Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0043(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0390/2018

Ingediende teksten :

A8-0390/2018

Debatten :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Stemmingen :

PV 18/04/2019 - 10.12

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0432

Aangenomen teksten
PDF 127kWORD 48k
Donderdag 18 april 2019 - Straatsburg
Gedekte obligaties en overheidstoezicht op gedekte obligaties ***I
P8_TA(2019)0432A8-0390/2018
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 april 2019 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2014/59/EU (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0094),

–  gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 53 en 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0113/2018),

–  gezien het advies van de Commissie juridische zaken over de voorgestelde rechtsgrond,

–  gezien artikel 294, lid 3, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 juli 2018(1),

–  gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 20 maart 2019 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien de artikelen 59 en 39 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0390/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 367 van 10.10.2018, blz. 56.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 18 april 2019 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG en 2014/59/EU
P8_TC1-COD(2018)0043

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn (EU) 2019/2162.)


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOUTIE

Verklaring over de wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 met betrekking tot het liquiditeitsdekkingsvereiste voor kredietinstellingen

De vereisten inzake het handhaven van een speciale liquiditeitsbuffer voor gedekte obligaties welke in artikel 16 van het voorstel voor een [richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2014/59/EU] zijn vastgelegd, kunnen resulteren in een overlapping met de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 vervatte vereisten voor kredietinstellingen inzake het handhaven van een algemene liquiditeitsbuffer.

Teneinde deze overlapping aan te pakken en tegelijkertijd te waarborgen dat ook gedurende de door de liquiditeitsdekkingsratio bestreken periode een speciale liquiditeitsbuffer voor gedekte obligaties wordt toegepast, is de Commissie bereid Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 te wijzigen om met de specifieke situatie van gedekte obligaties rekening te houden. Een dergelijke wijziging moet tijdig worden aangenomen zodat zij in werking kan treden vóór de datum van toepassing van de richtlijn betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het toezicht op gedekte obligaties.

Laatst bijgewerkt op: 16 maart 2020Juridische mededeling - Privacybeleid