Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0254(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0412/2018

Texte depuse :

A8-0412/2018

Dezbateri :

PV 11/12/2018 - 22
CRE 11/12/2018 - 22
PV 17/04/2019 - 23
CRE 17/04/2019 - 23

Voturi :

PV 12/12/2018 - 19.1
CRE 12/12/2018 - 19.1
PV 18/04/2019 - 10.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0516
P8_TA(2019)0430

Texte adoptate
PDF 335kWORD 97k
Joi, 18 aprilie 2019 - Strasbourg
Fondul european de apărare ***I
P8_TA(2019)0430A8-0412/2018
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare (COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0476),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), articolul 182 alineatul (4), articolul 183 și articolul 188 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0268/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2018(1),

–  având în vedere scrisoarea din 25 ianuarie 2019 transmisă președinților de comisie de către Președintele Parlamentului, prin care se evidențiază abordarea Parlamentului față de programele sectoriale ale cadrului financiar multianual (CFM) post-2020,

–  având în vedere scrisoarea din 1 aprilie 2019 transmisă Președintelui Parlamentului European de către Consiliu, prin care se confirmă înțelegerea comună la care au ajuns colegiuitorii în urma negocierilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și avizele Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0412/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare(2);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 110, 22.3.2019, p. 75.
(2) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 12 decembrie 2018 (Texte adoptate, P8_TA(2018)0516).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 18 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare
P8_TC1-COD(2018)0254

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 173 alineatul (3), articolul 182 alineatul (4), articolul 183 și articolul 188 al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(1),

întrucât:

(-1b)  Contextul geopolitic al UE s-a schimbat în mod dramatic în ultimul deceniu. Situația din regiunile învecinate ale Europei este instabilă, iar Uniunea se confruntă cu un context complex și dificil, în care se alătură apariția unor noi amenințări, cum ar fi atacurile hibride și informatice, și reapariția unor provocări mai convenționale. În acest context, atât cetățenii europeni, cât și liderii lor politici împărtășesc opinia că trebuie depuse mai multe eforturi colective în domeniul apărării.

(-1c)  Sectorul apărării se caracterizează prin costuri din ce în ce mai mari ale echipamentelor de apărare și prin costuri ridicate pentru cercetare și dezvoltare („C&D”), care îngreunează lansarea de noi programe de apărare și care au un impact direct asupra competitivității și a capacității de inovare a Bazei industriale și tehnologice de apărare europeană. Având în vedere această escaladare a costurilor, dezvoltarea unei noi generații de sisteme de apărare majore și de noi tehnologii de apărare ar trebui sprijinită la nivelul Uniunii pentru a spori cooperarea dintre statele membre în ceea ce privește investițiile în echipamente de apărare.

(1)  În Planul de acțiune european în domeniul apărării, adoptat la 30 noiembrie 2016, Comisia s-a angajat să completeze, să sprijine și să consolideze eforturile de colaborare ale statelor membre în ceea ce privește dezvoltarea capabilităților tehnologice și industriale de apărare cu scopul de a răspunde provocărilor în materie de securitate, precum și pentru a stimula o industrie de apărare europeană competitivă, eficientă și inovatoare în întreaga Uniune și în afara acesteia, sprijinind, astfel, crearea unei piețe a apărării mai integrate în Europa și promovând adoptarea pe piața internă a produselor și tehnologiilor de apărare europene, diminuând astfel dependența de surse din afara UE. Aceasta a propus, în special lansarea unui Fond european de apărare (denumit în continuare „fondul”) pentru a sprijini investițiile în activități comune de cercetare și dezvoltare de echipamente și tehnologii de apărare, stimulând astfel sinergii și eficacitatea costurilor, precum și pentru a promova achizițiile și întreținerea în comun de către statele membre a echipamentelor de apărare. Acest fond ar trebui să completeze finanțările naționale care sunt deja utilizate în acest scop și ar trebui să acționeze drept un stimulent pentru ca statele membre să coopereze și să investească mai mult în apărare. Fondul va sprijini cooperarea pe parcursul întregului ciclu al dezvoltării de produse și de tehnologii în domeniul apărării.

(2)  Fondul va contribui la stabilirea unei baze europene tehnologice și industriale ▌solide, competitive și inovatoare în sectorul apărării și va fi aliniat la inițiativele Uniunii în direcția unei mai bune integrări a pieței europene a apărării și, în special, la cele două directive(2) privind achizițiile publice și privind transferul în interiorul UE în sectorul apărării, adoptate în 2009.

(3)  În urma unei abordări integrate și pentru a contribui la sporirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a Uniunii, ar trebuie instituit un Fond european de apărare. Fondul ar trebui să vizeze îmbunătățirea competitivității, inovării, eficienței și autonomiei tehnologice a industriei de apărare a Uniunii, contribuind, astfel, la autonomia strategică a Uniunii prin sprijinirea cooperării transfrontaliere dintre statele membre și a cooperării dintre întreprinderi, centre de cercetare, administrații naționale, organizații internaționale și universități din întreaga Uniune, în faza de cercetare și în etapa de dezvoltare a produselor și tehnologiilor de apărare. Pentru a realiza mai multe soluții inovatoare și o piață internă deschisă, fondul ar trebui să sprijine și să faciliteze extinderea cooperării transfrontaliere a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din sectorul apărării și a întreprinderilor cu capitalizare medie (ICM-uri).

În cadrul Uniunii, deficitele în materie de ▌ capabilități de apărare comune sunt identificate în cadrul politicii de securitate și apărare comune ▌, în special prin planul de dezvoltare al capabilităților, în timp ce agenda strategică cuprinzătoare a cercetării identifică, de asemenea, obiectivele comune de cercetare în domeniul apărării. Alte procese ale Uniunii, cum ar fi Procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea și cooperarea structurată permanentă ▌, vor sprijini punerea în aplicare a priorităților relevante prin identificarea și promovarea de oportunități pentru cooperarea consolidată în vederea îndeplinirii nivelului de ambiție al UE în materie de securitate și apărare. După caz, prioritățile regionale și internaționale, inclusiv cele din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, pot fi, de asemenea, luate în considerare dacă sunt în conformitate cu prioritățile Uniunii și nu împiedică nici un stat membru sau o țară asociată să participe, ținându-se seama, în același timp, de faptul că trebuie evitată orice suprapunere inutilă.

(4)  Faza de cercetare este ▌de o importanță crucială, deoarece influențează capacitatea ▌și autonomia care îi permit industriei europene să dezvolte produse și independența statelor membre ca utilizatori finali ai apărării. Faza de cercetare legată de dezvoltarea capabilităților de apărare poate include riscuri semnificative, în special legate de nivelul scăzut de maturitate și caracterul disruptiv al tehnologiilor. Faza de dezvoltare, care, de obicei, urmează după faza de cercetare ▌, implică, de asemenea, riscuri și costuri semnificative care împiedică exploatarea în continuare a rezultatelor cercetării și au un impact negativ asupra competitivității și inovării industriei de apărare a Uniunii. Fondul ar trebui, prin urmare, să promoveze legătura dintre faza de cercetare și cea de dezvoltare.

(5)  Fondul nu ar trebui să sprijine cercetarea fundamentală , care ar trebui susținută prin alte instrumente, dar poate include cercetarea fundamentală orientată spre apărare care ar putea forma baza soluției la unele probleme sau posibilități identificate sau preconizate.

(6)  Fondul ar putea sprijini acțiuni referitoare atât la produse și tehnologii noi, cât și la modernizarea celor existente. Acțiunile pentru modernizarea produselor și a tehnologiilor existente din domeniul apărării ar trebui să fie admisibile numai în cazurile în care informațiile preexistente necesare pentru a desfășura acțiunea ▌nu fac obiectul niciunei restricții din partea unor țări terțe neasociate sau a unor entități din țări terțe neasociate în așa fel încât acțiunea să nu poată fi desfășurată. Atunci când solicită finanțare din partea Uniunii, entitățile juridice ar trebui să fie obligate să furnizeze informațiile relevante pentru a stabili absența restricțiilor. În absența unor astfel de informații, finanțarea acordată de Uniune nu ar trebui să fie posibilă.

(6a)   Fondul ar trebui să acorde sprijin financiar acțiunilor propice dezvoltării tehnologiilor disruptive pentru apărare. Deoarece tehnologiile disruptive pot avea la bază concepte sau idei provenind de la actori netradiționali din sectorul apărării, fondul ar trebui să permită o flexibilitate suficientă în consultarea părților interesate, și în ce privește punerea în aplicare a acestor acțiuni.

(7)  Pentru a asigura respectarea obligațiilor internaționale ale Uniunii și ale statelor sale membre în contextul punerii în aplicare a prezentului regulament, acțiunile legate de produse sau tehnologii a căror utilizare, dezvoltare sau producție este interzisă prin dreptul internațional nu ar trebui să fie sprijinite din punct de vedere financiar de către fond. În acest sens, admisibilitatea acțiunilor legate de ▌noi produse sau tehnologii din domeniul apărării ar trebui, de asemenea, să facă obiectul evoluțiilor în domeniul dreptului internațional. De asemenea, acțiunile de dezvoltare a armelor autonome letale fără posibilitatea unui control uman semnificativ asupra deciziilor de selectare și de atac atunci când se efectuează atacuri împotriva persoanelor nu ar trebui să fie admisibile pentru sprijin financiar din fond, fără a se aduce atingere posibilității de a acorda finanțare pentru acțiuni de dezvoltare a unor sisteme de avertizare timpurie și contramăsuri în scopuri de apărare.

(8)  Dificultatea de a conveni asupra cerințelor consolidate privind capabilitățile de apărare și a unor specificații sau standarde tehnice comune constituie un obstacol în calea unei colaborări transfrontaliere între statele membre și între întreprinderile stabilite în diferite state membre. Absența unor astfel de cerințe, specificații și standarde a condus la fragmentarea sporită a sectorului apărării, la complexitate tehnică, întârzieri și costuri exagerate, suprapuneri inutile, precum și la o interoperabilitate scăzută. Ajungerea la un acord cu privire la specificațiile tehnice comune ar trebui să fie o condiție prealabilă pentru acțiunile care implică un nivel mai ridicat de pregătire tehnologică. Activitățile care conduc la cerințe comune în materie de capabilități de apărare, precum și activitățile care vizează sprijinirea elaborării unei definiții comune a specificațiilor tehnice sau a standardelor ar trebui să fie, de asemenea, admisibile pentru sprijin din partea fondului îndeosebi în cazul în care promovează interoperabilitatea.

(9)  Întrucât obiectivul fondului este acela de a sprijini competitivitatea, eficiența și inovarea din industria de apărare a Uniunii oferind un efect de levier activităților colaborative de cercetare și tehnologie în domeniul apărării și consolidându-le și reducând riscurile inerente fazei de dezvoltare a proiectelor de cooperare, acțiunile legate de cercetare și dezvoltare de produse sau tehnologie în domeniul apărării ar trebui să fie admisibile pentru a beneficia de acesta. Aceasta se va aplica, de asemenea, modernizării și interoperabilității produselor și tehnologiilor existente în domeniul apărării.

(10)  Având în vedere faptul că fondul vizează în special consolidarea cooperării dintre entitățile juridice și statele membre din întreaga Europă, o acțiune ar trebui să fie admisibilă pentru finanțare în cadrul programului ▌în cazul în care este realizată printr-o cooperare în cadrul unui consorțiu format între cel puțin trei entități juridice situate în cel puțin trei state membre diferite ▌sau țări asociate. Cel puțin trei dintre aceste entități ▌admisibile care își au sediul în cel puțin două state membre ▌sau țări asociate diferite nu trebuie să fie controlate ▌, direct sau indirect, de către aceeași entitate sau nu trebuie să se controleze reciproc. În acest context, controlul ar trebui să fie înțeles ca fiind capacitatea de a exercita o influență decisivă asupra unei entități juridice în mod direct sau indirect prin intermediul uneia sau mai multor entități juridice intermediare. Ținând seama de particularitățile tehnologiilor disruptive în materie de apărare, precum și de studii, aceste activități ar putea fi desfășurate de o singură entitate juridică. În vederea consolidării cooperării dintre statele membre, fondul poate, de asemenea, sprijini achizițiile publice comune înainte de comercializare.

(11)  În conformitate cu [trimiterea urmează să fie actualizată, după caz, în conformitate cu o nouă decizie cu privire la TTPM: articolul 94 din Decizia 2013/755/UE a Consiliului(3)], entitățile stabilite în țări și teritorii de peste mări (TTPM) ar trebui să fie admisibile pentru finanțare sub rezerva regulilor și obiectivelor fondului și a eventualelor mecanisme aplicabile statului membru de care aparține țara respectivă sau teritoriul respectiv.

(12)  Deoarece fondul are ca obiectiv creșterea competitivității și eficienței ▌industriei de apărare a Uniunii, numai entitățile stabilite în Uniune sau în țările asociate și care nu fac obiectul unui control de către țări terțe neasociate sau entități din țări terțe neasociate ar trebui, în principiu, să fie admisibile pentru sprijin. În acest context, controlul ar trebui să fie înțeles ca fiind capacitatea de a exercita o influență decisivă asupra unei entități juridice în mod direct sau indirect prin intermediul uneia sau mai multor entități juridice intermediare. În plus, pentru a se asigura protecția intereselor esențiale în materie de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre, infrastructura, facilitățile, bunurile și resursele utilizate de destinatari și de subcontractanții lor în acțiunile susținute financiar de către fond nu ar trebui să se afle pe teritoriul unor țări terțe neasociate, iar structurile lor de conducere executivă ar trebui să fie stabilite în Uniune sau într-o țară asociată. În consecință, o entitate care este stabilită într-o țară terță neasociată sau o entitate care este stabilită în Uniune sau într-o țară asociată, dar care își are structurile de conducere executivă într-o țară terță neasociată nu este admisibilă pentru a fi un destinatar sau un subcontractant implicat în acțiune. Pentru a proteja interesele esențiale de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre, respectivele condiții de admisibilitate ar trebui să se aplice, de asemenea, finanțării furnizate prin intermediul achizițiilor, prin derogare de la articolul 176 din Regulamentul financiar.

(13)  În anumite împrejurări, ▌ar trebui să se poată deroga de la principiul că destinatarii și subcontractanții lor implicați într-o acțiune sprijinită financiar de fond nu fac obiectul controlului de către țări terțe neasociate sau entități din țări terțe neasociate. În acest context, entitățile juridice stabilite în Uniune sau într-o țară asociată care sunt controlate de o țară terță neasociată sau o entitate dintr-o țară terță neasociată ar trebui să fie admisibile ca destinatari sau subcontractanți implicați în acțiune cu condiția să îndeplinească condițiile stricte legate de interesele de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre. Participarea unor astfel de entități juridice nu ar trebui să contravină obiectivelor fondului. Solicitanții ar trebui să furnizeze toate informațiile relevante privind infrastructura, facilitățile, bunurile și resursele care urmează să fie folosite în cadrul acțiunii. Preocupările statelor membre cu privire la siguranța aprovizionării ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare în acest sens.

(13-a)  În cadrul măsurilor restrictive adoptate de UE, adoptate în temeiul articolului 29 din TUE și al articolului 215 alineatul (2) din TFUE, niciun fond sau resurse economice nu pot fi puse la dispoziție, în mod direct sau indirect, persoanelor juridice, entităților sau organismelor desemnate sau în beneficiul acestora. Astfel de entități desemnate și entitățile deținute sau controlate de acestea nu pot fi, prin urmare, sprijinite financiar de către fond.

(13a)  Finanțarea din partea Uniunii ar trebui acordată în urma unor cereri de propuneri competitive publicate în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare „Regulamentul financiar”)(4). Cu toate acestea, în anumite circumstanțe excepționale, justificate corespunzător, finanțarea din partea Uniunii poate fi, de asemenea, acordată în conformitate cu articolul 195 litera (e) din Regulamentul financiar. Întrucât acordarea de finanțare în conformitate cu articolul 195 litera (e) din Regulamentul financiar constituie o derogare de la regula generală de acordare în urma unor cereri de propuneri competitive, aceste circumstanțe excepționale ar trebui să fie interpretate în mod strict. În acest context, pentru ca o subvenție să fie acordată fără o cerere de propuneri, măsura în care acțiunea propusă corespunde obiectivelor fondului în ceea ce privește colaborarea și concurența industriale transfrontaliere pe întregul lanț de aprovizionare ar trebui să fie evaluată de către Comisie, asistată de comitetul statelor membre (denumit în continuare „comitetul”).

(14)  În cazul în care un consorțiu dorește să participe la o acțiune eligibilă în cadrul programului și asistența financiară a Uniunii ia forma unui grant, consorțiul trebuie să desemneze dintre membrii săi un coordonator care va fi principalul punct de contact.

(15)  În cazul în care o acțiune sprijinită financiar de către fond este gestionată de un responsabil de proiect desemnat de statele membre sau de țări asociate, Comisia ar trebui să se consulte cu responsabilul de proiect înainte de executarea plății către destinatari, astfel încât responsabilul de proiect să poată garanta că termenele sunt respectate de către destinatari. ▌Responsabilul de proiect ar trebui să furnizeze Comisiei observații ▌cu privire la progresul acțiunii, astfel încât Comisia să poată valida dacă sunt îndeplinite condițiile pentru a efectua plata.

(15a)  Comisia ar trebui să pună în aplicare fondul în regim de gestiune directă, astfel încât să maximizeze eficacitatea și eficiența în punerea în aplicare și să asigure coerența deplină cu alte inițiative ale Uniunii. Prin urmare, Comisia ar trebui să rămână responsabilă de procedurile de selecție și atribuire, inclusiv în ceea ce privește evaluările în materie de etică. În cazuri justificate, Comisia poate, totuși, să încredințeze anumite sarcini de execuție pentru acțiuni specifice sprijinite financiar de către fond unor organisme menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar. Acesta ar putea fi cazul, de exemplu, atunci când un administrator de proiect este numit de către statele membre care cofinanțează o acțiune, cu condiția îndeplinirii cerințelor Regulamentului financiar. O astfel de mandatare ar contribui la raționalizarea gestionării acțiunilor cofinanțate și ar asigura o bună coordonare a acordului de finanțare cu contractul semnat între consorțiu și administratorul de proiect numit de statele membre care cofinanțează acțiunea.

(16)  Pentru a se asigura că acțiunile finanțate sunt viabile din punct de vedere financiar, este necesar ca solicitanții să demonstreze că costurile acțiunii care nu sunt suportate de finanțarea din partea Uniunii sunt suportate prin alte mijloace de finanțare.

(17)  Statele membre ar trebui să dispună de diferite tipuri de mecanisme financiare pentru dezvoltarea și achiziționarea în comun a capabilităților de apărare. ▌Comisia ar putea oferi diferite tipuri de mecanisme pe care statele membre le-ar putea utiliza în mod voluntar pentru a răspunde provocărilor ridicate de dezvoltarea colaborativă și de achiziții dintr-o perspectivă de finanțare. Utilizarea unor astfel de mecanisme financiare ar putea promova în continuare lansarea de proiecte colaborative și transfrontaliere în domeniul apărării și ar putea crește eficiența cheltuielilor de apărare, inclusiv pentru proiecte sprijinite de fond ▌.

(18)  Având în vedere specificul industriei de apărare, în care cererea vine aproape exclusiv din partea statelor membre și a țărilor asociate, care controlează, de asemenea, achiziția tuturor produselor și tehnologiilor din domeniul apărării, inclusiv exporturile, modul de funcționare a sectorului de apărare este unic și nu respectă normele și modelele de afaceri convenționale care reglementează piețele mai tradiționale. Prin urmare, sectorul nu își poate asuma proiecte substanțiale auto-finanțate de cercetare și dezvoltare („C&D”) în domeniul apărării, iar statele membre și țările asociate finanțează adesea toate costurile de C&D. Pentru a realiza obiectivele fondului, în special pentru a stimula cooperarea dintre entitățile juridice din diferite state membre și țări asociate, și luând în considerare particularitățile sectorului de apărare, ar trebui să se suporte până la 100 % din costurile admisibile pentru acțiuni care au loc înainte de faza de dezvoltare a prototipurilor.

(19)  Faza de prototip este o etapă crucială în cadrul căreia statele membre sau țările asociate decid de regulă cu privire la investițiile consolidate pe care le-au făcut și demarează procesul de achiziționare de produse sau tehnologii de apărare viitoare. Acesta este motivul pentru care, în această etapă specifică, statele membre și țările asociate convin asupra angajamentelor necesare, inclusiv partajarea costurilor și dreptul de proprietate asupra proiectului. Pentru a asigura credibilitatea angajamentului lor, asistența financiară a Uniunii în cadrul acestui fond ar trebui, în mod normal, să nu depășească 20 % din costurile eligibile.

(20)  Pentru acțiuni care se întind dincolo de faza de prototip, ar trebui prevăzută finanțare de până la 80 %. Aceste acțiuni, care sunt mai aproape de finalizarea produselor și tehnologiilor, încă pot implica costuri substanțiale.

(21)  Părțile interesate din sectorul apărării se confruntă cu costuri specifice indirecte, cum ar fi costurile de securitate. În plus, părțile interesate lucrează pe o piață specifică, unde, în absența unei cereri din partea cumpărătorilor, nu își pot recupera costurile de C&D, cum este cazul în sectorul civil. Prin urmare, este justificat să se permită o rată forfetară de 25 %, precum și posibilitatea ▌de a declara costuri indirecte calculate în conformitate cu practicile contabile obișnuite ale destinatarilor, în cazul în care aceste practici sunt acceptate de către autoritățile lor naționale pentru activități comparabile în domeniul apărării, care au fost comunicate Comisiei. ▌

(21a)  Acțiunile la care participă IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare medie transfrontaliere sprijină deschiderea lanțurilor de aprovizionare și contribuie la realizarea obiectivelor fondului. Prin urmare, astfel de acțiuni ar trebui să fie admisibile pentru o rată de finanțare mai mare, care este în beneficiul tuturor entităților participante.

(22)  Pentru a se asigura că acțiunile finanțate vor contribui la competitivitatea și eficiența industriei de apărare europene, este important ca statele membre să intenționeze să ▌achiziționeze în comun produsul final sau să utilizeze tehnologia, în special prin achiziții transfrontaliere comune, în cazul în care statele membre organizează în comun procedurile de achiziții, în special prin utilizarea unui organism central de achiziție.

(22a)  Pentru a se asigura că acțiunile susținute financiar de către fond contribuie la competitivitatea și eficiența industriei europene de apărare, acestea ar trebui să fie orientate spre piață, să fie axate pe cerere și să fie viabile din punct de vedere comercial pe termen mediu și lung. Criteriile de admisibilitate pentru acțiunile de dezvoltare ar trebui, prin urmare, să țină seama de faptul că statele membre intenționează, inclusiv printr-un memorandum de înțelegere sau printr-o scrisoare de intenție, să achiziționeze produsul final de apărare sau să utilizeze tehnologia într-un mod coordonat. Criteriile de atribuire pentru acțiunile de dezvoltare ar trebui, de asemenea, să țină seama de faptul că statele membre se angajează, din punct de vedere politic sau juridic, să utilizeze, să dețină sau să întrețină în comun produsul sau tehnologia de apărare finală.

(23)  Promovarea inovării și a dezvoltării tehnologice în industria de apărare a Uniunii ar trebui să se desfășoare în concordanță cu interesele de securitate și apărare ale Uniunii. În consecință, contribuția acțiunilor la realizarea acestor interese și la prioritățile în materie de cercetare și capabilități în domeniul apărării stabilite de comun acord de către statele membre ar trebui să servească drept criteriu de atribuire. ▌

(24)  Acțiunile admisibile elaborate în contextul cooperării structurate permanente ▌în cadrul instituțional al Uniunii ar trebui să garanteze în mod continuu o cooperare consolidată între entitățile juridice din diferite state membre, contribuind, prin urmare, în mod direct la obiectivele fondului. Dacă sunt selectate, astfel de proiecte ar trebui, prin urmare, să fie admisibile pentru o rată mai ridicată de finanțare.

(25)  Comisia va lua în considerare alte activități finanțate în cadrul programului specific Orizont Europa pentru a evita dublarea inutilă și a asigura îmbogățirea și sinergii între cercetarea civilă și cea din domeniul apărării.

(26)  Securitatea cibernetică și apărarea cibernetică reprezintă provocări din ce în ce mai importante, iar Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru politica externă și de securitate au recunoscut necesitatea de a stabili sinergii între acțiunile de apărare cibernetică în domeniul de aplicare al fondului și inițiative ale Uniunii în domeniul securității cibernetice, cum ar fi cele anunțate în Comunicarea comună privind securitatea cibernetică. În special, centrul european de competențe și de cercetare în materie de securitate cibernetică care urmează să fie creat ar trebui să urmărească realizarea de sinergii între dimensiunile civile și cele de apărare ale securității cibernetice. Acesta ar putea să sprijine în mod activ statele membre și alți actori relevanți prin acordarea de consultanță, prin schimbul de cunoștințe și facilitarea colaborării în ceea ce privește proiectele și acțiunile, precum și la solicitarea statelor membre care acționează în calitate de responsabil de proiect în ceea ce privește fondul ▌.

(27)  Ar trebui să se asigure o abordare integrată prin reunirea activităților care fac obiectul acțiunii pregătitoare privind cercetarea în domeniul apărării („PADR”) lansate de Comisie în sensul articolului 58 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar și Programul european de dezvoltare a industriei de apărare („EDIDP”), instituit prin Regulamentul (UE) 2018/1092 al Parlamentului European și al Consiliului(5), și pentru a armoniza condițiile de participare, a crea un set de instrumente mai coerent și a spori impactul economic, inovator și bazat pe colaborare, evitând, în același timp, duplicarea și fragmentarea inutile. Prin această abordare integrată, fondul ar contribui, de asemenea, la o mai bună exploatare a rezultatelor cercetării în domeniul apărării, acoperind decalajul dintre etapele de cercetare și dezvoltare, luând în considerare particularitățile sectorului de apărare, precum și promovând toate formele de inovare, inclusiv inovarea disruptivă ▌. Se pot aștepta, de asemenea, după caz, efecte de propagare în domeniul civil.

(28)  Dacă este cazul, având în vedere particularitățile acțiunii, obiectivele ▌fondului ar trebui să fie, de asemenea, realizate prin instrumentele financiare și garanții bugetare în temeiul ▌InvestEU.

(29)  Sprijinul financiar ar trebui să fie utilizat pentru a aborda, în mod proporțional, disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim, iar acțiunile nu ar trebui să se suprapună peste finanțarea privată sau să o excludă ori să denatureze concurența pe piața internă. Acțiunile ar trebui să aibă o valoare adăugată ▌clară pentru Uniune.

(30)  Tipurile de finanțare și metodele de execuție ale fondului ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare în special costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul preconizat de neconformitate. Ar trebui să se aibă în vedere utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și o finanțare care nu are legătură cu costurile, astfel cum se prevede la articolul ▌125 alineatul (1) ▌din Regulamentul financiar.

(31)  Comisia ar trebui să stabilească programe de lucru anuale ▌în conformitate cu obiectivele fondului și ținând seama de învățămintele inițiale desprinse din EDIDP și din PADR. Comisia ar trebui să fie asistată la stabilirea programelor de lucru de către comitet. Comisia ar trebui să depună toate eforturile pentru a găsi soluții care beneficiază de cel mai larg sprijin posibil în cadrul comitetului. În acest context, comitetul se poate reuni în formațiuni de experți naționali de apărare și de securitate pentru a oferi asistență specifică Comisiei, inclusiv pentru a oferi consiliere în legătură cu protecția informațiilor clasificate în cadrul acțiunilor. Statele membre își desemnează fiecare reprezentanții în cadrul respectivului comitet. Ar trebui să se ofere membrilor comitetului în timp util și în mod efectiv ocazii de a examina proiectele de acte de punere în aplicare și de a-și exprima opiniile.

(31a)  Categoriile de programe de lucru ar trebui să conțină cerințe funcționale pentru a clarifica pentru sector funcțiile și sarcinile care trebuie să fie efectuate de capabilitățile care urmează să fie dezvoltate. Astfel de cerințe ar trebui să indice în mod clar performanțele preconizate, dar nu ar trebui să fie direcționate către soluții specifice sau entități specifice și nu ar trebui să împiedice concurența la nivelul cererilor de propuneri.

(31b)  La elaborarea programelor de lucru, Comisia ar trebui, de asemenea, să se asigure, prin intermediul unor consultări adecvate cu comitetul, că acțiunile de cercetare sau de dezvoltare propuse evită suprapuneri inutile. În acest context, Comisia poate efectua o evaluare prealabilă a posibilelor cazuri de suprapunere cu capabilitățile existente sau cu proiectele de cercetare și dezvoltare deja finanțate în Uniune.

(31bb)  Comisia ar trebui să asigure coerența programelor de lucru pe tot parcursul ciclului industrial al produselor și tehnologiilor din domeniul apărării.

(31bc)  Programele de lucru ar trebui să asigure de asemenea faptul că o parte credibilă din bugetul general va veni în sprijinul acțiunilor care permit participarea transfrontalieră a IMM-urilor.

(31c)   Pentru a beneficia de cunoștințele sale de specialitate în sectorul apărării, Agenției Europene de Apărare i se acordă statutul de observator în cadrul comitetului. Date fiind particularitățile domeniului apărării, Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui, de asemenea, să asiste comitetul.

(32)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare în ceea ce privește adoptarea programului de lucru și în ceea ce privește acordarea de finanțare pentru acțiunile de dezvoltare selectate. În special, în punerea în aplicare a acțiunilor de dezvoltare ar trebui luate în considerare particularitățile sectorului apărării, în special responsabilitatea statelor membre și/sau a țărilor asociate pentru procesul de planificare și achiziționare. Respectivele competențe de executare ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) ▌nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului ▌(6).

(32a)  După evaluarea propunerilor cu ajutorul unor experți independenți, ale căror referințe de securitate ar trebui să fie validate de către statele membre relevante, Comisia ar trebui să selecteze acțiunile care vor fi sprijinite de către fond. Comisia ar trebui să constituie o bază de date cu experți independenți. Baza de date nu ar trebui să fie publică. Experții independenți ar trebui să fie numiți pe baza competențelor, a experienței și a cunoștințelor lor, ținând seama de sarcinile care urmează să le fie atribuite. În măsura posibilului, la numirea experților independenți, Comisia ar trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a încerca să asigure o componență echilibrată în cadrul grupurilor de experți și al comitetelor de evaluare din punctul de vedere al competențelor, experienței, cunoștințelor, diversității geografice și al genului, în funcție de situația din domeniul de acțiune. Ar trebui urmărită, de asemenea, o rotație adecvată a experților și un echilibru adecvat între sectorul public și cel privat. Statele membre ar trebui să fie informate cu privire la rezultatele evaluării, alături de clasamentul acțiunilor selectate, și cu privire la progresele realizate în cadrul acțiunilor finanțate. În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare în ceea ce privește adoptarea și punerea în aplicare a programului de activitate, precum și în ceea ce privește adoptarea deciziilor de atribuire. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.

(32b)  Experții independenți nu ar trebui să evalueze, să consilieze sau să ofere asistență în legătură cu chestiuni în privința cărora se află într-o situație de conflict de interese, în special în raport cu actuala funcție ocupată. În special, aceștia nu ar trebui să se afle în situația de a putea utiliza informațiile primite în detrimentul consorțiului pe care îl evaluează.

(32bb)  ▌Atunci când propun noi produse sau tehnologii de apărare sau modernizarea celor existente, solicitanții ar trebui să se angajeze să respecte principiile etice, cum ar fi cele referitoare la bunăstarea ființelor umane și protecția genomului uman, reflectate, de asemenea, în dreptul național, al Uniunii și în dreptul internațional pertinent, inclusiv în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și în Convenția europeană a drepturilor omului și, după caz, în protocoalele la aceasta. Comisia ar trebui să se asigure că propunerile sunt verificate sistematic pentru a identifica acțiunile care ridică probleme serioase din punct de vedere etic și pentru a le supune unei evaluări de etică.

(33)  În vederea sprijinirii unei piețe interne deschise, ar trebui de asemenea încurajată ▌participarea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie transfrontaliere, fie în calitate de membri ai unui consorțiu, ▌fie în calitate de subcontractanți, fie în calitate de entități din lanțul de aprovizionare.

(34)  Comisia ar trebui să depună eforturi pentru menținerea unui dialog cu ▌statele membre și cu sectorul pentru a asigura succesul fondului. În calitate de colegiuitor și de parte interesată principală, Parlamentul European ar trebui, de asemenea, să se implice în această privință.

(35)  Prezentul regulament instituie, pentru Fondul european de apărare, un pachet financiar care constituie valoarea de referință privilegiată, în sensul [noului acord interinstituțional] dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în domeniul bugetar și buna gestiune financiară(7), pentru Parlamentul European și pentru Consiliu în timpul procedurii bugetare anuale. Comisia ar trebui să se asigure că procedurile administrative sunt menținute cât se poate de simple și că acestea implică un cuantum minim de cheltuieli suplimentare.

(36)  Regulamentul financiar se aplică fondului, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Acesta prevede norme de execuție a bugetului Uniunii, printre care și normele privind granturile, premiile, achizițiile publice, asistența financiară, instrumentele financiare și garanțiile bugetare.

(37)  Normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), se aplică acestui regulament. Acestea sunt prevăzute în Regulamentul financiar și stabilesc îndeosebi procedura de stabilire și execuție a bugetului prin subvenții, achiziții publice, premii și execuție indirectă și prevăd controale ale responsabilității actorilor financiari. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din TFUE vizează, de asemenea, protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune financiară și pentru eficacitatea finanțării din partea UE.

(38)  În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(8), cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului(9), cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului(10) și cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului(11), interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor, inclusiv a cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, acolo unde este cazul, aplicarea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (denumit în continuare EPPO) poate ancheta și urmări penal ▌infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii, ▌conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului(12). În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii, să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF, EPPO în ceea ce privește acele state membre care participă la cooperarea consolidată în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1939, precum și Curții de Conturi Europene (CCE) asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în executarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.

(39)  Țările terțe care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) pot participa la programele Uniunii în cadrul cooperării stabilite în temeiul Acordului privind SEE care prevede punerea în aplicare a programelor printr-o decizie în temeiul respectivului acord. În prezentul regulament ar trebui să se introducă o dispoziție specifică pentru a acorda accesul și drepturile necesare astfel încât ordonatorul de credite competent, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de Conturi Europeană să își poată exercita în mod exhaustiv competențele care le revin.

(40)  Conform punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, este necesară evaluarea acestui regulament pe baza informațiilor colectate prin cerințe specifice de monitorizare, evitând totodată reglementarea și sarcinile administrative excesive, mai ales asupra statelor membre. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili, ca bază pentru evaluarea efectelor regulamentului pe teren. Comisia ar trebui să efectueze o evaluare intermediară în termen de cel mult patru ani de la începerea punerii în aplicare a fondului, inclusiv în vederea transmiterii de propuneri pentru orice modificări corespunzătoare la prezentul regulament, și o evaluare finală la sfârșitul perioadei de punere în aplicare a fondului, care examinează activitățile financiare din prisma rezultatelor execuției financiare și, în măsura în care este posibil la acel moment, rezultatele și impactul. În acest context, raportul de evaluare finală ar trebui, de asemenea, să contribuie la identificarea domeniilor în care Uniunea este dependentă de țări terțe pentru dezvoltarea de produse și de tehnologii din domeniul apărării. Acest raport final ar trebui, de asemenea, să analizeze participarea transfrontalieră a IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie la proiectele susținute de fond, precum și participarea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie la lanțul valoric global și contribuția fondului la abordarea deficiențelor identificate în planul de dezvoltare a capabilităților și ar trebui să cuprindă informații cu privire la originea destinatarilor, numărul de state membre și țări asociate implicate în acțiuni individuale, și la distribuirea drepturilor de proprietate intelectuală generate. De asemenea, Comisia poate propune modificări ale prezentului regulament pentru a reacționa la posibilele evoluții în punerea în aplicare a fondului.

(40a)  Comisia ar trebui să monitorizeze cu regularitate implementarea fondului și să informeze anual cu privire la progresele înregistrate, inclusiv cu privire la modul în care învățămintele trase din EDIDP și din PADR sunt puse în aplicare în implementarea fondului. În acest scop, Comisia ar trebui să instituie mecanismele de monitorizare necesare. Acest raport ar trebui prezentat Parlamentului European și Consiliului și nu ar trebui să cuprindă informații sensibile.

(41)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, acest fond ▌va contribui la integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii, precum și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine obiectivele în domeniul climei. Acțiunile relevante vor fi identificate în timpul pregătirii și punerii în aplicare a fondului și vor fi reexaminate în contextul evaluării intermediare a acestuia.

(42)  Deoarece fondul nu sprijină decât etapele de cercetare și dezvoltare de produse și tehnologii din domeniul apărării, în principiu, Uniunea nu ar trebui să aibă proprietatea sau drepturile de proprietate intelectuală (DPI) asupra produselor sau tehnologiilor care rezultă din acțiunile finanțate de Uniune, cu excepția cazului în care asistența este furnizată prin intermediul procedurilor de achiziții publice. Cu toate acestea, pentru acțiunile de cercetare, statele membre și țările asociate interesate ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza rezultatele acțiunilor finanțate pentru a participa la monitorizarea dezvoltării colaborative ▌.

(43)  Sprijinul financiar din partea Uniunii nu ar trebui să aducă atingere transferului produselor din domeniul apărării în interiorul Uniunii în conformitate cu Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului(13) din 6 mai 2009, nici exportului de produse, de echipamente sau tehnologii. Exportul de echipamente și tehnologii militare de către statele membre este reglementat de Poziția comună 944/2008/PESC.

(44)  Utilizarea unor informații de referință sensibile, inclusiv date, know-how sau informații generate în prealabil sau în afara activității fondului sau accesul persoanelor neautorizate la rezultate generate în legătură cu acțiuni sprijinite din punct de vedere financiar de către fond poate avea un impact negativ asupra intereselor Uniunii sau ale unuia sau mai multor state membre. Prin urmare, prelucrarea informațiilor sensibile ar trebui să fie reglementată de dispozițiile relevante din dreptul Uniunii și dreptul intern .

(44a)  Pentru a asigura securitatea informațiilor clasificate la nivelul cerut, standardele minime în materie de securitate industrială ar trebui respectate în momentul semnării acordurilor clasificate de finanțare și de acordare de fonduri. În acest scop și în concordanță cu Decizia Comisiei (UE, Euratom) 2015/444, Comisia trebuie să comunice, în scop de consultanță, Instrucțiunile de securitate pentru program, inclusiv Ghidul clasificării de securitate, experților desemnați de statele membre.

(45)  În vederea completării sau a modificării indicatorilor căilor de impact, acolo unde se consideră necesar, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate

(46)  Comisia ar trebui să gestioneze fondul ținând seama în mod corespunzător de cerințele de confidențialitate și de securitate, în special de informațiile clasificate și informațiile sensibile,

▌ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

DISPOZIȚII COMUNE APLICABILE CERCETĂRII ȘI DEZVOLTĂRII

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament instituie Fondul european de apărare (denumit în continuare fondul), astfel cum este prevăzut la articolul 1 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul …/…/UE [Orizont - 2018/0224(COD)].

Acesta prevede obiectivele fondului, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii și normele pentru furnizarea finanțării.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

0.  „solicitant” înseamnă o entitate juridică care depune o cerere pentru a beneficia de sprijin din partea fondului în urma unei cereri de propuneri sau în conformitate cu articolul 195 litera (e) din Regulamentul financiar;

1.  „operațiuni de finanțare mixtă” înseamnă acțiuni sprijinite de la bugetul UE, inclusiv în cadrul mecanismelor de finanțare mixtă în temeiul articolului 2 alineatul (6) din Regulamentul financiar, care combină forme nerambursabile de sprijin ▌sau instrumente financiare de la bugetul UE cu forme rambursabile de sprijin din partea unor instituții de dezvoltare sau alte instituții de finanțe publice, precum și din partea unor instituții financiare și investitori comerciali;

1a.  „certificare” înseamnă procesul prin care o autoritate națională certifică faptul că produsul, componenta sau tehnologia, corporală sau necorporală, din domeniul apărării, este conform(ă) cu normele aplicabile;

1b.  „informații clasificate” înseamnă orice informație sau material, sub orice formă, a căror divulgare neautorizată ar putea cauza prejudicii de diferite grade intereselor Uniunii Europene sau ale unuia sau mai multor state membre și care poartă un marcaj de clasificare UE sau un marcaj de clasificare corespunzător, în conformitate cu acordul încheiat între statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecția informațiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene (2011/C 202/05);

1c.  „consorțiu” înseamnă o grupare colaborativă de solicitanți sau destinatari care își asumă obligații în temeiul unui acord de consorțiu și care este constituită în scopul desfășurării unei acțiuni în cadrul fondului;

1d.  „coordonator” înseamnă o entitate juridică care este membră a unui consorțiu și care a fost numită de către toți membrii consorțiului ca punct principal de contact în relațiile cu Comisia;

2.  „control” înseamnă capacitatea de a exercita o influență decisivă asupra unei entități juridice în mod direct sau indirect prin intermediul uneia sau mai multor entități juridice intermediare;

3.  „acțiune de dezvoltare” înseamnă orice acțiune care constă ▌în activități din domeniul apărării aflate în principal în etapa de dezvoltare, care acoperă noi produse sau tehnologii sau care le modernizează pe cele existente, cu excepția producerii sau utilizării de arme;

4.  „tehnologie disruptivă pentru apărare” înseamnă o tehnologie care determină schimbări radicale, inclusiv o tehnologie complet nouă sau îmbunătățită care produce o schimbare de paradigmă în conceperea și desfășurarea operațiunilor de apărare, inclusiv înlocuind tehnologiile de apărare existente sau generând obsolescența acestora;

5.  „structură de conducere executivă” înseamnă o entitate juridică desemnată în conformitate cu dreptul intern și, după caz, subordonată directorului general, care este autorizată să stabilească strategia, obiectivele și direcția de ansamblu ale entității juridice și care supervizează și monitorizează procesul decizional al conducerii;

5a.  „informații generate” înseamnă date, know-how sau informații generate în executarea fondului, indiferent de natura sau forma acestora;

6.  „entitate juridică” înseamnă orice persoană ▌juridică constituită și recunoscută ca atare în temeiul legislației naționale, al legislației Uniunii sau al legislației internaționale, care are personalitate juridică și care poate, acționând în nume propriu, să exercite drepturi și să fie supusă unor obligații, sau o entitate fără personalitate juridică, în conformitate cu articolul ▌197 alineatul (2) litera (c) ▌din Regulamentul financiar;

7.  „întreprindere cu capitalizare medie” sau „ICM” înseamnă o întreprindere care nu este un ▌IMM ▌și care are ▌până la 3 000 de angajați, unde numărul de angajați se calculează în conformitate cu articolele 3 - ▌6 din ▌anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei(14);

8.  „achiziție publică înainte de comercializare” înseamnă o achiziție publică de servicii de cercetare și dezvoltare care implică împărțirea riscurilor și beneficiilor în condițiile pieței și dezvoltarea competitivă în etape, existând o separare clară între serviciile de cercetare și de dezvoltare achiziționate și introducerea de produse finite la scară comercială;

9.  „responsabil de proiect” înseamnă orice autoritate contractantă stabilită într-un stat membru sau într-o țară asociată, care a primit din partea unui stat membru sau a unei țări asociate sau a unui grup de state membre ▌sau țări asociate sarcina de a gestiona proiecte multinaționale de armament în mod permanent sau ad-hoc;

9a.  „calificare” înseamnă întregul proces care demonstrează că proiectul unui produs, al unei componente sau tehnologii, corporale sau necorporale, din domeniul apărării, îndeplinește cerințele specificate, furnizând probe concrete prin care se dovedește că cerințele specifice ale unui proiect au fost îndeplinite;

10.  „destinatar” înseamnă orice entitate juridică cu care a fost semnat un acord de acordare de fonduri sau de finanțare sau căreia i-a fost notificată o decizie de acordare de fonduri sau de finanțare;

11.  „acțiune de cercetare” înseamnă orice acțiune care constă în principal din activități de cercetare, în special cercetare aplicată și, dacă este necesar, cercetare fundamentală, cu scopul de a dobândi noi cunoștințe și axându-se exclusiv pe aplicații în domeniul apărării;

12.  „rezultate” înseamnă orice efect tangibil sau intangibil al acțiunii, precum date, know-how sau informații, indiferent de forma sau natura sa, indiferent dacă poate sau nu să fie protejat, precum și orice drepturi care îl însoțesc, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală;

12a.  „informații sensibile” înseamnă informații și date, inclusiv informații clasificate, care trebuie protejate împotriva accesului sau dezvăluirii neautorizate în virtutea obligațiilor prevăzute în legislația națională sau a Uniunii sau în vederea protejării vieții private sau a siguranței unei persoane fizice sau organizații;

12b.  „întreprinderi mici și mijlocii” sau „IMM-uri” înseamnă întreprinderi mici și mijlocii astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei;

13.  „raport special” înseamnă un anumit rezultat al unei acțiuni de cercetare care sintetizează rezultatele acesteia, furnizând informații cuprinzătoare cu privire la principiile de bază, obiectivele, rezultatele reale, proprietățile de bază, testele efectuate, potențialele beneficii, aplicațiile de apărare potențiale și direcția de exploatare preconizată de la cercetare la dezvoltare, inclusiv informații privind proprietatea asupra DPI, dar fără obligativitatea includerii informațiilor privind DPI;

14.  „prototip de sistem” înseamnă un model al unui produs sau al unei tehnologii care poate demonstra performanța într-un mediu operațional;

15.  „țară terță” înseamnă o țară care nu este stat membru al Uniunii;

16.  „țară terță neasociată” înseamnă o țară terță care nu este o țară asociată în conformitate cu articolul 5;

17.  „entitate dintr-o țară terță neasociată” înseamnă o entitate juridică stabilită într-o țară terță neasociată sau, atunci când este stabilită în Uniune sau într-o țară asociată, ale cărei structuri de conducere executivă se află într-o țară terță neasociată.

Articolul 3

Obiectivele fondului

(1)  Obiectivul general al fondului este de a favoriza competitivitatea, eficiența și capacitatea de inovare a bazei tehnologice și industriale europene de apărare din întreaga Uniune, care contribuie la autonomia strategică a Uniunii și la libertatea de acțiune a acesteia, prin sprijinirea acțiunilor de colaborare și a cooperării transfrontaliere între entități juridice în întreaga Uniune, în special IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare medie, precum și prin consolidarea și îmbunătățirea agilității lanțului de aprovizionare și deopotrivă a celui valoric din domeniul apărării, lărgind cooperarea transfrontalieră între entitățile juridice și promovând o mai bună exploatare a potențialului industrial al inovării, cercetării și dezvoltării tehnologice, în fiecare etapă a ciclului de viață industrială al produselor și tehnologiilor din domeniul apărării. ▌

(2)  Fondul are următoarele obiective specifice:

(a)  sprijinirea cercetării în colaborare care ar putea îmbunătăți semnificativ performanța capabilităților viitoare în întreaga Uniune, vizând maximizarea inovării și introducerea de noi produse și tehnologii în domeniul apărării, inclusiv cele disruptive, precum și utilizarea cea mai eficientă a cheltuielilor pentru cercetarea în domeniul apărării în Uniune;

(b)  sprijinirea dezvoltării în colaborare a produselor și tehnologiilor din domeniul apărării, contribuind astfel la o eficiență sporită a cheltuielilor pentru apărare în cadrul Uniunii, realizând economii de scară mai mari, reducând riscul de duplicare inutilă și, ca atare, stimulând pătrunderea pe piață a produselor și tehnologiilor europene și reducând fragmentarea produselor și a tehnologiilor din domeniul apărării în întreaga Uniune. În cele din urmă, Fondul va duce la o creștere a nivelului de standardizare a sistemelor de apărare și la o mai mare interoperabilitate între capacitățile statelor membre.

O astfel de cooperare are loc în conformitate cu prioritățile în materie de capabilități de apărare stabilite de comun acord de către statele membre în cadrul politicii externe și de securitate comune, în special în contextul planului de dezvoltare a capacităților.

În acest sens, prioritățile regionale și internaționale, atunci când servesc intereselor în materie de securitate și de apărare ale Uniunii, astfel cum au fost stabilite în cadrul politicii externe și de securitate comune, și ținând seama de necesitatea evitării oricărei suprapuneri inutile, pot fi luate, de asemenea, în considerare, după caz, atunci când nu exclud posibilitatea participării unui stat membru sau a unei țări asociate.

Articolul 4

Buget

(1)  În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul …/…/UE, pachetul financiar pentru punerea în aplicare a fondului european de apărare în perioada 2021-2027 este de 11 453 260 000 EUR în prețuri din 2018 și 13 000 000 000 EUR în prețuri curente.

(2)  Repartizarea ▌ sumei menționate la alineatul (1) este următoarea:

(a)  3 612 182 000 EUR în prețuri din 2018 (4 100 000 000 EUR pentru acțiunile de cercetare;

(b)  7 841 078 000 EUR în prețuri din 2018 (8 900 000 000 EUR în prețuri curente) pentru acțiunile de dezvoltare.

(2a)   Pentru a răspunde situațiilor neprevăzute sau unor nevoi și evoluții noi, Comisia poate realoca sumele alocate acțiunilor de cercetare și dezvoltare de la valorile menționate la alineatul (2) până la o limită maximă de 20 %.

(3)  Suma menționată la alineatul (1) poate fi utilizată pentru asistență tehnică și administrativă în implementarea fondului, de exemplu pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv sistemele corporative de tehnologie a informației.

(4)  Cel puțin 4 % și până la 8 % din pachetul financiar menționat la alineatul (1) se alocă cererilor de propuneri sau acordării de fonduri pentru sprijinirea tehnologiilor disruptive pentru apărare.

[Articolul 5

Țări asociate

Fondul este deschis pentru membrii Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) care sunt membri ai Spațiului Economic European (SEE), în conformitate cu condițiile stabilite în Acordul privind SEE; Toate contribuțiile financiare la fond în baza prezentului articol constituie venituri alocate în conformitate cu articolul [21 alineatul (5)] din Regulamentul financiar.

Articolul 6

Sprijin pentru tehnologiile disruptive în materie de apărare

(1)  Comisia acordă finanțare în urma unor consultări deschise și publice cu privire la tehnologii axate pe aplicații în domeniul apărării cu potențial disruptiv în domeniul apărării în domeniile de intervenție definite în programele de lucru.

(2)  Programele de lucru stabilesc cea mai potrivită formă de finanțare pentru a finanța aceste tehnologii disruptive în domeniul apărării.

Articolul 7

Etica

(1)  Acțiunile puse în aplicare în cadrul fondului respectă legislația relevantă la nivel național, la nivelul Uniunii și la nivel internațional, inclusiv Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Aceste acțiuni respectă, de asemenea, principiile etice reflectate , de asemenea, în dreptul intern, al Uniunii și în dreptul internațional relevant.

(2)  Înainte de semnarea acordului de finanțare, propunerile sunt verificate de către Comisie, pe baza unei autoevaluări privind etica pregătite de consorțiu, pentru a identifica acțiunile care generează probleme etice ▌grave, inclusiv în ceea ce privește condițiile de punere în aplicare și, dacă este cazul, sunt supuse unei evaluări privind etica.

Evaluările și controalele principiilor etice se efectuează de Comisie cu sprijinul unor experți independenți cu experiență în diverse domenii, în special cu expertiză recunoscută în domeniul eticii în materie de apărare.

Condițiile pentru punerea în aplicare a unor activități sensibile din punct de vedere etic sunt precizate în acordul de finanțare.

Comisia asigură transparența procedurilor de etică cât mai mult posibil și raportează cu privire la acest aspect în cadrul obligațiilor sale prevăzute la articolul 32. Experții sunt resortisanți ai cât mai multor state membre.

(3)  Înainte de începerea activităților relevante, entitățile care participă la acțiune obțin toate aprobările relevante sau alte documente obligatorii solicitate de comitetele de etică locale sau naționale ▌sau de alte organisme, cum ar fi autoritățile de protecție a datelor. Aceste documente trebuie păstrate la dosar și transmise, la cerere, Comisiei.

(5)  Propunerile care nu sunt acceptabile din punct de vedere etic sunt respinse ▌.

Articolul 8

Punerea în aplicare și forme de finanțare din partea UE

(1)  Fondul este pus în aplicare prin gestiune directă, în conformitate cu Regulamentul financiar.

(1a)  Prin derogare de la alineatul (1), în cazuri justificate, pot fi puse în aplicare acțiuni specifice prin gestiune indirectă de către organismele menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar. Aceasta nu poate acoperi procedura de selecție și de atribuire, astfel cum se menționează la articolul 12.

(2)  Fondul poate oferi finanțare în conformitate cu Regulamentul financiar, prin intermediul unor granturi, premii și contracte de achiziții și, dacă este cazul, având în vedere particularitățile acțiunii, al unor instrumente financiare în cadrul operațiunilor de finanțare mixtă.

(2a)  Operațiunile de finanțare mixtă sunt executate în conformitate cu titlul X din Regulamentul financiar și cu Regulamentul InvestEU.

(2b)  Instrumentele financiare sunt strict direcționate exclusiv către destinatari.

Articolul 10

Entități eligibile

(1)  Destinatarii și subcontractanții implicați într-o acțiune sprijinită financiar de fond sunt stabiliți în Uniune sau într-o țară asociată ▌.

(1a)  Infrastructura, instalațiile, bunurile și resursele destinatarilor și ale subcontractanților implicați într-o acțiune care sunt utilizate în scopurile acțiunilor sprijinite financiar de fond se situează pe teritoriul unui stat membru sau al unei țări asociate pe întreaga durată a acțiunii, iar structurile lor de conducere executivă sunt stabilite în Uniune sau într-o țară asociată.

(1b)  În scopul unei acțiuni sprijinite financiar de fond, destinatarii și subcontractanții implicați în acțiune nu sunt controlați de către o țară terță neasociată sau de către o entitate dintr-o țară terță neasociată.

(2)  Prin derogare de la alineatul (1b) din prezentul articol, o entitate juridică stabilită în Uniune sau într-o țară asociată și controlată de către o țară terță neasociată sau de către o entitate dintr-o țară terță neasociată este eligibilă ca destinatar sau ca subcontractant implicat într-o acțiune numai dacă sunt puse la dispoziția Comisiei garanții aprobate de statul membru sau de țara asociată în care este stabilită, în conformitate cu procedurile naționale ale acestora. Garanțiile în cauză se pot referi la structura de conducere executivă a entității juridice stabilită în Uniune sau într-o țară asociată. Dacă statul membru sau țara asociată în care este stabilită entitatea juridică consideră oportun, garanțiile respective se pot referi și la drepturi guvernamentale specifice privind controlul exercitat asupra entității juridice.

Garanțiile oferă asigurări că implicarea în acțiune a unei astfel de entități juridice nu ar contraveni intereselor în materie de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre, astfel cum sunt stabilite în cadrul politicii externe și de securitate comune în temeiul titlului V din TUE, sau obiectivelor stabilite la articolul 3. Garanțiile respectă, de asemenea, dispozițiile articolelor 22 și 25. Garanțiile atestă în special faptul că, în scopul acțiunii, au fost instituite măsuri care să asigure că:

(a)  controlul asupra entității juridice solicitante nu este exercitat într-un mod care împiedică sau limitează ▌ capacitatea acesteia de a desfășura acțiunea și de a genera rezultate, care impune restricții privind infrastructura, instalațiile, bunurile, resursele sale, proprietatea sa intelectuală sau know-how-ul de care este nevoie în scopul acțiunii ori care subminează capacitățile și standardele necesare pentru desfășurarea acțiunii;

(b)  accesul unei țări terțe neasociate sau al unei entități dintr-o țară terță neasociată la informații sensibile ▌referitoare la acțiune este împiedicat; și că angajații sau alte persoane implicate în acțiune au o autorizare de securitate națională emisă de un stat membru sau de o țară asociată, după caz;

(c)  drepturile de proprietate intelectuală generate de acțiune și rezultatele acțiunii rămân în posesia destinatarului în cursul desfășurării și după finalizarea acțiunii, nu sunt controlate sau restricționate de către o țară terță neasociată sau de către o entitate dintr-o țară terță neasociată, nu sunt exportate în afara Uniunii sau în afara țărilor asociate și nu se acordă acces din afara Uniunii sau din afara țărilor asociate la respectivele drepturi de proprietate intelectuală sau rezultate fără aprobarea statului membru sau a țării asociate în care este stabilită entitatea juridică și în conformitate cu obiectivele stabilite la articolul 3.

Dacă statul membru sau țara asociată în care este stabilită entitatea juridică consideră oportun, pot fi furnizate garanții suplimentare.

Comisia informează comitetul menționat la articolul 28 cu privire la orice entitate juridică considerată eligibilă în conformitate cu prezentul alineat.

(4)  Dacă nu există soluții de înlocuire competitive imediat disponibile în Uniune sau într-o țară asociată, destinatarii și subcontractanții implicați în acțiune își pot utiliza bunurile, infrastructura, instalațiile și resursele amplasate sau deținute în afara teritoriului statelor membre ale Uniunii sau al țărilor asociate, cu condiția ca această utilizare să nu aducă atingere intereselor în materie de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre, să se realizeze în concordanță cu obiectivele stabilite la articolul 3 și în deplină conformitate cu articolele 22 și 25. ▌Costurile asociate acestor activități nu sunt eligibile pentru sprijin financiar din fond.

(4a)  Atunci când desfășoară o acțiune eligibilă, destinatarii și subcontractanții implicați în acțiune pot, de asemenea, să coopereze cu entități juridice stabilite în afara teritoriului statelor membre sau al țărilor asociate sau care sunt controlate de o țară terță neasociată sau de o entitate dintr-o țară terță neasociată, inclusiv prin utilizarea bunurilor, infrastructurii, instalațiilor și resurselor respectivelor entități juridice, cu condiția ca aceasta să nu contravină intereselor în materie de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre. O astfel de cooperare se realizează în concordanță cu obiectivele stabilite la articolul 3 și în deplină conformitate cu articolele 22 și 25.

Nu se permite accesul neautorizat al unei țări terțe neasociate sau al altei entități dintr-o țară terță neasociată la informații clasificate care privesc desfășurarea acțiunii și sunt evitate eventualele efecte negative asupra securității aprovizionării cu factori de producție esențiali pentru acțiune.

Costurile asociate acestor activități nu sunt eligibile pentru sprijin din fond.

(6)  Solicitanții furnizează toate informațiile relevante necesare pentru evaluarea criteriilor de eligibilitate ▌. În cazul în care în cursul desfășurării unei acțiuni intervine o modificare care ar putea pune sub semnul întrebării îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, entitatea juridică relevantă informează Comisia, iar aceasta evaluează dacă respectivele criterii de eligibilitate și condiții sunt în continuare îndeplinite și abordează eventualele consecințe asupra finanțării acțiunii.

(7)  ▌

(8)  ▌

(9)  În sensul prezentului articol, „subcontractanți implicați într-o acțiune sprijinită financiar de fond” înseamnă subcontractanți care au o relație contractuală directă cu un destinatar, alți subcontractanți cărora li se alocă cel puțin 10 % din costurile eligibile totale ale acțiunii și subcontractanți care ar putea avea nevoie de acces la informații clasificate ▌în vederea executării acțiunii și care nu sunt membri ai consorțiului.

Articolul 11

Acțiuni eligibile

(1)  Numai acțiunile de punere în aplicare a obiectivelor prevăzute la articolul 3 sunt eligibile pentru finanțare.

(2)  Fondul oferă sprijin pentru acțiuni care privesc produse și tehnologii noi din domeniul apărării și modernizarea celor existente, cu condiția ca utilizarea informațiilor preexistente necesare pentru desfășurarea acțiunii în vederea modernizării să nu fie restricționată de către o țară terță neasociată sau de către o entitate dintr-o țară terță neasociată, direct sau indirect prin intermediul uneia sau mai multor entități juridice în așa fel încât acțiunea să nu poată fi desfășurată.

(3)  O acțiune eligibilă vizează una sau mai multe dintre următoarele activități:

(a)  activități prin care se urmărește crearea, consolidarea și îmbunătățirea cunoștințelor, a produselor și a tehnologiilor, inclusiv a tehnologiilor disruptive care pot avea efecte semnificative în domeniul apărării;

(b)  activități vizând creșterea interoperabilității și a rezilienței, inclusiv producția securizată și schimbul de date, consolidarea cunoștințelor privind tehnologii critice pentru apărare, consolidarea securității aprovizionării sau exploatarea eficace a rezultatelor pentru produse și tehnologii din domeniul apărării;

(c)  studii, cum ar fi studiile de fezabilitate pentru a analiza posibilitatea unor tehnologii noi sau îmbunătățite, produse, procese, servicii și soluții ▌;

(d)  proiectarea unui produs, a unor componente corporale sau necorporale sau a unei tehnologii în domeniul apărării, precum și definiția specificațiilor tehnice pe care s-a bazat proiectarea, care pot include teste parțiale pentru reducerea riscurilor într-un mediu industrial sau reprezentativ;

(e)  Elaborarea unui model de produs de apărare, a unei componente corporale sau necorporale sau a unei tehnologii care poate demonstra performanța elementului într-un mediu operațional (prototip de sistem);

(f)  testarea unui produs, a unor componente corporale sau necorporale sau a unei tehnologii din domeniul apărării;

(g)  calificarea unui produs, a unor componente corporale sau necorporale sau a unei tehnologii din domeniul apărării ▌;

(h)  certificarea unui produs, a unor componente corporale sau necorporale sau a unei tehnologii din domeniul apărării ▌;

(i)  dezvoltarea de tehnologii sau de bunuri care măresc eficiența pe întreaga durată a ciclului de viață al produselor și al tehnologiilor din domeniul apărării;

(4)  ▌ Acțiunea este întreprinsă în colaborare, în cadrul unui consorțiu format din cel puțin trei entități eligibile care sunt stabilite în cel puțin trei state membre diferite ▌sau țări asociate. Cel puțin trei dintre aceste entități juridice eligibile care își au sediul în cel puțin două state membre ▌sau țări asociate nu este controlată, direct sau indirect, pe durata întregii implementări a acțiunii, de către aceeași entitate și nu se controlează reciproc.

(5)  Alineatul (4) nu se aplică în cazul acțiunilor legate de tehnologiile disruptive în materie de apărare și nici în cazul acțiunilor menționate la alineatul (3) litera (c) ▌.

(6)  Acțiuni pentru dezvoltarea de noi produse și tehnologii a căror utilizare, dezvoltare sau producție este interzisă de dreptul internațional aplicabil nu sunt eligibile.

De asemenea, acțiunile de dezvoltare a armelor autonome letale fără posibilitatea unui control uman semnificativ asupra deciziilor de selectare și de atac atunci când se efectuează atacuri împotriva persoanelor nu sunt admisibile pentru sprijin financiar din fond, fără a se aduce atingere posibilității de a acorda finanțare pentru acțiuni de dezvoltare a unor sisteme de avertizare timpurie și contramăsuri în scopuri de apărare.

Articolul 12

Procedura de selecție și atribuire

(1)   Finanțarea din partea Uniunii este acordată în urma unor cereri de propuneri competitive publicate în conformitate cu Regulamentul financiar. În anumite circumstanțe excepționale, justificate corespunzător, finanțarea din partea Uniunii poate fi, de asemenea, acordată în conformitate cu articolul ▌195 litera (e) ▌din Regulamentul financiar.

(2a)  Pentru acordarea de finanțare ▌, Comisia acționează prin intermediul actelor de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 28 alineatul (2).

Articolul 13

Criterii de atribuire

▌ Fiecare propunere este evaluată pe baza următoarelor criterii:

(a)  contribuția la excelență sau potențialul de a avea caracter disruptiv în domeniul apărării, în special arătând că rezultatele preconizate ale acțiunii propuse prezintă avantaje semnificative față de produsele sau tehnologiile de apărare existente;

(b)  contribuția la inovarea și dezvoltarea tehnologică a industriei europene de apărare, în special arătând că acțiunea propusă include concepte și abordări noi sau inovatoare, îmbunătățiri tehnologice viitoare noi promițătoare sau aplicarea unor tehnologii sau concepte care nu au fost anterior aplicate în sectorul apărării, evitând totodată suprapunerile inutile;

(c)  contribuția la competitivitatea industriei europene de apărare, prin dovedirea că acțiunea propusă prezintă un bilanț pozitiv demonstrabil în materie de eficiență și eficacitate din punctul de vedere al costurilor, creând astfel noi oportunități de piață în Uniune și dincolo de ea și accelerând creșterea companiilor în întreaga Uniune;

(d)  contribuția la autonomia bazei industriale și tehnologice europene în domeniul apărării, inclusiv prin creșterea nivelului de independență față de surse din afara UE și prin consolidarea securității aprovizionării, precum și la interesele de securitate și apărare ale Uniunii în conformitate cu prioritățile menționate la articolul 3 ▌;

(e)  contribuția la crearea unei noi cooperări transfrontaliere între entități juridice stabilite în state membre sau în țări asociate, în special pentru IMM-urile și ICM-urile care participă în mod substanțial la acțiune, în calitate de destinatari, subcontractanți sau alte entități din lanțul de aprovizionare, și care sunt stabilite în state membre ▌sau în țări asociate, altele decât cele în care sunt stabilite entitățile din consorțiu care nu sunt IMM-uri sau ICM-uri;

(f)  calitatea și eficiența implementării acțiunii.

Articolul 14

Rata de cofinanțare

(1)  Fondul finanțează până la 100 % din costurile eligibile ale unei activități menționate la articolul 11 alineatul (3) fără a se aduce atingere articolului 190 din Regulamentul financiar.

(2)  Prin derogare de la alineatul (1):

(a)  pentru activitățile definite la articolul 11 alineatul (3) litera (e), asistența financiară din partea fondului nu depășește 20 % din costurile eligibile ale activității;

(b)  pentru activitățile definite la articolul 11 alineatul (3) literele (f)-(h), asistența financiară din partea fondului nu depășește 80 % din costurile eligibile ale activității.

(3)  În ceea ce privește acțiunile de dezvoltare, rata finanțării este majorată în următoarele cazuri:

(a)  o activitate dezvoltată în contextul cooperării structurate permanente, astfel cum a fost stabilită prin Decizia (PESC) 2017/2315 a Consiliului din 11 decembrie 2017, poate beneficia de o rată de cofinanțare majorată cu 10 puncte procentuale suplimentare;

(b)  o activitate poate beneficia de o rată de finanțare majorată, astfel cum este menționată în cel de al doilea și al treilea paragraf din prezentul alineat, în cazul în care cel puțin 10 % din costurile eligibile totale ale activității se alocă IMM-urilor care sunt stabilite într-un stat membru sau într-o țară asociată și care participă la activitate în calitate de destinatari, subcontractanți sau entități din cadrul lanțului de aprovizionare.

Rata de finanțare poate fi majorată cu un număr de puncte procentuale echivalent cu procentul din costurile eligibile totale ale activității alocat unor IMM-uri stabilite în statele membre sau în țările asociate în care sunt stabiliți și destinatari care nu sunt IMM-uri, care participă la activitate în calitate de destinatari, subcontractanți sau entități din cadrul lanțului de aprovizionare, fără ca respectiva majorare să depășească 5 puncte procentuale.

Rata de finanțare poate fi majorată cu un număr de puncte procentuale echivalent cu dublul procentului din costurile eligibile totale ale activității alocat unor IMM-uri stabilite în state membre sau în țări asociate, altele decât cele în care sunt stabiliți destinatari care nu sunt IMM-uri, care participă la activitate în calitate de destinatari, subcontractanți sau entități din cadrul lanțului de aprovizionare;

(c)  o activitate poate beneficia de o rată de finanțare majorată cu 10 puncte procentuale suplimentare dacă cel puțin 15 % din costurile eligibile totale ale activității sunt alocate unor întreprinderi cu capitalizare medie stabilite în Uniune sau într-o țară asociată.

(d)  în total, majorarea ratei de finanțare a unei activități nu depășește 35 de puncte procentuale.

Asistența financiară a Uniunii acordată în cadrul fondului, inclusiv ratele majorate de finanțare, nu acoperă mai mult de 100 % din costurile eligibile ale acțiunii.

Articolul 15

Capacitatea financiară

Prin derogare de la articolul ▌198 ▌din Regulamentul financiar:

(a)  capacitatea financiară trebuie verificată numai pentru coordonator și numai dacă finanțarea solicitată din partea Uniunii este egală cu sau mai mare de 500 000 EUR. Cu toate acestea, în cazul în care există motive de îndoială cu privire la capacitatea financiară, Comisia verifică, de asemenea, capacitatea financiară a coordonatorilor sau a altor solicitanți situată sub pragul menționat la primul paragraf;

(b)  capacitatea financiară nu este verificată în cazul entităților juridice a căror viabilitate este garantată de autoritățile relevante ale unui stat membru ▌;

(c)  în cazul în care capacitatea financiară este garantată din punct de vedere structural de către o altă entitate juridică, capacitatea financiară a acesteia din urmă trebuie să fie verificată.

Articolul 16

Costuri indirecte

(1)  Prin derogare de la articolul 181 alineatul (6) din Regulamentul financiar, costurile indirecte eligibile sunt stabilite prin aplicarea unei rate forfetare de 25 % din totalul costurilor directe eligibile, exceptând costurile directe eligibile pentru subcontractare, sprijinul financiar acordat terților și orice costuri unitare sau sume forfetare care includ costuri indirecte.

(2)  Ca alternativă, costurile indirecte eligibile ▌pot fi stabilite în conformitate cu practicile obișnuite ale destinatarului de contabilizare a costurilor pe baza costurilor indirecte reale, cu condiția ca aceste practici de contabilitate a costurilor să fie acceptate de autoritățile naționale pentru activități comparabile în domeniul apărării în conformitate cu articolul ▌185▌ din Regulamentul financiar și să fie comunicate Comisiei.

Articolul 17

Utilizarea sumei unice forfetare sau a unor contribuții care nu sunt legate de costuri

(1)  În cazul în care grantul din partea Uniunii cofinanțează mai puțin de 50 % din costurile totale ale acțiunii, Comisia poate utiliza:

(a)  o contribuție care nu este legată de costurile menționate la articolul ▌180 alineatul (3) ▌ din Regulamentul financiar și se bazează pe rezultatele obținute, măsurate prin raportare la jaloanele stabilite anterior sau prin indicatori de performanță; sau

(b)  o sumă unică forfetară la care se face referire la articolul ▌182 ▌din Regulamentul financiar și care este bazată pe bugetul estimativ al acțiunii deja aprobat de autoritățile naționale din statele membre și din țările asociate care cofinanțează acțiunea.

(2)  Costurile indirecte trebuie incluse în suma forfetară.

Articolul 18

Achiziții publice înainte de comercializare

(1)  Uniunea poate acorda sprijin pentru achiziții înainte de comercializare prin atribuirea unui grant autorităților contractante sau entităților contractante, astfel cum sunt definite în Directivele 2014/24/UE(15), 2014/25/UE(16) și 2009/81/CE(17) ale Parlamentului European și ale Consiliului, care achiziționează în comun ▌servicii de cercetare și dezvoltare în domeniul apărării sau își coordonează în comun procedurile de achiziție.

(2)  Procedurile privind achizițiile publice:

(a)  trebuie să fie în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament;

(b)  pot autoriza atribuirea unor contracte multiple în cadrul aceleiași proceduri (aprovizionarea de la mai mulți furnizori);

(c)  trebuie să prevadă atribuirea contractelor ofertantului (ofertanților) care prezintă cel mai bun raport calitate-preț, asigurând totodată absența conflictelor de interese.

Articolul 19

Fondul de garantare

Contribuțiile la un mecanism de asigurare reciprocă pot acoperi riscul asociat recuperării fondurilor datorate de destinatari și sunt considerate o garanție suficientă în temeiul Regulamentului financiar. Se aplică dispozițiile prevăzute la [articolul X] din Regulamentul XXX [succesorul Regulamentului privind Fondul de garantare].

Articolul 20

Condiții de eligibilitate pentru achiziții publice și premii

(1)  Articolele 10 și 11 se aplică mutatis mutandis premiilor.

(2)  Articolul 10, prin derogare de la articolul 176 din Regulamentul financiar și articolul 11 se aplică mutatis mutandis pentru achizițiile de studii menționate la articolul 11 alineatul (3) litera (c).

TITLUL II

DISPOZIȚII SPECIFICE APLICABILE ACȚIUNILOR DE CERCETARE

Articolul 22

Dreptul de proprietate asupra rezultatelor acțiunilor de cercetare

(1)  Rezultatele acțiunilor de cercetare sprijinite financiar de fond sunt proprietatea destinatarilor care le generează. În cazul în care entitățile juridice generează rezultate în comun, iar contribuția fiecăruia nu poate fi stabilită, sau în cazul în care nu este posibilă divizarea rezultatelor comune, persoanele juridice care dețin în comun proprietatea asupra rezultatelor. Coproprietarii încheie un acord privind alocarea și termenii de exercitare a drepturilor comune de proprietate, în conformitate cu obligațiile lor, prevăzute în acordul de grant.

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), în cazul în care asistența acordată de Uniune este furnizată sub formă de achiziții publice, rezultatele acțiunilor de cercetare sprijinite financiar de fond sunt proprietatea Uniunii. Statele membre și țările asociate beneficiază de drepturi de acces la rezultate, gratuit, la solicitarea scrisă a acestora.

(3)  ▌Rezultatele acțiunilor de cercetare sprijinite financiar de fond nu fac obiectul niciunui control sau restricționări de către o țară terță neasociată sau o entitate dintr-o țară terță neasociată, direct sau indirect prin intermediul uneia sau mai multor entități juridice, inclusiv în ceea ce privește transferul de tehnologie.

(4)  În ceea ce privește rezultatele generate de destinatari prin acțiuni sprijinite financiar de fond și fără a aduce atingere alineatului (8a) de la prezentul articol, orice transfer de proprietate sau acordare a unei licențe exclusive unei țări terțe neasociate sau unei entități dintr-o țară terță neasociată este notificat ex ante Comisiei. Dacă acest transfer de proprietate contravine intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre sau obiectivelor prezentului regulament, astfel cum se prevede la articolul 3, finanțarea furnizată în cadrul fondului este rambursată.

(5)  Autoritățile naționale din statele membre și din țările asociate beneficiază de drepturi de acces la Raportul special al unei acțiuni de cercetare care a primit finanțare din partea Uniunii. Astfel de drepturi de acces se acordă cu scutire de redevențe și sunt transferate de Comisie statelor membre și țărilor asociate, după ce s-a asigurat că sunt respectate obligațiile de confidențialitate corespunzătoare.

(6)  Autoritățile naționale din statele membre și din țările asociate trebuie să utilizeze Raportul special doar în scopuri legate de utilizarea de către sau pentru forțele armate sau forțele de securitate sau serviciile de informații proprii, inclusiv în cadrul programelor lor de cooperare. O astfel de utilizare include, dar nu se limitează la, studiul, evaluarea, cercetarea, proiectarea ▌și acceptarea și certificarea produselor, funcționarea, formarea și eliminarea ▌, precum și evaluarea și elaborarea de cerințe tehnice pentru achizițiile publice.

(7)  Destinatarii acordă instituțiilor, organelor sau agențiilor Uniunii drepturi de acces la rezultatele activităților de cercetare sprijinite financiar de fond fără să perceapă redevențe, în scopul justificat corespunzător al dezvoltării, al punerii în aplicare și monitorizării politicilor sau programelor existente ale Uniunii în domeniile de competență ale acesteia. Respectivele drepturi de acces se limitează la utilizări necomerciale și neconcurențiale.

(8)  Dispozițiile specifice privind proprietatea, drepturile de acces și acordarea de licențe trebuie stipulate în acordurile de finanțare și în contractele privind achizițiile publice înainte de comercializare, pentru a asigura utilizarea maximă a rezultatelor și a evita orice avantaj inechitabil. Autoritățile contractante beneficiază cel puțin de drepturi de acces la rezultate scutite de redevențe, pentru uz propriu și de dreptul de a acorda sau solicita beneficiarilor să acorde licențe neexclusive terților pentru a exploata rezultatele în condiții echitabile și rezonabile, fără dreptul de a oferi sub-licențe. Toate statele membre și țările asociate beneficiază de acces scutit de redevențe la raportul special. În cazul în care, după o anumită perioadă de la achiziția înainte de comercializare, un contractant nu reușește să exploateze comercial rezultatele, după cum se menționează în contract, acesta va transfera autorităților contractante orice drept de proprietate asupra rezultatelor.

(8a)  Dispozițiile prezentului regulament nu aduc atingere exportului de produse, echipamente sau tehnologii care integrează rezultatele activităților de cercetare sprijinite financiar de fond și nu aduc atingere libertății de decizie a statelor membre în ceea ce privește politica în materie de exporturi de produse din domeniul apărării.

(8b)   Oricare două sau mai multe state membre sau țări asociate care, multilateral sau în cadrul organizatoric al Uniunii, au încheiat în comun unul sau mai multe contracte cu unul sau mai mulți beneficiari pentru a dezvolta în continuare împreună rezultatele activităților de cercetare sprijinite de fond, beneficiază de drepturi de acces la rezultatele respective deținute de astfel de beneficiari și care sunt necesare pentru executarea contractului sau a contractelor. Drepturile de acces se acordă cu scutire de redevențe și în condiții specifice menite să asigure faptul că aceste drepturi vor fi utilizate numai în scopul contractului sau al contractelor și că sunt prevăzute obligații de confidențialitate corespunzătoare.

TITLUL III

DISPOZIȚII SPECIFICE APLICABILE ACȚIUNILOR DE DEZVOLTARE

Articolul 23

Criterii de eligibilitate suplimentare pentru acțiuni de dezvoltare

(1)  ▌Consorțiul demonstrează că costurile rămase ale unei activități care nu sunt acoperite de sprijinul acordat de Uniune vor fi acoperite prin alte mijloace de finanțare, cum ar fi contribuții din partea statelor membre ▌sau a țărilor asociate ori cofinanțare de la entități juridice.

(2)  Activitățile menționate la articolul 11 alineatul (3) litera (d) ▌se bazează pe cerințele armonizate privind capacitățile, stabilite de comun acord de către cel puțin două state membre ▌sau țări asociate.

(3)  În ceea ce privește activitățile menționate la literele (e)-(h) de la articolul 11 alineatul (3), consorțiul demonstrează prin documente emise de autoritățile naționale că:

(a)  cel puțin două state membre ▌sau țări asociate intenționează să achiziționeze sau să utilizeze tehnologia într-o manieră coordonată, inclusiv prin achiziții comune, după caz;

(b)  activitatea este bazată pe specificații tehnice comune stabilite de comun acord de către statele membre ▌sau țările asociate care urmează să cofinanțeze acțiunea sau care intenționează să achiziționeze în comun produsul final sau să utilizeze în comun tehnologia.

Articolul 24

Criterii de atribuire suplimentare pentru acțiuni de dezvoltare

În plus față de criteriile de atribuire prevăzute la articolul 13, programul de lucru ia în considerare, de asemenea:

(a)  contribuția la creșterea eficienței pe întreaga durată a ciclului de viață al produselor și tehnologiilor din domeniul apărării, inclusiv a eficienței din punctul de vedere al costurilor și a potențialului de sinergii în procesul de achiziție și de întreținere;

(b)  contribuția la o mai mare integrare a industriei europene de apărare la nivelul Uniunii prin demonstrarea de către destinatari a faptului că statele membre s-au angajat să utilizeze, să dețină sau să întrețină în comun produsul sau tehnologia finală, într-un mod coordonat.

Articolul 25

Dreptul de proprietate asupra rezultatelor acțiunilor de dezvoltare

(1)  Uniunea nu are drept de proprietate asupra produselor sau tehnologiilor care rezultă din acțiunile de dezvoltare sprijinite financiar de fond și nici nu poate revendica drepturi de proprietate intelectuală referitoare la rezultatele acțiunilor respective.

(2)  Rezultatele acțiunilor sprijinite financiar de fond nu fac obiectul niciunui control sau restricționări de către țări terțe neasociate sau entități din țări terțe neasociate, direct sau indirect, prin intermediul uneia sau mai multor entități juridice, inclusiv în ceea ce privește transferul de tehnologie.

(2a)  Prezentul regulament nu aduce atingere libertății de decizie a statelor membre în ceea ce privește politicile în domeniul exportului de produse din domeniul apărării.

(3)  În ceea ce privește rezultatele generate de destinatari prin acțiuni sprijinite financiar de fond și fără a aduce atingere alineatului (2a) de la prezentul articol, orice transfer de proprietate ▌unei țări terțe neasociate sau unor entități dintr-o țară terță neasociată este notificat ex ante Comisiei. Dacă transferul drepturilor de proprietate contravine intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre sau obiectivelor stabilite la articolul 3, ▌finanțarea furnizată în cadrul fondului este rambursată.

(4)  Dacă asistența din partea Uniunii se acordă sub forma unei proceduri de achiziții publice în vederea efectuării unui studiu, statele membre ▌sau țările asociate au dreptul, în urma unei solicitări scrise, să beneficieze gratuit de o licență neexclusivă pentru utilizarea rezultatelor studiului.

TITLUL IV

GUVERNANȚĂ, MONITORIZARE, EVALUARE ȘI CONTROL

Articolul 27

Programe de lucru

(1)  Fondul este pus în aplicare prin programe de lucru anuale ▌ stabilite în conformitate cu articolul ▌110 ▌din Regulamentul financiar. Programele de lucru stabilesc, dacă este cazul, suma totală rezervată operațiunilor de finanțare mixtă. Programele de lucru stabilesc bugetul total de care beneficiază participarea transfrontalieră a IMM-urilor.

(2)  Comisia adoptă programele de lucru prin acte de punere în aplicare, în conformitate cu procedura menționată la articolul 28 alineatul (2).

(3)  Programele de lucru stabilesc în detaliu temele de cercetare și categoriile de acțiuni care urmează să fie sprijinite financiar de fond. Categoriile în cauză respectă prioritățile de apărare menționate la articolul 3.

Cu excepția părții din programul de lucru dedicată tehnologiilor disruptive pentru aplicațiile din domeniul apărării, aceste teme de cercetare și categorii de acțiuni vizează produse și tehnologii în următoarele domenii:

(a)  pregătire, protecție, desfășurare și sustenabilitate;

(b)  gestionarea informațiilor, superioritate și comandă, control, comunicare, calculatoare, informații, supraveghere și recunoaștere (C4ISR), apărare cibernetică și securitate cibernetică; și

(c)  angajare și efectori.

(4)  Programele de lucru conțin, după caz, cerințe funcționale și precizează forma pe care o îmbracă finanțarea UE în conformitate cu articolul 8, fără a împiedica concurența la nivelul cererilor de propuneri.

Tranziția rezultatelor acțiunilor de cercetare care demonstrează valoare adăugată și sunt deja sprijinite financiar de fond către faza de dezvoltare poate, de asemenea, să fie luată în considerare în programele de lucru.

Articolul 28

Comitetul

(1)  Comisia este asistată de un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. Agenția Europeană de Apărare este invitată în calitate de observator să își prezinte opiniile și cunoștințele de specialitate. Serviciul European de Acțiune Externă va fi, de asemenea, invitat să asiste.

Comitetul se reunește și în formațiuni speciale, inclusiv pentru a discuta aspecte din domeniul apărării și securității, care sunt legate de acțiuni desfășurate cu sprijinul fondului.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

În cazul în care comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 28a

Consultarea responsabilului de proiect

În cazul în care un stat membru sau o țară asociată desemnează un responsabil de proiect, Comisia efectuează plata după consultarea responsabilului de proiect cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește acțiunea.

Articolul 29

Experți independenți

(1)  Comisia numește experți independenți care să asiste la evaluarea monitorizării în materie de etică menționată la articolul 7 și la evaluarea propunerilor în conformitate cu articolul ▌237 ▌din Regulamentul financiar. ▌

(2)  Experții independenți sunt cetățeni ai Uniunii proveniți dintr-o serie cât mai variată posibil de state membre și sunt selectați pe baza unor cereri de exprimare a interesului adresate ministerelor apărării și agențiilor subordonate, altor organisme guvernamentale relevante, institute de cercetare, universități, asociații de afaceri sau întreprinderi din sectorul apărării, în vederea întocmirii unei liste de experți. Prin derogare de la articolul ▌237 ▌din Regulamentul financiar, această listă nu este făcută publică.

(3)  Atestările în materie de securitate ale experților independenți sunt validate de statele membre respective.

(4)  Comitetul menționat la articolul 28 este informat anual cu privire la lista de experți, pentru a fi transparent în ceea ce privește prerogativele de securitate ale experților. Comisia se asigură, de asemenea, că experții nu evaluează, consiliază sau acordă asistență în chestiuni cu privire la care se află în situație de conflict de interese.

(5)  Experții independenți sunt selectați pe baza competențelor, experienței și cunoștințelor necesare pentru desfășurarea sarcinilor care le sunt atribuite.

Articolul 30

Aplicarea normelor privind informațiile clasificate

(1)  În cadrul domeniului de aplicare a prezentului regulament:

(a)  fiecare stat membru se asigură că ▌oferă un grad de protecție a informațiilor UE clasificate ▌echivalent celui garantat de ▌normele de securitate ale Consiliului prevăzute în anexele la Decizia 2013/488/UE (18);

(a1)  Comisia protejează informațiile clasificate în conformitate cu normele în materie de securitate prevăzute în Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate;

(c)  persoanele fizice rezidente în țări terțe și persoanele juridice stabilite în țări terțe ▌pot avea acces la informațiile clasificate ale UE referitoare la fond numai dacă li se aplică, în țările respective, reglementări în materie de securitate care asigură un grad de protecție cel puțin echivalent celui garantat de normele de securitate ale Comisiei prevăzute în ▌Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei și de normele de securitate ale Consiliului prevăzute în ▌Decizia 2013/488/UE;

(c1)   echivalența reglementărilor în materie de securitate aplicate într-o țară terță sau în cadrul unei organizații internaționale se definește printr-un acord privind securitatea informațiilor, inclusiv aspecte legate de securitatea industrială dacă este relevant, încheiat între Uniune și țara terță sau organizația internațională respectivă, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 218 din TFUE și ținând seama de articolul 13 din Decizia 2013/488/UE;

(d)  fără a aduce atingere articolului 13 din Decizia 2013/488/UE și normelor care guvernează domeniul securității industriale, astfel cum figurează în anexa la Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei, se poate acorda, de la caz la caz, accesul la informații clasificate ale Uniunii Europene, atunci când se consideră necesar, unei persoane fizice sau unei persoane juridice, unei țări terțe sau unei organizații internaționale, în funcție de natura și conținutul informațiilor respective, necesitatea de a cunoaște a destinatarului lor și măsura avantajului pentru Uniune.

(2)  În cazul în care este vorba despre acțiuni care implică, necesită ▌sau conțin informații clasificate, organismul de finanțare relevant precizează în documentele aferente cererii de propuneri/procedurii de ofertare măsurile și cerințele necesare în vederea asigurării securității acestor informații la nivelul necesar.

(3)  Comisia instituie un sistem de schimb de informații securizat pentru a facilita schimbul de informații sensibile și clasificate între Comisie și statele membre și țările asociate și, după caz, solicitanți și destinatari. Sistemul ține seama de reglementările în materie de securitate națională ale statelor membre.

(4)  Calitatea de creator al informațiilor noi clasificate care au fost generate în cadrul desfășurării unei acțiuni de cercetare sau de dezvoltare este hotărâtă de către statele membre pe al căror teritoriu sunt stabiliți destinatarii. În acest scop, statele membre respective pot decide cu privire la un cadru de securitate specific pentru protecția și gestionarea informațiilor clasificate referitoare la acțiune și informează Comisia în acest sens. Un astfel de cadru de securitate nu aduce atingere posibilității Comisiei de a avea acces la informațiile necesare pentru punerea în aplicare a acțiunii.

În cazul în care statele membre respective nu instituie un astfel de cadru de securitate specific, Comisia instituie cadrul de securitate pentru acțiune în conformitate cu dispozițiile Deciziei (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei.

Cadrul de securitate aplicabil pentru acțiune trebuie să fie în vigoare cel târziu înainte de semnarea acordului de finanțare sau a contractului.

Articolul 31

Monitorizare și raportare

(1)  În anexă sunt enumerați indicatori pentru a raporta implementarea și progresele înregistrate de fond în direcția îndeplinirii obiectivelor generale și specifice prevăzute la articolul 3.

(2)  Pentru a se asigura evaluarea eficace a progreselor înregistrate de fond în direcția îndeplinirii obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 36 pentru a modifica anexa în vederea revizuirii sau a completării indicatorilor, în cazul în care se consideră necesar, și pentru a completa prezentul regulament cu dispoziții privind instituirea unui cadru de monitorizare și evaluare.

(3)  Comisia monitorizează cu regularitate punerea în aplicare a fondului și raportează anual, Parlamentului European și Consiliului, cu privire la progresele înregistrate, inclusiv modul în care lecțiile identificate și lecțiile învățate din EDIDP și PADR sunt luate în considerare la punerea în aplicare a fondului. În acest scop, Comisia pune în aplicare măsurile de monitorizare necesare.

(4)  Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele pentru monitorizarea implementării și a rezultatelor fondului sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, beneficiarilor de fonduri ale Uniunii li se vor impune cerințe de raportare proporționale.

Articolul 32

Evaluarea fondului

(1)  Evaluările se efectuează în timp util pentru a putea contribui la procesul de luare a deciziilor.

(2)  Evaluarea intermediară a fondului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea punerii în aplicare a fondului. Raportul de evaluare intermediară include, în special, o evaluare a guvernanței fondului, inclusiv în ceea ce privește dispozițiile referitoare la experții independenți, punerea în aplicare a procedurilor în materie de etică menționate la articolul 7 și a lecțiilor învățate din EDIDP și PADR, a ratelor de execuție, a rezultatelor atribuirii proiectului, inclusiv nivelul de implicare a IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie și gradul lor de participare transfrontalieră, ratele de rambursare a costurilor indirecte, astfel cum sunt definite la articolul 16, sumele alocate tehnologiilor disruptive în cadrul cererilor de propuneri, precum și a finanțării acordate în conformitate cu articolul ▌195 ▌din Regulamentul financiar, până la 31 iulie 2024. Evaluarea intermediară conține, de asemenea, informații cu privire la țările de origine ale destinatarilor, numărul țărilor implicate în proiecte individuale și, acolo unde este posibil, la distribuirea drepturilor de proprietate intelectuală generate. Comisia poate prezenta propuneri pentru modificări adecvate ale prezentului regulament.

(3)  La finalul perioadei de punere în aplicare, dar nu mai târziu de patru ani de la 31 decembrie 2027, Comisia efectuează o evaluare finală a implementării fondului. Raportul final de evaluare trebuie să includă rezultatele obținute în urma punerii în aplicare și, în măsura posibilului, impactul fondului. Pornind de la consultări relevante cu statele membre și cu principalele părți interesate și țările asociate, raportul evaluează, în special, progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolul 3. De asemenea, acesta contribuie la identificarea domeniilor în care Uniunea este dependentă de țări terțe pentru dezvoltarea de produse și de tehnologii din domeniul apărării. Acesta analizează, de asemenea, participarea transfrontalieră, inclusiv a IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie, la proiecte puse în aplicare în cadrul fondului, precum și integrarea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie în lanțul valoric global și contribuția adusă de fond la abordarea lacunelor identificate în planul de dezvoltare a capacităților. Evaluarea conține, de asemenea, informații cu privire la țările de origine ale beneficiarilor și, acolo unde este posibil, la distribuirea drepturilor de proprietate intelectuală generate.

(4)  Comisia comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

Articolul 33

Audituri

Auditurile cu privire la utilizarea contribuției Uniunii efectuate de persoane sau entități, inclusiv de alte persoane și entități decât cele mandatate de instituțiile sau organismele Uniunii, constituie baza asigurării globale în temeiul articolului ▌127 ▌din Regulamentul financiar. Curtea Europeană de Conturi verifică totalitatea conturilor de venituri și cheltuieli ale Uniunii în conformitate cu articolul 287 din TFUE.

Articolul 34

Protejarea intereselor financiare ale Uniunii

În cazul în care o țară terță participă la fond în baza unei decizii adoptate în temeiul unui acord internațional sau al oricărui alt instrument juridic, țara terță în cauză acordă accesul și drepturile necesare pentru ca ordonatorul de credite competent, ▌OLAF și Curtea de Conturi Europeană să își exercite în mod exhaustiv competențele care le revin. În cazul OLAF, aceste drepturi includ dreptul de a efectua investigații, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă ▌.

Articolul 35

Informare, comunicare și publicitate

(1)  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii, în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora, oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg. Posibilitatea de a publica lucrări academice pe baza rezultatelor acțiunilor de cercetare este reglementată în acordul de finanțare sau de acordare de fonduri.

(2)  Comisia implementează acțiuni de informare și comunicare privind fondul și acțiunile și rezultatele acestuia. Resursele financiare alocate fondului contribuie, de asemenea, la comunicarea ▌ priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 3.

(2a)  Resursele financiare alocate fondului pot contribui, de asemenea, la organizarea activităților de diseminare, la coordonarea evenimentelor și a activităților de sensibilizare, în special în vederea deschiderii lanțurilor de aprovizionare pentru a stimula participarea transfrontalieră a IMM-urilor.

TITLUL V

ACTE DELEGATE, DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 36

Acte delegate

(1)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 31 se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2)  Delegarea de competențe menționată la articolul 31 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt competenței delegate precizate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele delegate care sunt deja în vigoare.

(3)  Înaintea adoptării unui act delegat, Comisia se consultă cu experții desemnați de fiecare stat membru, în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 31 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 37

Abrogări

Regulamentul (UE) 2018/1092 (programul de dezvoltare industrială de apărare europeană) se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2021.

Articolul 38

Dispoziții tranzitorii

(1)  Prezentul regulament nu afectează continuarea sau modificarea acțiunilor vizate înainte de încheierea lor, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1092 și al Acțiunii pregătitoare privind cercetarea în materie de apărare, care continuă să se aplice acțiunilor vizate până la încheierea lor, precum și rezultatelor acțiunilor respective.

(2)  Pachetul financiar al fondului poate acoperi, de asemenea, cheltuielile de asistență tehnică și administrativă necesare pentru asigurarea tranziției între fond și măsurile adoptate în temeiul predecesorilor săi, ▌Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării și Acțiunea pregătitoare privind cercetarea în materie de apărare.

(3)  În cazul în care este necesar, creditele pot fi incluse în bugetul aferent perioadei de după anul 2027 pentru a acoperi cheltuielile prevăzute la articolul 4 alineatul (4), astfel încât să se permită gestionarea acțiunilor nefinalizate până la 31 decembrie 2027.

Articolul 39

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta se aplică începând cu 1 ianuarie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

ANEXĂ

INDICATORI PENTRU A RAPORTA CU PRIVIRE LA PROGRESELE FONDULUI ÎN REALIZAREA OBIECTIVELOR SALE SPECIFICE

Obiectivul specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (a):

Indicatorul 1 Participanți

Măsurat prin: Numărul de entități juridice implicate (defalcat în funcție de mărime, tip și naționalitate)

Indicatorul 2 Cercetarea colaborativă

Măsurat prin:

2.1  Numărul și valoarea proiectelor finanțate

2.2  Cooperarea transfrontalieră: ponderea contractelor atribuite IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie, cu valoarea contractelor pentru colaborarea transfrontalieră

2.3  Ponderea destinatarilor care nu au desfășurat activități de cercetare cu aplicații în domeniul apărării înainte de intrarea în vigoare a fondului

Indicatorul 3 Produse inovatoare

Măsurat prin:

3.1   Numărul de brevete noi rezultate din proiectele sprijinite financiar de către fond

3.2  Distribuția agregată a brevetelor în rândul întreprinderilor cu capitalizare medie, al IMM-urilor și al entităților juridice care nu sunt nici întreprinderi cu capitalizare medie, nici IMM-uri

3.3  Distribuția agregată a brevetelor pe state membre

Obiectivul specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (b):

Indicatorul 4 Proiecte colaborative de dezvoltare de capabilități

Măsurat prin: Numărul și valoarea acțiunilor finanțate care abordează lacunele în materie de capacități identificate în planul de dezvoltare a capacităților

Indicatorul 4 Sprijin continuu pe durata ciclului complet de C&D

Măsurat prin: Prezența pe fundal a DPI-urilor sau rezultatelor generate în cadrul acțiunilor sprijinite anterior

Indicatorul 5: Sprijinul/crearea de locuri de muncă:

Măsurat prin: Numărul de angajați în C&D în domeniul apărării care beneficiază de sprijin, pe fiecare stat membru

(1) Poziția Parlamentului European din 18 aprilie 2019. Textul marcat cu gri nu a fost convenit în cadrul negocierilor interinstituționale.
(2) Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității, JO L 146, 10.6.2009, p. 1; Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității (JO L 216, 20.8.2009, p. 76).
(3) Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1).
(4) Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018).
(5)Regulamentul (UE) 2018/1092 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 de instituire a Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a Uniunii (JO L 200, 7.8.2018, p. 30).
(6) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(7) Trimiterea trebuie actualizată: JO C 373, 20.12.2013, p. 1. Acordul poate fi consultat la adresa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=RO
(8) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).
(9) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).
(10) Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).
(11) Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).
(12) Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).
(13) Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității (JO L 146, 10.6.2009, p. 1).
(14) Recomandarea Comisiei 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).
(15) Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).
(16) Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).
(17) Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE (JO L 216, 20.8.2009, p. 76).
(18) JO L 274, 15.10.2013, p. 1.

Ultima actualizare: 29 iulie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate