Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0043(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0390/2018

Ingivna texter :

A8-0390/2018

Debatter :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Omröstningar :

PV 18/04/2019 - 10.12

Antagna texter :

P8_TA(2019)0432

Antagna texter
PDF 122kWORD 48k
Torsdagen den 18 april 2019 - Strasbourg
Säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer ***I
P8_TA(2019)0432A8-0390/2018
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0094),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 53 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8–0113/2018),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artikel 294.3 och artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 juli 2018(1),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 mars 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 39 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0390/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalanden, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 367, 10.10.2018, s. 56.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiven 2009/65/EG och 2014/59/EU
P8_TC1-COD(2018)0043

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2019/2162.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/61 avseende krav på likviditetstäckning för kreditinstitut

De krav på särskild likviditetsbuffert för säkerställda obligationer som anges i artikel 16 i förslaget till [Europaparlamentets och rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU] kan leda till en överlappning med kraven på kreditinstitut att upprätthålla en allmän likviditetsbuffert i den delegerade förordningen (EU) 2015/61.

För att åtgärda denna överlappning, och samtidigt säkerställa att en särskild likviditetsbuffert för säkerställda obligationer tillämpas även under den period som omfattas av likviditetstäckningskvoten (LCR), är kommissionen villig att ändra den delegerade förordningen (EU) 2015/61 för att ta hänsyn till den specifika situationen för säkerställda obligationer. En sådan ändring bör antas i så god tid att den kan träda i kraft innan direktivet om emission av säkerställda obligationer och tillsyn över säkerställda obligationer börjar tillämpas.

Senaste uppdatering: 16 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy