Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0229(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0482/2018

Внесени текстове :

A8-0482/2018

Разисквания :

PV 15/01/2019 - 16
CRE 15/01/2019 - 16
PV 17/04/2019 - 26
CRE 17/04/2019 - 26

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 21.3
CRE 16/01/2019 - 21.3
Обяснение на вота
PV 18/04/2019 - 10.13
CRE 18/04/2019 - 10.13

Приети текстове :

P8_TA(2019)0026
P8_TA(2019)0433

Приети текстове
PDF 570kWORD 158k
Четвъртък, 18 април 2019 г. - Страсбург
Програма InvestEU ***I
P8_TA(2019)0433A8-0482/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0439),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 173 и член 175, трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0257/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 декември 2018 г.(2),

—  като взе предвид писмото на своя председател до председателите на комисиите от 25 януари 2019 г., в което се очертава подходът на Парламента към секторните програми, свързани с многогодишната финансова рамка (МФР) за периода след 2020 г.,

—  като взе предвид писмото на Съвета до председателя на Европейския парламент от 1 април 2019 г., в което се потвърждава общото разбиране, постигнато между съзаконодателите по време на преговорите,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични въпроси в съответствие с член 55 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по регионално развитие и комисията по култура и образование (A8-0482/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 131.
(2) ОВ C 86, 7.3.2019 г., стр. 310.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 16 януари 2019 г. (Приети текстове, P8_TA(2019)0026).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU
P8_TC1-COD(2018)0229

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 173 и член 175, трета алинея от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  На равнище от 1,8 % от БВП на ЕС (спад от 2,2 % през 2009 г.), инфраструктурните инвестиционни дейности в Съюза през 2016 г. са били с около 20 % по-ниски от инвестиционните нива преди световната финансова криза. Поради това, въпреки че в Съюза се наблюдава възстановяване на съотношението на инвестициите към БВП, то остава под нивото, което може да се очаква в период на стабилно възстановяване и не е достатъчно, за да компенсира годините на недостатъчно инвестиране. Още по-важно е, че настоящите равнища на инвестиции и прогнозите не покриват нуждите на Съюза от структурни инвестиции за подкрепа на растежа в дългосрочен план в контекста на технологични промени и глобална конкурентоспособност, включително за иновациите, уменията, инфраструктурата, малките и средните предприятия („МСП“) и необходимостта да се отговори на основните предизвикателства пред обществото, като устойчивостта или застаряването на населението. Следователно е необходимо да се продължи подкрепата за преодоляване на случаите на неефективност на пазара и неоптималните инвестиционни ситуации, за да се намали недостигът на инвестиции в целеви сектори за постигане на целите на политиката на Съюза.

(2)  Оценките подчертаха, че разнообразието от финансови инструменти по многогодишната финансова рамка 2014—2020 г. е довело до известно припокриване. Освен това тази разнородност е довела до усложняване за посредниците и крайните получатели, които са изправени пред различни условия за допустимост и докладване. Липсата на съвместими правила също така е попречила на комбинирането на различни фондове на Съюза, въпреки че такова комбиниране би било от полза за подпомагане на проекти, които се нуждаят от различни видове финансиране. Следователно, следва да се създаде единен фонд — фонд InvestEU, като се използва също така опитът от Европейския фонд за стратегически инвестиции, създаден в рамките на Плана за инвестиции за Европа, за да се постигне по-ефективно функциониране на подкрепата за крайните получатели чрез интегриране и опростяване на финансовото предлагане в рамките на единна схема за бюджетна гаранция, като по този начин се подобри въздействието на интервенциите на Съюза и същевременно се намалят разходите в бюджета на Съюза.

(3)  През последните години Съюзът прие амбициозни стратегии за завършване на единния пазар и за стимулиране на устойчив и приобщаващ растеж и работни места, като например стратегията „Европа 2020“, съюза на капиталовите пазари, стратегията за цифров единен пазар, Европейската програма за култура, пакета „Чиста енергия за всички европейци“, плана за действие на ЕС за кръговата икономика, стратегията за мобилност с ниски емисии, амбицията на равнището на ЕС за сигурност и отбрана ▌, космическата стратегия за Европа и Европейския стълб на социалните права. Фонд InvestEU следва да използва и засилва полезните взаимодействия между тези взаимно подсилващи се стратегии чрез предоставяне на подкрепа за инвестициите и достъп до финансиране.

(4)  На равнището на Съюза европейският семестър за координация на икономическата политика е рамката за определяне на националните приоритети за реформа и за наблюдаване на тяхното изпълнение. Държавите членки в сътрудничество, по целесъобразност, с местните и регионалните органи разработват свои собствени национални многогодишни инвестиционни стратегии в подкрепа на тези приоритети за реформа. Стратегиите следва да бъдат представени заедно с годишните национални програми за реформи като начин да се опишат и координират приоритетните инвестиционни проекти, които да бъдат подкрепени с финансиране на национално равнище, на равнище ЕС или и двете. Освен това те следва да служат за използване на финансирането от ЕС по последователен начин и за постигане на максимална добавена стойност на финансовата подкрепа, която ще бъде получена по-специално от европейските структурни и инвестиционни фондове, Европейската функция за стабилизиране на инвестициите и фонд InvestEU, когато е уместно.

(5)  Фонд InvestEU следва да допринесе за подобряване на конкурентоспособността и за социалното и икономическото сближаване на Съюза, включително в областта на иновациите ▌, цифровизацията, ефективното използване на ресурсите в съответствие с кръговата икономика, за устойчивостта и приобщаващия характер на икономическия растеж на Съюза и за социалната устойчивост ▌и за интеграцията на капиталовите пазари в Съюза, включително решения за преодоляване на тяхната фрагментация и за разнообразяване на източниците на финансиране за предприятията на Съюза. За тази цел фонд InvestEU следва да подкрепя проекти, които са технически и, икономически и социално жизнеспособни, като предоставя рамка за използването на дългови и капиталови инструменти и инструменти за споделяне на риска, подкрепени от гаранция от бюджета на Съюза и от финансови вноски от партньорите по изпълнението, когато е целесъобразно. Той следва да бъде ориентиран към търсенето, докато подкрепата по фонд InvestEU следва едновременно с това да акцентира върху предоставянето на стратегически, дългосрочни ползи в ключови области на политиката на ЕС, които в противен случай не биха били финансирани или биха получили недостатъчно финансиране, като по този начин се допринася за постигането на целите на политиката на Съюза. Подпомагането по линия на фонда следва да обхваща широк кръг от сектори и региони, като същевременно се избягва прекомерната секторна или географска концентрация.

(5a)  Секторите на културата и творчеството са устойчиви и бързо развиващи се сектори в Съюза, които генерират както икономическа, така и културна стойност, произтичащи от интелектуалната собственост и индивидуалното творчество. Въпреки това, нематериалният характер на техните активи ограничава достъпа им до частно финансиране, което е от съществено значение за инвестирането, разрастването и конкуренцията на международно равнище. Програмата InvestEU следва да продължи да улеснява достъпа до финансиране за МСП и за организациите от секторите на културата и творчеството.

(6)  Фонд InvestEU трябва да подкрепя инвестициите в материални и нематериални активи, включително културно наследство, за стимулиране на устойчивия и приобщаващ растеж, инвестициите и заетостта и по този начин да допринася за подобряване на благосъстоянието и за по-справедливо разпределение на доходите и за повишено икономическо, социално и териториално сближаване в Съюза. Проектите, финансирани по линия на програмата InvestEU, следва да зачитат екологичните и социалните стандарти на Съюза, включително трудовите права. Намесата чрез фонд InvestEU следва да допълва подкрепата от Съюза, предоставена чрез безвъзмездни средства.

(7)  Съюзът подкрепи целите, определени в Програмата на ООН до 2030 г. и нейните цели за устойчиво развитие, Парижкото споразумение през 2015 г., както и Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия за периода 2015—2030 г. За постигане на договорените цели, включително на тези, включени в екологичната политика на Съюза, действията за устойчиво развитие трябва значително да се увеличат. Поради това принципите на устойчиво развитие следва да заемат централно място при проектирането на фонд InvestEU.

(8)  Програмата InvestEU следва да допринесе за изграждане на устойчива финансова система в Съюза, която е в подкрепа на преориентирането на частен капитал към устойчиви инвестиции в съответствие с целите, посочени в Плана за действие на Комисията за финансиране за устойчив растеж(4).

(9)  Отразявайки значението на борбата срещу изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, програмата InvestEU ще допринесе за координиране на действията по климата и постигане на общата цел за изразходване на 25% от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата, в рамките на МФР за периода 2021 – 2027 г., и годишната цел от 30% възможно най-скоро и най-късно до 2027 г. Действията по програмата InvestEU се очаква да допринесат най-малко с 40% от общия финансов пакет на програмата InvestEU за целите в областта на климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата InvestEU и ще бъдат преразгледани в контекста на съответните процеси на оценяване и преглед.

(10)  Приносът на фонд InvestEU за постигането на целта за климата ще се проследява чрез системата на ЕС за проследяване на разходите в областта на климата, разработена от Комисията в сътрудничество с потенциалните партньори по изпълнението, и чрез подходящо използване на критериите, установени в [Регламента относно установяването на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции(5)], за да се определи дали дадена икономическа дейност е устойчива по отношение на околната среда. Програмата InvestEU също така следва да допринася за изпълнението на други измерения на целите за устойчиво развитие (ЦУР).

(11)  Според Доклада за глобалните рискове от 2018 г., публикуван от Световния икономически форум, половината от десетте най-важни риска, които застрашават световната икономика, се отнасят до околната среда. Тези рискове включват замърсяването на въздуха, почвата, вътрешните води и океаните, екстремните метеорологични събития, загубата на биологично разнообразие и неуспехите в областта на смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него. Екологичните принципи са здраво залегнали в Договорите и в много от политиките на Съюза. Ето защо включването на екологичните цели следва да бъде насърчавано в операциите, свързани с фонд InvestEU. Опазването на околната среда и свързаното с него предотвратяване и управление на риска следва да бъдат интегрирани в подготовката и изпълнението на инвестициите. ЕС следва също така да следи своите разходи, свързани с биологичното разнообразие и контрола върху замърсяването на въздуха, за да изпълни задълженията си за докладване съгласно Конвенцията за биологичното разнообразие и Директива (ЕС) 2016/2284(6) на Европейския парламент и на Съвета. Следователно инвестициите, разпределени за екологично устойчиви цели, следва да бъдат проследявани, като се използват общи методики, съгласувани с методиката, разработена по линия на други програми на Съюза, приложими за климата, биологичното разнообразие и управлението на замърсяването на въздуха, за да се даде възможност за оценка на индивидуалното и комбинираното въздействие на инвестициите върху ключови компоненти на природния капитал, включително въздуха, водата, почвата и биологичното разнообразие.

(12)  Инвестиционните проекти, които получават значителна подкрепа от Съюза, по-специално в областта на инфраструктурата, следва да бъдат проверявани от партньора по изпълнение, за да се определя дали те оказват екологично, климатично или социално въздействие, и ако случаят е такъв, те следва да подлежат на проверка на устойчивостта и следва да съответстват на принципите на кръговата икономика в съответствие с насоките, които следва да бъдат разработени от Комисията в тясно сътрудничество с евентуалните партньори по изпълнението в рамките на програмата InvestEU, и чрез подходящо използване на критериите, установени в [Регламента относно установяването на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции], за да се определи дали дадена икономическа дейност е устойчива по отношение на околната среда и съгласувана с насоките, разработени за други програми на Съюза. В съответствие с принципа на пропорционалност въпросните насоки следва да включват подходящи разпоредби, за да се избегне ненужната административна тежест и проектите под определен размер, както е посочено в насоките, следва да се изключват от проверката на устойчивостта. Когато партньорът по изпълнението стигне до заключението, че не трябва да се извършва проверка на устойчивостта, той следва да представи обосновка пред Инвестиционния комитет. Операции, които са несъвместими с постигането на целите в областта на климата, не следва да бъдат допустими за подпомагане по линия на настоящия регламент.

(13)  Ниските равнища на инфраструктурни инвестиции в Съюза по време на финансовата криза подкопаха способността на Съюза да стимулира устойчивия растеж, конкурентоспособността и сближаването. Значителните инвестиции в европейската инфраструктура, по-конкретно с оглед на взаимната свързаност и енергийната ефективност и за създаването на Единно европейско транспортно пространство, са от основно значение за постигане на целите на Съюза за устойчивост, включително ангажиментите на Съюза във връзка с целите за устойчиво развитие и целите в областта на енергетиката и климата до 2030 г. Затова подкрепата от фонд InvestEU следва да бъде насочена към инвестиции в инфраструктурата на транспорта, енергетиката, включително енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници, както и от други безопасни, устойчиви и свързани с ниски емисии енергийни източници, околната среда, действията в областта на климата, морската и цифровата инфраструктура. С програмата InvestEU следва да се дава приоритет на областите, в които не се инвестира достатъчно и в които се изискват допълнителни инвестиции. С цел максимално увеличаване на въздействието и добавената стойност на финансовата подкрепа от Съюза е уместно да се насърчава рационализирането на инвестиционния процес, което осигурява видимост на планираните проекти и постига максимална степен на полезни взаимодействия между съответните програми на Съюза в области като транспорт, енергетика и цифровизация. Предвид заплахите за сигурността, инвестиционните проекти, получаващи подкрепа от Съюза, следва да включват устойчивост на инфраструктурата, включително поддръжка и безопасност на инфраструктурата, и да отчитат принципите за защита на гражданите на обществени пространства. Това следва да допълва усилията на други фондове на Съюза, като Европейския фонд за регионално развитие, които предоставят подкрепа за свързаните със сигурността елементи на инвестициите в обществени пространства, транспорт, енергетика и друга критична инфраструктура.

(13a)  Програмата InvestEU следва да допринася, когато е целесъобразно, за целите на [преразгледаната Директива за възобновяемите енергийни източници] и [Регламента за управлението], както и за насърчаване на енергийната ефективност при вземането на инвестиционни решения.

(13б)   Истинската мултимодалност е възможност за създаване на ефикасна и екологосъобразна транспортна мрежа, която използва максималния потенциал на всички транспортни средства и създава полезни взаимодействия между тях. Програмата InvestEU би могла да подпомага инвестициите в мултимодални транспортни центрове, които независимо от значителния си икономически потенциал и от стопанското си значение представляват значителен риск за частните инвеститори. Програмата би могла да допринася и за разработването и внедряването на интелигентни транспортни системи (ИТС). Програмата InvestEU следва да спомага за активизиране на усилията за проектиране и прилагане на технологии, които помагат за подобряване на безопасността на превозните средства и на пътната инфраструктура.

(13в)  Програмата InvestEU следва да допринася за политиките на ЕС за моретата и океаните чрез разработването на проекти и предприятия в областта на синята икономика и нейните финансови принципи. Това може да включва интервенции в областта на морското предприемачество и промишленост, иновативна и конкурентоспособна морска промишленост, както и енергия от възобновяеми морски източници и кръгова икономика.

(14)  Въпреки че нивото на общите инвестиции в Съюза се увеличава, инвестициите в по-високорисковите дейности, като научните изследвания и иновациите, са все още недостатъчни. Произтичащият недостиг на инвестиции в научни изследвания и иновации е в ущърб на индустриалната и икономическата конкурентоспособност на Съюза и на качеството на живот на неговите граждани. Фонд InvestEU следва да предоставя подходящи финансови продукти, които да обхващат различни етапи от иновационния цикъл и широк кръг от заинтересовани страни, по-специално за да даде възможност за засилване и внедряване на решения от търговски мащаб в Съюза, така че тези решения да станат конкурентоспособни на световните пазари, и да насърчава върховите научни постижения на Съюза в световен мащаб в областта на устойчивите технологии, при полезно взаимодействие с „Хоризонт Европа“, включително с Европейския съвет по иновациите (ЕСИ). В това отношение опитът, натрупан във връзка с финансовите инструменти по линия на „Хоризонт 2020“, като например InnovFin, насочени към улесняване и ускоряване на достъпа до финансиране на иновативни предприятия, следва да служи като солидна основа за осъществяване на тази целева подкрепа.

(14a)  Туризмът е важна област за икономиката на Съюза и програмата InvestEU следва да допринася за укрепване на дългосрочната конкурентоспособност на този отрасъл чрез подкрепа за действия, стимулиращи устойчивия, иновативен и цифров туризъм.

(15)  Спешно са необходими значителни усилия за инвестиране в цифровата трансформация, за стимулиране на тази цифрова трансформация и за разпространяване на ползите от нея до всички граждани и предприятия в Съюза. Силната политическа рамка на стратегията за цифров единен пазар сега следва да бъде придружена от еднакво амбициозни инвестиции, включително в областта на изкуствения интелект, в съответствие с програмата „Цифрова Европа“.

(16)  ▌МСП представляват над 99% от предприятията в Съюза и тяхната икономическа стойност е значителна и ключова ▌. Те обаче се сблъскват с предизвикателства при достъпа до финансиране поради това, че са възприемани като високорискови и поради липсата на достатъчно обезпечение. Допълнителни предизвикателства произтичат от нуждата на МСП и социалните икономически предприятия да останат конкурентоспособни, като се ангажират с дейности за цифровизация, интернационализация, трансформация при следване на логиката на кръговата икономика и иновации, и повишават квалификацията на своята работна сила. Освен това в сравнение с по-големите предприятия те имат достъп до ограничен набор от източници на финансиране: те обикновено не издават облигации, имат само ограничен достъп до фондовите борси или големите институционални инвеститори. За МСП и предприятията от социалната икономика все по-често се срещат и новаторски решения, като например закупуване на предприятие или участие в предприятие от страна на работници и служители. Предизвикателството при достъпа до финансиране е още по-голямо за тези МСП, чиито дейности са насочени към нематериални активи. Следователно МСП в Съюза разчитат в голяма степен на банките и дълговото финансиране под формата на банков овърдрафт, банкови заеми или лизинг. Подкрепата за МСП, които срещат посочените по-горе предизвикателства, чрез улесняване на техния достъп до финансиране и предоставянето на по-разнообразни източници на финансиране, е необходима за увеличаване на възможностите на МСП да финансират своето учредяване, растеж, иновации и устойчиво развитие, да гарантират своята конкурентоспособност, да устояват на икономическите спадове и да подобрят устойчивостта на икономиката и финансовата система по време на икономически спадове или сътресения и да бъдат способни да създават работни места и социално благополучие. Това е също така в допълнение към вече предприетите инициативи в контекста на съюза на капиталовите пазари. Следователно фондът InvestEU следва да се основава на успешни програми, като например COSME, и да предоставя работещ капитал и инвестиции в рамките на целия жизнен цикъл на дружеството, финансиране за лизингови сделки и възможност за съсредоточаване върху специфични, по-тясно насочени финансови продукти.

(17)  Както е посочено в Документа за размисъл относно социалното измерение на Европа(7) и Европейския стълб на социалните права,(8) както и в уредбата на Съюза относно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, изграждането на по-приобщаващ и справедлив Съюз е ключов приоритет за Съюза за справяне с неравенството и за насърчаване на политиките за социално приобщаване в Европа. Неравенството на възможностите засяга най-вече достъпа до образование, обучение, култура, заетост, здравеопазване и социални услуги. Инвестициите в социалната защита, уменията и икономиката, свързана с човешкия капитал, както и в интегрирането на уязвимите групи от населението в обществото, могат да подобрят икономическите възможности, особено ако се координират на равнището на Съюза. Фонд InvestEU следва да се използва за подкрепа на инвестициите в образованието и обучението, включително преквалификацията и повишаването на квалификацията на работниците, наред с другото – в регионите, зависими от икономика с високи въглеродни емисии и засегнати от структурния преход към нисковъглеродна икономика, за увеличаване на заетостта, особено сред неквалифицираните работници и трайно безработните, и за подобряване на положението по отношение на равенството между половете, равните възможности, солидарността между поколенията, здравеопазването и социалните услуги, социалното жилищно настаняване, бездомността, цифровото приобщаване, развитието на общностите, ролята и мястото на младите хора в обществото, както и уязвимите лица, включително гражданите на трети държави. Програмата InvestEU следва също така да допринася за подпомагане на европейската култура и творчество. За да се противодейства на дълбоките промени на обществата в Съюза и на пазара на труда през следващото десетилетие, е необходимо да се инвестира в човешкия капитал, социалната инфраструктура, микрофинансирането, финансирането за етични и социални предприятия и новите бизнес модели на социалната икономика, включително инвестициите със социално въздействие и договорите със социални резултати. Програмата InvestEU следва да укрепи възникващата социална пазарна екосистема, като увеличи предлагането и достъпа до финансиране за микро- и социалните предприятия и институциите за социална солидарност, за да се отговори на търсенето от страна на онези, които най-много се нуждаят от финансиране. Докладът на работната група на високо равнище относно инвестирането в социална инфраструктура в Европа(9) установи общ недостиг на инвестиции в размер на най-малко 1,5 трилиона евро за периода 2018 – 2030 г. в социална инфраструктура и услуги, включително в областта на образованието, обучението, здравеопазването и жилищното настаняване и това налага да се предостави подкрепа, включително на равнището на Съюза. Ето защо колективната власт на обществените, търговските и филантропичните капитали, както и на подпомагането от алтернативни видове доставчици на финансиране, като например етични, социални и устойчиви участници, и от фондации следва да бъде използвана в подкрепа на развитието на веригата за създаване на стойност на социалния пазар и за по-висока устойчивост на Съюза.

(18)  Фонд InvestEU следва да функционира в рамките на четири компонента на политиката, отразяващи ключовите приоритети на политиката на Съюза, а именно устойчивата инфраструктура; научните изследвания, иновациите и цифровизацията; МСП; и социалните инвестиции и уменията.

(18a)  Въпреки че компонентът за МСП следва да бъде насочен преди всичко към осигуряване на ползи за МСП, малките дружества със средна пазарна капитализация са също допустими по линия на този компонент. Дружествата със средна пазарна капитализация следва да отговарят на условията за подпомагане по останалите три компонента.

(19)  Всеки компонент на политиката следва да бъде съставен от два раздела, а именно раздел „ЕС“ и раздел „Държави членки“. Разделът на ЕС следва да бъде насочен по пропорционален начин към случаите на неефективност на пазара или неоптималните инвестиционни ситуации, които засягат целия Съюз или конкретни държави членки; подкрепяните дейности следва да имат ясна европейска добавена стойност. Разделът на държавата членка следва да дава възможност на държавите членки, както и на регионалните органи чрез тяхната държава членка, да предоставят част от своите ресурси от фондове под споделено управление за обезпечаване на гаранцията на ЕС, така че тази гаранция да се използва за операции по финансиране или инвестиране, които са насочени към специфични случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации на тяхна територия, както е определено в споразумението за финансов принос, включително в по-слабо развити региони и в уязвими и отдалечени райони, като най-отдалечените региони на Съюза, за да се постигнат целите на фонда под споделено управление. Дейностите, подпомагани от фонд InvestEU чрез раздел „ЕС“ или на държавата членка, не следва нито да дублират, нито да изместват частното финансиране и не следва да нарушават конкуренцията на вътрешния пазар.

(20)  Разделът на държавата членка следва да бъде специално проектиран така, че да позволява използването на фондове под споделено управление за обезпечаване на гаранцията, издадена от Съюза. Тази възможност увеличава добавената стойност на подкрепяната от Съюза бюджетна гаранция чрез предоставянето ѝ на по-широк кръг от финансови получатели и проекти и разнообразяването на средствата за постигане на целите на фондовете под споделено управление, като същевременно се гарантира последователно управление на риска на условните задължения чрез прилагане на гаранцията, предоставена от Комисията под непряко управление. Съюзът следва да гарантира операциите по финансиране и инвестиране, предвидени в гаранционните споразумения, сключени между Комисията и партньорите по изпълнението в рамките на раздел „Държави членки“, фондовете под споделено управление трябва да осигуряват обезпечаването на гаранцията с процент на обезпечаване, определен от Комисията и посочен в споразумението за финансов принос, подписано с държавата членка, въз основа на естеството на операциите и свързаните с тях очаквани загуби, а държавата членка поема загубите над очакваните загуби, като издава насрещна гаранция в полза на Съюза. Такива договорености следва да се сключат в единно споразумение за финансов принос с всяка държава членка, която доброволно избере тази възможност. Споразумението за финансов принос следва да обхваща едно или повече специфични гаранционни споразумения, които трябва да се прилагат в рамките на съответната държава членка, както и всяко гарантирано заделяне на средства на регионално равнище, въз основа на правилата на фонда InvestEU Определянето на процента на обезпечаване за всеки отделен случай изисква дерогация от член 211, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046(10) („Финансовия регламент“). Тази система предоставя също единен набор от правила за бюджетните гаранции, подкрепени от централно управлявани фондове или от фондове под споделено управление, което би улеснило тяхното съчетаване.

(20a)  Следва да се създаде партньорство между Комисията и Групата на ЕИБ, като се извличат ползи от съответните силни страни на всеки партньор, за да се гарантира максимално въздействие на политиката, ефикасност на разгръщането, подходящ бюджет и надзор над управлението на риска, и това партньорство следва да подкрепя ефективен и приобщаващ пряк достъп.

(20б)  Комисията следва да търси мненията на други потенциални партньори за изпълнението, заедно с групата на ЕИБ, относно насоките за инвестициите, документите за проследяване на изменението на климата и насоки за устойчивост, както и общите методологии, по целесъобразност, за да се гарантира приобщаващият характер и оперативността до създаването на органите за управление, като след това партньорите по изпълнението следва да се включат в рамката на консултативния съвет и на управителния съвет.

(21)  Фонд InvestEU следва да бъде отворен за вноски от страна на трети държави, които са членки на Европейската асоциация за свободна търговия, на присъединяващи се държави, кандидати и потенциални кандидати, държави, обхванати от политиката на съседство, както и други държави в съответствие с условията, предвидени между Съюза и тези държави. Това следва да позволи продължаване на сътрудничеството със съответните държави, където е уместно, по-специално в областта на научните изследвания и иновациите, както и на МСП.

(22)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за други мерки на програмата InvestEU, различни от обезпечаването на гаранцията на ЕС, който финансов пакет представлява основната референтна сума по смисъла на [позоваването да се актуализира в съответствие с новото Междуинституционално споразумение: точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(11)] за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура.

(23)  Гаранцията на ЕС в размер на 40 817 500 000 EUR (по текущи цени) на равнището на Съюза се очаква да мобилизира над 698 194 079 000 EUR допълнителни инвестиции в целия Съюз и следва да бъде ▌разпределена между компонентите на политиката.

(23a)  На [да се посочи датата] Комисията заяви, че „[б]ез да се засягат прерогативите на Съвета при прилагането на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), еднократни вноски от държавите членки – от държава членка или от националните насърчителни банки, класифицирани в общия сектор „Държавно управление“ или действащи от името на държава членка – в тематични или многонационални инвестиционни платформи следва по принцип да се определят като еднократни мерки по смисъла на член 5, параграф 1 и член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета и член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета. В допълнение към това, без да се засягат прерогативите на Съвета при изпълнението на ПСР, Комисията ще разгледа до каква степен еднаквото третиране с ЕФСИ, в контекста на съобщението на Комисията относно гъвкавостта, може да се прилага за InvestEU като приемник на ЕФСИ по отношение на еднократните вноски, предоставяни от държавите членки в парични средства, за финансиране на допълнителна сума от гаранцията на ЕС за целите на раздел „Държави членки“.

(24)  Гаранцията на ЕС, която е в основата на фонд InvestEU, следва да бъде изпълнена непряко от Комисията, която разчита на партньорите по изпълнението за достигане до крайните посредници, където е приложимо, и крайните получатели. Подборът на партньорите по изпълнението следва да бъде прозрачен и да не бъде засегнат от конфликт на интереси. Комисията следва да сключи с всеки партньор по изпълнението гаранционно споразумение за разпределяне на гаранционен капацитет от фонд InvestEU в подкрепа на техните операции по финансиране и инвестиране, които отговарят на целите и критериите за допустимост на фонд InvestEU. Управлението на риска на гаранцията не следва да възпрепятства прекия достъп до гаранцията от страна на партньорите по изпълнението. След като гаранцията бъде предоставена в рамките на раздел „ЕС“ на партньорите по изпълнението, те следва да носят пълна отговорност за целия инвестиционен процес и за надлежната проверка на операциите по финансиране или инвестиране. Фондът InvestEU следва да подкрепя проекти, които по правило притежават по-високорисков профил, отколкото проекти, подкрепяни чрез нормални операции на партньорите по изпълнението, и които не биха могли да бъдат осъществени през периода, през който може да бъде използвана гаранцията на ЕС, или не биха могли да бъдат осъществени в същата степен с помощта на други публични или частни източници без подкрепа от фонда InvestEU.

(24a)  Фондът InvestEU следва да разполага със структура за управление, чиито функции следва да бъдат съобразени с единственото му предназначение да осигурява подходящо използване на гаранцията на ЕС, в съответствие с гарантирането на политическата независимост на инвестиционните решения. Структурата на управление следва да се състои от консултативен съвет, управителен съвет и напълно независим Инвестиционен комитет. Цялостният състав на управленската структура следва да се стреми към постигане на баланс между половете. Структурата на управление не следва да възпрепятства или да се намесва в процеса на вземане на решения от групата на ЕИБ или други партньори по изпълнението или да бъде заместител на техните съответни управителни органи.

(25)  Следва да бъде създаден консултативен съвет, съставен от представителите на партньорите по изпълнението и представителите на държавите членки, от по един експерт, назначен от Европейския икономически и социален комитет, и един експерт, назначен от Комитета на регионите, с цел обмен на информация, дискусии относно усвояването на финансовите продукти, въведени по фонд InvestEU, и обсъждане на променящите се потребности и новите продукти, включително специфични териториални пазарни пропуски.

(25a)  Управителен съвет, съставен от представители на Комисията, партньорите по изпълнението и от един експерт без право на глас, назначен от Европейския парламент, следва да определя стратегическите и оперативните насоки за InvestEU.

(26)  Комисията следва да оцени съвместимостта на операциите по инвестиране и финансиране, представени от партньорите по изпълнението, с правото и политиките на Съюза, а решенията относно операциите по финансиране и инвестиране в крайна сметка следва да бъдат взети от партньора по изпълнението.

(27)  Независим секретариат, чийто домакин е Комисията и който се отчита пред председателя на Инвестиционния комитет, следва да подпомага Инвестиционния комитет.

(28)  Инвестиционен комитет, съставен от независими експерти, следва да направи заключение относно предоставянето на подкрепата по линия на гаранцията на ЕС за операциите по финансиране и инвестиране, които отговарят на критериите за допустимост, като по този начин осигури външен експертен опит в инвестиционните оценки, свързани с проектите. Инвестиционният комитет следва да има различни състави, за да обхване по най-добър начин различните области на политиката и сектори.

(29)  При подбора на партньорите по изпълнението за разгръщането на фонд InvestEU Комисията следва да вземе предвид капацитета на партньорите да изпълняват целите на фонд InvestEU и да допринасят със собствени ресурси с цел да гарантират адекватно географско покритие и диверсификация, да привличат частни инвеститори и да осигурят достатъчна диверсификация на риска, както и ▌ решения за преодоляване на случаите на неефективност на пазара и неоптималните инвестиционни ситуации. С оглед на нейната роля съгласно Договорите, способността ѝ да действа във всички държави членки и съществуващия опит в рамките на настоящите финансови инструменти и ЕФСИ, групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) следва да остане привилегирован партньор по изпълнението в рамките на раздел „ЕС“ на фонд InvestEU. В допълнение към групата на ЕИБ, националните насърчителни банки или институции следва да могат да предлагат допълнителна гама от финансови продукти, като се има предвид, че техният опит и способности на национално и регионално равнище могат да бъдат от полза за постигане на максимално въздействие от публичните средства на цялата територия на Съюза и за гарантиране на справедлив географски баланс на проектите. Програмата InvestEU следва да се изпълнява по такъв начин, че да насърчава еднакви условия на конкуренция за по-малките и по-младите насърчителни банки или институции. Освен това следва да бъде възможно и други международни финансови институции да бъдат партньори по изпълнението, по-специално когато те предоставят сравнително предимство по отношение на специфични познания и опит в някои държави членки и когато мажоритарните им акционери произлизат от ЕС. Следва също така да се предвиди възможност и за други субекти, отговарящи на критериите, определени във Финансовия регламент, да действат като партньори по изпълнението.

(30)  С оглед на насърчаването на подобрена географска диверсификация могат да бъдат създавани платформи за инвестиции, като усилията и експертните познания на партньорите по изпълнението се съчетават с тези на националните насърчителни банки с ограничен опит при използването на финансови инструменти. Тези структури следва да бъдат насърчавани, включително с наличната подкрепа на консултантския център InvestEU. Целесъобразно е да бъдат обединявани съинвеститори, публични органи, експерти, институции в областта на образованието, обучението и научните изследвания, съответните социални партньори и представители на гражданското общество, както и други заинтересовани участници на равнището на Съюза, на национално и на регионално равнище, за насърчаване на използването на инвестиционните платформи в съответните сектори.

(31)  Гаранцията на ЕС в раздел „Държави членки“ следва да бъде разпределена на всеки партньор по изпълнението, който е допустим съгласно член 62, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент, включително национални или регионални насърчителни банки или институции, ЕИБ, Европейския инвестиционен фонд и други международни финансови институции. При подбора на партньорите по изпълнението в раздел „Държави членки“ Комисията следва да вземе предвид предложенията, направени от всяка държава членка, както е отразено в споразумението за финансов принос. В съответствие с член 154 от Финансовия регламент Комисията трябва да направи оценка на правилата и процедурите на партньора по изпълнението, за да гарантира, че те осигуряват ниво на защита на финансовите интереси на Съюза, равностойно на нивото, осигурено от Комисията.

(32)  За операциите по финансиране и инвестиране в крайна сметка следва да бъде взето решение от партньора по изпълнението от негово собствено име, те следва да бъдат изпълнени в съответствие с неговите вътрешни правила, политики и процедури и да бъдат отчетени в собствените му финансови отчети или, когато е приложимо, оповестени под формата на обосновки към финансовите отчети. Ето защо Комисията следва да отчита изключително всички финансови задължения, произтичащи от гаранцията на ЕС, и да оповестява максималния размер на гаранцията, включително цялата полезна информация относно предоставената гаранция.

(33)  Фонд InvestEU, когато е целесъобразно, следва да позволява гладкото, безпрепятствено и ефективно смесване на безвъзмездни средства, финансови инструменти или и двете, финансирани от бюджета на Съюза или от други фондове, например Иновационния фонд на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с тази гаранция в случаите, когато това е необходимо за най-добра подкрепа на инвестициите за преодоляване на случаите на неефективност на пазара или неоптималните инвестиционни ситуации.

(34)  Проектите, подадени от партньорите по изпълнението, за подкрепа по програмата InvestEU, които включват смесване с подкрепа от други програми на Съюза, следва като цяло също да бъдат съгласувани с целите и критериите за допустимост, съдържащи се в правилата на съответните програми на Съюза. За използването на гаранцията на ЕС следва да бъде взето решение съгласно правилата на програмата InvestEU.

(35)  Консултантският център InvestEU следва да подкрепя разработването на стабилен списък с инвестиционни проекти във всеки компонент на политиката, чрез консултативни инициативи, които следва да се прилагат от групата на ЕИБ, други консултативни партньори или директно от Комисията. Консултантският център InvestEU следва да насърчава географската диверсификация с цел да допринесе към целта на Съюза за икономическо, социално и териториално сближаване и намаляване на разликите между регионите. Консултантският център InvestEU следва да обръща особено внимание на обединяването на малки проекти в рамките на по-големи портфолиа. Комисията, групата на ЕИБ и другите консултативни партньори следва да работят в тясно сътрудничество с оглед на осигуряването на ефикасност, полезни взаимодействия и ефективно географско покритие на подкрепата в рамките на целия Съюз, като вземат предвид опита и местния капацитет на местните партньори по изпълнението, както и Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси. В допълнение ▌консултантският център InvestEU следва да предвиди централна начална точка за помощ за разработване, предоставяна в рамките на консултантския център InvestEU за органите и за организаторите на проекти.

(35a)  Консултантският център InvestEU следва да бъде създаден от Комисията заедно с групата на ЕИБ като основен партньор, като се основава по-специално на опита, придобит в рамките на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси. Комисията следва да отговаря за политическото ръководство на консултантския център InvestEU и за управлението на централната начална точка. Групата на ЕИБ следва да провежда консултативни инициативи в рамките на компонентите на политиката. В допълнение, групата на ЕИБ следва да предоставя оперативни услуги на Комисията, включително чрез принос към стратегическите и политическите насоки, очертаване на съществуващи и нововъзникващи консултативни инициативи, оценка на консултантските потребности и консултиране на Комисията относно оптималните начини за справяне с тези потребности чрез съществуващи или нови консултативни инициативи.

(36)  За да се осигури широк географски обхват на консултантските услуги в целия Съюз и успешно да се разчита на местни знания за фонд InvestEU, при необходимост се гарантира присъствие на консултантския център InvestEU на местно равнище, като се отчитат съществуващите схеми за подпомагане и присъствието на местните партньори, с оглед на предоставяне на осезаема, проактивна, адаптирана към конкретните обстоятелства помощ на място. За да се улесни предоставянето на консултантска помощ на местно равнище и да се гарантира ефикасност, полезни взаимодействия и ефективно географско покритие на подкрепата в рамките на целия Съюз, консултантският център InvestEU следва да си сътрудничи с националните насърчителни банки или институции, както и да се възползва от и да използва техния опит.

(36а)  Консултантският център InvestEU следва да предоставя консултантска помощ за малки проекти и проекти за стартиращи предприятия, по-специално когато целта на тези стартиращи предприятия е да защитят своите инвестиции в научни изследвания и иновации, като получат документи за интелектуална собственост, например патенти, като отчита опита на и като се опитва да постигне полезни взаимодействия с други служби, които са в състояние да осигурят покритие за подобни дейности.

(37)  В контекста на фонд InvestEU има необходимост от предоставяне на подкрепа за разработване на проекти и изграждане на капацитет за разработване на организационния капацитет и дейностите по разработване на пазара, необходими за създаване на качествени проекти. Освен това целта е да се създадат условия за разширяване на потенциалния брой на допустимите получатели в зараждащите се пазарни сегменти, по-специално когато малкият размер на отделните проекти увеличава значително разходите по сделките на ниво проекти, например екосистемата за социално финансиране, включително филантропични организации и подкрепа за културния и творческия сектор. ▌Подкрепата за изграждане на капацитет следва да допълва действията, предприети по линия на други програми на Съюза, които обхващат конкретна област на политиката. Следва също така да се положат усилия с цел подкрепа за изграждане на капацитет за потенциалните организатори на проекти, и по-специално местните организации и органи.

(38)  Порталът InvestEU следва да бъде създаден, за да осигурява лесно достъпна и лесна за използване база данни за проекти за увеличаване на видимостта на инвестиционните проекти, които търсят финансиране, със засилен акцент върху осигуряването евентуален списък с инвестиционни проекти, съвместими с правото и политиките на Съюза, за партньорите по изпълнението.

(39)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(12) необходимо е да се оцени програмата InvestEU въз основа на информацията, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, по-специално за държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценяване на ефектите от програмата InvestEU по места.

(40)  Следва да се въведе солидна рамка за мониторинг, основана на показатели за крайните продукти, последиците и въздействието, за проследяване на напредъка към постигане на целите на Съюза. За да се осигури отчетност пред европейските граждани, Комисията следва да докладва ежегодно пред Европейския парламент и Съвета за напредъка, въздействието и операциите на програмата InvestEU.

(41)  Хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и Съвета въз основа на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз, се прилагат към настоящия регламент. Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят по-специално процедурата за определяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди, непряко изпълнение и предвиждат проверки на отговорността на финансовите участници. Правилата, приети въз основа на член 322 от ДФЕС, се отнасят и до защитата на бюджета на Съюза в случай на общи недостатъци по отношение на върховенството на закона в държавите членки, тъй като зачитането на върховенството на закона е съществена предпоставка за добро финансово управление и за ефективно финансиране от ЕС.

(42)  Регламент (ЕС, Евратом) № [новият Финансов регламент] се прилага за програмата InvestEU. В него се определят правилата относно изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно бюджетните гаранции.

(43)  В съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(13) („Финансовия регламент“), Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(14), Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета(15), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(16) и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(17) финансовите интереси на Съюза трябва да се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности, включително измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и – когато е целесъобразно – налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и преследва по наказателен ред ▌престъпления срещу финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета(18). В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, трябва да оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, да предоставят необходимите права и достъп на Комисията, OLAF, Европейската прокуратура по отношение на държавите членки, участващи в засиленото партньорство съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939, и на Европейската сметна палата и да гарантират, че всички трети страни, участващи в използването на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(44)  Трети държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите с решение съгласно това споразумение. Трети държави могат да участват и въз основа на други правни инструменти. Следва да се въведе специална разпоредба в настоящия регламент, която да предоставя необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, Европейската служба за борба с измамите (OLAF), както и Европейската сметна палата, за да упражняват изцяло съответните си правомощия.

(45)  В съответствие с [позоваването да се актуализира по целесъобразност съгласно ново решение относно ОСТ: член 88 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета] лица и органи, установени в отвъдморски страни и територии (ОСТ), имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програмата InvestEU и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия.

(46)  За да се допълнят несъществените елементи на настоящия регламент с насоки относно инвестициите и с набор от показатели, които операциите по финансиране и инвестиране следва да спазват, за да се улесни бързото и гъвкаво адаптиране на показателите за изпълнението и за да се коригира процентът на обезпечаване, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да бъде делегирано на Комисията по отношение на съставянето на насоките относно инвестициите за операциите по финансиране и инвестиране в различните компоненти на политиката, набора от показатели, изменението на приложение III към настоящия регламент за преразглеждане или допълване на показателите и коригиране на процента на обезпечаване. В съответствие с принципа на пропорционалност тези инвестиционни насоки следва да включват подходящи разпоредби, за да се избегне ненужна административна тежест. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(47)  Програмата InvestEU следва да бъде насочена към случаите на неефективност на пазара и неоптималните инвестиционни ситуации, засягащи целия Съюз и/или конкретна държава членка, и да осигури допитване до участниците на пазара на ниво Съюз относно иновативни финансови продукти и системите за тяхното разпространение за комплексни случаи на неефективност на пазара. Следователно предприемането на действия на равнище Съюз е оправдано,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава фонд InvestEU за предоставяне на гаранция на ЕС в подкрепа на операции по финансиране и инвестиране, осъществявани от партньорите по изпълнението в подкрепа на вътрешните политики на Съюза.

С настоящия регламент се създава и консултантски механизъм, който подкрепя разработването на проекти, представляващи интерес за инвеститорите, улеснява достъпа до финансиране и предоставя свързаното с това изграждане на капацитет („консултантски център InvestEU“). С него се създава и база данни за осигуряване на видимост на проектите, за които организаторите на проекти търсят финансиране и които предоставят на инвеститорите информация относно възможностите за инвестиране („портал InvestEU“).

С настоящия регламент се определят целите на програмата InvestEU, бюджетът и размерът на гаранцията на ЕС за периода 2021—2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)  „операции за смесено финансиране“ означава операции, подкрепени от бюджета на Съюза, при които се съчетават форми на неподлежаща или на подлежаща на връщане подкрепа от бюджета на Съюза или и двете с форми на подлежаща на връщане подкрепа от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от търговски финансови институции и инвеститори; за целите на настоящото определение програми на Съюза, финансирани от източници, различни от бюджета на Съюза, като например Иновационния фонд на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), могат да бъдат приравнени към програми на Съюза, финансирани от бюджета на Съюза;

1a)  ЕИБ означава Европейска инвестиционна банка;

1б)  „Група на ЕИБ“ означава Европейската инвестиционна банка и нейните дъщерни дружества или други субекти, определени в член 28, параграф 1 от Устава на ЕИБ;

1в)  „финансова вноска“ означава вноска от партньор по изпълнението под формата на собствен капацитет за поемане на риск, който се предоставя при равни условия с гаранцията от ЕС или под други форми, позволяващи ефективно изпълнение на програмата InvestEU, като същевременно се гарантира подходящо съгласуване на интересите;

1г)  „споразумение за финансов принос“ означава правен инструмент, с който Комисията и една или повече държави членки определят условията на гаранцията на ЕС в раздел „Държави членки“, посочен в член 9;

2)  „гаранция на ЕС“ означава цялостна неотменима, безусловна и предоставяна при поискване гаранция, предоставена от бюджета на Съюза, при която бюджетните гаранции в съответствие с член 219, параграф 1 от Финансовия регламент влизат в сила чрез подписване на отделни гаранционни споразумения с партньорите по изпълнението;

3)  „финансов продукт“ означава финансов механизъм или договореност ▌, според който партньорът по изпълнението предоставя на крайните получатели пряко финансиране или финансиране чрез посредници под която и да е от формите, посочени в член 13;

4)  „операции по финансиране и/или инвестиране“ означава операции за предоставяне на пряко или непряко финансиране на крайните получатели под формата на финансови продукти, които операции се осъществяват от партньор по изпълнението от негово собствено име, извършват се от него в съответствие с неговите вътрешни правила, политики и процедури, и се отчитат в собствените му финансови отчети или, когато е приложимо, се оповестяват под формата на обосновка към финансовите отчети;

5)  „фондове под споделено управление“ означава фондове, които предвиждат възможността за разпределяне на сума от тях за обезпечаване на бюджетна гаранция в раздел „Държави членки“ на фонд InvestEU, а именно Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален фонд+ (ЕСФ+), Кохезионният фонд, Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);

6)  „гаранционно споразумение“ означава правният инструмент, чрез който Комисията и партньор по изпълнението определят условията за предлагане на операции по финансиране или инвестиране, които да се възползват от гаранцията на ЕС, за предоставянето на бюджетната гаранция за тези операции и за изпълнението им в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент;

7)  „партньор по изпълнението“ означава допустим контрагент, като финансова институция или друг посредник, с който Комисията подписва гаранционно споразумение ▌;

8)  „консултантски център InvestEU“ означава техническата помощ, определена в член 20;

8a)  „консултантско споразумение“ означава правният инструмент, чрез който Комисията и консултативният партньор определят реда и условията на функциониране на консултантския център InvestEU;

8б)  „консултативна инициатива“ означава техническа помощ и консултантски услуги в подкрепа на инвестициите, включително дейности за изграждане на капацитет, както са определени в член 20, параграфи 1 и 2, осъществявани от партньори с консултативни функции, от външни доставчици на услуги, наети от Комисията или от изпълнителна агенция;

8в)  „консултативен партньор“ означава субект, отговарящ на условията за допустимост, например финансова институция или друг субект, с който Комисията подписва споразумение за изпълнение на една или повече консултативни инициативи, с изключение на консултативните инициативи, осъществени чрез външни доставчици на услуги, договорени от Комисията или от изпълнителните агенции;

9)  „портал InvestEU“ означава базата данни, определена в член 21;

10)  „програма InvestEU“ означава фонд InvestEU, консултантския център InvestEU, портала InvestEU и операциите за смесено финансиране, взети заедно;

10б)  „инвестиционни платформи“ означава дружества със специална цел, управлявани сметки, договорно съфинансиране или договорености за споделяне на риска или договорености, постигнати по всякакъв друг начин, чрез които субектите насочват финансово участие с цел финансиране на различни инвестиционни проекти, като те могат да включват:

a)  национални или поднационални платформи, които обединяват няколко инвестиционни проекта на територията на дадена държава членка;

б)  трансгранични, многонационални, регионални или макрорегионални платформи, които обединяват партньори от няколко държави членки, региони или трети държави, които проявяват интерес към проекти в даден географски район;

в)  тематични платформи, които обединяват инвестиционни проекти в даден сектор.

11)  „микрофинансиране“ означава микрофинансиране съгласно определението в Регламент [номер [ЕСФ+];

13)  „национални насърчителни банки или институции“ (ННБИ) означава правни субекти, извършващи в качеството на професионалисти финансови дейности, като им е възложено от държава членка или субект на държава членка на централно, регионално или местно равнище да извършват дейности в областта на развитието или насърчаването;

14)  „малки и средни предприятия (МСП)“ означава микро-, малки и средни предприятия съгласно определението в приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията(19);

15)  „малки дружества със средна пазарна капитализация“ означава субекти, които имат до 499 служители и не са МСП;

16)  „социално предприятие“ означава социално предприятие съгласно определението в Регламент [номер] [ЕСФ+];

17)  „трета държава“ означава държава, която не е членка на Съюза.

Член 3

Цели на програмата InvestEU

1.  Общата цел на програмата InvestEU е да подпомогне целите на политиката на Съюза посредством операции по финансиране и инвестиране, допринасящи за:

a)  конкурентоспособността на Съюза, включително научните изследвания, иновациите и цифровизацията;

б)  растежа и заетостта в икономиката на Съюза,нейната устойчивост и екологичното й измерение и измерението, свързано с климата, които допринасят за постигането на целите за устойчиво развитие и целите на Парижкото споразумение и за създаването на висококачествени работни места;

в)  социалната устойчивост▌, приобщаване и новаторство на Съюза;

ва)  насърчаването на научния и технологичния напредък, културата, образованието и обучението;

г)  интегрирането на капиталовите пазари на Съюза и укрепването на единния пазар, включително решения за преодоляване на разпокъсаността на капиталовите пазари на Съюза, разнообразяване на източниците на финансиране за предприятията на Съюза и насърчаване на устойчивите финанси.

гa)   насърчаването на икономическото, социалното и териториалното сближаване.

2.  Програмата InvestEU има следните специфични цели:

a)  да подкрепя операциите по финансиране и инвестиране в устойчива инфраструктура в областите, посочени в член 7, параграф 1, буква а);

б)  да подкрепя операциите по финансиране и инвестиране в областта на научните изследвания, иновациите и цифровизацията, включително подкрепа за увеличаването на мащаба на иновативните дружества и внедряването на технологии на пазара;

в)  да увеличава достъпа до и наличието на финанси за, и да подобри глобалната конкурентоспособност на МСП и ▌за дружества със средна пазарна капитализация;

г)  да увеличава достъпа и наличието на микрофинанси и финанси за социални предприятия, да подкрепя операциите по финансиране и инвестиране, свързани със социални инвестиции, компетентност и умения, и да развива и укрепва пазарите за социални инвестиции в областите, посочени член 7, параграф 1, буква г).

Член 4

Бюджет и размер на гаранцията на ЕС

1.  Гаранцията на ЕС за целите на раздел „ЕС“, посочен в член 8, параграф 1, буква а), е в размер на 40 817 500 000 EUR (по текущи цени). Тя се обезпечава със ставка от 40 %.

Допълнителна сума по гаранцията на ЕС може да бъде предоставена за целите на раздел „Държави членки“, посочен в член 8, параграф 1, буква б), при условие че съответните суми бъдат предоставени от държавите членки съгласно [член 10, параграф 1] от Регламент [[РОР] номер](20) и член [75, параграф 1] от Регламент [[план за ОСП] номер](21).

Допълнителен размер на гаранцията на ЕС може също да бъде предоставен от държавите членки под формата на парични средства за нуждите на отделната държава членка.

Вноските от трети държави, посочени в член 5, също увеличават гаранцията на ЕС, определена в първата алинея, чрез предоставяне на пълно обезпечение в брой в съответствие с [член 218, параграф 2] от [Финансовия регламент].

2.  Примерното разпределение на сумата, определена в параграф 1, първа алинея, е представено в приложение I към настоящия регламент. Комисията може да променя сумите, посочени в това приложение I, когато е целесъобразно, с до 15 % за всяка цел. Тя информира Европейския парламент и Съвета за всяка промяна.

3.  Финансовият пакет за изпълнението на мерките, предвидени в глави V и VI, възлиза на 525 000 000 EUR (по текущи цени).

4.  Сумата, посочена в параграф 3, може да бъде използвана също за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата InvestEU, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационни системи.

Член 5

Tрети държави, асоциирани към фонд InvestEU

За раздел „ЕС“ от фонд InvestEU, посочен в член 8, параграф 1, буква а), и за всеки компонент на политиката, посочен в член 7, параграф 1, могат да се получават вноски от следните трети държави с цел участие в определени финансови продукти съгласно [член 218, параграф 2] от [Финансовия регламент]:

a)  членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП) — в съответствие с условията, определени в Споразумението за ЕИП;

б)  присъединяващи се държави, държави кандидатки и потенциални кандидати — в съответствие с общите принципи и условия за участието им в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

в)  държави, попадащи в обхвата на Европейската политика за съседство — в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

г)  трети държави — в съответствие с условията, определени в специално споразумение, обхващащо участието на третата държава в която и да програма на Съюза, при условие че споразумението:

i)  гарантира справедлив баланс по отношение на вноските и ползите за съответната трета държава, която участва в програми на Съюза;

ii)  определя условията за участие в програмите, включително изчисляването на финансовите вноски за отделните програми и техните административни разходи. Тези вноски представляват целеви приходи в съответствие с [член 21, параграф 5] от [Финансовия регламент];

iii)  не предоставя на третата държава правомощия за вземане на решения по отношение на програмата;

iv)  гарантира правата на Съюза да осигурява добро финансово управление и да защитава своите финансови интереси.

Член 6

Изпълнение и форми на финансиране от Съюза

1.  Гаранцията на ЕС се прилага в рамките на непряко управление с органите, посочени в член 62, параграф 1, буква в), подточки ii), iii), v) и vi) от Финансовия регламент. Други форми на финансиране от ЕС съгласно настоящия регламент се прилагат при пряко или непряко управление в съответствие с Финансовия регламент, включително безвъзмездни средства, прилагани в съответствие с дял VIII от него и операции за съвместно финансиране, прилагани в съответствие с настоящия член възможно най-безпрепятствено и като се гарантира ефикасна и съгласувана подкрепа на политиките на Съюза.

2.  Операциите по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията на ЕС, които са част от операция за смесено финансиране, съчетаваща подкрепа по настоящия регламент с подкрепа, предоставяна по линия на една или повече други програми на Съюза или на Иновационния фонд на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ):

a)  са съгласувани с целите на политиката и отговарят на критериите за допустимост, определени в правилото относно програмата на Съюза, по линия на която се взема решение за подкрепата;

б)  са в съответствие с настоящия регламент.

3.  Операциите за смесено финансиране, включващи финансов инструмент, който е изцяло финансиран по други програми на Съюза или по Иновационния фонд на СТЕ, при които не се използва гаранцията на ЕС съгласно настоящия регламент, са съобразени с целите на политиката и критериите за допустимост, определени в правилата на програмата на Съюза, по линия на която се предоставя подкрепата.

4.  В съответствие с член 6, параграф 2 решение за формите на неподлежаща на връщане подкрепа и/или финансови инструменти от бюджета на Съюза, които са част от операцията за смесено финансиране, посочена в параграфи 2 и 3, се взема съгласно правилата на съответната програма на Съюза и те се осъществяват в рамките на операцията за смесено финансиране в съответствие с настоящия регламент и с [дял X] от [Финансовия регламент].

В докладването също се включват елементите относно съгласуваността с целите на политиката и критериите за допустимост, определени в правилата на програмата на Съюза, по линия на която се взема решение за предоставяне на подкрепа, както и информация за спазването на настоящия регламент.

ГЛАВА II

Фонд InvestEU

Член 7

Компоненти на политиката

1.  Фонд InvestEU функционира посредством следните четири компонента на политиката, посредством които се преодоляват случаите на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, които попадат в техния конкретен обхват:

a)  компонент на политиката за устойчива инфраструктура: включва устойчиви инвестиции в областта на транспорта, включително мултимодалния транспорт, безопасността по пътищата, включително при съобразяване с целите на ЕС за прекратяване на пътнотранспортните произшествия с фатален изход и с тежки телесни повреди до 2050 г., ремонта и поддръжката на железопътната и пътната инфраструктура, енергетиката, и по-специално възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност в съответствие с рамката в областта на енергетиката до 2030 г., проектите за саниране на сгради с акцент върху икономиите на енергия и интегрирането на сградите в свързана с тях енергийна, складова, цифрова и транспортна система, подобряването на нивата на взаимна свързаност, цифровата свързаност и достъпа, включително в селските райони, доставката и преработката на суровини, космоса, океаните, включително вътрешните води, управлението на отпадъци в съответствие с йерархията на отпадъците и кръговата икономика, природата и друга екологична инфраструктура, културното наследство, туризма, оборудването, мобилните активи и внедряването на новаторски технологии, които допринасят за осъществяването на целите на Съюза, свързани с устойчивостта на околната среда спрямо изменението на климата или на устойчивостта на обществото, и отговарят на стандартите на Съюза за екологична или социална устойчивост;

б)  компонент на политиката за научни изследвания, иновации и цифровизация: включва дейности в областта на научните изследвания, разработването на продукти и иновациите, прехвърляне на резултатите от технологичното развитие и научните изследвания на пазара, подкрепа на факторите, формиращи пазара, и на сътрудничеството между предприятията, демонстрация и внедряване на новаторски решения и оказване на подкрепа за разрастването на новаторските дружества ▌, както и за цифровизирането на промишлеността на Съюза;

в)  компонент на политиката за МСП: достъп и наличие на финанси най-вече за МСП, включително и новаторски предприятия и предприятия, развиващи дейност в културния и творческия сектор, както и за малки дружества със средна пазарна капитализация;

г)  компонент на политиката за социални инвестиции и умения: включва микрофинансиране, финансиране за социални предприятия и социална икономика и мерки за насърчаване на равенството между половете, умения, образование, обучение и свързани с тях услуги; социална инфраструктура (включително инфраструктура в областта на здравеопазването и образованието и социални жилища и студентски общежития); социални иновации; здравеопазване и дългосрочни грижи; приобщаване и достъпност; културни и творчески дейности със социална цел; интеграция на уязвимите хора, включително гражданите на трети държави.

2.  Когато дадена операция по финансиране или инвестиране, предложена за разглеждане на инвестиционния комитет, посочен в член 19, попада в повече от един компонент на политиката, тази операция се причислява към компонента, в чийто обхват попада нейната основна цел или основната цел на повечето от нейните подпроекти, освен ако в насоките относно инвестициите не е определено друго.

3.  Операциите по финансиране и инвестиране се подлагат на скрининг с цел да се прецени дали те оказват въздействие върху околната среда и климата и в случай, че това е така, подлежат на проверка на климатичната, екологичната и социалната устойчивост с оглед на свеждането до минимум на вредните въздействия и максималното увеличаване на ползите за климата, околната среда и социалното измерение. За тази цел организаторите на проекти, които отправят искане за финансиране, предоставят подходяща информация въз основа на насоките, които ще бъдат разработени от Комисията. Проектите под определен размер, който е посочен в насоките, се изключват от проверката. Проектите, които са несъвместими с постигането на целите в областта на климата, не са допустими за подпомагане по линия на настоящия регламент.

Насоките на Комисията, в съответствие с целите и стандартите на Съюза в областта на околната среда, дават възможност:

a)  що се отнася до адаптирането, да се гарантира устойчивостта на потенциалните неблагоприятни въздействия на изменението на климата чрез оценка на уязвимостта и риска по отношение на климата, включително подходящи мерки за адаптиране, и що се отнася до смекчаването, да се включат разходите за емисиите на парникови газове и положителното въздействие от мерките за смекчаване на изменението на климата в анализа на разходите и ползите;

б)  да се вземе предвид консолидираното въздействие от проектите по отношение на основните компоненти на природния капитал, свързани с въздуха, водата, почвата и биологичното разнообразие;

в)  да се оцени социалното въздействие, включително по отношение на равенството между половете, на определени райони или групи от населението върху социалното приобщаване и върху икономическото развитие на райони и сектори, засегнати от структурни предизвикателства, като например нуждите от декарбонизация на икономиката.

ва)  да се определят проекти, които са несъвместими с постигането на целите в областта на климата.

вб)  да се предоставят на партньорите по изпълнението насоки за целите на скрининга, предвиден в параграф 3, алинея 1. В случай че партньорът по изпълнението стигне до заключението, че не трябва да се извършва проверка на устойчивостта, той представя обосновка пред Инвестиционния комитет.

4.  Партньорите по изпълнението предоставят информацията, необходима за осигуряване на възможност за проследяване на инвестициите, допринасящи за постигането на целите на Съюза по отношение на климата и околната среда, въз основа на насоките, които Комисията ще предостави.

5.  Партньорите по изпълнението се стремят поне 55 % от инвестициите в рамките на компонента на политиката за устойчива инфраструктура да допринасят за постигането на целите на Съюза по отношение на климата и околната среда.

Комисията, заедно с партньорите по изпълнението, се стреми да гарантира, че частта от бюджетната гаранция, използвана за компонента на политиката за устойчива инфраструктура, е разпределена с цел постигане на баланс между различните области.

6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26 за определяне на насоките относно инвестициите в рамките на всеки от компонентите на политиката. Инвестиционните насоки се изготвят в тясно сътрудничество с групата на ЕИБ и други потенциални партньори по изпълнението.

6a.  Комисията предоставя информацията за прилагането или тълкуването на насоките относно инвестициите така, че тя да бъде на разположение на партньорите по изпълнението, на инвестиционния комитет и на консултативните партньори.

Член 8

Раздели

1.  Всеки от компонентите на политиката, посочени в член 7, параграф 1, се състои от два раздела, които обхващат ▌случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, както следва:

a)  раздел „ЕС“ е насочен към която и да е от следните ситуации:

i)  случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, свързани с приоритети на политиката на Съюза ▌;

ii)  случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, които засягат целия Съюз и/или са специфични за дадена държава членка; или

iii)  случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, по-специално нови или сложни, които изискват разработването на иновативни финансови решения и пазарни структури;

б)  раздел „Държави членки“ е насочен към специфични случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, които засягат един или няколко региона или държави членки, с цел постигане на целите на политиката на участващите фондове под споделено управление, по-специално за засилване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз чрез преодоляване на дисбалансите между неговите региони.

2.  Разделите, посочени в параграф 1, ▌се използват, когато е целесъобразно, като допълнение към операции по финансиране или инвестиране, включително чрез съчетаване на подкрепата от двата раздела.

Член 9

Специални разпоредби, приложими към раздел „Държави членки“

1.  Средствата, предоставени от дадена държава членка на доброволна основа по силата на член [10, параграф 1] от Регламент [[РОР] номер] или член [75, параграф 1] от Регламент [[план за ОСП] номер], се използват за обезпечаване на част от гаранцията на ЕС в рамките на раздел „Държави членки“ за операции по финансиране и инвестиране в съответната държава членка или за възможния принос от фондовете под споделено управление към консултантския център InvestEU. Тези суми допринасят за постигането на целите на политиката, избрани в споразумението за партньорство и в програмите, които допринасят за InvestEU.

Средствата, предоставени по силата на член 4, параграф 1, трета алинея, се използват за обезпечаване на гаранцията.

2.  Определянето на тази част от гаранцията на ЕС в рамките на раздел „Държави членки“ подлежи на сключването на споразумение за финансов принос между държавата членка и Комисията.

Член 9, параграф 2, четвърта алинея и член 9, параграф 5 не се прилагат за допълнителните средства, предоставени от държава членка по силата на член 4, параграф 1, трета алинея.

Разпоредбите на настоящия член, отнасящи се до средствата, предоставени по силата на член 10, параграф 1 от Регламент [РОР номер] или член 75, параграф 1 от Регламент [план за ОСП], не са приложими към споразумение за финансов принос по отношение на допълнителни средства от държава членка, посочени в член 4, параграф 1, трета алинея.

Държавата членка и Комисията сключват споразумението за финансов принос или изменение към него в срок от четири месеца след решението на Комисията за приемане на споразумението за партньорство или плана за ОСП, или едновременно с решението на Комисията за изменение на дадена програма или план за ОСП.

Две или повече държави членки могат да сключат съвместно споразумение за финансов принос с Комисията.

Чрез дерогация от [член 211, параграф 1] от [Финансовия регламент] процентът на обезпечаване на гаранцията на ЕС в рамките на раздел „Държави членки“ е 40% и може да бъде коригиран в посока надолу или нагоре във всяко споразумение за финансов принос, за да се вземат предвид рисковете, свързани с финансовите продукти, които се предвижда да бъдат използвани.

3.  Споразумението за финансов принос съдържа поне следните елементи:

a)  общия размер на частта от гаранцията на ЕС в рамките на раздел „ Държави членки“, който се отнася до конкретната държава членка, нейния процент на обезпечаване, размера на вноската от фондовете под споделено управление, фазата на съставяне на обезпечението в съответствие с годишния финансов план и размера на получения условен пасив, който да бъде покрит чрез насрещна гаранция, предоставена от съответната държава членка;

б)  стратегията на държавата членка, която съдържа финансовите продукти и техния минимален ливъридж, географското покритие, включително, ако е необходимо, регионалното покритие, видовете проекти, инвестиционния период и, ако е приложимо, категориите на крайните получатели и на допустимите посредници;

в)  потенциалния(ите) партньор(и) по изпълнението, предложен(и) в съответствие с член 12, и задължението за Комисията да информира държавата членка за избрания(ите) партньор(и) по изпълнението;

г)  възможния принос от фондовете под споделено управление към консултантския център InvestEU;

д)  задълженията за ежегодно докладване на държавите членки, включително докладването в съответствие с относимите показатели, свързани с целите на политиката, обхванати от споразумението или програмата за партньорство и посочени в споразумението за финансов принос;

е)  разпоредби относно възнаграждението на частта от гаранцията на ЕС в рамките на раздел „Държави членки“;

ж)  евентуалното съчетаване с ресурси в рамките на раздел „ЕС“, включително в многопластова структура за постигане на по-добро покритие на рисковете в съответствие с член 8, параграф 2.

4.  Споразуменията за финансов принос се изпълняват от Комисията посредством гаранционни споразумения, подписани с партньори по изпълнението съгласно член 14 и консултантски споразумения, подписани с консултативните партньори.

В случай че в срок от девет месеца от подписването на споразумението за финансов принос не е сключено гаранционно споразумение или не са поети задължения за пълния размер на средствата по споразумението за финансов принос посредством едно или повече гаранционни споразумения, споразумението за финансов принос се прекратява или се продължава по взаимно съгласие в първия случай или се изменя съответно във втория случай ▌. Неусвоените средства от обезпечението, произтичащи от средства, предоставени от държавите членки по силата на член [10 (1) от Регламент [[РОР]] на член [75, параграф 1)] от Регламент [[ОСП]], се използват повторно съгласно [член 10, параграф 5] от Регламент [[РОР] номер] и член [75, параграф 5)] от Регламент [[план за ОСП] номер]. Неусвоените средства от обезпечението, произтичащи от средства, предоставени от държава членка по силата на член 4, параграф 1, трета алинея, се изплащат обратно на държавата членка.

В случай че гаранционното споразумение не е било надлежно изпълнено в срока, уточнен в член [10, параграф 6] от Регламент [[РОР] номер] или член [75, параграф 6] от Регламент [[план за [ОСП] номер], споразумението за финансов принос се изменя ▌. Неусвоените средства от обезпечението, произтичащи от средства, предоставени от държавите членки по силата на член [10, параграф 1 от Регламент [[РОР]] на член [75, параграф 1] от Регламент [[ОСП]], се използва повторно съгласно [член 10, параграф 5] от Регламент [[РОР] номер] и член [75, параграф 5] от Регламент [[план за ОСП] номер]. Неусвоените средства от обезпечението, произтичащи от средства, предоставени от държава членка по силата на член 4, параграф 1, трета алинея, се изплащат обратно на държавата членка.

5.  По отношение на обезпечаването за частта от гаранцията на ЕС в рамките на раздел „Държави членки“, определена със споразумение за финансов принос, се прилагат следните правила:

a)  след фазата на съставяне, посочена в параграф 3, буква а) от настоящия член, всеки годишен излишък от обезпечения, изчислен посредством сравняване на размера на обезпеченията, изисквани съгласно процента на обезпечаване, с размера на реалните обезпечения, се използва повторно в съответствие с [член 10, параграф 7] от [РОР] и член [75, параграф 7] от [[план за ОСП] номер];

б)  чрез дерогация от [член 213, параграф 4] от [Финансовия регламент], след фазата на съставяне, посочена в параграф 3, буква а) от настоящия член, обезпечаването не води до допълване на средства на годишна база, докато е налице тази част от гаранцията на ЕС в рамките на раздел „Държави членки“;

в)  Комисията незабавно информира държавата членка, ако в резултат на задействане на тази част от гаранцията на ЕС в рамките на раздел „Държави членки“ нивото на обезпеченията за тази част от гаранцията на ЕС падне под 20% от първоначалното обезпечаване;

г)  ако нивото на обезпеченията за тази част от гаранцията на ЕС в рамките на раздел „Държави членки“ достигне 10% от първоначалното обезпечаване, съответната държава членка предоставя за общия обезпечителен фонд до 5% от първоначалното обезпечаване по искане на Комисията.

ГЛАВА IIА

ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ КОМИСИЯТА И ГРУПАТА НА ЕИБ

Член 9а

Обхват на партньорството

1.  Комисията и групата на ЕИБ създават партньорство по силата на настоящия регламент с цел да се подкрепи изпълнението и последователността на програмата, нейния приобщаващ характер, допълняемост и ефективност на разгръщането. В съответствие с условията на настоящия регламент и както е уточнено в споразуменията, посочени в параграф 2, групата на ЕИБ:

a)  изпълнява частта от гаранцията на ЕС, посочена в член 10, параграф 1б;

б)  подпомага прилагането на раздела „ЕС“ и когато е приложимо, в съответствие с член 12, параграф 1 – раздела „държава членка“ на фонд InvestEU, по-специално като:

i)  допринася, заедно с потенциални партньори по изпълнението, за инвестиционните насоки в съответствие с член 7, параграф 6, за изготвянето на таблицата в съответствие с член 19, параграф 1а и за други документи, определящи оперативното ръководство на фонд InvestEU,

ii)  определя, заедно с Комисията и потенциалните партньори по изпълнението, методологията за риска и системата за картографиране на риска, свързани с операциите по финансиране и инвестиране на партньорите по изпълнението, за да се даде възможност такива операции да бъдат оценявани въз основа на обща рейтингова скàла,

iii)  по искане на Комисията и в споразумение със съответния потенциален партньор по изпълнението извършва оценка на системите на потенциалния партньор по изпълнението и предоставя целеви технически консултации за тях, когато и доколкото това се изисква от заключенията от одита на оценката по стълбове с оглед на изпълнението на финансовите продукти, предвидени от този потенциален партньор по изпълнението,

iv)  предоставяне на необвързващо становище относно свързаните с банковия сектор аспекти, по-специално относно финансовия риск и финансовите условия, свързани с частта от гаранцията на ЕС, която се предоставя на партньора по изпълнението, както е определено в гаранционните споразумения, които ще бъдат сключени с партньори по изпълнението, различни от групата на ЕИБ. Комисията осъществява диалог, когато е целесъобразно, с партньора по изпълнението въз основа на констатациите в становището. Тя уведомява групата на ЕИБ относно резултата от процеса на вземане на решение,

v)  извършва симулации и прогнози за финансовия риск и възнаграждението на съвкупния портфейл въз основа на предположения, договорени с Комисията,

vi)  извършва измерване на финансовия риск и финансово отчитане на съвкупния портфейл, и

vii)  предоставя на Комисията услуги за преструктуриране и възстановяване, определени в посоченото в член 9а, параграф 2, буква б) споразумение, по искане на Комисията и в съгласие с партньора по изпълнението, в съответствие с член 14, параграф 2, буква ж), когато партньорът по изпълнението вече не отговаря за извършването на дейности по преструктуриране и възстановяване по силата на съответното гаранционно споразумение;

в)  по искане на национална насърчителна банка или институция може да осигури посоченото в член 20, параграф 2, буква е) изграждане на капацитет до тази национална насърчителна банка или институция и/или други служби, свързани с изпълнението на финансови продукти, подкрепяни с гаранцията на ЕС;

г)  във връзка с консултантския център InvestEU

i)  получава сума в размер до [375] милиона евро от финансовия пакет, посочен в член 4, параграф 3, за консултативните инициативи и оперативните задачи, посочени в подточка ii);

ii)  консултира Комисията и да изпълнява оперативни задачи, които следва да бъдат определени в споразумението, посочено в член 9а, параграф 2, буква в), като:

1.  подпомага Комисията при проектирането, създаването и функционирането на консултантския център InvestEU;

2.  предоставя оценка на исканията за консултантски услуги, които не са разгледани от Комисията като попадащи в обхвата на съществуващи консултативни инициативи с оглед подпомагане на решението за разпределение на Комисията;

3.  подкрепя националните насърчителни банки или институции чрез изграждането на капацитет, посочено в член 20, параграф 2, буква е), при поискване от тяхна страна във връзка с разработването на консултативните им възможности за участие в консултативни инициативи;

4.  по искане на Комисията и на потенциален консултативен партньор и при съгласие от страна на групата на ЕИБ сключва договори с консултативни партньори от името на Комисията за предоставяне на консултативни инициативи.

Групата на ЕИБ гарантира, че нейните задачи, посочени в параграф 1, буква г), подточка ii), се извършват напълно независимо от ролята ѝ на консултативен партньор.

2.  Информацията във връзка с банковия сектор, предоставена на групата на ЕИБ от Комисията по силата на параграф 1, буква б), подточки ii), iv), v) и vi), се ограничава до информацията, изискваща се единствено от групата на ЕИБ, за да изпълнява задълженията си по тези подточки. Комисията в тясно сътрудничество с групата на ЕИБ и с потенциалните партньори по изпълнението определя естеството и обхвата на горепосочената информация, като взема предвид изискванията за добро финансово управление на гаранцията на ЕС, законните интереси на партньора по изпълнението по отношение на чувствителната в търговско отношение информация и нуждите на групата на ЕИБ с цел изпълнение на задълженията ѝ по тези букви.

3.  Редът и условията на партньорството се определят в споразумения, включително:

a)  относно предоставянето и изпълнението на частта от гаранцията на ЕС, посочена в член 10, параграф 1б:

i)  гаранционно споразумение между Комисията и групата на ЕИБ или

ii)  отделни гаранционни споразумения между Комисията и ЕИБ и/или дъщерно дружество или друг субект съгласно определението в член 28, параграф 1 от Устава на ЕИБ;

б)  споразумение между Комисията и групата на ЕИБ във връзка с параграф 1, букви б) и в);

в)  споразумение между Комисията и групата на ЕИБ във връзка с консултантския център InvestEU;

г)  споразумения за услуги между групата на ЕИБ и националните насърчителни банки и институции относно изграждането на капацитет и други услуги в съответствие с параграф 1, буква в).

4.  Без да се засягат разпоредбите на член 15, параграф 3 и член 20, параграф 4, разходите, направени от групата на ЕИБ за изпълнението на задачите, посочени в параграф 1, букви б) и в), трябва да отговарят на условията, договорени в споразумението, посочено в параграф 2, буква б), и могат да бъдат покрити от възстановените суми или от приходите, които се дължат на гаранцията на ЕС, за обезпечаването, в съответствие с член 211, параграфи 4 и 5 от Финансовия регламент, или да бъдат включени във финансовия пакет, посочен в член 4, параграф 3, при представяне на обосновка за тези разходи от групата на ЕИБ и в рамките на общ таван от 7 000 000 EUR.

5.  Разходите, направени от групата на ЕИБ за изпълнението на оперативните задачи, посочени в параграф 1, буква г), подточка ii), се покриват изцяло и се заплащат от сумата, посочена в параграф 1, буква г), подточка i), при представяне на обосновка за тези разходи от групата на ЕИБ и в рамките на общ таван от 10 000 000 EUR.

Член 9б

Конфликт на интереси

В рамките на партньорството групата на ЕИБ взема всички необходими стъпки и предпазни мерки за избягване на конфликти на интереси с други партньори по изпълнението, включително чрез създаването на специален и независим екип за задачите, посочени в член 9а, параграф 1, буква б), подточки iii), iv), v) и vi), за които се прилагат строги правила за поверителност, които продължават да се прилагат за лицата, напуснали екипа. Групата на ЕИБ или други партньори по изпълнението информират незабавно Комисията за всяка ситуация, която представлява или може да доведе до такъв конфликт. В случай на съмнение Комисията решава дали съществува конфликт на интереси и информира групата на ЕИБ за това. В случай на конфликт на интереси групата на ЕИБ предприема подходящи мерки. Управителният съвет се информира за предприетите мерки и за резултатите от тях.

Групата на ЕИБ взема необходимите предпазни мерки, за да се избегнат ситуации на конфликт на интереси при изпълнението на консултантския център InvestEU, по-специално във връзка с оперативните задачи в ролята му на подпомагане на Комисията, както е посочено в член 9а, параграф 1, буква г), подточка ii). В случай на конфликт на интереси групата на ЕИБ предприема подходящи мерки.

ГЛАВА III

Гаранция на ЕС

Член 10

Гаранция на ЕС

1.  Гаранцията на ЕС се предоставя на партньорите по изпълнението като неотменима, безусловна и при поискване в съответствие с член 219, параграф 1 от Финансовия регламент и се управлява в съответствие с дял X на Финансовия регламент в рамките на непряко управление.

1a.  Възнаграждението на гаранцията на ЕС е свързано с характеристиките и профила на риска на финансовите продукти, като се отчитат надлежно естеството на свързаните с тях операции по финансиране и инвестиране и изпълнението на целите на политиката. В надлежно обосновани случаи, свързани с естеството на целите на политиката, към които е насочен финансовият продукт, който трябва да се изпълни, и с финансовата достъпност за целевите крайни получатели, това може да включва намаляване на разходите или подобряване на условията за финансиране, предоставено на крайния получател чрез модулиране на възнаграждението на гаранцията на ЕС, или, когато е необходимо, чрез покриване на текущите административни разходи, поети от партньора по изпълнението, посредством бюджета на ЕС, и по-специално:

a)  в ситуации, при които неблагоприятни условия на финансовите пазари биха попречили на осъществяването на операция в рамките на пазарно ценообразуване, или

б)  когато е необходимо да се катализират операции по финансиране и инвестиране в сектори или в области, в които има значителна пазарна неефективност или неоптимална инвестиционна ситуация, както и да се улесни създаването на инвестиционни платформи,

доколкото намаляването на възнаграждението на гаранцията на ЕС или покритието на оставащите административни разходи, поети от партньорите по изпълнението, не оказват значително въздействие върху обезпечаването на гаранцията InvestEU.

Намаляването на възнаграждението на гаранцията на ЕС е напълно в полза на крайните получатели.

1б.  Условието, определено в член 219, параграф 4 от Финансовия регламент, се прилага за всеки партньор по изпълнението на база портфейл.

1в.  75% от гаранцията на ЕС в рамките на раздела „ЕС“, посочена в член 4, параграф 1, първа алинея, възлизаща на 30 613 125 000 EUR, се предоставя на групата на ЕИБ. Групата на ЕИБ предоставя съвкупна финансова вноска в размер на 7 653 281 250 EUR. Тази помощ се предоставя по начин и във вид, които улесняват изпълнението на фонд InvestEU и постигането на целите, определени в член 12, параграф 2.

1г.  Останалите 25% от гаранцията на ЕС в раздела „ЕС“ се предоставят на други партньори по изпълнението, които също предоставят финансова вноска, която трябва да се определи в гаранционните споразумения.

1д.  Трябва да се положат максимални усилия, за да се гарантира, че в края на инвестиционния период ще бъде обхванат широк спектър от сектори и региони, и че се избягва прекомерна секторна или географска концентрация. Тези усилия включват стимули за по-малките или по-опростени национални ННБИ, които имат сравнително предимство поради своето местно присъствие, знания и инвестиционни умения. Тези усилия се подкрепят от Комисията чрез разработването на съгласуван подход.

2.  Подкрепа от гаранцията на ЕС може да се предоставя за операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, за инвестиционен период, приключващ на 31 декември 2027 г. Договорите между партньора по изпълнението и крайния получател или финансовия посредник или друг субект, посочен в член 13, параграф 1, буква а), се подписват до 31 декември 2028 г.

Член 11

Допустими операции по финансиране и инвестиране

1.  По линия на фонд InvestEU се предоставя подкрепа единствено за операции по финансиране и инвестиране, които

a)  отговарят на условията, определени в член 209, параграф 2, букви а) – д) от Финансовия регламент, по-специално на изискванията относно неефективността на пазара, неоптималните инвестиционни ситуации и допълняемостта, както е определено в член 209, параграф 2, букви а) и б) от Финансовия регламент и в приложение V от настоящия регламент, и когато е целесъобразно, увеличават максимално частните инвестиции в съответствие с член 209, параграф 2, буква г) от Финансовия регламент;

б)  допринасят за изпълнението на целите на политиката на Съюза и попадат в обхвата на областите, които са допустими за операции по финансиране и инвестиране в рамките на подходящия компонент в съответствие с приложение II към настоящия регламент, ▌

бa)  не предоставят финансова подкрепа за изключените дейности, определени в точка Б от приложение V към настоящия регламент; и

в)  са съгласувани с насоките относно инвестициите.

2.  Освен проектите на територията на Съюза, фонд InvestEU може да подпомага следните проекти и дейности посредством операции по финансиране и инвестиране:

a)  ▌проекти между субекти, които се намират или са установени в една или повече държави членки, и обхващат една или повече трети държави, включително присъединяващи се държави, държави кандидатки и потенциални кандидатки, държави, попадащи в обхвата на европейската политика за съседство, Европейското икономическо пространство или Европейската асоциация за свободна търговия, отвъдморска страна или територия, както е посочено в приложение II към ДФЕС, или асоциирана трета държава, независимо от това дали в тези трети държави или отвъдморски страни или територии има партньор;

б)  операции по финансиране и инвестиране в държавите, посочени в член 5, които са допринесли за конкретен финансов продукт.

3.  Фонд InvestEU може да подпомага операции по финансиране и инвестиране, предоставящи финансиране на получатели, които са правни субекти, установени в някоя от следните държави:

a)  държава членка или отвъдморска страна или територия, свързана с нея;

б)  трета държава или територия, асоциирана към програмата InvestEU в съответствие с член 5;

в)  трета държава, посочена в параграф 2, буква а), ако е приложимо;

г)  други държави, когато това е необходимо за финансирането на проект в държава или територия, посочена в букви а) – в).

Член 12

Избор на партньори по изпълнението, различни от групата на ЕИБ

1.  В съответствие с член 154 от Финансовия регламент Комисията избира партньорите по изпълнението, различни от групата на ЕИБ.

Партньорите по изпълнението могат да образуват група. Партньор по изпълнението може да бъде член на една или повече групи.

За раздел „ЕС“ е необходимо допустимите контрагенти да са изразили своя интерес по отношение на частта от гаранцията на ЕС, посочена в член 10, параграф 1в.▌

За раздел „Държави членки“ съответната държава членка може да предложи за партньори по изпълнението един или повече ▌контрагенти от тези, които са изразили своя интерес ▌. Съответната държава членка може също така да предложи групата на ЕИБ като партньор по изпълнението и може да сключи за своя сметка договор с групата на ЕИБ, за да предоставя услугите, изброени в член 9а.

Ако съответната държава членка не предложи партньор по изпълнението, Комисията действа в съответствие с втората алинея от настоящия параграф, като избира от тези партньори по изпълнението, които могат да покрият операции по финансиране и инвестиране в съответните географски райони.

2.  При избора на партньори по изпълнението Комисията гарантира, че портфейлът от финансови продукти по фонд InvestEU отговаря на следните цели:

a)  да увеличава максимално покриването на целите, определени в член 3;

б)  да увеличава максимално ефекта от гаранцията на ЕС посредством собствените ресурси, с които се е ангажирал партньорът по изпълнението;

в)  да увеличава максимално, когато е целесъобразно, частните инвестиции;

ва)  да насърчава новаторски решения в областта на финансите и рисковете с цел преодоляване на случаи на неефективност на пазара и неоптимални инвестиционни ситуации;

г)  да постига географска диверсификация чрез постепенно разпределяне на гаранцията на ЕС и да позволява финансирането на по-малки проекти;

д)  да осигурява достатъчна диверсификация на риска.

3.  При подбора на партньорите по изпълнението Комисията взема предвид също така:

a)  евентуалните разходи и възнаграждения за бюджета на Съюза;

б)  капацитета на партньора по изпълнението за стриктно спазване на изискванията по член 155, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент, свързани с избягването на данъци, данъчните измами, отклонението от данъчно облагане, изпирането на пари, финансирането на тероризма и юрисдикциите, които не оказват съдействие.

4.  Национални насърчителни банки или институции могат да бъдат избирани за партньори по изпълнението, при условие че изпълняват изискванията, предвидени в настоящия член и в член 14, параграф 1, втора алинея.

Член 13

Допустими видове финансиране

1.  Гаранцията на ЕС може да се използва с цел покриване на риска за следните видове финансиране, предоставено от партньорите по изпълнението:

a)  заеми, гаранции, насрещни гаранции, инструменти на капиталовия пазар, всякакви други форми на финансиране или кредитно подобрение, включително подчинен дълг, капиталови или квазикапиталови участия, предоставяни пряко или косвено чрез финансови посредници, фондове, инвестиционни платформи или други средства, които да бъдат насочени към крайните получатели;

б)  финансиране или гаранции от партньор по изпълнението, насочени към друга финансова институция, което ѝ позволява да извършва финансовите дейности, посочени в буква а).

За да бъде обхванато от гаранцията на ЕС, финансирането, посочено в първата алинея, букви а) и б) от настоящия параграф, се предоставя, придобива или емитира в полза на операциите по финансиране или инвестиране, посочени в член 11, параграф 1, когато финансирането от партньора по изпълнението е било предоставено в съответствие със споразумение за финансиране или трансакция, подписани или сключени от партньора по изпълнението след подписването на гаранционното споразумение между Комисията и партньора по изпълнението, чийто срок не е приключил или които не са прекратени.

2.  Операциите по финансиране и инвестиране чрез фондове или други посреднически структури се подкрепят от гаранцията на ЕС в съответствие с разпоредбите, които ще бъдат установени в насоките относно инвестициите, дори ако тази структура влага малка част от своите инвестиции извън територията на Съюза и в държавите, посочени в член 11, параграф 2, или в активи, различни от тези, които са допустими по силата на настоящия регламент.

Член 14

Гаранционни споразумения

1.  Комисията сключва гаранционно споразумение с всеки партньор по изпълнението за предоставянето на гаранцията на ЕС в съответствие с изискванията на настоящия регламент до размер, който се определя от Комисията.

В случай че партньорите по изпълнението сформират група ▌, се сключва едно гаранционно споразумение между Комисията и всеки партньор по изпълнението в рамките на групата или с един партньор по изпълнението от името на групата.

2.  Гаранционните споразумения съдържат по-специално разпоредби относно:

a)  размера и условията за финансовия принос, който се предоставя от партньора по изпълнението;

б)  условията на финансирането или гаранциите, които се предоставят от партньора по изпълнението на друг правен субект, участващ в изпълнението, когато случаят е такъв;

в)  в съответствие с член 16 – подробни правила относно предоставянето на гаранцията на ЕС, включително обхвата на портфейлите на специфични видове инструменти и съответните събития, водещи до евентуални искания за задействане на гаранцията на ЕС;

г)  възнаграждението за поемане на риск, което се разпределя пропорционално на съответния дял на Съюза и на партньора по изпълнението в поемането на риска или е коригирано в надлежно обосновани случаи съгласно член 16, параграф 1;

д)  условията за плащане;

е)  ангажимента на партньора по изпълнението за приемане на решенията на Комисията и на инвестиционния комитет относно използването на гаранцията на ЕС в полза на предложените операции по финансиране или инвестиране, без да се засяга вземането на решение от страна на партньора по изпълнението относно планираната операция без гаранцията на ЕС;

ж)  разпоредбите и процедурите във връзка със събирането на вземанията, което ще бъде поверено на партньора по изпълнението;

з)  финансовото и оперативното отчитане и мониторинга на операциите в рамките на гаранцията на ЕС;

i)  основните показатели за изпълнението, по-специално по отношение на използването на гаранцията на ЕС, изпълнението на целите и критериите, определени в членове 3, 7 и 11, както и мобилизирането на частен капитал;

й)  ако е приложимо, разпоредби и процедури, свързани с операциите за смесено финансиране;

к)  съответни други разпоредби съгласно изискванията на член 155, параграф 2 и дял X от Финансовия регламент;

л)  наличието на подходящи механизми, за да се отговаря на потенциалните опасения на частните инвеститори.

3.  В гаранционното споразумение се предвижда също, че възнаграждението, дължимо на Съюза от операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, се предоставя след приспадане на плащанията, дължими по искания за задействане на гаранцията на ЕС.

4.  Освен това в гаранционното споразумение се предвижда приспадане на всяка сума, дължима на партньора по изпълнението във връзка с гаранцията на ЕС, от общата сума на възнаграждението, приходите и възстановените суми, дължими от партньора по изпълнението на Съюза от операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент. Ако тази сума не е достатъчна да покрие сумата, дължима на партньор по изпълнението в съответствие с член 15, параграф 3, неизплатената сума се взима от обезпечението на гаранцията на ЕС.

5.  Когато гаранционното споразумение се сключва в рамките на раздел „Държави членки“, в него може да се предвиди участието на представители от съответната държава членка или региони в мониторинга на изпълнението на гаранционното споразумение.

Член 15

Изисквания за използването на гаранцията на ЕС

1.  Предоставянето на гаранцията на ЕС е обвързано с влизането в сила на гаранционното споразумение със съответния партньор по изпълнението.

2.  Операциите по финансиране и инвестиране се покриват от гаранцията на ЕС само ако отговарят на критериите, определени в настоящия регламент и в съответните насоки относно инвестициите, и ако инвестиционният комитет е стигнал до заключението, че те отговарят на изискванията за възползване от подкрепата на гаранцията на ЕС. Партньорите по изпълнението продължават да носят отговорност за осигуряването на съответствието на операциите по финансиране и инвестиране с настоящия регламент и съответните насоки относно инвестициите.

3.  Комисията не дължи на партньора по изпълнението никакви административни разходи или такси, свързани с изпълнението на операциите по финансиране и инвестиране в рамките на гаранцията на ЕС, освен ако естеството на целите на политиката, към които е насочен финансовият продукт, който ще се прилага, и финансовата достъпност за целевите крайни получатели или вида предоставено финансиране не позволява на партньора по изпълнението да оправдае надлежно пред Комисията необходимостта от изключение. Покритието на тези разходи от бюджета на ЕС се ограничава до сума, която е строго необходима за изпълнението на съответните операции по финансиране и инвестиране, и се предоставя само до степента, в която разходите не са покрити от приходите, получени от партньорите по изпълнението във връзка с въпросните операции по финансиране и инвестиране. Договореностите за таксите се определят в гаранционното споразумение и са в съответствие с реда и условията, определени в член 14, параграф 4 и в член 209, параграф 2, буква ж) от Финансовия регламент.

4.  Освен това партньорът по изпълнението може да използва гаранцията на ЕС за покриване на съответния дял от евентуалните разходи по събирането, освен ако не са приспаднати от постъпленията от събирането, в съответствие с член 14, параграф 4.

Член 16

Покритие и условия на гаранцията на ЕС

1.  Възнаграждението за поемане на риск се разпределя пропорционално между съответния дял на Съюза и на партньора по изпълнението в поемането на риска по портфейл от операции по финансиране и инвестиране, или, когато е уместно, по отделни операции. Възнаграждението на гаранцията на ЕС може да бъде намалено в надлежно обосновани случаи, посочени в член 10, параграф 1, втора алинея.

На свой собствен риск партньорът по изпълнението е изложен по подходящ начин на операциите по финансиране и инвестиране, подкрепяни от гаранцията на ЕС, освен ако по изключение естеството на целите на политиката, към които е насочен финансовият продукт, който ще се прилага, не позволява на партньора по изпълнението да допринесе в разумни граници със своя собствен капацитет за поемане на риск.

2.  Гаранцията на ЕС покрива:

a)  по отношение на дълговите продукти, посочени в член 13, параграф 1, буква а):

i)  главницата и всички лихви и суми, които са дължими на партньора по изпълнението, но не са получени от него в съответствие с условията на операциите по финансиране до настъпването на случая на неизпълнение; по отношение на подчинения дълг, отлагането, намаляването или изискваното излизане се разглеждат като случаи на неизпълнение;

ii)  загубите от преструктуриране;

iii)  загубите, произтичащи от колебанията на валутите, различни от евро, на пазарите, на които възможностите за дългосрочно хеджиране са ограничени;

б)  по отношение на капиталовите или квазикапиталовите инвестиции, посочени в член 13, параграф 1, буква а) – инвестираните суми и свързаните с тях разходи за финансиране и загубите, произтичащи от колебанията на валутите, различни от евро;

в)  по отношение на финансирането или гаранциите от партньор по изпълнението на друг правен субект, посочен в член 13, параграф 1, буква б) – използваните суми и свързаните с тях разходи за финансиране.

3.  Когато Съюзът извърши плащане на партньора по изпълнението след постъпило искане за задействане на гаранцията на ЕС, той встъпва в съответните права на партньора по изпълнението, доколкото те продължават да съществуват, във връзка с която и да е от неговите операции по финансиране или инвестиране, обхванати от гаранцията на ЕС.

Партньорът по изпълнението действа от името на Съюза за събирането на вземанията за суброгираните суми и възстановява средствата на Съюза от събраните суми.

ГЛАВА IV

УПРАВЛЕНИЕ

Член 17

Консултативен съвет

1.  Комисията и управителният съвет се консултират с консултативен съвет ▌.

1a.  Консултативният съвет се стреми да осигури балансирано представителство на половете и се състои от:

a)  по един представител на всеки партньор по изпълнението;

б)  по един представител от всяка държава членка;

в)  един експерт, назначен от Европейския икономически и социален комитет,

г)  един експерт, назначен от Комитета на регионите.

4.  Заседанията на консултативния съвет ▌се председателстват ▌от представител на Комисията ▌. Представителят, номиниран от групата на ЕИБ, е заместник-председател.

Консултативният съвет заседава редовно и най-малко два пъти годишно по искане на председателя. ▌

5.  Консултативният съвет

a)  ▌предоставя съвети на Комисията и на управителния съвет относно разработването на финансовите продукти, които ще се прилагат съгласно настоящия регламент;

(б)  предоставя съвети на Комисията и на управителния съвет относно развитието на пазара, случаите на неефективност на пазара и неоптималните инвестиционни ситуации и пазарни условия;

в)  обменя становища ▌относно развитието на пазара и споделя най-добри практики.

5a.  Организират се също така срещи на представители на държавите членки в отделен състав поне два пъти годишно под председателството на Комисията.

5б.  Консултативният съвет и отделният състав на представителите на държавите членки могат да отправят препоръки относно изпълнението и функционирането на програмата InvestEU, които се разглеждат от управителния съвет.

5в.  Подробните протоколи от заседанията на консултативния съвет се публикуват във възможно най-кратък срок след одобряването им от консултативния съвет.

Комисията определя оперативните правила и процедури и ръководи секретариата на консултативния съвет. Всички съответни документи и информация се предоставят на консултативния съвет, за да може той да изпълнява своите задачи.

5г.  Националните насърчителни банки и институции, представени в консултативния съвет, избират изпомежду си представители на други партньори по изпълнението, различни от групата на ЕИБ, в управителния съвет, посочен в член 17а, параграф 1. Националните насърчителни банки и институции се стремят към балансирано представителство в управителния съвет от гледна точка на своя размер и географското си местоположение. Избраните представители представляват договорената обща позиция на всички партньори по изпълнението, различни от групата на ЕИБ.

Член 17а

Управителен съвет

1.  Създава се управителен съвет на програмата InvestEU. Той се състои от четирима представители на Комисията, трима представители на групата на ЕИБ, двама представители на други партньори по изпълнението, различни от групата на ЕИБ, и един експерт, назначен от Европейския парламент като член без право на глас. Този експерт не търси, нито приема инструкции от институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, както и от което и да е правителство на държава членка или от друг публичен или частен орган, и действа в условията на пълна независимост. Експертът изпълнява своите задължения безпристрастно в полза на фонд InvestEU.

Членовете се назначават за срок от четири години, с възможност за еднократно подновяване, с изключение на представителите на други партньори по изпълнението, различни от групата на ЕИБ, които ще бъдат назначавани за срок от две години.

2.  Управителният съвет избира председател измежду представителите на Комисията за срок от четири години с възможност за еднократно подновяване. Председателят докладва два пъти годишно на представителите на държавите членки в консултативния съвет относно изпълнението и функционирането на програмата InvestEU.

Подробните протоколи от заседанията на управителния съвет се публикуват веднага след като бъдат одобрени от управителния съвет.

3.  Управителният съвет:

a)  определя стратегическите и оперативните насоки за партньорите по изпълнението, включително насоки относно проектирането на финансови продукти и относно други оперативни политики и процедури, необходими за функционирането на фонд InvestEU;

б)  приема методологичната рамка относно рисковете, разработена от Комисията в сътрудничество с групата на ЕИБ и другите партньори по изпълнението;

в)  следи изпълнението на програмата InvestEU;

г)  участва в консултации, отразявайки становищата на всички свои членове, относно списъка с подбрани кандидати за инвестиционния комитет, преди той да бъде избран в съответствие с член 19, параграф 2;

д)  приема правилника за дейността на секретариата на инвестиционния комитет, посочен в член 19, параграф 2;

е)  приема приложимите правила за операциите с инвестиционни платформи.

4.  Управителният съвет възприема подход на консенсус в своите разисквания, като съответно отчита в максимална степен позициите на всички членове. Ако членовете не могат да сближат своите позиции, управителният съвет взема своите решения с квалифицирано мнозинство от членовете си, които имат право глас, което се състои от най-малко седем гласа.

Член 17б

Набор от показатели

1.  Изготвя се набор от показатели, за да се гарантира, че инвестиционният комитет извършва независима, прозрачна и хармонизирана оценка на исканията от партньори по изпълнението за използване на гаранцията на ЕС за предложена операция по финансиране или инвестиране.

2.  Партньорите по изпълнението попълват таблицата с набора от показатели за своите предложения за операции по финансиране и инвестиране.

3.  Наборът от показатели включва по-специално следните елементи:

a)  описание на операциите по финансиране и инвестиране;

б)  принос за осъществяване на целите на политиката на ЕС;

в)  допълняемост, описание на случаи на неефективност на пазара или на неоптималната инвестиционна ситуация и финансов и технически принос на партньора по изпълнението;

г)  въздействие на инвестициите;

д)  финансов профил на операциите по финансиране и инвестиране;

е)  допълнителни показатели.

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26 с цел допълване на настоящия регламент чрез изготвяне на допълнителни елементи, които да бъдат включени в набора от показатели, включително подробни правила относно набора от показатели, който трябва да се използва от партньорите по изпълнението.

Член 18

Проверка на съответствието

3.  Комисията потвърждава дали операциите по финансиране и инвестиране, предложени от партньорите по изпълнението, различни от ЕИБ, са в съответствие с правото и политиките на Съюза.

3a.  В случая на операции на ЕИБ по финансиране и инвестиране, попадащи в обхвата на настоящия регламент, тези операции не се покриват от гаранцията на ЕС, ако Комисията е изразила отрицателно становище в рамките на процедурата, предвидена в член 19 от протокол № 5.

Член 19

Инвестиционен комитет

1.  Създава се напълно независим инвестиционен комитет за фонд InvestEU. Този инвестиционен комитет:

a)  разглежда предложенията за операции по финансиране и инвестиране, които са представени от партньори по изпълнението за покриване в рамките на гаранцията на ЕС и които са били подложени от Комисията на проверката за съответствие с правото и политиките на Съюза, посочена в член 18, параграф 3, или за които е било изразено положително становище в рамките на процедурата, предвидена в член 19 от протокол № 5;

б)  проверява съответствието им с настоящия регламент и съответните насоки относно инвестициите;

бa)  обръща специално внимание на изискването за допълняемост, посочено в член 209, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент и в приложение V към настоящия регламент, и на изискването за привличане на частни инвестиции, посочено в член 209, параграф 2, буква г) от Финансовия регламент, и

в)  проверява дали операциите по финансиране и инвестиране, които биха се ползвали от подкрепата на гаранцията на ЕС, отговарят на всички съответни изисквания.

2.  Инвестиционният комитет заседава в четири различни състава, съответстващи на компонентите на политиката, посочени в член 7, параграф 1.

Всеки състав на инвестиционния комитет се състои от шестима външни експерти, получаващи възнаграждение. Експертите се избират в съответствие с член 237 от Финансовия регламент и се назначават от Комисията по препоръка на управителния съвет за срок от максимално четири години с възможност за еднократно подновяване. Те получават възнаграждение от Съюза. По препоръка на управителния съвет Комисията може да реши да поднови мандата на действащ член на инвестиционния комитет, без да следва процедурата, предвидена в настоящия параграф.

Експертите притежават стабилен подходящ пазарен опит в областта на структурирането и финансирането на проекти или финансирането на МСП или други предприятия.

Съставът на инвестиционния комитет гарантира, че комитетът познава подробно секторите, обхванати от компонентите на политиката, посочени в член 7, параграф 1, както и географските пазари в Съюза, и че като цяло представителството на половете в него е балансирано.

Четирима членове са постоянни членове и в четирите състава на инвестиционния комитет. Освен това всеки от четирите състава разполага с по двама експерти, които имат опит в областта на инвестициите в сектори, обхванати от съответния компонент на политиката. Поне един от постоянните членове има опит в областта на устойчивите инвестиции. Управителният съвет назначава членовете на инвестиционния комитет в съответния състав или състави. Инвестиционният комитет избира председател от своите постоянни членове.

3.  Когато участват в дейностите на инвестиционния комитет, неговите членове изпълняват задълженията си безпристрастно и единствено в полза на фонд InvestEU. Те не търсят, нито приемат инструкции от партньорите по изпълнението, институциите на Съюза, държавите членки или друг публичен или частен орган.

Автобиографиите и декларациите за интереси на всеки член на инвестиционния комитет се оповестяват публично и се актуализират постоянно. Всеки член на инвестиционния комитет съобщава незабавно на Комисията и управителния съвет цялата информация, която е необходима с оглед на постоянната проверка за липсата на конфликт на интереси.

Управителният съвет може да препоръча на Комисията ▌ да освободи даден член от неговите функции, ако той не отговаря на изискванията, определени в настоящия параграф, или поради други надлежно обосновани причини.

4.  Когато предприема действия в съответствие с настоящия член, инвестиционният комитет се подпомага от секретариат. Секретариатът е независим и отговаря пред председателя на инвестиционния комитет. Административното седалище на секретариата е в Комисията. Процедурният правилник на секретариата гарантира поверителността на обмена на информация и документи между партньорите по изпълнението и съответните управителни органи. Групата на ЕИБ може да представя своите предложения за операции по финансиране и инвестиране директно на инвестиционния комитет, като уведомява секретариата за тях.

Документацията, предоставена от партньорите по изпълнението, включва стандартизиран формуляр за внасяне на искане, набора от показатели, посочен в член 17б, и всякакви други документи, които инвестиционният комитет счита за релевантни, по-специално описание на естеството на пазарната неефективност или неоптималната инвестиционна ситуация и как операцията по финансиране или инвестиране ще спомогне за тяхното преодоляване, както и надеждна оценка, доказваща допълняемостта на операцията по финансиране или инвестиране. Секретариатът проверява дали документацията, предоставена от партньорите по изпълнението, различни от групата на ЕИБ, е пълна. Инвестиционният комитет може да поиска разяснения във връзка с дадено предложение за операция по финансиране или инвестиране от съответния партньор по изпълнението, включително чрез лично присъствие по време на обсъждането на горепосочената операция. Оценките на проектите, извършени от партньор по изпълнението, не обвързват инвестиционния комитет за целите на операции по финансиране или инвестиране, които се ползват от покритие от гаранцията на ЕС.

Инвестиционният комитет използва за своята оценка и за проверката на предложенията набора от показатели, посочен в член 17б.

5.  Заключенията на инвестиционния комитет се приемат с обикновено мнозинство от всички членове, при условие че това обикновено мнозинство включва поне един от двамата експерти, които не са постоянни членове, за всеки компонент на политиката, в рамките на който е представено предложението. В случай на равен брой гласове председателят на инвестиционния комитет има решаващ глас.

Заключенията на инвестиционния комитет за одобрение на подкрепата от гаранцията на ЕС за операции по финансиране или инвестиране са достъпни публично и включват обосновката за одобрението и информация за операцията, по-специално описание на операцията и нейните цели и самоличността на организаторите на проекти или финансовите посредници. В заключенията се посочва също така общата оценка, направена въз основа на набора от показатели.

Наборът от показатели се оповестява публично след подписването на операции по финансиране или инвестиране или на подпроект, ако е приложимо.

Публично достъпната информация, посочена във втора и трета алинея, не съдържа чувствителна търговска информация, нито лични данни, които не се оповестяват съгласно правилата на Съюза за защита на данните. Частите от заключенията на инвестиционния комитет, които представляват чувствителна търговска информация, при искане се представят от Комисията на Европейския парламент и на Съвета и подлежат на строги изисквания за поверителност.

Два пъти годишно инвестиционният комитет представя на Европейския парламент и на Съвета списък с всички заключения, както и публикуваните набори от показатели, свързани с тях. Представената информация включва решенията за отказ на използването на гаранцията на ЕС и тя подлежи на строги изисквания за поверителност.

Заключенията на инвестиционния комитет се предоставят своевременно на разположение на съответния партньор по изпълнението.

Цялата информация, свързана с предложенията за операции по финансиране и инвестиране, предоставена на инвестиционния комитет, както и неговите заключения по тези предложения се записват в централен регистър от секретариата на инвестиционния комитет.

6.  Ако инвестиционният комитет бъде приканен да одобри използването на гаранцията на ЕС за операция по финансиране или инвестиране, представляваща инструмент, програма или структура, която се състои в основни подпроекти, това одобрение включва тези основни подпроекти, освен ако инвестиционният комитет не реши да си запази правото да ги одобри отделно. Ако одобрението се отнася до подпроекти на стойност под 3 000 000 EUR, инвестиционният комитет не запазва това си право.

6a.  Ако счете за необходимо, инвестиционният комитет може да повдигне пред Комисията всякакви оперативни въпроси, свързани с прилагането или тълкуването на насоките относно инвестициите.

ГЛАВА V

Консултантски център InvestEU

Член 20

Консултантски център InvestEU

1.  Консултантският център InvestEU осигурява консултантска подкрепа за набелязването, подготовката, разработването, структурирането, възлагането на обществени поръчки и изпълнението на инвестиционни проекти или увеличава капацитета на организаторите на проекти и финансовите посредници за изпълнение на операциите по финансиране и инвестиране. Неговата подкрепа може да обхваща всички етапи от жизнения цикъл на даден проект или финансирането на получаващ подкрепа субект, по целесъобразност.

Комисията подписва консултантски споразумения с групата на ЕИБ и с други евентуални консултативни партньори и им възлага да предоставят консултантската подкрепа, посочена в предходната алинея, и услугите, посочени в параграф 2. Комисията също така може да провежда консултативни инициативи, включително чрез сключване на договори с външни доставчици на услуги. Комисията създава централна входна точка за консултантския център InvestEU и разпределя исканията за консултантска подкрепа на подходящата консултативна инициатива. Комисията, групата на ЕИБ и другите консултативни партньори работят в тясно сътрудничество помежду си с оглед на осигуряването на ефикасност, полезни взаимодействия и ефективно географско покритие на подкрепата в рамките на целия Съюз, като надлежно вземат предвид съществуващите структури и дейност.

Консултативните инициативи са на разположение като елемент в рамките на всеки компонент на политиката, посочен в член 7, параграф 1, и обхващат сектори, които попадат в обхвата на този компонент. Освен това се осигуряват консултативни инициативи в рамките на междусекторните компоненти.

2.  Консултантският център InvestEU предоставя по-специално следните услуги:

a)  осигурява централна входна точка, която се управлява и хоства от Комисията, за подпомагане, в рамките на консултантския център InvestEU, на разработването на проекти от органите и организаторите на проекти ▌;

aa)  разпространява сред органите и организаторите на проекти цялата налична допълнителна информация за насоките относно инвестициите, предоставени от Комисията, включително информация за тяхното прилагане или тълкуване;

б)  подпомага организаторите на проекти, когато е целесъобразно, при разработването на техните проекти с цел изпълнение на целите и критериите за допустимост, определени в членове 3, 7 и 11, и улесняване на разработването на средства за групиране на малки проекти, включително чрез инвестиционните платформи, посочени в буква д); тази помощ обаче не предопределя заключенията на инвестиционния комитет относно покритието на подкрепата от гаранцията на ЕС за тези проекти;

в)  подкрепя действия и оползотворява местния опит, за да се улесни използването на подкрепата по линия на фонд InvestEU в целия Съюз, и когато е възможно, допринася активно за целта да се постигне секторна и географска диверсификация на фонд InvestEU чрез подкрепа за партньорите по изпълнението при стартирането и разгръщането на евентуални операции по финансиране и инвестиране;

г)  улеснява създаването на платформи за сътрудничество за партньорски обмен и споделяне на данни, ноу-хау и най-добри практики в подкрепа на планираните проекти и секторното развитие;

д)  предоставя активна консултантска подкрепа за създаването на инвестиционни платформи, включително трансгранични и макрорегионални инвестиционни платформи, както и инвестиционни платформи, групиращи по тема или регион малки и средни по размер проекти в една или повече държави членки;

дa)   подкрепя използването на комбиниране на безвъзмездни средства или финансови инструменти, финансирани от бюджета на Съюза или от други източници, с цел да се засили полезното взаимодействие и взаимното допълване между инструментите на Съюза и да се постигне максимална степен на „ефект на лоста“ и на въздействие на програмата InvestEU;

е)  подкрепя действия за изграждане на капацитет, за да се развият организационният капацитет, уменията и процесите и да се увеличи инвестиционната готовност на организациите, така че организаторите на проекти и органите да планират инвестиционни проекти, да разработват финансови механизми и инвестиционни платформи и да управляват проекти, а финансовите посредници да изпълняват операции по финансиране и инвестиране от полза за субекти, чийто достъп до финансиране е затруднен, включително чрез подкрепа за развитие на капацитета за оценяване на риска или специфични за съответния сектор познания;

еa)  предоставя консултантска подкрепа за стартиращи предприятия, особено когато те искат да получат закрила за своите инвестиции в научни изследвания и иновации посредством придобиване на права върху интелектуална собственост, например чрез патенти.

3.  Консултантският център InvestEU е на разположение на публичните и частните организатори на проекти, включително МСП и стартиращите предприятия, на публичните органи и националните насърчителни банки и на финансовите и други посредници.

4.  Комисията сключва консултантско споразумение с всеки консултативен партньор относно изпълнението на една или повече консултативни инициативи. За услугите, посочени в параграф 2, може да се начисляват такси за покриване на част от разходите за тяхното предоставяне, с изключение на услугите, предоставяни на публични организатори на проекти и на организации с нестопанска цел, като в тези случаи услугите са безплатни, ако това е обосновано. По отношение на МСП таксите за услугите, посочени в параграф 2, не могат да надвишават една трета от разходите за тяхното предоставяне.

5.  За да се постигне посочената в параграф 1 цел и да се улесни предоставянето на консултантска подкрепа, работата на консултантския център InvestEU се основава на експертния опит на Комисията, групата на ЕИБ и други консултативни партньори.

5a.  Всяка консултативна инициатива се създава въз основа на механизъм за поделяне на разходите между Комисията и консултативния партньор, освен ако в надлежно обосновани случаи, когато особеностите на консултативната инициатива налагат това, Комисията приеме да покрие всички разходи по консултативната инициатива, като осигурява съгласувано и справедливо третиране на консултативните партньори.

6.  Консултантският център InvestEU има местно присъствие, когато е необходимо. Той се установява по-специално в държави членки или региони, които срещат затруднения при разработването на проекти по фонд InvestEU. Консултантският център InvestEU подпомага прехвърлянето на знания към регионалното и местното равнище с оглед на създаването на регионален и местен капацитет и експертен опит за подпомагането, посочено в параграф 1, включително подпомагането за изпълнението и приспособяването на малки проекти.

6a.  За да предоставя посочената в параграф 1 консултантска подкрепа и за да улеснява предоставянето на тази консултантска подкрепа на местно равнище, консултантският център InvestEU по възможност си сътрудничи с националните насърчителни банки или институции и се ползва от техния експертен опит. Сключват се споразумения за сътрудничество с национални насърчителни банки или институции в рамките на консултантския център InvestEU, ако това е целесъобразно, с поне една национална насърчителна банка или институция от всяка държава членка.

7.  Партньорите по изпълнението по целесъобразност предлагат на организаторите на проекти, кандидатстващи за финансиране, включително по-специално за малки проекти, да поискат подкрепа от консултантския център InvestEU, за да се подобри, по целесъобразност, подготовката на проектите им и да се даде възможност за преценка на евентуалното групиране на проектите.

Също така, когато е уместно, партньорите по изпълнението и консултативните партньори информират организаторите на проекти за възможността техните проекти да бъдат поместени на портала InvestEU, посочен в член 21.

ГЛАВА VІ

Член 21

Портал InvestEU

1.  Порталът InvestEU се създава от Комисията. Той представлява леснодостъпна и удобна за използване база данни за проекти, в която се предоставя съответна информация за всеки проект.

2.  Порталът InvestEU предоставя канал за организаторите на проекти, по който да осигуряват видимост за проектите, за които търсят финансиране, и по този начин да предоставят информация за тях на инвеститорите. Включването на проекти в портала InvestEU не засяга решенията относно окончателните проекти, избрани да получат подкрепа съгласно настоящия регламент или друг инструмент на Съюза, или да получат публично финансиране.

3.  В портала се поместват само проекти, които са съвместими с правото и политиките на Съюза.

4.  Проектите, които отговарят на условията, определени в параграф 3, се предават от Комисията на съответните партньори по изпълнението и по целесъобразност на консултантския център InvestEU, ако е налице консултативна инициатива.

5.  Партньорите по изпълнението разглеждат проекти, които попадат в техния географски обхват и в обхвата на тяхната дейност.

ГЛАВА VII

Отчетност, мониторинг и докладване, оценка и контрол

Член 21a

Отчетност

1.  По искане на Европейския парламент или на Съвета председателят на управителния съвет докладва пред институцията, отправила искането, за резултатите на фонд InvestEU, включително чрез участието си в изслушване в Европейския парламент.

2.  Председателят на управителния съвет отговаря устно или в писмен вид на въпросите, отправени към фонд InvestEU от Европейския парламент или от Съвета, при всички случаи в срок до пет седмици от датата на получаване на съответния въпрос.

Член 22

Мониторинг и докладване

1.  Показателите за докладване относно напредъка на изпълнението на програмата InvestEU по отношение на общите и специфичните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение III към настоящия регламент.

2.  С цел да се гарантира ефективна оценка на напредъка на програмата InvestEU по отношение на постигането на нейните цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26, за да изменя приложение III към настоящия регламент с цел преразглеждане или допълване на показателите, когато това се счита за необходимо, и на разпоредбите за установяването на рамка за мониторинг и оценка.

3.  Системата за отчитане на изпълнението гарантира, че данните от мониторинга на изпълнението и резултатите се събират ефективно, ефикасно и своевременно, и предоставя възможност за извършване на подходящ мониторинг на рисковете и гаранционния портфейл. За тази цел на партньорите по изпълнението, на консултативните партньори и на другите получатели на средства от Съюза се налагат пропорционални изисквания за докладване по целесъобразност.

4.  Комисията докладва относно изпълнението на програмата InvestEU в съответствие с членове 241 и 250 от Финансовия регламент. В съответствие с член 41, параграф 5 от Финансовия регламент годишният доклад предоставя информация за степента на изпълнение на програмата по отношение на нейните цели и показатели за изпълнението. За тази цел партньорите по изпълнението предоставят ежегодно необходимата информация, включително за функционирането на гаранцията, за да може Комисията да изпълнява задълженията си за докладване.

5.  Освен това на всеки шест месеца всеки партньор по изпълнението представя на Комисията доклад относно операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, в който, по целесъобразност, е направена разбивка за раздел „ЕС“ и за раздел „Държави членки“ ▌. Партньорът по изпълнението също така предоставя информация за раздел „Държава членка“ на държавата членка, чийто раздел той изпълнява. Докладът включва оценка на съответствието с изискванията относно използването на гаранцията на ЕС, както и с основните показатели за изпълнението, посочени в приложение III от настоящия регламент. Докладът също така включва оперативни, статистически, финансови и счетоводни данни и оценка на очакваните парични потоци за всяка операция по финансиране и инвестиране и в съответния раздел и компонент на политиката, както и на равнището на фонд InvestEU. Веднъж годишно докладът от групата на ЕИБ и – ако е целесъобразно – от други партньори по изпълнението също съдържа информация относно пречките пред инвестициите, срещнати при извършването на операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент. Докладите съдържат информацията, която предоставят партньорите по изпълнението в съответствие с член 155, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент.

Член 23

Оценка

1.  Провеждат се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.

2.  [В срок до 30 септември 2024 г.] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета независима междинна оценка на програмата InvestEU, по-специално по отношение на използването на гаранцията на ЕС, функционирането на способите, въведени съгласно член 9а, параграф 1, букви б) и в), разпределението на гаранцията на ЕС, предвидено в член 10, параграфи 1б и 1в, изпълнението на функциите на консултантския център InvestEU и разпределението на бюджета, предвидено в член 9а, параграф 1, буква г), подточка i), както и по отношение на член 7. По-специално оценката показва как включването на партньорите по изпълнението и консултативните партньори е допринесло за постигането на целите на програмата InvestEU, както и на целите на политиката на ЕС, особено по отношение на добавената стойност и географския и секторния баланс на подпомаганите операции по финансиране и инвестиране. Тази оценка съдържа също така оценка на прилагането на проверката на устойчивостта и на приоритета, предоставен на МСП в рамките на компонента за МСП.

3.  В края на изпълнението на програмата InvestEU, но не по-късно от четири години след края на периода, определен в член 1, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета независима окончателна оценка на програмата InvestEU, по-специално по отношение на използването на гаранцията на ЕС.

4.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

5.  Партньорите по изпълнението и консултативните партньори допринасят и предоставят на Комисията информацията, необходима за извършването на оценките, посочени в параграфи 1 и 2.

6.  В съответствие с [член 211, параграф 1] от [Финансовия регламент] на всеки три години Комисията включва в годишния доклад, посочен в [член 250] от [Финансовия регламент], преглед на адекватността на процента на обезпечаване, определен в член 4, параграф 1 от настоящия регламент, спрямо действителния рисков профил на операциите по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията на ЕС. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26, за да може въз основа на този преглед да коригира процента на обезпечаване, определен в член 4, параграф 1 от настоящия регламент, с до 15%.

Член 24

Одити

Одити на използването на финансирането от Съюза, извършвани от лица или субекти, включително различни от тези, на които институции или органи на Съюза са възложили извършването на одити, представляват основата за общото ниво на увереност в съответствие с член 127 от Финансовия регламент.

Член 25

Защита на финансовите интереси на Съюза

Когато трета държава участва в програмата InvestEU по силата на решение в рамките на международно споразумение или по силата на друг правен инструмент, третата държава предоставя правата и достъпа, необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейската сметна палата, за да упражняват в пълна степен съответните си правомощия. По отношение на Европейската служба за борба с измамите тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Член 26

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия. Делегираните актове относно дейностите, които се извършват от групата на ЕИБ и други партньори по изпълнението или в които групата на ЕИБ и други партньори по изпълнението участват, се изготвят след провеждане на консултация с групата на ЕИБ и с потенциалните партньори по изпълнението.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграф 6, член 17б, член 22, параграф 2 и член 23, параграф 6, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [влизането в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на този петгодишен срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 7, параграф 6, член 17б, член 22, параграф 2 и член 23, параграф 6, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията следва да се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 7, параграф 6, член 17б, член 22, параграф 2 и член 23, параграф 6, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ГЛАВА VIII

Прозрачност и видимост

Член 27

Информация, комуникация и публичност

1.  Партньорите по изпълнението и консултативните партньори посочват произхода и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и целенасочена информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

1а.  Партньорите по изпълнението и консултативните партньори информират или задължават финансовите посредници да информират крайните получатели, включително МСП, за съществуването на подкрепа по линия на InvestEU, като осигуряват ясна видимост за тази информация, особено в случая на МСП, в съответното споразумение за предоставяне на подкрепа по InvestEU, като по този начин повишават обществената осведоменост и подобряват видимостта.

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата InvestEU и нейните действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на програмата InvestEU, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 3.

ГЛАВА ІX

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 28

Преходни разпоредби

1.  Приходи, възстановени суми и събрани вземания от финансови инструменти, създадени от програмите, които са посочени в приложение IV към настоящия регламент, могат да се използват за обезпечаване на гаранцията на ЕС по силата на настоящия регламент.

2.  Приходи, възстановени суми и събрани вземания от гаранцията на ЕС, създадена с Регламент (ЕС) 2015/1017, могат да се използват за обезпечаване на гаранцията на ЕС по силата на настоящия регламент, освен ако не се използват за целите, посочени в членове 4, 9 и 12 от Регламент (ЕС) 2015/1017.

Член 29

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ...,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Суми за всяка специфична цел

Примерното разпределение, посочено в член 4, параграф 2, за операциите по финансиране и инвестиране ▌е, както следва:

a)  ▌11 500 000 000 евро за целите, посочени в член 3, параграф 2, буква а);

б)  ▌11 250 000 000 евро за целите, посочени в член 3, параграф 2, буква б);

в)  12 500 000 000 евро за целите, посочени в член 3, параграф 2, буква в);

г)  5 567 500 000 евро за целите, посочени в член 3, параграф 2, буква г).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Сектори, които са допустими за операциите по финансиране и инвестиране

Операциите по финансиране и инвестиране могат да попадат в един или повече от следните сектори:

1.  Развитие на енергийния сектор в съответствие с приоритетите на енергийния съюз, включително сигурността на енергийните доставки, прехода към чиста енергия и ангажименти, поети по линия на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и на Парижкото споразумение, по-специално чрез:

a)  разширяване на производството, доставката или използването на чиста и устойчива енергия от възобновяеми източници и други безопасни и устойчиви енергийни източници и решения с нулеви или ниски емисии;

б)  енергийна ефективност и енергоспестяване (като се обръща специално внимание на намаляването на търсенето на енергия посредством управление на търсенето и ремонтиране и преустройство на сгради);

в)  развитие, усъвършенстване и модернизиране на инфраструктурата за устойчивата енергия предимно, но не само, на ниво пренос и на ниво разпределение и с оглед на технологиите за съхраняване на енергия, електроенергийните междусистемни връзки между държавите членки, интелигентните мрежи;

ва)  разработване на новаторски системи с нулеви или ниски емисии за топлоснабдяване и комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;

г)  производство и доставка на устойчиви синтетични горива от възобновяеми/неутрални по отношение на въглеродните емисии източници на енергия, и други безопасни и устойчиви източници на нулеви и ниски емисии; биогорива, биомаса и алтернативни горива, включително за всички видове транспорт, в съответствие с целите на Директива 2018/2001;

д)  инфраструктура за улавяне на въглерод и за съхранение на въглерод при промишлени процеси, биоенергийни инсталации и производствени мощности във връзка с енергийния преход.

2.  Развитие на устойчиви и безопасни транспортни инфраструктури и решения за мобилност, и оборудване и иновативни технологии в съответствие с приоритетите на Съюза в сектора на транспорта, както и на ангажиментите, поети в рамките на Парижкото споразумение, по-специално чрез:

a)  проекти в подкрепа на развитието на инфраструктурата TEN-T, включително поддръжка и безопасност на инфраструктурата, и нейните градски възли, морски и вътрешни пристанища, летища, мултимодални терминали и свързването им към основните мрежи, както и телематичните приложения, посочени в Регламент (ЕС) № 1315/2013;

aa)  инфраструктурни проекти в рамките на TEN-T, които създават условия за използването на поне два различни вида транспорт, и по-специално мултимодални терминали за товари и възли за превоз на пътници;

б)  проекти за интелигентна и устойчива градска мобилност, включително транспорт по вътрешните водни пътища и иновативни решения за мобилност, (насочени към различните видове градски транспорт с ниски емисии, недискриминиращата достъпност, намаленото замърсяване на въздуха и шум, енергийното потребление, мрежите на интелигентните градове, поддръжката, или повишаването на равнищата на безопасност и намаляването на произшествията, включително за велосипедистите и пешеходците);

в)  подкрепа за подновяването и преоборудването на мобилни активи в транспорта с цел внедряване на решения за мобилност с ниски и нулеви емисии, включително използването на алтернативни горива в превозните средства от всички видове транспорт;

г)  железопътна инфраструктура, други железопътни проекти, инфраструктура по вътрешните водни пътища, масови транзитни проекти и морски пристанища и морски магистрали;

д)  инфраструктура за алтернативни горива за всички видове транспорт, включително електрическа инфраструктура за зареждане;

дa)  Други проекти за интелигентна и устойчива мобилност, чиито цели са свързани със:

i)  безопасността по пътищата

ii)  достъпност

iii)  намаляване на емисиите

iv)  разработването и внедряването на нови транспортни технологии и услуги, например във връзка със свързани и автономни видове транспорт, или интегрирани системи за продажба на билети;

дб)  проекти за поддържане или модернизиране на съществуващата транспортна инфраструктура, включително автомагистралите от TEN-T, когато това е необходимо за повишаването, поддържането или подобряването на пътната безопасност, за разработване на услуги на интелигентните транспортни системи (ИТС) или за гарантиране на целостта и стандартите на инфраструктурата, безопасни места и съоръжения за паркиране, станции за зареждане с електроенергия и зареждане с алтернативни горива;

3.  Околна среда и ресурси, по-специално чрез:

a)  води, включително водоснабдяване с питейна вода и саниране, и ефикасност на мрежите, намаляване на течовете, инфраструктура за събирането и пречистването на отпадъчните води, брегова инфраструктура и друга свързана с водите зелена инфраструктура;

б)  инфраструктура за управление на отпадъците;

в)  проекти и предприятия в областта на екологичното управление на ресурсите и устойчиви технологии;

г)  подобряване и възстановяване на екосистемите и техните услуги, включително чрез укрепване на природата и биологичното разнообразие посредством проекти за зелена и синя инфраструктура;

д)  устойчиво развитие на градовете, на бреговите и на селските райони;

е)  действия за борба срещу изменението на климата, за приспособяване към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, включително намаляване на риска от природни бедствия;

ж)  проекти и предприятия, които прилагат кръгова икономика чрез интегриране на аспекти, свързани с ефективността на ресурсите, в производството и жизнения цикъл на продукта, включително устойчиви доставки на първични и вторични суровини;

з)  декарбонизация и съществено намаляване на емисиите от енергоемки отрасли, включително ▌демонстрационни проекти за иновативни технологии с ниски емисии и тяхното внедряване;

зa)  декарбонизация на веригата за производство и разпределение на енергия чрез постепенно премахване на използването на въглища и нефт;

зб)  проекти за насърчаване на устойчивото културно наследство.

4.  Развитие на инфраструктура за цифрова свързаност, по-специално чрез проекти, които подпомагат внедряването на цифрови мрежи с много висок капацитет, 5G свързаност и подобряване на цифровата свързаност и достъпа, особено в селските райони и периферните региони.

5.  Научни изследвания, развойна дейност и иновации, по-специално чрез:

a)  научни изследвания, включително инфраструктура и оказване на подкрепа на академичните среди, както и иновативни проекти, съдействащи за постигане на целите на „Хоризонт Европа“;

б)  корпоративни проекти, включително обучение и насърчаване на създаването на клъстери и корпоративни мрежи;

в)  демонстрационни проекти и програми, както и внедряване на свързаните с тях инфраструктури, технологии и процеси;

г)  съвместни научноизследователски и иновационни проекти между академичните среди, организации за научни изследвания и иновации и промишлеността; публично-частни партньорства и организации на гражданското общество;

д)  трансфер на знания и технологии;

дa)  научни изследвания в областта на главните базови технологии (ГБТ) и техните промишлени приложения, включително нови и авангардни материали;

е)  нови ефективни и достъпни здравни продукти, включително фармацевтични продукти, медицински изделия, диагностика и лекарствени продукти за модерна терапия, нови антимикробни средства и иновативен процес на разработване, които избягват използването на изпитвания върху животни.

6.  Развитие, ▌внедряване и разширяване на цифрови технологии и услуги, особено тези, които допринасят за целите на програмата „Цифрова Европа“, по-специално чрез:

a)  изкуствен интелект;

aa)  квантова технология;

б)  инфраструктури за кибернетична сигурност и защита на мрежите;

в)  интернет на нещата;

г)  технология на блоковата верига и други технологии на споделената счетоводна книга;

д)  модерни цифрови умения;

дa)  роботика и автоматизация;

дб)  фотоника;

е)  други модерни цифрови технологии и услуги, съдействащи за цифровизирането на промишлеността на Съюза и за интегрирането на цифровите технологии, услуги и умения в транспортния сектор на Съюза.

7.  Финансова подкрепа за образувания, които имат до 499 служители, със специална насоченост към МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, по-специално чрез:

a)  предоставяне на оборотен капитал и инвестиции;

б)  предоставяне на финансиране на риска от самото създаване до разрастването с цел заемане на водещи в технологично отношение позиции в иновативните и устойчиви сектори, включително засилване на капацитета им за цифровизация и иновации, както и гарантиране на тяхната конкурентоспособност в световен мащаб;

бa)  предоставяне на финансиране за закупуването на предприятие от служителите или за участието им в стопанска дейност.

8.  Културен и творчески сектор, културно наследство, медии, аудиовизуален сектор, ▌журналистика и преса, по-специално чрез, но не само, разработването на нови технологии, използването на цифрови технологии и технологично управление на правата върху интелектуалната собственост.

9.  Туризъм.

9a.  Рехабилитация на промишлени площадки (включително замърсени терени) и възстановяване за устойчиво използване.

10.  Устойчиво селско стопанство, горско стопанство, рибарство, аквакултури и други елементи на устойчивата биоикономика в по-широк смисъл.

11.  Социални инвестиции, включително тези в подкрепа на изпълнението на европейския стълб на социалните права, по-специално чрез:

a)  микрофинансиране, етично финансиране за социални предприятия и социалната икономика;

б)  търсене и предлагане на умения;

в)  образование, обучение и свързани с тях услуги, включително за възрастни;

г)  социална инфраструктура, по-специално:

i)  приобщаващо образование и обучение, включително образование и грижи в ранна детска възраст, и свързаната с тях образователна инфраструктура и заведения, алтернативни грижи за деца, студентски жилища и цифрово оборудване, които са достъпни за всички;

ii)  социални жилища;

iii)  здравни и дългосрочни грижи, включително клиники, болници, първични здравни грижи, услуги по домовете и полагане на грижи в рамките на общностите;

д)  социални иновации, включително социални решения и схеми, целящи насърчаване на социалните въздействия и резултатите в секторите, посочени в тази точка;

е)  културни дейности със социална цел;

еa)  мерки за насърчаване на равенството между половете;

ж)  интеграция на уязвимите хора, включително гражданите на трети държави;

з)  иновативни решения в здравеопазването, включително електронно здравеопазване, здравни услуги и нови модели на грижи;

и)  приобщаване и достъпност за хората с увреждания.

12.  Развитие на отбранителната промишленост, с което да се допринесе за стратегическата автономност на Съюза, по-специално чрез подкрепа за:

a)  веригата за доставките на отбранителната промишленост на Съюза, в частност чрез финансова подкрепа за МСП и дружествата със средна пазарна капитализация;

б)  дружествата, участващи в революционни проекти за иновации в отбраната и тясно свързани с нея технологии с двойна употреба;

в)  веригата за доставките на отбранителната промишленост, когато участва в съвместни проекти за научни изследвания и развойна дейност в този сектор, включително тези, подкрепяни от Европейския фонд за отбрана;

г)  инфраструктура за научни изследвания и обучение в областта на отбраната.

13.  Космически изследвания, по-специално чрез развитие на космическия сектор в съответствие с целите на „Космическата стратегия“:

a)  извличането на максимални ползи за обществото и икономиката на Съюза;

б)  укрепването на конкурентоспособността на космическите системи и технологии, за преодоляване, по-специално на уязвимостта на веригата за доставките;

в)  подкрепа на предприемачеството в космическия сектор, включително развитие надолу по веригата;

г)  укрепване на автономността на Съюза за безопасен и сигурен достъп до Космоса, включително аспектите, свързани с двойната употреба.

13a.  Морета и океани, чрез разработването на проекти и предприятия в областта на синята икономика и нейните финансови принципи, по-специално чрез морско предприемачество и промишленост, възобновяема морска енергия и кръгова икономика.

Приложение ІІІ

Ключови показатели за изпълнението

1.  Обем на финансиране на InvestEU (разбивка по компоненти на политиката)

1.1  Обем на подписани операции

1.2  Мобилизирани инвестиции

1.3  Размер на мобилизирано частно финансиране

1.4  Постигнат ефект на лоста и мултиплициращ ефект

2.  Географски обхват на финансирането на InvestEU (разбивка по компонент на политиката, държава и регион на ниво NUTS 2)

2.1  Брой на държавите, обхванати от операции

2.1а.  Брой на регионите, обхванати от операции

2.1.б.  Обем на операциите по държави членки и региони

3.  Въздействие на финансирането на InvestEU

3.1  Брой на създадените или подпомогнатите работни места

3.2  Инвестиции в подкрепа на целите, свързани с изменението на климата, и когато е приложимо, представени подробно по компонент на политиката

3.3  Инвестиции в подкрепа на цифровизирането

3.3а.  Инвестиции в подкрепа на промишлен преход

4.  Устойчива инфраструктура

4.1  Енергетика: Инсталирана допълнителна мощност за производство на енергия от възобновяеми източници и други безопасни и устойчиви енергийни източници с нулеви и ниски въглеродни емисии (MW)

4.2  Енергетика: Брой домакинства, брой обществени и търговски помещения, преминали в по-горен клас на енергопотребление

4.2a.  Енергетика: Прогнозни икономии на енергия, генерирани от проектите, в kW/час

4.2б.  Енергетика: Годишен обем на намалените/предотвратени емисии на парникови газове, измерен в тонове еквивалент на парникови газове CO2

4.2в.  Енергетика: Обем на инвестициите в развитието, интелигентността и модернизацията на устойчивата енергийна инфраструктура

4.3  Цифрови технологии: Допълнителни домакинства, предприятия или обществени сгради с широколентов достъп до поне 100 Mbps и с възможност за достигане на гигабитова скорост или брой създадени Wi-Fi точки за достъп

4.4  Транспорт: Мобилизирани инвестиции, по-специално в TEN-T

–  Брой трансгранични проекти и проекти по липсващи връзки (включително проекти, свързани с градски възли, регионални трансгранични железопътни връзки, мултимодални платформи, морски пристанища, вътрешноводни пристанища, връзки с летища и железопътно-автомобилни терминали на основната и широкообхватната мрежа на TEN-T)

–  Брой проекти, допринасящи за цифровизацията на транспорта, по-специално посредством внедряването на ERTMS, речни информационни услуги, ИТС, VTMIS/електронни морски услуги и SESAR

–  Брой пунктове за доставка на алтернативни горива, построени или модернизирани

–  Брой проекти, допринасящи за безопасността на транспорта

4.5  Околна среда: Инвестиции, съдействащи за изпълнението на плановете и програмите, които се изискват съгласно достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда, свързани с качеството на въздуха, водата, отпадъците и природата

5.  Научни изследвания, иновации и цифровизиране

5.1  Принос за постигане на целта от 3 % от БВП на ЕС, инвестирани в научни изследвания, развойна дейност и иновации

5.2  Брой на подпомогнатите предприятия, които провеждат проекти за научни изследвания и иновации, по размер

6.  МСП

6.1  Брой на подпомогнати предприятия по размер (микро, малки, средни предприятия и дружества със средна пазарна капитализация)

6.2  Брой на подпомогнати предприятия спрямо етапа (ранен, растеж/пълно разгръщане)

6.2а  . Брой предприятия, получили подкрепа, по държави членки и региони на ниво NUTS 2

6.2б.  Брой подпомогнати предприятия по сектори, по код NACE

6.2в.  Процент на инвестиционния обем, по компонента за МСП, насочен към МСП

7.  Социални инвестиции и умения

7.1  Социална инфраструктура: Капацитет и достъп до подпомогнатата социална инфраструктура по сектори: жилищно настаняване, образование, здравеопазване, др.

7.2  Микрофинансиране и социално корпоративно финансиране: Брой на получателите на микрофинансиране и подпомогнатите социални предприятия

7.5  Умения: Брой на хората, придобили нови умения, или чиито умения са валидирани и сертифицирани: квалификация за формално образование и обучение

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Програмата InvestEU - предишни инструменти

A.  Капиталови инструменти:

—  Eвропейски механизъм за технологии (ETF98): Решение № 98/347/ЕО на Съвета от 19 май 1998 г. относно мерките за финансова помощ за малките и средните предприятия (МСП), които са иновационни и създават работни места — инициативата за растеж и заетост (ОВ L 155, 29.5.1998 г., стр. 43).

—  TTP: Решение на Комисията за приемане на решение за допълнително финансиране относно финансирането действия на дейността „Вътрешен пазар за стоки и отраслови политики“ на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ за 2007 г. и приемане на рамково решение относно финансирането на подготвителното действие „Европейският съюз поема ролята си в глобализирания свят“ и четири пилотни проекта „Еразмус за млади предприемачи“, „Мерки за насърчаване на сътрудничеството и партньорствата между микропредприятия и МСП“, „Трансфер на технологии“ на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ за 2007 г. (C(2007)531).

—  Eвропейски механизъм за технологии (ETF01): Решение № 2000/819/ЕО на Съвета от 20 декември 2000 г. относно многогодишна програма за предприятия и предприемачество, и по-специално за малките и средните предприятия (МСП) (2001—2005 г.) (OВ L 333, 29.12.2000 г., стр. 84).

—  Механизъм за висок растеж и иновации на МСП - GIF: Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) (ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15).

—  Механизъм за свързване на Европа (МСЕ): Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (OВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129), изменен с Регламент (ЕС) № 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции (OВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1).

—  COSME (EFG): Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 33).

—  Капиталов механизъм по InnovFin:

–  Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 104);

–  Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 текст от значение за ЕИП (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 81);

–  Решение 2013/743/ЕС на Съвета от 3 декември 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на решения 2006/971/ЕО, 2006/972/ЕО, 2006/973/ЕО, 2006/974/ЕО и 2006/975/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 965).

—  Компонент на EaSi в областта на инвестициите за изграждане на капацитет: Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ ( ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 238).

Б.  Гаранционни инструменти:

—  Механизъм за гарантиране по отношение на МСП — SMEG 1998: Решение № 98/347/ЕО на Съвета от 19 май 1998 г. относно мерките за финансова помощ за малките и средните предприятия (МСП), които са иновационни и създават работни места — инициативата за растеж и заетост (ОВ L 155, 29.5.1998 г., стр. 43).

—  Механизъм за гарантиране по отношение на МСП — SMEG 1998: Решение № 2000/819/ЕО на Съвета от 20 декември 2000 г. относно многогодишна програма за предприятия и предприемачество, и по-специално за малките и средните предприятия (МСП) (2001—2005 г.) (OВ L 333, 29.12.2000 г., стр. 84).

—  Механизъм за гарантиране по отношение на МСП — SMEG 2007: Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) (ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15).

—  Европейски гаранционен механизъм за микрофинансиране – (EPMF-G): Решение № 283/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 март 2010 г. за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ (ОВ L 87, 7.4.2010 г., стр. 1).

—  Инструмент за поделяне на риска RSI:

–  Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.) изявления на Комисията (ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1).

–  Решение № 2006/971/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специфичната програма „Сътрудничество“ в изпълнение на Седмата рамкова програма на Европейската общност за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 86);

–  Решение 2006/974/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специалната програма: „Капацитети“ за изпълнение на Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 299).

—  Гаранция за EaSI: Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ ( ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 238).

—  Механизмът за гарантиране на заеми по COSME (COSME LGF): Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 33).

—  Дългов механизъм по InnovFin:

–  Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 текст от значение за ЕИП (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 81);

–  Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 104);

–  Решение 2013/743/ЕС на Съвета от 3 декември 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на решения 2006/971/ЕО, 2006/972/ЕО, 2006/973/ЕО, 2006/974/ЕО и 2006/975/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 965).

—  Механизъм за гарантиране на заеми за секторите на културата и творчеството (CCS GF): Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.) и за отмяна на Решения № 1718/2006/EО, № 1855/2006/EО и № 1041/2009/EО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 221).

—  Механизъм за гарантиране на студентски заеми (SLGF): Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на „Еразъм+“: програмата на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/EО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).

—  Инструмент за частно финансиране за енергийна ефективност (PF4EE): Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185).

В.  Инструменти за поделяне на риска:

—  Механизъм за финансиране с поделяне на риска (МФПР): Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.) изявления на Комисията (ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1).

—  Програма InnovFin:

–  Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 текст от значение за ЕИП (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 81);

–  Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 104).

—  Дългов инструмент на Механизма за свързване на Европа (ДИ на МСЕ): Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129).

—  Инструмент за финансиране на природен капитал (NCFF): Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185).

Г.  Специални инвестиционни механизми (DIV):

—  Европейски механизъм за микрофинансиране - Fonds commun de placements – fonds d'investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): Решение № 283/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 март 2010 г. за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ (ОВ L 87, 7.4.2010 г., стр. 1).

—  фонд „Marguerite“:

–  Регламент (ЕО) № 680/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи (ОВ L 162, 22.6.2007 г., стр. 1).

–  Решение на Комисията от 25.2.2010 г. относно участието на Европейския съюз в Европейския фонд за енергетика, изменение на климата и инфраструктура 2020 г.(фонд „Marguerite“) (С(2010)941).

—  Европейски фонд за енергийна ефективност (EEEF): Регламент (ЕС) № 1233/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката (ОВ L 346, 30.12.2010 г., стр. 5).

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Неефективност на пазара, неоптимални инвестиционни ситуации, допълняемост и изключени дейности

A.  Неефективност на пазара, неоптимални инвестиционни ситуации и допълняемост

В съответствие с член 209 от Финансовия регламент гаранцията на ЕС е насочена към преодоляване на неефективност на пазара или на неоптимални инвестиционни ситуации (член 209, параграф 2, буква а)) и постига допълняемост чрез предотвратяване на замяната на евентуална подкрепа и инвестиции от други публични или частни източници (член 209, параграф 2, буква б).

С цел спазване на член 209, параграф 2, букви а) и б) от Финансовия регламент операциите по финансиране и инвестиране, ползващи се от гаранцията на ЕС, отговарят на следните изисквания, посочени в точки 1 и 2 по-долу:

1.  Неефективност на пазара и неоптимални инвестиционни ситуации

За да се преодолеят неефективността на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, както е посочено в член 209, параграф 2, буква а) от Финансовия регламент, инвестициите, към които са насочени операциите по финансиране и инвестиране, включват една от следните характеристики:

a)  характер на обществено благо (като образование и умения, здравеопазване и достъпност, сигурност и отбрана, както и инфраструктура, достъпна безплатно или на незначителна цена), от която операторът или дружеството не може да извлече достатъчни финансови ползи.

б)  Външни фактори, които операторът или дружеството като цяло не успява да интернализира, като например инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, енергийна ефективност, опазване на климата или опазване на околната среда.

в)  Информационни асиметрии, по-специално в случай на МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, включително по-високи нива на риска, свързани с дружества на ранния етап, дружества с главно нематериални активи или недостатъчно обезпечение, или дружества, които се съсредоточават върху дейности, свързани с по-висок риск.

г)  Трансгранични инфраструктурни проекти и свързаните с тях услуги или фондове, инвестиращи на трансгранична основа, за преодоляване на разпокъсаността и подобряване на координацията в рамките на вътрешния пазар на ЕС.

д)  Излагане на по-високи нива на риск в определени сектори, държави или региони отвъд равнищата, които частните финансови участници могат или желаят да приемат. Това включва хипотезата, при която инвестицията не би била осъществена или не би била осъществена в същата степен поради своята новост или поради рискове, свързани с иновации или недоказани технологии.

е)  Нова и/или сложна неефективност на пазара или неоптимална инвестиционна ситуация в съответствие с член 8, параграф 1, буква а), подточка iii) от настоящия регламент.

2.  Допълняемост

Операциите по финансиране и инвестиране изпълняват и двата аспекта на допълняемостта, посочени в член 209, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент. Това означава, че операциите не биха били осъществени или не биха били осъществени в същата степен от други публични или частни източници без подкрепата на фонда InvestEU. За целите на настоящия регламент под „операции по финансиране и инвестиции“ се разбира операциите по финансиране и инвестиране, които отговарят на следните два критерия:

(1)  за да се разглежда като допълнителен към частните източници, посочени в член 209, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент, фондът InvestEU подпомага операциите по финансиране и инвестиране на партньорите по изпълнението, насочени към инвестиции, които поради своите характеристики (характер на обществено благо, външни фактори, информационни асиметрии, съображения за социално-икономическо сближаване или други) не са в състояние да генерират достатъчно финансови печалби на пазарно равнище или се считат за твърде рискови (в сравнение с нивата на риск, които съответните частни субекти са готови да поемат). Следователно подобни операции по финансиране и инвестиране не могат да получат достъп до пазарно финансиране при разумни условия по отношение на ценообразуването, изискванията за обезпечение, вида финансиране, срока на предоставяното финансиране или други условия и без публична подкрепа изобщо не биха били предприети или не биха били предприети в същата степен.

(2)  За да се разглежда като допълнителен към съществуващата подкрепа от други публични източници, посочени в член 209, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент, фондът InvestEU подпомага само операции по финансиране и инвестиране, за които се прилагат следните условия:

a)  операциите по финансиране или инвестиране не биха били осъществени или не биха били осъществени в същата степен от партньора по изпълнението без подкрепата от фонда InvestEU; както и

б)  операциите по финансиране или инвестиране не биха били осъществени или не биха били осъществени в същата степен по линия на други съществуващи публични инструменти, като например финансови инструменти за споделено управление, действащи на регионално и национално равнище. Въпреки това е възможно допълващо използване на InvestEU и други публични ресурси, по-специално когато може да бъде постигната добавена стойност от ЕС и когато използването на публични средства за постигане на целите на политиката по ефикасен начин може да бъде оптимизирано.

С цел да докажат, че операциите по финансиране и инвестиране, които се ползват с гаранция на ЕС, са в допълнение към съществуващия пазар и друга публична подкрепа, партньорите по изпълнението предоставят информация, съдържаща най-малко една от следните характеристики:

a)  подкрепа, предоставена чрез подчинени позиции по отношение на други публични или частни кредитори или в рамките на структурата на финансиране.

б)  Подкрепа, предоставена чрез капитал и квазикапитал или чрез дългосрочни заеми, ценообразуване, изисквания за обезпечение или други условия, които не са налични в достатъчна степен на пазара или от други публични източници. Подкрепа за операции, които имат по-висок рисков профил от риска, който обикновено се приема от собствените стандартни дейности на партньора по изпълнението, или подкрепа за партньорите по изпълнението при надхвърляне на собствения капацитет за подкрепа на такива операции.

в)  Участие в механизми за споделяне на риска, насочени към области на политиката, които излагат партньора по изпълнението на по-високи нива на риск в сравнение с нивата, приети като цяло от партньора по изпълнението, или в сравнение с това, което частните финансови участници могат или са склонни да приемат.

г)  Подкрепа, която катализира/привлича допълнително частно или публично финансиране и която допълва други частни и търговски източници, по-специално от традиционно непоемащи риск класове инвеститори или институционални инвеститори, в резултат на сигнализиращия ефект на подкрепата, предоставяна по линия на фонд InvestEU.

д)  Подкрепа, предоставена чрез финансови продукти, които не са налични или не са предложени на достатъчно ниво в целевите държави или региони поради липсващи, недоразвити или незавършени пазари.

За операции по финансиране и инвестиране чрез посредник, особено за подкрепа на МСП, допълняемостта се проверява на равнището на посредника, а не на равнището на крайния получател. Допълняемостта се счита за съществуваща, когато фондът InvestEU подпомага финансов посредник при създаването на нов портфейл с по-високо ниво на риск или при увеличаване на обема на дейностите, които вече са високорискови, в сравнение с нивата на риск, които частните и публичните финансови участници в момента могат или желаят да поемат в целевата(ите) държава(и) членка(и) или региони.

Гаранцията на ЕС не се предоставя за подпомагане на операции по рефинансиране (например замяна на съществуващи кредитни споразумения или други форми на финансова подкрепа за проекти, които вече са отчасти или изцяло реализирани), освен при специфични изключителни и добре обосновани обстоятелства, за които е доказано, че операцията с гаранция на ЕС ще даде възможност за нова инвестиция в допустима политическа област на стойност, допълваща обичайния обем на дейност на партньора по изпълнението или на финансов посредник, и най-малко равностойна на стойността на операцията, която отговаря на критериите за допустимост, посочени в настоящия регламент. Горепосочените критерии относно неефективността на пазара, неоптималните инвестиционни ситуации и допълняемостта се прилагат и по отношение на такива операции по рефинансиране.

Б.  Изключени дейности

Фонд InvestEU не подкрепя:

(1)  дейности, които ограничават индивидуалните права и свободи или нарушават правата на човека;

(2)  в областта на отбранителните дейности, използването, разработването или производството на продукти и технологии, които са забранени от приложимото международно право;

(3)  свързани с тютюневите изделия и дейности (производство, дистрибуция, преработка и търговия);

(4)  дейности, изключени съгласно член [X] от Регламента [„Хоризонт Европа“]: научни изследвания в областта на клонирането на хора за репродуктивни цели; дейности, насочени към изменение на генетичното наследство на човека, в резултат на които промените могат да станат унаследими, дейности за създаване на човешки ембриони единствено с цел научни изследвания или за набавяне на стволови клетки, включително посредством трансфер на ядра от соматични клетки;

(5)  хазарт (дейности в областта на производството, създаването, дистрибуцията, преработката, търговията или софтуера);

(6)  търговия със сексуални услуги и свързана с тях инфраструктура, услуги и медии;

(7)  дейности, включващи живи животни за експериментални и научни цели, доколкото спазването на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на гръбначните животни, използвани за експериментални и други научни цели, не може да бъде гарантирано;

(8)  развитие на дейност в областта на недвижимите имоти, т.е. дейност с единствена цел обновяване и повторно наемане или препродажба на съществуващи сгради, както и изграждане на нови проекти; въпреки това, дейностите в сектора на недвижимите имоти, които са свързани със специфичните цели на InvestEU, посочени в член 3, параграф 2 от настоящия регламент, и/или с допустимите области за операции по финансиране и инвестиране съгласно приложение II към настоящия регламент, такива инвестиции в проекти за енергийна ефективност или социални жилища са допустими;

(9)  финансови дейности като закупуване или търговия с финансови инструменти. По-специално се изключват интервенциите, насочени към изкупуване с цел източване на активи или заместващ капитал с цел източване на активи.

(10)  дейности, забранени от приложимото национално законодателство;

(11)  извеждането от експлоатация, експлоатацията, приспособяването или изграждането на атомни електроцентрали;

(12)  инвестиции, свързани с минно дело/добив, преработка, дистрибуция, съхранение или изгаряне на твърди изкопаеми горива и петрол, както и инвестиции, свързани с добива на газ. Това изключение не се прилага за:

i)  проекти, при които няма надеждна алтернативна технология;

ii)  проекти, свързани с предотвратяване и контрол на замърсяването;

iii)  проекти, за които има съоръжения за улавяне, съхранение или използване на въглерод; промишлени или изследователски проекти, които водят до значително намаляване на емисиите на парникови газове в сравнение с приложимия(ите) референтен(ни) показател(и) на схемата за търговия с емисии.

(13)  Инвестиции в съоръжения за обезвреждане на отпадъци в депа за отпадъци. Това изключение не се прилага за инвестиции в:

i)  депа за отпадъци на място, които са спомагателен елемент към даден индустриален или минен инвестиционен проект, и когато е доказано, че депонирането е единственият надежден вариант за третиране на промишлените или минните отпадъци, генерирани от самата дейност;

ii)  съществуващи съоръжения за депониране, с цел да се гарантира използването на сметищен газ и да се насърчи добивът на суровини от депата за отпадъци и преработката на минни отпадъци.

(14)  Инвестиции в инсталации за механично-биологично третиране на отпадъци (МБТ). Това изключение не се прилага за инвестиции за модернизация на съществуващи инсталации за механично-биологично третиране за целите на производството на енергия от отпадъци или за рециклиране на разделно събирани отпадъци, като например компостиране и анаеробно разграждане.

(15)  Инвестиции в инсинератори за обработката на отпадъци. Това изключение не се прилага за инвестиции в:

i)  инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци;

ii)  съществуващи инсталации с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел след изгаряне, при условие че тези инвестиции не водят до увеличаване на капацитета на инсталацията за обработване на отпадъци.

Партньорите по изпълнението продължават да носят отговорност за гарантиране на спазването при подписването и мониторинга на спазването от операциите по финансиране и инвестиране на критериите за изключване по време на изпълнението на проекта, както и за предприемането на подходящи коригиращи действия по целесъобразност.

(1)OВ C […], […] г., стр. […].
(2)OВ C […], […] г., стр. […].
(3) Позиция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. Текстът, подчертан в сиво, не e договорен в рамките на междуинституционалните преговори.
(4)COM(2018)0097 final.
(5)COM(2018)0353.
(6)Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (ОВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 1).
(7)COM(2017)0206.
(8)COM(2017)0250.
(9)Публикуван като Документ за обсъждане на европейската икономика № 074 през януари 2018г.
(10)
(11)Позоваването трябва да се актуализира: OВ C 373, 20.12.2013 г., стp. 1. Споразумението е публикувано на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=EN
(12) Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).
(13) Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
(14) Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(15) Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
(16) Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(17) Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
(18) Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(19) Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
(20)
(21)

Последно осъвременяване: 29 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност