-Regolament 1/58, li fiha biha jista’ jiġi indirizzat il-punt ta’ kuntatt u li fiha biha għandhom isiru aktar skambji fir-rigward ta’ ordnijiet ta’ tneħħija u ta’ riferimenti skont l-Artikoli l-Artikolu  4 u 5. Din għandha tinkludi mill-inqas tal-anqas waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru li fih fornitur ta' servizzi ta' hosting ikollu l-istabbiliment ewlieni tiegħu jew fejn ir-rappreżentant legali tiegħu skont l-Artikolu 16 huwa ikun residenti jew stabbilit. [Em. 120]

3.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu punt ta’ kuntatt biex jittratta talbiet għal kjarifika u feedback f’dak li jirrigwarda l-ordinijiet ta’ tneħħija u riferimenti maħruġa minnhom. Informazzjoni dwar il-punt ta’ kuntatt għandha ssir disponibbli pubblikament. [Em. 121]

TAQSIMA V

IMPLIMENTAZZJONI U INFURZAR

Artikolu 15

Ġurisdizzjoni

1.  L-Istat Membru li fih ikun jinsab l-istabbiliment ewlieni tal-fornitur ta’ servizzi ta’ hosting għandu jkollu l-ġurisdizzjoni għall-finijiet tal-Artikoli 6, 18, u 21. Fornitur ta’ servizzi ta’ hosting li ma jkollux l-istabbiliment prinċipali tiegħu f’wieħed mill-Istati Membri għandu jitqies li jaqa’ taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istat Membru fejn ir-rappreżentant legali msemmi fl-Artikolu 16 huwa residenti jew stabbilit.

2.  Fejn fornitur ta’ servizzi ta’ hosting li ma jkollux l-istabbiliment ewlieni tiegħu f'wieħed mill-Istati Membri jonqos milli jaħtar rappreżentant legali, l-Istati Membri kollha għandu jkollhom ġurisdizzjoni. Fejn Stat Membru jiddeċiedi li jeżerċita din il-ġurisdizzjoni, għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra kollha. [Em. 122]

3.  Meta awtorità ta’ Stat Membru ieħor tkun ħarġet ordni ta’ tneħħija skont l-Artikolu 4(1), dak l-Istat Membru għandu l-ġurisdizzjoni li jieħu miżuri koerċittivi skont il-liġi nazzjonali tiegħu sabiex jinforza l-ordni ta’ tneħħija. [Em. 123]

Artikolu 16

Rappreżentant ġudizzjarju

1.  Fornitur ta’ servizzi ta’ hosting li ma għandux jkollux stabbiliment fl-Unjoni iżda li joffri servizzi fl-Unjoni, għandu jaħtar, bil-miktub, persuna ġuridika jew fiżika bħala r-rappreżentant legali tiegħu fl-Unjoni biex jirċievi, ikun konformi ma’ u jinforza ordnijiet ta’ tneħħija, riferimenti, u talbiet u deċiżjonijiet maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti fuq il-bażi ta’ dan ir-Regolament. Ir-rappreżentant legali għandu jkun jirresjedi jirrisjedi jew ikun stabbilit f’wieħed mill-Istati Membri fejn il-fornitur tas-servizz ta’ hosting jipprovdi s-servizzi. [Em. 124]

2.  Il-fornitur ta’ servizzi ta’ hosting għandu jafda lir-rappreżentant legali bl-irċevuta, il-konformità u l-infurzar tal-ordnijiet ta’ tneħħija, riferimenti, u talbiet u deċiżjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 f’isem il-fornitur ta’ servizzi ta’ hosting ikkonċernat. Fornituri ta’ servizzi ta’ hosting għandhom jipprovdu lir-rappreżentant legali tagħhom is-setgħat meħtieġa u riżorsi r-riżorsi meħtieġa biex jikkooperaw mal-awtoritajiet kompetenti u jikkonformaw ma’ dawn id-deċiżjonijiet u ordnijiet. [Em. 125]

3.  Ir-rappreżentant legali maħtur jista’ jinżamm responsabbli għan-nuqqas ta’ konformità mal-obbligi taħt dan ir-Regolament, mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà u l-azzjonijiet legali li jistgħu jinbdew kontra l-fornitur tas-servizz ta’ hosting.

4.  Il-fornitur ta' servizzi ta' hosting għandu jinnotifika lill-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(d) fl-Istat Membru fejn jirrisjedi r-rappreżentant legali jew fejn huwa stabbilit dwar il-ħatra. Informazzjoni dwar ir-rappreżentant ġudizzjarju għandha ssir disponibbli pubblikament.

TAQSIMA VI

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 17

Ħatra ta’ awtoritajiet kompetenti

1.  Kull Stat Membru għandu jaħtar l-awtorità awtorità ġudizzjarja jew l-awtoritajiet waħda amministrattiva funzjonalment indipendenti li tkun kompetenti biex [Em. 126]

(a)  joħorġu ordnijiet ta’ tneħħija skont l-Artikolu 4;

(b)  isibu, jidentifikaw u jirreferu kontenut terroristiku lil fornituri ta’ servizzi ta’ hosting skont l-Artikolu 5; [Em. 127]

(c)  jissorveljaw tissorvelja l-implimentazzjoni ta’ miżuri proattivi speċifiċi skont l-Artikolu 6; [Em. 128]

(d)  jinfurzaw l-obbligi skont dan ir-Regolament permezz ta’ pieni skont l-Artikolu 18.

1a.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu punt ta' kuntatt fi ħdan l-awtoritajiet kompetenti biex jittratta talbiet għal kjarifika u feedback f'dak li jirrigwarda l-ordnijiet ta' tneħħija maħruġa minnhom. Informazzjoni dwar il-punt ta' kuntatt għandha ssir disponibbli pubblikament. [Em. 129]

2.  Sa mhux aktar tard minn [sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament], l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar l-awtoritajiet kompetenti msemmija fil-paragrafu 1 1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi reġistru online li jelenka dawk l-awtoritajiet kompetenti kollha kif ukoll il-punt ta' kuntatt maħtur għal kull awtorità kompetenti. Il-Kummissjoni għandha tippubblika n-notifika u kull modifika tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. [Em. 130]

Artikolu 18

Penalitajiet

1.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar penali applikabbli għal ksur tal-provedimenti nazzjonali addottati sistematiku u persistenti tal-obbligi min-naħa tal-fornituri ta' servizzi ta' hosting skont dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Tali penali għandhom ikunu limitati għal ksur tal-obbligi skont: [Em. 131]

(a)  L-Artikolu 3(2) (termini u kundizzjonijiet ta’ fornituri ta’ servizzi ta’ hosting); [Em. 132]

(b)  L-Artikolu 4(2) u (6) (implimentazzjoni ta’ u feedback dwar ordnijiet ta’ tneħħija);

(c)  L-Artikolu 5(5) u (6) (valutazzjoni u feedback dwar ir-riferimenti); [Em. 133]

(d)  L-Artikolu 6(2) u (4) (rapporti dwar miżuri proattivi speċifiċi u l-adozzjoni ta’ miżuri speċifiċi wara deċiżjoni talba li timponi miżuri proattivi speċifiċi addizzjonali); [Em. 134]

(e)  Artikolu 7 (preservazzjoni tad-data);

(f)  Artikolu 8 (trasparenza għal fornituri ta' servizzi ta' hosting); [Em. 135]

(g)  Artikolu 9 (salvagwardji fir-rigward rigward l-implimentazzjoni ta’ miżuri proattivi speċifiċi); [Em. 136]

(h)  Artikolu 10 (proċeduri ta’ lment);

(i)  Artikolu 11 (informazzjoni dwar fornituri ta' kontenut);

(j)  Artikolu 13 (4) (informazzjoni dwar evidenza ta’ offiżi terroristiċi kontenut terroristiku); [Em. 137]

(k)  Artikolu 14 (1) (punti ta’ kuntatt);

(l)  Artikolu 16 (ħatra ta’ rappreżentant ġudizzjarju).

2.  Il-penali stipulati jridu jkunu skont il-paragrafu 1 għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri għandhom, [mhux iktar tard minn sitt xhur mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament] jinnotifikaw lill-Kummissjoni b’dawk ir-regoli u dawk b'dawk il-miżuri u għandhom jinnotifikawha, mingħajr dewmien, bi kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwahom. [Em. 138]

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta jiddeterminaw it-tip u l-livell ta’ penali, l-awtoritajiet kompetenti jqisu ċ-ċirkostanzi rilevanti kollha, inklużi:

(a)  in-natura, is-serjetà u d-dewmien tal-ksur;

(b)  il-karattru intenzjonali jew negliġenti tal-ksur;

(c)  ksur preċedenti mill-persuna ġuridika miżmuma responsabbli;

(d)  is-solidità finanzjarja tal-persuna ġuridika responsabbli;

(e)  il-livell ta’ kooperazzjoni lill-fornitur tal-fornitur ta’ servizzi ta’ hosting mal-awtoritajiet kompetenti. [Em. 139]

(ea)  in-natura u d-daqs tal-fornituri ta' servizzi ta' hosting, b'mod partikolari għall-mikrointrapriżi jew l-intrapriżi żgħar, fit-tifsira tar-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE(13). [Em. 140]

4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li nuqqas sistematiku u persistenti ta’ konformità mal-obbligi skont l-Artikolu 4(2) ikun soġġett għal penali finanzjarji sa 4 % tal-fatturat globali tal-fornitur ta' servizzi ta' hosting tal-aħħar sena tan-negozju. [Em. 141]

Artikolu 19

Rekwiżiti tekniċi, kriterji għall-valutazzjoni tas-sinifikat, u emendi għall-formoli għal għall-mudelli ta' ordnijiet ta’ tneħħija [Em. 142]

1.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 20 sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament b’rekwiżiti bir-rekwiżiti tekniċi meħtieġa għall-mezzi elettroniċi li għandhom jintużaw mill-awtoritajiet kompetenti għat-trażmissjoni ta’ ordnijiet ta’ tneħħija. [Em. 143]

1a.   Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati b'mod konformi mal-Artikolu 20 sabiex tikkomplementa dan ir-Regolament bi kriterji u ċifri li l-awtoritajiet kompetenti jridu jużawhom biex jiddeterminaw x'jikkorrispondi għal għadd sinifikanti ta' ordnijiet ta' tneħħija mhux ikkontestati kif imsemmi f'dan ir-Regolament. [Em. 144]

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa biex tadotta tali atti delegati biex jiġu emendati l-Annessi I, II u III sabiex tiġi indirizzata b’mod effettiv il-ħtieġa possibbli għal titjib fir-rigward tal-kontenut ta’ formoli tal-ordni ta’ tneħħija u formoli li għandhom jintużaw biex jipprovdu informazzjoni dwar l-impossibbiltà li tiġi eżegwita l-ordni ta’ tneħħija.

Artikolu 20

Eżerċizzju ta’ delega

1.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti ddelegati msemmija fl-Artikolu 19 għandhom ikunu kkonferiti lill-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien indeterminat mid-[data tal-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament].

3.  Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-Artikolu 19 tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħat speċifikati f’dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Din m’għandhiex taffettwa l-validità ta’ xi att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma’ tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti magħżula minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifika simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 19 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma jkunx hemm oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b' xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 21

Monitoraġġ

1.  L-Istati Membri għandhom jiġbru mill-awtoritajiet kompetenti tagħhom u l-fornituri ta’ servizzi ta’ hosting taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom u jibgħatu lill-Kummissjoni kull sena sal-[31 ta’ Marzu] informazzjoni dwar l-azzjonijiet li jkunu ħadu skont dan ir-Regolament. Dik l-informazzjoni għandha tinkludi:

(a)  informazzjoni dwar l-għadd ta’ ordnijiet ta’ tneħħija u l-konsultazzjonijiet maħruġa, in-numru l-għadd ta’ biċċiet ta’ kontenut terroristiku li jkun tneħħa jew li l-aċċess għalih ikun diżattivat l-aċċess ġie diżattivat, inklużi perjodi ta’ żmien korrispondenti skont l-Artikoli l-Artikolu  4 u 5 informazzjoni dwar l-għadd ta' każijiet korrispondenti ta' kxif, investigazzjoni u prosekuzzjoni b'suċċess ta' reati terroristiċi; [Em. 145]

(b)  informazzjoni dwar il-miżuri proattivi speċifiċi meħuda skont l-Artikolu 6, inkluż l-ammont ta’ kontenut terroristiku li jkun tneħħa jew ikun diżattivat l-aċċess għalih u l-perjodi taż-żmien korrispondenti;

(ba)  informazzjoni dwar l-għadd ta' talbiet għal aċċess maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali rigward il-kontenut ippreservat mill-fornituri ta' servizzi ta' hosting skont l-Artikolu 7; [Em. 146]

(c)  informazzjoni dwar l-għadd ta’ proċeduri ta’ lment mibdija u l-azzjonijiet meħuda minn min joffri servizzi ta’ hosting skont l-Artikolu 10;

(d)  informazzjoni dwar l-għadd ta’ proċeduri ta’ rimedju mibdija u d-deċiżjonijiet meħuda mill-awtorità kompetenti f’konformità mal-liġi nazzjonali.

2.  Sa mhux aktar tard minn [sena mid-data ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi programm dettaljat għall-monitoraġġ tal-eżiti, tar-riżultati u tal-impatti ta’ dan ir-Regolament. Il-programm ta’ monitoraġġ jenħtieġ li jistabbilixxi l-indikaturi u l-mezzi li bihom u l-intervalli li fihom tinġabar id-data u evidenza oħra neċessarja. Dan il-programm jenħtieġ li tispeċifika l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri fil-ġbir u l-analiżi tad-data u evidenza oħra għall-monitoraġġ tal-progress u jevalwaw dan ir-Regolament skont l-Artikolu 23.

Artikolu 22

Rapport ta’ implimentazzjoni

Sa... [sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha tirrapporta dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Informazzjoni dwar il-monitoraġġ skont l-Artikolu 21 u l-informazzjoni li tirriżulta mill-obbligi ta’ trasparenza skont l-Artikolu 8 għandhom jiġu kkunsidrati fir-rapport tal-Kummissjoni. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bl-informazzjoni meħtieġa għat-tħejjija tar-rapport.

Artikolu 23

Evalwazzjoni

Sa mhux aktar tard minn [tliet snin Sena mid-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament] ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni ta’ dan ir-Regolament u tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, inkluż il-funzjonament tal-effettività u l-effettività tal-mekkaniżmi ta’ salvagwardja, kif ukoll l-impatt fuq id-Drittijiet Fundamentali, u b'mod partikolari fuq il-libertà tal-espressjoni u l-libertà li wieħed jirċievi u jgħaddi lil ħaddieħor informazzjoni u d-dritt għar-rispett tal-ħajja privata. Fil-kuntest ta' din l-evalwazzjoni, il-Kummissjoni għandha tirrapporta wkoll dwar in-neċessità, il-fattibbiltà u l-effettività tal-ħolqien ta' Pjattaforma Ewropea dwar il-Kontenut Terroristiku Online, li permezz tagħha l-Istati Membri kollha jkunu jistgħu jużaw mezz ta' komunikazzjoni sigur biex jibagħtu ordnijiet ta' tneħħija għal kontenut terroristiku lil fornituri ta' servizzi ta' hosting. Fejn xieraq dan ikun f'loku, ir-rapport jiġi għandu jkun akkumpanjat minn proposti leġiżlattivi. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bl-informazzjoni meħtieġa għat-tħejjija tar-rapport. [Em. 147]

Artikolu 24

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika minn [sitt (6) xhur12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ tiegħu]. [Em. 148]

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u għandu japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS I

ORDNI TA’ TNEĦĦIJA TA’ MATERJAL TERRORISTIKU (l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) xxx)

Skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) ...(14), id-destinatarju tal-ordni ta’ tneħħija għandu jneħħi l-kontenut terroristiku, jew jingħalaq l-aċċess għalih, fi żmien siegħa minn mindu jkun irċieva l-ordni ta’ tneħħija mill-awtorità kompetenti.

F’konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) ...(15), id-destinatarji jridu jippreservaw il-kontenut u d-data relatata, li jkunu tneħħew jew li l-aċċess għalihom ikun ingħalaq, għal sitt xhur jew aktar fuq talba mill-awtoritajiet kompetenti jew mill-qrati.

L-ordni ta’ tneħħija għandu jintbagħat f’waħda mill-lingwi magħżula mid-destinatarji skont l-Artikolu 14(2)

TAQSIMA A:

L-Istat Membru emittenti: ………………………………………………………………………………….……………..

Importanti: id-dettalji dwar l-awtorità emittenti għandhom jingħataw fl-aħħar (Taqsimiet E u F)

Id-destinatarju (ir-rappreżentant legali)

………………………………………………………………………………….……………..

Id-destinatarju (il-punt ta’ kuntatt)

………………………………………………………………………………….……………..

L-Istat Membru ta’ ġuriżdizzjoni tad-destinatarju: [jekk ikun differenti mill-Istat emittenti]………………………………………………………………………………….……………..

Il-ħin u d-data tal-ħruġ tal-ordni ta’ tneħħija

………………………………………………………………………………….……………..

In-numru ta’ referenza tal-ordni ta’ tneħħija: ………………………………………………………………………………….……………..

TAQSIMA B: Il-kontenut li għandu jitneħħa jew li l-aċċess għalih għandu jingħalaq fi żmien siegħa jiġi diżattivat mingħajr dewmien bla bżonn: [Em. 162]

URL u kull informazzjoni addizzjonali li tippermetti l-identifikazzjoni u l-lok eżatt tal-kontenut li għalih qiegħda ssir referenza:

…………………….…………………………………………………………………………

Ir-raġuni(jiet) li jispjegaw għaliex il-kontenut jitqies bħala kontenut terroristiku, skont l-Artikolu 2(5) tar-Regolament (UE) xxx. Il-kontenut (immarka l-kaxxa jew kaxex relevanti):

□ inċitament għat-twettiq ta’ atti reati terroristiċi, jargumenta favurhom jew jigglorifikahom elenkati fil-punti (a) sa (i) tal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva (UE) 2017/541 (l-Artikolu 2(5) a) [Em. 149]

l-inkoraġġiment tal-kontribut għal jissolleċita persuna jew grupp ta' persuni oħra biex iwettqu jew jikkontribwixxu għat-twettiq ta' reati terroristiċi (l-Artikolu elenkati fil-punti (a) sa (i) tal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva (UE) 2017/541 (l-Artikolu  2(5) b) [Em. 150]

jippromwovi l-attivitajiet jissolleċita persuna jew grupp ta’ xi persuni oħra biex jieħdu sehem fl-attivitajiet ta' grupp terroristiku, iħajjar il-parteċipazzjoni fil-grupp jew l-appoġġ għalih elenkati fil-punti (a) sa (i) tal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva (UE) 2017/541 (l-Artikolu 2(5) c)[Em. 151]

jipprovdi struzzjonijiet l-għoti ta' istruzzjonijiet jew tekniki għat-twettiq dwar il-produzzjoni jew l-użu ta’ atti splussivi, ta' armi tan-nar jew ta' armi oħra jew ta' sustanzi noċivi jew perikolużi, jew dwar metodi jew tekniki speċifiċi oħra, għall-fini tat-twettiq tar-reati terroristiċi elenkati fil-punti (a) sa (i) tal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva (UE) 2017/541 (l-Artikolu 2(5) d)[Em. 152]

it-turija tat-twettiq ta' reati terroristiċi elenkati fil-punti (a) sa (i) tal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva (UE) 2017/541 (l-Artikolu 2(5)e) [Em. 153]

Informazzjoni addizzjonali dwar ir-raġunijiet li minħabba fihom il-kontenut jitqies bħala kontenut terrotistiku (fakultattiv): ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….

TAQSIMA C: Informazzjoni lill-fornitur ta’ kontenut

Jekk jogħġbok kin af li (immarka fejn jgħodd):

□ għal raġunijiet ta’ sigurtà pubblika, id-destinatarju ma għandux jinforma lill-fornitur ta’ kontenut li l-kontenut tiegħu jkun qiegħed jitneħħa jew li għalih ikun se jingħalaq l-aċċess.

Inkella: Id-dettalji tal-possibbiltajiet ta’ kontestazzjoni tal-ordni ta’ tneħħija fl-Istat Membru emittenti (li jistgħu jingħataw lill-fornitur ta’ kontenut, jekk issir talba) skont il-liġi nazzjonali; ara t-Taqsima G aktar ’l isfel:

TAQSIMA D: L-Istat Membru ta’ ġuriżdizzjoni jiġi infurmat

□ Immarka jekk l-Istat Membru ta’ ġuriżdizzjoni ma jkunx l-Istat Membru emittenti:

□ kopja tal-ordni ta’ tneħħija tintbagħat lill-awtorità kompetenti relevanti tal-istat ta’ ġuriżdizzjoni

TAQSIMA E: Dettalji tal-awtorità li tkun ħarġet l-ordni ta’ tneħħija

It-tip ta’ awtorità li tkun ħarġet din l-ordni ta’ tneħħija (immarka l-kaxxa relevanti):

□ imħallef, qorti jew imħallef investigattiv

□ awtorità ta’ infurzar tal-liġi

□ xi awtorità kompetenti oħra → jekk jogħġbok imla’ wkoll it-Taqsima (F)

Id-dettalji tal-awtorità emittenti u/jew tar-rappreżentant tagħha li jiċċertifika l-ordni ta’ tneħħija bħala preċiż u magħmul tajjeb:

Isem l-Awtorità: ………………………………………………………………………………….…………

Isem ir-rappreżentant tagħha: ………………………………………………………………………………….…………

Pożizzjoni (titolu/grad): ………………………………………………………………………………….…………

Nru tal-fajl:..……………………………..……………………………..……………..

Indirizz:…………………………………………………………….…………..………..

Nru tat-telefon: (kodiċi tal-pajjiż)(kodiċi taż-żona/tal-belt).........................................................................

Nru tal-faks: (kodiċi tal-pajjiż)(kodiċi taż-żona/tal-belt).........................................................................

Posta elettronika: …………………………………………………………..……………..………….

Data:

………………………………………………………………………………….…………

Timbru uffiċjali (jekk disponibbli) u firma(16): ………………………………………………...……

TAQSIMA F: Dettalji ta’ kuntatt

Id-dettalji ta’ fejn tista’ tiġi kkuntattjata l-awtorità emittenti biex tirċievi kummenti dwar il-ħin tat-tneħħija, jew l-għeluq tal-aċċess, jew biex tingħata xi kjarifika ulterjuri:

………………………………………………………………………………..………….

Id-dettalji ta’ kuntatt tal-awtorità tal-Istat ta’ ġuriżdizzjoni tad-destinatarju [jekk ikun differenti minn dak tal-Istat Membri emittenti]

………………………………………………………………………………..………….

TAQSIMA G: Informazzjoni dwar possibbiltajiet ta’ rimedju

Informazzjoni dwar l-entità jew qorti il-qorti kompetenti, l-iskadenzi u l-proċeduri, inklużi r-rekwiżiti formali, għall-kontestazzjoni tal-ordni ta’ tneħħija: [Em. 154]

Il-korp jew il-qorti kompetenti għall-kontestazzjoni tal-ordni ta’ tneħħija:

……………………………………………………………………………………….……….

Skandenza għall-kontestazzjoni tad-deċiżjoni:

xxx xhur li jibdew minn xxxx

Link għad-dispożizzjonijiet fil-leġiżlazzjoni nazzjonali:

……………………………………………………………………………………….……….

ANNESS II

FORMOLA TAL-KUMMENTI WARA T-TNEĦĦIJA JEW L-GĦELUQ TAL-AĊĊESS TA’ KONTENUT TERRORISTIKU (l-Artikolu 4(5) tar-Regolament (UE) xxx)

TAQSIMA A:

Id-destinatarju tal-ordni ta’ tneħħija:

………………………………………………………………………………….……………..

L-awtorità li tkun ħarġet l-ordni ta’ tneħħija:

………………………………………………………………………………….……………..

Ir-referenza tal-fajl tal-awtorità emittenti

………………………………………………………………………………….……………..

Ir-referenza tal-fajl tad-destinatarju:

………………………………………………………………………………….……………..

Il-ħin u d-data tal-ħruġ tal-ordni ta’ tneħħija

………………………………………………………………………………….……………..

TAQSIMA B:

Il-kontenut terroristiku/l-aċċess għall-kontenut terroristiku, suġġett għall-ordni ta’ tneħħija (immarka l-kaxxa relevanti):

□ tneħħa

□ l-aċċess għalih ingħalaq

Il-ħin u d-data tat-tneħħija jew l-għeluq tal-aċċess ...............................................................

TAQSIMA C: Id-dettalji tad-destinatarju

Isem il-fornitur li jospita s-servizz / ir-rappreżentant legali:

………………………………………………………………………………….……………..

L-Istat Membri tal-istabbiliment ewlieni jew tal-istabbiliment tar-rappreżentant legali: ………………………………………………………………………………….……………..

Isem il-persuna awtorizzata:

………………………………………………………………………………….……………..

Id-dettalji tal-punt ta’ kuntatt (posta elettronika) ……………………………………………………………………….

Data:

………………………………………………………………………………….……………..

ANNESS III

INFORMAZZJONI DWAR L-IMPOSSIBBILTÀ LI TIĠI EŻEGWITA ORDNI TA’ TNEĦĦIJA (l-Artikolu 4(6) u (7) tar-Regolament (UE) xxx)

TAQSIMA A:

Id-destinatarju tal-ordni ta’ tneħħija:

………………………………………………………………………………….……………..

L-awtorità li tkun ħarġet l-ordni ta’ tneħħija:

………………………………………………………………………………….……………..

Ir-referenza tal-fajl tal-awtorità emittenti:

………………………………………………………………………………….……………..

Ir-referenza tal-fajl tad-destinatarju:

………………………………………………………………………………….……………..

Il-ħin u d-data tal-ħruġ tal-ordni ta’ tneħħija:

………………………………………………………………………………….……………..

TAQSIMA B: Raġunijiet li minħabba fihom l-ordni ma ġietx eżegwita

(i)  L-ordni ta’ tneħħija ma tistax tiġi eżegwita jew ma tistax tiġi eżegwita fi żmien l-iskadenza mitluba għar-raġuni(jiet) li ġejja/in:

force majeure jew l-impossibbiltà de facto li ma tkun attribwibbli għad-destinatarju jew għall-fornitur tas-servizz, inkluż għal raġunijiet tekniċi jew operazzjonali [Em. 155]

□ l-ordni ta’ tneħħija fiha żbalji ċari

□ l-ordni ta’ tneħħija ma fihiex biżżejjed informazzjoni

(ii)  Jekk jogħġbok agħti aktar informazzjoni dwar ir-raġunijiet tan-nuqqas ta’ eżekuzzjoni:

………………………………………………………………………………………………….

(iii)  Jekk l-ordni ta’ tneħħija jkun fiha żbalji ċari u/jew ma jkunx fiha biżżejjed informazzjoni, jekk jogħġbok speċifika liema żbalji u x’informazzjoni jew kjarifikazzjoni ulterjuri tkun meħtieġa:

………………………………………………………………………………………………….

TAQSIMA H: Id-dettalji tal-fornitur tas-servizz / ir-rappreżentant legali tiegħu:

Isem il-fornitur tas-servizz / ir-rappreżentant legali:

………………………………………………………………………………….……………..

Isem il-persuna awtorizzata:

………………………………………………………………………………….……………..

Dettalji ta’ kuntatt (posta elettronika)

………………………………………………………………………………….……………..

Firma:

………………………………………………………………………………….……………..

Ħin u data: ………………………………………………………………………………….……………..

(1)ĠU C 110, 22.3.2019, p. 67.
(2) Pozizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ April 2019.
(3)Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/334 tal-1 ta’ Marzu 2018 dwar miżuri biex jiġi indirizzat b’mod effettiv il-kontenut illegali online (ĠU L 63, 6.3.2018, p. 50).
(4)Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (‘Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku’) (ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1).
(5)Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI (ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6).
(6)Ir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2012 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (ĠU L 351, 20.12.2012, p. 1).
(7)Ir-Regolament (UE) 2018/302 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Frar 2018 dwar l-indirizzar tal-imblukkar ġeografiku u forom oħrajn ta' diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità, tal-post tar-residenza jew tal-post tal-istabbiliment tal-konsumaturi fi ħdan is-suq intern u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 u (UE) 2017/2394 u d-Direttiva 2009/22/KE (ĠU L 601, 2.3.2018, p. 1).
(8)Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal transazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU L 257, 28.8.2014, p. 73).
(9)Ir-Regolament (UE) 2016/794 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u li jissostitwixxi u jħassar id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2009/371/ĠAI, 2009/934/ĠAI, 2009/935/JHA, 2009/936/ĠAI u 2009/968/ĠAI (ĠU L 135, 24.5.2016, p. 53)
(10) Ir-Regolament (UE) 2016/794 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u li jissostitwixxi u jħassar id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2009/371/ĠAI, 2009/934/ĠAI, 2009/935/JHA, 2009/936/ĠAI u 2009/968/ĠAI (ĠU L 135, 24.5.2016, p. 53)
(11)COM(2018)0225.
(12)ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
(13) Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).
(14)Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tat-tixrid ta’ kontenut terroristiku onlajn (ĠU L ...)
(15)Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tad-disseminazzjoni ta’ kontenut terroristiku online (ĠU L ...)
(16)Tista’ ma tkunx meħtieġa firma jekk mibgħut permezz ta’ kanali ta’ sottomissjoni awtentikati.

Aġġornata l-aħħar: 29 ta' Lulju 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza