Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0043(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0390/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0390/2018

Díospóireachtaí :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Vótaí :

PV 18/04/2019 - 10.12

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0432

Téacsanna atá glactha
PDF 119kWORD 53k
Déardaoin, 18 Aibreán 2019 - Strasbourg
Bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach ***I
P8_TA(2019)0432A8-0390/2018
Rún
 Téacs
 Iarscríbhinn

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceist na mbannaí faoi chumhdach agus na maoirseachta poiblí ar bhannaí faoi chumhdach lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD))

(An gnáthnós Imeachta Reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0094),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 53 agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0113/2018),

–  ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla ar an mbunús dlí atá molta,

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 11 Iúil 2018(1),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 20 Márta 2019 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Rialacha 59 agus 39 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A8-0390/2018),

1.  ag glacadh a seasamh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2.  á thabhairt dá haire an ráiteas ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

3.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

4.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1)IO C 367, 10.10.2018, lch. 56.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 18 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le heisiúint bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE agus 2014/59/AE
P8_TC1-COD(2018)0043

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Treoir (AE) 2019/2162.)


IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

Ráiteas i ndáil le hathrú ar Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 maidir le ceanglais ó thaobh cumhdach leachtachta de le haghaidh Institiúidí Creidmheasa

D'fhéadfadh forluí a bheith ann maidir leis na ceanglais atá ar institiúidí creidmheasa maolán leachtachta ginearálta a choinneáil, mar a leagtar amach i Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61, mar thoradh ar na ceanglais maidir le maolán leachtachta tiomnaithe le haghaidh bannaí faoi chumhdach a leagtar amach in Airteagal 16 den togra le haghaidh [Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceist na mbannaí faoi chumhdach agus na maoirseachta poiblí ar bhannaí faoi chumhdach lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE].

Chun aghaidh a thabhairt ar an bhforluí sin agus chun a áirithiú, san am céanna, go gcuirfear maolán leachtachta tiomnaithe le haghaidh bannaí faoi chumhdach i bhfeidhm freisin le linn na tréimhse a chumhdaítear leis an gcóimheas cumhdaigh ar leachtacht (LCR), tá an Coimisiún toilteanach a Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 a leasú chun freastal ar staid shonrach na mbannaí faoi chumhdach. Ba cheart leasú den chineál sin a ghlacadh agus go leor ama ann le gur féidir leis teacht i bhfeidhm roimh dháta chur i bhfeidhm na Treorach maidir le ceist na mbannaí faoi chumhdach agus na maoirseachta ar bhannaí faoi chumhdach.”

An nuashonrú is déanaí: 16 Márta 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais