Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0254(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0412/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0412/2018

Díospóireachtaí :

PV 11/12/2018 - 22
CRE 11/12/2018 - 22
PV 17/04/2019 - 23
CRE 17/04/2019 - 23

Vótaí :

PV 12/12/2018 - 19.1
CRE 12/12/2018 - 19.1
PV 18/04/2019 - 10.10
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0516
P8_TA(2019)0430

Téacsanna atá glactha
PDF 288kWORD 105k
Déardaoin, 18 Aibreán 2019 - Strasbourg Eagrán deiridh
An Ciste Eorpach Cosanta ***I
P8_TA(2019)0430A8-0412/2018
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ciste Eorpach Cosanta (COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

(An gnáthnós Imeachta Reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0476),

–  ag féachaint d’Airteagail 294(2), 173(3), 182(4) agus 183 agus don dara mír d’Airteagal 188 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0268/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 12 Nollaig 2018(1),

–  ag féachaint don litir óna hUachtarán chuig cathaoirligh na gcoistí an 25 Eanáir 2019, ina dtugtar cuntas ar chur chuige na Parlaiminte maidir le cláir earnála sa Chreat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) iar-2020,

–  ag féachaint don litir ón gComhairle chuig Uachtarán Pharlaimint na hEorpa an 1 Aibreán 2019 lena ndeimhnítear an tuiscint choiteann ar tháinig na comhreachtóirí uirthi le linn na caibidlíochta,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh agus do na tuairimí ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtraí, ón gCoiste um Buiséid agus ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra (A8-0412/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo(2);

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1)IO C 110, 22.3.2019, lch. 75.
(2)Tá an seasamh seo ag gabháil in ionad na leasuithe a glacadh an 12 Nollaig 2018 (Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0516).


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 18 Aibreán 2019 d’fhonn go nglacfaí Rialachán (AE) .../... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ciste Eorpach Cosanta
P8_TC1-COD(2018)0254

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagail 173(3), 182(4), 183, agus an dara mír d’Airteagal 188 de,

ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa,

ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(1),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(-1b)  Tá athrú as cuimse tagtha ar chomhthéacs geopholaitiúil an Aontais le deich mbliana anuas. Tá an staid i réigiúin chomharsanacha na hEorpa éagobhsaí agus tá ar an Aontas dul i ngleic le timpeallacht chasta dhúshlánach ina bhfuil bagairtí nua ag teacht chun cinn, amhail ionsaithe hibrideacha agus cibear-ionsaithe, mar aon le dúshláin thraidisiúnta a bheith ann arís. Sa chomhthéacs sin, is é an dearcadh atá ag saoránaigh na hEorpa agus ag a gceannairí polaitiúla gur gá níos mó a dhéanamh ar bhonn comhchoiteann i réimse na cosanta.

(-1c)  Is saintréithe d’earnáil na cosanta iad méadú a bheith ag teacht ar chostas trealaimh cosanta agus ardchostas taighde agus forbartha, rudaí a chuireann teorainn le seoladh clár nua cosanta agus a bhfuil tionchar díreach acu ar iomaíochas agus cumas nuálaíochta Bhonn Tionsclaíoch agus Teicneolaíoch na Cosanta Eorpaí. I bhfianaise an fhormhéadaithe sin ar chostais, ba cheart tacú ar leibhéal an Aontais le glúin nua mórchóras cosanta agus le teicneolaíochtaí nua cosanta chun comhar idir na Ballstáit a mhéadú maidir le hinfheistíochtaí i dtrealamh cosanta.

(1)  Sa Phlean Gníomhaíochta Eorpach um Chosaint, a glacadh an 30 Samhain 2016, gheall an Coimisiún go gcomhlánódh sé, go ngiarálfadh sé agus go gcomhdhlúthódh sé iarrachtaí comhoibríocha na mBallstát acmhainní cosanta teicneolaíocha agus tionsclaíocha a fhorbairt chun freagairt do dhúshláin slándála, agus go gcothódh sé tionscal cosanta Eorpach atá iomaíoch, nuálach agus éifeachtach ar fud an Aontais agus lasmuigh de, agus, sa chaoi sin, go dtacódh sé le margadh cosanta níos comhtháite a chruthú san Eoraip agus go ndéanfadh sé glacadh sa mhargadh inmheánach a chothú maidir le táirgí agus teicneolaíochtaí cosanta na hEorpa, agus, sa chaoi sin, go ndéanfadh sé neamhspleáchas ar fhoinsí neamh-AE a mhéadú. Bheartaigh sé go háirithe Ciste Eorpach Cosanta (an ‘Ciste’) a sheoladh chun tacú le hinfheistíochtaí sa taighde comhpháirteach agus i bhforbairt chomhpháirteach táirgí agus teicneolaíochtaí cosanta, lena gcothaítear sineirgí agus cost-éifeachtúlacht, agus chun ceannach agus cothabháil chomhpháirteach trealaimh cosanta a chur chun cinn i measc na mBallstát. Leis an gCiste, chomhlánófaí cistiú náisiúnta a úsáideadh cheana féin chun na críche sin agus ba cheart go dtabharfaí spreagadh do na Ballstáit dul i gcomhar le chéile agus tuilleadh infheistíochta a dhéanamh sa chosaint. Leis an gCiste, thacófaí leis an gcomhar le linn timthriall iomlán táirgí agus teicneolaíochtaí cosanta.

(2)  Leis an gCiste, rannchuideofaí le bonn Eorpach cosanta teicneolaíoch agus tionsclaíoch ▌atá láidir, iomaíoch agus nuálach a bhunú agus thiocfadh an Ciste go huile agus go hiomlán le tionscnaimh an Aontais i dtreo Margadh Cosanta níos comhtháite san Eoraip agus, go háirithe, leis an dá Threoir(2) maidir le soláthar agus aistrithe an Aontais in earnáil na cosanta, a glacadh in 2009.

(3)  De réir cur chuige lánpháirteach agus d’fhonn rannchuidiú le feabhas a chur ar iomaíochas agus acmhainn nuálaíochta thionscal cosanta an Aontais, ba cheart Ciste Eorpach Cosanta a bhunú. Ba cheart é a bheith mar aidhm leis an gCiste iomaíochas, nuálaíocht, éifeachtúlacht agus uathriail theicneolaíoch thionscal cosanta an Aontais a threisiú, lena gcuirfí le huathriail straitéiseach an Aontais trí thacú leis an gcomhar trasteorann idir na Ballstáit agus leis an gcomhar idir fiontair, ionaid taighde, údaráis riaracháin náisiúnta, eagraíochtaí idirnáisiúnta agus ollscoileanna ar fud an Aontais, sa chéim thaighde agus sa chéim forbartha a bhaineann le táirgí agus teicneolaíochtaí cosanta. Chun réitigh níos nuálaí agus margadh inmheánach oscailte a bhaint amach, ba cheart, leis an gCiste, tacú le leathnú comhair trasteorann fiontar beag agus meánmhéide (“FBManna”) cosanta agus cuideachtaí meánchaipitlithe (“CMCanna”) cosanta agus éascaíocht a dhéanamh ar an leathnú sin.

Laistigh den Aontas, tá na heasnaimh choiteanna i dtaca le cumas cosanta sainaitheanta i gcreat an Chomhbheartais Slándála agus Cosanta ▌, go háirithe tríd an bPlean Forbraíochta um Chumas, agus, sa Chlár Straitéiseach Taighde Uileghabhálach, sainaithnítear comhchuspóirí taighde cosanta freisin. Le próisis eile de chuid an Aontais, amhail an tAthbhreithniú Comhordaithe Bliantúil ar Chosaint agus ▌Buanchomhar Struchtúrtha, tacófar le cur chun feidhme na dtosaíochtaí ábhartha trí dheiseanna do chomhar feabhsaithe a shainaithint agus a thabhairt chun cinn d’fhonn leibhéal uaillmhéine an Aontais maidir le slándáil agus cosaint a chomhlíonadh. I gcás inarb iomchuí, féadfar tosaíochtaí réigiúnacha agus idirnáisiúnta, lena n-áirítear iad sin i gcomhthéacs Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh (ECAT), a chur san áireamh freisin ar choinníoll go mbeidh siad i gcomhréir le tosaíochtaí an Aontais agus nach gcuirfidh siad bac ar aon Bhallstát nó tír chomhlachaithe a bheith rannpháirteach, agus é á chur san áireamh freisin gur cheart dúbailt nach gá a sheachaint.

(4)  Tá an chéim thaighde ríthábhachtach ▌, mar riochtaítear léi acmhainneacht ▌ agus neamhspleáchas earnáil tionsclaíochta na hEorpa chun táirgí a fhorbairt, agus neamhspleáchas na mBallstát mar úsáideoirí deiridh cosanta. Féadfaidh sé go mbeidh rioscaí suntasacha ag baint leis an gcéim thaighde i dtaca le cumas cosanta a fhorbairt, go háirithe i bhfianaise leibhéal íseal aibíochta na dteicneolaíochtaí agus an suaitheadh a bhaineann leo. Sa chéim forbartha, a thagann de ghnáth tar éis na céime taighde ▌, bíonn rioscaí agus costais shuntasacha i gceist freisin lena gcuirtear bac ar shaothrú breise na dtorthaí taighde agus a mbíonn tionchar díobhálach acu ar iomaíochas agus ar nuálaíocht thionscal cosanta an Aontais. Leis an gCiste, dá bhrí sin, ba cheart an nasc idir an chéim thaighde agus an chéim forbartha a chothú.

(5)  Leis an gCiste, níor cheart tacú le buntaighde, ar cheart tacú leis trí scéimeanna eile, ach féadfar taighde bunúsach atá dírithe ar chosaint, ar dócha é a bheith mar bhonn an réitigh ar fhadhbanna nó féidearthachtaí aitheanta nó ionchasacha, a chur san áireamh.

(6)  D’fhéadfaí, leis an gCiste, tacú le gníomhaíochtaí maidir le táirgí agus teicneolaíochtaí nua agus uasghrádú táirgí agus teicneolaíochtaí atá ann cheana. Níor cheart go mbeadh gníomhaíochtaí maidir le táirgí agus teicneolaíochtaí cosanta atá ann cheana féin a uasghrádú ach amháin i gcás nach mbíonn an fhaisnéis atá ann cheana a bhfuil gá léi chun an ghníomhaíocht ▌ a dhéanamh faoi réir aon sriain ó thríú tír neamhchomhlachaithe nó ó eintiteas de chuid tríú tír neamhchomhlachaithe ar shlí a bhfágfadh nach féidir an ghníomhaíocht a chur i gcrích. Nuair a chuireann eintitis dhlíthiúla isteach ar chistiú ón Aontas, ba cheart ceangal a chur orthu an fhaisnéis ábhartha a chur ar fáil chun an easpa srianta a shuí. In éagmais na faisnéise sin, ▌ níor cheart cistiú a thabhairt ón Aontas.

(6a)   Ba cheart don Chiste tacaíocht airgeadais a thabhairt do ghníomhaíochtaí atá fabhrach d’fhorbairt teicneolaíochtaí suaiteacha um chosaint. Ós rud é gur féidir teicneolaíochtaí suaiteacha a bheith bunaithe ar choincheapa nó ar smaointe a thagann ó ghníomhaithe cosanta neamhthraidisiúnta, ba cheart solúbthacht leordhóthanach a bheith ag baint leis an gCiste i dtaobh dul i gcomhairle le geallsealbhóirí agus maidir le cur chun feidhme na ngníomhaíochtaí sin.

(7)  D’fhonn a áirithiú go n-urramófar oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais agus na mBallstát, agus an Rialachán seo á chur chun feidhme, níor cheart go dtabharfaí tacaíocht airgeadais faoin gCiste do ghníomhaíochtaí a bhaineann le táirgí nó le teicneolaíochtaí a bhfuil a n-úsáid, a bhforbairt nó a dtáirgeadh toirmiscthe faoin dlí idirnáisiúnta. I ndáil leis an méid sin, ba cheart go mbeadh incháilitheacht na ngníomhaíochtaí a bhaineann le táirgí nó le teicneolaíochtaí cosanta nua ▌faoi réir forbairtí sa dlí idirnáisiúnta freisin. Maidir le gníomhaíochtaí le haghaidh airm uathrialacha mharfacha a fhorbairt gan an fhéidearthacht a bheith ann go ndéanfadh duine rialú fónta ar chinntí roghnaithe agus úsáide, agus ionsaithe á ndéanamh in aghaidh daoine, níor cheart ach oiread iad a bheith incháilithe do thacaíocht airgeadais ón gCiste, gan dochar don fhéidearthacht cistiú a chur ar fáil le haghaidh gníomhaíochtaí chun córais luathrabhaidh agus frithbhearta a fhorbairt chun críocha cosanta.

(8)  Leis an deacracht atá ann comhaontú a fháil maidir le ceanglais chomhdhlúite acmhainní cosanta agus sonraíochtaí nó caighdeáin theicniúla choiteanna, cuirtear isteach ar chomhoibriú trasteorann idir na Ballstáit agus idir eintitis dhlíthiúla bunaithe i mBallstáit éagsúla. Mar thoradh ar éagmais na gceanglas, na sonraíochtaí agus na gcaighdeán sin, tá ilroinnt mhéadaithe in earnáil na cosanta, agus tá castacht theicniúil, moilleanna, costais bhoilscithe, dúbailt neamhriachtanach agus idir-inoibritheacht laghdaithe ann. Ba cheart an comhaontú maidir le sonraíochtaí teicniúla coiteanna a bheith ina réamhchoinníoll le haghaidh gníomhaíochtaí a bhfuil leibhéal níos airde um ullmhacht teicneolaíochta ag baint leo. Maidir le gníomhaíochtaí as a n-eascraíonn ceanglais choiteanna i dtaca le cumas cosanta▌, chomh maith le gníomhaíochtaí arb é is aidhm dóibh tacú le sainmhíniú comhchoiteann ar shonraíochtaí nó caighdeáin theicniúla a bhunú, ba cheart go mbeidís incháilithe chomh maith do thacaíocht ón gCiste, go háirithe i gcás ina gcothaíonn siad idir-inoibritheacht.

(9)  Ós rud é gurb é cuspóir an Chiste tacú le hiomaíochas, éifeachtúlacht agus nuálaíocht thionscal cosanta an Aontais trí ghníomhaíochtaí comhoibríocha sa taighde agus sa teicneolaíocht chosanta a ghiaráil agus a chomhlánú agus tríd an riosca a bhaint de chéim forbartha tionscadal comhoibritheach, ba cheart gníomhaíochtaí a bhaineann leis an taighde agus an fhorbairt maidir le táirge nó teicneolaíocht cosanta a bheith incháilithe chun tairbhe a bhaint as an gCiste. Beidh feidhm aige sin freisin maidir le huasghrádú táirgí agus teicneolaíochtaí cosanta atá ann cheana agus lena n-idir-inoibritheacht.

(10)  Ós rud é gurb é is aidhm shonrach don Chiste comhar idir eintitis dhlíthiúla agus na Ballstáit ar fud na hEorpa a fheabhsú, ba cheart gníomhaíocht a bheith incháilithe do chistiú ▌ má dhéantar é trí chomhar laistigh de chuibhreannas ina bhfuil, ar a laghad, trí eintiteas dhlíthiúla atá lonnaithe i dtrí Bhallstát ▌ nó i dtrí thír chomhlachaithe éagsúla ar a laghad. Níor cheart trí cinn ar a laghad de na heintitis ▌ incháilithe sin atá bunaithe in dhá Bhallstát éagsúla ar a laghad ▌nó in dhá thír chomhlachaithe ar a laghad a bheith ▌á rialú, go díreach nó go hindíreach, ag an eintiteas céanna ná níor cheart dóibh rialú a dhéanamh ar a chéile. Sa chomhthéacs sin, ba cheart rialú a thuiscint mar an cumas tionchar cinntitheach a fheidhmiú go díreach nó go hindíreach ar eintiteas dlíthiúil trí eintiteas dlíthiúil idirmheánach amháin nó níos mó. Agus sainiúlachtaí na dteicneolaíochtaí suaiteacha, mar aon le staidéir, á gcur san áireamh, d’fhéadfadh eintiteas dlíthiúil aonair na gníomhaíochtaí sin a chur i gcrích. Chun borradh a chur faoin gcomhar idir na Ballstáit, féadfar leis an gCiste freisin tacú le soláthar réamhthráchtála comhpháirteach.

(11)  De bhun [tagairt le nuashonrú mar is iomchuí de réir cinneadh nua maidir le tíortha agus críocha thar lear: Airteagal 94 de Chinneadh 2013/755/AE ón gComhairle(3)], ba cheart eintitis atá bunaithe i dTíortha agus Críocha Thar Lear a bheith incháilithe do chistiú faoi réir rialacha agus chuspóirí an Chiste agus faoi réir aon socruithe féideartha is infheidhme maidir leis an mBallstát lena mbaineann an tír nó an chríoch thar lear.

(12)  Ós rud é gurb é is aidhm don Chiste iomaíochas agus éifeachtúlacht ▌ thionscal cosanta an Aontais a threisiú, i bprionsabal, níor cheart ach eintitis atá bunaithe san Aontas nó i dtíortha comhlachaithe agus nach bhfuil faoi réir rialú ag tríú tíortha neamhchomhlachaithe nó ag eintitis de chuid tríú tíortha neamhchomhlachaithe a bheith incháilithe do thacaíocht. Sa chomhthéacs sin, ba cheart rialú a thuiscint mar an cumas tionchar cinntitheach a fheidhmiú go díreach nó go hindíreach ar eintiteas dlíthiúil trí eintiteas dlíthiúil idirmheánach amháin nó níos mó. Ina theannta sin, d’fhonn cosaint leasanna slándála agus cosanta riachtanacha an Aontais agus na mBallstát a áirithiú, níor cheart an bonneagar, na saoráidí, na sócmhainní nó na hacmhainní arna n-úsáid ag faighteoirí agus a bhfochonraitheoirí i ngníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht airgeadais faoin gCiste a bheith lonnaithe ar chríoch tríú tíortha neamhchomhlachaithe, agus ba cheart a struchtúir bainistíochta feidhmiúcháin a bheith bunaithe san Aontas nó i dtír chomhlachaithe. Dá réir sin, aon eintiteas atá bunaithe i dtír neamhchomhlachaithe nó aon eintiteas atá bunaithe san Aontas nó i dtír chomhlachaithe ach a bhfuil a struchtúir bainistíochta feidhmiúcháin i dtríú tír neamhchomhlachaithe, ní bheidh sé incháilithe mar fhaighteoir ná mar fhochonraitheoir a bhfuil baint acu leis an ngníomhaíocht. Chun leasanna slándála agus cosanta bunriachtanacha an Aontais agus a Bhallstát a choimirciú, ba cheart feidhm a bheith ag na coinníollacha incháilitheachta sin freisin maidir le cistiú a sholáthraítear trí sholáthar, de mhaolú ar Airteagal 176 den Rialachán Airgeadais.

(13)  I gcúinsí áirithe, ▌ ba cheart go mbeadh sé indéanta maolú ón bprionsabal nach bhfuil faighteoirí agus a bhfochonraitheoirí a bhfuil baint acu leis an ngníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht airgeadais ón gCiste faoi réir rialú ag tríú tír neamhchomhlachaithe ná eintitis tríú tír neamhchomhlachaithe. Sa chomhthéacs sin, ba cheart eintitis dhlíthiúla atá bunaithe san Aontas nó i dtír chomhlachaithe agus atá á rialú ag tríú tíortha neamhchomhlachaithe nó ag eintiteas de chuid tríú tíortha neamhchomhlachaithe a bheith incháilithe mar fhaighteoirí nó mar fhochonraitheoirí a bhfuil baint acu leis an ngníomhaíocht ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha dochta a bhaineann le leasanna slándála agus cosanta an Aontais agus na mBallstát. Níor cheart cuspóirí an Chiste a shárú le rannpháirtíocht na n-eintiteas dlithiúil sin. Ba cheart d’iarratasóirí an fhaisnéis uile is ábhartha faoin mbonneagar, na saoráidí, na sócmhainní agus na hacmhainní atá le húsáid sa ghníomhaíocht a sholáthar. Ba cheart freisin go n-áireofaí ina leith sin ábhair imní na mBallstát maidir le slándáil an tsoláthair.

(13-a)  Faoi chuimsiú bhearta sriantacha an Aontais, arna nglacadh ar bhonn Airteagal 29 CAE agus 215(2) CFAE, ní fhéadfar aon chistí nó acmhainní eacnamaíocha a chur ar fáil, go díreach nó go hindíreach, do dhaoine, d’eintitis nó do chomhlachtaí dlíthiúla ainmnithe nó chun a dtairbhe siúd. Dá bhrí sin, ní féidir tacaíocht airgeadais ón gCiste a thabhairt do na heintitis ainmnithe sin, ná d’eintitis atá faoi úinéireacht nó faoi rialú acu.

(13a)  Is tar éis glaonna iomaíocha ar thograí a eisiúint i gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046, ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, a dhéanfar cistiú ón Aontas a dheonú (an ‘Rialachán Airgeadais’)(4). Mar sin féin, i gcásanna cuí-réasúnaithe agus in imthosca eisceachtúla, féadfar cistiú ón Aontas a dheonú freisin i gcomhréir le hAirteagal 195(e) den Rialachán Airgeadais. Ós rud é gurb ionann cistiú a dhámhachtain i gcomhréir le hAirteagal 195(e) den Rialachán Airgeadais agus maolú ar an riail ghinearálta maidir le glaonna iomaíocha ar thograí a leanúint, ba cheart na himthosca eisceachtúla sin a léirmhíniú go docht. Sa chomhthéacs sin, chun go bhféadfar deontas a dhámhachtain, gan glao ar thograí, ba cheart don Choimisiún measúnú a dhéanamh, agus cúnamh á fháil aige ó choiste na mBallstát (an ‘coiste’), ar an méid a chomhfhreagraíonn an ghníomhaíocht atá beartaithe do chuspóirí an Chiste maidir le comhar tionsclaíoch trasteorann agus iomaíocht feadh an tslabhra soláthair.

(14)  Más rud é gur mian le cuibhreannas a bheith rannpháirteach i ngníomhaíocht incháilithe agus go bhfuil cúnamh airgeadais ón Aontas le tabhairt i bhfoirm deontais, ba cheart don chuibhreannas duine dá chomhaltaí a cheapadh mar chomhordaitheoir a bheidh ina phríomhtheagmhálaí nó ina príomhtheagmhálaí.

(15)  I gcás ina ndéanfaidh bainisteoir tionscadail arna cheapadh ag na Ballstáit nó ag tíortha comhlachaithe bainistíocht ar ghníomhaíocht forbartha a dtugann an Ciste tacaíocht airgeadais di, ba cheart don Choimisiún dul i gcomhairle leis an mbainisteoir tionscadail sula ndéanfaidh sé an íocaíocht leis na faighteoirí ionas go bhféadfaidh an bainisteoir tionscadail a áirithiú go bhfuil na tréimhsí ama urramaithe ag na faighteoirí. ▌Ba cheart don bhainisteoir tionscadail ▌ barúlacha ar dhul chun cinn na gníomhaíochta a sholáthar don Choimisiún ionas go bhféadfaidh an Coimisiún bailíochtú a dhéanamh ar chomhlíonadh na gcoinníollacha chun leanúint leis an íocaíocht.

(15a)  Ba cheart don Choimisiún an Ciste a chur chun feidhme faoi bhainistíocht dhíreach chun éifeachtacht agus éifeachtúlacht an tseachadta a uasmhéadú agus chun comhsheasmhacht iomlán le tionscnaimh eile an Aontais a áirithiú. Dá bhrí sin, ba cheart go leanfadh an Coimisiún de bheith freagrach as na nósanna imeachta roghnúcháin agus dámhachtana, lena n-áirítear i dtaca le measúnuithe eitice. I gcásanna a bhfuil údar leo, áfach, féadfaidh an Coimisiún cúraimí cur chun feidhme áirithe a maidir le gníomhaíochtaí sonracha a fhaigheann tacaíocht airgeadais ón gCiste a chur ar iontaoibh na gcomhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 62(1)(c) den Rialachán Airgeadais. D’fhéadfadh sé sin a bheith amhlaidh, mar shampla, i gcás ina bhfuil bainisteoir tionscadail ceaptha ag Ballstáit a bhfuil gníomhaíocht á cómhaoiniú acu ar choinníoll go gcomhlíonfar ceanglais an Rialacháin Airgeadais. Le cur ar iontaoibh den sórt sin, chuideofaí le gníomhaíochtaí cómhaoinithe a bhainistiú agus d’áiritheofaí comhordú rianúil an chomhaontaithe maoiniúcháin leis an gconradh a síníodh idir an cuibhreannas agus an bainisteoir tionscadail arna cheapadh ag Ballstáit a bhfuil an ghníomhaíocht á cómhaoiniú acu.

(16)  Chun a áirithiú go mbeidh na gníomhaíochtaí arna gcistiú inmharthana ó thaobh airgeadais de, is gá do na hiarratasóirí a léiriú go gcumhdófar le modhanna cistithe eile costais na gníomhaíochta nach bhfuil cumhdaithe ag cistiú an Aontais.

(17)  Ba cheart cineálacha éagsúla socruithe airgeadais a bheith ar fáil do na Ballstáit chun acmhainní cosanta a fhorbairt agus a aimsiú ar bhonn comhpháirteach. D’fhéadfadh an Coimisiún ▌cineálacha éagsúla socruithe a sholáthar a bhféadfadh na Ballstáit úsáid a bhaint astu ar bhonn deonach chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le forbairt agus soláthar comhoibríoch ó thaobh maoinithe de. Le húsáid na socruithe airgeadais sin, d’fhéadfaí seoladh tionscadal cosanta comhpháirteach agus trasteorann a chothú agus éifeachtúlacht an chaiteachais cosanta a mhéadú, lena n-áirítear caiteachas le haghaidh tionscadail a fhaigheann tacaíocht ón gCiste ▌.

(18)  Mar gheall ar shainiúlachtaí an tionscail cosanta, ina n-eascraíonn an t-éileamh ar fad, beagnach, as na Ballstáit agus as tíortha comhlachaithe, a rialaíonn freisin aimsiú iomlán na dtáirgí agus na dteicneolaíochtaí a bhaineann leis an gcosaint, lena n-áirítear onnmhairí, tá feidhmiú na hearnála cosanta uathúil agus dá bharr sin ní leantar na gnáthrialacha ná na gnáthmhúnlaí gnó lena rialaítear margaí níos traidisiúnta. Dá bhrí sin, ní féidir leis an earnáil tionsclaíochta tabhairt faoi thionscadail Taighde agus Forbartha (‘T&F’) cosanta atá suntasach agus féinmhaoinithe agus is minic gurb iad na Ballstáit agus na tíortha comhlachaithe a chistíonn costas iomlán T&F. Chun cuspóirí an Chiste a ghnóthú, go háirithe chun comhar idir eintitis dhlíthiúla ó Bhallstáit agus ó thíortha comhlachaithe éagsúla a dhreasú, agus sonraíochtaí na hearnála cosanta á gcur san áireamh, ba cheart suas le hiomlán na gcostas incháilithe a chumhdach i gcás gníomhaíochtaí a tharlaíonn roimh chéim forbartha na bhfréamhshamhlacha.

(19)  Is céim bharrthábhachtach í céim na bhfréamhshamhlacha ina gcinneann na Ballstáit nó na tíortha comhlachaithe de ghnáth a n-infheistíocht chomhdhlúite agus ina dtosaíonn siad an próiseas aimsithe i dtaca leis na táirgí agus teicneolaíochtaí cosanta a bheidh acu amach anseo. Is ar an gcúis sin, agus ag an gcéim shonrach sin, a chinneann na Ballstáit agus na tíortha comhlachaithe na gealltanais riachtanacha, lena n-áirítear comhroinnt costas agus úinéireacht an tionscadail. Chun inchreidteacht a ngealltanais a áirithiú, níor cheart cúnamh airgeadais an Aontais faoin gCiste dul thar 20 % de na costais incháilithe de ghnáth.

(20)  Maidir le gníomhaíochtaí tar éis chéim na bhfréamhshamhlacha, ba cheart foráil a dhéanamh do chistiú suas le 80 %. Féadfaidh sé go mbeidh costais shuntasacha fós i gceist leis na gníomhaíochtaí sin atá níos gaire do chríochnú an táirge agus na teicneolaíochta.

(21)  Tá costais indíreacha shonracha, amhail costais slándála, le híoc ag geallsealbhóirí in earnáil na cosanta. Thairis sin, na geallsealbhóirí atá ag obair i margadh ar leith agus, gan aon éileamh ó cheannaitheoirí, ní féidir leo na costais T&F a aisghabháil amhail mar a dhéantar san earnáil shibhialtach. Dá bhrí sin, tá údar cuí le ráta comhréidh 25 % a cheadú, chomh maith leis an bhféidearthacht ▌costais indíreacha arna ríomh i gcomhréir le gnáthchleachtais chuntasaíochta na bhfaighteoirí a ghearradh, más rud é go nglacfaidh a n-údaráis náisiúnta leis na cleachtais sin le haghaidh gníomhaíochtaí inchomparáide i réimse na cosanta, atá curtha in iúl don Choimisiún. ▌

(21a)  Le gníomhaíochtaí le rannpháirtíocht FBManna trasteorann agus cuideachtaí meánchaipitlithe, tacaítear le hoscailt na slabhraí soláthair agus rannchuidítear le cuspóirí an Chiste. Dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh na gníomhaíochtaí sin incháilithe do ráta cistiúcháin méadaithe, ráta a bheidh chun tairbhe do gach eintiteas atá rannpháirteach.

(22)  Chun a áirithiú go gcuirfidh na gníomhaíochtaí a chisteofar le hiomaíochas agus éifeachtúlacht thionscal cosanta na hEorpa, tá sé tábhachtach go bhfuil sé ▌ beartaithe ag na Ballstáit an táirge deiridh a sholáthar go comhpháirteach nó an teicneolaíocht a úsáid go comhpháirteach, go háirithe trí sholáthar trasteorann comhpháirteach, ina n-eagraíonn na Ballstáit a nósanna imeachta soláthair ar bhonn comhpháirteach, go háirithe trí chomhlacht lárnach ceannaigh a úsáid.

(22a)  Chun a áirithiú go rannchuideoidh gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht airgeadais ón gCiste le hiomaíochas agus éifeachtúlacht thionscal cosanta na hEorpa, ba cheart iad a bheith dírithe ar an margadh, bunaithe ar éileamh agus inmharthana ó thaobh na tráchtála de ar bhonn meántéarmach go fadtéarmach. Dá bhrí sin, ba cheart a chur san áireamh sna critéir incháilitheachta do ghníomhaíochtaí forbartha go bhfuil sé beartaithe ag na Ballstáit, lena n-áirítear trí Mheabhrán Tuisceana nó litir intinne, an táirge cosanta deiridh a sholáthar nó an teicneolaíocht a úsáid ar bhealach comhordaithe. Ba cheart a chur san áireamh freisin sna critéir dhámhachtana do ghníomhaíochtaí forbartha go ndéanann na Ballstáit gealltanais pholaitiúla nó dhlíthiúla chun an táirge cosanta deiridh nó an teicneolaíocht cosanta deiridh a úsáid go comhpháirteach, a n-úinéireacht a bheith acu nó iad a chothabháil.

(23)  Ba cheart an nuálaíocht agus an fhorbairt theicneolaíoch a chur chun cinn i dtionscal cosanta an Aontais ar dhóigh atá i gcomhréir le leasanna slándála agus cosanta an Aontais. Dá réir sin, maidir le rannchuidiú na ngníomhaíochtaí leis na leasanna sin agus leis na tosaíochtaí maidir le taighde agus cumas cosanta arna gcomhaontú go comhchoiteann ag na Ballstáit, ba cheart an rannchuidiú sin a bheith ina chritéar dámhachtana. ▌

(24)  Le gníomhaíochtaí incháilithe arna bhforbairt i gcomhthéacs an Bhuanchomhair Struchtúrtha ▌ i gcreat institiúideach an Aontais, ba cheart comhar feabhsaithe a áirithiú idir eintitis dhlíthiúla sna Ballstáit éagsúla ar bhonn leanúnach agus, ar an dóigh sin, rannchuidiú go díreach le haidhmeanna an Chiste. Dá bhrí sin, má roghnaítear iad, ba cheart tionscadail den chineál sin a bheith incháilithe chun ráta cistiúcháin méadaithe a fháil.

(25)  Cuirfidh an Coimisiún san áireamh gníomhaíochtaí eile arna maoiniú faoi Chlár Réime Fhís na hEorpa chun dúbailt neamhriachtanach a sheachaint agus chun cros-toirchiú agus sineirgí idir an taighde sibhialta agus an taighde cosanta a áirithiú.

(26)  Is dúshláin iad an chibearshlándáil agus an chibearchosaint a bhfuil a dtábhacht ag méadú i rith an ama agus d’aithin an Coimisiún agus Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála go raibh gá ann sineirgí a bhunú idir gníomhaíochtaí cibearchosanta laistigh de raon feidhme an Chiste agus tionscnaimh de chuid an Aontais i réimse na cibearshlándála, amhail iad sin a fógraíodh sa Teachtaireacht Chomhpháirteach maidir leis an gcibearshlándáil. Go sonrach, leis an Lárionad Eorpach um Inniúlachtaí Taighde, Teicneolaíochta agus Tionsclaíocha Cibearshlándála atá le bunú, ba cheart sineirgí a lorg idir na gnéithe sibhialtacha agus cosanta den chibearshlándáil. Leis sin, ba cheart tacú go gníomhach leis na Ballstáit agus gníomhaithe ábhartha eile trí chomhairle a sholáthar, saineolas a roinnt agus comhar a éascú i dtaca le tionscadail agus gníomhaíochtaí agus, nuair a iarrfaidh na Ballstáit air, ba cheart ról bainisteora tionscadail a bheith ag an Lárionad i ndáil leis an gCiste ▌.

(27)  Ba cheart cur chuige comhtháite a áirithiú trí ghníomhaíochtaí a chumhdaítear faoin Réamhghníomhaíocht maidir le Taighde Cosanta (‘PADR’) ar sheol an Coimisiún é de réir bhrí Airteagal 58(2)(b) den Rialachán Airgeadais agus an Clár Eorpach Forbartha Tionscal (‘EDIDP’) a bunaíodh le Rialachán (AE) 2018/1092 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(5), agus chun na coinníollacha le haghaidh rannpháirtíochta a chomhchuibhiú, chun sraith níos comhleanúnaí ionstraimí a chruthú agus chun an tionchar nuálach, comhoibríoch agus eacnamaíoch a mhéadú, agus dúbailt agus ilroinnt neamhriachtanach á seachaint. Leis an gcur chuige comhtháite sin, chabhrófaí, leis an gCiste, le torthaí an taighde cosanta a shaothrú níos fearr, rud lena ndúnfaí an bhearna idir céimeanna an taighde agus na forbartha, agus sainiúlachtaí na hearnála cosanta á gcur san áireamh, agus chuirfí gach cineál nuálaíochta chun cinn, lena n-áirítear an nuálaíocht shuaiteach▌. Is féidir a bheith ag súil freisin le héifeachtaí iarmharta dearfacha, i gcás inarb infheidhme, sa réimse shibhialtach.

(28)  I gcás inarb iomchuí, i bhfianaise shonraíochtaí na gníomhaíochta, is le hionstraimí airgeadais agus le ráthaíochtaí buiséadacha faoi ▌InvestEU ba cheart aghaidh a thabhairt ar chuspóirí ▌ an Chiste.

(29)  Ba cheart tacaíocht airgeadais a úsáid, ar bhealach comhréireach, chun aghaidh a thabhairt ar theipeanna margaidh nó ar chásanna infheistíochta fo-optamacha agus níor cheart, de thoradh gníomhaíochtaí, maoiniú príobháideach a dhúbailt ná a phlódú ná níor cheart an iomaíocht a shaobhadh sa mhargadh inmheánach. Ba cheart breisluach ▌ soiléir don Aontas a bheith ag baint leis na gníomhaíochtaí.

(30)  Ba cheart na cineálacha maoinithe agus modhanna chur chun feidhme an Chiste a roghnú ar bhonn an chumais atá acu cuspóirí sonracha na ngníomhaíochtaí a ghnóthú agus torthaí a bhaint amach, agus aird á tabhairt, go háirithe, ar chostais rialuithe, ar an ualach riaracháin, agus ar an riosca neamh-chomhlíontachta a mheastar a bheidh ann. Mar chuid de sin, ba cheart breithniú a dhéanamh ar úsáid a bhaint as cnapshuimeanna, as rátaí comhréidhe agus as costas aonaid, mar aon le maoiniú nach mbaineann le costais, dá dtagraítear in Airteagal ▌ 125(1) ▌ den Rialachán Airgeadais.

(31)  Ba cheart don Choimisiún cláir oibre bhliantúla ▌ a bhunú i gcomhréir le cuspóirí an Chiste, agus na ceachtanna tosaigh a foghlaimíodh ó EDIDP, agus ó PADR á gcur san áireamh. Ba cheart don Choimisiún cúnamh a fháil ón gcoiste maidir le cláir oibre a bhunú. Ba cheart don Choimisiún iarracht a dhéanamh teacht ar réitigh a mbeidh an tacaíocht is forleithne is féidir acu laistigh den choiste. Sa chomhthéacs sin, tiocfaidh an coiste le chéile i bhformáid saineolaithe um chosaint agus slándáil náisiúnta chun cúnamh sonrach a chur ar fáil don Choimisiún, lena n-áirítear comhairle a chur ar fáil maidir le cosaint faisnéise rúnaicmithe faoi chuimsiú na ngníomhaíochtaí. Is faoi na Ballstáit féin atá sé a gcuid ionadaithe a ainmniú don choiste sin. Ba cheart go dtabharfaí deiseanna luatha éifeachtacha do chomhaltaí an Choiste chun na dréachtghníomhartha cur chun feidhme a scrúdú agus chun a dtuairimí a chur in iúl.

(31a)  Ba cheart ceanglais feidhmíochta a bheith i gcatagóirí na gclár oibre chun gur féidir soiléiriú a thabhairt don tionscal ar na feidhmiúlachtaí agus na cúraimí a bheidh le cur i gcrích ag na hacmhainní a dhéanfar a fhorbairt. Ba cheart léiriú soiléir a thabhairt sna ceanglais sin ar an bhfeidhmíocht lena bhfuiltear ag súil, ach níor cheart go mbeidís dírithe ar réitigh shonracha ná ar eintitis shonracha agus níor cheart go gcuirfí cosc ar an iomaíocht ar leibhéal na nglaonna ar thograí.

(31b)  Agus na cláir oibre á leagan amach, ba cheart don Choimisiún a áirithiú freisin, trí chomhairliúcháin iomchuí leis an gcoiste, go ndéantar dúbailt neamhriachtanach a sheachaint sna gníomhaíochtaí taighde nó forbartha atá beartaithe. Sa chomhthéacs sin, féadfaidh an Coimisiún measúnú roimh ré a dhéanamh ar chásanna dúblála a d’fhéadfadh a bheith ann i dtaca le cumais atá ann cheana nó tionscadail taighde nó forbartha atá maoinithe cheana laistigh den Aontas.

(31bb)  Ba cheart don Choimisiún comhleanúnachas na gclár oibre a áirithiú i rith thimthriall tionsclaíoch na dtáirgí agus na dteicneolaíochtaí cosanta.

(31bc)  Ba cheart go n-áiritheofaí leis na cláir oibre freisin go rachaidh sciar réasúnta den bhuiséad foriomlán chun tairbhe gníomhaíochtaí lena gcumasófar rannpháirtíocht trasteorann FBManna.

(31c)   Chun tairbhe a bhaint as an saineolas atá aici san earnáil cosanta, tabharfar don Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint stádas breathnóra sa choiste. I bhfianaise na sainiúlachtaí i réimse na cosanta, ba cheart don tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí cúnamh a thabhairt don choiste freisin.

(32)  Chun dálaí aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún i dtaca leis an gclár oibre a ghlacadh agus leis an gcistiú a dhámhachtain ar ghníomhaíochtaí forbartha roghnaithe. Go sonrach, agus gníomhaíochtaí forbartha á gcur chun feidhme, ba cheart sainiúlachtaí na hearnála cosanta, go háirithe freagracht na mBallstát agus/nó na dtíortha comhlachaithe maidir leis an bpróiseas pleanála agus aimsithe, a chur san áireamh. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) ▌ Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ▌(6).

(32a)  Tar éis dó na tograí a gheofar a mheas le cabhair ó shaineolaithe neamhspleácha, arb iad na Ballstáit ábhartha a dhéanfaidh a ndintiúir shlándála a bhailíochtú, roghnóidh an Coimisiún na gníomhaíochtaí a gheobhaidh tacaíocht ón gCiste. Ba cheart don Choimisiún bunachar sonraí de shaineolaithe neamhspleácha a bhunú. Níor cheart an bunachar sonraí a chur ar fáil don phobal. Ba cheart na saineolaithe neamhspleácha sin a cheapadh ar bhonn a scileanna, a dtaithí agus a gcuid eolais, agus na cúraimí a bheidh le sannadh dóibh á gcur san áireamh. A mhéid is féidir, agus na saineolaithe neamhspleácha á gceapadh aige, ba cheart don Choimisiún bearta iomchuí a ghlacadh chun ballraíocht chothrom sna grúpaí saineolaithe agus sna painéil mheastóireachta a lorg i dtéarmaí scileanna éagsúla, taithí éagsúil agus eolas éagsúil, éagsúlachta geografaí agus inscne, agus aird á tabhairt ar an staid atá i réim i réimse na gníomhaíochta. Ba cheart uainíocht iomchuí saineolaithe agus cothromaíocht iomchuí a lorg freisin idir an earnáil phríobháideach agus an earnáil phoiblí. Ba cheart na Ballstáit a chur ar an eolas faoi thorthaí na meastóireachta lena ngabhfaidh liosta rangaithe de ghníomhaíochtaí roghnaithe agus faoin dul chun cinn maidir le gníomhaíochtaí arna gcistiú. Chun dálaí aonfhoirmeacha do chur chun feidhme an Rialacháin seo a áirithiú, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún i dtaca leis an gclár oibre a ghlacadh agus a chur chun feidhme, agus i dtaca leis na cinntí dámhachtana a ghlacadh. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

(32b)  Níor cheart do shaineolaithe neamhspleácha meastóireacht a dhéanamh ná níor cheart dóibh comhairle ná cabhair a thabhairt i ndáil le hábhair ina bhfuil coinbhleacht leasa acu, go háirithe i dtaca leis an seasamh reatha atá acu. Níor cheart, go háirithe, go bhféadfaidís úsáid a bhaint as an bhfaisnéis a fuair siad chun aimhleas an chuibhreannais a ndéanann siad meastóireacht air.

(32bb)  ▌Agus táirgí cosanta nua nó teicneolaíochtaí cosanta nua á moladh nó uasghrádú ar na cinn atá ann cheana á mholadh, ba cheart d’iarratasóirí gealltanas a dhéanamh go gcomhlíonfaidh siad prionsabail eiticiúla, amhail iad sin a bhaineann le leas an duine agus le cosaint ghéanóm an duine, rud a léirítear freisin sa dlí ábhartha de chuid an Aontais agus sa dlí ábhartha idirnáisiúnta, lena n-áirítear Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine agus, i gcás inarb ábhartha, na Prótacail a ghabhann leis. Ba cheart don Choimisiún a áirithiú go ndéanfar tograí a scagthástáil go córasach chun na gníomhaíochtaí sin a shainaithint lena n-ardaítear saincheisteanna eiticiúla tromchúiseacha agus iad a chur faoi bhráid measúnú eitice.

(33)  D’fhonn tacú le margadh inmheánach oscailte, ba cheart rannpháirtíocht FBManna agus cuideachtaí meánchaipitlithe trasteorann, mar chomhaltaí cuibhreannas, ▌ mar fhochonraitheoirí nó mar eintitis sa slabhra soláthair a spreagadh.▌

(34)  Ba cheart don Choimisiún iarracht a dhéanamh idirphlé a bheith aige i gcónaí leis ▌na Ballstáit agus leis an tionscal chun a áirithiú go n-éireoidh leis an gCiste. Mar chomhreachtóir agus mar phríomh-gheallshealbhóir, ba cheart go mbeadh Parlaimint na hEorpa rannpháirteach ina leith sin freisin.

(35)  Leagtar síos leis an Rialachán seo imchlúdach airgeadais don Chiste Eorpach Cosanta arb éard a bheidh ann an príomh-mhéid tagartha, de réir bhrí [an comhaontú idirinstitiúideach nua] idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir leis an smacht buiséadach, le comhar in ábhair bhuiséadacha agus le bainistíocht fhónta airgeadais(7), do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle le linn an nós imeachta bhuiséadaigh bhliantúil. Ba cheart don Choimisiún a áirithiú go gcoimeádfar nósanna imeachta riaracháin chomh simplí is féidir agus go dtabhófar an méid is lú is féidir de speansais bhreise.

(36)  Tá feidhm ag an Rialachán Airgeadais maidir leis an gCiste, mura sonraítear a mhalairt. Leis sin leagtar síos rialacha maidir le cur chun feidhme bhuiséad an Aontais, lena n-áirítear na rialacha maidir le deontais, duaiseanna, soláthar, cúnamh airgeadais, ionstraimí airgeadais agus ráthaíochtaí buiséadacha.

(37)  Tá feidhm maidir leis an Rialachán seo ag rialacha airgeadais cothrománacha a ghlac Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar bhonn Airteagal 322 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE). Leagtar na rialacha sin síos sa Rialachán Airgeadais agus is iad a chinneann, go háirithe, an nós imeachta le haghaidh an buiséad a bhunú agus a chur chun feidhme trí dheontais, soláthar, duaiseanna agus cur chun feidhme indíreach, agus foráiltear iontu maidir le seiceálacha ar fhreagracht na ngníomhaithe airgeadais. Ina theannta sin, baineann na rialacha arna nglacadh ar bhonn Airteagal 322 CFAE le cosaint bhuiséad an Aontais ar easnaimh ghinearálaithe i ndáil leis an smacht reachta sna Ballstáit, óir réamhchoinníoll bunriachtanach le haghaidh bainistíocht fhónta airgeadais agus cistiú éifeachtach ón Aontas is ea urramú an smachta reachta.

(38)  I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(8), Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2988/95 ón gComhairle(9), Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle(10) agus Rialachán (AE) 2017/1939 ón gComhairle(11), déanfar leasanna airgeadais an Aontais a chosaint trí bhearta comhréireacha, trí neamhrialtachtaí a chosc, a bhrath, a cheartú agus a fhiosrú, lena n-áirítear i gcás calaoise, cistí a cailleadh, a íocadh go mícheart nó a úsáideadh go mícheart a ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí riaracháin a fhorchur. Go háirithe, i gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 agus Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96, féadfaidh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) imscrúduithe riaracháin a dhéanamh, lena n-áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair, d’fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais. I gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939, féadfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) ▌cionta i gcoinne leasanna airgeadais an Aontais a imscrúdú agus a ionchúiseamh, ▌mar a fhoráiltear i dTreoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(12). I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, ní mór d’aon duine nó d’aon eintiteas a fhaigheann cistiú ón Aontas comhoibriú go hiomlán maidir le cosaint leasanna airgeadais an Aontais agus maidir leis na cearta agus an rochtain is gá a thabhairt don Choimisiún, do OLAF, do OIPE i leith na mBallstát sin atá rannpháirteach sa chomhar feabhsaithe de bhun Rialachán (AE) 2017/1939, agus do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) agus ní mór dó a áirithiú go dtabharfaidh aon tríú páirtí a bheidh páirteach i gcur chun feidhme cistí de chuid an Aontais cearta coibhéiseacha.

(39)  Féadfaidh tríú tíortha ar comhaltaí iad den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) a bheith rannpháirteach i gcláir de chuid an Aontais faoi chuimsiú an chomhair arna bhunú faoin gcomhaontú leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, ina ndéantar foráil maidir le cur chun feidhme na gclár le cinneadh faoin gcomhaontú sin. Ba cheart foráil ar leith a thabhairt isteach leis an Rialachán seo chun na cearta agus an rochtain is gá a thabhairt don oifigeach údarúcháin freagrach, don Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa chun go bhféadfaidh gach ceann díobh a gcuid inniúlachtaí féin a fheidhmiú ar dhóigh chuimsitheach.

(40)  De bhun mhír 22 agus mhír 23 de chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016, is gá an Rialachán seo a mheas ar bhonn na faisnéise arna bailiú trí cheanglais faireacháin shonracha, agus ag an am céanna ró-rialáil agus ualaí riaracháin a sheachaint, go háirithe ar na Ballstáit. Ar na ceanglais sin is féidir, i gcás inarb iomchuí, táscairí intomhaiste a chur san áireamh mar bhonn chun meastóireacht a dhéanamh ar éifeachtaí an rialacháin ar an talamh. Ba cheart don Choimisiún meastóireacht eatramhach a dhéanamh tráth nach déanaí ná ceithre bliana ó thús chur chun feidhme an Chiste, lena n-áirítear d’fhonn tograí a thíolacadh le haghaidh aon leasuithe iomchuí ar an Rialachán seo, agus meastóireacht deiridh a dhéanamh ag deireadh thréimhse cur chun feidhme an Chiste, ina scrúdaítear na gníomhaíochtaí airgeadais i dtaca leis an gcur chun feidhme agus, a mhéid is féidir ag an bpointe ama sin, leis na torthaí agus leis an tionchar. Sa chomhthéacs sin, ba cheart go gcuideodh an tuarascáil mheastóireachta deiridh chun na cásanna a shainaithint ina bhfuil an tAontas spleách ar thríú tíortha agus táirgí agus teicneolaíochtaí cosanta á bhforbairt. Ba cheart anailís a dhéanamh sa tuarascáil chríochnaitheach sin freisin ar rannpháirtíocht trasteorann FBManna agus cuideachtaí meánchaipitlithe i dtionscadail a fhaigheann tacaíocht airgeadais faoin gCiste, chomh maith le rannpháirtíocht FBManna agus cuideachtaí meánchaipitlithe sa slabhra luacha domhanda, agus ar rannchuidiú an Chiste i dtaca le haghaidh a thabhairt ar na heasnaimh a sainaithníodh sa Phlean Forbraíochta um Chumas, agus ba cheart faisnéis a bheith sa mheastóireacht freisin maidir le tíortha tionscnaimh na bhfaighteoirí, líon na mBallstát agus na dtíortha comhlachaithe a bhfuil baint acu le gníomhaíochtaí aonair agus le dáileadh na gceart maoine intleachtúla arna nginiúint. Ina theannta sin, féadfaidh an Coimisiún leasuithe ar an Rialachán seo a mholadh de réir forbairtí a d’fhéadfadh a theacht chun cinn le linn chur chun feidhme an Chiste.

(40a)  Ba cheart don Choimisiún faireachán a dhéanamh go rialta ar chur chun feidhme an Chiste agus, ar bhonn bliantúil, tuarascáil a dhéanamh maidir leis an dul chun cinn a dhéanfar, lena n-áirítear an bealach a bhfuil ceachtanna a sainaithníodh agus ceachtanna a foghlaimíodh ó EDIDP agus ó PADR á gcur san áireamh i gcur chun feidhme an Chiste. Chuige sin, ba cheart don Choimisiún na socruithe faireacháin is gá a chur i bhfeidhm. Ba cheart an tuarascáil sin a thíolacadh chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an Chomhairle agus níor cheart faisnéis íogair a bheith inti.

(41)  Tá tábhacht ag baint le dul i ngleic leis an athrú aeráide i gcomhréir leis na gealltanais atá tugtha ag an Aontas Comhaontú Pháras agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme, agus léiriú air sin is ea é go rannchuideoidh an Ciste ▌seo le gníomhaíocht aeráide a phríomhshruthú i mbeartais an Aontais agus le gnóthú na sprice arb é atá inti 25 % de chaiteachas bhuiséad an Aontais a bheith ag tacú le cuspóirí aeráide. Sainaithneofar gníomhaíochtaí ábhartha le linn ullmhú agus chur chun feidhme an Chiste, agus déanfar athmheasúnú orthu mar chuid de mheastóireacht mheántéarma an Chiste.

(42)  Leis an gCiste, ní thacaítear ach le céimeanna taighde agus forbartha na dtáirgí agus na dteicneolaíochtaí cosanta agus, dá bhrí sin, i bprionsabal, níor cheart úinéireacht ná cearta maoine intleachtúla (CMInna) a bheith ag an Aontas ar na táirgí nó teicneolaíochtaí a eascraíonn as na gníomhaíochtaí arna gcistiú, ach amháin má thugtar cúnamh an Aontais trí sholáthar poiblí. Mar sin féin, i gcás gníomhaíochtaí taighde, ba cheart an fhéidearthacht a bheith ag na Ballstáit agus na tíortha comhlachaithe torthaí na ngníomhaíochtaí arna gcistiú a úsáid chun bheith rannpháirteach san fhorbairt chomhoibritheach leantach ▌.

(43)  Le tacaíocht airgeadais an Aontais, níor cheart difear a dhéanamh d’aistriú táirgí a bhaineann le cosaint laistigh den Aontas i gcomhréir le Treoir 2009/43/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(13), ná d’onnmhairiú táirgí, trealaimh nó teicneolaíochtaí. Is le Comhsheasamh 944/2008/CBES a rialaítear onnmhairiú trealaimh agus teicneolaíochtaí míleata ag na Ballstáit.

(44)  D’fhéadfadh sé go rachadh úsáid faisnéise cúlra íogaire, lena n-áirítear sonraí, fios gnó nó faisnéis, arna nginiúint roimh nó lasmuigh d’fheidhmiú an Chiste, nó rochtain a dhéanfadh daoine neamhúdaraithe ar ▌thorthaí arna nginiúint i leith gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht airgeadais ón gCiste, chun aimhleas an Aontais nó chun aimhleas Ballstáit amháin nó níos mó. Dá bhrí sin, ba cheart láimhseáil sonraí íogaire a rialú le ▌ dlí ábhartha an Aontais agus leis an dlí náisiúnta ábhartha ▌.

(44a)  Chun slándáil faisnéise rúnaicmithe ar an leibhéal riachtanach a áirithiú, ba cheart, agus comhaontuithe rúnaicmithe cistiúcháin agus maoiniúcháin á síniú, na caighdeáin íosta maidir le slándáil thionsclaíoch a chomhlíonadh. Chun na críche sin, agus i gcomhréir le Cinneadh (AE, Euratom) 2015/444 ón gCoimisiún, ba cheart don Choimisiún na saineolaithe arna n-ainmniú ag na Ballstáit a chur ar an eolas faoi Threoracha Slándála an Chláir, lena n-áirítear an Treoir Rúnaicmithe maidir le Slándáil, i gcomhair comhairle do na saineolaithe arna n-ainmniú ag na Ballstáit.

(45)  Chun go bhféadfar táscairí na gconairí tionchair a fhorlíonadh nó a leasú, i gcás inar gá, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean don Choimisiún. ▌Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfaí na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

(46)  Ba cheart don Choimisiún an Ciste a bhainistiú, ag féachaint go cuí do na ceanglais rúndachta agus slándála, go háirithe i dtaca le faisnéis rúnaicmithe agus faisnéis íogair.

▌TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

TEIDEAL I

FORÁLACHA COMHCHOITEANNA IS INFHEIDHME MAIDIR LE TAIGHDE AGUS FORBAIRT

Airteagal 1

Ábhar

Leis an Rialachán seo, bunaítear an Ciste Eorpach Cosanta (‘an Ciste’), mar a leagtar amach in Airteagal 1(3)(b) de Rialachán .../.../AE [Fís - 2018/0224(COD)].

Leagtar síos leis cuspóirí an Chiste, an buiséad don tréimhse 2021-2027, na foirmeacha cistiúcháin ón Aontas agus na rialacha a bhaineann leis an gcistiú sin a sholáthar.

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(0)  ciallaíonn ‘iarratasóir’ eintiteas dlíthiúil a chuireann iarratas isteach ar thacaíocht ón gCiste tar éis glao ar thograí nó i gcomhréir le hAirteagal 195(e) den Rialachán Airgeadais;

(1)  ciallaíonn ‘oibríochtaí measctha’ gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ó bhuiséad an Aontais, lena n-áirítear laistigh de shaoráidí measctha de bhun Airteagal 2(6) den Rialachán Airgeadais, lena gcomhcheanglaítear foirmeacha neamh-inaisíoctha tacaíochta ▌nó ionstraimí airgeadais ó bhuiséad an Aontais d’fhoirmeacha inaisíoctha tacaíochta ó institiúidí forbartha nó institiúidí airgeadais poiblí eile, agus ó institiúidí airgeadais tráchtála agus infheisteoirí;

(1a)  ciallaíonn ‘deimhniú’ an próiseas trína ndeimhníonn údarás náisiúnta go bhfuil na rialacháin is infheidhme á gcomhlíonadh ag an táirge, ag an gcomhpháirt inláimhsithe chosanta nó dholáimhsithe nó ag an teicneolaíocht chosanta;

(1b)  ciallaíonn ‘faisnéis rúnaicmithe’ aon fhaisnéis nó aon ábhar, i bhfoirm ar bith, a bhféadfadh nochtadh neamhúdaraithe ina leith a bheith ina chúis le leibhéil éagsúla de dhochar do leasanna an Aontais Eorpaigh nó ceann amháin nó níos mó de na Ballstáit, agus ar a bhfuil marc rúnaicmithe de chuid an Aontais nó marc rúnaicmithe comhfhreagrach, i gcomhréir leis an gcomhaontú idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle, maidir le cosaint faisnéise rúnaicmithe a mhalartaítear ar mhaithe le leas an Aontais Eorpaigh (2011/C 202/05);

(1c)  ciallaíonn ‘cuibhreannas’ grúpáil chomhoibríoch d’iarratasóirí nó d’fhaighteoirí atá faoi cheangal ag comhaontú cuibhreannais agus a chruthaítear chun gníomhaíocht a dhéanamh faoi choimirce an Chiste;

(1d)  ciallaíonn ‘comhordaitheoir’ eintiteas dlíthiúil ar comhalta é de chuibhreannas agus a cheap comhaltaí uile an chuibhreannais sin mar phríomhphointe teagmhála don chaidreamh leis an gCoimisiún;

(2)  ciallaíonn ‘rialú’ an cumas tionchar cinntitheach a fheidhmiú ar eintiteas dlíthiúil go díreach nó go hindíreach trí eintiteas dlíthiúil idirmheánach amháin nó níos mó;

(3)  ciallaíonn ‘gníomhaíocht forbartha’ aon ghníomhaíocht arb é atá inti ▌ gníomhaíochtaí atá dírithe ar chosaint, go príomha sa chéim forbartha, lena gcumhdaítear táirgí nó teicneolaíochtaí nua nó lena n-uasghrádaítear táirgí nó teicneolaíochtaí atá ann cheana, cé is moite d’airm a tháirgeadh nó a úsáid;

(4)  ciallaíonn ‘teicneolaíocht shuaiteach um chosaint’ teicneolaíocht lena spreagtar athrú radacach, lena n-áirítear teicneolaíocht fheabhsaithe nó teicneolaíocht atá iomlán nua, lena spreagtar aistriú paraidíme i gcoincheapa agus i stiúradh gnóthaí cosanta lena n-áirítear trí theacht in ionad na dteicneolaíochtaí cosanta atá ann cheana nó trí na teicneolaíochtaí sin a chur i léig;

(5)  ciallaíonn ‘struchtúir bainistíochta feidhmiúcháin’ comhlacht de chuid eintiteas dlíthiúil arna cheapadh i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, agus, i gcás inarb infheidhme, atá freagrach don phríomhoifigeach feidhmiúcháin, a dtugtar an chumhacht dó straitéis, cuspóirí agus treo foriomlán an eintitis dhlíthiúil a bhunú, agus a dhéanann maoirseacht agus faireachán ar chinnteoireacht na bainistíochta;

(5a)  ciallaíonn ‘faisnéis tulra’ sonraí, fios gnó nó faisnéis a ghintear trí fheidhmiú an Chiste, cibé foirm nó nádúr a bhíonn aige;

(6)  ciallaíonn ‘eintiteas dlíthiúil’ aon duine ▌dlítheanach a bunaíodh mar eintiteas dlíthiúil agus a aithnítear mar eintiteas dlíthiúil faoin dlí náisiúnta, faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí idirnáisiúnta, a bhfuil pearsantacht dhlíthiúil aige agus a fhéadfaidh, ag gníomhú dó ina ainm féin, cearta a fheidhmiú agus a bheith faoi réir oibleagáidí, nó eintiteas nach bhfuil pearsantacht dhlíthiúil aige i gcomhréir le hAirteagal ▌ 197(2)(c) ▌ den Rialachán Airgeadais;

(7)  ciallaíonn ‘cuideachta meánchaipitlithe’ fiontar nach ▌FBM ▌é agus a bhfuil ▌suas le 3 000 fostaí aige, agus líon na foirne á ríomh i gcomhréir le hAirteagail 3 go ▌6 den ▌Iarscríbhinn a ghabhann le Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún(14);

(8)  ciallaíonn ‘soláthar réamhthráchtála’ soláthar seirbhísí taighde agus forbartha lena mbaineann roinnt riosca-sochair faoi dhálaí margaidh, forbairt iomaíoch i gcéimeanna, ina bhfuil deighilt shoiléir idir na seirbhísí taighde agus forbartha arna soláthar ó chur in úsáid cainníochtaí tráchtála táirgí deiridh;

(9)  ciallaíonn ‘bainisteoir tionscadail’ aon údarás conarthach a bunaíodh i mBallstát nó i dtír chomhlachaithe, ar chuir Ballstát nó tír chomhlachaithe nó grúpa Ballstát ▌nó grúpa tíortha comhlachaithe de chúraim air tionscadail armála ilnáisiúnta a bhainistiú go buan nó ar bhonn ad hoc;

(9a)  ciallaíonn ‘cáiliú’ an próiseas iomlán lena léirítear go gcomhlíonann dearadh táirge cosanta, comhpháirte inláimhsithe nó doláimhsithe cosanta, nó teicneolaíochta cosanta na ceanglais a shonraítear, agus fianaise oibiachtúil á soláthar trína léirítear gur comhlíonadh na ceanglais áirithe i dtaca leis an dearadh;

(10)  ciallaíonn ‘faighteoir’ aon eintiteas dlíthiúil lenar síníodh comhaontú cistiúcháin nó maoiniúcháin nó dár tugadh fógra i leith comhaontú cistiúcháin nó maoiniúcháin;

(11)  ciallaíonn ‘gníomhaíocht taighde’ aon ghníomhaíocht arb é an taighde is príomhchuid di, go háirithe taighde feidhmeach agus, i gcás inar gá, taighde bunúsach, darb aidhm eolas nua a fháil agus lena leagtar béim eisiach ar fheidhmeanna cosanta;

(12)  ciallaíonn “torthaí” aon éifeacht inláimhsithe nó doláimhsithe de chuid na gníomhaíochta, amhail sonraí, fios gnó nó faisnéis, is cuma cad é a foirm nó a cineál, cibé acu is féidir í a chosaint nó nach féidir, mar aon le cearta ar bith atá ag gabháil léi, lena n-áirítear cearta maoine intleachtúla;

(12a)  ciallaíonn ‘faisnéis íogair’ faisnéis agus sonraí, lena n-áirítear faisnéis rúnaicmithe, nach mór a chosaint ó rochtain nó nochtadh neamhúdaraithe mar gheall ar oibleagáidí arna leagan síos sa dlí náisiúnta nó i ndlí an Aontais nó nach mór a chosaint ar mhaithe le príobháideacht nó slándáil duine aonair nó eagraíochta a choimirciú;

(12b)  ciallaíonn ‘fiontair bheaga agus mheánmhéide’ nó ‘FBManna’ fiontair bheaga agus fiontair mheánmhéide mar a shainmhínítear i Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún;

(13)  ciallaíonn ‘tuarascáil speisialta’ tuarascáil insoláthartha shonrach ar ghníomhaíocht taighde ina ndéantar achoimre ar na torthaí agus ina dtugtar faisnéis fhairsing ar na bunphrionsabail, na haidhmeanna, na torthaí iarbhír, na hairíonna bunúsacha, na tástálacha a rinneadh, na tairbhí ionchasacha, na feidhmeanna cosanta ionchasacha agus an chonair shaothraithe a mheastar a bheith i gceist leis an taighde i dtreo forbartha, lena n-áirítear faisnéis maidir le húinéireacht CMInna ach nach gá faisnéis CMI a bheith san áireamh inti;

(14)  ciallaíonn ‘fréamhshamhail de chóras’ múnla de tháirge nó de theicneolaíocht lenar féidir feidhmíocht a léiriú i dtimpeallacht oibríochtúil;

(15)  ciallaíonn ‘tríú tír’ tír nach bhfuil ina ball den Aontas;

(16)  ciallaíonn ‘tríú tír neamhchomhlachaithe’ tríú tír nach tír chomhlachaithe í i gcomhréir le hAirteagal 5;

(17)  ciallaíonn ‘eintiteas de chuid tríú tír neamhchomhlachaithe’ eintiteas dlíthiúil atá bunaithe i dtríú tír neamhchomhlachaithe nó, i gcás ina bhfuil sé bunaithe san Aontas nó i dtír chomhlachaithe, a bhfuil a struchtúir bainistíochta feidhmiúcháin i dtríú tír neamhchomhlachaithe;

Airteagal 3

Cuspóirí an Chiste

1.  Is é cuspóir ginearálta an Chiste iomaíochas, éifeachtúlacht agus acmhainneacht nuálaíochta bhonn cosanta, teicneolaíochta agus tionsclaíoch na hEorpa ar fud an Aontais a chothú, rud a rannchuideodh le huathriail straitéiseach an Aontais agus lena shaoirse ghníomhaíochta, trí thacú le gníomhaíochtaí comhoibríocha agus comhar trasteorann idir eintitis dhlíthiúla ar fud an Aontais, go háirithe idir FBManna agus cuideachtaí meánchaipitlithe (CMCanna), agus trí ghastacht slabhraí soláthair agus slabhraí luacha na cosanta a neartú agus a fheabhsú, comhar trasteorann idir eintitis dhlíthiúla a leathnú agus saothrú níos fearr a chothú maidir le hacmhainneacht thionsclaíoch na nuálaíochta, an taighde agus na forbartha teicneolaíche, ag gach céim de shaolré tionsclaíoch na dtáirgí agus na dteicneolaíochtaí cosanta. ▌

2.  Beidh na cuspóirí sonracha seo a leanas ag an gCiste:

(a)  tacú le taighde comhoibríoch ▌a d’fhéadfadh borradh suntasach a chur faoi fheidhmíocht acmhainní ▌a bheidh ann amach anseo ar fud an Aontais, ar taighde é arb é is aidhm dó an nuálaíocht a uasmhéadú agus táirgí agus teicneolaíochtaí cosanta nua a thabhairt isteach, lena n-áirítear cinn shuaiteacha, agus an úsáid is éifeachtúla a bheith á baint as caiteachas ar thaighde i gcúrsaí cosanta san Aontas;

(b)  tacú le forbairt chomhoibríoch ▌ar tháirgí agus teicneolaíochtaí cosantaagus, dá bhrí sin, rannchuidiú le héifeachtúlacht níos fearr i dtaca le caiteachas cosanta laistigh den Aontas sa chaoi go mbainfear amach tuilleadh barainneachtaí scála, go laghdófar an riosca ó dhúbailt neamhriachtanach agus, mar sin de, go spreagfar glacadh sa mhargadh le táirgí agus teicneolaíochtaí Eorpacha agus go laghdófar ilroinnt táirgí agus teicneolaíochtaí cosanta ar fud an Aontais. Ar deireadh, de thoradh an Chiste, tiocfaidh méadú ar chaighdeánú córas cosanta agus beidh idir-inoibritheacht níos fearr ann idir acmhainneachtaí na mBallstát.

Beidh an comhar sin i gcomhréir leis na tosaíochtaí maidir le cumas cosanta arna gcomhaontú go comhchoiteann ag na Ballstáit faoi chuimsiú an Chomhbheartais Eachtraigh agus Slándála agus go háirithe i gcomhthéacs an Phlean Forbartha um Chumas.

I dtaca leis sin, féadfar tosaíochtaí réigiúnacha agus idirnáisiúnta a chur san áireamh nuair a bheidh siad ag freastal ar leasanna slándála agus cosanta an Aontais, mar a chinntear faoin gComhbheartas Eachtrach agus Slándála iad, agus é á chur san áireamh gur gá dúbailt neamhriachtanach a sheachaint, agus i gcás inarb iomchuí, nuair nach gcuirfidh siad cosc ar aon Bhallstát nó ar aon tír chomhlachaithe a bheith rannpháirteach.

Airteagal 4

Buiséad

1.  I gcomhréir le hAirteagal 9(1) de Rialachán .../.../AE, is é EUR 11 453 260 000 i bpraghsanna 2018 agus EUR 13 000 000 000 i bpraghsanna reatha a bheidh san imchlúdach airgeadais do chur chun feidhme an Chiste Eorpaigh Cosanta don tréimhse 2021 – 2027.

2.  Is é a bheidh i ndáileadh ▌na suime dá dtagraítear i mír 1 ná:

(a)  ▌EUR 3 612 182 000 i bpraghsanna 2018 (EUR 4 100 000 000 i gcomhair gníomhaíochtaí taighde;

(b)  ▌ EUR 7 841 078 000 i bpraghsanna 2018 (EUR 8 900 000 000 i bpraghsanna reatha) i gcomhair gníomhaíochtaí forbartha.

2a.  Chun freagairt ar imthosca gan choinne nó forbairtí agus riachtanais nua, féadfaidh an Coimisiún ath-leithdháileadh a dhéanamh ar shuimeanna idir na leithdháiltí i gcomhair gníomhaíochtaí taighde agus gníomhaíochtaí forbartha dá dtagraítear i mír 2, suas le huasmhéid de 20 %.

3.  Féadfar an méid dá dtagraítear i mír 1 a úsáid le haghaidh cúnamh teicniúil agus cúnamh riaracháin chun an Ciste a chur chun feidhme, amhail gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchóireachta agus meastóireachta, lena n-áirítear córais teicneolaíochta faisnéise chorparáideacha.

4.  Déanfar 4 % ar a laghad agus suas le 8 % den imchlúdach airgeadais dá dtagraítear i mír 1 a leithdháileadh ar ghlaonna ar thograí nó ar dhámhachtana cistiúcháin lena dtacaítear le teicneolaíochtaí suaiteacha um chosaint.

Airteagal 5

Tíortha comhlachaithe

Beidh an Ciste oscailte do chomhaltaí de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) ar comhaltaí iad den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE), i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar síos sa Chomhaontú maidir le LEE. Beidh aon ranníocaíocht airgeadais leis an gCiste de bhun an Airteagail seo ina hioncam sannta i gcomhréir le hAirteagal [21(5)] den Rialachán Airgeadais.

Airteagal 6

Tacaíocht do theicneolaíochtaí suaiteacha um chosaint

1.  Déanfaidh an Coimisiún cistiú a dhámhachtain tar éis comhairliúcháin oscailte phoiblí ar ▌theicneolaíochtaí a leagann béim ar fheidhmeanna cosanta a d’fhéadfadh gnóthaí cosanta a shuaitheadh sna réimsí idirghabhála a shainmhínítear sna cláir oibre.

2.  Leagfar síos leis na cláir oibre an cineál cistithe is iomchuí chun na teicneolaíochtaí suaiteacha um chosaint sin a mhaoiniú.

Airteagal 7

Eitic

1.  Comhlíonfaidh gníomhaíochtaí arna gcur chun feidhme faoin gCiste an dlí náisiúnta ábhartha, dlí ábhartha an Aontais agus an dlí idirnáisiúnta ábhartha, lena n-áirítear Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Ina theannta sin, comhlíonfaidh na gníomhaíochtaí sin prionsabail eiticiúla a léirítear freisin sa dlí náisiúnta ábhartha, i ndlí ábhartha an Aontais agus sa dlí idirnáisiúnta ábhartha.

2.  Sula síneofar an comhaontú cistiúcháin, déanfaidh ▌an Coimisiún scagadh ar thograí, ar bhonn an mheasúnaithe eitice arna ullmhú ag an gcuibhreannas, chun sainaithint a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí sin as a n-eascraíonn saincheisteanna tromchúiseacha ▌eiticiúla, lena n-áirítear maidir le coinníollacha cur chun feidhme agus, i gcás inarb iomchuí, déanfar measúnú eitice orthu.

Déanfaidh an Coimisiún an scagadh agus na measúnuithe eitice le tacaíocht ó shaineolaithe neamhspleácha a bhfuil cúlraí éagsúla acu, go háirithe le saineolas aitheanta i réimse eitic na cosanta.

Sonrófar sa chomhaontú cistiúcháin na coinníollacha chun gníomhaíochtaí lena mbaineann saincheisteanna atá íogair ó thaobh na heitice de a chur chun feidhme.

Áiritheoidh an Coimisiún trédhearcacht na nósanna imeachta eitice a mhéid is féidir agus déanfaidh sé tuairisciú uirthi sin faoi chuimsiú a oibleagáidí faoi Airteagal 32. Beidh na saineolaithe ina náisiúnaigh den raon Ballstát is leithne is féidir.

3.  Gheobhaidh na heintitis atá rannpháirteach sa ghníomhaíocht gach formheas nó gach doiciméad éigeantach eile atá ábhartha agus a éilíonn na coistí eitice náisiúnta áitiúla nó comhlachtaí eile amhail údaráis cosanta sonraí sula gcuirfear tús leis na gníomhaíochtaí ábhartha. Coinneofar na doiciméid sin ar taifead agus cuirfear ar fáil don Choimisiún iad arna iarraidh sin.

5.  Déanfar tograí nach bhfuil inghlactha ó thaobh eitice de a dhiúltú ▌.

Airteagal 8

Cur chun feidhme agus foirmeacha cistiúcháin ón Aontas

1.  Is trí bhainistíocht dhíreach a chuirfear an Ciste chun feidhme i gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais.

1a.  De mhaolú ar mhír 1, i gcásanna a bhfuil údar leis, féadfar gníomhaíochtaí sonracha a chur chun feidhme faoi bhainistiú indíreach ag comhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 62(1)(c) den Rialachán Airgeadais. Ní fhéadfar an nós imeachta roghnúcháin agus dámhachtana, dá dtagraítear in Airteagal 12, a chumhdach leis sin.

2.  Féadfar cistiú a sholáthar leis an gCiste i gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, trí dheontais, duaiseanna agus soláthar agus, i gcás inarb iomchuí, i bhfianaise sainiúlachtaí na gníomhaíochta, trí ionstraimí airgeadais laistigh d’oibríochtaí measctha.

2a.  Déanfar oibríochtaí measctha a chur chun feidhme i gcomhréir le Teideal X den Rialachán Airgeadais agus Rialachán InvestEU.

2b.  Beidh ionstraimí airgeadais dírithe go docht ar na faighteoirí amháin.

Airteagal 10

Eintitis incháilithe

1.  Beidh faighteoirí agus ▌ fochonraitheoirí atá rannpháirteach sa ghníomhaíocht a fhaigheann tacaíocht airgeadais ón gCiste ▌ bunaithe san Aontas nó i dtír chomhlachaithe ▌.

1a.  Maidir leis an mbonneagar, na saoráidí, na sócmhainní nó na hacmhainní de chuid na bhfaighteoirí agus a bhfochonraitheoirí atá rannpháirteach i ngníomhaíocht agus a úsáidtear chun críocha na ngníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht airgeadais ón gCiste, beidh siad lonnaithe ar chríoch Ballstáit nó tíre comhlachaithe ar feadh thréimhse iomlán na gníomhaíochta, agus beidh a struchtúir bainistíochta feidhmiúcháin bunaithe laistigh den Aontas nó i dtír chomhlachaithe.

1b.  Chun críche gníomhaíocht a fhaigheann tacaíocht airgeadais ón gCiste, ní bheidh na faighteoirí agus na fochonraitheoirí atá rannpháirteach i ngníomhaíocht faoi réir rialú ag tríú tír neamhchomhlachaithe nó ag eintiteas de chuid tríú tír neamhchomhlachaithe.

2.  De mhaolú ar mhír 1b den Airteagal seo, ní bheidh eintiteas dlíthiúil arna bhunú san Aontas nó i dtír chomhlachaithe agus arna rialú ag tríú tír neamhchomhlachaithe nó ag eintiteas de chuid tríú tír neamhchomhlachaithe ▌incháilithe mar fhaighteoir nó fochonraitheoir atá rannpháirteach i ngníomhaíocht ach amháin má chuirtear ráthaíochtaí arna bhformheas ag an mBallstát nó ag an tír chomhlachaithe ina bhfuil sé bunaithe, i gcomhréir lena nósanna imeachta náisiúnta, ar fáil don Choimisiún. Féadfaidh tagairt a dhéanamh leis na ráthaíochtaí sin do struchtúr bainistíochta feidhmiúcháin an eintitis dhlíthiúil atá bunaithe san Aontas nó i dtír chomhlachaithe. Má mheasann an Ballstát nó an tír chomhlachaithe ina bhfuil an t-eintiteas dlíthiúil bunaithe go bhfuil sé iomchuí, féadfar tagairt a dhéanamh leis na ráthaíochtaí sin freisin do chearta rialtais sonracha i dtaca le rialú ar an eintiteas dlíthiúil.

Soláthrófar dearbhuithe leis na ráthaíochtaí sin nach sáródh rannpháirtíocht i ngníomhaíocht ar pháirt eintiteas dlíthiúil den sórt sin leasanna slándála agus cosanta an Aontais agus a Bhallstát faoi mar a bhunaítear iad faoi chuimsiú an Chomhbheartais Eachtraigh agus Slándála de bhun Theideal V CAE, nó na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 3. Comhlíonfar forálacha Airteagal 22 agus Airteagal 25 leis na ráthaíochtaí freisin. Leis na ráthaíochtaí, beifear, go háirithe, in ann bunús a thabhairt leis an bhfíoras go bhfuil bearta ar bun, ar mhaithe leis an ngníomhaíocht, chun an méid seo a leanas a áirithiú:

(a)  ▌nach bhfeidhmítear rialú ar eintiteas dlíthiúil is iarratasóir ar bhealach a chuireann srian nó teorann ▌ lena chumas an ghníomhaíocht a dhéanamh agus torthaí a chur ar fáil, ar rialú é a fhorchuireann srianta maidir lena bhonneagar, a shaoráidí, a shócmhainní, a acmhainní, a mhaoin intleachtúil nó a eolas a bhfuil gá leo chun críche na gníomhaíochta nó a bhaineann an bonn óna chumas agus óna chaighdeáin is gá chun an ghníomhaíocht a dhéanamh;

(b)  ▌cuirtear cosc ar rochtain ag tríú tír neamhchomhlachaithe nó ag eintiteas de chuid tríú tír neamhchomhlachaithe ar fhaisnéis ▌ íogair a bhaineann leis an ngníomhaíocht; agus go bhfuil imréiteach slándála náisiúnta, arna eisiúint ag Ballstát nó ag tír chomhlachaithe, ag fostaithe nó ag daoine eile atá rannpháirteach sa ghníomhaíocht, i gcás inarb iomchuí;

(c)  go bhfanann úinéireacht na maoine intleachtúla a thiocfaidh ón ngníomhaíocht, agus torthaí na gníomhaíochta, leis an bhfaighteoir le linn na gníomhaíochta agus tar éis don ghníomhaíocht a bheith curtha i gcrích agus ní bheidh siad faoi réir rialú nó srianadh tríú tír neamhchomhlachaithe nó eintiteas de chuid tríú tír neamhchomhlachaithe, agus ní fhéadfar iad a onnmhairiú lasmuigh den Aontas ná de thríú tíortha neamhchomhlachaithe agus ní dheonófar rochtain ar an maoin intleachtúil sin nó na torthaí ón taobh amuigh den Aontas gan cead an Bhallstáit nó na tíre comhlachaithe ina bhfuil an t-eintiteas dlíthiúil bunaithe agus i gcomhréir leis na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 3.

Má mheasann an Ballstát nó an tír chomhlachaithe ina bhfuil an t-eintiteas dlíthiúil bunaithe go bhfuil siad iomchuí, féadfar tuilleadh ráthaíochtaí a sholáthar.

Cuirfidh an Coimisiún an coiste dá dtagraítear in Airteagal 28 ar an eolas maidir le haon eintiteas dlíthiúil a mheasfar a bheith incháilithe i gcomhréir leis an mír seo.

4.  I gcás nach bhfuil aon ionadaithe iomaíocha ar fáil go héasca san Aontas nó i dtír chomhlachaithe, féadfaidh faighteoirí agus fochonraitheoirí atá rannpháirteach i ngníomhaíocht úsáid a bhaint as a sócmhainní, a mbonneagar, a saoráidí agus a n-acmhainní atá lonnaithe nó atá á sealbhú lasmuigh de chríoch Bhallstáit an Aontais nó tíortha comhlachaithe ar choinníoll nach sáróidh an úsáid sin leasanna slándála agus cosanta an Aontais agus a Bhallstát, go bhfuil sí comhsheasmhach leis na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 3 agus go bhfuil sí i lánchomhréir le hAirteagal 22 agus le hAirteagal 25. ▌ Ní bheidh na costais a bhaineann leis na gníomhaíochtaí sin incháilithe i gcomhair tacaíocht airgeadais ón gCiste.

4a.  Agus gníomhaíocht incháilithe á déanamh acu, féadfaidh faighteoirí agus fochonraitheoirí atá rannpháirteach sa ghníomhaíocht oibriú i gcomhar freisin le heintitis dhlíthiúla atá bunaithe lasmuigh de chríoch na mBallstát nó na dtíortha comhlachaithe, nó atá á rialú ag eintiteas de chuid tríú tír neamhchomhlachaithe, lena n-áirítear trí úsáid a bhaint as sócmhainní, bonneagar, saoráidí agus acmhainní na n-eintiteas dlíthiúil sin, ar choinníoll nach sárófar leasanna slándála agus consanta an Aontais agus a Bhallstát leis sin. Beidh comhar den chineál sin comhsheasmhach leis na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 3 agus beidh sé i lánchomhréir le hAirteagal 22 agus le hAirteagal 25.

Ní bheidh rochtain neamhúdaraithe ar bith ag tríú tír neamhchomhlachaithe nó ag eintiteas de chuid tríú tír neamhchomhlachaithe ar fhaisnéis rúnaicmithe a bhaineann le déanamh na gníomhaíochta agus drochéifeachtaí ionchasacha ar shlándáil sholáthar na n-ionchur atá bunriachtanach don ghníomhaíocht.

Ní bheidh na costais a bhaineann leis na gníomhaíochtaí sin incháilithe i gcomhair tacaíocht ón gCiste.

6.  Soláthróidh na hiarratasóirí an fhaisnéis ábhartha ar fad is gá chun measúnú a dhéanamh ar na critéir incháilitheachta ▌. I gcás ina dtarlódh athrú agus an ghníomhaíocht á déanamh, ar athrú é lena bhféadfaí amhras a chaitheamh ar chomhlíonadh na gcritéar incháilitheachta, cuirfidh an t-eintiteas dlíthiúil ábhartha an Coimisiún ar an eolas agus measúnóidh an Coimisiún an bhfuil na critéir agus na coinníollacha incháilitheachta sin fós á gcomhlíonadh agus tabharfaidh sé aghaidh ar an tionchar ionchasach ar chistiú na gníomhaíochta.

7.  ▌

8.  ▌

9.  Chun críche an Airteagail seo, tagraíonn ‘fochonraitheoirí atá bainteach le gníomhaíocht a fhaigheann tacaíocht airgeadais ón gCiste’ d’fhochonraitheoirí a bhfuil gaol conarthach díreach acu le faighteoir, le fochonraitheoirí eile ar a bhfuil ar a laghad 10 % de chostais iomlána incháilithe ná gníomhaíochta á leithdháileadh, agus le fochonraitheoirí a bhféadfaidh sé go dteastóidh rochtain uathu ar fhaisnéis rúnaicmithe ▌chun an ghníomhaíocht a dhéanamh agus nach comhaltaí den chuibhreannas iad.

Airteagal 11

Gníomhaíochtaí incháilithe

1.  Ní bheidh ach gníomhaíochtaí lena gcuirtear na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 3 chun feidhme incháilithe chun cistiú a fháil.

2.  Leis an gCiste, soláthrófar tacaíocht do ghníomhaíochtaí lena gcumhdaítear ▌táirgí agus teicneolaíochtaí cosanta nua agus an nuashonrú ar tháirgí agus teicneolaíochtaí atá ann cheana, ar choinníoll nach mbeidh úsáid na faisnéise atá ann cheana a bhfuil gá leis chun na gníomhaíochtaí le haghaidh nuashonrú a dhéanamh faoi réir srian ag tríú tír neamhchomhlachaithe nó ag eintiteas de chuid tríú tír neamhchomhlachaithe, go díreach nó go hindíreach, trí eintiteas dlíthiúil idirghabhála amháin nó níos mó, ar bhealach nach bhféadfar an ghníomhaíocht a dhéanamh.

3.  Beidh ceann amháin nó níos mó de na gníomhaíochtaí seo a leanas i gceist le gníomhaíocht incháilithe:

(a)  gníomhaíochtaí arb é is aidhm leo ▌eolas, táirgí agus teicneolaíochtaí, lena n-áirítear teicneolaíochtaí suaiteacha, lenar féidir éifeachtaí suntasacha a bhaint amach i réimse na cosanta, a chruthú, a neartú agus a fheabhsú;

(b)  gníomhaíochtaí arb é is aidhm leo idir-inoibritheacht agus athléimneacht a mhéadú, lena n-áirítear táirgeadh agus malartú slán sonraí, chun ardchumas a bhaint amach i ndáil le teicneolaíochtaí cosanta barrthábhachtacha, chun slándáil an tsoláthair a neartú nó chun éascaíocht a dhéanamh ar shaothrú éifeachtach torthaí le haghaidh táirgí agus teicneolaíochtaí cosanta;

(c)  staidéir, amhail staidéir féidearthachta chun an indéantacht a bhaineann le teicneolaíochtaí, táirgí, próisis, seirbhísí agus réitigh – idir nua is fheabhsaithe – a scrúdú ▌;

(d)  dearadh táirge, comhpháirte inláimhsithe nó doláimhsithe nó teicneolaíochta cosanta, mar aon leis an sainmhíniú ar na sonraíochtaí teicniúla ar a ndearnadh dearadh den chineál sin a fhorbairt agus ar féidir tástálacha páirteacha chun riosca a laghdú i dtimpeallacht thionsclaíoch nó ionadaíoch a áireamh orthu;

(e)  forbairt an mhúnla táirge, comhpháirte inláimhsithe nó doláimhsithe nó teicneolaíochta cosanta, lenar féidir feidhmíocht na heiliminte a léiriú i dtimpeallacht oibríochtúil (fréamhshamhail de chóras);

(f)  tástálacha táirge, comhpháirte inláimhsithe nó doláimhsithe nó teicneolaíochta cosanta;

(g)  cáiliú táirge, comhpháirte inláimhsithe nó doláimhsithe nó teicneolaíochta cosanta ▌;

(h)  deimhniú táirge, comhpháirte inláimhsithe nó doláimhsithe nó teicneolaíochta cosanta ▌;

(i)  forbairt na dteicneolaíochtaí nó na sócmhainní lena méadaítear éifeachtúlacht thar shaolré na dtáirgí agus na dteicneolaíochtaí cosanta;

4.  ▌Déanfar an ghníomhaíocht i gcomhar laistigh de chuibhreannas le trí eintiteas incháilithe ar a laghad atá bunaithe i dtrí Bhallstát éagsúla ▌nó i dtrí thír chomhlachaithe éagsúla ar a laghad. Le linn chur chun feidhme iomlán na gníomhaíochta, ní dhéanfaidh an t-eintiteas céanna rialú díreach nó indíreach ▌ar thrí cinn, ar a laghad, de na heintitis dhlíthiúla incháilithe sin atá bunaithe in dhá Bhallstát ▌nó in dhá thír chomhlachaithe ar a laghad, agus ní dhéanfaidh siad rialú ar a chéile.

5.  Ní bheidh feidhm ag mír 4 maidir le ▌gníomhaíocht a bhaineann le teicneolaíochtaí suaiteacha um chosaint nó maidir le gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe c) ▌de mhír 3 ▌.

6.  Maidir le gníomhaíochtaí a bhaineann le forbairt táirgí nó teicneolaíochtaí a bhfuil a n-úsáid, a bhforbairt nó a dtáirgeadh toirmiscthe faoin dlí idirnáisiúnta is infheidhme, ní bheidh na gníomhaíochtaí sin incháilithe.

Maidir le gníomhaíochtaí le haghaidh airm uathrialacha mharfacha a fhorbairt gan an fhéidearthacht a bheith ann go ndéanfadh duine rialú fónta ar chinntí roghnaithe agus úsáide, agus ionsaithe á ndéanamh in aghaidh daoine, ní bheidh siad incháilithe ach oiread do thacaíocht airgeadais ón gCiste, gan dochar don fhéidearthacht cistiú a chur ar fáil le haghaidh gníomhaíochtaí chun córais luathrabhaidh agus frithbhearta a fhorbairt chun críocha cosanta.

Airteagal 12

Nós imeachta roghnúcháin agus dámhachtana

1.  Tabharfar cistiú ón Aontas tar éis glaonna iomaíocha le haghaidh tograí arna n-eisiúint i gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais. In imthosca áirithe cuí-réasúnaithe agus eisceachtúla, féadfar cistiú ón Aontas a dheonú freisin i gcomhréir le hAirteagal ▌195(e) ▌den Rialachán Airgeadais.

2a.  Chun cistiú ▌a dhámhachtain, gníomhóidh an Coimisiún trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 28, mír 2.

Airteagal 13

Critéir dhámhachtana

▌Is ar bhonn na gcritéar seo a leanas a dhéanfar measúnú ar gach togra:

(a)  rannchuidiú le barr feabhais nó acmhainneacht suaite i réimse na cosanta, go háirithe trína léiriú go n-eascróidh buntáistí suntasacha as na torthaí a bhfuiltear ag súil leo ón ngníomhaíocht bheartaithe, ar buntáistí iad nach bhfuil ag táirgí ná teicneolaíochtaí um chosaint atá ann cheana féin;

(b)  rannchuidiú le nuáil agus forbairt theicneolaíoch thionscal cosanta na hEorpa, go háirithe trína léiriú go n-áirítear sa ghníomhaíocht bheartaithe cur chuige agus coincheapa ceannródaíocha nuálacha, feabhsuithe teicneolaíocha nua a bhfuil gealladh fúthu don todhchaí nó cur i bhfeidhm teicneolaíochtaí nó coincheap nár cuireadh i bhfeidhm cheana in earnáil na cosanta, agus dúbláil nach bhfuil gá léi á seachaint;

(c)  rannchuidiú le hiomaíocht thionscal cosanta na hEorpa, trína léiriú go bhfuil a chóimhéid den chostéifeachtúlacht agus éifeachtacht le fáil go dearfach agus go follasach sa ghníomhaíocht atá beartaithe agus, dá bhrí sin, go gcruthaítear deiseanna nua margaidh léi ar fud an Aontais agus níos faide i gcéin agus go gcuirtear dlús léi le fás cuideachtaí ar fud an Aontais;

(d)  rannchuidiú le huathriail bhonn teicneolaíoch agus tionsclaíoch cosanta na hEorpa, lena n-áirítear trína ‘neamhspleáchas ar fhoinsí neamh-Aontais a mhéadú, agus trí shlándáil an tsoláthair a neartú’, agus le leasanna slándála agus cosanta an Aontais i gcomhréir leis na tosaíochtaí a leagtar amach in Airteagal 3 ▌;

(e)  rannchuidiú le comhar nua trasteorann a chruthú idir eintitis dhlíthiúla atá bunaithe sna Ballstáit nó i dtíortha comhlachaithe, go háirithe i gcomhair FBManna agus cuideachtaí meánchaipitlithe a bhfuil rannpháirt nach beag acu sa ghníomhaíocht, mar fhaighteoirí, mar fhochonraitheoirí nó mar eintitis eile sa slabhra soláthair, agus atá bunaithe i mBallstáit ▌nó i dtíortha comhlachaithe seachas iad sin ina bhfuil eintitis an chuibhreannais, nach FBManna ná cuideachtaí meánchaipitlithe iad, bunaithe;

(f)  cáilíocht agus éifeachtúlacht chur chun feidhme na gníomhaíochta.

Airteagal 14

Ráta cómhaoinithe

1.  Déanfaidh an Ciste suas le 100 % de chostais incháilithe ghníomhaíochta, arna liostú in Airteagal 11(3), a mhaoiniú, gan dochar d’Airteagal 190 den Rialachán Airgeadais.

2.  De mhaolú ar mhír 1:

(a)  maidir le gníomhaíochtaí a shainmhínítear in Airteagal 11(3)(e), ní bheidh an cúnamh airgeadais ón gCiste níos airde ná 20 % de chostais incháilithe na ngníomhaíochtaí sin;

(b)  maidir le gníomhaíochtaí a shainmhínítear in Airteagal 11(3) (f) go (h), ní bheidh an cúnamh airgeadais ón gCiste níos airde ná 80 % de chostais incháilithe na ngníomhaíochtaí sin.

3.  Maidir le gníomhaíochtaí forbartha, méadófar na rátaí cistithe sna cásanna seo a leanas:

(a)  gníomhaíocht arna forbairt i gcomhthéacs an Bhuanchomhair Struchtúrtha arna bhunú le Cinneadh (CBES) 2017/2315 ón gComhairle an 11 Nollaig 2017, d’fhéadfadh sé go mbainfeadh sí tairbhe as méadú 10 bpointe céatadáin breise ar an ráta cistithe;

(b)  féadfaidh gníomhaíocht tairbhe a bhaint as ráta cistithe méadaithe, amhail dá dtagraítear sa dara agus sa tríú fomhír den mhír seo, i gcás ina ndéanfar 10 % ar a laghad de chostais incháilithe iomlána na gníomhaíochta a leithdháileadh ar FBManna atá bunaithe i mBallstát nó i dtír chomhlachaithe agus atá rannpháirteach sa ghníomhaíocht mar fhaighteoirí, mar fhochonraitheoirí nó mar eintitis sa slabhra soláthair.

Féadfar an ráta cistithe a mhéadú de phointí céatadáin atá coibhéiseach le céatadán chostais incháilithe iomlána na gníomhaíochta atá leithdháilte ar FBManna atá bunaithe i mBallstáit nó i dtíortha comhlachaithe ina bhfuil faighteoirí nach FBManna iad bunaithe agus a bhfuil rannpháirt acu sa ghníomhaíocht mar fhaighteoirí, mar fhochonraitheoirí nó mar eintitis sa slabhra soláthair, suas le 5 pointí céatadáin breise.

Féadfar an ráta cistithe a mhéadú de phointí céatadáin atá coibhéiseach le dhá oiread an chéatadáin de chostais incháilithe iomlána na gníomhaíochta atá leithdháilte ar FBManna atá bunaithe i mBallstáit nó i dtíortha comhlachaithe, seachas na cinn sin ina bhfuil faighteoirí nach FBManna iad bunaithe agus a bhfuil rannpháirt acu sa ghníomhaíocht mar fhaighteoirí, mar fhochonraitheoirí nó mar eintitis sa slabhra soláthair;

(c)  féadfaidh gníomhaíocht tairbhe a bhaint as ráta cistithe méadaithe dar luach 10 bpointe céatadáin, i gcás ina mbíonn ar a laghad 15 % de chostais iomlána incháilithe na gníomhaíochta á leithdháileadh ar chuideachtaí meánchaipitlithe atá bunaithe san Aontas nó i dtír chomhlachaithe.

(d)  ní bheidh an méadú foriomlán ar ráta cistithe gníomhaíochta níos airde ná 35 phointe céatadáin.

Ní chumhdófar níos mó ná 100 % de chostais incháilithe na gníomhaíochta le cúnamh airgeadais an Aontais arna sholáthar faoin gCiste, lena n-áirítear rátaí cistithe méadaithe.

Airteagal 15

Acmhainn airgeadais

De mhaolú ar Airteagal ▌ 198 ▌den Rialachán Airgeadais:

(a)  ní fhíorófar an acmhainn airgeadais ach amháin le haghaidh an chomhordaitheora agus ní dhéanfar sin ach amháin má bhíonn an cistiú arna iarraidh ón Aontas cothrom le, nó níos mó ná, EUR 500 000. Mar sin féin, má tá bunús le bheith in amhras faoin acmhainn airgeadais, fíoróidh an Coimisiún acmhainn airgeadais iarratasóirí eile nó comhordaitheoirí atá faoi bhun na dtairseach dá dtagraítear sa chéad abairt freisin;

(b)  ní fhíorófar an acmhainn airgeadais i gcás eintitis dhlíthiúla a bhfuil a n-inmharthanacht ráthaithe ag údaráis ábhartha Bhallstáit;

(c)  i gcás acmhainn airgeadais atá ráthaithe ó thaobh struchtúir de ag eintiteas dlíthiúil eile, fíorófar acmhainn airgeadais an eintitis dlíthiúil sin freisin.

Airteagal 16

Costais indíreacha

1.  De mhaolú ar Airteagal 181(6) den Rialachán Airgeadais, cinnfear costais incháilithe indíreacha trí ráta comhréidh 25 % de na costais incháilithe dhíreacha iomlána a chur i bhfeidhm, cé is moite de na costais incháilithe dhíreacha a bhaineann le fochonraitheoireacht agus tacaíocht airgeadais do thríú páirtithe agus aon chostas aonaid nó aon chnapshuim a bhfuil costais indíreacha san áireamh leo.

2.  De mhalairt air sin, féadfar costais incháilithe indíreacha ▌a chinneadh i gcomhréir le gnáthchleachtais cuntasaíochta costála an fhaighteora ar bhonn costais indíreacha iarbhír ar choinníoll go nglacann údaráis náisiúnta leis na cleachtais cuntasaíochta costála sin i gcás gníomhaíochtaí inchomparáide i réimse na cosanta, i gcomhréir le hAirteagal ▌ 185 ▌ den Rialachán Airgeadais agus go gcuirtear sin in iúl don Choimisiún.

Airteagal 17

Úsáid a bhaint as cnapshuim aonair nó ranníocaíocht nach mbaineann le costais

1.  I gcás ina ndéanfar níos lú ná 50 % de chostais iomlána na gníomhaíochta a chómhaoiniú le deontas an Aontais, féadfaidh an Coimisiún úsáid a bhaint as:

(a)  ranníocaíocht nach bhfuil nasctha le costais dá dtagraítear in Airteagal ▌ 180(3) ▌ den Rialachán Airgeadais agus atá bunaithe ar ghnóthú torthaí arna dtomhas trí thagairt a dhéanamh do gharspriocanna a socraíodh roimh ré nó trí bhíthin táscairí feidhmíochta; nó

(b)  cnapshuim aonair dá dtagraítear in Airteagal ▌ 182 ▌ den Rialachán Airgeadais agus atá bunaithe ar bhuiséad sealadach na gníomhaíochta arna formhuiniú cheana féin ag údaráis náisiúnta na mBallstát agus na dtíortha comhlachaithe cómhaoinithe.

2.  Áireofar costais indíreacha sa chnapshuim.

Airteagal 18

Soláthar réamhthráchtála

1.  Féadfaidh an tAontas tacú le soláthar réamhthráchtála trí dheontas a dhámhachtain d’údaráis chonarthacha nó eintitis chonarthacha mar a shainmhínítear i dTreoir 2014/24/AE(15), Treoir 2014/25/AE(16) agus Treoir 2009/81/CE(17) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, a bhfuil seirbhísí taighde agus forbartha cosanta ▌á soláthar go comhpháirteach acu nó atá ag comhordú a nósanna imeachta soláthair go comhpháirteach.

2.  Na nósanna imeachta soláthar:

(a)  beidh siad i gcomhréir le forálacha an Rialacháin seo;

(b)  féadfaidh siad dámhachtain conarthaí iolracha a údarú laistigh den nós imeachta céanna (ilfhoinsiú);

(c)  déanfaidh siad foráil maidir le bronnadh na gconarthaí ar an táirgeoir/na táirgeoirí lena dtugtar an luach airgid is fearr agus a áirithiú nach bhfuil aon choinbhleacht leasa ann san am céanna.

Airteagal 19

Ciste Ráthaíochta

Féadfaidh ranníocaíochtaí le sásra árachais fhrithpháirtigh an baol a bhaineann le gnóthú na gcistí atá dlite ag faighteoirí a chumhdach agus measfar gur ráthaíocht leordhóthanach é faoin Rialachán Airgeadais. Beidh feidhm ag na forálacha a leagtar síos in [Airteagal X de] Rialachán XXX [comharba an Rialacháin maidir leis an gCiste Ráthaíochta].

Airteagal 20

Coinníollacha incháilitheachta le haghaidh soláthair agus duaiseanna

1.  Beidh feidhm mutatis mutandis ag Airteagal 10 agus Airteagal 11 maidir le duaiseanna.

2.  Beidh feidhm mutatis mutandis ag Airteagal 10, de mhaolú ar Airteagal 176 den Rialachán Airgeadais, agus ag Airteagal 11, maidir le soláthar staidéar dá dtagraítear in Airteagal 11(3)(c).

TEIDEAL II

FORÁLACHA SONRACHA IS INFHEIDHME MAIDIR LE GNÍOMHAÍOCHTAÍ TAIGHDE

Airteagal 22

Úinéireacht thorthaí na ngníomhaíochtaí taighde

1.  Beidh torthaí gníomhaíochtaí taighde a fhaigheann tacaíocht airgeadais ón gCiste faoi úinéireacht na bhfaighteoirí a ghin iad. I gcás ina nginfidh eintitis dhlíthiúla torthaí go comhpháirteach, agus i gcás nach bhféadfar a rannchuidiú faoi seach a dhearbhú, nó i gcás nach bhféadfar na torthaí comhpháirteacha sin a scaradh, beidh na torthaí faoi úinéireacht chomhpháirteach na n-eintiteas dlíthiúil. Déanfaidh na húinéirí comhpháirteacha comhaontú a thabhairt i gcrích maidir le leithdháileadh agus téarmaí fheidhmiú na húinéireachta comhpháirtí sin i gcomhréir lena n-oibleagáidí faoin gcomhaontú deontais.

2.  De mhaolú ar mhír 1, i gcás ina dtugtar tacaíocht ón Aontas i bhfoirm soláthar poiblí, beidh úinéireacht ag an Aontas ar thorthaí gníomhaíochtaí taighde a fhaigheann tacaíocht airgeadais ón gCiste. Beidh cearta rochtana ag na Ballstáit agus ag tíortha comhlachaithe ar na torthaí, saor in aisce, ach sin a iarraidh i scríbhinn.

3.  ▌Ní bheidh torthaí na ngníomhaíochtaí taighde a fhaigheann tacaíocht airgeadais ón gCiste faoi réir aon rialaithe nó sriain ag tríú tír neamhchomhlachaithe nó ag eintiteas de chuid tríú tír neamhchomhlachaithe, go díreach nó go hindíreach, trí eintiteas dlíthiúil idirmheánach amháin nó níos mó, lena n-áirítear ó thaobh aistriú teicneolaíochta de.

4.  A mhéid a bhaineann le torthaí arna nginiúint ag faighteoirí trí ghníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht airgeadais ón gCiste agus gan dochar do mhír 8a den Airteagal seo, tabharfar fógra don Choimisiún, ex ante, maidir le haon aistriú úinéireachta ▌ nó ▌ deonú ceadúnais eisiach do ▌ thríú tír neamhchomhlachaithe nó d’eintiteas de chuid tríú tír neamhchomhlachaithe. sháraítear leasanna ▌slándála agus cosanta an Aontais agus a Bhallstát nó cuspóirí an Rialacháin seo, faoi mar a leagtar amach in Airteagal 3, le haistriú úinéireachta den sórt sin, déanfar an cistiú arna sholáthar faoin gCiste a aisíoc.

5.  Beidh cearta rochtana ag údaráis náisiúnta na mBallstát agus na dtíortha comhlachaithe ar an tuarascáil speisialta ar ghníomhaíocht taighde a fuair cistiú ón Aontas. Tabharfar na cearta rochtana sin saor ó ríchíosanna agus aistreoidh an Coimisiún iad chuig na Ballstáit agus tíortha comhlachaithe tar éis dó a áirithiú go bhfuil na hoibleagáidí rúndachta iomchuí i bhfeidhm.

6.  Ní úsáidfidh údaráis náisiúnta na mBallstát agus na dtíortha comhlachaithe an tuarascáil speisialta ach amháin chun críocha a bhaineann le húsáid i ndáil lena bhfórsaí armtha nó fórsaí slándála nó faisnéise, lena n-áirítear faoi chuimsiú a gclár comhoibritheach. Áireofar san úsáid sin staidéar, meastóireacht, measúnú, taighde, dearadh, ▌ agus glacadh agus deimhniúchán táirgí, oibriú, oiliúint, agus diúscairt, ▌ chomh maith le ceanglais theicniúla maidir le soláthar a mheasúnú agus a dhréachtú, ach ní bheidh an úsáid teoranta do na nithe sin.

7.  Tabharfaidh na faighteoirí cearta rochtana ar thorthaí na ngníomhaíochtaí taighde a fhaigheann tacaíocht ón gCiste saor ó ríchíosanna d’institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais chun na críche cuí-réasúnaithe beartais agus cláir an Aontais atá ann cheana i réimsí a inniúlachta a fhorbairt, a chur chun feidhme agus faireachán a dhéanamh orthu. Beidh na cearta rochtana sin teoranta d’úsáid neamhthráchtála agus neamhiomaíoch.

8.  Déanfar forálacha sonracha maidir le húinéireacht, cearta rochtana agus ceadúnú a leagan síos sna comhaontuithe cistithe agus sna conarthaí maidir le soláthar réamhthráchtála chun a áirithiú go nglacfar leis na torthaí a mhéid is féidir agus chun buntáistí míchuí a sheachaint. Beidh ar a laghad cearta rochtana saor ó ríchíosanna ar na torthaí le haghaidh a n-úsáide féin ag na húdaráis chonarthacha, agus beidh an ceart acu ceadúnais neamheisiacha a dheonú do thríú páirtithe nó an ceart acu ceangal a chur ar fhaighteoirí iad a dheonú, chun na torthaí a shaothrú faoi choinníollacha córa réasúnacha, gan aon cheart a bheith ag na tríú páirtithe sin focheadúnas a dheonú. Beidh rochtain saor in aisce ag gach Ballstát agus gach tír chomhlachaithe ar an tuarascáil speisialta. I gcás nach ndéanfaidh conraitheoir saothrú tráchtála ar na torthaí laistigh de thréimhse shocraithe tar éis an tsoláthair réamhthráchtála mar a shainaithnítear sa chonradh, aistreoidh sé úinéireacht na dtorthaí chuig na húdaráis chonarthacha.

8a.  Leis na forálacha a leagtar síos sa Rialachán seo, ní dhéanfar difear d’onnmhairiú táirgí, trealaimh nó teicneolaíochtaí a dhéanann comhtháthú ar thorthaí gníomhaíochtaí taighde a fhaigheann tacaíocht airgeadais ón gCiste, agus ní dhéanfar difear do lánrogha na mBallstát i ndáil lena mbeartais maidir le honnmhairiú táirgí atá bainteach le cosaint.

8b.   I gcás dhá Bhallstát nó dhá thír chomhlachaithe nó níos mó a bhfuil conradh amháin nó roinnt conarthaí tugtha i gcrích go comhpháirteach acu le faighteoir amháin nó níos mó, go hiltaobhach nó faoi chuimsiú eagrú an Aontais, chun forbairt bhreise a dhéanamh le chéile ar thorthaí na ngníomhaíochtaí taighde a fhaigheann tacaíocht ón gCiste, déanfaidh siad cearta rochtana a theachtadh ar na torthaí sin atá faoi úinéireacht na bhfaighteoirí sin agus atá riachtanach chun an conradh nó na conarthaí a fhorghníomhú. Tabharfar na cearta rochtana sin saor ó ríchíosanna agus faoi choinníollacha sonracha a mbeidh sé mar aidhm leo a áirithiú nach n-úsáidfear na cearta sin ach amháin chun críche an chonartha nó na gconarthaí agus go mbeidh na hoibleagáidí rúndachta iomchuí i bhfeidhm.

TEIDEAL III

FORÁLACHA SONRACHA IS INFHEIDHME MAIDIR LE GNÍOMHAÍOCHTAÍ FORBARTHA

Airteagal 23

Critéir incháilitheachta bhreise le haghaidh gníomhaíochtaí forbartha

1.  ▌Léireoidh an cuibhreannas go mbeidh na costais fuílligh a bhaineann le gníomhaíocht nach bhfuil cumhdaithe ag tacaíocht ón Aontas cumhdaithe trí bhíthin bealaí maoiniúcháin eile, amhail trí ranníocaíochtaí na mBallstát ▌nó na dtíortha comhlachaithe nó trí chómhaoiniú ó eintitis dhlíthiúla.

2.  Beidh gníomhaíochtaí amhail dá dtagraítear i bpointe (d) de mhír 3 d’Airteagal 11▌ bunaithe ar cheanglais cumais chomhchuibhithe arna gcomhaontú go comhpháirteach ag dhá Bhallstát ▌nó ag dhá thír chomhlachaithe ar a laghad.

3.  Maidir le gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (e) go pointe (h) de mhír 3 d’Airteagal 11, léireoidh an cuibhreannas, trí bhíthin doiciméid arna n-eisiúint ag údaráis náisiúnta, an méid seo a leanas:

(a)  go bhfuil sé beartaithe ag, ar a laghad, dhá Bhallstát ▌nó dhá thír chomhlachaithe an táirge deiridh a sholáthar nó an teicneolaíocht a úsáid ar bhealach comhordaithe, lena n-áirítear trí sholáthar comhpháirteach, i gcás inarb infheidhme;

(b)  go bhfuil an ghníomhaíocht bunaithe ar shonraíochtaí teicniúla coiteanna arna gcomhaontú go comhpháirteach ag na Ballstáit ▌nó tíortha comhlachaithe a dhéanfaidh an ghníomhaíocht a chómhaoiniú nó a bhfuil sé beartaithe acu an táirge deiridh a sholáthar go comhpháirteach nó an teicneolaíocht a úsáid go comhpháirteach.

Airteagal 24

Critéir dhámhachtana bhreise le haghaidh gníomhaíochtaí forbartha

Chomh maith leis na critéir dhámhachtana dá dtagraítear in Airteagal 13, cuirfear an méid seo a leanas san áireamh leis an gclár oibre:

(a)  an rannchuidiú le héifeachtúlacht a mhéadú thar shaolré táirgí agus teicneolaíochtaí cosanta, lena n-áirítear cost-éifeachtúlacht agus an acmhainneacht le haghaidh sineirgí sa phróiseas soláthair agus cothabhála agus sna próisis diúscartha;

(b)  an rannchuidiú le comhtháthú breise thionscal cosanta na hEorpa ar fud an Aontais trí léiriú ar pháirt na bhfaighteoirí go bhfuil gealltanas tugtha ag na Ballstáit an táirge nó teicneolaíocht deiridh a úsáid, a bheith faoina n-úinéireacht nó a chothabháil go comhpháirteach ar bhealach comhordaithe.

Airteagal 25

Úinéireacht thorthaí na ngníomhaíochtaí forbartha

1.  Ní bheidh na táirgí nó na teicneolaíochtaí a thiocfaidh as gníomhaíochtaí forbartha a fhaigheann tacaíocht airgeadais ón gCiste i seilbh an Aontais, ná ní bheidh aon chearta maoine intleachtúla aige i dtaca le torthaí na ngníomhaíochtaí sin.

2.  Ní bheidh torthaí na ngníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht airgeadais ón gCiste faoi réir aon rialaithe nó sriain ag tríú tíortha neamhchomhlachaithe nó ag eintitis de chuid tríú tíortha neamhchomhlachaithe, go díreach nó go hindíreach, trí eintiteas dlíthiúil idirmheánach amháin nó níos mó, lena n-áirítear ó thaobh aistriú teicneolaíochta de.

2a.  Ní dhéanfar difear leis an Rialachán seo do lánrogha na mBallstát i ndáil lena mbeartais maidir le honnmhairiú táirgí atá bainteach le cosaint.

3.  A mhéid a bhaineann le torthaí arna nginiúint ag faighteoirí trí ghníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht airgeadais ón gCiste agus gan dochar do mhír 2a den Airteagal seo, tabharfar fógra don Choimisiún, ex ante, maidir le haon aistriú úinéireachta ▌do thríú tíortha neamhchomhlachaithe nó d’eintitis de chuid tríú tíortha neamhchomhlachaithe. Má sháraítear leasanna slándála agus cosanta an Aontais agus a Bhallstát nó na cuspóirí ▌a leagtar amach in Airteagal 3 ▌le haistriú úinéireachta den sórt sin, déanfar an cistiú arna sholáthar faoin gCiste a aisíoc.

4.   chuirtear cúnamh ón Aontas ar fáil i bhfoirm soláthar poiblí staidéir, beidh an ceart, saor in aisce, ag na Ballstáit ▌nó ag tíortha comhlachaithe ar cheadúnas neamheisiach chun an staidéar sin a úsáid, ach sin a iarraidh i scríbhinn.

TEIDEAL IV

RIALACHAS, FAIREACHÁN, MEASTÓIREACHT AGUS RIALÚ

Airteagal 27

Cláir oibre

1.  Cuirfear an Ciste chun feidhme le cláir oibre bhliantúla arna mbunú i gcomhréir le hAirteagal 110 den Rialachán Airgeadais. Leagfar amach leis na cláir oibre, i gcás inarb infheidhme, an méid foriomlán arna chur i leataobh le haghaidh oibríochtaí measctha. Glacfaidh an Coimisiún an clár oibre trí bhíthin gníomh cur chun feidhme. Leagfar an buiséad foriomlán amach leis na cláir oibre, a rachaidh chun tairbhe rannpháirt trasteorann FBManna.

2.  Déanfaidh an Coimisiún na cláir oibre a ghlacadh trí ghníomhartha cur chun feidhme i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear i mir 2 d’Airteagal 28.

3.  Leagfar amach go mionsonraithe sna cláir oibre na topaicí taighde agus catagóirí na ngníomhaíochtaí a mbeidh tacaíocht airgeadais le tabhairt dóibh ón gCiste. Beidh na catagóirí sin i gcomhréir leis na tosaíochtaí cosanta dá dtagraítear in Airteagal 3.

Cé is moite den chuid den chlár oibre atá tiomnaithe do theicneolaíochtaí suaiteacha le haghaidh feidhmeanna cosanta, cumhdófar táirgí agus teicneolaíochtaí sna topaicí agus catagóirí gníomhaíochtaí sin sna réimsí seo a leanas:

(a)  ullmhú, cosaint, imlonnú agus inbhuanaitheacht;

(b)  bainistiú agus barrfheabhas faisnéise agus ceannas, rialú, cumarsáid, ríomhairí, faisnéisíocht, faireachas agus taiscéalaíocht (C4ISR), cibearchosaint agus cibearshlándáil; agus

(c)  rannpháirtíocht agus éifeachtóirí.

4.  Beidh sna cláir oibre, i gcás inarb iomchuí, ceanglais fheidhmiúla agus sonrófar iontu cineál chistiú AE i gcomhréir le hAirteagal 8, ach ní chuirfear cosc le hiomaíocht ar leibhéal na nglaonna ar thograí ag an am céanna.

Féadfar a chur san áireamh sna cláir oibre aistriú thorthaí na ngníomhaíochtaí taighde ina léirítear breisluach agus a fhaigheann tacaíocht airgeadais cheana ón gCiste chomh fada leis an gcéim forbartha.

Airteagal 28

Coiste

1.  Tabharfaidh coiste atá ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 cúnamh don Choimisiún. Tabharfar cuireadh don Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint a bheith mar bhreathnóir ann lena barúlacha agus a saineolas a chur ar fáil. Tabharfar cuireadh freisin don tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí cúnamh a thabhairt.

Tiocfaidh an coiste le chéile freisin i gcumraíochtaí speisialta, lena n-áirítear chun plé a dhéanamh ar ghnéithe cosanta agus slándála a bhaineann le gníomhaíochtaí faoin gCiste.

2.  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

I gcás nach dtabharfaidh an coiste aon tuairim, ní dhéanfaidh an Coimisiún an dréachtghníomh cur chun feidhme a ghlacadh agus beidh feidhm ag an tríú fomhír d’Airteagal 5(4) de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Airteagal 28a

Comhairliúchán leis an mbainisteoir tionscadail

I gcás ina gceapfaidh Ballstát nó tír chomhlachaithe bainisteoir tionscadail, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán leis an mbainisteoir tionscadail maidir le dul chun cinn i ndáil leis an ngníomhaíocht sula bhforghníomhófar an íocaíocht.

Airteagal 29

Saineolaithe neamhspleácha

1.  Ceapfaidh an Coimisiún saineolaithe neamhspleácha chun cúnamh a thabhairt le grinnscrúdú eitice Airteagal 7 agus leis an meastóireacht ar thograí de bhun Airteagal ▌ 237 ▌ den Rialachán Airgeadais. ▌

2.  Is iad a bheidh ina saineolaithe neamhspleácha saoránaigh de chuid an Aontais ▌ón raon Ballstát is leithne is féidir agus roghnófar iad ar bhonn glaonna ar léiriú spéise arna seoladh chuig ▌ Aireachtaí Cosanta agus gníomhaireachtaí fo-ordaithe, comhlachtaí rialtais ábhartha eile, institiúidí taighde, ollscoileanna, comhlachais ghnó nó fiontair in earnáil na cosanta d’fhonn liosta saineolaithe a bhunú. De mhaolú ar Airteagal ▌ 237 ▌ den Rialachán Airgeadais, ní chuirfear an liosta sin ar fáil don phobal.

3.  Déanfaidh an Ballstát lena mbaineann dintiúir shlándála na saineolaithe neamhspleácha a cheapfar a bhailíochtú.

4.  Déanfar an coiste dá dtagraítear in Airteagal 28 a chur ar an eolas ar bhonn bliantúil maidir leis an liosta saineolaithe, ar mhaithe le trédhearcacht dhintiúir shlándála na saineolaithe. Áiritheoidh an Coimisiún freisin nach ndéanfaidh saineolaithe meastóireacht ná nach dtabharfaidh siad comhairle nó cabhair i ndáil le hábhair ina bhfuil coinbhleacht leasa acu.

5.  Roghnófar saineolaithe neamhspleácha ar bhonn na scileanna, na taithí agus an eolais is iomchuí chun na cúraimí a shanntar dóibh a dhéanamh.

Airteagal 30

Na rialacha maidir le faisnéis rúnaicmithe a chur i bhfeidhm

1.  Faoi raon feidhme an Rialacháin seo:

(a)  áiritheoidh gach Ballstát ▌ go dtairgfidh sé ▌ leibhéal cosanta d’fhaisnéis rúnaicmithe an Aontais Eorpaigh atá coibhéiseach leis an leibhéal cosanta a thugtar faoi ▌ rialacha slándála na Comhairle a leagtar amach sna hIarscríbhinní a ghabhann le Cinneadh 2013/488/AE (18);

(a1)  tabharfaidh an Coimisiún cosaint d’fhaisnéis rúnaicmithe i gcomhréir leis na rialacha maidir le slándáil a leagtar amach i gCinneadh (AE, Euratom) 2015/444 ón gCoimisiún an 13 Márta 2015 maidir leis na rialacha slándála chun faisnéis rúnaicmithe de chuid an Aontais Eorpaigh a chosaint;

(c)  ní fhéadfaidh daoine nádúrtha a bhfuil cónaí orthu i dtríú tíortha ▌ ná daoine dlítheanacha atá bunaithe i dtríú tíortha ▌ faisnéis rúnaicmithe an Aontais a bhaineann leis an gCiste a láimhseáil ach amháin i gcás ina mbeidh siad faoi réir rialacháin slándála, sna tíortha sin, lena n-áiritheofar leibhéal cosanta atá coibhéiseach ar a laghad leis an leibhéal cosanta a thugtar faoi rialacha an Choimisiúin maidir le slándáil a leagtar amach i gCinneadh (AE, Euratom) 2015/444 ón gCoimisiún agus faoi rialacha slándála na Comhairle a leagtar amach ▌i gCinneadh 2013/488/AE;

(c1)   saineofar coibhéis na rialachán slándála a chuirtear i bhfeidhm i dtríú tír nó in eagraíocht idirnáisiúnta i gcomhaontú um shlándáil faisnéise, lena n-airítear ábhair a bhaineann le slándáil thionsclaíoch más ábhartha, a thabharfar i gcrích idir an tAontas agus an tríú tír sin nó an eagraíocht idirnáisiúnta i gcomhréir leis an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 218 CFAE agus Airteagal 13 de Chinneadh 2013/488/AE á chur san áireamh;

(d)  gan dochar d’Airteagal 13 de Chinneadh 2013/488/AE agus do na rialacha lena rialaítear réimse na slándála tionsclaíche mar a leagtar amach i gCinneadh (AE, Euratom) 2015/444, féadfar rochtain a thabhairt do dhuine nádúrtha nó do dhuine dlítheanach, do thríú tír nó d’eagraíocht idirnáisiúnta ar fhaisnéis rúnaicmithe an Aontais Eorpaigh i gcás ina measfar gur gá sin agus de réir gach cáis ar leith, de réir cineál agus inneachar faisnéise den sórt sin, an ghá don fhaighteoir a bheith ar an eolas agus mhéid an bhuntáiste don Aontas.

2.  Nuair a bhíonn faisnéis rúnaicmithe i gceist le gníomhaíochtaí, nuair a éilítear faisnéis rúnaicmithe iontu, ▌nó nuair a bhíonn faisnéis rúnaicmithe iontu, sonróidh an comhlacht cistiúcháin ábhartha sa ghlao ar thograí/sna doiciméid tairisceana na gníomhaíochtaí agus ceanglais is gá chun slándáil faisnéise den sórt sin a áirithiú ar an leibhéal is gá.

3.  Cuirfidh an Coimisiún córas malartaithe slán ar bun chun malartú faisnéise íogaire agus rúnaicmithe a éascú idir an Coimisiún agus na Ballstáit agus tíortha comhlachaithe agus, i gcás inarb iomchuí, leis na hiarratasóirí agus na faighteoirí. Cuirfear rialacha slándála náisiúnta na mBallstát san áireamh sa chóras.

4.  Déanfaidh na Ballstáit a bhfuil na faighteoirí bunaithe ar a gcríoch foinse faisnéise tulra rúnaicmithe arna giniúint i bhfeidhmiú gníomhaíochta taighde nó forbartha a chinneadh. Chun na críche sin, féadfaidh na Ballstáit sin cinneadh a dhéanamh maidir le creat slándála sonrach i gcomhair cosaint agus láimhseáil faisnéise rúnaicmithe a bhaineann leis an ngníomhaíocht agus cuirfidh siad an Coimisiún ar an eolas ina leith sin. Beidh an creat slándála sin gan dochar d’fhéidearthacht an Choimisiúin rochtain a bheith aige ar an bhfaisnéis is gá chun an ghníomhaíocht a chur chun feidhme.

Mura gcuirfidh na Ballstáit sin creat slándála sonrach den chineál sin ar bun, cuirfidh an Coimisiún an creat slándála don ghníomhaíocht ar bun i gcomhréir le forálacha Chinneadh (AE, Euratom) 2015/444 ón gCoimisiún.

Ní mór an creat slándála is infheidhme a bheith i bhfeidhm ar a dhéanaí roimh shíniú an chomhaontaithe cistithe nó an chonartha.

Airteagal 31

Faireachán agus tuairisciú

1.  Leagtar amach san Iarscríbhinn na táscairí chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme agus ar dhul chun cinn an Chiste maidir le gnóthú na gcuspóirí ginearálta agus sonracha a leagtar síos in Airteagal 3.

2.  Chun a áirithiú go ndéanfar measúnú éifeachtach ar dhul chun cinn an Chiste maidir le gnóthú a chuspóirí, tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 36 chun an Iarscríbhinn a leasú d’fhonn na táscairí a athbhreithniú nó a chomhlánú i gcás ina measfar gur gá sin, agus chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le forálacha maidir le creat faireacháin agus meastóireachta a bhunú.

3.  Déanfaidh an Coimisiún faireachán rialta ar chur chun feidhme an Chiste agus ar bhonn bliantúil, tabharfaidh sé tuairisc do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir leis an dul chun cinn arna dhéanamh, lena n-áirítear an bealach ar a gcuirfear ceachtanna arna sainaithint agus ceachtanna arna bhfoghlaim ó EDIDP agus ó PADR san áireamh i gcur chun feidhme an Chiste. Chuige sin, cuirfidh an Coimisiún na socruithe faireacháin is gá i bhfeidhm.

4.  Leis an gcóras tuairiscithe feidhmíochta, áiritheofar go mbaileofar na sonraí is gá chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme an Chiste, agus na torthaí, ar dhóigh atá éifeachtúil, éifeachtach agus tráthúil. Chuige sin, forchuirfear ceanglais chomhréireacha tuairiscithe ar fhaighteoirí cistí ón Aontas.

Airteagal 32

Meastóireacht ar an gCiste

1.  Déanfar meastóireachtaí go tráthúil sa dóigh agus go bhféadfar leas a bhaint astu sa phróiseas cinnteoireachta.

2.  Déanfar meastóireacht eatramhach ar an gCiste a luaithe a bheidh faisnéis leordhóthanach ar fáil maidir lena chur chun feidhme ▌, ach tráth nach déanaí ná ceithre bliana ó thús a chur chun feidhme. Áireofargo háirithe sa tuarascáil ar an meastóireacht eatramhach measúnú ar rialachas an Chiste, lena n-áirítear a mhéid a bhaineann leis na forálacha a bhaineann le saineolaithe neamhspleácha, cur chun feidhme na nósanna imeachta eitice dá dtagraitear in Airteagal 7 agus na gceachtanna arna bhfoghlaim ó EDIDP agus ó PADR, rátaí cur chun feidhme, torthaí maidir le tionscadail a dhámhachtain lena n-áirítear leibhéal rannpháirtíochta FBManna agus cuideachtaí meánchaipitlithe ▌agus leibhéal a rannpháirtíochta trasteorann, rátaí aisíocaíochta na gcostas indíreach mar a shainmhínítear in Airteagal 16, na suimeanna arna leithdháileadh ar theicneolaíochtaí suaiteacha i nglaonna ar thograí, agus cistiú arna dheonú i gcomhréir le hAirteagal ▌ 195 ▌ den Rialachán Airgeadais, faoin 31 Iúil 2024. Beidh faisnéis sa mheastóireacht eatramhach freisin maidir le tíortha tionscnaimh na bhfaighteoirí, líon na dtíortha atá bainteach sna tionscadail aonair agus, i gcás inar féidir, dáileadh na gceart maoine intleachtúla arna nginiúint. Féadfaidh an Coimisiún tograí a chur isteach maidir le haon leasú ábhartha ar an Rialachán reatha.

3.  Ag deireadh na tréimhse cur chun feidhme, ach tráth nach déanaí ná ceithre bliana tar éis ▌an 31 Nollaig 2027, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht deiridh ar chur chun feidhme an Chiste. Áireofar sa tuarascáil ar an meastóireacht deiridh torthaí an chur chun feidhme agus, a mhéid is féidir de réir cúrsaí ama, tionchar an Chiste. Leis an tuarascáil, a bheidh mar fhorbairt ar chomhairliúcháin ábhartha leis na Ballstáit agus na tíortha comhlachaithe agus geallsealbhóirí barrthábhachtacha, déanfar measúnú go sonrach ar an dul chun cinn a bheidh déanta maidir le gnóthú na gcuspóirí a leagtar amach in Airteagal 3. Cuideoidh sí freisin le sainaithint na gcásanna ina bhfuil an tAontas spleách ar thríú tíortha agus táirgí agus teicneolaíochtaí cosanta á bhforbairt. Déanfar anailís sa tuarascáil freisin ar rannpháirtíocht trasteorann, lena n-áirítear rannpháirtíocht FBManna agus cuideachtaí meánchaipitlithe i dtionscadail arna gcur chun feidhme faoin gCiste chomh maith le comhtháthú FBManna agus cuideachtaí meánchaipitlithe sa slabhra luacha domhanda agus rannchuidiú an Chiste agus aghaidh á tabhairt ar na heasnaimh arna n-aithint sa phlean forbraíochta um chumas. Beidh faisnéis sa mheastóireacht freisin maidir le tíortha tionscnaimh na bhfaighteoirí agus, i gcás inar féidir, dáileadh na gceart maoine intleachtúla arna nginiúint.

4.  Cuirfidh an Coimisiún torthaí na meastóireachtaí chomh maith lena bharúlacha féin in iúl do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle, do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus do Choiste na Réigiún.

Airteagal 33

Iniúchtaí

Iniúchtaí ar úsáid na ranníocaíochta ón Aontas arna ndéanamh ag daoine nó eintitis, lena n-áirítear daoine nó eintitis seachas iad sin ar thug Institiúidí nó comhlachtaí de chuid an Aontais sainordú dóibh, sin é an bonn a bheidh leis an gcinnteacht fhoriomlán de bhun Airteagal ▌ 127 ▌den Rialachán Airgeadais. Scrúdóidh Cúirt Iniúchóirí na hEorpa na cuntais a bhaineann le hioncam agus caiteachas uile an Aontais de réir Airteagal 287 CFAE.

Airteagal 34

Leasanna airgeadais an Aontais a chosaint

I gcás ina mbeidh tríú tír rannpháirteach sa Chiste le cinneadh faoi chomhaontú idirnáisiúnta nó de bhua aon ionstraime dlíthiúla eile, tabharfaidh an tríú tír na cearta agus an rochtain is gá don oifigeach údarúcháin atá freagrach, ▌do OLAF agus do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa chun a n-inniúlachtaí ábhartha a fheidhmiú go cuimsitheach. I gcás OLAF, beidh an ceart iniúchtaí a dhéanamh, lena n-áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair, ar na cearta sin, rud dá bhforáiltear le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hiniúchtaí arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise▌.

Airteagal 35

Faisnéis, cumarsáid agus poiblíocht

1.  Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht an chistithe ón Aontas (go háirithe nuair a bhíonn na gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á bpoibliú) trí fhaisnéis spriocdhírithe atá comhleanúnach, éifeachtach agus comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí éagsúla, lena n-áirítear na meáin agus an pobal. Déanfar an fhéidearthacht páipéir acadúla a fhoilsiú bunaithe ar thorthaí na ngníomhaíochtaí taighde a rialú sa chomhaontú cistithe nó maoiniúcháin.

2.  Cuirfidh an Coimisiún chun feidhme gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide a bhaineann leis an gCiste, agus lena ghníomhaíochtaí agus torthaí. Leis na hacmhainní airgeadais arna leithdháileadh ar an gCiste, rannchuideofar le cumarsáid thosaíochtaí polaitiúla an Aontais freisin, a mhéid a bhaineann siad leis na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 3.

2a.  Trí acmhainní airgeadais arna leithdháileadh ar an gCiste, féadfar rannchuidiú freisin le heagrú gníomhaíochtaí craobhscaoilte, imeachtaí meaitseála agus gníomhaíochtaí múscailte feasachta, go háirithe iad sin a mbeadh sé mar aidhm leo slabhraí soláthair a oscailt chun rannpháirtíocht trasteorann FBManna a chothú.

TEIDEAL V

GNÍOMHARTHA TARMLIGTHE, FORÁLACHA IDIRTHRÉIMHSEACHA AGUS FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 36

Gníomhartha tarmligthe

1.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 31 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse neamhchinntithe ama ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.

2.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 31 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghnímh tharmligthe atá i bhfeidhm cheana.

3.  Sula nglacfaidh sé gníomh tarmligthe, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

4.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

5.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 31 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 37

Aisghairm

Déantar Rialachán (AE) 2018/1092 (an Clár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta) a aisghairm le héifeacht ón 1 Eanáir 2021.

Airteagal 38

Forálacha idirthréimhseacha

1.  Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do leanúnachas ná do mhodhnú na ngníomhaíochtaí lena mbaineann, go dtí go gcuirfear clabhsúr orthu, faoi Rialachán (AE) 2018/1092, chomh maith leis an Réamhghníomhaíocht maidir le Taighde Cosanta, a leanfaidh d’fheidhm a bheith acu maidir leis na gníomhaíochtaí lena mbaineann go dtí go gcuirfear clabhsúr orthu, agus leanfaidh a dtorthaí d’fheidhm a bheith acu.

2.  Ina theannta sin, féadfaidh imchlúdach airgeadais an Chiste na speansais theicniúla agus riaracháin is gá a chumhdach chun an t-aistriú idir an Ciste agus na bearta a glacadh faoi réamhtheachtaithe an Chiste, an Rialachán maidir leis an gClár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta agus an Réamhghníomhaíocht maidir le Taighde Cosanta, a áirithiú.

3.  Más gá, féadfar leithreasuithe a iontráil sa bhuiséad tar éis 2027 chun na speansais dá bhforáiltear in Airteagal 4 mír 4 a chumhdach, ionas go mbeifear in ann na gníomhaíochtaí nach mbeidh curtha i gcrích faoin 31 Nollaig 2027 a bhainistiú.

Airteagal 39

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm ar an tríú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2021.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa ...

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

IARSCRÍBHINN

TÁSCAIRÍ CHUN TUAIRISCIÚ A DHÉANAMH AR DHUL CHUN CINN AN CHISTE MAIDIR LE GNÓTHÚ A CHUSPÓIRÍ SONRACHA

Cuspóirí sonracha arna leagan amach in Airteagal 3(2)(a):

Táscaire 1 Rannpháirtithe

A thomhaistear trí: Líon na n-eintiteas dlíthiúil rannpháirteach (fo-roinnte de réir méide, cineáil agus náisiúntachta)

Táscaire 2: Taighde comhoibríoch

A thomhaistear trí na nithe seo a leanas:

2.1  Líon agus luach na dtionscadal arna maoiniú

2.2  Comhoibriú trasteorann: sciar na gconarthaí arna ndámhachtain do FBManna agus do chuideachtaí meánchaipitlithe, le luach conarthaí don chomhoibriú trasteorann

2.3  Sciar na bhfaighteoirí nach ndearna gníomhaíochtaí taighde le feidhmeanna cosanta roimh theacht i bhfeidhm an Chiste

Táscaire 3: Táirgí nuálaíochta

Arna tomhas trí na nithe seo a leanas:

3.1   Líon na bpaitinní nua arna n-eascairt ó thionscadail le tacú airgeadais ón gCiste

3.2  Dáileadh comhiomlánaithe na bpaitinní i measc cuideachtaí meánchaipitlithe, FBManna agus eintitis dhlíthiúla nach cuideachtaí meánchaipitlithe ná FBManna iad

3.3  Dáileadh comhiomlánaithe paitinní de réir na mBallstát

Cuspóirí sonracha arna leagan amach in Airteagal 3(2)(b):

Táscaire 4: Forbairt chomhoibríoch cumais

A thomhaistear trí na nithe seo a leanas: Líon agus luach na ngníomhaíochtaí cistithe a théann i ngleic le heasnaimh chumais arna sainaithint sa Phlean Forbraíochta um Chumas

Táscaire 4: Tacaíocht leanúnach thar an timthriall iomlán T&F

A thomhaistear trí na nithe seo a leanas: Láithreacht sa chúlra de CMInna nó de thorthaí a gineadh i ngníomhaíochtaí lenar tacaíodh roimhe sin

Táscaire 5: Cruthú/tacaíocht fostaíochta:

A thomhaistear trí na nithe seo a leanas: Líon na bhfostaithe cosanta T&F a fhaigheann tacaíocht de réir an Bhallstáit

(1)Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Aibreán 2019. Níor thángthas ar chomhaontú faoi chuimsiú na gcaibidlíochtaí idirinstitiúideacha maidir leis an téacs atá aibhsithe i ndath liath.
(2)Treoir 2009/43/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 lena simplítear téarmaí agus coinníollacha aistrithe táirgí a bhaineann le cosaint laistigh den Chomhphobal, IO L 146, 10.6.2009, lch. 1; Treoir 2009/81/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le comhordú na nósanna imeachta um dhámhachtain conarthaí oibreacha, soláthair agus seirbhíse áirithe ag údaráis nó eintitis chonarthacha i réimse na cosanta agus na slándála, (IO L 216, 20.8.2009, lch. 76).
(3) Cinneadh 2013/755/AE ón gComhairle an 25 Samhain 2013 maidir le comhlachas na dtíortha agus na gcríoch thar lear leis an Aontas Eorpach (an Cinneadh maidir le Comhlachas Thar Lear) (IO L 344, 19.12.2013, lch. 1).
(4) Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 (IO L 193, 30.7.2018).
(5) Rialachán (AE) 2018/1092 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 lena mbunaítear an Clár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta agus lena ndírítear ar thacú le hiomaíochas agus cumas nuálaíochta thionscal cosanta an Aontais (IO L 200, 7.8.2018, lch. 30).
(6) Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).
(7) Tagairt le nuashonrú: IO C 373, 20.12.2013, lch. 1. Is féidir teacht ar an gcomhaontú ag: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC
(8) Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meán Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999 ón gComhairle (IO L 248, 18.9.2013, lch. 1).
(9) Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 ón gComhairle an 18 Nollaig 1995 maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.1995, lch. 1).
(10) Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir le seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún chun leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise agus neamhrialtachtaí eile (IO L 292, 15.11.1996, lch. 2).
(11) Rialachán (AE) 2017/1939 ón gComhairle an 12 Deireadh Fómhair 2017 lena gcuirtear chun feidhme comhar feabhsaithe maidir le bunú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) (IO L 283, 31.10.2017, lch. 1).
(12) Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 28.7.2017, lch. 29).
(13) Treoir 2009/43/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 lena simplítear téarmaí agus coinníollacha aistrithe táirgí a bhaineann le cosaint laistigh den Chomhphobal (IO L 146, 10.6.2009, lch. 1).
(14) Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún an 6 Bealtaine 2003 maidir le micrifhiontair agus fiontair bheaga agus mheánmhéide a shainmhíniú (IO L 124, 20.5.2003, lch. 36).
(15) Treoir 2014/24/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le soláthar poiblí agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/18/CE (IO L 94, 28.03.2014, lch. 65).
(16) Treoir 2014/25/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le soláthar arna dhéanamh ag eintitis a fheidhmíonn in earnáil an uisce, an fhuinnimh, an iompair agus na seirbhísí poist agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/17/CE (IO L 94, 28.03.2014, lch. 243).
(17) Treoir 2009/81/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le comhordú na nósanna imeachta maidir le conarthaí oibreacha, conarthaí soláthair agus conarthaí seirbhíse áirithe arna ndámhachtain ag údaráis chonarthacha nó ag eintitis i réimsí na cosanta agus na slándála, agus lena leasaítear Treoir 2004/17/CE agus Treoir 2004/18/CE (IO L 216, 20.08.2009, lch. 76).
(18) IO L 274, 15.10.2013, lch. 1.

An nuashonrú is déanaí: 29 Iúil 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais