Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2692(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0242/2019

Rozpravy :

PV 18/04/2019 - 6.3
CRE 18/04/2019 - 6.3

Hlasování :

PV 18/04/2019 - 10.3

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0424

Přijaté texty
Čtvrtek, 18. dubna 2019 - Štrasburk
Brunej
P8_TA(2019)0424RC-B8-0242/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2019 o Bruneji (2019/2692(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 3. dubna 2019 o uplatňování trestního zákoníku v Bruneji,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti, mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a na zásady týkající se obránců lidských práv a prosazování a ochranu požívání veškerých lidských práv ze strany osob LGBTI,

–  s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové ze dne 1. dubna 2019, která Brunej naléhavě vyzvala, aby zabránila vstupu nového mimořádně tvrdého trestního zákoníku v platnost,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, kterou Brunej podepsala v roce 2015,

–  s ohledem na Úmluvu o právech dítěte,

–  s ohledem na Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen,

–  s ohledem na deklaraci sdružení ASEAN o lidských právech z roku 2012,

–  s ohledem na společný akční plán sdružení ASEAN a EU na období 2018–2022,

–  s ohledem na politický dialog mezi sdružením ASEAN a EU o lidských právech ze dne 29. listopadu 2017,

–  s ohledem na prohlášení zástupce mluvčí amerického ministerstva zahraniční o 2. a 3. fázi zavádění trestního zákoníku podle práva šaría v Bruneji ze dne 2. dubna 2019,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Brunej v roce 2014 zavedla trestní zákoník vycházející z práva šaría, který se má začít uplatňovat ve třech fázích; vzhledem k tomu, že třetí fáze jeho zavádění vstoupila v platnost dne 3. dubna 2019; vzhledem k tomu, že v rámci této třetí fáze vstupují v platnost taková ustanovení, jako je trest smrti ukamenováním za konsenzuální styk mezi osobami téhož pohlaví, mimomanželské sexuální vztahy, interrupce a amputace končetin za krádež; vzhledem k tomu, že tento trestní zákoník obsahuje také trest smrti za urážku nebo hanobení proroka Mohameda, a to jak muslimy, tak i osobami jiného než muslimského vyznání; vzhledem k tomu, že se trestní zákoník vycházející z práva šaría vztahuje jak na muslimy, tak i nemuslimy, včetně cizinců, a také na trestné činy spáchané občany nebo trvalými rezidenty Bruneje za hranicemi této země;

B.  vzhledem k tomu, že dětem, které dosáhly puberty a jsou uznány vinnými ze spáchání příslušných trestných činů, může být udělen stejný trest jako dospělým; vzhledem k tomu, že některé mladší děti se mohou být bičovány;

C.  vzhledem k tomu, že před zavedením trestního zákoníku podle práva šaría byla homosexualita v Bruneji nelegální a bylo ji možné trestat až 10 lety odnětí svobody;

D.  vzhledem k tomu, že poslední volby v Bruneji proběhly v roce 1962; vzhledem k tomu, že sultán plní jednak funkci hlavy státu, jednak úlohu předsedy vlády a těší se neomezené výkonné pravomoci;

E.  vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodaj OSN pro mučení uvedl, že jakákoli forma tělesného trestu je v rozporu se zákazem mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a nelze jej podle mezinárodního práva považovat za zákonný postih; vzhledem k tomu, že některé druhy trestu zakotvené v trestním zákoníku se v podstatě rovnají mučení a krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení, které Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, již Brunej podepsala v roce 2015, zakazuje;

F.  vzhledem k tomu, že ustanovení trestního zákoníku vycházejícího z práva šaría porušují povinnosti Bruneje, pokud jde o mezinárodní právo v oblasti lidských práv, včetně práva na život, zákazu mučení a jiného špatného zacházení, svobody projevu, svobody náboženského vyznání a práva na soukromí; vzhledem k tomu, že ustanovení tohoto zákoníku diskriminují občany na základě sexuální orientace a také ženy a náboženské menšiny v Bruneji a mohou vybízet k násilí;

G.  vzhledem k tomu, že se ve společném programu OSN pro HIV a AIDS (UNAIDS) a v Populačním fondu OSN uvádí, že ustanovení brunejského trestního zákoníku, která kriminalizují homosexualitu a trestají určité formy zdravotní péče v oblasti reprodukce, mají mnohem větší negativní dopad na ženy a osoby LGBTI, brání získávat zdravotnické informace a využívat zdravotní služby, znemožňují získat přístup k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a sexuálním a reprodukčním právům a negativně ovlivňují veřejné zdraví;

H.  vzhledem k tomu, že v Bruneji jsou tradice, náboženství a kultura využívány k ospravedlňování diskriminace žen a osob LGBTI; vzhledem k tomu, že se ve zprávě vysoké komisařky OSN pro lidská práva ze dne 11. března 2019 uvádí, že v zemi existují silně zakořeněné patriarchální postoje a využívají se diskriminační stereotypy, což se odráží v rozhodování žen ohledně své akademické a profesní kariéry, v jejich nerovném postavení na trhu práce, v manželství i v rodinných vztazích; vzhledem k tomu, že tyto stereotypy jsou hlavní příčinou násilí vůči ženám;

I.  vzhledem k tomu, že Brunej je známá svým mnohoetnickým obyvatelstvem a mírumilovným soužitím nejrůznějších náboženství, včetně islámu, křesťanství, budhismu, hinduismu a různých původních náboženství; vzhledem k tomu, že brunejská ústava uznává právo na náboženskou svobodu a že se v ní uvádí, že „všechna náboženství mohou osoby, které se k nim hlásí, vyznávat v míru a harmonii“; vzhledem k tomu, že nehledě na tuto ústavu brunejská vláda zakázala obracení na jinou víru a výuku všech náboženských směrů kromě islámu a veškeré veřejné oslavy Vánoc;

J.  vzhledem k tomu, že v Bruneji prakticky platí moratorium na používání trestu smrti, přičemž k poslední popravě došlo v roce 1957; vzhledem k tomu, že pokud by byl trestní zákoník podle práva šaría uplatňován, v podstatě by znovu zavedl trest smrti; vzhledem k tomu, že EU odsuzuje trest smrti všude a za všech okolností;

K.  vzhledem k tomu, že přijetí uvedených nových zákonů vyvolalo rozhořčení mezinárodního společenství a výzvy k bojkotu hotelů, které vlastní Brunejská investiční agentura (Brunei Investment Agency–BIA); vzhledem k tomu, že tato agentura je součástí brunejského ministerstva financí a hospodářství a vlastní řadu investičních projektů po celém světě; vzhledem k tomu, že agentura BIA uvádí, že k jejím základním hodnotám patří vzájemný respekt a pozitivní pohled na rozdílnost a rozmanitost;

L.  vzhledem k tomu, že Brunej ratifikovala jen dvě základní úmluvy OSN pro oblast lidských práv, a to Úmluvu o právech dítěte a Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen; vzhledem k tomu, že dne 10. května 2019 bude zahájen třetí cyklus všeobecného pravidelného přezkumu týkající se Bruneje;

M.  vzhledem k tomu, že EU pozastavila jednání s Brunejí o dohodě o partnerství a spolupráci;

1.  důrazně odsuzuje vstup zpátečnického trestního zákoníku vycházejícího z práva šaría v platnost; naléhavě vyzývá orgány Bruneje, aby jej okamžitě zrušily a zajistily, aby brunejské zákony respektovaly mezinárodní právo a standardy v souladu s povinnostmi Bruneje podle mezinárodních nástrojů v oblasti lidských práv včetně těch, které se týkají sexuálních menšin, náboženských menšin a nevěřících;

2.  znovu odsuzuje trest smrti; vyzývá Brunej, aby pokračovala v moratoriu na uplatňování trestu smrti, které bude prvním krokem na cestě k jeho úplnému zrušení;

3.  ostře odsuzuje používání mučení a krutého, nelidského a ponižujícího zacházení, a to za všech okolností; zdůrazňuje, že ustanovení trestního zákoníku vycházejícího z práva šaría porušují závazky Bruneje podle mezinárodního práva v oblasti lidských práv a že tresty podle tohoto zákoníku porušují zákaz mučení a jiného špatného zacházení v mezinárodním obyčejovém právu;

4.  je hluboce znepokojen tím, že zatímco mnoho zemí konsenzuální vztahy osob stejného pohlaví dekriminalizuje, Brunej se bohužel stala sedmou zemí, jež za konsenzuální homosexuální akty ukládá trest smrti; vyzývá brunejské orgány, aby dodržovaly mezinárodní lidská práva a homosexualitu dekriminalizovaly;

5.  vyzývá brunejské orgány, aby zajistily zásadu rovnosti všech občanů před zákonem a dodržování základních práv všech občanů bez diskriminace na základě jakýchkoli důvodů včetně pohlaví, sexuální orientace, rasy nebo náboženství; je velmi znepokojen možným uplatňováním trestního práva na dětech; vyzývá Brunej, aby na dětech za žádných okolností neuplatňovala trest smrti, mučení nebo vězení;

6.  vyzývá brunejské orgány, aby v plném rozsahu respektovaly náboženskou svobodu v zemi, jak je stanovena v její vlastní ústavě, a aby umožňovaly veřejné oslavy všech náboženských svátků včetně Vánoc; zdůrazňuje, že právní předpisy v tomto ohledu musí být v přísném souladu s lidskými právy;

7.  vybízí brunejské orgány, aby v zájmu podpory a ochrany lidských práv na svém území podporovaly politický dialog s klíčovými subjekty občanské společnosti, organizacemi na ochranu lidských práv, náboženskými institucemi a obchodními organizacemi, a to jak v Bruneji, tak i mimo její území; zdůrazňuje, že právo na vyjadřování kritických nebo satirických stanovisek představuje legitimní uplatňování svobody projevu, která je zakotvena v rámci mezinárodních lidských práv;

8.  naléhavě vyzývá Brunej k ratifikaci zbývajících základních nástrojů OSN v oblasti lidských práv, včetně Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání; vyzývá brunejské orgány, aby rozšířily stálé pozvání k návštěvě země v rámci všech zvláštních postupů Rady OSN pro lidská práva;

9.  vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby v případě skutečného uplatňování trestního zákoníku vycházejícího z práva šaría zvážila přijetí restriktivních opatření na úrovni EU týkajících se vážného porušování lidských práv, včetně zmrazení majetku a zákazu vydávání víz;

10.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby podmínila obnovení jednání o dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Brunejí souladem trestního zákoníku s mezinárodním právem a mezinárodními standardy v oblasti lidských práv;

11.  vyzdvihuje činnost zastánců lidských práv při prosazování a ochraně práv osob LGBTI; vyzývá orgány EU, aby zvýšily svou podporu organizacím občanské společnosti a obráncům lidských práv v Bruneji;

12.  vyzývá delegaci EU v Indonésii a Bruneji v Jakartě, delegaci EU ve sdružení ASEAN a ESVČ, aby situaci pozorně monitorovaly a konzultovaly v tomto ohledu s brunejskými orgány, velvyslanci a zástupci; vyzývá ESVČ, aby situaci v Bruneji začlenila na pořad jednání příštího politického dialogu o lidských právech mezi sdružením ASEAN a EU;

13.  vybízí členské státy, aby se aktivně zapojily do nadcházejícího všeobecného pravidelného přezkumu, který se uskuteční ve dnech 6. až 17. května 2019 a bude zkoumat situaci v oblasti lidských práv v Bruneji;

14.  zdůrazňuje, že dokud bude současný trestní zákoník v platnosti, musí orgány EU zvážit zařazení hotelů ve vlastnictví brunejské agentury BIA na černou listinu;

15.  vyzývá EU a její členské státy, aby dodržovaly mezinárodní právní rámec, pokud jde o přístup obětí současného brunejského trestního zákoníku k azylovému řízení a humanitární ochraně;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, vysoké komisařce OSN pro lidská práva, Komisi OSN pro postavení žen, Radě OSN pro lidská práva, sekretariátu sdružení ASEAN, Mezivládní komisi sdružení ASEAN pro lidská práva, sultánovi Bruneje Hassanalovi Bolkiahovi a brunejské vládě.

Poslední aktualizace: 16. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí