Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0043(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0390/2018

Teksty złożone :

A8-0390/2018

Debaty :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Głosowanie :

PV 18/04/2019 - 10.12

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0432

Teksty przyjęte
PDF 134kWORD 54k
Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. - Strasburg
Obligacje zabezpieczone i nadzór publiczny nad obligacjami zabezpieczonymi ***I
P8_TA(2019)0432A8-0390/2018
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2014/59/UE (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0094),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 53 i 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0113/2018),

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 11 lipca 2018 r.(1),

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 20 marca 2019 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 i 39 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0390/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 367 z 10.10.2018, s. 56.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej dyrektywy 2009/65/WE i 2014/59/UE
P8_TC1-COD(2018)0043

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy (UE) 2019/2162.)


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie w sprawie zmiany rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/61 w odniesieniu do obowiązujących instytucje kredytowe wymogów pokrycia wypływów netto

Wymogi dotyczące specjalnego zabezpieczenia przed utratą płynności w odniesieniu do obligacji zabezpieczonych, określone w art. 16 wniosku dotyczącego [dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2014/59/UE], mogą pokrywać się z wymogami dotyczącymi utrzymywania przez instytucje kredytowe ogólnego zabezpieczenia przed utratą płynności, określonymi w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/61.

Aby zapobiec temu pokrywaniu się wymogów i jednocześnie zapewnić stosowanie specjalnego zabezpieczenia przed utratą płynności w odniesieniu do obligacji zabezpieczonych w okresie objętym wskaźnikiem pokrycia wypływów netto, Komisja jest gotowa zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2015/61 w celu uwzględnienia specyficznej sytuacji obligacji zabezpieczonych. Taka zmiana powinna zostać przyjęta w terminie umożliwiającym jej wejście w życie przed datą rozpoczęcia stosowania dyrektywy w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru nad obligacjami zabezpieczonymi.

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności