Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0043(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0390/2018

Predkladané texty :

A8-0390/2018

Rozpravy :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Hlasovanie :

PV 18/04/2019 - 10.12

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0432

Prijaté texty
PDF 136kWORD 48k
Štvrtok, 18. apríla 2019 - Štrasburg
Kryté dlhopisy a verejný dohľad nad krytými dlhopismi ***I
P8_TA(2019)0432A8-0390/2018
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0094),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 53 a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0113/2018),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2018(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. marca 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 39 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0390/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 56.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. apríla 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa menia smernice 2009/65/ES a 2014/59/EÚ
P8_TC1-COD(2018)0043

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2019/2162.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESNIU

Vyhlásenie o zmene delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61, pokiaľ ide o požiadavky na krytie likvidity pre úverové inštitúcie

Požiadavky na osobitný vankúš likvidity pre kryté dlhopisy stanovené v článku 16 návrhu [smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ] sa môžu prekrývať s požiadavkami na úverové inštitúcie udržiavať všeobecný vankúš likvidity podľa delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61.

S cieľom riešiť toto prekrývanie a súčasne zabezpečiť, aby sa osobitný vankúš likvidity pre kryté dlhopisy uplatňoval aj počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje ukazovateľ krytia likvidity, Komisia je pripravená zmeniť delegované nariadenie (EÚ) 2015/61 s cieľom zohľadniť špecifickú situáciu krytých dlhopisov. Táto zmena by sa mala včas prijať, aby mohla nadobudnúť účinnosť pred dátumom začatia uplatňovania smernice o emisii krytých dlhopisov a dohľade nad krytými dlhopismi.

Posledná úprava: 16. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia