Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0043(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0390/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0390/2018

Keskustelut :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Äänestykset :

PV 18/04/2019 - 10.12

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0432

Hyväksytyt tekstit
PDF 121kWORD 44k
Torstai 18. huhtikuuta 2019 - Strasbourg
Katetut joukkolainat ja katettujen joukkolainojen julkinen valvonta ***I
P8_TA(2019)0432A8-0390/2018
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0094),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 53 ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0113/2018),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan ja 114 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 20. maaliskuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 39 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0390/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 367, 10.10.2018, s. 56.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/… antamiseksi katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivien 2009/65/EY ja 2014/59/EU muuttamisesta
P8_TC1-COD(2018)0043

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä (EU) 2019/2162.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Lausuma luottolaitosten maksuvalmiusvaatimusta koskevan delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 muuttamisesta

Ehdotuksen [Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta] 16 artiklan mukaiset vaatimukset katettujen joukkolainojen erillistä maksuvalmiuspuskuria varten voivat johtaa päällekkäisyyksiin niiden vaatimusten kanssa, joiden mukaan luottolaitoksilla on oltava yleinen maksuvalmiuspuskuri delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 mukaisesti.

Jotta voidaan puuttua tähän päällekkäisyyteen ja varmistaa samalla, että katettuja joukkolainoja koskevaa erillistä maksuvalmiuspuskuria sovelletaan myös maksuvalmiusvaatimuksen kattamalla ajanjaksolla, komissio on valmis muuttamaan delegoitua asetusta (EU) 2015/61, jotta voidaan ottaa huomioon katettuja joukkolainoja koskeva erityistilanne. Tällainen muutos olisi hyväksyttävä ajoissa, jotta se voi tulla voimaan ennen katettuja joukkolainoja ja katettujen joukkolainojen valvontaa koskevan direktiivin soveltamisen alkamispäivää.

Päivitetty viimeksi: 16. maaliskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö