Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0043(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0390/2018

Внесени текстове :

A8-0390/2018

Разисквания :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Гласувания :

PV 18/04/2019 - 10.12

Приети текстове :

P8_TA(2019)0432

Приети текстове
PDF 130kWORD 50k
Четвъртък, 18 април 2019 г. - Страсбург
Покрити облигации и публичен надзор върху покритите облигации ***I
P8_TA(2019)0432A8-0390/2018
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0094),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 53 и 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0113/2018),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 20 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0390/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 56.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на директиви 2009/65/ЕО и 2014/59/ЕС
P8_TC1-COD(2018)0043

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/2162.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление относно изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 във връзка с изискванията за ликвидно покритие за кредитните институции

Изискванията за специален ликвиден буфер за покрити облигации, съдържащи се в член 16 от предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС, могат да доведат до припокриване с изискванията кредитните институции да поддържат общ ликвиден буфер, както е предвидено в Делегиран регламент (ЕС) 2015/61.

За да се избегне припокриването и в същото време да се гарантира, че специалният ликвиден буфер за покрити облигации се прилага също така и по време на периода, обхванат от коефициента на ликвидно покритие, Комисията е готова да измени Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 с цел да се вземе предвид специфичното положение във връзка с покритите облигации. Това изменение следва да бъде прието своевременно, за да може да влезе в сила преди датата на прилагане на директивата относно емитирането на покрити облигации и надзора върху тях.

Последно осъвременяване: 16 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност