Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0113(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0422/2018

Внесени текстове :

A8-0422/2018

Разисквания :

PV 17/04/2019 - 21
CRE 17/04/2019 - 21

Гласувания :

PV 18/04/2019 - 10.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0428

Приети текстове
PDF 122kWORD 53k
Четвъртък, 18 април 2019 г. - Страсбург
Използване на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право ***I
P8_TA(2019)0428A8-0422/2018
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0239),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 50, параграф 1 и член 50, параграф 2, букви б), в), е) и ж) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0166/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 14 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0422/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 24.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право
P8_TC1-COD(2018)0113

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/1151.)

Последно осъвременяване: 16 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност