Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2692(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0242/2019

Debatter :

PV 18/04/2019 - 6.3
CRE 18/04/2019 - 6.3

Omröstningar :

PV 18/04/2019 - 10.3

Antagna texter :

P8_TA(2019)0424

Antagna texter
PDF 121kWORD 46k
Torsdagen den 18 april 2019 - Strasbourg
Brunei
P8_TA(2019)0424RC-B8-0242/2019

Europaparlamentets resolution av den 18 april 2019 om Brunei (2019/2692(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av uttalandet av den 3 april 2019 från talespersonen för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om genomförandet av strafflagen i Brunei,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om dödsstraff, EU:s riktlinjer om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, samt om människorättsförsvarare och dess riktlinjer för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna för homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti‑personer),

–  med beaktande av uttalandet av den 1 april 2019 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, med dess yrkande på att Brunei inte skulle låta denna nya ”drakoniska” strafflag träda i kraft,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, som Brunei undertecknade 2015,

–  med beaktande av konventionen om barnets rättigheter,

–  med beaktande av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,

–  med beaktande av Aseans förklaring om mänskliga rättigheter från 2012,

–  med beaktande av handlingsplanen för Asean–EU (2018–2022),

–  med beaktande av den politiska dialogen mellan EU och Asean om mänskliga rättigheter, som ägde rum den 29 november 2017,

–  med beaktande av uttalandet av den 2 april 2019 från vice talespersonen för Förenta staternas utrikesministerium om genomförandet av andra och tredje fasen av den sharia-baserade strafflagen i Brunei,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Brunei införde en sharia-baserad strafflag 2014, varvid meningen var att den skulle genomföras i tre faser. Den tredje genomförandefasen trädde i kraft den 3 april 2019. I den fasen får sådana bestämmelser verkan som innefattar bland annat dödsstraff genom stening för sexuella handlingar som samtyckande personer av samma kön utövar med varandra, liksom också för utomäktenskapligt sex och för abort, vartill kommer amputation av kroppsdelar för stöld. Här ingår också dödsstraff för smädelse av profeten Muhammed, för både musliner och icke-muslimer. Den sharia-baserade strafflagen gäller både för muslimer och icke-musliner, även utlänningar, liksom för brott som begåtts utomlands av landets medborgare eller personer som är stadigvarande bosatta i landet.

B.  Barn som kommit in i puberteten och blir dömda för dessa brott kan få samma straff som vuxna, och vissa yngre barn kan bli piskade.

C.  Innan den sharia-baserade strafflagen infördes var homosexualitet olaglig i Brunei och straffbelagd med fängelse i upp till tio år.

D.  Senaste gången det hölls val i Brunei var 1962. Sultanen är både statsöverhuvud och premiärminister och innehar hela den verkställande makten.

E.  FN:s särskilda rapportör har påpekat att kroppsstraff av alla slag strider mot förbudet mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, och kan inte folkrättsligt sett betraktas som en laglig påföljd. Vissa av straffen i strafflagen innebär tortyr samt grym, omänsklig eller förnedrande behandling av det slag som förbjuds i konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, bland vilkas signatärmakter Brunei funnits med sedan 2015.

F.  Bestämmelserna i den sharia-baserade strafflagen innebär ett brott mot Bruneis skyldigheter enligt internationell människorättslagstiftning, bland annat mot rätten till liv, frihet från tortyr och annan misshandel, yttrande- och religionsfriheten och rätten till privatlivets integritet. Lagens bestämmelser innebär diskriminering på grundval av sexuell läggning, samt mot kvinnor och religiösa minoriteter i Brunei, och kan hetsa till våld.

G.  FN:s gemensamma program avseende hiv/aids (Unaids) och FN:s befolkningsfond har framhållit att bestämmelserna i Bruneis strafflag om straff för homosexualitet och med bestraffning av vissa former av reproduktiv hälsovård i orimlig grad drabbar kvinnor och hbti-personer, hindrar tillgången både till information och tjänster inom hälso- och sjukvården och till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och blir till skada för folkhälsan.

H.  Tradition, religion och kultur tas i Brunei som förevändning för att berättiga diskrimineringen av kvinnor och hbti-personer. I rapporten om Brunei av den 11 mars 2019 från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter står det att landet utmärks av inrotade patriarkaliska attityder och diskriminerande stereotyper, något som framgår av kvinnors val av studier och yrke, samt av deras ojämlika ställning på arbetsmarknaden och inom äktenskap och familjerelationer. Dessa stereotyper ligger till grund för våldet mot kvinnor.

I.  Brunei är känt för sin multietniska befolkning med många olika religioner, såsom islam, kristendom, buddhism, hinduism och flera ursprungsreligioner, som lever fredligt tillsammans. I Bruneis statsförfattning erkänns religionsfriheten och föreskrivs att alla religioner får utövas av sina bekännare i en anda av fred, frid och harmoni. Trots vad som står i Bruneis statsförfattning har regeringen förbjudit omvändelseverksamhet och undervisning om alla religioner, utom islam, och dessutom olagligförklarat allt offentligt julfirande.

J.  Brunei har i praktiken ett moratorium för dödsstraffet, och den senaste avrättningen verkställdes 1957. Om den sharia-baserade strafflagen börjar tillämpas kommer detta att innebära att dödsstraffet återinförs. EU fördömer dödsstraffet, oavsett var och när det tillämpas.

K.  När de nya lagarna för ett tag sedan antogs blev följden en internationell proteststorm och upprop till bojkott av de hotell som ägs av Bruneis investeringsmyndighet (Brunei Investment Agency, BIA). Denna myndighet bildar en del av landets finans- och ekonomiministerium och äger en rad olika investeringsprojekt över hela världen. BIA har sagt att ömsesidig respekt och värdesättande av olikhet och mångfald ingår i dess grundläggande värden.

L.  Brunei har ratificerat endast två av FN:s viktigaste internationella människorättskonventioner, nämligen konventionen om barnets rättigheter och konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Den tredje omgången av den allmänna återkommande utvärderingen av Brunei kommer att inledas den 10 maj 2019.

M.  EU har tillfälligt inställt förhandlingarna om partnerskaps- och samarbetsavtalet med Brunei.

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt att den bakåtsträvande sharia-baserade strafflagen trätt i kraft. Parlamentet uppmanar med kraft Bruneis myndigheter att omedelbart upphäva den och se till att landets lagar följer internationell rätt och internationella normer, i enlighet med Bruneis skyldigheter enligt internationella människorättsinstrument, också i fråga om sexuella och religiösa minoriteter och icke‑troende.

2.  Europaparlamentet fördömer än en gång dödsstraffet. Parlamentet uppmanar Brunei att fortsätta med sitt moratorium för tillämpningen av dödsstraff som ett steg mot dess avskaffande.

3.  Europaparlamentet fördömer skarpt all användning av tortyr samt grym, omänsklig eller förnedrande behandling. Parlamentet understryker att bestämmelserna i den sharia‑baserade strafflagen innebär ett brott mot Bruneis skyldigheter enligt internationell människorättslagstiftning, och att straffen i den lagen bryter mot den internationella sedvanerättens förbud mot tortyr och annan misshandel.

4.  Europaparlamentet är djupt oroat över att i en situation där flera länder är i färd med att avskaffa straffen för sexuella handlingar mellan samtyckande personer av samma kön, där har Brunei beklagligtvis blivit det sjunde landet som straffar sådana handlingar med döden. Parlamentet uppmanar Bruneis myndigheter att respektera internationella mänskliga rättigheter och inte längre straffbelägga homosexualitet.

5.  Europaparlamentet uppmanar Bruneis myndigheter att tillförsäkra alla medborgare likhet inför lagen, jämte respekten för deras mänskliga rättigheter, utan åtskillnad av någon som helst slag, såsom på grundval av kön, sexuell läggning, ras eller religion. Parlamentet oroar sig starkt över att strafflagen kanske tillämpas på barn. Parlamentet uppmanar Bruneis myndigheter att under inga som helst omständigheter avrätta, tortera eller fängsla sådana barn.

6.  Europaparlamentet uppmanar Bruneis myndigheter att odelat respektera religionsfriheten i sultanatet, såsom det ju står i landets egen statsförfattning, och att tillåta offentligt firande av alla religiösa högtider, alltså också julfirande. Parlamentet betonar att lagstiftningen här strikt måste stå i samklang med de mänskliga rättigheterna.

7.  Europaparlamentet uppmanar Bruneis myndigheter att både inom och utanför Brunei stimulera till en politisk dialog med viktiga berörda parter inom det civila samhället, människorättsorganisationer, konfessionella institutioner och organisationer inom näringslivet, för att främja mänskliga rättigheter på sitt territorium och slå vakt om dem. Parlamentet framhåller att rätten att uttrycka kritiska eller satiriska åsikter är ett berättigat inslag i yttrandefriheten och finns förankrad i det internationella ramverket för de mänskliga rättigheterna.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Brunei att ratificera de återstående av FN:s viktigaste internationella människorättsinstrument, bland annat internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Parlamentet uppmanar Bruneis myndigheter att gå ut med en stående inbjudan till de särskilda förfarandena vid FN:s människorättsråd.

9.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att överväga ett antagande på EU-nivå av restriktiva åtgärder för allvarliga människorättskränkningar, också i form av frysning av tillgångar och viseringsförbud, för den händelse att den sharia-baserade strafflagen faktiskt börjar tillämpas i praktiken.

10.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att ställa upp som villkor för ett återupptagande av förhandlingarna om samarbets- och partnerskapsavtalet mellan EU och Brunei, att landet har en strafflag som står i överensstämmelse med internationell rätt och internationella människorättsnormer.

11.  Europaparlamentet framhåller människorättsförsvararnas arbete för att främja och skydda hbti-personers rättigheter. Parlamentet uppmanar EU:s institutioner att i Brunei öka sitt stöd till organisationer inom det civila samhället och människorättsförsvarare.

12.  Europaparlamentet uppmanar EU:s i Jakarta baserade delegation för Indonesien och Brunei Darussalam samt EU:s delegation för Asean, jämte Europeiska utrikestjänsten att noggrant övervaka situationen och samråda om den med Bruneis myndigheter, ambassadörer och företrädare. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att ta med situationen i Brunei som en punkt att diskutera vid nästa omgång av den politiska dialogen mellan EU och Asean om mänskliga rättigheter.

13.  Europaparlamentet uppmuntrar EU:s medlemsstater till ett aktivt deltagande i den förestående allmänna återkommande utvärderingen, som ska utspela sig mellan den 6 och den 17 maj 2019 och inrikta sig på en översyn av situationen för de mänskliga rättigheterna i Brunei.

14.  Europaparlamentet betonar att så länge som den nuvarande strafflagen är i kraft måste EU:s institutioner överväga att svartlista de hotell som ägs av Bruneis investeringsmyndighet.

15.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att respektera det internationella ramverket i fråga om tillgång till asylförfaranden och humanitärt skydd för dem som fallit offer för Bruneis nuvarande strafflag.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas regeringar, FN:s generalsekreterare, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, FN:s kvinnokommission, FN:s människorättsråd, Aseans sekretariat, Aseans mellanstatliga kommission för mänskliga rättigheter, sultan Hassanal Bolkiah av Brunei och Bruneis regering.

Senaste uppdatering: 16 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy