Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0254(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0412/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0412/2018

Συζήτηση :

PV 11/12/2018 - 22
CRE 11/12/2018 - 22
PV 17/04/2019 - 23
CRE 17/04/2019 - 23

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2018 - 19.1
CRE 12/12/2018 - 19.1
PV 18/04/2019 - 10.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0516
P8_TA(2019)0430

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 362kWORD 108k
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ***I
P8_TA(2019)0430A8-0412/2018
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0476),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 173 παράγραφος 3, το άρθρο 182 παράγραφος 4, το άρθρο 183 και το άρθρο 188 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0268/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου του προς τους προέδρους των επιτροπών της 25ης Ιανουαρίου 2019 στην οποία περιγράφεται η προσέγγιση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τα τομεακά προγράμματα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΔ) μετά το 2020,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Απριλίου 2019 στην οποία επιβεβαιώνεται η κοινή συμφωνία που επιτεύχθηκε από τους συννομοθέτες κατά τις διαπραγματεύσεις,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0412/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(2)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 110 της 22.3.2019, σ. 75.
(2) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 12 Δεκεμβρίου 2018 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0516).


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας
P8_TC1-COD(2018)0254

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 173 παράγραφος 3, το άρθρο 182 παράγραφος 4, το άρθρο 183 και το άρθρο 188 δεύτερο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(-1β)  Το γεωπολιτικό πλαίσιο της Ένωσης έχει αλλάξει θεαματικά κατά την τελευταία δεκαετία. Η κατάσταση στις γειτονικές περιοχές της Ευρώπης είναι ασταθής και η Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πολύπλοκο και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον που συνδυάζει την εμφάνιση νέων απειλών, όπως οι υβριδικές επιθέσεις και οι κυβερνοεπιθέσεις, με την επιστροφή συμβατικότερων προκλήσεων. Ενώπιον αυτού του πλαισίου, τόσο οι ευρωπαίοι πολίτες όσο και οι πολιτικοί ηγέτες τους συμμερίζονται την άποψη ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα σε συλλογικό επίπεδο στον τομέα της άμυνας.

(-1γ)  Ο τομέας της άμυνας χαρακτηρίζεται από αύξηση του κόστους του αμυντικού εξοπλισμού και από υψηλό κόστος έρευνας και ανάπτυξης («Ε&Α») που περιορίζει τη δρομολόγηση νέων αμυντικών προγραμμάτων και επηρεάζει άμεσα την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα καινοτομίας της ευρωπαϊκής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης στον τομέα της άμυνας. Λόγω αυτής της κλιμάκωσης του κόστους, η ανάπτυξη μιας νέας γενιάς βασικών αμυντικών συστημάτων και νέων αμυντικών τεχνολογιών θα πρέπει να υποστηριχθεί σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να αυξηθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις επενδύσεις σε αμυντικό εξοπλισμό.

(1)  Στο σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα, το οποίο εκδόθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να συμπληρώσει, να μοχλεύσει και να εδραιώσει τις προσπάθειες συνεργασίας των κρατών μελών στον τομέα της ανάπτυξης αμυντικών τεχνολογικών και βιομηχανικών ικανοτήτων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και να προωθήσει μια ανταγωνιστική, καινοτόμο και αποδοτική ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία σε ολόκληρη την Ένωση και εκτός αυτής, υποστηρίζοντας επίσης, με τον τρόπο αυτό, τη δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης αμυντικής αγοράς στην Ευρώπη και προωθώντας την υιοθέτηση ευρωπαϊκών αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών από την εσωτερική αγορά, γεγονός που θα οδηγήσει σε περιορισμό της εξάρτησης από πηγές εκτός ΕΕ. Ειδικότερα, πρότεινε τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (το «Ταμείο») για την υποστήριξη των επενδύσεων στην κοινή έρευνα και στην κοινή ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών, ώστε να ενισχυθούν οι συνέργειες και να βελτιωθεί η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, και για την προώθηση της από κοινού αγοράς και συντήρησης αμυντικών εξοπλισμών από τα κράτη μέλη. Βάσει του σχεδίου, το Ταμείο θα συμπληρώνει τα εθνικά κονδύλια που ήδη διατίθενται προς τον σκοπό αυτόν και θα λειτουργεί ως κίνητρο που θα ωθεί τα κράτη μέλη να συνεργάζονται και να επενδύουν περισσότερο στον τομέα της άμυνας. Το Ταμείο θα στηρίζει τη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών.

(2)  Το Ταμείο θα συμβάλει στη δημιουργία μιας ισχυρής, ανταγωνιστικής και καινοτόμου ευρωπαϊκής αμυντικής τεχνολογικής και βιομηχανικής ▌βάσης και θα συμβαδίζει με τις πρωτοβουλίες της Ένωσης προς την κατεύθυνση μιας πιο ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα της άμυνας, ιδίως τις δύο οδηγίες(2) του 2009 για τις δημόσιες συμβάσεις και για τις μεταφορές αμυντικών προϊόντων εντός της ΕΕ.

(3)  Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης και προς τον σκοπό της προαγωγής της ανταγωνιστικότητας και της ικανότητας καινοτομίας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, θα πρέπει να συσταθεί Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Το Ταμείο θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομικότητας, της αποδοτικότητας και της τεχνολογικής αυτονομίας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, ώστε να συμβάλλει στη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης μέσω της στήριξης της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, εθνικών διοικήσεων, διεθνών οργανισμών και πανεπιστημίων σε ολόκληρη την Ένωση, στη φάση της έρευνας και στη φάση της ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών. Προκειμένου να επιτυγχάνονται πιο καινοτόμες λύσεις και να διατηρείται μια ανοικτή εσωτερική αγορά, το Ταμείο θα πρέπει να υποστηρίζει και να διευκολύνει τη διεύρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») καθώς και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας.

Εντός της Ένωσης, οι ελλείψεις στην ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της κοινής άμυνας προσδιορίζονται στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας ▌, ιδίως μέσω ▌του σχεδίου ανάπτυξης δυνατοτήτων, ενώ το γενικό στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας προσδιορίζει επίσης κοινούς στόχους για την έρευνα στον τομέα της άμυνας. Άλλες ενωσιακές διαδικασίες, όπως η συντονισμένη ετήσια επανεξέταση στον τομέα της άμυνας και η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, θα στηρίξουν την επιδίωξη συναφών προτεραιοτήτων μέσω του προσδιορισμού και της προώθησης ευκαιριών για ενισχυμένη συνεργασία, με σκοπό την εκπλήρωση του ενωσιακού επιπέδου φιλοδοξίας στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας. Κατά περίπτωση, περιφερειακές και διεθνείς προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων στο πλαίσιο του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, επίσης μπορούν να λαμβάνονται υπόψη, αν συνάδουν με τις προτεραιότητες της Ένωσης και δεν συνιστούν εμπόδιο στη συμμετοχή κανενός κράτους μέλους ή συνδεδεμένης χώρας, λαμβανομένης ταυτόχρονα μέριμνας ώστε να αποφεύγονται οι περιττές αλληλεπικαλύψεις.

(4)  Η φάση της έρευνας έχει ζωτική σημασία, δεδομένου ότι απ’ αυτήν εξαρτάται η ικανότητα ▌και η αυτονομία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας όσον αφορά την ανάπτυξη προϊόντων, καθώς και η ανεξαρτησία των κρατών μελών ως τελικών χρηστών αμυντικών προϊόντων. Η φάση της έρευνας που συνδέεται με την ανάπτυξη αμυντικών ικανοτήτων μπορεί να περιλαμβάνει σημαντικούς κινδύνους, συνδεόμενους, ιδίως, με το χαμηλό επίπεδο ωριμότητας των τεχνολογιών και το ενδεχόμενο ανατροπής τους από νέα δεδομένα. Η φάση της ανάπτυξης, η οποία συνήθως έπεται της φάσης της έρευνας ▌, επίσης ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος, που παρακωλύουν την περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και επηρεάζουν δυσμενώς την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομικότητα της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης. Ως εκ τούτου, το Ταμείο θα πρέπει να ενθαρρύνει τη σύνδεση μεταξύ της φάσης της έρευνας και της φάσης της ανάπτυξης.

(5)  Το Ταμείο δεν θα πρέπει να στηρίζει τη βασική έρευνα, η οποία θα πρέπει αντιθέτως να στηρίζεται μέσω άλλων μηχανισμών, ωστόσο στις στηριζόμενες από το Ταμείο δραστηριότητες μπορεί να συμπεριλαμβάνεται βασική έρευνα προσανατολισμένη στην άμυνα η οποία είναι πιθανόν να αποτελέσει τη βάση λύσεων σε εντοπισμένα ή αναμενόμενα προβλήματα ή δυνατότητες.

(6)  Το Ταμείο θα μπορεί να στηρίζει τόσο δράσεις που αφορούν νέα προϊόντα και τεχνολογίες όσο και δράσεις που αφορούν την αναβάθμιση υφιστάμενων προϊόντων και τεχνολογιών. Οι δράσεις για την αναβάθμιση υφιστάμενων αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών θα πρέπει να είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον οι ήδη υφιστάμενες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση της δράσης δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό, από μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες ή οντότητες μη συνδεδεμένων τρίτων χωρών, ο οποίος καθιστά αδύνατη την εκτέλεση της δράσης. Κατά την υποβολή των αιτήσεων για την ενωσιακή χρηματοδότηση, οι νομικές οντότητες θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες ώστε να πιστοποιούν ότι δεν υφίστανται περιορισμοί. Ελλείψει τέτοιων πληροφοριών, η ενωσιακή χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να μπορεί να χορηγηθεί.

(6α)   Το Ταμείο θα πρέπει να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε δράσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ανατρεπτικών τεχνολογιών για την άμυνα. Δεδομένου ότι οι ανατρεπτικές τεχνολογίες μπορεί να βασίζονται σε έννοιες ή ιδέες που προέρχονται από μη παραδοσιακούς φορείς του τομέα της άμυνας, το Ταμείο θα πρέπει να προβλέπει επαρκή ευελιξία κατά τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και όσον αφορά την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων.

(7)  Προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης και των κρατών μελών της κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, δράσεις οι οποίες αφορούν προϊόντα ή τεχνολογίες των οποίων η χρήση, ανάπτυξη ή παραγωγή απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο δεν θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο. Στο πλαίσιο αυτό, η επιλεξιμότητα των δράσεων που αφορούν νέα αμυντικά προϊόντα ή τεχνολογίες ▌επίσης θα πρέπει να τελεί υπό την αίρεση των εξελίξεων στο διεθνές δίκαιο. Οι δράσεις για την ανάπτυξη φονικών αυτόνομων όπλων χωρίς τη δυνατότητα ουσιώδους ανθρώπινου ελέγχου επί των αποφάσεων επιλογής και εμπλοκής κατά τη διενέργεια επιθέσεων κατά ανθρώπων επίσης θα πρέπει να μην είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο, με την επιφύλαξη της δυνατότητας χρηματοδότησης δράσεων για την ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και αντίμετρων για αμυντικούς σκοπούς.

(8)  Η δυσκολία να συμφωνηθούν ενοποιημένες απαιτήσεις αμυντικών ικανοτήτων και κοινές τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα παρακωλύει τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των νομικών οντοτήτων που εδρεύουν σε διαφορετικά κράτη μέλη. Η απουσία τέτοιων απαιτήσεων, προδιαγραφών και προτύπων έχει οδηγήσει σε αυξημένο κατακερματισμό του τομέα της άμυνας, τεχνική πολυπλοκότητα, καθυστερήσεις και διογκωμένο κόστος, περιττή αλληλεπικάλυψη, καθώς και σε ελλιπή διαλειτουργικότητα. Η συμφωνία επί κοινών τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να αποτελεί προαπαιτούμενο για τις δράσεις που απαιτούν υψηλότερο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας. Οι δραστηριότητες ▌που αποσκοπούν στην ανάπτυξη κοινών απαιτήσεων αμυντικών ικανοτήτων ▌, καθώς και οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στην υποστήριξη της διαμόρφωσης κοινού ορισμού τεχνικών προδιαγραφών ή προτύπων, επίσης θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη από το Ταμείο, ιδίως όταν ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα.

(9)  Δεδομένου ότι σκοπός του Ταμείου είναι να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα, την αποδοτικότητα και την καινοτομικότητα της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης μέσω της μόχλευσης και της συμπλήρωσης συνεργατικών δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογίας στον τομέα της άμυνας καθώς και της μείωσης των κινδύνων που ενέχει η φάση της ανάπτυξης συνεργατικών έργων, οι δράσεις που σχετίζονται με την έρευνα και την ανάπτυξη αμυντικού προϊόντος ή τεχνολογίας θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη από το Ταμείο. Το ίδιο θα ισχύει και ως προς την αναβάθμιση υφιστάμενων αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητάς τους.

(10)  Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το Ταμείο αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ νομικών οντοτήτων και κρατών μελών ανά την Ευρώπη, οι δράσεις θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση ▌εφόσον υλοποιούνται με συνεργασία στο πλαίσιο κοινοπραξίας τουλάχιστον τριών νομικών οντοτήτων που εδρεύουν σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη ▌ή συνδεδεμένες χώρες. Τουλάχιστον τρεις από τις εν λόγω επιλέξιμες ▌οντότητες, εγκατεστημένες σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη μέλη ▌ή συνδεδεμένες χώρες δεν θα πρέπει να τελούν υπό τον άμεσο ή έμμεσο ▌έλεγχο της ίδιας οντότητας ούτε να ελέγχουν η μία την άλλη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο έλεγχος θα πρέπει να νοείται ως η δυνατότητα άσκησης αποφασιστικής επιρροής σε μια νομική οντότητα, άμεσα ή έμμεσα μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων νομικών οντοτήτων. Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των ανατρεπτικών τεχνολογιών για την άμυνα, καθώς και μελετών, οι δραστηριότητες αυτές θα μπορούν να εκτελούνται από μια ενιαία νομική οντότητα. Προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, το Ταμείο μπορεί επίσης να στηρίζει κοινές προεμπορικές προμήθειες.

(11)  Σύμφωνα με [παραπομπή προς επικαιροποίηση σύμφωνα με νέα απόφαση για τις ΥΧΕ: το άρθρο 94 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου(3)], οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και των στόχων του Ταμείου και των ενδεχόμενων συμφωνιών που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η ΥΧΕ.

(12)  Δεδομένου ότι το Ταμείο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας ▌της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, μόνο οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα και οι οποίες δεν τελούν υπό τον έλεγχο μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας ή οντότητας μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας θα πρέπει, καταρχήν, να είναι επιλέξιμες για στήριξη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο έλεγχος θα πρέπει να νοείται ως η δυνατότητα άσκησης αποφασιστικής επιρροής σε μια νομική οντότητα, άμεσα ή έμμεσα μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων νομικών οντοτήτων. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των βασικών συμφερόντων άμυνας και ασφάλειας της Ένωσης και των κρατών μελών της, οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι που χρησιμοποιούνται από τους αποδέκτες και τους υπεργολάβους τους σε δράσεις που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο δεν θα πρέπει να βρίσκονται στο έδαφος μη συνδεδεμένων τρίτων χωρών, οι δε δομές εκτελεστικής διαχείρισής τους θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα. Ως εκ τούτου, μια οντότητα που είναι εγκατεστημένη σε μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή μια οντότητα που είναι εγκατεστημένη στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα αλλά η οποία έχει τις δομές εκτελεστικής διαχείρισής της σε μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα δεν είναι επιλέξιμη να είναι αποδέκτης ή υπεργολάβος που συμμετέχει στη δράση. Προκειμένου να διασφαλιστούν τα βασικά συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης και των κρατών μελών της, οι εν λόγω όροι επιλεξιμότητας θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης στη χρηματοδότηση που παρέχεται μέσω προμήθειας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 176 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(13)  Υπό ορισμένες περιστάσεις, ▌θα πρέπει να είναι δυνατή η παρέκκλιση από την αρχή ότι οι αποδέκτες και οι υπεργολάβοι τους που συμμετέχουν σε δράση η οποία λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο, δεν τελούν υπό τον έλεγχο μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας ή οντότητας μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα και οι οποίες ελέγχονται από μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας θα πρέπει να είναι επιλέξιμες ως αποδέκτες ή υπεργολάβοι που συμμετέχουν στη δράση υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται αυστηρές προϋποθέσεις σχετικά με την προστασία των συμφερόντων ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης και των κρατών μελών της. Η συμμετοχή τέτοιων νομικών οντοτήτων δεν θα πρέπει να αντιβαίνει στους σκοπούς του Ταμείου. Οι αιτούντες θα πρέπει να παρέχουν όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις υποδομές, τις εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους που θα χρησιμοποιηθούν στη δράση. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες των κρατών μελών όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού.

(13-α)  Στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ, που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 29 ΣΕΕ και του άρθρου 215 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, δεν επιτρέπεται να διατίθενται κονδύλια ή οικονομικοί πόροι, άμεσα ή έμμεσα, σε κατονομαζόμενα νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς ή προς όφελος αυτών. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω κατονομαζόμενες οντότητες, καθώς και οι οντότητες που τελούν υπό την κυριότητα ή τον έλεγχό τους, δεν μπορούν να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο.

(13α)  Η ενωσιακή χρηματοδότηση θα πρέπει να χορηγείται έπειτα από προσκλήσεις υποβολής ανταγωνιστικών προτάσεων που προκηρύσσονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («δημοσιονομικός κανονισμός»)(4). Ωστόσο, σε ορισμένες δεόντως δικαιολογημένες και εξαιρετικές περιστάσεις, η ενωσιακή χρηματοδότηση μπορεί επίσης να χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 195 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού. Δεδομένου ότι η χορήγηση χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 195 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού συνιστά παρέκκλιση από τον γενικό κανόνα της χρησιμοποίησης προσκλήσεων υποβολής ανταγωνιστικών προτάσεων, οι εν λόγω εξαιρετικές περιστάσεις θα πρέπει να ερμηνεύονται αυστηρά. Σε αυτό το πλαίσιο, για να δοθεί επιχορήγηση χωρίς να έχει προηγηθεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων, ο βαθμός στον οποίο η προτεινόμενη δράση αντιστοιχεί στους στόχους του Ταμείου όσον αφορά τη διασυνοριακή βιομηχανική συνεργασία και ανταγωνισμό σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού θα πρέπει να εκτιμάται από την Επιτροπή η οποία επικουρείται από την επιτροπή των κρατών μελών (η «επιτροπή»).

(14)  Αν κοινοπραξία επιθυμεί να συμμετάσχει σε επιλέξιμη δράση και η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης πρόκειται να λάβει τη μορφή επιχορήγησης, η κοινοπραξία θα πρέπει να διορίσει ένα από τα μέλη της ως συντονιστή ο οποίος θα αποτελεί το κύριο σημείο επαφής.

(15)  Αν δράση που λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο τελεί υπό τη διαχείριση διαχειριστή έργου που έχει διοριστεί από κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες, η Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται με τον διαχειριστή έργου πριν από την εκτέλεση της πληρωμής προς τους αποδέκτες, ώστε ο διαχειριστής έργου να μπορεί να διασφαλίσει την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων από τους αποδέκτες. ▌Ο διαχειριστής έργου θα πρέπει να υποβάλλει στην Επιτροπή ▌παρατηρήσεις ▌σχετικά με την πρόοδο της δράσης, ώστε η Επιτροπή να μπορεί να επαληθεύει το κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση της πληρωμής.

(15α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υλοποιεί το Ταμείο υπό καθεστώς άμεσης διαχείρισης, ούτως ώστε να μεγιστοποιούνται η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της υλοποίησης και να διασφαλίζεται η πλήρης εναρμόνιση με άλλες πρωτοβουλίες της Ένωσης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να διατηρεί την ευθύνη για τις διαδικασίες επιλογής και χορήγησης, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις αξιολογήσεις ηθικής. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί, ωστόσο, να αναθέτει ορισμένα καθήκοντα υλοποίησης για συγκεκριμένες δράσεις που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο, σε οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού. Αυτό θα μπορούσε να συμβαίνει, για παράδειγμα, στην περίπτωση που ένας διαχειριστής έργου έχει οριστεί από κράτη μέλη που συγχρηματοδοτούν μια δράση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού. Μια ανάθεση αυτού του είδους θα συνέβαλλε στον εξορθολογισμό της διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων και θα εξασφάλιζε τον ομαλό συντονισμό της συμφωνίας χρηματοδότησης με τη σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της κοινοπραξίας και του διαχειριστή έργου ο οποίος έχει οριστεί από κράτη μέλη που συγχρηματοδοτούν τη δράση.

(16)  Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι χρηματοδοτούμενες δράσεις είναι οικονομικά βιώσιμες, είναι αναγκαίο οι αιτούντες να αποδεικνύουν ότι το κόστος της δράσης που δεν καλύπτεται από τη χρηματοδότηση της Ένωσης καλύπτεται από άλλα μέσα χρηματοδότησης.

(17)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους διάφορους τύπους χρηματοδοτικών μηχανισμών για την από κοινού ανάπτυξη και προμήθεια αμυντικών ικανοτήτων. ▌Η Επιτροπή θα μπορούσε να παρέχει διάφορους τύπους μηχανισμών τους οποίους θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη σε εθελοντική βάση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν τα συνεργατικά έργα ανάπτυξης και ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων σε επίπεδο χρηματοδότησης. Η χρήση τέτοιων χρηματοδοτικών μηχανισμών θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τη δρομολόγηση συνεργατικών και διασυνοριακών έργων στον τομέα της άμυνας και να αυξήσει την αποδοτικότητα των αμυντικών δαπανών, μεταξύ άλλων και για τα έργα που στηρίζονται από το Ταμείο.

(18)  Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων της αμυντικής βιομηχανίας, στην οποία η ζήτηση προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες, που ελέγχουν επίσης όλες τις προμήθειες αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, η λειτουργία του τομέα της άμυνας είναι μοναδική και δεν ακολουθεί τους συμβατικούς κανόνες και τα επιχειρηματικά μοντέλα που ρυθμίζουν τις πιο παραδοσιακές αγορές. Ως εκ τούτου, η βιομηχανία δεν μπορεί να αναλάβει τη χρηματοδότηση με ίδιους πόρους σημαντικών έργων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, και τα κράτη μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες συχνά χρηματοδοτούν πλήρως όλες τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. Για την επίτευξη των σκοπών του Ταμείου, ιδίως προκειμένου να παρέχονται κίνητρα για συνεργασία μεταξύ νομικών οντοτήτων από διαφορετικά κράτη μέλη και συνδεδεμένες χώρες, και λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του αμυντικού τομέα, θα πρέπει να καλύπτεται έως και το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών για τις δράσεις που υλοποιούνται πριν από τη φάση της ανάπτυξης πρωτοτύπου.

(19)  Η φάση της ανάπτυξης πρωτοτύπου αποτελεί κρίσιμο στάδιο, κατά το οποίο τα κράτη μέλη ή οι συνδεδεμένες χώρες συνήθως λαμβάνουν την απόφασή τους σχετικά με την ενιαία επένδυσή τους και αρχίζουν τη διαδικασία προμήθειας των μελλοντικών τους αμυντικών προϊόντων ή τεχνολογιών. Για τον λόγο αυτό, κατά τη συγκεκριμένη φάση, τα κράτη μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες συμφωνούν τις αναγκαίες εκατέρωθεν δεσμεύσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεών τους σχετικά με τον καταμερισμό του κόστους και την κυριότητα επί του έργου. Για να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των δεσμεύσεών τους, η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο του Ταμείου δεν θα πρέπει κατά κανόνα να υπερβαίνει το 20 % των επιλέξιμων δαπανών.

(20)  Για τις δράσεις μετά τη φάση της ανάπτυξης πρωτοτύπου, θα πρέπει να προβλέπεται χρηματοδότηση σε ποσοστό έως 80 %. Οι δράσεις αυτές, οι οποίες βρίσκονται εγγύτερα στην ολοκλήρωση των προϊόντων και τεχνολογιών, επίσης μπορεί να εμπεριέχουν σημαντικό κόστος.

(21)  Τα ενδιαφερόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες έμμεσες δαπάνες, όπως δαπάνες για ασφάλεια. Επιπλέον, τα εν λόγω ενδιαφερόμενα μέρη δραστηριοποιούνται σε μια ειδική αγορά, στην οποία —χωρίς ζήτηση από την πλευρά των αγοραστών— δεν μπορούν να ανακτήσουν τα έξοδά τους για Ε&Α όπως συμβαίνει στον μη στρατιωτικό τομέα. Επομένως, δικαιολογείται η εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 25 %, καθώς και η δυνατότητα ▌χρέωσης έμμεσων δαπανών που θα υπολογίζονται σύμφωνα με τις συνήθεις λογιστικές πρακτικές των αποδεκτών, αν οι πρακτικές αυτές γίνονται δεκτές από τις εθνικές αρχές τους για παρόμοιες δραστηριότητες στον τομέα της άμυνας, οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή. ▌

(21α)  Οι δράσεις με συμμετοχή διασυνοριακών ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης στηρίζουν το άνοιγμα των αλυσίδων εφοδιασμού και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Ταμείου. Οι εν λόγω δράσεις θα πρέπει επομένως να είναι επιλέξιμες για αυξημένο ποσοστό χρηματοδότησης προς όφελος όλων των συμμετεχουσών οντοτήτων.

(22)  Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι χρηματοδοτούμενες δράσεις θα συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να προτίθενται ▌να προβούν σε κοινή προμήθεια του τελικού προϊόντος ή χρήση της τεχνολογίας, ιδίως μέσω κοινής διασυνοριακής δημόσιας σύμβασης, στο πλαίσιο της οποίας τα κράτη μέλη οργανώνουν από κοινού τις διαδικασίες τους ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, ιδίως με τη χρήση κεντρικής αρχής προμηθειών.

(22α)  Για να διασφαλιστεί ότι οι δράσεις που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, θα πρέπει να είναι αγορακεντρικές, προσανατολισμένες στη ζήτηση και εμπορικά βιώσιμες μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για δράσεις ανάπτυξης θα πρέπει, επομένως, να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι τα κράτη μέλη προτίθενται, μεταξύ άλλων μέσω μνημονίου συμφωνίας ή επιστολής προθέσεων, να προμηθευτούν το τελικό αμυντικό προϊόν ή να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία, με συντονισμένο τρόπο. Τα κριτήρια χορήγησης για δράσεις ανάπτυξης θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεσμεύονται πολιτικά ή νομικά, να χρησιμοποιούν, να κατέχουν ή να συντηρούν από κοινού το τελικό αμυντικό προϊόν ή τεχνολογία.

(23)  Η προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στην αμυντική βιομηχανία της Ένωσης θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο που συνάδει με τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης. Ως εκ τούτου, η συμβολή των δράσεων στην προαγωγή των εν λόγω συμφερόντων και των προτεραιοτήτων έρευνας και ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της άμυνας που έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο χορήγησης. ▌

(24)  Οι επιλέξιμες δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ νομικών οντοτήτων σε διάφορα κράτη μέλη σε συνεχή βάση και, συνεπώς, να συμβάλλουν άμεσα στους στόχους του Ταμείου. Κατά συνέπεια, αυτά τα έργα, αν επιλεγούν, θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για αυξημένο ποσοστό χρηματοδότησης.

(25)  Η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη της τις άλλες δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων Ευρώπη», προκειμένου να αποφεύγονται οι περιττές αλληλεπικαλύψεις και να εξασφαλίζονται γόνιμη αλληλεπίδραση και συνέργειες μεταξύ της έρευνας στον μη στρατιωτικό τομέα και αυτής στον αμυντικό τομέα.

(26)  Η κυβερνοασφάλεια και η κυβερνοάμυνα αποτελούν προκλήσεις διαρκώς αυξανόμενης σημασίας, και η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη επίτευξης συνεργειών μεταξύ των δράσεων στον τομέα της κυβερνοάμυνας στο πλαίσιο του Ταμείου και των ενωσιακών πρωτοβουλιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, όπως αυτών που εξαγγέλθηκαν στην κοινή ανακοίνωση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ιδίως, το προς σύσταση ευρωπαϊκό κέντρο βιομηχανικών, τεχνολογικών και ερευνητικών ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας θα πρέπει να επιδιώξει συνέργειες μεταξύ της πολιτικής και της αμυντικής διάστασης της κυβερνοασφάλειας. Θα μπορούσε να υποστηρίζει ενεργά τα κράτη μέλη και άλλους σχετικούς συντελεστές με την παροχή συμβουλών, την ανταλλαγή εμπειρογνωσίας και τη διευκόλυνση της συνεργασίας σε σχέση με έργα και δράσεις, καθώς και, όταν του ζητείται από τα κράτη μέλη, με την ανάληψη του ρόλου του διαχειριστή έργων σε σχέση με το ▌Ταμείο ▌.

(27)  Θα πρέπει να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, με τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την προπαρασκευαστική δράση για την έρευνα στον τομέα της άμυνας («PADR»), την οποία δρομολόγησε η Επιτροπή κατά την έννοια του άρθρου 58 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού, και των δραστηριοτήτων βάσει του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας («EDIDP»), το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1092 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και να εναρμονιστούν οι όροι συμμετοχής, να διαμορφωθεί ένα συνεκτικότερο σύνολο μέσων και να ενισχυθεί ο αντίκτυπος σε επίπεδο καινοτομίας, συνεργασίας και οικονομικής αποδοτικότητας, ενώ παράλληλα θα αποφεύγονται οι περιττές αλληλεπικαλύψεις και ο κατακερματισμός. Με μια τέτοια ολοκληρωμένη προσέγγιση, το Ταμείο θα συνέβαλλε επίσης στην καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα της άμυνας, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της φάσης της έρευνας και της φάσης της ανάπτυξης κατά τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του εν λόγω τομέα, και προωθώντας όλες τις μορφές καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της ανατρεπτικής καινοτομίας ▌. Μπορούν επίσης να αναμένονται, κατά περίπτωση, θετικές δευτερογενείς συνέπειες στον μη στρατιωτικό τομέα.

(28)  Όταν κρίνεται σκόπιμο λόγω των ιδιαιτεροτήτων της δράσης, οι στόχοι πολιτικής του Ταμείου θα πρέπει επίσης να στηρίζονται μέσω χρηματοδοτικών μέσων και εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό στο πλαίσιο του ▌InvestEU.

(29)  Η χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών της αγοράς ή μη ικανοποιητικών επενδυτικών συνθηκών, κατά τρόπο αναλογικό, και οι δράσεις δεν θα πρέπει να αναπαράγουν ή να παραγκωνίζουν την ιδιωτική χρηματοδότηση ή να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Οι δράσεις θα πρέπει να έχουν σαφή ▌προστιθέμενη αξία για την Ένωση.

(30)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι υλοποίησης του Ταμείου θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο ▌125 παράγραφος 1 ▌του δημοσιονομικού κανονισμού.

(31)  Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίζει ετήσια ▌προγράμματα εργασίας σύμφωνα με τους στόχους του Ταμείου, και λαμβάνοντας υπόψη τα πρώτα διδάγματα που αντλήθηκαν από το EDIDP και την PADR. Την Επιτροπή θα πρέπει να συνδράμει στη θέσπιση του προγράμματος εργασίας η επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλλει προσπάθειες για να εξεύρει λύσεις που έχουν τύχει της ευρύτερης δυνατής υποστήριξης εντός της επιτροπής. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιτροπή μπορεί να συνέρχεται υπό τη σύνθεση εθνικών εμπειρογνωμόνων στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας για την παροχή ειδικής βοήθειας στην Επιτροπή, μεταξύ άλλων για την παροχή συμβουλών όσον αφορά την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών στο πλαίσιο των δράσεων. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να ορίσουν τους αντίστοιχους εκπροσώπους τους στην εν λόγω επιτροπή. Στα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να παρέχεται έγκαιρα ουσιαστική δυνατότητα να εξετάσουν τα σχέδια εκτελεστικών πράξεων και να εκφράσουν τις απόψεις τους.

(31α)  Οι κατηγορίες των προγραμμάτων εργασίας θα πρέπει να περιέχουν λειτουργικές απαιτήσεις προκειμένου να αποσαφηνίζονται για τη βιομηχανία οι λειτουργίες και τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεσθούν με βάση τις ικανότητες που θα αναπτυχθούν. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να παρέχουν σαφή ένδειξη των αναμενόμενων επιδόσεων αλλά δεν θα πρέπει να κατευθύνονται σε συγκεκριμένες λύσεις ή συγκεκριμένες οντότητες και δεν θα πρέπει να αποτρέπουν τον ανταγωνισμό στο επίπεδο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

(31β)  Κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων εργασίας, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει, μέσω κατάλληλων διαβουλεύσεων με την επιτροπή, ότι οι προτεινόμενες δράσεις έρευνας ή ανάπτυξης αποφεύγουν περιττές αλληλεπικαλύψεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δύναται να διενεργεί εκ των προτέρων αξιολόγηση περιπτώσεων πιθανής αλληλεπικάλυψης με υφιστάμενες ικανότητες ή ήδη χρηματοδοτούμενα ερευνητικά ή αναπτυξιακά έργα εντός της Ένωσης.

(31ββ)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συνοχή των προγραμμάτων εργασίας στο σύνολο του βιομηχανικού κύκλου των αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών.

(31βγ)  Τα προγράμματα εργασίας θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι ένα κατάλληλο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού διατίθεται σε δράσεις που διευκολύνουν τη διασυνοριακή συμμετοχή των ΜΜΕ.

(31γ)   Προκειμένου να αξιοποιηθεί η εμπειρογνωσία του στον τομέα της άμυνας, o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας θα αναλάβει ρόλο παρατηρητή στην επιτροπή. Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων του τομέα της άμυνας, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης επίσης θα πρέπει να συνδράμει την επιτροπή.

(32)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφοι όροι για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τη θέσπιση του προγράμματος εργασίας και για τη χορήγηση της χρηματοδότησης σε επιλεγμένες δράσεις ανάπτυξης. Ειδικότερα, κατά την υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τομέα της άμυνας, ιδίως η ευθύνη των κρατών μελών και/ή των συνδεδεμένων χωρών για τη διαδικασία προγραμματισμού και προμήθειας. Οι εν λόγω εκτελεστικές αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) ▌αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ▌(6).

(32α)  Κατόπιν αξιολόγησης των προτάσεων με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, των οποίων τα διαπιστευτήρια ασφαλείας θα πρέπει να επικυρώνονται από τα σχετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να επιλέγει τις δράσεις που θα λάβουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει βάση δεδομένων με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Η βάση δεδομένων δεν θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί. Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να διορίζονται βάσει των δεξιοτήτων, της πείρας και των γνώσεών τους, λαμβανομένων υπόψη των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Όσο είναι δυνατόν, κατά τον διορισμό ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να επιτύχει ισορροπημένη σύνθεση στις ομάδες εμπειρογνωμόνων και τις ομάδες αξιολόγησης, όσον αφορά τις διάφορες δεξιότητες, την πείρα, τις γνώσεις, τη γεωγραφική ποικιλότητα και το φύλο, ανάλογα με την κατάσταση στο πεδίο της δράσης. Θα πρέπει, επίσης, να επιδιώκονται η κατάλληλη εναλλαγή εμπειρογνωμόνων και η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης με τον κατάλογο κατάταξης των επιλεγμένων δράσεων και για την πρόοδο των χρηματοδοτούμενων δράσεων. Προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφοι όροι για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τη θέσπιση και την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας, καθώς και για την έκδοση των αποφάσεων χορήγησης. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(32β)  Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες δεν θα πρέπει να αξιολογούν, να συμβουλεύουν ή να παρέχουν βοήθεια για θέματα για τα οποία έχουν σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όσον αφορά την τρέχουσα θέση τους. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε θέση στην οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν εις βάρος της κοινοπραξίας την οποία αξιολογούν.

(32ββ)  Όταν υποβάλλουν προτάσεις για νέα αμυντικά προϊόντα ή τεχνολογίες ή για την αναβάθμιση των υφιστάμενων, οι αιτούντες θα πρέπει να δεσμεύονται να τηρούν τις ηθικές αρχές, όπως εκείνες που αφορούν την καλή διαβίωση των ανθρώπων και την προστασία του ανθρώπινου γονιδιώματος, οι οποίες αντικατοπτρίζονται επίσης στο σχετικό εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και, κατά περίπτωση, των πρωτοκόλλων της. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι προτάσεις θα υποβάλλονται συστηματικά σε εξέταση, έτσι ώστε όσες ενέργειες εγείρουν σοβαρά ηθικά ζητήματα να εντοπίζονται και να υποβάλλονται σε αξιολόγηση ηθικής.

(33)  Προκειμένου να προαχθεί μια ανοικτή εσωτερική αγορά, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η συμμετοχή ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης με διασυνοριακή δραστηριότητα, είτε ως μελών κοινοπραξίας είτε ως υπεργολάβων είτε ως οντοτήτων στην αλυσίδα εφοδιασμού.

(34)  Η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλλει προσπάθειες για να διατηρεί διάλογο με τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία, ώστε να εξασφαλισθεί η επιτυχία του Ταμείου. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως συννομοθέτη και βασικού ενδιαφερόμενου μέρους.

(35)  Ο παρών κανονισμός καθορίζει δημοσιονομικό κονδύλιο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας το οποίο θα αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια [της νέας διοργανικής συμφωνίας] μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(7), για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι διοικητικές διαδικασίες θα διατηρούνται όσο το δυνατόν πιο απλές και θα έχουν ένα ελάχιστο ποσό πρόσθετων δαπανών.

(36)  Ο δημοσιονομικός κανονισμός εφαρμόζεται στο Ταμείο, εκτός αν ορίζεται άλλως. Θεσπίζει κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται κανόνες για τις επιχορηγήσεις, τα βραβεία, τις προμήθειες, τη χρηματοδοτική συνδρομή, τα χρηματοδοτικά μέσα και τις εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό.

(37)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και καθορίζουν ιδίως τη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, προμηθειών, βραβείων, έμμεσης εκτέλεσης, ενώ προβλέπουν επαληθεύσεις ως προς την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων στον τομέα του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη, καθώς ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική ενωσιακή χρηματοδότηση.

(38)  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου(9), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου(10) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου(11), τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών, περιλαμβανομένων περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να διώκει αξιόποινες πράξεις εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12). Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

(39)  Τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετέχουν σε ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο της συνεργασίας που εγκαθιδρύεται από τη συμφωνία για τον ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την υλοποίηση των προγραμμάτων με απόφαση που λαμβάνεται βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να περιληφθεί ειδική διάταξη ώστε να χορηγηθούν στον αρμόδιο διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τα αναγκαία δικαιώματα και η πρόσβαση για να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

(40)  Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016, υφίσταται η ανάγκη αξιολόγησης του παρόντος κανονισμού με βάση πληροφορίες που θα συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ παράλληλα θα αποφεύγονται η υπερβολική ρύθμιση και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του κανονισμού στην πράξη. Η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε ενδιάμεση αξιολόγηση το αργότερο τέσσερα έτη μετά την έναρξη υλοποίησης του Ταμείου, μεταξύ άλλων με σκοπό την υποβολή προτάσεων για τυχόν κατάλληλες τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού, και σε τελική αξιολόγηση κατά το τέλος της περιόδου υλοποίησης του Ταμείου, για να εξετάσει τις οικονομικές δραστηριότητες όσον αφορά τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής εκτέλεσης και, στο μέτρο του εφικτού κατά τον εν λόγω χρόνο, τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπό τους. Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση τελικής αξιολόγησης θα πρέπει επίσης να βοηθήσει στον προσδιορισμό των τομέων στους οποίους η Ένωση εξαρτάται από τρίτες χώρες για την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών. Στην εν λόγω τελική έκθεση θα πρέπει επίσης να αναλύεται η διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε έργα που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο καθώς επίσης η συμμετοχή ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην παγκόσμια αξιακή αλυσίδα, και η συνεισφορά του Ταμείου για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που προσδιορίζονται στο σχέδιο ανάπτυξης δυνατοτήτων, ενώ θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των αποδεκτών, των αριθμό των κρατών μελών και συνδεδεμένων χωρών που συμμετέχουν στις επιμέρους δράσεις και την κατανομή των παραγόμενων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να προτείνει τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού ως αντίδραση σε πιθανές εξελίξεις κατά την υλοποίηση του Ταμείου.

(40α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τακτικά την υλοποίηση του Ταμείου και να υποβάλλει ετησίως έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον τρόπο αξιοποίησης των διδαγμάτων που εντοπίστηκαν και αντλήθηκαν από το EDIDP και την PADR, κατά την υλοποίηση του Ταμείου. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει τις αναγκαίες ρυθμίσεις παρακολούθησης. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και δεν θα πρέπει να περιέχει ευαίσθητες πληροφορίες.

(41)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το Ταμείο θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της κλιματικής δράσης στις πολιτικές της Ένωσης και στην επίτευξη του γενικού στόχου το 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ να προάγει την επίτευξη των κλιματικών στόχων. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του Ταμείου και θα επαναξιολογηθούν στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησής του.

(42)  Δεδομένου ότι το Ταμείο στηρίζει μόνο τις φάσεις της έρευνας και της ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών, η Ένωση δεν θα πρέπει, καταρχήν, να αποκτά την κυριότητα ή δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των προϊόντων ή των τεχνολογιών που προκύπτουν από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις, εκτός αν η συνδρομή της Ένωσης παρέχεται μέσω δημόσιων προμηθειών. Ωστόσο, όσον αφορά τις δράσεις έρευνας, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και συνδεδεμένες χώρες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα των χρηματοδοτούμενων δράσεων για να συμμετέχουν σε επακόλουθες συνεργατικές δράσεις ανάπτυξης ▌.

(43)  Η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης δεν θα πρέπει να επηρεάζει τη μεταφορά προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Ένωσης, σύμφωνα με την οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13), ούτε την εξαγωγή προϊόντων, εξοπλισμού ή τεχνολογιών. Οι εξαγωγές στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού από τα κράτη μέλη διέπονται από την κοινή θέση 944/2008/ΚΕΠΠΑ.

(44)  Η χρήση ευαίσθητων βασικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, τεχνογνωσίας ή πληροφοριών, οι οποίες προκύπτουν πριν ή ανεξάρτητα από τη λειτουργία του Ταμείου, ή η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων σε ▌αποτελέσματα που παράγονται σε σχέση με δράσεις που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για τα συμφέροντα της Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της. Ο χειρισμός ευαίσθητων πληροφοριών θα πρέπει, κατά συνέπεια, να διέπεται από ▌τη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία ▌.

(44α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας των διαβαθμισμένων πληροφοριών, θα πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές βιομηχανικής ασφάλειας κατά την υπογραφή διαβαθμισμένων συμφωνιών χρηματοδότησης. Για τον σκοπό αυτό, και σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, η Επιτροπή κοινοποιεί τις εντολές ασφαλείας του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού διαβάθμισης ασφαλείας, προς καθοδήγηση των εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από τα κράτη μέλη.

(45)  Για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση των δεικτών ως προς την πορεία του αντικτύπου, εφόσον κριθεί αναγκαία, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(46)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διαχειρίζεται το Ταμείο λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας και ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά τις διαβαθμισμένες και τις ευαίσθητες πληροφορίες,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ▌

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας («το Ταμείο»), όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού .../.../ΕΕ [Ορίζων - 2018/0224(COD)].

Καθορίζει τους σκοπούς του Ταμείου, τον προϋπολογισμό του για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

0)  «αιτών»: νομική οντότητα που υποβάλλει αίτηση για στήριξη από το Ταμείο έπειτα από πρόσκληση υποβολής προτάσεων ή σύμφωνα με το άρθρο 195 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού·

1)  «συνδυαστικές πράξεις»: δράσεις που υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των συνδυαστικών μηχανισμών σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι οποίες συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης ▌ή χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ με επιστρεπτέες μορφές στήριξης από ιδρύματα αναπτυξιακής ή άλλης δημόσιας χρηματοδότησης καθώς και από εμπορικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές·

1α)  «πιστοποίηση»: η διαδικασία με την οποία μια εθνική αρχή πιστοποιεί ότι το αμυντικό προϊόν, υλικό ή άυλο στοιχείο ή τεχνολογία συμμορφώνεται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς·

1β)  «διαβαθμισμένες πληροφορίες»: κάθε πληροφορία ή υλικό, υπό οποιαδήποτε μορφή, των οποίων η άνευ αδείας κοινολόγηση μπορεί να βλάψει ποικιλοτρόπως τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, και τα οποία φέρουν σήμανση διαβάθμισης ΕΕ ή μια αντίστοιχη σήμανση διαβάθμισης, με βάση τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011/C 202/05)·

1γ)  «κοινοπραξία»: συνεργατική ομαδοποίηση αιτούντων ή αποδεκτών που δεσμεύονται από συμφωνία κοινοπραξίας η οποία δημιουργείται με στόχο την υλοποίηση δράσης στο πλαίσιο του Ταμείου·

1δ)  «συντονιστής»: νομική οντότητα που είναι μέλος κοινοπραξίας και έχει διοριστεί από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας ως κύριο σημείο επαφής για τις σχέσεις με την Επιτροπή·

2)  «έλεγχος»: η δυνατότητα άσκησης αποφασιστικής επιρροής σε μια νομική οντότητα, άμεσα ή έμμεσα μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων νομικών οντοτήτων·

3)  «δράση ανάπτυξης»: κάθε δράση που αποτελείται ▌από προσανατολισμένες στην άμυνα δραστηριότητες πρωτίστως στη φάση της ανάπτυξης, είτε αφορά νέα προϊόντα ή τεχνολογίες είτε αφορά την αναβάθμιση υφιστάμενων προϊόντων ή τεχνολογιών, εξαιρουμένης της παραγωγής ή της χρήσης όπλων·

4)  «ανατρεπτική τεχνολογία για την άμυνα»: τεχνολογία, μεταξύ άλλων μια αναβαθμισμένη ή εντελώς νέα τεχνολογία, που επιφέρει ριζική μεταβολή η οποία οδηγεί σε αλλαγή παραδείγματος στις έννοιες και τη διεξαγωγή των αμυντικών υποθέσεων, μεταξύ άλλων αντικαθιστώντας τις υφιστάμενες αμυντικές τεχνολογίες ή καθιστώντας τες παρωχημένες·

5)  «δομές εκτελεστικής διαχείρισης»: όργανο νομικής οντότητας το οποίο έχει διοριστεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και, εφόσον απαιτείται, υποβάλλει εκθέσεις στον διευθύνοντα σύμβουλο, και το οποίο έχει την εξουσία να διαμορφώνει τη στρατηγική, τους στόχους και τη γενική διεύθυνση της νομικής οντότητας, και επιπλέον επιβλέπει και παρακολουθεί τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο διαχείρισης·

5α)  «νέες πληροφορίες»: δεδομένα, τεχνογνωσία ή πληροφορίες που παράγονται κατά τη λειτουργία του Ταμείου, ανεξαρτήτως της μορφής ή της φύσης τους·

6)  «νομική οντότητα»: κάθε ▌νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί και αναγνωρίζεται ως τέτοιο βάσει του εθνικού, του ενωσιακού ή του διεθνούς δικαίου και το οποίο διαθέτει νομική προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας για δικό του λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα και να υπόκειται σε υποχρεώσεις, ή οντότητα χωρίς νομική προσωπικότητα σύμφωνα με το άρθρο ▌197 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ▌του δημοσιονομικού κανονισμού·

7)  «επιχείρηση μεσαίας κεφαλαιοποίησης»: επιχείρηση που δεν αποτελεί ΜΜΕ και η οποία απασχολεί έως 3 000 υπαλλήλους, με τον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων να υπολογίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 6 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής(14)·

8)  «προεμπορική προμήθεια»: προμήθεια υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που περιλαμβάνει καταμερισμό κινδύνων-οφελών υπό όρους αγοράς και ανταγωνιστική ανάπτυξη κατά φάσεις, σε περιπτώσεις στις οποίες υφίσταται σαφής διαχωρισμός μεταξύ των υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που παρέχονται και της διάθεσης εμπορικών ποσοτήτων τελικών προϊόντων·

9)  «διαχειριστής έργου»: κάθε αναθέτουσα αρχή εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή σε συνδεδεμένη χώρα, στην οποία έχει ανατεθεί από κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα ή ομάδα κρατών μελών ▌ή συνδεδεμένων χωρών, η διαχείριση πολυεθνικών εξοπλιστικών σχεδίων σε μόνιμη ή σε ad-hoc βάση·

9α)  «έγκριση»: το σύνολο της διαδικασίας κατά την οποία καταδεικνύεται ότι ο σχεδιασμός ενός αμυντικού προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή τεχνολογίας πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις, μέσω της παροχής αντικειμενικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις ενός σχεδιασμού·

10)  «αποδέκτης»: κάθε νομική οντότητα με την οποία έχει υπογραφεί συμφωνία χρηματοδότησης ή στην οποία έχει κοινοποιηθεί απόφαση χρηματοδότησης·

11)  «δράση έρευνας»: κάθε δράση που συνίσταται κατά κύριο λόγο σε δραστηριότητες έρευνας, ιδίως εφαρμοσμένης έρευνας και, κατά περίπτωση, βασικής έρευνας, με σκοπό την απόκτηση νέων γνώσεων, με αποκλειστική εστίαση σε αμυντικές εφαρμογές·

12)  «αποτελέσματα»: κάθε υλική ή άυλη εκροή δράσης, για παράδειγμα δεδομένα, τεχνογνωσία ή πληροφορίες, ανεξαρτήτως μορφής ή φύσης, είτε μπορεί να προστατευτεί είτε όχι, καθώς και κάθε συνδεδεμένο μ’ αυτήν δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

12α)  «ευαίσθητες πληροφορίες»: πληροφορίες και δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων διαβαθμισμένων πληροφοριών, που πρέπει να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κοινολόγηση λόγω υποχρεώσεων που καθορίζονται από το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο, ή για την προστασία της ιδιωτικότητας ή της ασφάλειας ατόμου ή οργανισμού·

12β)  «μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις» ή «ΜΜΕ»: οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής·

13)  «ειδική έκθεση»: συγκεκριμένο παραδοτέο δράσης έρευνας στο οποίο συνοψίζονται τα αποτελέσματα της δράσης και παρέχονται εκτενείς πληροφορίες σχετικά με τις βασικές αρχές, τους στόχους, τις πραγματικές εκβάσεις, τις βασικές ιδιότητες, τις πραγματοποιηθείσες δοκιμές, τα δυνητικά οφέλη, τις δυνητικές αμυντικές εφαρμογές και την αναμενόμενη πορεία αξιοποίησης της έρευνας προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την κυριότητα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), χωρίς ωστόσο να απαιτείται η συμπερίληψη πληροφοριών σχετικά με τα ΔΔΙ·

14)  «πρωτότυπο συστήματος»: μοντέλο προϊόντος ή τεχνολογίας που μπορεί να καταδείξει την απόδοση του στοιχείου σε επιχειρησιακό περιβάλλον·

15)  «τρίτη χώρα»: χώρα η οποία δεν είναι μέλος της Ένωσης·

16)  «μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα»: τρίτη χώρα η οποία δεν είναι συνδεδεμένη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 5·

17)  «οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας»: νομική οντότητα η οποία είναι εγκατεστημένη σε μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή, εάν είναι εγκατεστημένη στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα, διαθέτει δομές εκτελεστικής διαχείρισης ▌σε μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα.

Άρθρο 3

Σκοποί του Ταμείου

1.  Γενικός σκοπός του Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της αποδοτικότητας και της ικανότητας καινοτομίας της ευρωπαϊκής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης στον τομέα της άμυνας σε ολόκληρη την Ένωση, η οποία συμβάλλει στη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης και στην ελευθερία δράσης της, μέσω της υποστήριξης συνεργατικών δράσεων και διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ νομικών οντοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση, ιδίως ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς και μέσω της ενίσχυσης και της βελτίωσης της ευελιξίας των αλυσίδων αμυντικών προμηθειών και αξίας, με τη διεύρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ νομικών οντοτήτων και μέσω της καλύτερης αξιοποίησης του βιομηχανικού δυναμικού καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, σε κάθε στάδιο του βιομηχανικού κύκλου ζωής των αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών. ▌

2.  Το Ταμείο έχει τους ακόλουθους ειδικούς σκοπούς:

α)  υποστήριξη συνεργατικής έρευνας ικανής να ενισχύσει σημαντικά τις επιδόσεις των μελλοντικών ικανοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της καινοτομίας και την ανάπτυξη νέων και ενδεχομένως ανατρεπτικών αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών, και την αποδοτικότερη δυνατή χρήση των δαπανών έρευνας στην Ένωση·

β)  υποστήριξη συνεργατικής ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών ▌, ώστε να συμβάλει στην αύξηση της αποδοτικότητας των αμυντικών δαπανών εντός της Ένωσης, στην επίτευξη υψηλότερων οικονομιών κλίμακας, στη μείωση του κινδύνου άσκοπης επανάληψης εργασιών και, συνεπώς, στην παροχή κινήτρων για την υιοθέτηση ευρωπαϊκών προϊόντων και τεχνολογιών από την αγορά και στη μείωση του κατακερματισμού των αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών σε ολόκληρη την Ένωση. Εν τέλει, το Ταμείο θα επιτύχει αύξηση της τυποποίησης των αμυντικών συστημάτων και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των ικανοτήτων των κρατών μελών.

Η συνεργασία αυτού του είδους συνάδει με τις προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες που έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και ιδίως στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης δυνατοτήτων.

Εν προκειμένω, μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, οι περιφερειακές και διεθνείς προτεραιότητες, όταν εξυπηρετούν τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης, όπως ορίζονται στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και με την προϋπόθεση ότι θα αποφεύγονται οι περιττές επικαλύψεις, εφόσον δεν αποκλείουν τη δυνατότητα συμμετοχής κανενός κράτους μέλους ή συνδεδεμένης χώρας.

Άρθρο 4

Προϋπολογισμός

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (EE) …/…, το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 11 453 260 000 EUR σε τιμές 2018, ήτοι 13 000 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

2.  Η ▌κατανομή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει ως εξής:

α)  3 612 182 000 EUR σε τιμές 2018 (4 100 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για δράσεις έρευνας·

β)  7 841 078 000 EUR σε τιμές 2018 (8 900 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για δράσεις ανάπτυξης.

2α.  Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων ή νέων εξελίξεων και αναγκών, η Επιτροπή μπορεί να αναδιανέμει ποσά μεταξύ των πιστώσεων για δράσεις έρευνας και δράσεις ανάπτυξης που αναφέρονται στην παράγραφο 2, έως το ανώτατο όριο του 20 %.

3.  Το ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται για τεχνική και διοικητική συνδρομή για την υλοποίηση του Ταμείου, όπως π.χ. δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, περιλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών.

4.  Ποσοστό τουλάχιστον 4 % και έως 8 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διατίθεται για προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ή χορήγηση χρηματοδότησης προς στήριξη ανατρεπτικών τεχνολογιών για την άμυνα.

Άρθρο 5

Συνδεδεμένες χώρες

Η συμμετοχή στο Ταμείο είναι ανοικτή στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) τα οποία είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη συμφωνία για τον ΕΟΧ. Η χρηματοδοτική συνεισφορά στο Ταμείο σύμφωνα με το παρόν άρθρο αποτελεί έσοδο με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο [21 παράγραφος 5] του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 6

Υποστήριξη ανατρεπτικών τεχνολογιών για την άμυνα

1.  Η Επιτροπή χορηγεί χρηματοδότηση μετά από ανοικτές και δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τεχνολογίες προσανατολισμένες σε αμυντικές εφαρμογές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανατροπή της κατάστασης στον αμυντικό τομέα, στους τομείς παρέμβασης που καθορίζονται στα προγράμματα εργασίας.

2.  Τα προγράμματα εργασίας καθορίζουν την καταλληλότερη μορφή χρηματοδότησης των εν λόγω ανατρεπτικών τεχνολογιών για την άμυνα.

Άρθρο 7

Ηθική

1.  Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου συμμορφώνονται με τη σχετική εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω δράσεις συμμορφώνονται επίσης με τις ηθικές αρχές που αντικατοπτρίζονται επίσης στο σχετικό εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο.

2.  Πριν από την υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης, οι προτάσεις υποβάλλονται σε έλεγχο διαλογής από την Επιτροπή, βάσει αυτοαξιολόγησης ηθικής που πραγματοποιείται από την κοινοπραξία, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράσεις που εγείρουν σοβαρά ζητήματα ηθικής, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους όρους εφαρμογής, και, κατά περίπτωση, οι εν λόγω προτάσεις υποβάλλονται σε αξιολόγηση ηθικής.

Οι έλεγχοι διαλογής ως προς την ηθική και οι αξιολογήσεις ηθικής διενεργούνται από την Επιτροπή, με την υποστήριξη ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων από διάφορους χώρους και ιδίως με αναγνωρισμένη εμπειρογνωσία στον τομέα της αμυντικής ηθικής.

Οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση δραστηριοτήτων με ευαίσθητες πτυχές από ηθική άποψη καθορίζονται στη συμφωνία χρηματοδότησης.

Η Επιτροπή διασφαλίζει στον υψηλότερο δυνατό βαθμό τη διαφάνεια των διαδικασιών ηθικής κρίσης και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της δυνάμει του άρθρου 32. Οι εμπειρογνώμονες είναι υπήκοοι όσο το δυνατόν ευρύτερου φάσματος κρατών μελών.

3.  Οι οντότητες που συμμετέχουν στη δράση λαμβάνουν κάθε σχετική έγκριση ή άλλο υποχρεωτικό έγγραφο που απαιτείται από τις εθνικές ή τοπικές επιτροπές δεοντολογίας ή άλλους φορείς, όπως π.χ. αρχές προστασίας δεδομένων, πριν από την έναρξη των σχετικών δραστηριοτήτων. Τα έγγραφα αυτά φυλάσσονται σε αρχείο και υποβάλλονται στην Επιτροπή κατόπιν αιτήματος.

5.  Οι προτάσεις που δεν είναι ηθικώς αποδεκτές απορρίπτονται.

Άρθρο 8

Υλοποίηση και μορφές χρηματοδότησης από την ΕΕ

1.  Το Ταμείο υλοποιείται υπό άμεση διαχείριση σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

1α.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, συγκεκριμένες δράσεις μπορούν να υλοποιούνται υπό έμμεση διαχείριση από φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού. Αυτό δεν μπορεί να καλύπτει τη διαδικασία επιλογής και χορήγησης που αναφέρεται στο άρθρο 12.

2.  Το Ταμείο μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού, μέσω επιχορηγήσεων, βραβείων και συμβάσεων προμηθειών, και, στις περιπτώσεις που αυτό δικαιολογείται από τις ιδιαιτερότητες της δράσης, μέσω χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο συνδυαστικών πράξεων.

2α.  Οι συνδυαστικές πράξεις υλοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου X του δημοσιονομικού κανονισμού και του κανονισμού InvestEU.

2β.  Τα χρηματοδοτικά μέσα απευθύνονται αυστηρά προς τους αποδέκτες και μόνο.

Άρθρο 10

Επιλέξιμες οντότητες

1.  Οι αποδέκτες και οι υπεργολάβοι που συμμετέχουν σε δράσεις οι οποίες λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα.

1α.  Οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι των συμμετεχόντων σε δράση αποδεκτών και υπεργολάβων τα οποία χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των δράσεων που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο πρέπει να βρίσκονται στο έδαφος κράτους μέλους ή συνδεδεμένης χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, οι δε δομές εκτελεστικής διαχείρισής τους πρέπει να είναι εγκατεστημένες στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα.

1β.  Για τον σκοπό δράσης που λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο, οι αποδέκτες και οι υπεργολάβοι που συμμετέχουν στη δράση δεν υπόκεινται σε έλεγχο από μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1β του παρόντος άρθρου, νομική οντότητα που είναι εγκατεστημένη στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα και ελέγχεται από μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας, είναι επιλέξιμη ως συμμετέχων σε δράση αποδέκτης ή υπεργολάβος μόνον υπό την προϋπόθεση ότι διατίθενται στην Επιτροπή εγγυήσεις που έχουν εγκριθεί από το κράτος μέλος ή τη συνδεδεμένη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη η οντότητα, σύμφωνα με τις οικείες εθνικές διαδικασίες. Οι εν λόγω εγγυήσεις μπορούν να αναφέρονται στη δομή εκτελεστικής διαχείρισης της νομικής οντότητας που είναι εγκατεστημένη στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο από το κράτος μέλος ή τη συνδεδεμένη χώρα όπου είναι εγκατεστημένη η νομική οντότητα, οι εν λόγω εγγυήσεις μπορούν επίσης να αναφέρονται σε ειδικά κυβερνητικά δικαιώματα όσον αφορά τον έλεγχο της νομικής οντότητας.

Οι εγγυήσεις εξασφαλίζουν ότι η συμμετοχή σε μια δράση μιας τέτοιας νομικής οντότητας δεν θα αντιβαίνει στα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης και των κρατών μελών της, όπως αυτά ορίζονται στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σύμφωνα με τον Τίτλο V ΣΕΕ, ή στους στόχους του προγράμματος που ορίζονται στο άρθρο 3. Οι εγγυήσεις είναι επίσης σύμφωνες προς τις διατάξεις των άρθρων 22 και 25. Οι εγγυήσεις τεκμηριώνουν συγκεκριμένα ότι, για τον σκοπό της δράσης, έχουν θεσπιστεί μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι:

α)  ο έλεγχος επί της αιτούσας νομικής οντότητας δεν ασκείται με τρόπο που εμποδίζει ή περιορίζει την ικανότητά της να εκτελέσει τη δράση και να αποφέρει αποτελέσματα, που επιβάλλει περιορισμούς όσον αφορά τις υποδομές, τις εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία, τους πόρους, τη διανοητική ιδιοκτησία ή την τεχνογνωσία της που απαιτούνται για τον σκοπό της δράσης, ή που υπονομεύει τις ικανότητες και τα πρότυπά της που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της δράσης·

β)  αποτρέπεται η πρόσβαση μη συνδεδεμένων τρίτων χωρών ή οντοτήτων μη συνδεδεμένων τρίτων χωρών σε ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν τη δράση· και οι υπάλληλοι ή τα άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν στη δράση διαθέτουν εθνική εξουσιοδότηση ασφαλείας από κράτος μέλος ή από συνδεδεμένη χώρα, εφόσον κρίνεται σκόπιμο·

γ)  τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από τη δράση και τα αποτελέσματα αυτής παραμένουν στην κυριότητα του αποδέκτη κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της δράσης, δεν υπόκεινται σε έλεγχο ή περιορισμούς από μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες ή άλλες οντότητες μη συνδεδεμένων τρίτων χωρών, ούτε παρέχεται πρόσβαση σε αυτά εκτός της Ένωσης ή εκτός των συνδεδεμένων χωρών, χωρίς την έγκριση του κράτους μέλους ή της συνδεδεμένης χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η νομική οντότητα και σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3.

Εφόσον κρίνεται σκόπιμο από το κράτος μέλος ή τη συνδεδεμένη χώρα όπου είναι εγκατεστημένη η νομική οντότητα, μπορούν να παρέχονται πρόσθετες εγγυήσεις.

Η Επιτροπή ενημερώνει την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 28 σχετικά με οποιαδήποτε νομική οντότητα κρίνεται επιλέξιμη σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

4.  Όταν δεν υπάρχουν ανταγωνιστικά υποκατάστατα άμεσα διαθέσιμα στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα, οι αποδέκτες και οι υπεργολάβοι που συμμετέχουν σε δράση μπορούν να χρησιμοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποδομές, τις εγκαταστάσεις και τους πόρους τους που βρίσκονται ή διατηρούνται εκτός του εδάφους των κρατών μελών της Ένωσης ή συνδεδεμένων χωρών, εφόσον η χρήση αυτή δεν αντιβαίνει στα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης και των κρατών μελών της, συνάδει με τους στόχους που προβλέπονται στο άρθρο 3 και ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα άρθρα 22 και 25. Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις εν λόγω δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο.

4α.  Κατά την εκτέλεση επιλέξιμης δράσης, οι αποδέκτες και οι υπεργολάβοι που συμμετέχουν στη δράση μπορούν επίσης να συνεργάζονται με νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες εκτός του εδάφους των κρατών μελών της Ένωσης ή συνδεδεμένων χωρών ή ελέγχονται από μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή από οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιώντας τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποδομές, τις εγκαταστάσεις και τους πόρους αυτών των νομικών οντοτήτων, εφόσον αυτό δεν αντιβαίνει στα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης και των κρατών μελών της. Η συνεργασία αυτή συνάδει με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3 και ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα άρθρα 22 και 25.

Δεν επιτρέπεται η άνευ αδείας πρόσβαση μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας ή άλλης οντότητας μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας σε διαβαθμισμένες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της δράσης και αποφεύγονται οι πιθανές αρνητικές συνέπειες στην ασφάλεια της προμήθειας εισροών απαραίτητων για τη δράση.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις εν λόγω δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη από το Ταμείο.

6.  Οι αιτούντες υποβάλλουν όλες τις συναφείς πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας ▌. Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης μιας δράσης, πραγματοποιείται κάποια αλλαγή η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να θέσει υπό αμφισβήτηση τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, η σχετική νομική οντότητα ενημερώνει την Επιτροπή, η οποία αξιολογεί κατά πόσον εξακολουθούν να πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και εξετάζει τον ενδεχόμενο αντίκτυπο επί της χρηματοδότησης της δράσης.

7.  ▌

8.  ▌

9.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως υπεργολάβοι που συμμετέχουν σε δράση η οποία λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο νοούνται οι υπεργολάβοι με άμεση συμβατική σχέση με αποδέκτη, άλλοι υπεργολάβοι στους οποίους έχει κατανεμηθεί τουλάχιστον το 10 % του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της δράσης, και υπεργολάβοι οι οποίοι ενδέχεται να χρειαστούν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ▌προκειμένου να εκτελέσουν τη δράση, και οι οποίοι δεν είναι μέλη της κοινοπραξίας.

Άρθρο 11

Επιλέξιμες δράσεις

1.  Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι μόνον οι δράσεις που υλοποιούν τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 3.

2.  Το Ταμείο παρέχει στήριξη για δράσεις που καλύπτουν τόσο νέα αμυντικά προϊόντα και τεχνολογίες όσο και την αναβάθμιση υφιστάμενων προϊόντων και τεχνολογιών, εφόσον η χρήση προϋπαρχουσών πληροφοριών που απαιτούνται για την εκτέλεση των δράσεων αναβάθμισης δεν υπόκειται σε περιορισμό από μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας, άμεσα ή έμμεσα μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων νομικών οντοτήτων, κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατόν να υλοποιηθεί η δράση.

3.  Μια επιλέξιμη δράση αφορά μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α)  δραστηριότητες που αποσκοπούν στη δημιουργία, τη στήριξη και τη βελτίωση γνώσεων, προϊόντων και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων ανατρεπτικών τεχνολογιών, που μπορούν να προσφέρουν σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα της άμυνας·

β)  δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αύξηση της διαλειτουργικότητας και της ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς παραγωγής και ανταλλαγής δεδομένων, στην εκμάθηση κρίσιμων αμυντικών τεχνολογιών, στην ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού ή στην απόκτηση της δυνατότητας αποτελεσματικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων για αμυντικά προϊόντα και τεχνολογίες·

γ)  μελέτες, όπως μελέτες σκοπιμότητας για τη διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης νέων ή βελτιωμένων τεχνολογιών, προϊόντων, διεργασιών, υπηρεσιών και λύσεων·

δ)  σχεδιασμό ενός αμυντικού προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή τεχνολογίας, και προσδιορισμός των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις οποίες έχει αναπτυχθεί ο σχεδιασμός αυτός, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν την εκτέλεση τμηματικών δοκιμών για τη μείωση των κινδύνων σε βιομηχανικό ή αντιπροσωπευτικό περιβάλλον·

ε)  ανάπτυξη μοντέλου αμυντικού προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή τεχνολογίας που μπορεί να καταδείξει τις επιδόσεις του αντικειμένου σε επιχειρησιακό περιβάλλον (πρωτότυπο συστήματος)·

στ)  εκτέλεση δοκιμών για ένα αμυντικό προϊόν, υλικό ή άυλο στοιχείο ή τεχνολογία·

ζ)  έγκριση αμυντικού προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή τεχνολογίας ▌·

η)  πιστοποίηση αμυντικού προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή τεχνολογίας ▌·

θ)  ανάπτυξη τεχνολογιών ή υλικού που αυξάνουν την αποδοτικότητα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών·

4.  Η δράση εκτελείται με συνεργασία στο πλαίσιο κοινοπραξίας τουλάχιστον τριών επιλέξιμων οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη ▌ή συνδεδεμένες χώρες. Τουλάχιστον τρεις από τις εν λόγω επιλέξιμες οντότητες, εγκατεστημένες σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ▌ή συνδεδεμένες χώρες δεν τελούν υπό τον άμεσο ή έμμεσο ▌έλεγχο της ίδιας οντότητας και δεν ελέγχουν η μία την άλλη, καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της δράσης.

5.  Η παράγραφος 4 δεν εφαρμόζεται σε δράσεις που αφορούν ανατρεπτικές τεχνολογίες για την άμυνα ή δράσεις που αναφέρονται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 3.

6.  Δράσεις για την ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών των οποίων η χρήση, η ανάπτυξη ή η παραγωγή απαγορεύεται από το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο δεν είναι επιλέξιμες.

Οι δράσεις για την ανάπτυξη φονικών αυτόνομων όπλων χωρίς τη δυνατότητα ουσιώδους ανθρώπινου ελέγχου επί των αποφάσεων επιλογής και εμπλοκής κατά τη διενέργεια επιθέσεων κατά ανθρώπων επίσης δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο, με την επιφύλαξη της δυνατότητας χρηματοδότησης δράσεων για την ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και αντίμετρων για αμυντικούς σκοπούς.

Άρθρο 12

Διαδικασία επιλογής και χορήγησης

1.  Η ενωσιακή χρηματοδότηση χορηγείται έπειτα από προσκλήσεις υποβολής ανταγωνιστικών προτάσεων που προκηρύσσονται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Σε ορισμένες δεόντως δικαιολογημένες και εξαιρετικές περιστάσεις, η ενωσιακή χρηματοδότηση μπορεί επίσης να χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 195 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού.

2α.  Για τη χορήγηση χρηματοδότησης ▌, η Επιτροπή ενεργεί μέσω εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2.

Άρθρο 13

Κριτήρια χορήγησης

▌Κάθε πρόταση αξιολογείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α)  συνεισφορά στην αριστεία ή δυνατότητα ανατρεπτικής προόδου στον αμυντικό τομέα, ιδίως όταν αποδεικνύεται ότι τα αναμενόμενα αποτελέσματα της προτεινόμενης δράσης παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τα υφιστάμενα αμυντικά προϊόντα ή τεχνολογίες·

β)  συνεισφορά στην καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, ιδίως όταν αποδεικνύεται ότι η προτεινόμενη δράση περιλαμβάνει πρωτοποριακές ή καινοτόμες έννοιες και προσεγγίσεις, νέες ελπιδοφόρες μελλοντικές τεχνολογικές βελτιώσεις ή εφαρμογή τεχνολογιών ή εννοιών που δεν εφαρμόζονταν έως τότε στον αμυντικό τομέα, αποφεύγοντας παράλληλα την περιττή αλληλεπικάλυψη·

γ)  συνεισφορά στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, αποδεικνύοντας ότι η προτεινόμενη δράση επιφέρει αποδεδειγμένα θετική ισορροπία μεταξύ της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του κόστους, δημιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες στην αγορά σε ολόκληρη την Ένωση και πέραν αυτής και επιταχύνοντας την ανάπτυξη των εταιρειών σε ολόκληρη την Ένωση·

δ)  συνεισφορά στην αυτονομία της ευρωπαϊκής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης στον τομέα της άμυνας, μεταξύ άλλων μέσω του περιορισμού της εξάρτησης από πηγές εκτός ΕΕ και της ενίσχυσης της ασφάλειας του εφοδιασμού, καθώς και στα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης σύμφωνα με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 ▌·

ε)  συνεισφορά στη δημιουργία νέων διασυνοριακών συνεργασιών μεταξύ νομικών οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες σε κράτη μέλη ή σε συνδεδεμένες χώρες, ιδίως για ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης με ουσιαστική συμμετοχή στη δράση, ως αποδέκτες, υπεργολάβοι ή ως άλλες οντότητες στην αλυσίδα εφοδιασμού και οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε κράτη μέλη ▌ή συνδεδεμένες χώρες διαφορετικές από εκείνες στις οποίες είναι εγκατεστημένες οι οντότητες της κοινοπραξίας που δεν είναι ΜΜΕ ή επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης·

στ)  ποιότητα και αποδοτικότητα της υλοποίησης της δράσης.

Άρθρο 14

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

1.  Το Ταμείο ▌χρηματοδοτεί έως και το 100 % των επιλέξιμων δαπανών μιας δραστηριότητας που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3, με την επιφύλαξη του άρθρου 190 του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1:

α)  για τις δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο ε), η χρηματοδοτική συνδρομή του Ταμείου δεν υπερβαίνει το 20 % των επιλέξιμων δαπανών ▌,

β)  για τις δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχεία στ) έως η), η χρηματοδοτική συνδρομή του Ταμείου δεν υπερβαίνει το 80 % των επιλέξιμων δαπανών ▌.

3.  Τα ποσοστά χρηματοδότησης των δράσεων ανάπτυξης αυξάνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  μια δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας που έχει θεσπιστεί με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2315 του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2017, δικαιούται ποσοστό χρηματοδότησης αυξημένο κατά 10 επιπλέον εκατοστιαίες μονάδες·

β)  μια δραστηριότητα δύναται να επωφεληθεί από αυξημένο ποσοστό χρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, όταν τουλάχιστον το 10 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της δραστηριότητας κατανέμεται σε ΜΜΕ οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος ή σε συνδεδεμένη χώρα και οι οποίες συμμετέχουν στη δραστηριότητα ως αποδέκτες, υπεργολάβοι ή ως οντότητες στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Το ποσοστό χρηματοδότησης δύναται να αυξηθεί κατά αριθμό εκατοστιαίων μονάδων ισοδύναμο με το ποσοστό των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της δραστηριότητας το οποίο διατίθεται σε ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες σε κράτη μέλη ή σε συνδεδεμένες χώρες στις οποίες είναι εγκατεστημένοι οι αποδέκτες που δεν είναι ΜΜΕ, και οι οποίες συμμετέχουν στη δραστηριότητα ως αποδέκτες, ως υπεργολάβοι ή ως οντότητες στην αλυσίδα εφοδιασμού, έως 5 εκατοστιαίες μονάδες επιπλέον.

Το ποσοστό χρηματοδότησης δύναται να αυξηθεί κατά αριθμό εκατοστιαίων μονάδων ισοδύναμο με το διπλάσιο του ποσοστού των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της δραστηριότητας το οποίο διατίθεται σε ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες σε κράτη μέλη ή σε συνδεδεμένες χώρες πλην εκείνων στις οποίες είναι εγκατεστημένοι οι αποδέκτες που δεν είναι ΜΜΕ, και οι οποίες συμμετέχουν στη δραστηριότητα ως αποδέκτες, ως υπεργολάβοι ή ως οντότητες στην αλυσίδα εφοδιασμού·

γ)  μια δραστηριότητα δύναται να επωφεληθεί από ποσοστό χρηματοδότησης αυξημένο κατά 10 επιπλέον εκατοστιαίες μονάδες, όταν το 15 % τουλάχιστον των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της δραστηριότητας διατίθεται σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης εγκατεστημένες στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα.

δ)  η συνολική αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης μιας δραστηριότητας δεν υπερβαίνει τις 35 εκατοστιαίες μονάδες.

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης που παρέχεται στο πλαίσιο του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων ποσοστών χρηματοδότησης, δεν καλύπτει πάνω από το 100 % των επιλέξιμων δαπανών της δράσης.

Άρθρο 15

Χρηματοδοτική ικανότητα

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο ▌198 ▌του δημοσιονομικού κανονισμού:

α)  η χρηματοδοτική ικανότητα επαληθεύεται μόνο για τον συντονιστή και μόνον όταν το ποσό της χρηματοδότησης που ζητείται από την Ένωση είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 500 000 EUR. Ωστόσο, εάν υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες για τη χρηματοδοτική ικανότητα, η Επιτροπή επαληθεύει τη χρηματοδοτική ικανότητα και άλλων αιτούντων ή των συντονιστών ακόμα και σε περιπτώσεις κάτω από το όριο που αναφέρεται στην πρώτη περίοδο·

β)  η χρηματοδοτική ικανότητα δεν επαληθεύεται για νομικές οντότητες τη βιωσιμότητα των οποίων εγγυώνται οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών·

γ)  εάν η χρηματοδοτική ικανότητα είναι διαρθρωτικά εγγυημένη από άλλη νομική οντότητα, τότε επαληθεύεται η χρηματοδοτική ικανότητα της τελευταίας.

Άρθρο 16

Έμμεσες δαπάνες

1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 181 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες προσδιορίζονται με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 25 % επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών, εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων δαπανών για υπεργολαβίες και χρηματοδοτική στήριξη σε τρίτους και κάθε μοναδιαίας δαπάνης ή κατ’ αποκοπή ποσού που περιλαμβάνει έμμεσες δαπάνες.

2.  Εναλλακτικά, οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες ▌μπορούν να προσδιορίζονται σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης του αποδέκτη με βάση τις πραγματικές έμμεσες δαπάνες, εφόσον οι εν λόγω πρακτικές κοστολόγησης είναι αποδεκτές από τις εθνικές αρχές για παρόμοιες δραστηριότητες στον τομέα της άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο ▌185 ▌του δημοσιονομικού κανονισμού και κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

Άρθρο 17

Χρήση ενιαίου εφάπαξ ποσού ή συνεισφοράς που δεν συνδέεται με δαπάνες

1.  Όταν η ενωσιακή επιχορήγηση συγχρηματοδοτεί λιγότερο από το 50 % του συνολικού κόστους της δράσης, η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί:

α)  συνεισφορά που δεν σχετίζεται με τις δαπάνες κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο ▌180 παράγραφος 3 ▌του δημοσιονομικού κανονισμού η οποία βασίζεται στην επίτευξη αποτελεσμάτων που υπολογίζονται ως προς τα ορόσημα που έχουν οριστεί εκ των προτέρων ή μέσω δεικτών επιδόσεων· ή

β)  ενιαίο εφάπαξ ποσό κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο ▌182 ▌του δημοσιονομικού κανονισμού το οποίο βασίζεται στον προσωρινό προϋπολογισμό της δράσης που έχει ήδη εγκριθεί από τις εθνικές αρχές των συγχρηματοδοτούντων κρατών μελών και συνδεδεμένων χωρών.

2.  Στο εφάπαξ ποσό περιλαμβάνονται οι έμμεσες δαπάνες.

Άρθρο 18

Προεμπορικές προμήθειες

1.  Η Ένωση μπορεί να υποστηρίζει προεμπορικές προμήθειες μέσω της χορήγησης επιχορήγησης σε αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς όπως ορίζονται στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ(15), 2014/25/ΕΕ(16) και 2009/81/ΕΚ(17) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που αναθέτουν από κοινού συμβάσεις για υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας ή συντονίζουν τις διαδικασίες προμηθειών τους.

2.  Οι διαδικασίες προμήθειας:

α)  συνάδουν με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

β)  μπορούν να επιτρέπουν την ανάθεση περισσότερων της μίας συμβάσεων στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας («πολυπορισμός»)·

γ)  προβλέπουν την ανάθεση των συμβάσεων στην ή στις οικονομικώς πιο συμφέρουσες προσφορές, διασφαλίζοντας παράλληλα την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων.

Άρθρο 19

Ταμείο εγγυήσεων

Οι συνεισφορές σε μηχανισμό αλληλασφάλισης μπορούν να καλύπτουν τον κίνδυνο που συνδέεται με την είσπραξη των χρηματικών ποσών που οφείλονται από δικαιούχους, και θεωρούνται επαρκής εγγύηση βάσει του δημοσιονομικού κανονισμού. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του [άρθρου Χ] του κανονισμού XXX [διαδόχου του κανονισμού για το Ταμείο εγγυήσεων].

Άρθρο 20

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για προμήθειες και βραβεία

1.  Τα άρθρα 10 και 11 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στα βραβεία.

2.  Το άρθρο 10, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 176 του δημοσιονομικού κανονισμού, και το άρθρο 11 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για την προμήθεια των μελετών που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο γ).

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Άρθρο 22

Κυριότητα επί των αποτελεσμάτων των δράσεων έρευνας

1.  Τα αποτελέσματα των δράσεων έρευνας που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο ανήκουν στους αποδέκτες που τα έχουν παραγάγει. Στην περίπτωση που περισσότερες νομικές οντότητες παράγουν από κοινού αποτελέσματα και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι επιμέρους συνεισφορές τους ή δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν αυτά τα κοινά αποτελέσματα, οι νομικές οντότητες έχουν συγκυριότητα επί των αποτελεσμάτων. Οι συγκύριοι συνάπτουν συμφωνία όσον αφορά την κατανομή και τους όρους άσκησης αυτής της συγκυριότητας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, εάν η στήριξη της Ένωσης παρέχεται υπό τη μορφή δημόσιων συμβάσεων, τα αποτελέσματα δράσεων έρευνας που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο ανήκουν στην Ένωση. Τα κράτη μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες έχουν δικαιώματα πρόσβασης στα αποτελέσματα, δωρεάν, κατόπιν γραπτού αιτήματός τους.

3.  Τα αποτελέσματα των δράσεων έρευνας που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε έλεγχο ή περιορισμό από μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή από οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας, άμεσα ή έμμεσα, μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων νομικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης μεταφοράς τεχνολογίας.

4.  Όσον αφορά τα αποτελέσματα που παράγουν οι αποδέκτες μέσω δράσεων που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο και με την επιφύλαξη της παραγράφου 8α του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή ενημερώνεται εκ των προτέρων σχετικά με οποιαδήποτε μεταβίβαση κυριότητας ή χορήγηση αποκλειστικής άδειας σε μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή σε οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας. Εάν η μεταβίβαση κυριότητας αντίκειται στα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης και των κρατών μελών της ή στους σκοπούς του παρόντος κανονισμού όπως ορίζονται στο άρθρο 3, η χρηματοδότηση που χορηγήθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου επιστρέφεται.

5.  Οι εθνικές αρχές των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών έχουν δικαιώματα πρόσβασης στην ειδική έκθεση κάθε δράσης έρευνας που έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ένωση. Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης παραχωρούνται ατελώς και μεταβιβάζονται από την Επιτροπή στα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες, αφού διασφαλιστεί η εφαρμογή κατάλληλων υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας.

6.  Οι εθνικές αρχές των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών χρησιμοποιούν την ειδική έκθεση αποκλειστικά για σκοπούς σχετικούς με τη χρήση από ή για λογαριασμό των ενόπλων δυνάμεων ή των δυνάμεων ασφάλειας ή συλλογής πληροφοριών τους, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των προγραμμάτων συνεργασίας τους. Η εν λόγω χρήση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μελέτη, την αξιολόγηση, την εκτίμηση, την έρευνα, τον σχεδιασμό ▌και την αποδοχή και πιστοποίηση προϊόντων, τη λειτουργία, την κατάρτιση και τη διάθεση ▌, καθώς και την αξιολόγηση και τη σύνταξη τεχνικών απαιτήσεων για τις συμβάσεις προμήθειας.

7.  Οι αποδέκτες παραχωρούν ατελώς στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης δικαιώματα πρόσβασης στα αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο, για τους δεόντως αιτιολογημένους σκοπούς ανάπτυξης, εφαρμογής και παρακολούθησης υφιστάμενων πολιτικών ή προγραμμάτων της Ένωσης στους τομείς αρμοδιότητάς τους. Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης περιορίζονται σε μη εμπορική και μη ανταγωνιστική χρήση.

8.  Στις συμφωνίες χρηματοδότησης και στις συμβάσεις για προεμπορικές προμήθειες προβλέπονται ειδικές διατάξεις όσον αφορά την κυριότητα, τα δικαιώματα πρόσβασης και τις άδειες, με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης αφομοίωσης των αποτελεσμάτων και την αποφυγή κάθε αθέμιτου πλεονεκτήματος. Οι αναθέτουσες αρχές έχουν τουλάχιστον δικαιώματα ατελούς πρόσβασης στα αποτελέσματα για ίδια χρήση και έχουν επίσης το δικαίωμα να παραχωρούν, ή να απαιτούν από τους αποδέκτες να παραχωρήσουν, μη αποκλειστικές άδειες σε τρίτους με σκοπό την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων υπό θεμιτές και εύλογες προϋποθέσεις, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω χορήγησης άδειας. Όλα τα κράτη μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες έχουν ατελή πρόσβαση στην ειδική έκθεση. Σε περίπτωση που κάποιος ανάδοχος δεν εκμεταλλευτεί εμπορικά τα αποτελέσματα μέσα σε δεδομένο χρονικό διάστημα μετά την προεμπορική προμήθεια όπως ορίζεται στη σύμβαση, μεταβιβάζει στις αναθέτουσες αρχές κάθε δικαίωμά του κυριότητας επί των αποτελεσμάτων.

8α.  Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν θίγουν την εξαγωγή προϊόντων, εξοπλισμού ή τεχνολογιών που ενσωματώνουν αποτελέσματα ερευνητικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο, και δεν θίγουν τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών όσον αφορά την πολιτική τους σε σχέση με την εξαγωγή προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας.

8β.   Οποιαδήποτε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες, που πολυμερώς ή στο πλαίσιο οργανισμού της Ένωσης, έχουν από κοινού συνάψει μία ή περισσότερες συμβάσεις με έναν ή περισσότερους αποδέκτες για να αναπτύξουν περαιτέρω από κοινού αποτελέσματα ερευνητικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται από το Ταμείο, απολαύουν δικαιωμάτων πρόσβασης στα εν λόγω αποτελέσματα που ανήκουν σε αυτούς τους αποδέκτες και τα οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης ή των συμβάσεων. Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης χορηγούνται ατελώς και υπό ορισμένες προϋποθέσεις με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό της σύμβασης ή των συμβάσεων και ότι υφίστανται οι αρμόζουσες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 23

Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας για δράσεις ανάπτυξης

1.  Η κοινοπραξία αποδεικνύει ότι οι εναπομείνασες δαπάνες δραστηριότητας οι οποίες δεν καλύπτονται από την ενωσιακή στήριξη θα καλύπτονται από άλλα μέσα χρηματοδότησης, όπως τις συνεισφορές των κρατών μελών ▌ή των συνδεδεμένων χωρών ή τη συγχρηματοδότηση από νομικές οντότητες.

2.  Οι δραστηριότητες του άρθρου 11 παράγραφος 3 στοιχείο δ) βασίζονται σε εναρμονισμένες απαιτήσεις ικανοτήτων που έχουν καθοριστεί από κοινού από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες.

3.  Όσον αφορά τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχεία ε) έως η), η κοινοπραξία αποδεικνύει με έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις εθνικές αρχές ότι:

α)  τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ▌ή συνδεδεμένες χώρες προτίθενται να προμηθευτούν το τελικό προϊόν ή να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία με συντονισμένο τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω ομαδοποιημένων προμηθειών κατά περίπτωση·

β)  η δραστηριότητα βασίζεται σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα κράτη μέλη ▌ή τις συνδεδεμένες χώρες που πρόκειται να συγχρηματοδοτήσουν τη δράση ή σκοπεύουν να προμηθευτούν από κοινού το τελικό προϊόν ή να χρησιμοποιήσουν από κοινού την τεχνολογία.

Άρθρο 24

Πρόσθετα κριτήρια χορήγησης για δράσεις ανάπτυξης

Το πρόγραμμα εργασίας ▌, εκτός από τα κριτήρια χορήγησης που αναφέρονται στο άρθρο 13, ▌λαμβάνει επίσης υπόψη τα εξής:

α)  τη συμβολή στην αύξηση της αποδοτικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας και των δυνατοτήτων για συνέργειες στο πλαίσιο των διαδικασιών προμήθειας, συντήρησης και διάθεσης·

β)   τη συμβολή στην περαιτέρω ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας σε ολόκληρη την Ένωση μέσω της κατάδειξης από τους αποδέκτες ότι τα κράτη μέλη σκοπεύουν να χρησιμοποιούν, να κατέχουν ή να συντηρούν από κοινού το τελικό προϊόν ή την τεχνολογία με συντονισμένο τρόπο.

Άρθρο 25

Κυριότητα επί των αποτελεσμάτων των δράσεων ανάπτυξης

1.  Η Ένωση δεν έχει την κυριότητα των προϊόντων ή των τεχνολογιών που προκύπτουν από δράσεις ανάπτυξης που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο, ούτε έχει τυχόν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των αποτελεσμάτων των εν λόγω δράσεων.

2.  Τα αποτελέσματα των δράσεων που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε έλεγχο ή περιορισμό από μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες ή από οντότητες μη συνδεδεμένων τρίτων χωρών, άμεσα ή έμμεσα, μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων νομικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης μεταφοράς τεχνολογίας.

2α.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών όσον αφορά την πολιτική σε σχέση με την εξαγωγή προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας.

3.  Όσον αφορά τα αποτελέσματα που παράγουν οι αποδέκτες μέσω δράσεων που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή ενημερώνεται εκ των προτέρων σχετικά με οποιαδήποτε μεταβίβαση κυριότητας σε μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες ή σε οντότητες μη συνδεδεμένων τρίτων χωρών. Εάν η μεταβίβαση κυριότητας αντίκειται στα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης και των κρατών μελών της ή στους σκοπούς όπως ορίζονται στο άρθρο 3, η χρηματοδότηση που χορηγήθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου επιστρέφεται.

4.  Εάν η ενωσιακή βοήθεια παρέχεται με τη μορφή δημόσιας προμήθειας για μελέτη, ▌τα κράτη μέλη ▌ή οι συνδεδεμένες χώρες έχουν το δικαίωμα να λάβουν, δωρεάν, μη αποκλειστική άδεια για χρήση της μελέτης κατόπιν γραπτού αιτήματός τους.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27

Προγράμματα εργασίας

1.  Το Ταμείο υλοποιείται μέσω ετήσιων ▌προγραμμάτων εργασίας τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα προγράμματα εργασίας καθορίζουν, κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που προορίζεται για συνδυαστικές πράξεις. Τα προγράμματα εργασίας καθορίζουν τον συνολικό προϋπολογισμό που προορίζεται για τη διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ.

2.  Η Επιτροπή εγκρίνει τα προγράμματα εργασίας μέσω εκτελεστικών πράξεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2.

3.  Τα προγράμματα εργασίας ορίζουν λεπτομερώς τα θέματα έρευνας και τις κατηγορίες δράσεων που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο. Οι κατηγορίες αυτές ευθυγραμμίζονται με τις αμυντικές προτεραιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3.

Με εξαίρεση το μέρος του προγράμματος εργασίας που αφορά τις ανατρεπτικές τεχνολογίες για αμυντικές εφαρμογές, τα εν λόγω θέματα έρευνας και κατηγορίες δράσεων καλύπτουν προϊόντα και τεχνολογίες στους ακόλουθους τομείς:

α)  προετοιμασία, προστασία, ανάπτυξη και βιωσιμότητα·

β)  διαχείριση πληροφοριών και υπεροχή στην πληροφόρηση, και διοίκηση, έλεγχος, επικοινωνία, υπολογιστές, συλλογή πληροφοριών, εποπτεία και αναγνώριση (C4ISR), κυβερνοάμυνα και κυβερνοασφάλεια· και

γ)  εμπλοκή και επενεργητές.

4.  Τα προγράμματα εργασίας περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, λειτουργικές απαιτήσεις και προσδιορίζουν τη μορφή της χρηματοδότησης της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 8, χωρίς να εμποδίζουν τον ανταγωνισμό στο επίπεδο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

Η μετάβαση αποτελεσμάτων ερευνητικών δράσεων προστιθέμενης αξίας οι οποίες ήδη λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο, στη φάση ανάπτυξης μπορεί επίσης να λαμβάνεται υπόψη στα προγράμματα εργασίας.

Άρθρο 28

Επιτροπή

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας καλείται να συμβάλλει με τις απόψεις και την εμπειρογνωσία του ως παρατηρητής. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης καλείται επίσης να παρίσταται.

Η επιτροπή συνέρχεται επίσης σε ειδικές συνθέσεις, μεταξύ άλλων προκειμένου να συζητήσει αμυντικά θέματα και θέματα ασφαλείας σχετικά με τις δράσεις στο πλαίσιο του Ταμείου.

2.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Στις περιπτώσεις που η επιτροπή δεν εκφέρει γνώμη, η Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 28a

Διαβούλευση με τον διαχειριστή έργου

Αν κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα διορίσει διαχειριστή έργου, η Επιτροπή συμβουλεύεται τον διαχειριστή έργου σχετικά με την πρόοδο της δράσης πριν από την εκτέλεση της πληρωμής.

Άρθρο 29

Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες

1.  Η Επιτροπή διορίζει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες οι οποίοι επικουρούν στη δεοντολογική ανάλυση του άρθρου 7 και στην αξιολόγηση προτάσεων σύμφωνα με το άρθρο ▌237 ▌του δημοσιονομικού κανονισμού. ▌

2.  Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες είναι πολίτες της Ένωσης από το ευρύτερο δυνατό φάσμα κρατών μελών, οι οποίοι ▌επιλέγονται βάσει προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απευθύνονται στα υπουργεία άμυνας και τις υπαγόμενες σε αυτά υπηρεσίες, άλλους συναφείς κυβερνητικούς φορείς, ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, επαγγελματικές ενώσεις ή επιχειρήσεις του αμυντικού τομέα με σκοπό την κατάρτιση καταλόγου εμπειρογνωμόνων. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο ▌237 ▌του δημοσιονομικού κανονισμού, ο εν λόγω κατάλογος δεν δημοσιοποιείται.

3.  Τα διαπιστευτήρια ασφαλείας των διορισμένων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων επικυρώνονται από το αντίστοιχο κράτος μέλος.

4.  Η επιτροπή του άρθρου 28 ενημερώνεται ετησίως σχετικά με τον κατάλογο των εμπειρογνωμόνων, για λόγους διαφάνειας όσον αφορά τα διαπιστευτήρια ασφαλείας των εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή εξασφαλίζει επίσης ότι οι εμπειρογνώμονες δεν προχωρούν σε κρίση, δεν παρέχουν συμβουλές και δεν προσφέρουν τη βοήθειά τους σε θέματα σχετικά με τα οποία αντιμετωπίζουν σύγκρουση συμφερόντων.

5.  Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες επιλέγονται με βάση τις δεξιότητες, την πείρα και τις γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται.

Άρθρο 30

Εφαρμογή των κανόνων για τις διαβαθμισμένες πληροφορίες

1.  Εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού:

α)  κάθε κράτος μέλος ▌εξασφαλίζει ότι ▌προσφέρει βαθμό προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισοδύναμο με εκείνον που παρέχουν ▌οι κανόνες ασφαλείας του Συμβουλίου που καθορίζονται στα παραρτήματα της απόφασης 2013/488/ΕΕ(18)·

α1)  η Επιτροπή προστατεύει τις διαβαθμισμένες πληροφορίες σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας που παρατίθενται στην απόφαση (ΕΚ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ·

γ)  φυσικά πρόσωπα που διαμένουν σε ▌τρίτες χώρες και νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε ▌τρίτες χώρες δύνανται να χειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ σχετικά με το Ταμείο μόνο αν τα εν λόγω πρόσωπα υπόκεινται, στις χώρες αυτές, σε κανονιστικές ρυθμίσεις για την ασφάλεια που εξασφαλίζουν βαθμό προστασίας τουλάχιστον ισοδύναμο με εκείνον που εξασφαλίζουν οι κανόνες ασφαλείας της Επιτροπής που καθορίζονται στην απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444, και οι κανόνες ασφαλείας του Συμβουλίου που καθορίζονται στην απόφαση 2013/488/ΕΕ·

γ1)   η ισοδυναμία των κανονιστικών ρυθμίσεων για την ασφάλεια που εφαρμόζονται σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό καθορίζεται σε συμφωνία για την ασφάλεια των πληροφοριών —συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των ζητημάτων βιομηχανικής ασφάλειας—, η οποία συνάπτεται μεταξύ της Ένωσης και της εν λόγω τρίτης χώρας ή του εν λόγω διεθνούς οργανισμού σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 218 ΣΛΕΕ και λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 13 της απόφασης 2013/488/ΕΕ·

δ)  με την επιφύλαξη του άρθρου 13 της απόφασης 2013/488/ΕΕ και των κανόνων της απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 που διέπουν τον τομέα της βιομηχανικής ασφάλειας, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό είναι δυνατόν να επιτραπεί πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν κρίνεται κατά περίπτωση απαραίτητο, ανάλογα με τη φύση και το περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών, την ανάγκη του παραλήπτη να αποκτήσει σχετική γνώση και τον βαθμό ωφέλειας για την Ένωση.

2.  Όταν οι δράσεις ενέχουν, απαιτούν ▌ή περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες, ο οικείος φορέας χρηματοδότησης διευκρινίζει στα έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ή των προσφορών τα μέτρα και τις απαιτήσεις που είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας των εν λόγω πληροφοριών.

3.  Η Επιτροπή καθιερώνει ασφαλές σύστημα ανταλλαγής για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή ευαίσθητων και διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών και, ανάλογα με την περίπτωση, με τους αιτούντες και τους αποδέκτες. Το σύστημα λαμβάνει υπόψη τις εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις των κρατών μελών για την ασφάλεια.

4.  Η αρχική προέλευση διαβαθμισμένων νέων πληροφοριών που παράγονται κατά την υλοποίηση δράσης έρευνας ή ανάπτυξης αποφασίζεται από τα κράτη μέλη στο έδαφος των οποίων είναι εγκατεστημένοι οι αποδέκτες. Για τον σκοπό αυτό, τα εν λόγω κράτη μέλη μπορούν να καταλήξουν σε ένα ειδικό πλαίσιο ασφάλειας για την προστασία και τον χειρισμό των διαβαθμισμένων πληροφοριών που αφορούν τη δράση, και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Το εν λόγω πλαίσιο ασφάλειας δεν θίγει τη δυνατότητα της Επιτροπής να έχει πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες για την υλοποίηση της δράσης.

Εάν δεν θεσπιστεί ειδικό πλαίσιο ασφάλειας από τα εν λόγω κράτη μέλη, η Επιτροπή καθορίζει το πλαίσιο ασφάλειας της δράσης σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής.

Το εφαρμοστέο πλαίσιο ασφάλειας για τη δράση πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή το αργότερο πριν από την υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης ή της σύμβασης.

Άρθρο 31

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.  Στο παράρτημα παρατίθενται οι δείκτες βάσει των οποίων θα παρακολουθείται η υλοποίηση και η πρόοδος του Ταμείου ως προς την επίτευξη των γενικών και των ειδικών σκοπών που καθορίζονται στο άρθρο 3.

2.  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του Ταμείου όσον αφορά την επίτευξη των σκοπών του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 για την τροποποίηση του παραρτήματος, προκειμένου να επανεξετάσει ή να συμπληρώσει τους δείκτες, όταν κρίνεται αναγκαίο, και να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.

3.  Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την υλοποίηση του Ταμείου και υποβάλλει ετησίως έκθεση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον τρόπο αξιοποίησης των διδαγμάτων που εντοπίστηκαν και αντλήθηκαν από το EDIDP και την PADR, κατά την υλοποίηση του Ταμείου. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θεσπίζει τις αναγκαίες ρυθμίσεις παρακολούθησης.

4.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Ταμείου και των σχετικών αποτελεσμάτων συλλέγονται αποτελεσματικά, αποδοτικά και έγκαιρα. Για τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται στους αποδέκτες των ενωσιακών πόρων αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων.

Άρθρο 32

Αξιολόγηση του Ταμείου

1.  Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται έγκαιρα, ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του Ταμείου διενεργείται αφού συγκεντρωθούν επαρκείς πληροφορίες για την υλοποίησή του ▌, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη μετά την έναρξη της υλοποίησής του. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει ιδίως αξιολόγηση της διακυβέρνησης του Ταμείου, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, την εφαρμογή των διαδικασιών ηθικής κρίσης που αναφέρονται στο άρθρο 7 και των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από το EDIDP και την PADR, τα ποσοστά υλοποίησης, τα αποτελέσματα της ανάθεσης έργων, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου συμμετοχής ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης και του βαθμού διασυνοριακής συμμετοχής τους, τα ποσοστά επιστροφής έμμεσων δαπανών, όπως ορίζονται στο άρθρο 16, τα ποσά που διατίθενται σε ανατρεπτικές τεχνολογίες στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, και τη χρηματοδότηση που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 195 του δημοσιονομικού κανονισμού, έως τις 31 Ιουλίου 2024. Η ενδιάμεση αξιολόγηση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις χώρες προέλευσης των αποδεκτών, τον αριθμό των χωρών που συμμετέχουν στα επιμέρους έργα και, όπου είναι δυνατόν, την κατανομή των παραγόμενων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλλει προτάσεις για τυχόν σκόπιμες τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού.

3.  Στο τέλος της περιόδου υλοποίησης, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη μετά την 31η Δεκεμβρίου 2027, διενεργείται από την Επιτροπή τελική αξιολόγηση της υλοποίησης του Ταμείου. Η τελική έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της υλοποίησης και —στο μέτρο του δυνατού, δεδομένου του χρονοδιαγράμματος— τον αντίκτυπο του Ταμείου. Η έκθεση, η οποία βασίζεται σε σχετικές διαβουλεύσεις των κρατών μελών, των συνδεδεμένων χωρών και των βασικών ενδιαφερόμενων μερών, αξιολογεί κυρίως την πρόοδο που έχει συντελεστεί προς την επίτευξη των σκοπών που καθορίζονται στο άρθρο 3. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στον προσδιορισμό των τομέων στους οποίους η Ένωση εξαρτάται από τρίτες χώρες για την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών. Αναλύει επίσης τη διασυνοριακή συμμετοχή, μεταξύ άλλων των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε έργα που εκτελούνται στο πλαίσιο του Ταμείου, καθώς και την ενσωμάτωση των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην παγκόσμια αξιακή αλυσίδα και τη συνεισφορά του Ταμείου για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που προσδιορίζονται στο σχέδιο ανάπτυξης δυνατοτήτων. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις χώρες καταγωγής των αποδεκτών και, όπου είναι δυνατόν, την κατανομή των παραγόμενων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Άρθρο 33

Έλεγχοι

Οι έλεγχοι σχετικά με τη χρήση της ενωσιακής συνεισφοράς οι οποίοι διενεργούνται από πρόσωπα ή οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και άλλων εκτός εκείνων που ενεργούν κατ’ εντολή των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, αποτελούν τη βάση της συνολικής εξασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο ▌127 ▌του δημοσιονομικού κανονισμού. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τους λογαριασμούς του συνόλου των εσόδων και των εξόδων της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 287 ΣΛΕΕ.

Άρθρο 34

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

Όταν τρίτη χώρα συμμετέχει στο Ταμείο βάσει απόφασης δυνάμει διεθνούς συμφωνίας ή δυνάμει οποιασδήποτε άλλης νομικής πράξης, η τρίτη χώρα παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και την απαιτούμενη πρόσβαση στον αρμόδιο διατάκτη, στην ▌OLAF ▌και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να ασκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους με ολοκληρωμένο τρόπο. Ως προς την OLAF, τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν το δικαίωμα διενέργειας ερευνών, μεταξύ άλλων και με επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις, που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης ▌.

Άρθρο 35

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού. Η δυνατότητα δημοσίευσης επιστημονικών εργασιών βασισμένων στα αποτελέσματα δράσεων έρευνας ρυθμίζεται στη συμφωνία χρηματοδότησης.

2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με το Ταμείο, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο Ταμείο συνεισφέρουν επίσης στην επικοινωνία ▌σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους σκοπούς του άρθρου 3.

2α.  Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο Ταμείο μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην οργάνωση δραστηριοτήτων διάδοσης, εκδηλώσεων εξεύρεσης εταίρων και δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, ιδίως με στόχο το άνοιγμα των αλυσίδων εφοδιασμού για την προώθηση της διασυνοριακής συμμετοχής των ΜΜΕ.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

1.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 31 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 31 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

3.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

4.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 37

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1092 (ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας) καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Άρθρο 38

Μεταβατικές διατάξεις

1.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη συνέχιση ή την τροποποίηση των οικείων δράσεων, μέχρι τη λήξη τους, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1092 και της προπαρασκευαστικής δράσης για την έρευνα στον τομέα της άμυνας, που εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις οικείες δράσεις μέχρι τη λήξη τους, καθώς και στα αποτελέσματά τους.

2.  Τα χρηματοδοτικά κονδύλια του Ταμείου μπορούν επίσης να καλύπτουν τις δαπάνες τεχνικής και διοικητικής συνδρομής που είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστεί η μετάβαση μεταξύ του Ταμείου και των μέτρων που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τα πρόδρομα προγράμματά του, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας και την προπαρασκευαστική δράση για την έρευνα στον τομέα της άμυνας.

3.  Αν κριθεί αναγκαίο, μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό πιστώσεις για την περίοδο μετά το 2027 με σκοπό την κάλυψη των δαπανών που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, προκειμένου να καταστεί εφικτή η διαχείριση των δράσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Άρθρο 39

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ

Ειδικός σκοπός που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α):

Δείκτης 1 Συμμετέχοντες

Κριτήριο μέτρησης: Αριθμός εμπλεκόμενων νομικών οντοτήτων (υποδιαιρούμενων κατά μέγεθος, είδος και εθνικότητα)

Δείκτης 2 Συνεργατική έρευνα

Κριτήριο μέτρησης:

2.1  Αριθμός και αξία των χρηματοδοτούμενων έργων

2.2  Διασυνοριακή συνεργασία: ποσοστό συμβάσεων που ανατέθηκαν σε ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, και αξία των συμβάσεων διασυνοριακής συνεργασίας

2.3  Ποσοστό αποδεκτών που δεν διενήργησαν ερευνητικές δραστηριότητες με αμυντικές εφαρμογές πριν από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου

Δείκτης 3 Προϊόντα καινοτομίας

Κριτήριο μέτρησης:

3.1   Αριθμός νέων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που προκύπτουν από έργα που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο

3.2  Συγκεντρωτική κατανομή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ΜΜΕ και νομικές οντότητες που δεν είναι ούτε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης ούτε ΜΜΕ

3.3  Συγκεντρωτική κατανομή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ανά κράτος μέλος

Ειδικός σκοπός που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β):

Δείκτης 4 Συνεργατική ανάπτυξη δυνατοτήτων

Κριτήριο μέτρησης: Αριθμός και αξία των χρηματοδοτούμενων δράσεων προς αντιμετώπιση των ελλείψεων δυνατοτήτων που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης δυνατοτήτων

Δείκτης 4 Συνεχής στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου έρευνας και ανάπτυξης

Κριτήριο μέτρησης: Η υποκείμενη παρουσία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή αποτελεσμάτων που προέκυψαν σε προηγουμένως υποστηριζόμενες δράσεις

Δείκτης 5: Δημιουργία/στήριξη θέσεων εργασίας:

Κριτήριο μέτρησης: Αριθμός των εργαζομένων στην έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας ανά κράτος μέλος, οι οποίοι λαμβάνουν στήριξη

(1)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019. Το κείμενο που εμφανίζεται με γκρίζα σκίαση δεν έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο των διοργανικών διαπραγματεύσεων.
(2) Οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1). Οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας (ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76).
(3) Απόφαση 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1).
(4) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018).
(5) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1092 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης (ΕΕ L 200 της 7.8.2018, σ. 30).
(6) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(7) Παραπομπή προς επικαιροποίηση: ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1. Η συμφωνία είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2013:373:TOC
(8) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(9) Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).
(10) Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
(11) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).
(12) Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
(13) Οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1).
(14) Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).
(15) Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
(16) Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).
(17) Οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76).
(18) ΕΕ L 274 της 15.10.2013, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου