Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0043(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0390/2018

Předložené texty :

A8-0390/2018

Rozpravy :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Hlasování :

PV 18/04/2019 - 10.12

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0432

Přijaté texty
Čtvrtek, 18. dubna 2019 - Štrasburk
Kryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi ***I
P8_TA(2019)0432A8-0390/2018
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0094),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 53 a 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0113/2018),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2018(1),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. března 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 39 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0390/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 367, 10.10.2018, s. 56.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. dubna 2019 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU
P8_TC1-COD(2018)0043

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici (EU) 2019/2162.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení týkající se změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61, pokud jde o požadavky na krytí likvidity úvěrovými institucemi

Požadavky na speciální rezervu v oblasti likvidity pro kryté dluhopisy stanovené v článku 16 návrhu [směrnice Evropského parlamentu a Rady o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU] se mohou překrývat s požadavky na úvěrové instituce udržovat obecnou rezervu v oblasti likvidity, jak jsou stanoveny v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.

Aby k takovému překrývání nedocházelo a zároveň bylo zajištěno, že speciální rezerva v oblasti likvidity pro kryté dluhopisy bude uplatňována i během období, na něž se vztahuje ukazatel krytí likvidity (LCR), je Komise ochotna změnit nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 s cílem zajistit úpravu pro zvláštní situaci krytých dluhopisů. Taková změna by měla být přijata včas, aby mohla vstoupit v platnost před datem použitelnosti směrnice o vydávání krytých dluhopisů a dohledu nad krytými dluhopisy.

Poslední aktualizace: 16. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí