Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0229(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0482/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0482/2018

Díospóireachtaí :

PV 15/01/2019 - 16
CRE 15/01/2019 - 16
PV 17/04/2019 - 26
CRE 17/04/2019 - 26

Vótaí :

PV 16/01/2019 - 21.3
CRE 16/01/2019 - 21.3
Mínithe ar vótaí
PV 18/04/2019 - 10.13
CRE 18/04/2019 - 10.13

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0026
P8_TA(2019)0433

Téacsanna atá glactha
PDF 464kWORD 143k
Déardaoin, 18 Aibreán 2019 - Strasbourg
InvestEU ***I
P8_TA(2019)0433A8-0482/2018
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár InvestEU (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0439),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 173 agus an tríú mír d’Airteagal 175 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra don Pharlaimint (C8‑0257/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 17 Deireadh Fómhair 2018(1),

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an 5 Nollaig 2018(2),

–  ag féachaint don litir óna hUachtarán chuig cathaoirligh na gcoistí an 25 Eanáir 2019, ina dtugtar cuntas ar chur chuige na Parlaiminte maidir le cláir earnála sa Chreat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) iar-2020,

–  ag féachaint don litir ón gComhairle chuig Uachtarán Pharlaimint na hEorpa an 1 Aibreán 2019, lena ndeimhnítear an tuiscint choiteann ar tháinig na comhreachtóirí uirthi le linn na caibidlíochta,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint do chomhphléití an Choiste um Buiséid agus an Choiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta faoi Riail 55 de na Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid agus ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta agus chomh maith leis sin na tuairimí ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh, ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht, ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia agus ón gCoiste um Chultúr agus um Oideachas (A8-0482/2018),

1.  ag glacadh a seasamh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é(3);

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 62, 15.2.2019, lch. 131.
(2) IO C 86, 7.3.2019, lch. 310.
(3) Tá an seasamh seo ag gabháil in ionad na leasuithe a glacadh an 16 Eanáir 2019 (Téacsanna a glacadh, P8_TA(2019)0026).


Seasamh Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 18 Aibreán 2019 d’fhonn go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár InvestEU
P8_TC1-COD(2018)0229

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 173 agus an tríú mír d'Airteagal 175 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(1),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún(2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(3),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)  B'ionann gníomhaíochtaí infheistíochtaí an bhonneagair san Aontas in 2016 agus 1,8 % d'OTI an Aontais Eorpaigh, titim ó 2,2 % in 2009, agus bhí siad thart ar 20 % faoi bhun rátaí infheistíochta roimh an ngéarchéim airgeadais dhomhanda. Dá bhrí sin, cé gur féidir téarnamh ar chóimheasa infheistíochta de réir OTI san Aontas a bhreathnú, fanann sé faoi bhun an mhéid a bhféadfaí a bheith ag súil leis i dtréimhse téarnaimh láidir agus ní leor é chun blianta na tearcinfheistíochta a chúiteamh. Rud atá níos tábhachtaí fós, ní chumhdaíonn leibhéil na hinfheistíochta agus na réamhaisnéisí atá ann faoi láthair, riachtanais infheistíochta struchtúracha an Aontais maidir le fás fadtéarmach a chothú i gcoinne athrú teicneolaíoch agus iomaíochas domhanda, lena n-áirítear an nuálaíocht, scileanna, bonneagar, fiontair bheaga agus mheánmhéide ('FBManna') agus an gá chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin thábhachtacha shochaíocha amhail an inbhuanaitheacht nó aosú an daonra. Dá bharr sin, tá gá le tacaíocht leanúnach chun aghaidh a thabhairt ar chlistí margaidh agus ar chásanna infheistíochta fo-optamacha chun an bhearna infheistíochta in earnálacha spriocdhírithe a laghdú agus cuspóirí an Aontais a ghnóthú.

(2)  Cuireadh i bhfios sna meastóireachtaí gur eascair roinnt forluí as an raon éagsúil d'ionstraimí airgeadais a tugadh isteach faoi thréimhse Chreat Airgeadais Ilbhliantúil 2014-2020. Chruthaigh an raon éagsúil sin castachtaí d'idirghabhálaithe agus d’fhaighteoirí deiridh a raibh orthu déileáil le rialacha incháilitheachta agus tuairiscithe difriúla. Mar gheall ar an easpa rialacha comhoiriúnacha freisin, cuireadh bac ar chumaisc roinnt cistí de chuid an Aontais, cé go mbeadh cumaisc den sórt sin tairbheach chun tacú le tionscadail a bhfuil gá acu le cineálacha difriúla cistiúcháin. Dá bhrí sin, ba cheart ciste aonair, Ciste InvestEU a bhunú, ag tógáil freisin ar an taithí ón gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, a cuireadh ar bun faoin bPlean Infheistíochta don Eoraip, chun go ndéanfar tacaíocht a bheidh ag feidhmiú ar bhonn níos éifeachtúla a bhaint amach d’fhaighteoirí deiridh tríd an tairiscint airgeadais a lánpháirtiú agus a shimpliú faoi scéim ráthaíochta buiséadaí aonair, lena gcuirfear dá bhrí sin, feabhas ar an tionchar a bheidh ag idirghabháil an Aontais agus lena laghdófar an costas a bheidh ar bhuiséad an Aontais.

(3)  Sna blianta deireanacha, ghlac an tAontas straitéisí uailmhianacha chun an Margadh Aonair a chur i gcrích agus chun spreagadh a thabhairt d’fhás inbhuanaithe agus cuimsitheach agus poist, amhail an Straitéis Eoraip 2020, Aontas na Margaí Caipitil, an Straitéis maidir le Margadh Aonair Digiteach, an Clár Oibre Eorpach don Chultúr, an pacáiste maidir le Fuinneamh Glan do Mhuintir na hEorpa ar fad, Plean Gníomhaíochta an Aontais don Gheilleagar Ciorclach, an Straitéis maidir le Soghluaisteacht Íseal-Astaíochtaí, Leibhéal uaillmhéine an Aontais i ndáil le Slándáil agus Cosaint ▌, an Straitéis Spáis don Eoraip agus Colún Eorpach na gCeart Sóisialta. Ba cheart do Chiste InvestEU sineirgíochtaí a shaothrú agus a neartú idir na straitéisí sin a threisíonn a chéile trí thacaíocht don infheistíocht agus rochtain ar mhaoiniú a sholáthar.

(4)  Ar leibhéal an Aontais, is é an Seimeastar Eorpach um chomhordú na mbeartas eacnamaíoch an creat a úsáidtear chun tosaíochtaí náisiúnta athchóiriúcháin a shainaithint agus chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme na dtosaíochtaí sin. I gcomhar leis na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha, i gcás inarb iomchuí, ceapann na Ballstáit a gcuid straitéisí infheistíochta ilbhliantúla náisiúnta féin sa dóigh is go dtacaíonn siad le cur chun feidhme na dtosaíochtaí athchóiriúcháin sin. Ba cheart na straitéisí a chur i láthair in éineacht leis na Cláir Náisiúnta um Athchóiriú bhliantúla chun na tionscadail infheistíochta tosaíochta dá dtabharfar tacaíocht le cistiú náisiúnta nó cistiú ón Aontas, nó leis an dá chineál cistithe sin, a achoimriú agus a chomhordú. Ba cheart leas a bhaint astu freisin chun cistiú ón Aontas a úsáid ar dhóigh chomhleanúnach agus chun a oiread tairbhe is féidir a bhaint as breisluach na tacaíochta airgeadais a bheidh le fáil, go háirithe ó Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa, ón Sásra Eorpach um Chobhsú Infheistíochtaí agus ó Chiste InvestEU i gcás inarb ábhartha.

(5)  Ba cheart do Chiste InvestEU a bheith ina rannchuidiú chun feabhas a chur ar iomaíochas agus ar chóineasú socheacnamaíoch an Aontais, lena n-áirítear i réimse na nuálaíochta ▌, an digitiú, an úsáid éifeachtúil acmhainní i gcomhréir le geilleagar ciorclach, an inbhuanaitheacht agus cuimsitheacht fhás eacnamaíoch an Aontais agus athléimneacht shóisialta agus ▌lánpháirtiú mhargaí caipitil an Aontais, lena n-áirítear réitigh a thugann aghaidh ar a n-ilroinnt agus a dhéanann foinsí maoinithe d’fhiontair san Aontas a éagsúlú. Chun na críche sin, ba cheart do Chiste InvestEU tacú le tionscadail atá inmharthana ó thaobh na teicneolaíochta agus na heacnamaíochta de trí fhoráil a dhéanamh maidir le creat i ndáil le hionstraimí fiachais, roinnte riosca agus cothromais a úsáid faoina gcuirfear taca le ráthaíocht ó buiséad an Aontais agus le ranníocaíochtaí airgeadais ó chomhpháirtithe cur chun feidhme de réir mar is ábhartha. Ba cheart dó bheith dírithe ar an éileamh agus ag an am céanna ba cheart don tacaíocht faoi Chiste InvestEU a bheith dírithe ar thairbhí straitéiseacha, fad-téarmacha a chur ar fáil i bpríomhréimsí bheartais an Aontais nach ndéanfaí cistiú orthu nó nach ndéanfaí cistiú leordhóthanach orthu murach sin, ag rannchuidiú le cuspóirí bheartais an Aontais a chomhlíonadh ar an gcaoi sin. Ba cheart don tacaíocht faoin gCiste raon leathan earnálacha agus réigiún a chumhdach agus comhchruinniú earnála nó geografach iomarcach a sheachaint ag an am céanna.

(5a)  Is earnálacha athléimneacha iad earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta atá i mbun fáis go mear san Aontas agus a ghineann luach eacnamaíoch agus cultúrtha araon ó mhaoin intleachtúil agus ó chruthaitheacht aonair. De bharr chomh doláimhsithe atá a gcuid sócmhainní, áfach, cuirtear srian ar a rochtain ar mhaoiniú príobháideach atá ríthábhachtach chun infheistiú, méadú agus dul san iomaíocht a dhéanamh ar leibhéal idirnáisiúnta. Ba cheart do Chlár InvestEU rochtain ar mhaoiniú do FBManna agus d’eagraíochtaí ó na hearnálacha cultúir agus cruthaitheachta a éascú ar bhonn leanúnach.

(6)  Ba cheart do Chiste InvestEU tacú le hinfheistíochtaí i sócmhainní inláimhsithe agus doláimhsithe, lena n-áirítear an oidhreacht chultúrtha, chun fás inbhuanaithe agus cuimsitheach, infheistíocht agus fostaíocht a chothú, agus a rannchuideoidh ar an gcaoi sin le leas feabhsaithe na saoránach agus dáileadh ioncaim níos cothroime agus le comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach níos mó san Aontas. Ba cheart do thionscadail arna gcistiú ag InvestEU caighdeáin chomhshaoil agus shóisialta an Aontais, lena n-áirítear cearta saothair, a chomhlíonadh. Ba cheart do Chiste InvestEU tacaíocht ón Aontas a sholáthraítear le deontais a chomhlánú nuair a dhéanann sé idirghabháil.

(7)  Rinne an tAontas formhuiniú ar na cuspóirí a leagtar amach i gClár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe agus ina Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe agus i gComhaontú Pháras in 2015 mar aon le Creat Sendai um Laghdú Rioscaí Tubaistí 2015-2030. Chun na cuspóirí comhaontaithe a ghnóthú, lena n-áirítear na cuspóirí sin atá neadaithe i mbeartais chomhshaoil an Aontais, cuirfear dlús suntasach le gníomhú ar son forbairt inbhuanaithe. Dá bhrí sin, ba cheart prionsabail na forbartha inbhuanaithe a fheiceáil go soiléir i ndearadh Chiste InvestEU.

(8)  Ba cheart do Chlár InvestEU rannchuidiú le córas airgeadais inbhuanaithe san Aontas a thógáil ina dtacófar le caipiteal príobháideach a atreorú chuig infheistíochtaí inbhuanaithe i gcomhréir leis na cuspóirí a leagtar amach i bPlean Gníomhaíochta an Choimisiúin maidir le Fás Inbhuanaithe a Mhaoiniú(4).

(9)  Mar léiriú ar a thábhachtaí atá dul i ngleic leis an athrú aeráide i gcomhréir le gealltanais an Aontais i dtaca le Comhaontú Pháras agus le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme, rannchuideoidh Clár InvestEU le príomhshruthú gníomhaíochtaí aeráide agus le sprioc fhoriomlán de 25 % de chaiteachas bhuiséad an Aontais a bhaint amach mar thacaíocht do chuspóirí aeráide thar thréimhse CAI 2021-2027, agus le sprioc bhliantúil de 30 % a luaithe agus is féidir agus faoi 2027 ar a dhéanaí. Le gníomhaíochtaí faoi Chlár InvestEU, meastar go gcaithfear ar a laghad 40 % d'imchlúdach airgeadais foriomlán Chlár InvestEU ar chuspóirí aeráide. Sainaithneofar gníomhaíochtaí ábhartha le linn ullmhú agus chur chun feidhme Chlár InvestEU agus déanfar athmheasúnú ar na gníomhaíochtaí sin i gcomhthéacs na bpróiseas meastóireachtaí agus athbhreithnithe ábhartha.

(10)  Rianófar ranníocaíocht Chiste InvestEU chun an sprioc aeráide a bhaint amach le córas rianaithe aeráide de chuid an Aontais arna fhorbairt ag an gCoimisiún i gcomhar le comhpháirtithe féideartha cur chun feidhme agus úsáid á baint ar bhealach iomchuí as an gcritéar arna bhunú ag [an Rialachán lena mbunaítear creat maidir le hinfheistíocht inbhuanaithe a éascú(5)] chun a chinneadh an mbeidh gníomhaíocht eacnamaíoch inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de. Ba cheart do Chlár InvestEU rannchuidiú le cur chun feidhme gnéithe eile de na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) freisin.

(11)  De réir Thuarascáil Rioscaí Domhanda 2018 arna heisiúint ag an bhFóram Domhanda Eacnamaíoch, is leis an gcomhshaol a bhaineann leath den deich riosca is criticiúla atá ag bagairt ar an ngeilleagar domhanda. Áirítear ar na rioscaí sin truailliú an aeir, na hithreach, an uisce intíre agus na n-aigéan, imeachtaí foircneacha aimsire, caillteanais na bithéagsúlachta agus na clistí maidir le maolú agus oiriúnú a dhéanamh ar an athrú aeráide. Tá na prionsabail chomhshaoil neadaithe go daingean sna Conarthaí agus ina lán de bheartais an Aontais. Dá bhrí sin, ba cheart príomhshruthú cuspóirí comhshaoil a chur chun cinn in oibríochtaí lena mbaineann Ciste InvestEU. Ba cheart cosaint an chomhshaoil agus bearta coiscthe agus bainistithe riosca a bhaineann léi a lánpháirtiú in ullmhú agus i gcur chun feidhme infheistíochtaí. Ba cheart don Aontas Eorpach a chaiteachas a bhaineann le rialú na bithéagsúlachta agus truailliú an aeir a rianú freisin chun na hoibleagáidí tuairiscithe faoin gCoinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch agus faoi Threoir (AE) 2016/2284 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(6) a chomhlíonadh. Dá bhrí sin, ba cheart an infheistíocht a leithdháilfear ar chuspóirí inbhuanaitheachta comhshaoil a rianú ag baint úsáid as modhanna comhchoiteanna atá comhleanúnach leis na modhanna sin arna bhforbairt faoi chláir eile de chuid an Aontais a bhaineann le bainistiú aeráide, bithéagsúlachta agus truaillithe aeir chun gur féidir an tionchar aonair nó an tionchar comhcheangailte a bheidh ag infheistíochtaí ar phríomh-chomhchodanna an chaipitil nádúrtha, lena n-áirítear an t-aer, an t-uisce, an talamh agus an bhithéagsúlacht, a mheasúnú.

(12)  Ba cheart go ndéanfadh an comhpháirtí cur chun feidhme tionscadail infheistíochta a fhaigheann tacaíocht shuntasach ón Aontas, go háirithe i réimse an bhonneagair, a scagadh chun a chinneadh an bhfuil tionchar comhshaoil, aeráide nó sóisialta acu agus má tá, ba cheart iad a bheith faoi réir díonadh ó thaobh na hinbhuanaitheachta de i gcomhréir le treoracha ar cheart don Choimisiún iad a fhorbairt i ndlúthchomhar le comhpháirtithe cur chun feidhme féideartha faoi Chlár InvestEU agus, úsáid á baint ar bhealach iomchuí as na critéir arna mbunú ag [an Rialachán lena mbunaítear creat maidir le hinfheistíocht inbhuanaithe a éascú] chun a chinneadh an bhfuil gníomhaíocht eacnamaíoch inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de agus comhleanúnach leis na treoracha arna bhforbairt le haghaidh cláir eile de chuid an Aontais. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, ba cheart do threoir den sórt sin forálacha leormhaithe a áireamh chun ualach riaracháin míchuí a sheachaint agus ba cheart tionscadail ar lú iad ná méid áirithe mar a shainítear sa treoir a eisiamh ón díonadh ó thaobh na hinbhuanaitheachta de. I gcás go gcinnfeadh an comhpháirtí cur chun feidhme nach bhfuil gá aon díonadh ó thaobh na hinbhuanaitheachta de a dhéanamh, ba cheart dó bonn cirt a thabhairt don Choiste Infheistíochta. Maidir le hoibríochtaí nach bhfuil i gcomhréir le gnóthú na gcuspóirí aeráide, níor cheart go mbeadh na hoibríochtaí sin incháilithe le haghaidh tacaíocht faoin Rialachán seo.

(13)  Mar gheall ar rátaí ísle infheistíochta an bhonneagair san Aontas le linn na géarchéime airgeadais, baineadh an bonn de chumas an Aontais chun borradh a chur faoin bhfás inbhuanaithe, faoin iomaíochas agus faoin gcóineasú. Tá infheistíochtaí measartha mór sa bhonneagar Eorpach, go háirithe maidir le hidirnascacht agus éifeachtúlacht fuinnimh agus maidir le Limistéar Iompair Eorpach Aonair a chruthú, bunriachtanach chun spriocanna inbhuanaitheachta an Aontais a chomhlíonadh, lena n-áirítear gealltanais an Aontais maidir leis na SDGanna, agus spriocanna fuinnimh agus aeráide 2030. Dá réir sin, ba cheart don tacaíocht ó Chiste InvestEU díriú ar infheistíochtaí in iompar, fuinneamh, lena n-áirítear éifeachtúlacht fuinnimh agus foinsí fuinnimh in-athnuaite agus foinsí íseal-astaíochta fuinnimh eile atá sábháilte agus inbhuanaithe, agus infheistíochtaí i mbonneagar comhshaoil, gníomhaíochta aeráide, muirí agus digiteach. Ba cheart do Chlár InvestEU tús áite a thabhairt do réimsí atá gann ar infheistíocht, agus ina bhfuil gá le tuilleadh infheistíochta. Chun an tairbhe is mó is féidir a bhaint as an tionchar a bheidh ag tacaíocht mhaoiniúcháin an Aontais agus as an mbreisluach a bheidh ag an tacaíocht sin, is iomchuí próiseas infheistíochta cuíchóirithe a chur chun cinn chun léargas a thabhairt ar na tionscadail a bheidh ar na bacáin agus sineirgíochtaí a uasmhéadú ar fud chláir ábhartha an Aontais i réimsí amhail an t-iompar, an fuinneamh agus an digiteáil. Agus aird á tabhairt ar bhagairtí sábháilteachta agus slándála, ba cheart go n-áireofaí athléimneacht bonneagair do thionscadail infheistíochta a fhaigheann tacaíocht ón Aontas, lena n-áirítear cothabháil agus sábháilteacht bonneagair, agus prionsabail maidir le saoránaigh a chosaint i spásanna poiblí a chur san áireamh. Ba cheart dó sin a bheith comhlántach le hiarrachtaí cistí eile de chuid an Aontais amhail Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa lena dtugtar tacaíocht do chomhchodanna slándála maidir le hinfheistíochtaí i spásanna poiblí, in iompar, i bhfuinneamh agus i mbonneagar criticiúil eile.

(13a)  Ba cheart do Chlár InvestEU rannchuidiú, i gcás inarb iomchuí, le cuspóirí na [Treorach athbhreithnithe maidir le Fuinneamh Inathnuaite] agus an [Rialacháin Rialachais], chomh maith le héifeachtúlacht fuinnimh i gcinntí infheistíochta a chur chun cinn.

(13b)   Is deis í fíor-ilmhódúlacht chun líonra iompair atá éifeachtúil agus neamhdhíobhálach don chomhshaol a chruthú a bhaineann feidhm as acmhainneacht uasta gach modh iompair agus a chruthaíonn sineirgíochtaí eatarthu. D’fhéadfadh Clár InvestEU tacú le hinfheistíocht i moil iompair ilmhódúla , a bhfuil baol suntasach ag baint leo d’infheisteoirí príobháideacha, d’ainneoin a n-acmhainneacht shuntasach eacnamaíoch agus a gcás gnó. D’fhéadfadh an Clár rannchuidiú freisin le forbairt agus imlonnú Chórais Chliste Iompair (CCI). Ba cheart go gcabhródh Clár InvestEU le dlús a chur le hiarrachtaí chun teicneolaíochtaí a dhearadh agus iad a chur i bhfeidhm a chabhróidh le sábháilteacht feithiclí agus bonneagar bóithre a fheabhsú.

(13c)  Ba cheart do Chlár InvestEU rannchuidiú le beartais AE maidir le farraigí agus aigéin, trí thionscadail agus fiontair i réimse an Gheilleagair Ghoirm, agus a Phrionsabail Airgeadais. D’fhéadfaí a áireamh leis sin idirghabhálacha i réimse na fiontraíochta agus tionsclaíochta muirí, tionscail muirí nuálaigh agus iomaíoch, chomh maith le fuinneamh inathnuaite muirí agus an geilleagar ciorclach.

(14)  Cé go bhfuil leibhéal foriomlán na hinfheistíochta san Aontas ag méadú, ní leor an infheistíocht go fóill i ngníomhaíochtaí ardriosca amhail an taighde agus an nuálaíocht. Mar gheall ar an tearcinfheistíocht sa taighde agus sa nuálaíocht dá bharr sin, tá damáiste á dhéanamh d'iomaíochas tionsclaíoch agus eacnamaíoch an Aontais agus do chaighdeán beatha a chuid saoránach. Ba cheart do Chiste InvestEU na táirgí airgeadais iomchuí a sholáthar chun na céimeanna éagsúla de thimthriall na nuálaíochta agus raon leathan geallsealbhóirí a chumhdach, go háirithe chun go bhféadfar réitigh a mhéadú agus a imlonnú ar scála tráchtála san Aontas, chun go mbeidh na réitigh sin iomaíoch ar na margaí domhanda agus chun barr feabhais an Aontais i dteicneolaíochtaí inbhuanaithe a chur chun cinn ar leibhéal domhanda, i sineirgíocht le Fís Eorpach, lena n-áirítear an Chomhairle Nuálaíochta Eorpach. I ndáil leis sin, ba cheart don taithí a fhaightear ó na hionstraimí arna imlonnú faoi Fhís 2020 amhail InnovFin, chun éascú a dhéanamh ar rochtain ar mhaoiniú agus luas a chur léi do ghnólachtaí nuálacha, a bheith ina bhonn láidir chun an tacaíocht spriocdhírithe sin a sheachadadh.

(14 a)  Is réimse tábhachtach í an turasóireacht do gheilleagar an Aontais agus ba cheart go rannchuideodh Clár InvestEU lena hiomaíochas fadtéarmach a neartú trí thacú le gníomhaíochtaí a chuireann turasóireacht inbhuanaithe, nuálach agus dhigiteach chun cinn.

(15)  Tá géarghá le hiarracht shuntasach a dhéanamh chun infheistiú sa chlaochlú digiteach, agus borradh a chur faoi, agus na tairbhí uile a bhainfear as sin a roinnt ar shaoránaigh agus ar ghnólachtaí an Aontais. Ba cheart creat beartais láidir na Straitéise maidir le Margadh Aonair Digiteach a mheaitseáil le hinfheistíocht atá chomh huaillmhianach céanna, lena n-áirítear an intleacht shaorga i gcomhréir leis an gClár don Eoraip Dhigiteach.

(16)  ▌Is FBManna iad os cionn 99% de ghnólachtaí san Aontas agus baineann suntas agus ríthábhacht lena luach eacnamaíoch ▌. Tá dúshláin rompu, áfach, nuair a iarrann siad rochtain ar mhaoiniú mar gheall ar an ardriosca agus an easpa comhthaobhachta leormhaithe a bhraitear leo. Bíonn dúshláin bhreise ann mar gheall ar an ngá atá ag FBManna agus fiontair an gheilleagair shóisialta leanúint de bheith iomaíoch trí dhul i mbun gníomhaíochtaí digiteála, gníomhaíochtaí idirnáisiúnaithe, claochlú de réir loighic an gheilleagair chiorclaigh, gníomhaíochtaí nuálacha agus trí oiliúint bhreise a chur ar a lucht saothair. Ina theannta sin, i gcomparáid le fiontair níos mó, níl rochtain acu ach ar thacar foinsí maoinithe atá níos teoranta: go hiondúil, ní eisíonn siad bannaí, níl acu ach rochtain theoranta ar stocmhalartáin nó ar infheisteoirí institiúideacha móra. Tá réitigh nuálacha amhail sealbhú gnólachta nó rannpháirtíocht i ngnólacht a bhfuil fostaithe ina bhun ag éirí níos coitianta freisin i measc FBManna agus fiontair an gheilleagair shóisialta. Is mó ná riamh an dúshlán atá roimh na FBManna sin a ndíríonn a ngníomhaíochtaí ar shócmhainní doláimhsithe chun rochtain a fháil ar mhaoiniú. Bíonn FBManna san Aontas ag brath cuid mhór ar bhainc agus ar mhaoiniú fiachais i bhfoirm rótharraingtí bainc, iasachtaí bainc nó léasú. Is gá tacú le FBManna a bhfuil na dúshláin sin thuas rompu trína dhéanamh níos éasca dóibh rochtain a fháil ar mhaoiniú agus foinsí maoinithe éagsúlaithe a sholáthar chun cur le cumas FBManna maoiniú a dhéanamh ar a gcruthú, a bhfás, a nuálaíocht agus a bhforbairt inbhuanaithe, a n-íomaíochas a áirithiú, teacht slán ón gcor chun donais eacnamaíoch, agus an geilleagar agus an córas airgeadais a dhéanamh níos seasmhaí le linn cor chun donais nó suaitheadh eacnamaíoch agus a bheidh in acmhainn poist agus folláine shóisialta a chruthú. Tá sé sin comhlántach freisin leis na tionscnaimh a cuireadh i gcrích cheana féin i gcomhthéacs Aontas na Margaí Caipitil. Dá bhrí sin, ba cheart do Chiste InvestEU tógáil ar chláir rathúla amhail COSME agus caipiteal oibre agus infheistíocht i rith saolré cuideachta, maoiniú d’idirbhearta léasaithe agus deis chun díriú ar tháirgí airgeadais sonracha, níos spriocdhírithe, a sholáthar.

(17)  Mar a leagadh amach sa pháipéar machnaimh maidir le gné shóisialta na hEorpa(7) agus i gColún Eorpach na gCeart Sóisialta(8) agus i gcreat an Aontais maidir le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas, is príomhthosaíocht de chuid an Aontais é, Aontas atá níos cuimsithí agus níos cothroime a thógáil chun dul i ngleic leis an éagothromaíocht agus beartais maidir le cuimsiú sóisialta san Eoraip a chothú. Tá tionchar ag an neamhionannas deiseanna go háirithe ar rochtain ar an oideachas, ar an oiliúint, ar an gcultúr, ar an bhfostaíocht, ar an tsláinte agus ar sheirbhísí sóisialta. Má dhéantar infheistíocht sa gheilleagar sóisialta agus sa gheilleagar a bhaineann le scileanna agus caipiteal daonna, mar aon le pobail leochaileacha a lánpháirtiú sa tsochaí, is féidir deiseanna eacnamaíocha a fheabhsú, go háirithe má dhéantar iad a chomhordú ar leibhéal an Aontais. Ba cheart úsáid a bhaint as Ciste InvestEU chun tacú le hinfheistíocht san oideachas agus san oiliúint, lena n-áirítear athsciliú agus uas-sciliú oibrithe, inter alia i réigiúin atá i dtuilleamaí geilleagar atá dian ar charbón agus a ndéanann an t-aistriú chuig geilleagar ísealcharbóin difear dóibh, cuidiú leis an bhfostaíocht a mhéadú, go háirithe i measc na ndaoine atá gan scileanna agus daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach, agus feabhas a chur ar an staid maidir le comhionannas inscne, comhionannas deiseanna, an dlúthpháirtíocht idir na glúnta, earnáil na sláinte agus na seirbhísí sóisialta, tithíocht shóisialta, easpa dídine, an chuimsitheacht dhigiteach, forbairt phobail, ról agus ionad daoine óga sa tsochaí agus daoine leochaileacha freisin, lena n-áirítear náisiúnaigh tríú tíortha. Ba cheart do Chiste InvestEU rannchuidiú le cultúr agus cruthaitheacht na hEorpa a thacú. Chun cur i gcoinne an claochlaithe dhomhain ar na sochaithe san Aontas agus ar mhargadh an lucht saothair sna deich mbliana atá amach romhainn, is gá infheistiú i gcaipiteal daonna, bonneagar sóisialta, micreamhaoiniú, maoiniú fiontair shóisialta agus eiticiúil agus samhlacha gnó nua an gheilleagair shóisialta, lena n-áirítear infheistíocht a bhfuil tionchar sóisialta aici agus conarthaí sóisialta de réir torthaí. Ba cheart go ndéanfadh Clár InvestEU, éiceachóras margaidh shóisialta nuaghinte a neartú, lena méadófar an soláthar maoiniúcháin agus an rochtain ar mhaoiniú do mhicrifhiontair agus d’fhiontair shóisialta agus d’institiúidí sóisialta agus dlúthpháirtíochta, chun riar ar éileamh na bhfiontar sin is mó a bhfuil gá acu leis. Sa tuarascáil ón Tascfhórsa Ardleibhéil um Infheistiú sa Bhonneagar Sóisialta san Eoraip(9), sainaithníodh bearna infheistíochta iomlán de EUR 1.5 trilliún ar a laghad don tréimhse idir 2018 agus 2030, sa bhonneagar agus sna seirbhísí sóisialta, lena n-áirítear maidir leis an oideachas, oiliúint, an tsláinte agus tithíocht, a éilíonn tacaíocht, lena n-áirítear ag leibhéal an Aontais. Dá bhrí sin, ba cheart lántairbhe a bhaint as an gcomhchumhacht atá ag caipiteal poiblí, tráchtála agus daonchairdiúil, mar aon le tacaíocht ó chineálacha malartacha soláthraithe airgeadais amhail gníomhaithe eiticiúla, sóisialta agus inbhuanaithe, agus ó fhondúireachtaí, chun tacú le forbairt an tslabhra luacha margaidh shóisialta agus le hAontas a bheidh níos athléimní.

(18)  Ba cheart do Chiste InvestEU feidhmiú faoi cheithre ionú beartais, lena léireofar príomhthosaíochtaí bheartais an Aontais, eadhon bonneagar inbhuanaithe; an taighde, an nuálaíocht agus an digiteáil: FBManna; agus infheistíocht shóisialta agus scileanna.

(18a)  Cé gur cheart d’ionú FBM díriú go príomha ar nithe a rachaidh chun tairbhe do FBManna, tá cuideachtaí meánchaipitlithe beaga incháilithe faoin ionú seo freisin. Ba cheart do chuideachtaí meánchaipitlithe a bheith incháilithe le haghaidh tacaíocht faoi na trí ionú eile.

(19)  Ba cheart do gach ionú beartais a bheith comhdhéanta de dhá urrann, is é sin le rá urrann an Aontais agus urrann Ballstáit. Ba cheart d’urrann an Aontais aghaidh a thabhairt ar chlistí margaidh nó ar chásanna infheistíochta fo-optamacha ar fud an Aontais nó a bhaineann go sonrach le Ballstát, ar dhóigh chomhréireach; ba cheart breisluach Eorpach soiléir a bheith ag na gníomhaíochtaí dar tugadh tacaíocht. Ba cheart d’urrann an Bhallstáit an fhéidearthacht a thabhairt do na Ballstáit, chomh maith le húdaráis réigiúnacha trína mBallstát, sciar dá n-acmhainní Cistí faoi bhainistíocht chomhroinnte a ranníoc chun ráthaíocht AE a sholáthar agus ráthaíocht AE a úsáid le haghaidh oibríochtaí maoiniúcháin nó infheistíochta chun aghaidh a thabhairt ar chlistí margaidh sonracha nó ar chásanna infheistíochta fo-optamacha ina gcríoch féin, mar a leagtar amach sa chomhaontú ranníocaíochta, lena n-áirítear limistéir leochaileacha agus iargúlta amhail na réigiúin is forimeallaí de chuid an Aontais, chun cuspóirí an Chiste a sheachadadh faoi bhainistíocht chomhroinnte. Níor cheart do ghníomhaíochtaí dá dtugtar tacaíocht ó Chiste InvestEU trí urrann an Aontais nó trí urrann Ballstáit, maoiniú príobháideach a dhúbailt ná a phlódú ná iomaíocht sa mhargadh inmheánach a shaobhadh.

(20)  Ba cheart d’urrann an Bhallstáit a bheith saindeartha chun go bhféadfaí cistí faoi bhainistíocht chomhroinnte a úsáid chun ráthaíocht arna heisiúint ag an Aontas a sholáthar. Mhéadódh an fhéidearthacht sin breisluach na ráthaíochta buiséadaí, a bhfuil an tAontas mar chúltaca aici, trína chur ar fáil do raon níos leithne faighteoirí agus tionscadal airgeadais agus trí éagsúlú a dhéanamh ar na modhanna chun cuspóirí na gcistí a bhaint amach faoi bhainistíocht chomhroinnte, agus bainistiú riosca comhsheasmhach ar na dliteanais theagmhasacha a áirithiú san am céanna tríd an ráthaíocht a thug an Coimisiún faoi bhainistíocht indíreach a chur chun feidhme. Ba cheart don Aontas oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta dá bhforáiltear leis na comhaontuithe ráthaíochta a tugadh i gcrích idir an Coimisiún agus comhpháirtithe cur chun feidhme faoi urrann an Bhallstáit a ráthú, agus ba cheart do na Cistí atá faoi bhainistíocht chomhroinnte soláthar na ráthaíochta a chur ar fáil, tar éis ráta soláthair arna chinneadh ag an gCoimisiún agus arna leagan amach sa chomhaontú ranníocaíochta arna shíniú leis an mBallstát, atá bunaithe ar chineál na n-oibríochtaí agus ar na caillteanais a mheastar a thiocfaidh astu, agus is amhlaidh go n-iompródh an Ballstát caillteanais os cionn na gcaillteanas measta trí ráthaíocht chomhuaineach i bhfabhar an Aontais a eisiúint. Ba cheart socruithe den sórt sin a thabhairt i gcrích faoi réir comhaontú ranníocaíochta aonair le gach Ballstát a dhéanfaidh an rogha sin go deonach. Ba cheart don chomhaontú ráthaíochta aon chomhaontú ráthaíochta sonrach amháin nó níos mó ná sin a chuirfear chun feidhme laistigh den Bhallstát lena mbaineann a chuimsiú, mar aon le haon imfhálú réigiúnach, ar bhonn rialacha Chiste InvestEU. Chun an ráta soláthair a leagan amach ar bhonn cás ar chás, ní mór maolú a dhéanamh ar [Airteagal 211(1)] de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 2018/1046(10) (an 'Rialachán Airgeadais'). Soláthraítear leis an dearadh sin, tacar aonair rialacha le haghaidh ráthaíochtaí buiséadacha dá dtugtar tacaíocht ó chistí atá á mbainistiú go lárnach nó ó chistí faoi bhainistíocht chomhroinnte, lena ndéanfaí a gcomhcheangal a éascú.

(20a)  Ba cheart comhpháirtíocht idir an Coimisiún agus Grúpa BEI a bhunú ag tarraingt ar na láidreachtaí atá ag gach comhpháirtí chun an tionchar beartais uasta, éifeachtúlacht imlonnaithe, maoirseacht bhuiséadach agus bainistithe riosca iomchuí a áirithiú agus ba cheart go dtacódh an chomhpháirtíocht le rochtain dhíreach éifeachtach agus chuimsitheach.

(20b)  Ba cheart don Choimisiún tuairimí a lorg ó chomhpháirtithe cur chun feidhme féideartha eile chomh maith le Grúpa BEI maidir le treoirlínte infheistíochta, rianú aeráide agus treoirdhoiciméid agus modheolaíochtaí coitianta maidir le hinbhuanaitheacht, de réir mar is iomchuí, d’fhonn cuimsitheacht agus oibríochtúlacht a áirithiú, go dtí go gcuirfear na comhlachtaí rialachais ar bun, agus ina dhiaidh sin ba cheart do rannpháirtíocht comhpháirtithe cur chun feidhme tarlú faoi chuimsiú an bhoird chomhairligh agus an bhoird stiúrtha.

(21)  Ba cheart do Chiste InvestEU a bheith oscailte do ranníocaíochtaí ó thríú tíortha ar baill iad de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa, tíortha aontacha, tíortha is iarrthóirí agus is iarrthóirí ionchasacha, tíortha a chuimsítear faoi Bheartas Comharsanachta na hEorpa agus tíortha eile, i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar síos idir an tAontas agus na tíortha sin. Leis sin, ba cheart go bhféadfaí leanúint den chomhar leis na tíortha ábhartha, i gcás inarb iomchuí, go háirithe i réimsí an taighde agus na nuálaíochta, mar aon le FBManna.

(22)  Leagtar síos leis an Rialachán seo, imchlúdach airgeadais do bhearta eile de Chlár InvestEU le hais ráthaíocht AE a sholáthar, arb éard a bheidh ann an príomh-mhéid tagartha, de réir bhrí [tagairt le nuashonrú de réir mar is iomchuí de réir an chomhaontaithe idirinstitiúidigh nua: phointe 17 den Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013, idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir leis an smacht buiséadach, le comhar in ábhair bhuiséadacha agus le bainistíocht fhónta airgeadais(11)], do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle le linn an nós imeachta bhuiséadaigh bhliantúil.

(23)  Le ráthaíocht AE de EUR 40 817 500 000 (i bpraghsanna reatha) ar leibhéal an Aontais, meastar go ndéanfar breis agus EUR 698 194 079 000 d’infheistíocht bhreise a shlógadh ar fud an Aontais agus ba cheart é ▌ a leithdháileadh idir na hionuithe beartais.

(23a)  An [dáta], dhearbhaigh an Coimisiún, "[g]an dochar do shainchumais na Comhairle i gcur chun feidhme an Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis, ba cheart, i bprionsabal, go mbeadh ranníocaíochtaí aon uaire a dhéanann Ballstáit, cibé acu Ballstát nó bainc náisiúnta le haghaidh spreagtha atá aicmithe in earnáil ghinearálta an rialtais nó ag gníomhú thar ceann Ballstáit, le hardáin infheistíochta théamacha nó iltíortha, cáilithe mar bhearta aon uaire, de réir bhrí Airteagal 5(1) agus Airteagal 9(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 ón gComhairle agus Airteagal 3(4) de Rialachán (CE) Uimh. 1467/97 ón gComhairle. Ina theannta sin, gan dochar do shainchumais na Comhairle i gcur chun feidhme an Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis (CCF), breithneoidh an Coimisiún cá mhéad is féidir an chóireáil chéanna a dhéantar don Chiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha (CEIS), i gcomhthéacs na teachtaireachta ón gCoimisiún maidir le solúbthacht, a chur i bhfeidhm freisin i leith InvestEU, mar an ionstraim is comharba ar CEIS, a mhéid a bhaineann le ranníocaíochtaí aon-uaire arna soláthar ag na Ballstáit in airgead tirim chun maoiniú a dhéanamh ar mhéid breise de ráthaíocht AE chun críocha urrann an Bhallstáit.".

(24)  Maidir le ráthaíocht AE lena gcuirtear bonn taca faoi Chiste InvestEU, ba cheart go gcuirfeadh an Coimisiún an ráthaíocht sin chun feidhme ar bhealach indíreach trí dhul i muinín comhpháirtithe cur chun feidhme a bhfuil for-rochtain acu ar idirghabhálaithe deiridh, i gcás inarb infheidhme, agus ar fhaighteoirí deiridh. Ba cheart do roghnú na gcomhpháirtithe cur chun feidhme a bheith trédhearcach agus saor ó aon choinbhleacht leasa. Ba cheart go dtabharfadh an Coimisiún i gcrích le gach comhpháirtí cur chun feidhme comhaontú ráthaíochta lena ndéanfaí acmhainneacht ráthaíochta ó Chiste InvestEU a leithdháileadh, chun tacú lena oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta lena ndéanfar cuspóirí agus critéir incháilitheachta Chiste InvestEU a chomhlíonadh. Níor cheart do bhainistiú riosca na ráthaíochta bac a chur ar rochtain dhíreach ar an ráthaíocht ag na comhpháirtithe cur chun feidhme. A luaithe a dheonófar an ráthaíocht faoi urrann AE do chomhpháirtithe cur chun feidhme, ba cheart dóibh a bheith freagrach go hiomlán as an bpróiseas infheistíochta ar fad agus as dícheall cuí na n-oibríochtaí maoiniúcháin nó infheistíochta. Ba cheart do Chiste InvestEU tacaíocht a thabhairt do thionscadail ar iondúil dóibh próifíl riosca níos airde a bheith acu ná tionscadail eile a fhaigheann tacaíocht ó ghnáthoibríochtaí na gcomhpháirtithe cur chun feidhme agus nach bhféadfaí a chur i gcrích sa tréimhse ar lena linn is féidir ráthaíocht AE a úsáid, nó nárbh fhéidir le foinsí poiblí nó príobháideacha eile iad a úsáid, a mhéid céanna, gan tacaíocht ó InvestEU.

(24a)  Ba cheart go dtabharfaí struchtúr rialachais do Chiste InvestEU ar cheart go mbeadh a fheidhm i gcomhréir lena sprioc aonair, á áirithiú go mbainfear úsáid iomchuí as ráthaíocht AE, i gcomhréir le neamhspleáchas polaitiúil cinntí infheistíochta a áirithiú. Ba cheart an struchtúr rialachais sin a bheith comhdhéanta de bhord comhairleach, bord stiúrtha agus Coiste Infheistíochta a bheidh iomlán neamhspleách. Maidir le ballraíocht fhoriomlán an struchtúir rialachais, ba cheart gach iarracht a dhéanamh cothromaíocht inscne a bhaint amach ina leith. Níor cheart go mbeadh an struchtúr rialachais ag tarraingt de nó ag cur isteach ar chinnteoireacht Ghrúpa BEI nó comhpháirtithe cur chun feidhme eile, nó go mbeadh sé ina ionadaí ar a gcomhlachtaí rialaithe faoi seach.

(25)  Ba cheart bord comhairleach a bhunú ar a mbeadh ionadaithe na gcomhpháirtithe cur chun feidhme agus ionadaithe na mBallstát, ina mbeadh saineolaí amháin arna cheapadh ag Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus saineolaí arna cheapadh ag Coiste na Réigiún, chun faisnéis a mhalartú agus le haghaidh malartuithe i dtaca leis an úsáid a bhainfear as táirgí airgeadais a imlonnófar faoi Chiste InvestEU agus chun plé a dhéanamh ar riachtanais atá ag teacht chun cinn agus táirgí nua, lena n-áirítear bearnaí sonracha sa mhargadh i gcás críocha áirithe.

(25a)  Ba cheart do Bhord Stiúrtha, a bheidh comhdhéanta d’ionadaithe ón gCoimisiún, de chomhpháirtithe cur chun feidhme agus de shaineolaí amháin gan vóta arna cheapadh ag Parlaimint na hEorpa, an treoir straitéiseach agus oibríochtúil a chinneadh do InvestEU.

(26)  Ba cheart don Choimisiún measúnú a dhéanamh ar chomhoiriúnacht na n-oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta arna dtíolacadh ag na comhpháirtithe cur chun feidhme le dlí agus beartais an Aontais ach, san am céanna, ba cheart na cinntí i dtaca le hoibríochtaí infheistíochta agus maoinithe a fhágáil ar deireadh faoin gcomhpháirtí cur chun feidhme.

(27)  Ba cheart do rúnaíocht neamhspleách arna hóstáil ag an gCoimisiún agus a mbeidh uirthi freagairt do Chathaoirleach an Choiste Infheistíochta cúnamh a thabhairt don Choiste Infheistíochta.

(28)  Ba cheart do Choiste Infheistíochta de shaineolaithe neamhspleácha cinneadh a dhéanamh maidir le tacaíocht ó ráthaíocht AE a thabhairt d’oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta a chomhlíonfaidh na critéir incháilitheachta, agus, ar an dóigh sin, saineolas seachtrach ar mheasúnuithe infheistíochta i ndáil le tionscadail a sholáthar. Ba cheart foirmíochtaí éagsúla a bheith ag an gcoiste infheistíochta chun na réimsí agus na hearnálacha difriúla a chumhdach ar an dóigh is fearr.

(29)  Chun comhpháirtithe cur chun feidhme a roghnú chun Ciste InvestEU a imscaradh, ba cheart don Choimisiún a mheas an bhfuil an cumas ag an gcontrapháirtí cuspóirí Chiste InvestEU a chomhlíonadh agus a acmhainní féin a chur ar fáil chun cumhdach geografach leordhóthanach agus éagsúlú leordhóthanach a áirithiú, chun infheisteoirí príobháideacha a phlódú isteach agus éagsúlú riosca leordhóthanach chomh maith le ▌réitigh nua a sholáthar chun aghaidh a thabhairt ar chlistí margaidh agus ar chásanna infheistíochta fo-optamacha. I ngeall ar an ról atá ag Grúpa an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta (‘BEI’) faoi na Conarthaí, a chumas feidhmiú sna Ballstáit uile agus an taithí a fuarthas faoi na hionstraimí airgeadais reatha agus faoi CEIS, ba cheart go leanfadh Grúpa BEI de bheith ina chomhpháirtí cur chun feidhme pribhléideach faoi urrann AE de chuid Chiste InvestEU. Sa bhreis ar Ghrúpa BEI, ba cheart go mbeadh ar chumas bainc nó institiúidí náisiúnta le haghaidh spreagtha, raon táirgí airgeadais comhlántacha a sholáthar ar an ábhar go bhféadfadh an taithí agus na hinniúlachtaí atá acu ar leibhéal náisiúnta agus réigiúnach a bheith tairbheach chun tionchar na gcistí poiblí ar chríoch uile an Aontais a mhéadú a oiread is féidir, agus cothromaíocht gheografach chóir idir na tionscadail a áirithiú. Ba cheart Clár InvestEU a chur chun feidhme ar bhealach a chuirfidh cothroime iomaíochta do bhainc nó institiúidí le haghaidh spreagtha atá níos lú nó níos óige chun cinn. Ina theannta sin, ba cheart go bhféadfaí institiúidí airgeadais idirnáisiúnta eile a áireamh mar chomhpháirtithe cur chun feidhme, go háirithe nuair a bheadh dá mbarr buntáiste comparáideach ann ó thaobh saineolas agus taithí ar leith i mBallstáit áirithe agus nuair a léiríonn siad tromlach AE sa scairshealbhóireacht. Chomh maith leis sin, ba cheart an deis a bheith ag eintitis eile a chomhlíonann na critéir a leagtar síos sa Rialachán Airgeadais gníomhú mar chomhpháirtithe cur chun feidhme.

(30)  D’fhonn éagsúlacht gheografach níos fearr a chur chun cinn, féadfar ardáin infheistíochta a bhunú rud a thabharfaidh le chéile iarrachtaí agus saineolas na gcomhpháirtithe le bainc náisiúnta le haghaidh spreagtha a bhfuil taithí theoranta acu maidir le húsáid ionstraimí airgeadais. Ba cheart struchtúir den sórt sin a spreagadh, lena n-áirítear le tacaíocht atá ar fáil ó Mhol Comhairleach InvestEU. Tá sé iomchuí, comhinfheisteoirí, údaráis phoiblí, saineolaithe, institiúidí oideachais, oiliúna agus taighde, na comhpháirtithe sóisialta ábhartha agus ionadaithe na sochaí sibhialta mar aon le gníomhaithe ábhartha eile ar leibhéal an Aontais, ar leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal réigiúnach, a thabhairt le chéile chun úsáid na n-ardán infheistíochta sna hearnálacha ábhartha a chur chun cinn.

(31)  Ba cheart ráthaíocht AE faoi urrann an Bhallstáit a leithdháileadh ar aon chomhpháirtí cur chun feidhme atá incháilithe de réir Airteagal 62(1)(c) den Rialachán Airgeadais, lena n-áirítear bainc nó institiúidí náisiúnta nó réigiúnacha le haghaidh spreagtha, an Banc Eorpach Infheistíochta, an Ciste Eorpach Infheistíochta agus institiúidí airgeadais idirnáisiúnta eile. Nuair a bheidh comhpháirtithe cur chun feidhme faoi urrann an Bhallstáit á roghnú ag an gCoimisiún, ba cheart dó na tograí ó gach Ballstát a chur san áireamh, mar a léirítear sa chomhaontú rannaíocaíochta. I gcomhréir le hAirteagal 154 den Rialachán Airgeadais, ní mór don Choimisiún measúnú a dhéanamh ar rialacha agus nósanna imeachta an chomhpháirtí cur chun feidhme chun a dheimhniú go soláthraíonn siad leibhéal cosanta do leas airgeadais an Aontais atá coibhéiseach leis an leibhéal cosanta arna chur ar fáil ag an gCoimisiún.

(32)  Ba cheart, sa deireadh, do chomhpháirtí cur chun feidhme oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta a shocrú ag gníomhú dó ina ainm féin, a chur chun feidhme i gcomhréir lena rialacha, beartais agus nósanna imeachta inmheánacha agus a bhfuil cuntas orthu ina ráitis airgeadais féin nó, i gcás inarb infheidhme, atá nochta sna nótaí a ghabhann leis na ráitis airgeadais. Dá bhrí sin, ba cheart gurb é an Coimisiún amháin a thabharfadh cuntas ar aon dliteanas airgeadais a thagann as ráthaíocht AE agus an méid uasta ráthaíochta a nochtadh, lena n-áirítear an fhaisnéis uile ábhartha a bhaineann leis an ráthaíocht arna soláthar.

(33)  Ba cheart do Ciste InvestEU, i gcás inarb iomchuí, meascadh rianúil, gan uaim agus éifeachtúil a chumasú maidir le deontais nó ionstraimí airgeadais nó iad araon, arna gcistiú as buiséad an Aontais nó as cistí eile, amhail an Ciste Nuálaíochta de chuid Chóras AE i ndáil le Trádáil Astaíochtaí (ETS), leis an ráthaíocht sin i gcásanna inar gá chun an bonn taca is fearr a chur faoi infheistíochtaí chun aghaidh a thabhairt ar chlistí margaidh nó ar chásanna infheistíochta fo-optamacha ar leith.

(34)  Ba cheart do thionscadail arna dtíolacadh ag comhpháirtithe cur chun feidhme le haghaidh tacaíocht faoi Chlár InvestEU, lena n-áirítear meascadh le tacaíocht ó chláir eile de chuid an Aontais, a bheith comhsheasmhach leis na cuspóirí agus critéir incháilitheachta atá sna rialacha i gcláir ábhartha an Aontais. Ba cheart an úsáid a bhaintear as ráthaíocht AE a shocrú faoi réir rialacha Chlár InvestEU.

(35)  Ba cheart do Mhol Comhairleach InvestEU tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt líon stóinseach tionscadal infheistíochta i ngach ionú beartais trí thionscnaimh chomhairleacha atá le cur chun feidhme ag Grúpa BEI le comhpháirtithe comhairleacha eile nó go díreach ag an gCoimisiún. Ba cheart do Mhol Comhairleach InvestEU éagsúlú geografach a chur chun cinn d’fhonn rannchuidiú le cuspóirí an Aontais maidir le comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a ghnóthú agus éagothromaíochtaí réigiúnacha a laghdú. Ba cheart do Mhol Comhairleach InvestEU aird ar leith a thabhairt ar tionscadail bheagmhéide a chomhiomlánú ina bpunanna níos mó. Ba cheart don Choimisiún, Grúpa BEI agus na comhpháirtithe comhairleacha eile oibriú i ndlúthchomhar le chéile d’fhonn éifeachtúlacht, sineirgíochtaí agus cumhdach geografach éifeachtach a áirithiú i ndáil le tacaíocht ar fud an Aontais, agus aird chuí á tabhairt acu ar shaineolas agus acmhainn áitiúil na gcomhpháirtithe cur chun feidhme áitiúla, chomh maith leis an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht. Ina theannta sin ▌, ba cheart do Mhol Comhairleach InvestEU pointe lárnach iontrála a sholáthar le haghaidh cúnamh forbartha tionscadail a thabhairt d’údaráis agus do thionscnóirí tionscadail a dhéanfar a sheachadadh faoi Mhol Comhairleach InvestEU.

(35a)  Ba cheart don Choimisiún Mol Comhairleach InvestEU a bhunú le Grúpa BEI mar an príomh-chomhpháirtí, ag tógáil go háirithe ar an taithí a fuarthas faoin Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht. Ba cheart don Choimisiún a bheith freagrach as beartas stiúrtha Mhol Comhairleach InvestEU agus as bainistíocht a dhéanamh ar an bpointe lárnach iontrála. Ba cheart do Ghrúpa BEI tioncnaimh chomhairleacha a sheachadadh faoi na hionuithe beartais. Ina theannta sin, ba cheart do Ghrúpa BEI seirbhísí oibríochtúla a sholáthar don Choimisiún, lena n-áirítear trí ionchur a sholáthar maidir leis na treoirlínte straitéiseacha agus beartais, tionscnaimh chomhairleacha atá ann cheana agus tionscnaimh chomhairleacha atá ag teacht chun cinn a mhapáil, riachtanais chomhairleacha a mheasúnú agus comhairle a chur ar an gCoimisiún maidir le bealaí optamacha chun aghaidh a thabhairt ar na riachtanais sin trí thionscnaimh chomhairleacha atá cheana ann nó trí chinn nua.

(36)  Chun for-rochtain gheografach leathan ar sheirbhísí comhairleacha ar fud an Aontais a áirithiú agus chun eolas áitiúil faoi Chiste InvestEU a ghiaráil go rathúil, ba cheart láithreacht áitiúil Mhol Comhairleach InvestEU a áirithiú, i gcás inar gá, agus scéimeanna tacaíochta atá ann cheana agus láithreacht comhpháirtithe áitiúla á gcur san áireamh, d’fhonn cúnamh atá inláimhsithe, réamhghníomhach agus saincheaptha a sholáthar ar an láthair. Chun soláthar na tacaíochta comhairlí a éascú ar an leibhéal áitiúil agus chun éifeachtúlacht, sineirgíochtaí agus cumhdach geografach éifeachtach a áirithiú i ndáil le tacaíocht ar fud an Aontais, ba cheart do Mhol Comhairleach InvestEU comhoibriú le bainc nó institiúidí náisiúnta le haghaidh spreagtha, agus tairbhe agus úsáid a bhaint as a gcuid saineolais chomh maith.

(36a)  Ba cheart do Mhol Comhairleach InvestEU tacaíocht chomhairleach a sholáthar do thionscadail bheagmhéide agus do thionscadail le haghaidh gnólachtaí nuathionscanta, go háirithe nuair a fhéachann gnólachtaí nuathionscanta lena gcuid infheistíochtaí taighde agus nuálaíochta a chosaint trí theidil maoine intleachtúla (MI) a fháil, amhail paitinní, ag cur san áireamh go bhfuil sineirgíochtaí eile ann agus ag lorg na sineirgíochtaí sin le seirbhísí eile atá in ann gníomhaíochtaí den sórt sin a chumhdach.

(37)  I gcomhthéacs Chiste InvestEU, tá gá le tacaíocht forbartha tionscadal agus fothaithe acmhainneachta a sholáthar chun na cumais eagraíochtúla agus gníomhaíochtaí forbartha margaidh a fhorbairt, a bhfuil gá leo chun tionscadail ardcháilíochta a thionscnamh. Anuas air sin, is é is aidhm dó ná na dálaí a chruthú chun go dtiocfaidh méadú ar líon na bhfaighteoirí incháilithe a d’fhéadfadh a bheith ann i ndeighleoga nuaghinte margaidh, go háirithe i gcás ina dtiocfaidh ardú mór ar chostas an idirbhirt ar leibhéal an tionscadail, de thoradh a laghad atá méid na dtionscadal aonair, amhail i gcás an éiceachórais maoinithe shóisialta, lena n-áirítear eagraíochtaí daonchairdiúla agus le haghaidh earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta. Ba cheart ▌don tacaíocht fothaithe acmhainneachta a bheith comhlántach agus sa bhreis ar ghníomhaíochtaí a dhéanfar faoi chláir eile de chuid an Aontais a chumhdaíonn réimse beartais ar leith. Ba cheart iarracht a thabhairt chun tacú le fothú acmhainneachta tionscnóirí tionscadal ionchasach, go háirithe eagraíochtaí agus údaráis áitiúla.

(38)  Ba cheart Tairseach InvestEU a bhunú chun bunachar sonraí tionscadail a bhfuil rochtain éasca air agus atá éasca a úsáid lenar féidir infheictheacht tionscadal infheistíochtaí a bhfuil maoiniú ag teastáil uathu a chur chun cinn, agus béim bhreise á leagan ar líon tionscadal infheistíochta a d’fhéadfadh a bheith ann agus atá i gcomhréir le dlí agus beartais an Aontais, a sholáthar do chomhpháirtithe cur chun feidhme.

(39)  De bhun mhír 22 agus mhír 23 de chomhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr(12), is gá meastóireacht a dhéanamh ar Chlár InvestEU ar bhonn faisnéise arna bailiú trí cheanglais faireacháin ar leith agus, san am céanna, ró-rialáil agus ualaí riaracháin a sheachaint, go háirithe ar na Ballstáit. Ar na ceanglais sin, is féidir a áireamh, i gcás inarb iomchuí, táscairí intomhaiste mar bhonn chun meastóireacht a dhéanamh ar éifeachtaí Chlár InvestEU ar an láthair.

(40)  Ba cheart creat stóinseach faireacháin, bunaithe ar tháscairí aischuir, táscairí toraidh agus táscairí tionchair, a chur chun feidhme chun an dul chun cinn ionsar chuspóirí an Aontais a rianú. Chun cuntasacht do shaoránaigh Eorpacha a áirithiú, ba cheart don Choimisiún tuarascáil bhliantúil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle i dtaca le dul chun cinn, tionchar agus oibríochtaí Chiste InvestEU.

(41)  Beidh feidhm ag rialacha cothrománacha airgeadais arna nglacadh ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle ar bhonn Airteagal 322 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an Rialachán seo. Leagtar síos na rialacha sin sa Rialachán Airgeadais agus cinntear leo go háirithe an nós imeachta maidir leis an mbuiséad a bhunú agus a chur chun feidhme trí dheontais, soláthar, duaiseanna, cur chun feidhme indíreach, agus déantar foráil leo maidir le seiceálacha i dtaobh freagracht gníomhaithe airgeadais. Ina theannta sin, baineann na rialacha arna nglacadh ar bhonn Airteagal 322 CFAE le cosaint bhuiséad an Aontais ar easnaimh ghinearálaithe i ndáil leis an smacht reachta sna Ballstáit, óir gur réamhchoinníoll bunriachtanach le haghaidh na bainistíochta fónta airgeadais agus maoiniú éifeachtach AE is ea urramú an smachta reachta.

(42)  Tá feidhm ag Rialachán (AE, Euratom) Uimh. [an Rialachán Airgeadais nua] maidir le Clár InvestEU. Leagtar síos leis rialacha maidir le cur chun feidhme bhuiséad an Aontais, lena n-áirítear na rialacha maidir le ráthaíochtaí buiséadacha.

(43)  I gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(13) (an ‘Rialachán Airgeadais), Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(14), Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2988/95 ón gComhairle(15), Rialachán (Euratom, EC) Uimh. 2185/96 ón gComhairle(16) agus Rialachán (AE) 2017/1939 ón gComhairle (17), déanfar leasanna airgeadais an Aontais a chosaint trí bhearta comhréireacha, lena n-áirítear trí neamhrialtachtaí a chosc, a bhrath a cheartú agus a imscrúdú, lena n-áirítear calaois, cistí a cailleadh, a íocadh go mícheart nó a úsáideadh go mícheart a ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí riaracháin a fhorchur. Go háirithe, i gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 833/2013 agus Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96, féadfaidh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) imscrúduithe riaracháin a dhéanamh, lena n-áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair, d’fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais. I gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939, féadfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) cionta i gcoinne leasanna ▌airgeadais an Aontais a imscrúdú agus a ionchúiseamh ▌de réir mar a fhoráiltear i dTreoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(18). I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, ní mór d’aon duine nó d’aon eintiteas a fhaigheann cistí ón Aontas comhoibriú go hiomlán i gcosaint leasanna airgeadais an Aontais, agus na cearta agus an rochtain is gá a thabhairt don Choimisiún, do OLAF, do OIPE i ndáil leis na Ballstáit sin atá páirteach sa chomhar feabhsaithe de bhun Rialachán (AE) 2017/1939, agus do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa agus ní mór dó a áirithiú go dtabharfaidh aon tríú páirtithe a bheidh páirteach i gcur chun feidhme cistí de chuid an Aontais cearta coibhéiseacha.

(44)  Féadfaidh tríú tíortha ar comhaltaí iad den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) a bheith rannpháirteach i gcláir de chuid an Aontais faoi chuimsiú an chomhair arna bhunú faoin gcomhaontú leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, ina ndéantar foráil maidir le cur chun feidhme na gclár le cinneadh faoin gcomhaontú sin. Féadfaidh tríú tíortha a bheith páirteach ar bhonn ionstraimí dlí eile freisin. Ba cheart foráil ar leith a thabhairt isteach leis an Rialachán seo chun na cearta agus an rochtain is gá a thabhairt don oifigeach údarúcháin freagrach, don Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa chun go bhféadfaidh gach ceann díobh a gcuid inniúlachtaí féin a fheidhmiú ar dhóigh chuimsitheach.

(45)  De bhun [tagairt le nuashonrú mar is iomchuí de réir cinneadh nua maidir le tíortha agus críocha thar lear: Airteagal 88 de Chinneadh 2013/755/AE ón gComhairle], tá daoine agus eintitis atá lonnaithe i dtíortha agus críocha thar lear (OCTanna) incháilithe do chistiú faoi réir rialacha agus chuspóirí Chlár InvestEU agus freisin faoi na socruithe féideartha is infheidhme maidir leis an mBallstát lena mbaineann an OCT ábhartha.

(46)  Chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a fhorlíonadh le treoirlínte infheistíochta agus le scórchlár táscairí, chun éascú a dhéanamh ar oiriúint phras agus sholúbtha na dtáscairí feidhmíochta agus chun ▌an ráta soláthair a choigeartú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil leis na treoirlínte infheistíochta a tharraingt suas le haghaidh oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta faoi gach ionú beartais difriúil, an scórchlár, Iarscríbhinn III den Rialachán seo a leasú chun na táscairí agus coigeartú an ráta soláthair a athbhreithniú nó a chomhlánú. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, ba cheart forálacha leormhaithe a chur san áireamh sna treoirlínte infheistíochta sin chun ualach riaracháin míchuí a sheachaint. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

(47)  Le Clár InvestEU, ba cheart aghaidh a thabhairt ar chlistí margaidh a bhaineann leis an Aontas ar fad agus/nó le Ballstáit áirithe agus ar chásanna infheistíochta fo-optamacha ar fud an Aontais Eorpaigh agus, i gcás clistí margaidh nua nó casta, tástáil margaidh uile-Aontais a sholáthar le haghaidh táirgí airgeadais nuálacha, agus córais chun iad a scaipeadh. Dá bhrí sin, is gá gníomhaíocht a dhéanamh ar leibhéal an Aontais,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I

FORÁLACHA GINEARÁLTA

Airteagal 1

Ábhar

Leis an Rialachán seo bunaítear Ciste InvestEU lena bhforáiltear ráthaíocht AE a thacaíonn le hoibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta a dhéanann na comhpháirtithe cur chun feidhme mar thacaíocht le beartais inmheánacha an Aontais.

Bunaítear leis an Rialachán seo freisin sásra tacaíochta comhairlí chun tacú le tionscadail a fhorbairt inar féidir infheistíocht a dhéanamh agus chun tacú le rochtain ar mhaoiniú agus chun fothú acmhainneachta a chur ar fáil (‘Mol Comhairleach InvestEU’). Bunaítear leis freisin bunachar sonraí lena dtugtar infheictheacht do thionscadail a mbíonn tionscnóirí ag lorg maoiniú ina leith agus lena gcuirtear faisnéis ar fáil d'infheisteoirí faoi dheiseanna infheistíochta (‘Tairseach InvestEU’).

Leagtar síos leis cuspóirí Chlár InvestEU, an buiséad agus méid ráthaíocht AE don tréimhse 2021-2027, na foirmeacha cistiúcháin ón Aontas agus na rialacha a bhaineann leis an gcistiú sin a sholáthar.

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)  ciallaíonn 'oibríochtaí measctha' gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ó bhuiséad an Aontais, lena gcomhcheanglaítear foirmeacha tacaíochta neamh-iníoctha nó foirmeacha iníoctha nó an dá rud ó bhuiséad an Aontais agus foirmeacha iníoctha tacaíochta ó institiúidí forbartha nó institiúidí airgeadais poiblí eile, agus ó institiúidí airgeadais tráchtála agus infheisteoirí; chun críocha an tsainmhínithe seo, féadtar cláir de chuid an Aontais a mhaoinítear ó fhoinsí eile cé is moite de bhuiséad an Aontais, amhail an Ciste Nuálaíochta faoi Scéim AE i ndáil le Trádáil Astaíochtaí (ETS), a bheith ina gcuid de chláir an Aontais a fhaigheann maoiniú ó bhuiséad an Aontais;

(1a)  ciallaíonn ‘BEI’ an Banc Eorpach Infheistíochta;

(1b)  ciallaíonn ‘Grúpa BEI’ an Banc Eorpach Infheistíochta agus a fhochuideachtaí nó eintitis eile mar a shainmhínítear in Airteagal 28(1) de Reacht BEI;

(1c)  ciallaíonn ‘ranníocaíocht airgeadais’ an ranníocaíocht a dhéanann comhpháirtí cur chun feidhme i bhfoirm a acmhainneachta féin maidir le dul i riosca a dhéanfar a sholáthar ar bhonn pari passu le ráthaíocht AE nó i bhfoirmeacha eile lenar féidir Clár InvestEU a chur chun feidhme go héifeachtúil fad is a áirithítear go ndéantar ailíniú iomchuí ar ús;

(1d)  ciallaíonn ‘comhaontú ranníocaíochta’ an ionstraim dlí trína sonraíonn an Coimisiún agus Ballstát amháin nó níos mó na coinníollacha maidir le ráthaíocht AE faoi urrann an Bhallstáit, mar a leagtar síos in Airteagal 9;

(2)  ciallaíonn 'ráthaíocht AE' ráthaíocht fhoriomlán neamh-inchúlghairthe, gan choinníollacha agus ar éileamh a chuirtear ar fáil le buiséad an Aontais faoina ngabhann éifeacht leis na ráthaíochtaí buiséadacha i gcomhréir le hAirteagal 219(1) den Rialachán Airgeadais trí bhíthin comhaontuithe ráthaíochta aonair le comhpháirtithe cur chun feidhme a shíniú;

(3)  ciallaíonn 'táirge airgeadais' sásra nó socrú airgeadais ▌ ar faoina théarmaí a chuireann an comhpháirtí cur chun feidhme maoiniú díreach nó idirghafa ar fáil d'fhaighteoirí deiridh in aon cheann de na foirmeacha dá dtagraítear in Airteagal 13;

(4)  ciallaíonn 'oibríochtaí maoiniúcháin agus/nó infheistíochta' oibríochtaí lena gcuirtear maoiniú ar fáil go díreach nó go hindíreach d'fhaighteoirí deiridh i bhfoirm táirgí airgeadais, oibríochtaí a dhéanann comhpháirtí cur chun feidhme ag gníomhú dó ina ainm féin, a chuireann sé ar fáil i gcomhréir lena rialacha, a bheartais agus a nósanna imeachta inmheánacha agus a bhfuil cuntas air ina ráitis airgeadais féin nó, i gcás inarb infheidhme, a nochtar sna nótaí a ghabhann leis na ráitis airgeadais;

(5)  ciallaíonn 'cistí faoi bhainistíocht chomhroinnte' cistí faoina bhféadfaí cuid díobh a leithdháileadh ar sholáthar ráthaíochta buiséadaí faoi urrann na mBallstát de Chiste InvestEU, is é sin le rá Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), Ciste Sóisialta na hEorpa+ (CSE+), an Ciste Comhtháthaithe, an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI), agus an Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT);

(6)  ciallaíonn 'comhaontú ráthaíochta' an ionstraim dlí trína sonraíonn an Coimisiún agus comhpháirtí cur chun feidhme na coinníollacha maidir le hoibríochtaí maoiniúcháin nó infheistíochta a ndeonófar tairbhe ráthaíocht AE dóibh, maidir leis an ráthaíocht bhuiséadach a chur ar fáil do na hoibríochtaí sin agus iad a chur chun feidhme i gcomhréir le forálacha an Rialacháin seo;

(7)  ciallaíonn ‘comhpháirtí cur chun feidhme’ an comhpháirtí incháilithe amhail institiúid airgeadais nó idirghabhálaí eile lena síníonn an Coimisiún comhaontú ráthaíochta ▌;

(8)  ciallaíonn 'Mol Comhairleach InvestEU' an cúnamh teicniúil a shainmhínítear in Airteagal 20:

(8a)  ciallaíonn ‘Comhaontú Comhairleach’ an ionstraim dlí lena sonraíonn an Coimisiún agus an comhpháirtí comhairleeach na coinníollacha a ghabhann le cur chun feidhme Mhol Comhairleach InvestEU;

(8b)  ciallaíonn ‘tionscnamh comhairleach’ an cúnamh teicniúil agus na seirbhísí comhairleacha a thacaíonn le hinfheistíocht, lena n-áirítear gníomhaíochtaí fothaithe acmhainneachta, mar a shainmhínítear in Airteagail 20(1) agus (2), arna gcur chun feidhme ag comhpháirtithe comhairleacha, ag soláthraithe seirbhíse seachtracha atá ar conradh leis an gCoimisiún nó ag gníomhaireacht feidhmiúcháin;

(8c)  ciallaíonn ‘comhpháirtí comhairleach’ eintiteas incháilithe amhail institiúid airgeadais nó eintiteas eile a bhfuil comhaontú sínithe ag an gCoimisiún leis chun ceann amháin nó níos mó de na tionscnaimh chomhairleacha a chur chun feidhme, ach amháin tionscnaimh chomhairleacha arna gcur chun feidhme trí sholáthraithe seirbhíse seachtracha atá ar conradh leis an gCoimisiún nó trí ghníomhaireachtaí feidhmiúcháin;

(9)  ciallaíonn ‘Tairseach Chomhairleach InvestEU’ an bunachar sonraí a shainmhínítear in Airteagal 21;

(10)  ciallaíonn ‘Clár InvestEU’ Ciste Infheistíochta InvestEU, Mol Comhairleach InvestEU agus Tairseach InvestEU agus oibríochtaí measctha, i dteannta a chéile;

(10b)  ciallaíonn ‘ardáin infheistíochta’ meáin shainchuspóireacha, cuntais bhainistithe, cómhaoiniú conradh-bhunaithe nó socruithe roinnte riosca nó socruithe a bhunaítear ar aon slí eile trína dtarchuireann eintitis ranníocaíocht airgeadais chun roinnt tionscadal infheistíochta a mhaoiniú, agus a bhféadfadh na nithe seo a leanas a bheith ar áireamh iontu:

(a)  ardáin náisiúnta nó fonáisiúnta, a dhéanann roinnt tionscadal infheistíochta i gcríoch Ballstáit ar leith a ghrúpáil le chéile;

(b)  ardáin trasteorann, ilnáisiúnta, réigiúnacha nó mhacrairéigiúnacha a dhéanann comhpháirtithe ó roinnt Ballstát, réigiún nó tríú tíortha a bhfuil suim acu i dtionscadail i limistéar geografach ar leith a ghrúpáil le chéile;

(c)  ardáin théamacha a dhéanann tionscadail infheistíochta in earnáil ar leith a ghrúpáil le chéile.

(11)  ciallaíonn 'micremhaoiniúchán' micremhaoiniúchán mar a shainmhínítear i Rialachán [[CSE+] uimhir];

(13)  ciallaíonn ‘bainc nó institiúidí náisiúnta le haghaidh spreagtha’ (NPBInna) eintitis dhlíthiúla a dhéanann gníomhaíochtaí airgeadais ar bhonn gairmiúil a dtugann Ballstát nó eintiteas Ballstáit sainordú ina leith, ar leibhéal lárnach, réigiúnach nó áitiúil, chun dul i mbun gníomhaíochtaí forbartha nó spreagtha;

(14)  ciallaíonn ‘fiontair bheaga agus mheánmhéide’ (FBManna) micrifhiontair, fiontair bheaga agus fiontair mheánmhéide mar a shainmhínítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún(19);

(15)  ciallaíonn ‘cuideachtaí meánchaipitlithe beaga’ eintitis nach FBManna iad ina bhfuil suas le 499 bhfostaí fostaithe;

(16)  ciallaíonn 'fiontar sóisialta' fiontar sóisialta mar a shainmhínítear i Rialachán [[CES+] uimhir];

(17)  ciallaíonn ‘tríú tír’ tír nach bhfuil ina ball den Aontas;

Airteagal 3

Cuspóirí Chlár InvestEU

1.  Is é cuspóir ginearálta Chlár InvestEU ná tacú le cuspóirí beartais an Aontais trí bhíthin oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta a rannchuidíonn leo seo a leanas:

(a)  iomaíochas an Aontais, lena n-áirítear an taighde, an nuálaíocht agus an digiteáil;

(b)  fás agus forbairt i ngeilleagar an Aontais, ▌ina inbhuanaitheacht agus ina ghné chomhshaoil agus aeráide a rannchuidíonn le gnóthú SDGanna agus chuspóirí chomhaontú Pháras maidir leis an athrú aeráide agus le cruthú post ardcháilíochta;

(c)  athléimneacht shóisialta ▌, cuimsitheacht agus nuálaíocht an Aontais;

(ca)  dul chun cinn eolaíoch agus teicneolaíoch an chultúir, an oideachais agus na hoiliúna a chur chun cinn;

(d)  comhtháthú mhargaí caipitil an Aontais agus neartú an Mhargaidh Aonair, lena n-áirítear réitigh chun dul i ngleic le hilroinnt mhargaí caipitil an Aontais, foinsí maoinithe d'fhiontair san Aontas a éagsúlú agus maoiniú inbhuanaithe a chur chun cinn.

(da)   comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a chur chun cinn.

2.  Tá na cuspóirí sonracha seo a leanas ag Clár InvestEU:

(a)  tacú le hoibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta i mbonneagar inbhuanaithe sna réimsí dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal7(1);

(b)  tacú le hoibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta sa taighde, sa nuálaíocht agus sa digiteáil, lena n-áirítear tacú d’uas-scálú cuideachtaí nuálaíocha agus cur i bhfeidhm céimneach teicneolaíochtaí sa mhargadh;

(c)  an rochtain agus an fháil ar mhaoiniú a mhéadú do FBManna agus ▌do chuideachtaí meánchaipitlithe beaga, agus feabhas a chur ar a n-iomaíochas domhanda;

(d)  an rochtain agus an fháil ar mhicreamhaoiniú agus ar mhaoiniú a mhéadú d'fhiontair shóisialta, lena dtacaítear le hoibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta a bhaineann leis an infheistíocht, inniúlachtaí agus scileanna sóisialta agus lena ndéantar forbairt agus comhdhlúthú ar mhargaí infheistíochta sóisialta, sna réimsí dá dtagraítear i bpointe (d) d'Airteagal 7(1).

Airteagal 4

Buiséad agus méid ráthaíocht AE

1.  Is é EUR 40 817 500 000 (i bpraghsanna reatha) a bheidh i ráthaíocht AE chun críocha urrann an Aontais dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 8(1). Déanfar soláthar dó ar an ráta 40 %.

Féadfar méid breise de ráthaíocht AE a sholáthar chun críocha urrann an Bhallstáit dá dtagraítear i bpointe (b) d'Airteagal 8(1), faoi réir leithdháileadh na méideanna comhfhreagracha ó na Ballstáit, de bhun [Airteagal 10(1)] de Rialachán [[Rialachán na bhForálacha Coiteanna] uimhir](20) agus Airteagal [75(1)] de Rialachán [[plean CBT] uimhir](21).

Féadfaidh na Ballstáit méid breise de ráthaíocht AE a sholáthar i bhfoirm airgead tirim chun críocha urrann an Bhallstáit.

Déanfaidh na ranníocaíochtaí ó thríú tíortha dá dtagraítear in Airteagal 5 ráthaíocht AE dá dtagraítear sa chéad fhomhír a mhéadú freisin, trí sholáthar in airgead tirim a chur ar fáil i gcomhréir le [hAirteagal 218(2] den [Rialachán Airgeadais].

2.  Leagtar amach in Iarscríbhinn I den Rialachán seo dáileadh táscach an mhéid dá dtagraítear sa chéad fhomhír de mhír 1. Féadfaidh an Coimisiún na méideanna dá dtagraítear san Iarscríbhinn sin, i gcás inarb iomchuí, a mhodhnú le suas le 15 % i dtaca le gach cuspóir. Cuirfidh an Coimisiún Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar an eolas faoi na modhnuithe sin.

3.  Is é EUR 525 000 000 (i bpraghsanna reatha) a bheidh san imchlúdach airgeadais do chur chun feidhme na mbeart dá bhforáiltear i gCaibidil V agus Caibidil VI.

4.  Féadfar an méid dá dtagraítear i mír 3 a úsáid freisin le haghaidh cúnamh teicniúil agus cúnamh riaracháin chun Clár InvestEU a chur chun feidhme, amhail gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchóireachta agus meastóireachta, lena n-áirítear córais teicneolaíochta faisnéise chorparáideacha.

Airteagal 5

Tríú tíortha atá comhlachaithe le Ciste InvestEU

Féadfaidh urrann an Aontais de Chiste InvestEU dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 8(1) agus gach ceann de na hionuithe beartais dá dtagraítear in Airteagal 7(1) ranníocaíochtaí a fháil ó na tríú tíortha seo a leanas chun bheith rannpháirteach i dtáirgí airgeadais áirithe de bhun [Airteagal 218(2)] den [Rialachán Airgeadais]:

(a)  comhaltaí de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) ar comhaltaí iad den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE), i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar síos i gComhaontú LEE;

(b)  tíortha aontacha, tíortha is iarrthóirí agus iarrthóirí ionchasacha, i gcomhréir leis na prionsabail ghinearálta agus na téarmaí agus coinníollacha ginearálta a bhaineann le rannpháirtíocht na dtíortha sin i gcláir de chuid an Aontais arna mbunú sna comhaontuithe réime agus sna cinntí ó Chomhairlí Comhlachais lena mbaineann, nó i gcomhaontuithe eile den chineál céanna, agus i gcomhréir leis na coinníollacha sonracha a leagtar síos sna comhaontuithe idir iad agus an tAontas;

(c)  tíortha a chuimsítear faoi Bheartas Comharsanachta na hEorpa, i gcomhréir leis na prionsabail ghinearálta agus na téarmaí agus coinníollacha ginearálta a bhaineann le rannpháirtíocht na dtíortha sin i gcláir de chuid an Aontais a bhunaítear leis na comhaontuithe réime agus na cinntí ó Chomhairlí Comhlachais lena mbaineann, nó i gcomhaontuithe eile den chineál céanna, agus i gcomhréir leis na coinníollacha sonracha a leagtar síos sna comhaontuithe idir an tAontas agus na tíortha sin;

(d)  tríú tíortha eile, i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar síos i gcomhaontú sonrach lena gcumhdaítear rannpháirtíocht an tríú tír in aon chlár de chuid an Aontais, ar choinníoll:

(i)  go n-áirithítear leis an gcomhaontú cothromaíocht chóir idir ranníocaíochtaí agus sochair an tríú tír atá rannpháirteach sna cláir de chuid an Aontais;

(ii)  go leagtar síos leis an gcomhaontú coinníollacha maidir le rannpháirtíocht sna cláir, lena n-áirítear ríomh na ranníocaíochtaí le cláir aonair agus a gcostais riaracháin. Ioncam sannta i gcomhréir le hAirteagal [21(5)] den [Rialachán Airgeadais] a bheidh sna ranníocaíochtaí sin;

(iii)  nach dtugtar leis an gcomhaontú cumhacht chinnteoireachta don tríú tír maidir leis an gclár;

(iv)  go ráthaítear leis an gcomhaontú cearta an Aontais chun bainistíocht fónta airgeadais a áirithiú agus chun a leasanna airgeadais a chosaint.

Airteagal 6

Cur chun feidhme agus foirmeacha cistiúcháin ón Aontas

1.  Cuirfear ráthaíocht AE chun feidhme trí bhíthin bainistíocht indíreach le comhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 62(1)(c)(ii), (iii), (v) agus (vi) den Rialachán Airgeadais. Déanfar cineálacha eile de chistiú ón Aontas faoin Rialachán seo a chur chun feidhme trí bhíthin bhainistíocht dhíreach nó indíreach i gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, lena n-áirítear deontais a chuirtear chun feidhme i gcomhréir lena Theideal VIII agus oibríochtaí measctha a chuirtear chun feidhme i gcomhréir leis an Airteagal seo chomh rianúil agus is féidir agus ag áirithiú tacaíocht éifeachtúil agus chomhleanúnach do bheartais an Aontais.

2.  Oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta a chumhdaítear le ráthaíocht AE ar cuid den oibríocht mheasctha iad lena gcomhcheanglaítear tacaíocht faoin Rialachán seo le tacaíocht a chuirtear ar fáil faoi cheann amháin nó níos mó de chláir an Aontais nó leis an gCiste Nuálaíochta faoi Scéim AE i ndáil le Trádáil Astaíochtaí (ETS):

(a)  beidh siad comhsheasmhach leis na cuspóirí beartais agus comhlíonfaidh siad na critéir incháilitheachta a leagtar amach sa riail i gclár an Aontais faoina ndéantar cinneadh maidir leis an tacaíocht;

(b)  déanfaidh siad an Rialachán seo a chomhlíonadh.

3.  Oibríochtaí measctha lena n-áirítear sásra airgeadais atá maoinithe go hiomlán le cláir an Aontais nó le Ciste Nuálaíochta ETS gan úsáid a bhaint as ráthaíocht AE faoin Rialachán seo, comhlíonfaidh siad cuspóirí beartais agus critéir incháilitheachta a leagtar amach i rialacha chlár an Aontais faoina gcuirtear an tacaíocht ar fáil.

4.  I gcomhréir le hAirteagal 6(2), déanfar na foirmeacha tacaíochta neamh-iníoctha agus/nó na hionstraimí airgeadais ó bhuiséad an Aontais ar cuid den oibríocht measctha iad dá dtagraítear i mír 2 agus mír 3 a chinneadh faoi rialacha an chláir ábhartha de chuid an Aontais agus déanfar iad a chur chun feidhme faoin oibríocht measctha i gcomhréir leis an Rialachán seo agus le [Teideal X] den [Rialachán Airgeadais].

Áireofar sa tuarascáil freisin na heilimintí maidir leis an gcomhsheasmhacht leis na cuspóirí beartais agus na critéir incháilitheachta a leagtar amach i rialacha an chláir de chuid an Aontais faoin ndéantar cinneadh maidir le tacaíocht agus maidir le comhlíonadh an Rialacháin seo.

CAIBIDIL II

Ciste InvestEU

Airteagal 7

Ionuithe beartais

1.  Oibreoidh Ciste InvestEU trí bhíthin na gceithre ionú beartais seo a leanas lena rachfar i ngleic le clistí margaidh nó le haon chás infheistíochta fo-optamach faoina raon feidhme sonrach:

(a)  ionú beartais bonneagair inbhuanaithe: lena gcuimsítear infheistíocht inbhuanaithe i réimse an iompair, lena n-áirítear iompar ilmhódúil, sábháilteacht ar bhóithre, agus freisin i gcomhréir le cuspóir AE deireadh a chur le timpistí marfacha bóthair agus gortuithe tromchúiseacha faoi 2050, athnuachan agus cothabháil an bhonneagair iarnróid agus bóthair, fuinneamh, go háirithe fuinneamh in-athnuaite, éifeachtúlacht fuinnimh i gcomhréir le creat fuinnimh 2030, tionscadail athnuachana foirgneamh atá dírithe ar choigiltis fuinnimh agus comhtháthú ar fhoirgnimh le córas nasctha fuinnimh, stórála, digiteach agus iompair, feabhas a chur ar leibhéil idirnascthachta, nascthacht dhigiteach agus rochtain lena n-áirítear i limistéir thuaithe, soláthar agus próiseáil amhábhair, spáis, farraigí, uisce, lena n-áirítear uiscebhealaí intíre, dramhaíl a bhainistiú i gcomhréir leis an ordlathas dramhaíola agus an geilleagar ciorclach, an dúlra agus bonneagar comhshaoil eile, an oidhreacht chultúrtha, turasóireacht, trealamh, sócmhainní móibíleacha agus imscaradh na dteicneolaíochtaí nuálaíocha a rannchuidíonn le cuspóirí athléimneachta aeráide comhshaoil nó inbhuanaitheachta sóisialta an Aontais, nó iad araon, agus caighdeáin chomhshaoil nó inbhuanaitheachta sóisialta an Aontais a chomhlíonadh;

(b)  ionú beartais an taighde, na nuálaíochta agus an digitithe: lena gcuimsítear taighde, forbairt táirgí agus gníomhaíochtaí nuálaíochta, teicneolaíochtaí agus torthaí taighde a aistriú go dtí an margadh ag tacú le héascaitheoirí margaidh agus leis an gcomhar idir fiontair, réitigh nuálacha a thaispeáint agus a imscaradh agus tacaíocht chun cuideachtaí nuálacha ▌ a mhéadú mar aon le tionsclaíocht an Aontais a dhigiteáil;

(c)  ionú beartais do FBManna: rochtain ar airgeadas agus infhaighteacht airgeadais go príomha do FBManna, lena n-áirítear cinn nuálaíocha agus cinn a bhíonn ag feidhmiú in earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha, chomh maith le cuideachtaí meánchaipitlithe beaga;

(d)  ionú beartais maidir leis an infheistíocht shóisialta agus le scileanna sóisialta: lena gcuimsítear micreamhaoiniúchán, maoiniú fiontair shóisialta agus an geilleagar sóisialta agus bearta chun comhionannas inscne scileanna, oideachas, oiliúint agus seirbhísí bainteacha a chur chun cinn; bonneagar sóisialta (lena n-áirítear bonneagar sláinte agus oideachais agus tithíocht shóisialta agus tithíocht do mhic léinn); nuálaíocht shóisialta; cúram sláinte agus cúram fadtéarmach; cuimsiú agus inrochtaineacht; gníomhaíochtaí cultúrtha agus cruthaitheacha a bhfuil aidhm shóisialta acu; daoine leochaileacha a lánpháirtiú, lena n-áirítear náisiúnaigh ó thríú tír.

2.  I gcás ina dtagann oibríocht mhaoiniúcháin nó infheistíochta a thairgtear don Choiste Infheistíochta dá dtagraítear in Airteagal 19, ina dtagann an oibríocht sin faoi níos mó ná ionú beartais amháin, déanfar é a shannadh don ionú faoina dtagann a phríomhchuspóir nó príomhchuspóir fhormhór a fhothionscadal, mura sainítear a mhalairt leis na treoirlínte infheistíochta.

3.  Déanfar oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta a scagadh chun a chinneadh cibé an bhfuil tionchar comhshaoil, aeráide nó sóisialta acu nó nach bhfuil, agus má tá, beidh siad faoi réir díonadh inbhuanaitheachta aeráide, comhshaoil agus sóisialta d'fhonn tionchair dhíobhálacha ar an aeráid, ar an gcomhshaol agus sa réimse sóisialta a íoslaghdú agus na tairbhí a uasmhéadú. Chun na críche sin, déanfaidh tionscnóirí a bheidh ag iarraidh maoiniú faisnéis leordhóthanach a chur ar fáil bunaithe ar threoir a bheidh le forbairt ag an gCoimisiún. Déanfar tionscadail ar lú iad na méid áirithe a shaineofar sa treoir a eisiamh ón díonadh. Tionscadail nach bhfuil i gcomhréir le gnóthú na gcuspóirí aeráide, ní bheidh siad incháilithe le haghaidh tacaíochta faoin Rialachán seo.

Leis an treoir ón gCoimisiún, i gcomhréir le cuspóirí agus caighdeáin chomhshaoil an Aontais, beifear in ann:

(a)  maidir le hoiriúnú, an tseasmhacht in aghaidh thionchar díobhálach féideartha an athraithe aeráide a áirithiú trí bhíthin measúnaithe riosca agus leochaileachta aeráide, lena n-áirítear bearta oiriúnaithe ábhartha, agus, maidir le maolú, costais astaíochtaí gáis cheaptha teasa agus éifeachtaí deimhneacha na mbeart maolaithe aeráide a chomhtháthú san anailís costais agus sochair;

(b)  tionchar tionscadail chomhdhlúthaithe a chur san áireamh i dtéarmaí príomhghnéithe an chaipitil nádúrtha i dtaca le haer, uisce, talamh agus an bhithéagsúlacht;

(c)  measúnú a dhéanamh ar an tionchar sóisialta, lena n-áirítear maidir le comhionannas inscne, ar chuimsiú sóisialta limistéar áirithe nó daonraí áirithe agus forbairt eacnamaíoch na limistéar agus na n-earnálacha a mbíonn éifeacht ag dúshláin struchtúracha orthu amhail riachtanais dícharbónaithe an gheilleagair;

(ca)  tionscadail a shainaithint nach bhfuil i gcomhréir le gnóthú na gcuspóirí aeráide;

(cb)  treoir a sholáthar do chomhpháirtithe cur chun feidhme chun críche an scagtha dá bhforáiltear faoi mhír 3, fomhír 1. I gcás go gcinnfidh an comhpháirtí cur chun feidhme nach bhfuil gá aon díonadh ó thaobh na hinbhuanaitheachta de a dhéanamh, cuirfidh sé údar cuí ar fáil don Choiste Infheistíochta.

4.  Cuirfidh comhpháirtithe cur chun feidhme an fhaisnéis is gá ar fáil chun gur féidir rianú a dhéanamh ar infheistíocht a gcomhlíonann cuspóirí an Aontais maidir leis an aeráid agus an comhshaol, bunaithe ar threoir a bheidh le cur ar fáil ag an gCoimisiún.

5.  Beidh sé mar sprioc ag comhpháirtithe cur chun feidhme go gcuirfear ar a laghad 55 % den infheistíocht faoin ionú beartais i dtaca le bonneagar inbhuanaithe le cuspóirí aeráide agus comhshaoil an Aontais a chomhlíonadh.

Féachfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis na comhpháirtithe cur chun feidhme, lena áirithiú go leithdháiltear an chuid sin den ráthaíocht bhuiséadach a mbaintear feidhm aisti don ionú beartais bonneagair inbhuanaithe leis an aidhm í a leithdháileadh go cothrom idir na gníomhaíochtaí sna réimsí éagsúla.

6.  Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 26 chun na treoirlínte infheistíochta do gach ceann de na hionuithe beartais a shainiú. Déanfar na treoirlínte infheistíochta a ullmhú i ndlúth-idirphlé le Grúpa BEI agus le comhpháirtithe cur chun feidhme féideartha eile.

6a.  Cuirfidh an Coimisiún an fhaisnéis ar an iarratas nó léirmhíniú na dtreoirlínte infheistíochta ar fáil do na comhpháirtithe cur chun feidhme, don Choiste Infheistíochta agus do na comhpháirtithe comhairleacha.

Airteagal 8

Urranna

1.  Maidir leis na hionuithe beartais dá dtagraítear in Airteagal 7(1) beidh gach aon urrann lena rachfar i ngleic le clistí margaidh ▌nó cásanna infheistíochta fo-optamacha mar a leanas:

(a)  le hurrann an Aontais rachfar i ngleic le haon cheann de na cásanna seo a leanas:

(i)  clistí margaidh nó cásanna infheistíochta fo-optamacha a bhaineann le tosaíochtaí beartais an Aontais ▌;

(ii)  clistí margaidh nó cásanna infheistíochta fo-optamacha ar fud an Aontais agus/nó a bhaineann go sonrach le Ballstát;

(iii)  ▌clistí margaidh nó cásanna infheistíochta fo-optamacha, go háirithe cinn nua nó cinn chasta, a éilíonn go bhforbrófaí réitigh airgeadais agus struchtúir mhargaidh atá nuálaíoch;

(b)  rachaidh urrann na mBallstát i ngleic le clistí margaidh sonracha nó cásanna infheistíochta fo-optamacha i gceann amháin de réigiúin na Ballstát nó i roinnt díobh chun cuspóirí beartais na gCistí rannchuidíochta faoi bhainistíocht chomhroinnte a thabhairt i gcrích go háirithe chun comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta augs críochach san Aontas Eorpach a neartú trí dhul i ngleic le míchothromaíochtaí i measc a réigiún.

2.  Déanfar, i gcás inarb iomchuí, na hurranna dá dtagraítear i mír 1 a úsáid ar bhealach comhlántach chun tacú le hoibríocht mhaoiniúcháin nó infheistíochta, lena n-áirítear trí thacaíocht ón dá urrann a chomhcheangal.

Airteagal 9

Forálacha sonracha is infheidhme maidir le hurrann an Bhallstáit

1.  Úsáidfear méideanna a leithdháilfidh Ballstát ar bhonn deonach faoi Airteagal [10(1)] de Rialachán [[na bhForálacha Coiteanna] uimhir] nó Airteagal [75(1) ] de Rialachán [[plean CBT] uimhir] i ndáil le soláthar don chuid de ráthaíocht AE faoi urrann an Bhallstáit lena gcumhdaítear oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta sa Bhallstát lena mbaineann nó chun ranníocaíocht fhéideartha a dhéanamh ó Chistí faoi bhainistíocht chomhroinnte do Mhol Comhairleach InvestEU. Rannchuideoidh na méideanna sin le gnóthú na gcuspóirí beartais a roghnaíodh sa Chomhaontú Comhpháirtíochta agus sna cláir a rannchuidíonn le InvestEU.

Maidir le méideanna a leithdháiltear faoin tríú fomhír d’Airteagal 4(1), bainfear úsáid astu chun an ráthaíocht a sholáthar.

2.  Bunú na coda sin de ranníocaíocht AE faoi urrann na mBallstát, beidh sé faoi réir comhaontú ranníocaíochta a thabhairt i gcrích idir an Ballstát agus an Coimisiún.

Ní bheidh feidhm ag an gceathrú fomhír d’Airteagal 9(2) agus Airteagal 9(5) maidir le méid breise arna sholáthar ag Ballstát faoin tríú fomhír d’Airteagal 4(1).

Maidir leis na forálacha san Airteagal a bhaineann le méideanna a leithdháiltear faoi Airteagal 10(1) de Rialachán [na bhForálacha Coiteanna, uimhir] nó Airteagal 75(1) de Rialachán [plean CBT] níl siad infheidhme i leith comhaontú ranníocaíochta a bhaineann le méid breise a íocann Ballstát, dá dtagraítear sa tríú fomhír d’Airteagal 4(1).

Tabharfaidh an Ballstát agus an Coimisiún an comhaontú ranníocaíochta nó leasú air i gcrích laistigh de cheithre mhí tar éis an Chinnidh ón gCoimisiún maidir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta nó Plean CBT a ghlacadh nó tráth an Chinnidh ón gCoimisiún lena leasaítear clár nó plean CBT

Féadann dhá Bhallstát nó níos mó comhaontú ranníocaíochta comhpháirteach a thabhairt i gcrích leis an gCoimisiún.

De mhaolú ar [Airteagal 211(1)] den [Rialachán Airgeadais], socrófar ráta soláthair ráthaíocht AE faoi urrann na mBallstát ag 40 % agus féadfar é a ísliú nó a ardú i ngach comhaontú ranníocaíochta chun na rioscaí a ghabhann leis na táirgí airgeadais atá beartaithe a úsáid a chur san áireamh.

3.  Beidh na heilimintí seo a leanas ar a laghad sa chomhaontú comhpháirtíochta:

(a)  méid foriomlán na coda de ráthaíocht AE faoi urrann an Bhallstáit a bhaineann leis an mBallstát, a ráta soláthair, méid na ranníocaíochta ó Chistí faoi bhainistíocht chomhroinnte, an chéim ina bhfuil an soláthar á chur le chéile i gcomhréir le plean airgeadais bliantúil agus méid an dliteanais theagmhasaigh a thagann as sin a bheidh le cumhdach le ráthaíocht chomhuaineach a chuirfidh an Ballstát lena mbaineann ar fáil;

(b)  straitéis an Bhallstáit lena gcuimsítear na táirgí airgeadais agus a ngiaráil íosmhéide, an cumhdach geografach, lena n-áirítear cumhdach réigiúnach más gá, cineálacha na dtionscadal, an tréimhse infheistíochta agus, i gcás inarb infheidhme, na catagóirí d'fhaighteoirí deiridh agus idirghabhálaithe incháilithe;

(c)  an comhpháirtí nó na chomhpháirtithe féideartha cur chun feidhme arna moladh i gcomhréir le hAirteagal 12, agus an oibleagáid atá ar an gCoimisiún an Ballstát a chur ar an eolas maidir leis an gcomhpháirtí nó na comhpháirtithe cur chun feidhme atá roghnaithe;

(d)  an ranníocaíocht fhéideartha ó Chistí faoi bainistíocht chomhroinnte le Mol Comhairleach InvestEU;

(e)  na hoibleagáidí a bheidh ar an mBallstát maidir le tuarascáil bhliantúil a chur isteach, lena n-áirítear tuarascáil a chur isteach i gcomhréir leis na táscairí ábhartha a bhaineann leis na cuspóirí beartais atá cumhdaithe sa Chomhaontú Chomhpháirtíochta nó sa chlár agus dá dtagraítear sa chomhaontú ranníocaíochta;

(f)  forálacha maidir le luach saothair na coda de ráthaíocht AE faoi urrann an Ballstáit;

(g)  comhcheangal féideartha le hacmhainní faoi urrann AE, lena n-áirítear i struchtúr cisealach chun cumhdach riosca níos fearr a ghnóthú i gcomhréir le hAirteagal 8(2).

4.  Déanfaidh an Coimisiún na comhaontuithe ranníocaíochta a chur chun feidhme trí bhíthin comhaontuithe ráthaíochta a shíneofar le comhpháirtithe cur chun feidhme de bhun Airteagal 14 agus comhaontuithe comhairleacha a shíneofar le comhpháirtithe comhairleacha.

I gcás, laistigh de naoi mí ón tráth a shíneofar an comhaontú ranníocaíochta, nach dtabharfar aon chomhaontú ráthaíochta i gcrích nó nach ndéanfar méid comhaontuithe ranníocaíochta a ghealladh go hiomlán trí bhíthin comhaontú ráthaíochta amháin nó níos mó, cuirfear deireadh leis an gcomhaontú ranníocaíochta nó cuirfear síneadh leis, trí chomhaontú frithpháirteach, sa chéad chás nó leasófar é dá réir sin sa dara cás ▌. Maidir le méid an tsoláthair nach n-úsáidtear agus a thagann ó mhéideanna a leithdháileann na Ballstáit faoi Airteagal [10(1) de Rialachán [[na bhForálacha Coiteanna]] nó faoi Airteagal [75(1)] de Rialachán [[CBT]], déanfar iad a athúsáid de bhun [Airteagal 10(5)] de Rialachán [[na bhForálacha Coiteanna] uimhir] agus Airteagal [75(5)] de Rialachán [[Plean CBT] uimhir]. Maidir le méid an tsoláthair nach n-úsáidtear agus a thagann ó mhéideanna a leithdháileann Ballstát faoin tríú fomhír d’Airteagal 4(1), déanfar é a aisíoc leis an mBallstát.

I gcás nach ndéantar an comhaontú ráthaíochta a chur chun feidhme go hiomchuí laistigh de thréimhse a shonraítear in Airteagal [10(6)] de Rialachán [[na bhForálacha Coitianta] uimhir] nó in Airteagal [75(6)] de Rialachán [[Plean CBT] uimhir], leasófar an comhaontú ranníocaíochta ▌. Maidir le méid an tsoláthair nár úsáideadh a thagann ó mhéideanna a leithdháileann na Ballstáit faoi Airteagal [10(1) de Rialachán [[na bhForálacha Coiteanna]] nó faoi Airteagal [75(1)] de Rialachán [[CBT]], déanfar é a athúsáid de bhun [Airteagal 10(5)] de Rialachán [[na bhForálacha Comhchoiteanna] uimhir] agus Airteagal [75(5)] de Rialachán [[an Phlean CBT] uimhir]. Maidir le méid an tsoláthair nach n-úsáidtear agus a thagann ó mhéideanna a leithdháileann Ballstát faoin tríú fomhír d’Airteagal 4(1), déanfar é a aisíoc leis an mBallstát.

5.  Beidh feidhm ag na rialacha seo a leanas maidir leis an soláthar don chuid de ráthaíocht AE faoi urrann na mBallstát a bhunaítear le chomhaontú ranníocaíochta:

(a)  tar éis na céime ina bhfuil an soláthar á chur le chéile dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 3 den Airteagal seo, déanfar aon bharrachas soláthairtí bliantúil, a ríomhtar trí chomparáid a dhéanamh idir méid na soláthairtí is gá de réir an ráta soláthair agus na soláthairtí iarbhír, a athúsáid de bhun [Airteagal 10(7)] de Rialachán [na bhForálacha Coiteanna] agus Airteagal [75(7)] de [[plean CBT] uimhir];

(b)  de mhaolú ar [Airteagal 213(4)] den [Rialachán Airgeadais], tar éis na céime ina bhfuil an soláthar á chur le chéile dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 3 den Airteagal seo, ní thiocfaidh as an soláthar aon athsholáthairtí bliantúla le linn don chuid sin de ráthaíocht AE faoi urrann an Bhallstáit a bheith ar fáil;

(c)  cuirfidh an Coimisiún an Ballstát ar an eolas gan mhoill i gcás, de thoradh gairmeacha ar an gcuid sin de ráthaíocht AE faoi urrann an Bhallstáit, ina dtitfidh an leibhéal soláthairtí don chuid sin de ráthaíocht AE faoi bhun 20 % den soláthar tosaigh;

(d)  má thiteann an leibhéal soláthairtí don chuid sin de ráthaíocht AE faoi urrann an Bhallstáit lena mbaineann go 10 % den soláthar tosaigh, cuirfidh an Ballstát lena mbaineann ar fáil don chiste soláthair coiteann suas le 5 % den soláthar tosaigh arna iarraidh sin ag an gCoimisiún.

CAIBIDIL IIA

COMHPHÁIRTÍOCHT IDIR AN COIMISIÚN AGUS GRÚPA BEI

Airteagal 9a

Raon feidhme na comhpháirtíochta

1.  Bunóidh an Coimisiún agus Grúpa BEI comhpháirtíocht faoin Rialachán seo agus é mar chuspóir leis an gcomhpháirtíocht sin tacú le cur chun feidhme na gclár chomh maith le comhsheasmhacht, cuimsitheacht, breisíocht agus éifeachtúlacht an imscartha. I gcomhréir le téarmaí an Rialacháin seo agus mar a shonraítear tuilleadh i gcomhaontuithe dá dtagraítear i mír 2, déanfaidh Grúpa BEI:

(a)  an chuid de ráthaíocht AE a shonraítear in Airteagal 10(1b) a chur chun feidhme;

(b)  tacú le cur chun feidhme urrann AE, agus i gcás inarb infheidhme i gcomhréir le hAirteagal 12(1) urrann an Bhallstáit, de Chiste InvestEU, go háirithe ar na bealaí seo a leanas:

(i)  rannchuidiú, i gcomhar leis an comhpháirtithe féideartha cur chun feidhme, leis na treoirlínte infheistíochta i gcomhréir le hAirteagal 7(6), rannchuidiú le dearadh an scórchláir i gcomhréir le hAirteagal 19(1a) agus rannchuidiú le doiciméid eile ina leagtar amach an treoir oibríochtúil do Chiste InvestEU,

(ii)  sainmhíniú a dhéanamh, i gcomhar leis an gCoimisiún agus le comhpháirtithe féideartha cur chun feidhme, ar an modheolaíocht riosca agus ar an gcóras mapála riosca maidir le hoibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta na gcomhpháirtithe cur chun feidhme chun go mbeifear in ann na hoibríochtaí sin a mheasúnú ar scála rátála comhchoiteann,

(iii)  ar iarraidh ón gCoimisiún agus i gcomhaontú leis an gcomhpháirtí féideartha cur chun feidhme lena mbaineann, measúnú a dhéanamh ar chórais an chomhpháirtí fhéideartha sin, agus comhairle spriocdhírithe theicniúil a sholáthar ina leith, i gcás agus a mhéid a éilíonn conclúidí an iniúchta ar an gcolún-mheasúnú d’fhonn na táirgí airgeadais atá beartaithe ag an gcomhpháirtí féideartha cur chun feidhme sin a chur chun feidhme,

(iv)  tuairim neamhcheangailteach a sholáthar maidir leis na gnéithe a bhaineann le baincéireacht, go háirithe maidir leis an riosca airgeadais agus na téarmaí airgeadais a bhaineann le hurrann na ráthaíochta AE atá le leithdháileadh ar an gcomhpháirtí cur chun feidhme mar atá sainithe i gcomhaontuithe ráthaíochta atá le tabhairt i gcrích leis na comhpháirtithe cur chun feidhme seachas Grúpa BEI. Oibreoidh an Coimisiún, de réir mar is iomchuí, i gcomhar leis an gcomhpháirtí cur chun feidhme bunaithe ar thorthaí na tuairime. Cuirfidh sé Grúpa BEI ar an eolas faoina chinneadh,

(v)  ionsamhlúcháin agus réamh-mheastacháin a dhéanamh ar an riosca airgeadais agus luach saothair na punainne comhiomláine bunaithe ar thoimhdí arna n-aontú leis an gCoimisiún,

(vi)  tomhas riosca airgeadais agus tuairisciú airgeadais a dhéanamh ar an bpunann chomhiomlán, agus

(vii)  seirbhísí athstruchtúraithe agus gnóthaithe a sholáthar don Choimisiún mar atá leagtha amach sa chomhaontú dá dtagraítear in Airteagal 9a(2)(b) , ar iarraidh ón gCoimisiún agus i gcomhaontú leis an gcomhpháirtí cur chun feidhme, i gcomhréir le hAirteagal 14(2)(g), i gcás nach bhfuil an comhpháirtí cur chun feidhme freagrach a thuilleadh as tabhairt faoi ghníomhaíochtaí athstruchtúraithe agus gnóthaithe faoin gcomhaontú ráthaíocht ábhartha;

(c)  féadfaidh sé, ar iarraidh ó bhanc nó institiúid náisiúnta le haghaidh spreagtha, an fothú acmhainneachta dá dtagraítear in Airteagal 20(2)(f) agus/nó seirbhísí eile a sholáthar don bhanc nó institiúid náisiúnta le haghaidh spreagtha sin, a bhaineann le cur chun feidhme na dtairgí airgeadais a fhaigheann tacaíocht ó ráthaíocht AE;

(d)  déanfar, i ndáil le Mol Comhairleach InvestEU,

(i)  méid a leithdháileadh air, ar méid é suas go EUR 375 mhilliún as an imchlúdach airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 4(3) le haghaidh tionscnaimh chomhairleacha agus cúraimí oibríochtúla dá dtagraítear i bpointe (ii);

(ii)  comhairle a chur ar an gCoimisiún agus cúraimí oibríochtúla a chomhlíonadh atá leagtha síos sa chomhaontú dá dtagraítear in Airteagal 9a(2)(c), ar na bealaí seo a leanas:

1.  tacú leis an gCoimisiún i ndearadh, i mbunú agus i bhfeidhmiú Mhol Comhairleach InvestEU;

2.  measúnú a dhéanamh ar iarrataí le haghaidh seirbhísí comhairleacha nach measann an Coimisiún iad a bheith ina seirbhísí a thagann faoi chuimsiú na dtionscnamh comhairleach reatha d’fhonn tacú le cinneadh an Choimisiúin maidir le leithdháileadh;

3.  tacaíocht a sholáthar do bhainc nó institiúidí náisiúnta le haghaidh spreagtha tríd an bhfothú acmhainneachta dá dtagraítear in Airteagal 20(2)(f), a chur ar fáil, ar iarraidh uathu, i ndáil le forbairt a gcumas comhairleach chun páirt a ghlacadh i dtionscnaimh chomhairleacha;

4.  ar iarraidh ón gCoimisiún agus ó chomhpháirtí féideartha comhairleach agus faoi réir chomhaontú Ghrúpa BEI, conarthaí a bheith aige le comhpháirtithe comhairleacha thar ceann an Choimisiúin le haghaidh sholáthar na dtionscnamh comhairleach.

Áiritheoidh Grúpa BEI go ndéanfar na cúraimí dá dtagraítear i mír 1(d), pointe (ii) a sheoladh go hiomlán neamhspleách ar a ról mar chomhpháirtí comhairleach.

2.  Maidir leis an bhfaisnéis a bhaineann le baincéireacht, ar faisnéis í a chuireann an Coimisiún chuig Grúpa BEI faoi (ii), (iv), (v) agus (vi) de (1)(b), déanfar í a theorannú don fhaisnéis a bhfuil gá ag Grúpa BEI léi chun a oibleagáidí faoi na pointí sin a chomhlíonadh. Saineoidh an Coimisiún, i ndlúth-idirphlé le Grúpa BEI agus leis na comhpháirtithe féideartha cur chun feidhme, cineál agus raon na faisnéise thuasluaite agus cuirfidh an Coimisiún san áireamh, agus é sin á dhéanamh aige, na ceanglais le haghaidh bhainistiú stuama airgeadais na ráthaíochta AE, sainleasanna dlisteanacha an chomhpháirtí cur chun feidhme i ndáil le faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála de agus riachtanais Ghrúpa BEI chun críche a oibleagáidí faoi na pointí sin a chomhlíonadh.

3.  Leagfar síos modúlachtáí na comhpháirtíochta sna comhaontuithe, lena n-áirítear:

(a)  an chuid de ráthaíocht AE a shonraítear in Airteagal 10(1b) a dheonú agus a chur chun feidhme;

(i)  comhaontú ráthaíochta idir an Coimisiún agus Grúpa BEI, nó

(ii)  comhaontuithe ar leithligh idir an Coimisiún agus BEI agus/nó fochuideachta nó eintiteas eile mar a shainmhínítear in Airteagal 28(1) de Reacht BEI;

(b)  comhaontú idir an Coimisiún agus Grúpa BEI i ndáil le pointí (b) agus (c) de mhír 1;

(c)  comhaontú idir an Coimisiún agus Grúpa BEI i ndáil le Mol Comhairleach InvestEU;

(d)  comhaontuithe seirbhíse idir Grúpa BEI agus bainc agus institiúidí náisiúnta le haghaidh spreagtha i ndáil le fothú acmhainneachta agus seirbhísí eile i gcomhréir le pointe (c) de mhír 1.

4.  Gan dochar d’Airteagail 15(3) agus 20(4), comhlíonfaidh na costais a thabhaíonn Grúpa BEI mar gheall ar chomhlíonadh na gcúraimí dá dtagraítear i bpointí (b) agus (c) de mhír 1 na coinníollacha a aontaíodh faoin gcomhaontú dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 2 agus féadfar iad a chumhdach ó aisíocaíochtaí nó ioncam is inchurtha i leith na ráthaíochta AE a ranníocadh i leith an tsoláthair, i gcomhréir le hAirteagal 211(4) agus (5) den Rialachán Airgeadais, nó déanfar iad a mhuirearú ar an imchlúdach dá dtagraítear in Airteagal 4(3), tar éis do Ghrúpa BEI údar cuí a thabhairt do na costais sin laistigh den uasteorainn fhoriomlán de EUR 7 000 000.

5.  Maidir leis na costais a thabhaíonn Grúpa BEI mar gheall ar chomhlíonadh na gcúraimí oibríochtúla dá dtagraítear i bpointe (d)(ii) de mhír 1, déanfar iad a chumhdach agus a íoc ina n-iomláine ón méid dá dtagraítear i bpointe (d)(i) de mhír 1, tar éis do Ghrúpa BEI údar cuí a thabhairt leis na costais sin agus beidh siad laistigh d’uasteorainn fhoriomlán de EUR 10 000 000.

Airteagal 9b

Coinbhleachtaí leasa

Faoi chuimsiú na comhpháirtíochta déanfaidh Grúpa BEI na bearta agus na réamhchúraimí is gá chun coinbhleachtaí leasa a sheachaint le comhpháirtithe cur chun feidhme eile, lena n-áirítear trí fhoireann thiomnaithe neamhspleách a chur ar bun chun tabhairt faoi na cúraimí dá dtagraítear in Airteagal 9a(1)(b)(iii), (iv), (v) agus (vi) a bheidh faoi réir rialacha dochta rúndachta a leanfaidh d’fheidhm a bheith acu i leith na ndaoine sin a d’fhág an fhoireann. Déanfaidh Grúpa BEI agus comhpháirtithe cur chun feidhme eile an Coimisiún a chur ar an eolas gan mhoill maidir le haon chás a meastar é a bheith ina choinbhleacht nó aon chás ar dócha gur coinbhleacht é. I gcás ina mbeidh amhras ann, déanfaidh an Coimisiún a chinneadh cibé an bhfuil coinbhleacht leasa ann nó nach bhfuil agus cuirfidh sé Grúpa BEI ar an eolas ina leith. I gcás ina bhfuil coinbhleacht leasa ann, glacfaidh Grúpa BEI na bearta iomchuí. Cuirfear an bord stiúrtha ar an eolas faoi na bearta a glacadh agus faoi thorthaí na mbeart sin.

Glacfaidh Grúpa BEI na réamhchúraimí is gá chun cásanna de choinbhleacht leasa a sheachaint i gcur chun feidhme Mhol Chomhairleach InvestEU, go háirithe i ndáil le cúraimí oibríochtúla ina ról tacaíochta don Choimisiún, ar ról é dá dtagraítear in Airteagal 9a(1)(d)(ii). I gcás ina bhfuil coinbhleacht leasa ann, glacfaidh Grúpa BEI na bearta iomchuí.

CAIBIDIL III

Ráthaíocht AE

Airteagal 10

Ráthaíocht AE

1.  Déanfar ráthaíocht AE a dheonú do na comhpháirtithe cur chun feidhme i gcomhréir le hAirteagal 219(1) den Rialachán Airgeadais mar ráthaíocht ar éileamh, dho-chúlghairthe agus neamhchoinníollach agus déanfar é a bhainistiú i gcomhréir le Teideal X den Rialachán Airgeadais i mbainistíocht dhíreach.

1a.  Beidh luach saothair ráthaíocht AE nasctha le saintréithe agus le próifíl riosca na dtáirgí airgeadais, agus aird chuí á tabhairt ar chineál na n-oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta foluiteacha agus comhlíonadh na gcuspóirí beartais ar a ndírítear. Féadfar a áireamh air sin, i gcásanna cuí-réasúnaithe a bhaineann le cineál na gcuspóirí beartais ar a ndírítear leis an táirge airgeadais a chuirfear chun feidhme agus le hinacmhainneacht d’fhaighteoirí deiridh ar a ndírítear, laghdú costais nó feabhsú ar théarmaí an mhaoiniúcháin arna sholáthar don fhaighteoir deiridh trí luach saothair ráthaíocht AE a mhodhnú, nó, i gcás inar gá, trí na costais riaracháin gan íoc atá le híoc ag an gcomhpháirtí cur chun feidhme a chumhdach le buiséad AE, go háirithe:

(a)  i gcásanna ina ndéanfadh dálaí struis sa mhargadh airgeadais cosc a chur le hoibríocht faoi phraghsáil mhargadh-bhunaithe a bhaint amach, nó

(b)  i gcás inar gá chun oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta a thionscnamh in earnálacha nó réimsí ina bhfuil cliseadh margaidh suntasach nó cás infheistíochta fo-optamach, agus chun éascú a dhéanamh ar bhunú ardán infheistíochta,

sa mhéid nach mbeadh tionchar suntasach ag laghdú ar luach saothair ráthaíocht AE ná ag cumhdach na gcostas riaracháin gan íoc atá le híoc ag comhpháirtithe cur chun feidhme, ar sholáthar ráthaíocht InvestEU

Rachaidh laghdú ar luach saothair ráthaíocht AE chun tairbhe iomlán na bhfaighteoirí deiridh.

1b.  Beidh feidhm ag an gcoinníoll a leagtar amach in Airteagal 219(4) den Rialachán Airgeadais maidir le gach comhpháirtí cur chun feidhme ar bhonn punainne.

1c.  Déanfar 75 % de ráthaíocht AE faoi urrann AE dá dtagraítear sa chéad fhomhír d’Airteagal 4(1), arb ionann é agus EUR 30 613 125 000, a dheonú do Ghrúpa BEI. Soláthróidh Grúpa BEI ranníocaíocht bhliantúil airgeadais chomhiomlán arb ionann í agus EUR 7 653 281 250. Soláthrófar an ranníocaíocht sin ar bhealach agus i bhfoirm lena n-éascófar cur chun feidhme Chiste InvestEU agus baint amach na gcuspóirí a leagtar amach in Airteagal 12(2).

1d.  Deonófar an 25% de ráthaíocht AE faoi urrann AE a bheidh fágtha do chomhpháirtithe cur chun feidhme eile, a bheidh in ann ranníocaíocht airgeadais a sholáthar freisin, a chinnfear sna comhaontuithe ráthaíochta.

1e.  Déanfar sár-iarrachtaí chun a áirithiú go gcumhdófar ag deireadh na tréimhse infheistíochta raon leathan earnálacha agus réigiún agus go ndéanfar comhchruinniú earnála nó geografach iomarcach a sheachaint. Áireofar ar na hiarrachtaí sin dreasachtaí do mhion-NPBInna nó do NPBInna nach bhfuil chomh sofaisticiúil sin agus a bhfuil buntáiste comparáideach acu mar gheall ar a láithreacht áitiúil, a n-eolas agus a n-inniúlachtaí infheistíochta. Tacóidh an Coimisiún leis na hiarrachtaí sin trí chur chuige comhleanúnach a fhorbairt.

2.  Féadfar tacaíocht ráthaíocht AE a dheonú i leith oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta a chumhdaítear leis an Rialachán seo ar feadh tréimhse infheistíochta dar críoch an 31 Nollaig 2027. Síneofar conarthaí idir an comhpháirtí cur chun feidhme agus an faighteoir deiridh nó an t-idirghabhálaí airgeadais nó eintiteas eile dá dtagraítear in Airteagal 13(1)(a) faoin 31 Nollaig 2028.

Airteagal 11

Oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta incháilithe

1.  Ní thabharfar tacaíocht le Ciste InvestEU ach amháin d'oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta lena ndéanfar an méid seo:

(a)  a dhéanfaidh na coinníollacha a leagtar amach i bpointe (a) go pointe (e) d’Airteagal 209(2) den Rialachán Airgeadais a chomhlíonadh, go háirithe na ▌ceanglais maidir le clistí margaidh, cásanna infheistíochta fo-optamacha agus breisíocht de réir mar a leagtar amach i bpointe (a) agus i bpointe (b) d’Airteagal 209(2) den Rialachán Airgeadais agus in Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Rialachán seo agus, i gcás inarb iomchuí, lena ndéanfar uasmhéadú ar infheistíocht phríobháideach i gcomhréir le pointe (d) d’Airteagal 209(2) den Rialachán Airgeadais;

(b)  a rannchuideoidh le cuspóirí beartais an Aontais agus a thiocfaidh faoi raon feidhme na réimsí atá incháilithe le haghaidh oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta faoin ionú iomchuí i gcomhréir le hIarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo; ▌

(ba)  nach soláthróidh tacaíocht airgeadais do na gníomhaíochtaí eisiata arna sainmhíniú i bpointe B d’Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Rialachán seo; agus

(c)  atá comhsheasmhach leis na treoirlínte infheistíochta.

2.  Mar aon le tionscadail atá lonnaithe san Aontas, féadfar tacaíocht a thabhairt le Ciste InvestEU do na tionscadail agus na hoibríochtaí seo a leanas trí bhíthin oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta:

(a)  tionscadail ▌idir eintitis atá lonnaithe nó bunaithe i mBallstát amháin nó níos mó agus a leathnaíonn amach go dtí tríú tír amháin nó níos mó, lena n-áirítear tíortha aontacha, tríú tíortha is iarrthóirí nó iarrthóirí ionchasacha, tíortha a thagann faoi raon feidhme Bheartas Comharsanachta na hEorpa, an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch nó Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa, nó go dtí tír nó críoch ar an gcoigríoch, mar a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann le CFAE, nó go dtí tríú tír chomhlachaithe, bíodh comhpháirtí nó ná bíodh sna tríú tíortha sin nó sna tíortha nó na críocha ar an gcoigríoch;

(b)  oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta i dtíortha dá dtagraítear in Airteagal 5 a rannchuidigh le táirge airgeadais sonrach.

3.  Féadfaidh Ciste InvestEU tacú le hoibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta lena gcuirtear maoiniú ar fáil d’fhaighteoirí ar eintitis dhlíthiúla iad atá bunaithe in aon cheann de na tíortha seo a leanas:

(a)  Ballstát, nó tír nó críoch ar an gcoigríoch atá bainteach leis an mBallstát sin;

(b)  tríú tír nó críoch atá comhlachaithe le Clár InvestEU i gcomhréir le hAirteagal 5;

(c)  tríú tír dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 2, i gcás inarb infheidhme;

(d)  tíortha eile i gcás ina bhfuil gá le tionscadal a mhaoiniú i dtír nó críoch dá dtagraítear i bpointe (a) go pointe (c).

Airteagal 12

Comhpháirtithe cur chun feidhme a roghnú cé is moite de Ghrúpa BEI

1.  Roghnóidh an Coimisiún, i gcomhréir le hAirteagal 154 den Rialachán Airgeadais, na comhpháirtithe cur chun feidhme, cé is moite de Ghrúpa BEI.

Féadfaidh comhpháirtithe cur chun feidhme grúpa a chur ar bun. Féadfaidh comhpháirtí cur chun feidhme a bheith ina chomhalta de ghrúpa amháin nó níos mó.

I gcás urrann an Aontais, beidh a suim léirithe ag na contrapháirtithe incháilithe maidir leis an sciar de ráthaíocht AE dá dtagraítear in Airteagal 10(1c).▌

I gcás urrann an Bhallstáit, féadfaidh an Ballstát lena mbaineann contrapháirtí ▌amháin nó níos mó a mholadh mar chomhpháirtithe cur chun feidhme as a measc siúd a léirigh suim ▌. Ina theannta sin, féadfaidh an Ballstát lena mbaineann Grúpa BEI a mholadh mar chomhpháirtí cur chun feidhme agus féadfaidh sé, ar a chostas féin, Grúpa BEI a fháil ar conradh chun na seirbhísí a liostaítear in Airteagal 9a a sholáthar.

I gcás nach molann an Ballstát lena mbaineann comhpháirtí cur chun feidhme, rachaidh an Coimisiún ar aghaidh i gcomhréir leis an dara fomhír den mhír seo i measc na gcomhpháirtithe cur chun feidhme sin atá in ann oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta a chumhdach sna limistéir gheografacha lena mbaineann.

2.  Agus comhpháirtithe cur chun feidhme á roghnú aige, áiritheoidh an Coimisiún go ndéanfaidh an phunann táirgí airgeadais faoi Chiste InvestEU na cuspóirí seo a leanas a chomhlíonadh:

(a)  cumhdach na gcuspóirí a leagtar síos in Airteagal 3 a uasmhéadú;

(b)  tionchar ráthaíocht AE a uasmhéadú trí bhíthin na n-acmhainní dílse a gheall an comhpháirtí cur chun feidhme;

(c)  infheistíocht phríobháideach a uasmhéadú, i gcás inarb iomchuí;

(ca)  réitigh riosca agus airgeadais nuálacha a chur chun cinn chun dul i ngleic le clistí margaidh agus cásanna infheistíochta fo-optamacha;

(d)  éagsúlú geografach a ghnóthú trí leithdháileadh de réir a chéile a dhéanamh ar ráthaíocht AE, agus maoiniú miontionscadal a cheadú;

(e)  éagsúlú riosca leordhóthanach a sholáthar.

3.  Agus na comhpháirtithe cur chun feidhme á roghnú, cuirfidh an Coimisiún an méid seo a leanas san áireamh freisin:

(a)  an costas agus an luach saothair féideartha i leith bhuiséad an Aontais;

(b)  acmhainneacht an chomhpháirtí cur chun feidhme i dtaca le ceanglais Airteagal 155(2) agus 155(3) den Rialachán Airgeadais a bhaineann le seachaint cánach, calaois chánach, imghabháil cánach, sciúradh airgid, maoiniú sceimhlitheoireachta agus dlínsí neamh-chomhoibríocha a chur chun feidhme go hiomlán.

4.  Féadfar bainc nó institiúidí náisiúnta le haghaidh spreagtha a roghnú mar chomhpháirtithe cur chun feidhme, faoi réir chomhlíonadh na gceanglas a leagtar síos san Airteagal seo agus sa dara fomhír d’Airteagal 14(1).

Airteagal 13

Cineálacha maoiniúcháin incháilithe

1.  Féadfar ráthaíocht AE a úsáid ar mhaithe le cumhdach riosca i leith na gcineálacha maoiniúcháin seo a leanas a sholáthróidh na comhpháirtithe cur chun feidhme:

(a)  iasachtaí, ráthaíochtaí, contra-ráthaíochtaí, ionstraimí margaidh caipitil, aon fhoirm eile d’ionstraim cistithe nó feabhsaithe creidmheasa, lena n-áirítear fofhiachas, nó rannpháirtíochtaí cothromais nó cuasachothromais, a sholáthraítear go díreach nó go hindíreach trí idirghabhálaithe airgeadais, cistí, ardáin infheistíochta nó meáin eile a bheidh le seoladh chuig faighteoirí deiridh;

(b)  maoiniú nó ráthaíochtaí ó chomhpháirtí cur chun feidhme chuig institiúid airgeadais eile lena gcuirtear ar a cumas don institiúid sin na gníomhaíochtaí maoiniúcháin dá dtagraítear i bpointe (a) a dhéanamh.

Chun go mbeidh sé faoi chumhdach ráthaíocht AE, déanfar an maoiniú dá dtagraítear i bpointe (a) agus pointe (b) den chéad fhomhír den mhír seo a dheonú, a fháil nó a eisiúint chun tairbhe oibríochtaí maoiniúcháin nó infheistíochta dá dtagraítear in Airteagal 11(1), i gcás ina ndeonaítear an maoiniú ón gcomhpháirtí cur chun feidhme i gcomhréir le comhaontú maoiniúcháin nó idirbheart a dhéanfaidh comhpháirtí cur chun feidhme a shíniú nó a thabhairt i gcrích tar éis shíniú an chomhaontaithe ráthaíochta idir an Coimisiún agus an comhpháirtí cur chun feidhme agus nach bhfuil imithe in éag ná curtha ar ceal.

2.  Maidir le hoibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta a dhéantar trí bhíthin cistí nó struchtúir idirmheánacha eile, tacófar leo le ráthaíocht AE i gcomhréir leis na forálacha atá le leagan síos sna treoirlínte infheistíochta fiú má infheistíonn an struchtúr sin cuid bheag dá shuimeanna infheistithe lasmuigh den Aontas agus sna tíortha dá dtagraítear in Airteagal 11(2) nó i sócmhainní cé is moite díobh sin atá incháilithe faoin Rialachán seo.

Airteagal 14

Comhaontuithe ráthaíochta

1.  Tabharfaidh an Coimisiún comhaontú ráthaíochta i gcrích le gach comhpháirtí cur chun feidhme maidir le ráthaíocht AE a dheonú i gcomhréir le ceanglais an Rialacháin seo suas le méid a bheidh le cinneadh ag an gCoimisiún.

I gcás ina gcuireann comhpháirtithe cur chun feidhme grúpa ar bun ▌, tabharfar comhaontú ráthaíochta aonair i gcrích idir an Coimisiún agus gach comhpháirtí cur chun feidhme sa ghrúpa nó le comhpháirtí cur chun feidhme amháin thar ceann an ghrúpa.

2.  Beidh sna comhaontuithe ráthaíochta, go háirithe, forálacha maidir leis an méid seo a leanas:

(a)  méid agus téarmaí na ranníocaíochta airgeadais a bheidh le soláthar ag an gcomhpháirtí cur chun feidhme;

(b)  téarmaí an mhaoiniúcháin nó na ráthaíochtaí a bheidh le soláthar ag an gcomhpháirtí cur chun feidhme d'eintiteas dlíthiúil eile a bheidh páirteach sa chur chun feidhme, i gcás mar sin;

(c)  i gcomhréir le hAirteagal 16, rialacha mionsonraithe maidir le ráthaíocht AE a sholáthar, lena n-áirítear cumhdach punanna de chineálacha sonracha ionstraimí agus na dteagmhas ábhartha a spreagann gairmeacha féideartha ar ráthaíocht AE;

(d)  an luach saothair maidir le dul i riosca a bheidh le leithdháileadh i gcomhréir le sciar an Aontais agus an chomhpháirtí cur chun feidhme faoi seach ó thaobh dul i riosca de nó de réir mar a choigeartaítear i gcásanna cuí-réasúnaithe de bhun Airteagal 16(1);

(e)  na coinníollacha maidir le híocaíocht;

(f)  gealltanas an chomhpháirtí cur chun feidhme glacadh leis na cinntí ón gCoimisiún agus ón gCoiste Infheistíochta maidir le ráthaíocht AE ar mhaithe le hoibríocht mhaoiniúcháin nó infheistíochta atá molta, gan dochar do chinnteoireacht an chomhpháirtí cur chun feidhme maidir leis an oibríocht atá molta gan ráthaíocht AE;

(g)  forálacha agus nósanna imeachta a bhaineann le héilimh a ghnóthú a bheidh le cur ar iontaoibh an chomhpháirtí cur chun feidhme;

(h)  tuairisciú agus faireachán airgeadais agus oibríochtúil ar na hoibríochtaí faoi ráthaíocht AE;

(i)  táscairí feidhmíochta tábhachtacha, go háirithe i dtaca le húsáid ráthaíocht AE, comhlíonadh na gcuspóirí agus na gcritéar a leagtar síos in Airteagal 3, Airteagal 7 agus Airteagal 11 mar aon le leas a bhaint as caipiteal príobháideach;

(j)  i gcás inarb infheidhme, forálacha agus nósanna imeachta a bhaineann le hoibríochtaí measctha;

(k)  forálacha ábhartha eile i gcomhréir le ceanglais Airteagal 155(2) agus Theideal X den Rialachán Airgeadais;

(l)  sásraí leordhóthanacha a bheith ann i gcomhair ábhair imní ionchasacha infheisteoirí príobháideacha.

3.  Déanfar foráil le comhaontú ráthaíochta freisin go ndéanfar luach saothair is inchurtha i leith an Aontais ó oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta a chumhdaítear leis an Rialachán seo a sholáthar tar éis asbhaint na n-íocaíochtaí a dhéanfar de bharr gairmeacha ar ráthaíocht AE.

4.  Ina theannta sin, déanfar foráil le comhaontú ráthaíochta go ndéanfar aon mhéid atá dlite don chomhpháirtí cur chun feidhme a bhaineann le ráthaíocht AE a bhaint de mhéid foriomlán na luachanna saothair, ioncam agus aisíocaíochtaí atá dlite ag an gcomhpháirtí cur chun feidhme leis an Aontas ó oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta a chumhdaítear leis an Rialachán seo. I gcás nach leor an méid seo chun an méid atá iníoctha le comhpháirtí cur chun feidhme i gcomhréir le hAirteagal 15(3) a chumhdach, déanfar an méid gan íoc a tharraingt ó sholáthar ráthaíocht AE.

5.  I gás ina dtugtar an comhaontú ráthaíochta i gcrích faoi urrann an Bhallstáit, féadfar foráil a dhéanamh leis maidir le rannpháirtíocht ionadaithe ón mBallstát nó ó réigiúin lena mbaineann i dtaca le faireachán ar chur chun feidhme an chomhaontaithe ráthaíochta.

Airteagal 15

Ceanglais chun ráthaíocht AE a úsáid

1.  Beidh deonú ráthaíocht AE faoi réir theacht i bhfeidhm an chomhaontaithe ráthaíochta a dhéanfar leis an gcomhpháirtí cur chun feidhme ábhartha.

2.  Cumhdófar oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta le ráthaíocht AE i gcás ina gcomhlíonann siad, agus sa chás sin amháin, na critéir a leagtar síos sa Rialachán seo agus sna treoirlínte infheistíochta ábhartha agus i gcás ina gcinneann an Coiste Infheistíochta go gcomhlíonann siad na ceanglais maidir le tairbhe a bhaint as ráthaíocht AE. Leanfaidh na comhpháirtithe cur chun feidhme de bheith freagrach as a áirithiú go bhfuil an Rialachán seo agus na treoirlínte infheistíochta ábhartha á gcomhlíonadh leis na hoibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta.

3.  Ní bheidh aon chostas nó táille riaracháin a bhaineann le cur chun feidhme oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta faoi ráthaíocht AE le híoc ag an gCoimisiún leis an gcomhpháirtí cur chun feidhme, mura rud é go gceadaítear le cineál na gcuspóirí beartais, a ndírítear orthu leis an táirge airgeadais atá le cur chun feidhme, agus leis an inacmhainneacht d’fhaighteoirí deiridh a ndírítear orthu nó le cineál an mhaoiniúcháin a sholáthrófar, don chomhpháirtí cur chun feidhme an gá le heisceacht a chuí-réasúnú don Choimisiún. Beidh cumhdach na gcostas sin le buiséad AE teoranta chuig méid a bhfuil fíorghá leis chun na hoibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta ábhartha a chur chun feidhme agus ní sholáthrófar é ach amháin sa mhéid nach gcumhdófar an costas le hioncam arna fháil ag comhpháirtithe cur chun feidhme sna hoibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta lena mbaineann. Leagfar síos na socruithe táillí sa chomhaontú ráthaíochta agus comhlíonfaidh siad na módúlachtaí a leagtar amach in Airteagal 14(4) agus Airteagal 209(2)(g) den Rialachán Airgeadais.

4.  Ina theannta sin, féadfaidh an comhpháirtí cur chun feidhme ráthaíocht AE a úsáid chun sciar ábhartha aon chostais ghnóthúcháin a íoc, mura n-asbhaintear iad as fáltais ghnóthúcháin, i gcomhréir le hAirteagal14(4).

Airteagal 16

Cumhdach agus téarmaí ráthaíochta AE

1.  Déanfar an luach saothair maidir le riosca a leithdháileadh idir an tAontas agus comhpháirtí cur chun feidhme i gcomhréir lena sciar faoi seach ó thaobh dul i riosca i ndáil le punann oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta, nó, i gcás inarb iomchuí, oibríochtaí aonair. Féadfar luach saothair ráthaíocht AE a laghdú i gcásanna cuí-réasúnaithe dá dtagraítear sa dara fomhír d’Airteagal 10(1).

Beidh neamhchosaint iomchuí ag an gcomhpháirtí ar a riosca féin ar oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta a fhaigheann tacaíocht ó ráthaíocht AE, mura rud é, i gcás eisceachtúil, go bhfuil na cuspóirí beartais a ndírítear orthu leis an táirge airgeadais a bheidh le cur chun feidhme de chineál nach bhféadfadh an comhpháirtí cur chun feidhme rannchuidiú a dhéanamh ar a acmhainneacht i ndáil le riosca a sheasamh.

2.  Cumhdóidh ráthaíocht AE:

(a)  maidir leis na táirgí fiachais dá dtagraítear in Airteagal 13(1)(a):

(i)  an phríomhshuim agus an t-ús go léir agus na méideanna uile a bheidh dlite don chomhpháirtí cur chun feidhme ach gan a bheith faighte aige i gcomhréir le téarmaí na n-oibríochtaí maoiniúcháin go dtí tráth na mainneachtana; i gcás fofhiachais measfar cur siar, laghdú nó dul amach éigeantach a bheith ina theagmhas mainneachtana;

(ii)  caillteanais a eascraíonn as athstruchtúrú;

(iii)  caillteanais a eascraíonn as luaineachtaí airgeadraí eile seachas an euro i margaí ina bhfuil féidearthachtaí i dtaca le fálú fadtéarmach a dhéanamh teoranta;

(b)  maidir leis na hinfheistíochtaí cothromais nó cuasachothromais dá dtagraítear in Airteagal 13(1)(a), na méideanna a infheistíodh agus a gcostas cistithe gaolmhar agus caillteanais a eascraíonn as luaineachtaí airgeadraí eile seachas an euro;

(c)  maidir le cistiú nó ráthaíochtaí a dhéanann comhpháirtí cur chun feidhme chuig eintiteas dlíthiúil eile dá dtagraítear in Airteagal 13(1)(b), na méideanna a úsáideadh agus a gcostais cistithe ghaolmhara.

3.  I gcás ina ndéanann an tAontas íocaíocht leis an gcomhpháirtí cur chun feidhme i gcás gairm ar ráthaíocht AE, déanfar é a sheachú i gcearta ábhartha, a mhéid a leanann siad de bheith ann, an chomhpháirtí cur chun feidhme i dtaca le haon cheann dá oibríochtaí maoiniúcháin nó infheistíochta a chumhdaítear faoi ráthaíocht AE.

Tabharfaidh an comhpháirtí cur chun feidhme, thar ceann an Aontais, faoi na héilimh ar na méideanna a seachaíodh agus aisíocfaidh sé an tAontas as na suimeanna a ghnóthófar.

CAIBIDIL IV

RIALACHAS

Airteagal 17

Bord Comhairleach

1.  Tabharfaidh bord comhairleach comhairle don Choimisiún agus don Bhord Stiúrtha ▌.

1a.  Déanfaidh an bord comhairleach a dhícheall cothromaíocht inscne a áirithiú agus beidh na comhaltaí seo a leanas air:

(a)  ionadaí amháin ó gach comhpháirtí cur chun feidhme;

(b)  ionadaí amháin ó gach Ballstát;

(c)  saineolaí amháin a cheapfaidh Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa;

(d)  saineolaí amháin a cheapfaidh Coiste na Réigiún.

4.  Is ionadaí ón gCoimisiún a dhéanfaidh cathaoirleacht ar ▌an mbord comhairleach. Is é nó í an t-ionadaí a ainmneoidh Grúpa BEI a bheidh ina leas-chathaoirleach.

Tiocfaidh an bord comhairleach le chéile go rialta agus dhá uair in aghaidh na bliana ar a laghad arna iarraidh sin don Chathaoirleach. ▌

5.  Déanfaidh an bord comhairleach an méid seo a leanas:

(a)  ▌comhairle a thabhairt don Choimisiún agus don Bhord Stiúrtha maidir le dearadh na dtáirgí airgeadais a bheidh le cur chun feidhme faoin Rialachán seo;

(b)  comhairle a thabhairt don Choimisiún agus don Bhord Stiúrtha maidir le forbairtí agus clistí margaidh agus cásanna infheistíochta fo-optamacha agus dálaí margaidh;

(c)  barúlacha a mhalartú maidir le forbairtí margaidh agus dea-chleachtais a chomhroinnt.

5a.  Ina theannta sin, eagrófar cruinnithe d’ionadaithe na mBallstát i bhformáid ar leithligh dhá uair in aghaidh na bliana ar a laghad agus faoi chathaoirleacht an Choimisiúin.

5b.  Féadfaidh an Bord Comhairleach agus formáid na mBallstát a bheidh aige moltaí a eisiúint maidir le cur chun feidhme agus feidhmíocht chlár InvestEU, a ndéanfaidh an Bord Stiúrtha breithniú orthu.

5c.  Déanfar miontuairiscí mionsonraithe chruinnithe an Bhoird Chomhairligh a phoibliú a luaithe agus is féidir tar éis a bhformheasa ag an mBord Comhairleach.

Is é an Coimisiún a leagfaidh síos na rialacha agus na nósanna imeachta oibríochta agus a dhéanfaidh rúnaíocht an Bhoird Chomhairligh a bhainistiú. Cuirfear an doiciméadacht agus an fhaisnéis ábhartha uile ar fáil don Bhord Comhairleach chun a chúraimí a fheidhmiú.

5d.  Roghnóidh NPBInna a bhfuil ionadaithe acu ar an mbord comhairleach as a measc féin ionadaithe na gcomhpháirtithe cur chun feidhme eile, cé is moite de Ghrúpa BEI, ar an mbord stiúrtha dá dtagraítear in Airteagal 17a(1). Beidh sé mar aidhm ag NPBInna ionadaíocht chothrom a bhaint amach ar an mbord stiúrtha ó thaobh a méide agus a suímh gheografaigh de. Déanfaidh na hionadaithe arna roghnú ionadaíocht ar chomhsheasamh comhaontaithe na gcomhpháirtithe cur chun feidhme uile, cé is moite de Ghrúpa BEI.

Airteagal 17a

An Bord Stiúrtha

1.  Cuirfear bord stiúrtha ar bun do Chlár InvestEU. Beidh sé comhdhéanta de cheathrar ionadaithe ón gCoimisiún, triúr ionadaithe ó Ghrúpa BEI agus beirt ionadaithe ó na comhpháirtithe cur chun feidhme eile nach ó Ghrúpa BEI iad agus saineolaí amháin arna cheapadh mar chomhalta gan vóta ag Parlaimint na hEorpa. Ní dhéanfaidh an saineolaí sin treoracha a lorg ná a ghlacadh ó institiúidí, comhlachtaí, oifigí ná gníomhaireachtaí an Aontais, ó rialtas aon Bhallstáit ná ó aon chomhlacht poiblí ná príobháideach eile agus gníomhóidh an saineolaí ar bhonn iomlán neamhspleách. Déanfaidh an saineolaí a dhualgais nó a dualgais a chomhlíonadh go neamhchlaonta agus chun leasa Chiste InvestEU.

Ceapfar comhaltaí go ceann téarma ceithre bliana, a bheidh in-athnuaite uair amháin, ach amháin ionadaithe na gcomhpháirtithe nach ó Ghrúpa BEI iad a cheapfar go ceann téarma dhá bhliain.

2.  Roghnóidh an bord stiúrtha Cathaoirleach as measc ionadaithe an Choimisiúin go ceann téarma ceithre bliana, a bheidh in-athnuaite uair amháin. Déanfaidh an Cathaoirleach tuairisciú ar bhonn leathbhliantúil d’ionadaithe na mBallstát ar an mbord comhairleach maidir le cur chun feidhme agus feidhmiú Chlár InvestEU.

Déanfar miontuairiscí mionsonraithe chruinnithe an bhoird stiúrtha a phoibliú a luaithe a bheidh siad formheasta ag an mbord stiúrtha.

3.  Maidir leis an mbord stiúrtha:

(a)  déanfaidh sé treorú straitéiseach agus oibríochtúil a chinneadh do na comhpháirtithe cur chun feidhme, lena n-áirítear treorú maidir le dearadh na dtáirgí airgeadais agus le beartais agus nósanna imeachta oibríochta eile is gá d’fheidhmiú Chiste InvestEU;

(b)  glacfaidh sé an creat modheolaíochta riosca arna fhorbairt ag an gCoimisiún i gcomhar le Grúpa BEI agus na comhpháirtithe cur chun feidhme eile;

(c)  déanfaidh sé formhaoirseacht ar chur chun feidhme Chlár InvestEU;

(d)  rachfar i gcomhairle leis, agus léiriú á thabhairt ar bharúlacha a chomhaltaí uile, maidir le gearrliosta na n-iarrthóirí don Choiste Infheistíochta sula roghnófar iad i gcomhréir le hAirteagal 19(2);

(e)  glacfaidh sé rialacha nós imeachta rúnaíocht an Choiste Infheistíochta dá dtagraítear in Airteagal 19(2);

(f)  glacfaidh sé na rialacha is infheidhme maidir leis na hoibríochtaí le hardáin infheistíochta.

4.  Bainfidh an bord stiúrtha leas as cur chuige comhthoiliúil ina phléití, ag cur san áireamh a mhéid is mó is féidir, dá bhrí sin, seasaimh a chomhaltaí uile. Murar féidir leis na comhaltaí teacht le chéile i dtaca lena seasaimh, déanfar cinntí an bhoird stiúrtha trí thromlach cáilithe dá chomhaltaí vótála, ar tromlach é de seacht vóta ar a laghad.

Airteagal 17b

Scórchlár

1.  Bunófar scórchlár táscairí (an ‘Scórchlár’) chun measúnú neamhspleách, trédhearcach agus comhchuibhithe ar pháirt an Choiste Infheistíochta a áirithiú i dtaca le hiarrataí ar úsáid ag comhpháirtí cur chun feidhme de ráthaíocht AE i leith oibríocht mhaoiniúcháin nó infheistíochta mholta.

2.  Comhlánfaidh comhpháirtithe cur chun feidhme an Scórchlár i ndáil lena moltaí i leith oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta.

3.  Cumhdófar sa Scórchlár, measúnú ar na gnéithe seo a leanas, go háirithe:

(a)  cur síos ar an oibríocht mhaoiniúcháin agus infheistíochta;

(b)  rannchuidiú le cuspóirí beartais AE;

(c)  breisíocht, cur síos ar an gcliseadh margaidh nó cás infheistíochta fo-optamach agus rannchuidiú airgeadais agus teicniúil ag an gcomhpháirtí cur chun feidhme;

(d)  tionchar infheistíochta;

(e)  próifíl airgeadais na hoibríochta maoiniúcháin agus infheistíochta;

(f)  táscairí comhlántacha.

4.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 26 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí ghnéithe breise den Scórchlár a bhunú, lena n-áirítear rialacha mionsonraithe don Scórchlár a bheidh le húsáid ag na comhpháirtithe cur chun feidhme.

Airteagal 18

Seiceáil beartais

3.  Dearbhóidh an Coimisiún an gcomhlíonann na hoibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta molta a dhéanfaidh na comhpháirtithe cur chun feidhme, cé is moite de BEI, dlí agus beartais an Aontais.

3a.  I gcás oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta BEI a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo, ní chumhdófar na hoibríochtaí sin le ráthaíocht AE i gcás ina dtugann an Coimisiún tuairim neamhfhabhrach uaidh faoi chuimsiú an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 19 de Phrótacal Uimh. 5.

Airteagal 19

An Coiste Infheistíochta

1.  Cuirfear Coiste Infheistíochta iomlán neamhspleách ar bun do Chiste InvestEU. Déanfaidh sé na nithe seo a leanas:

(a)  scrúdú ar na moltaí le haghaidh oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta a thíolacann comhpháirtithe cur chun feidhme le haghaidh cumhdach faoi ráthaíocht AE, ar moltaí iad ar éirigh leo nuair a rinne an Coimisiún seiceáil orthu i ndáil le comhlíonadh dhlí agus bheartais an Aontais, amhail dá dtagraítear in Airteagal 18(3) nó a mbeidh tuairim fhabhrach faighte acu faoi chuimsiú an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 19 de Phrótacal 5;

(b)  a fhíorú an ndéanann siad an Rialachán seo agus na treoirlínte infheistíochta ábhartha a chomhlíonadh,

(ba)  aird ar leith a thabhairt ar an gceanglas breisíochta dá dtagraítear in Airteagal 209(2)(b) den Rialachán Airgeadais agus in Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Rialachán seo agus ar an gceanglas carnadh isteach a dhéanamh ar infheistíocht phríobháideach dá dtagraítear in Airteagal 209(2)(d) den Rialachán Airgeadais; agus

(c)  a sheiceáil an ndéanann na hoibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta a bhainfeadh tairbhe as tacaíocht ráthaíocht AE, na ceanglais ábhartha go léir a chomhlíonadh.

2.  Tiocfaidh an Coiste Infheistíochta le chéile i gceithre fhoirmíocht éagsúla a chomhfhreagraíonn do na hionuithe beartais dá dtagraítear in Airteagal 7(1).

I ngach foirmíocht den Choiste Infheistíochta beidh seisear saineolaithe a fhaigheann luach saothair. Roghnófar na saineolaithe i gcomhréir le hAirteagal 237 den Rialachán Airgeadais agus ceapfaidh an Coimisiún iad, arna mholadh sin ag an mbord stiúrtha, go ceann ▌téarma a mhairfidh suas le ceithre bliana agus a bheidh in-athnuaite uair amháin. Gheobhaidh siad luach saothair ón Aontas. Féadfaidh an Coimisiún, arna mholadh sin ag an mbord stiúrtha, cinneadh a dhéanamh téarma oifige comhalta atá ar an gCoiste Infheistíochta a athnuachan gan leas a bhaint as an nós imeachta a leagtar síos sa mhír seo.

Beidh ardleibhéal taithí ábhartha margaíochta ag na saineolaithe ar thionscadail a struchtúrú agus a mhaoiniú nó ar FBManna agus corparáidí a mhaoiniú.

Le comhdhéanamh an Choiste Infheistíochta áiritheofar go mbeidh eolas leathan aige maidir leis na hearnálacha a chumhdaítear leis na hionuithe beartais dá dtagraítear in Airteagal 7(1), agus maidir leis na margaí geografacha san Aontas agus go mbeidh cothromaíocht inscne ann ar an iomláin.

Beidh ceathrar de na comhaltaí ina gcomhaltaí buana i ngach ceann de ceithre chumraíocht an Choiste Infheistíochta. Ina theannta sin, i ngach ceann de na ceithre chumraíocht beidh beirt shaineolaithe a mbeidh taithí acu ar infheistíochta in earnálacha a chumhdaítear leis an ionú beartais sin. Beidh duine amháin de na comhaltaí buana ar a laghad ina shaineolaí ar an infheistíocht inbhuanaithe. Sannfaidh an Bord Stiúrtha comhaltaí an Choiste Infheistíochta dá chumraíocht dá chumraíochtaí iomchuí. Toghfaidh an Coiste Infheistíochta cathaoirleach as measc a chomhaltaí buana.

3.  Nuair a bheidh siad rannpháirteach i ngníomhaíochtaí an Choiste Infheistíochta, feidhmeoidh a chuid comhaltaí a ndualgais go neamhchlaonta chun leasa Chiste InvestEU amháin. Ní lorgóidh siad ná ní ghlacfaidh siad treoracha ó na comhpháirtithe cur chun feidhme, ó institiúidí an Aontais, ó na Ballstáit, ná ó aon chomhlacht poiblí nó príobháideach eile.

Déanfar CVanna agus dearbhuithe leasa gach comhalta den Choiste Infheistíochta a chur ar fáil go poiblí agus a thabhairt cothrom le dáta go leanúnach. Déanfaidh gach comhalta den Choiste Infheistíochta an fhaisnéis go léir is gá chun a sheiceáil ar bhonn leanúnach nach bhfuil aon choinbhleacht leasa ann a chur in iúl don Choimisiún agus don bhord stiúrtha gan mhoill.

Féadfaidh an bord stiúrtha a mholadh don Choimisiún a fheidhmeanna a bhaint de chomhalta mura n-urramóidh sé nó sí na ceanglais a leagtar síos sa mhír seo, nó ar chúiseanna cuí-réasúnaithe eile.

4.  Ag gníomhú dó i gcomhréir leis an Airteagal seo, tabharfaidh rúnaíocht cúnamh don Choiste Infheistíochta. Beidh an rúnaíocht neamhspleách agus beidh uirthi freagairt do Chathaoirleach an Choiste Infheistíochta. Beidh an rúnaíocht lonnaithe ar bhonn riaracháin sa Choimisiún. Áiritheofar le rialacha nós imeachta na rúnaíochta rúndacht na malartuithe faisnéise agus doiciméad idir comhpháirtithe cur chun feidhme agus na comhlachtaí rialaithe faoi seach. Féadfaidh Grúpa BEI a mholtaí i leith oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta a thíolacadh díreach chuig an gCoiste Infheistíochta agus déanfaidh sé iad a chur in iúl don rúnaíocht.

Beidh san áireamh sa doiciméadacht a sholáthróidh na comhpháirtithe cur chun feidhme foirm iarrata chaighdeánaithe, an scórchlár dá dtagraítear in Airteagal 17b agus aon doiciméad eile a mheasann an Coiste Infheistíochta a bheith ábhartha, go sonrach cur síos ar nádúr an chliste margaidh nó an cháis infheistíochta fho-optamaigh agus conas a mhaolófar é sin tríd an oibríocht mhaoiniúcháin nó infheistíochta mar aon le measúnú láidir lena léireofar breisíocht na hoibríochta maoiniúcháin nó infheistíochta. Déanfaidh an rúnaíocht seiceáil ar chríochnúlacht na doiciméadachta arna soláthar ag na comhpháirtithe cur chun feidhme, cé is moite de Ghrúpa BEI. Féadfaidh an Coiste Infheistíochta soiléirithe a lorg maidir le moladh i leith oibríocht infheistíochta nó mhaoiniúcháin ón gcomhpháirtí cur chun feidhme lena mbaineann, lena n-áirítear trí láithreacht dhíreach le linn an phlé faoin oibríocht thuasluaite. Aon mheasúnú tionscadail a dhéanfaidh comhpháirtí cur chun feidhme, ní bheidh sé ceangailteach ar an gCoiste Infheistíochta chun críocha tairbhe chumhdach ráthaíocht AE a dheonú d’oibríocht mhaoiniúcháin nó infheistíochta.

Ina mheasúnú agus a fhíorú ar na moltaí bainfidh an Coiste Infheistíochta úsáid as Scórchlár de tháscairí dá dtagraítear in Airteagal 17b.

5.  Glacfaidh an Coiste Infheistíochta conclúidí trí thromlach simplí de na comhlachtaí uile, ar choinníoll go bhfuil duine amháin ar a laghad de na saineolaithe neamh-bhuana den ionú beartais faoina ndéanfar an moladh san áireamh sa tromlach simplí sin. I gcás comhionannas vótaí, beidh an vóta réitigh ag cathaoirleach an Choiste Infheistíochta.

Beidh rochtain ag an bpobal ar chonclúidí an Choiste Infheistíochta lena bhformheasfar tacaíocht ráthaíocht AE d’oibríocht mhaoiniúcháin nó infheistíochta agus beidh réasúnaíocht an fhormheasa sin iontu mar aon le faisnéis maidir leis an oibríocht, go háirithe cur síos uirthi, céannacht na dtionscnóirí nó na n-idirghabhálaithe airgeadais, agus cuspóirí na hoibríochta. Tagrófar freisin sna conclúidí don mheasúnú foriomlán a eascraíonn as an scórchlár.

Beidh an scórchlár ar fáil go poiblí tar éis oibríocht mhaoiniúcháin nó infheistíochta nó fothionscadal a shíniú, i gcás inarb infheidhme.

Ní bheidh faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála de nó sonraí pearsanta nach bhfuil le nochtadh faoi rialacha an Aontais maidir le cosaint sonraí sna foilseacháin dá dtagraítear sa dara fomhír agus sa tríú fomhír. Déanfaidh an Coimisiún codanna de chonclúidí an Choiste Infheistíochta atá íogair ó thaobh na tráchtála de a chur ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle arna iarraidh sin dóibh, faoi réir ceanglais rúndachta dhochta.

Dhá uair in aghaidh na bliana, ▌déanfaidh an Coiste Infheistíochta ▌liosta na gconclúidí uile chomh maith leis na scórchláir fhoilsithe a bhaineann leo a thíolacadh chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle. Áireofar ar an tíolacadh sin na cinntí lenar diúltaíodh d’úsáid ráthaíocht AE agus beidh sé faoi réir ceanglais rúndachta dhochta.

Déanfar conclúidí an Choiste Infheistíochta a chur ar fáil go tráthúil don chomhpháirtí cur chun feidhme lena mbaineann.

Maidir le gach faisnéis a bhaineann le moltaí i leith oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta arna soláthar don Choiste Infheistíochta agus na conclúidí ina leith ón gCoiste Infheistíochta, déanfaidh rúnaíocht an Choiste Infheistíochta iad a thaifeadadh i dtaisclann lárnach.

6.  I gcás ina n-iarrtar ar an gCoiste Infheistíochta úsáid ráthaíocht AE a fhormheas maidir le hoibríocht mhaoiniúcháin nó infheistíochta ar saoráid, clár nó struchtúr í a bhfuil fothionscadail fholuiteacha ag gabháil léi, beidh na fothionscadail fholuiteacha san áireamh san fhormheas sin, mura rud é go gcinneann an Coiste Infheistíochta an ceart a choinneáil formheas a dhéanamh orthu go leithleach. Má bhaineann formheas le fothionscadail de mhéid is lú ná EUR 3 000 000, ní choinneoidh an Coiste Infheistíochta an ceart sin.

6a.  Féadfaidh an Coiste Infheistíochta, i gcás ina measann sé gur riachtanach é, aon saincheist oibríochtúil a bhaineann le cur i bhfeidhm nó léirmhíniú na dtreoirlínte infheistíochta a chur faoi bhráid an Choimisiúin.

CAIBIDIL V

Mol Comhairleach InvestEU

Airteagal 20

Mol Comhairleach InvestEU

1.  Le Mol Comhairleach InvestEU cuirfear tacaíocht chomhairleach ar fáil maidir le tionscadail infheistíochta a shainaithint, a ullmhú, a fhorbairt, a struchtúrú, a sholáthar nó a chur chun feidhme, nó feabhsóidh sé acmhainneacht tionscnóirí agus idirghabhálaithe airgeadais i dtaobh oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta a chur chun feidhme. Féadtar a chumhdach leis an tacaíocht sin aon chéim de shaolré thionscadail nó de mhaoiniú eintitis a dtugtar tacaíocht dó, de réir mar is iomchuí.

Síneoidh an Coimisiún comhaontuithe comhairleacha le Grúpa BEI agus le comhpháirtithe comhairleacha ionchasacha eile agus cuirfidh sé de chúram orthu tacaíocht chomhairleach a sholáthar, amhail dá dtagraítear san fhomhír roimhe seo, mar aon leis na seirbhísí dá dtagraítear i mír 2. Chomh maith leis sin, beidh an Coimisiún in ann tionscnaimh chomhairleacha a chur chun feidhme, lena n-áirítear trí sholáthraithe seirbhíse seachtracha a fháil ar conradh. Bunóidh an Coimisiún an pointe lárnach iontrála chuig Mol Comhairleach InvestEU agus leithdháilfidh sé na hiarrataí ar thacaíocht chomhairleach ar an tionscnamh comhairleach iomchuí. Oibreoidh an Coimisiún, Grúpa BEI agus na comhpháirtithe comhairleacha eile i ndlúthchomhar le chéile d’fhonn éifeachtúlacht, sineirgíochtaí agus cumhdach geografach éifeachtach a áirithiú i ndáil le tacaíocht ar fud an Aontais, agus aird chuí á tabhairt acu ar struchtúir agus obair arb ann dóibh cheana.

▌Beidh tionscnaimh chomhairleacha ar fáil mar chomhchuid faoi gach ionú beartais dá dtagraítear in Airteagal 7(1) ▌lena gcumhdófar earnálacha faoin ionú sin. Sa bhreis ar an méid sin, ▌beidh tionscnaimh chomhairleacha ar fáil faoi chomhchuid thras-earnálacha.

2.  Le Mol Comhairleach InvestEU cuirfear na seirbhísí seo a leanas ar fáil go háirithe:

(a)  pointe lárnach iontrála a sholáthar, a ndéanfaidh an Coimisiún bainistiú agus óstáil air, chun cúnamh a thabhairt d’údaráis agus do thionscnóirí tionscadail faoi Mhol Comhairleach InvestEU i dtaca le forbairt tionscadail ▌;

(aa)  gach faisnéis bhreise atá ar fáil maidir leis na treoirlínte infheistíochta a scaipeadh i measc údarás agus tionscnóirí tionscadail, lena n-áirítear faisnéis maidir le cur i bhfeidhm nó léirmhíniú na dtreoirlínte infheistíochta arna gcur ar fáil ag an gCoimisiún;

(b)  cúnamh do thionscnóirí tionscadail, i gcás inarb iomchuí, a dtionscadail a fhorbairt chun na cuspóirí agus na critéir incháilitheachta a leagtar amach in Airteagal 3, Airteagal 7 agus Airteagal 11 a chomhlíonadh, agus forbairt comhbhailitheoirí le haghaidh tionscadail bheagmhéide a éascú, lena n-áirítear trí na hardáin infheistíochta dá dtagraítear i bpointe (e); mar sin féin, ní dhéanfaidh an cúnamh sin dochar do chonclúidí an Choiste Infheistíochta maidir le tacaíocht ráthaíocht AE do thionscadail den sórt sin a chumhdach;

(c)  tacú le gníomhaíochtaí agus leas a bhaint as eolas áitiúil chun tacaíocht Chiste InvestEU a éascú ar fud an Aontais agus rannchuidiú go gníomhach, i gcás inar féidir, le haidhm éagsúlú earnála agus geografach Chiste InvestEU trí thacú leis na comhpháirtithe cur chun feidhme oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta a thionscnamh agus a fhorbairt;

(d)  bunú ardán comhoibríoch a éascú ar mhaithe le sonraí, fios gnó agus dea-chleachtais a mhalartú piara go piara agus a chomhroinnt chun tacú le forbairt pleananna tionscadail agus earnála;

(e)  tacaíocht chomhairleach réamhghníomhach a sholáthar maidir le hardáin infheistíochta a chur ar bun, lena n-áirítear ardáin infheistíochta trasteorann agus mhacrairéigiúnacha mar aon le hardáin infheistíochta lena gcarntar tionscadail bheagmhéide agus mheánmhéide le chéile i mBallstát amháin nó níos mó de réir téama nó réigiúin;

(ea)   tacú le húsáid a bhaint as meascadh le deontais nó ionstraimí airgeadais arna gcistiú le buiséad an Aontais nó le foinse eile chun sineirgíochtaí agus comhlántacht a neartú idir ionstraimí an Aontais agus chun giaráil agus tionchar Chlár InvestEU a uasmhéadú;

(f)  tacú le gníomhaíochtaí fothaithe acmhainneachta chun acmhainneachtaí, scileanna agus próisis eagraíochtúla a fhorbairt agus chun dlús a chur le hullmhacht eagraíochtaí i dtaca le hinfheistíocht chun go bhforbróidh tionscnóirí agus údaráis tairseacha tionscadail infheistíochta, sásraí maoiniúcháin agus ardáin infheistíochta, agus go ndéanfaidh siad tionscadail a bhainistiú agus go gcuirfidh idirghabhálaithe airgeadais oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta chun feidhme chun tairbhe eintiteas a mbíonn deacrachtaí acu rochtain a fháil ar mhaoiniú, lena n-áirítear trí bhíthin tacaíocht chun acmhainneacht bainistithe riosca nó eolas earnáilsonrach a fhorbairt;

(fa)  tacaíocht chomhairleach a sholáthar do ghnólachtaí nuathionscanta, go háirithe nuair a fhéachann gnólachtaí nuathionscanta lena gcuid infheistíochtaí taighde agus nuálaíochta a chosaint trí theidil maoine intleachtúla a fháil, amhail paitinní.

3.  Cuirfear Mol Comhairleach InvestEU ar fáil do thionscnóirí tionscadail poiblí agus príobháideacha, lena n-áirítear FBManna agus gnólachtaí nuathionscanta, d’údaráis phoiblí agus do bhainc náisiúnta le haghaidh spreagtha, idirghabhálaithe airgeadais agus idirghabhálaithe neamhairgeadais.

4.  Déanfaidh an Coimisiún comhaontú comhairleach a thabhairt i gcrích le gach comhpháirtí comhairleach maidir le tionscnamh comhairleach amháin nó níos mó a chur chun feidhme. Féadfar táillí a ghearradh as na seirbhísí dá dtagraítear i mír 2 chun cuid de na costais a bhaineann le soláthar na seirbhísí sin a chumhdach, seachas na seirbhísí a sholáthraítear do thionscnóirí tionscadail phoiblí agus d’institiúidí neamhbhrabúis, a bheidh saor in aisce, nuair a bheidh údar cuí leis sin. Socrófar uasteorainn ag an tríú cuid de chostas sholáthar na seirbhísí dá dtagraítear i mír 2 i gcás na dtáillí a ghearrfar ar FBManna as na seirbhísí sin.

5.  Chun an cuspóir dá dtagraítear i mír 1 a bhaint amach agus chun soláthar tacaíochta comhairlí a éascú, cuirfidh Mol Comhairleach InvestEU leis an saineolas atá ag an gCoimisiún, ag Grúpa BEI agus ag na comhpháirtithe comhairleacha eile.

5a.  Cuirfear gach tionscnamh comhairleach ar bun bunaithe ar shásra comhroinnte costas idir an Coimisiún agus an comhpháirtí comhairleach, mura rud é go nglacann an Coimisiún le costais uile an tionscnaimh chomhairligh a chumhdach, i gcásanna cuí-réasúnaithe ina n-éilítear amhlaidh le sonraíochtaí an tionscnaimh chomhairligh agus lena n-áirithítear déileáil chomhleanúnach agus chothrom i measc na gcomhpháirtithe comhairleacha.

6.  Beidh láithreacht áitiúil ag Mol Comhairleach InvestEU, i gcás inar gá. Déanfar é a bhunú go háirithe i mBallstáit nó i réigiúin ina bhfuil deacrachtaí maidir le tionscadail a fhorbairt faoi Chiste InvestEU. Tabharfaidh Mol Comhairleach InvestEU cúnamh le linn eolas a aistriú chuig an leibhéal réigiúnach agus an leibhéal áitiúil d’fhonn acmhainneacht agus saineolas réigiúnach agus áitiúil a fhothú don tacaíocht dá dtagraítear i mír 1, lena n-áirítear tacú le tionscadail bheagmhéide a chur chun feidhme agus a riar.

6a.  Chun an tacaíocht chomhairleach dá dtagraítear i mír 1 a sholáthar agus chun soláthar na tacaíochta comhairlí sin a éascú ar an leibhéal áitiúil, oibreoidh Mol Comhairleach InvestEU i gcomhar, i gcás inar féidir, leis na bainc nó institiúidí náisiúnta le haghaidh spreagtha agus bainfidh sé tairbhe as a saineolas. Tabharfar comhaontuithe comhair le bainc nó institiúidí náisiúnta le haghaidh spreagtha i gcrích faoi Mhol Comhairleach InvestEU, i gcás inarb iomchuí, le banc nó institiúidí náisiúnta le haghaidh spreagtha amháin ar a laghad in aghaidh an Bhallstáit.

7.  Molfaidh na comhpháirtithe cur chun feidhme, de réir mar is iomchuí, do thionscnóirí tionscadal a chuireann isteach ar mhaoiniú, lena n-áirítear tionscadail bheagmhéide go háirithe, a dtionscadail a chur ar aghaidh chun tacaíocht Mhol Chomhairleach InvestEU a iarraidh chun ullmhúchán a dtionscadal a fheabhsú, i gcás inarb iomchuí, agus chun deis a thabhairt measúnú a dhéanamh ar an bhféidearthacht tionscadail a chuachadh.

Cuirfidh na comhpháirtithe cur chun feidhme agus na comhpháirtithe comhairleacha tionscnóirí ar an eolas freisin, i gcás inarb ábhartha, maidir leis an bhféidearthacht a dtionscadail a liostú ar Thairseach InvestEU dá dtagraítear in Airteagal 21.

CAIBIDIL VI

Airteagal 21

Tairseach InvestEU:

1.  Déanfaidh an Coimisiún Tairseach InvestEU a bhunú. Is é a bheidh inti bunachar sonraí tionscadal a mbeidh rochtain éasca uirthi agus atá furasta le húsáid, lena gcuirfear faisnéis ábhartha ar fáil maidir le gach tionscadal.

2.  Cuirfear ar fáil le Tairseach InvestEU bealach do thionscnóirí chun a dtionscnaimh a bhfuil siad ag iarraidh maoiniú ina leith a dhéanamh níos feiceálaí agus ar an gcaoi sin faisnéis ina dtaobh a chur ar fáil d'infheisteoirí. Beidh áireamh tionscadal i dTairseach InvestEU gan dochar do chinntí maidir leis na tionscadail deiridh a roghnófar chun tacaíocht a fháil faoin Rialachán seo, faoi aon ionstraim eile de chuid an Aontais, nó do chistiú poiblí.

3.  Ní liostófar ar an Tairseach ach tionscadail atá ag luí le dlí agus beartais an Aontais.

4.  Déanfaidh an Coimisiún tionscadail a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach i mír 3 a tharchur chuig na comhpháirtithe cur chun feidhme ábhartha agus, de réir mar is iomchuí, i gcás inarb ann do thionscnamh comhairleach, chuig Mol Comhairleach InvestEU.

5.  Scrúdóidh comhpháirtithe cur chun feidhme tionscadail a thagann faoina raon feidhme geografach nó gníomhaíochta.

CAIBIDIL VII

CUNTASACHT, faireachán agus tuairisciú, meastóireacht agus rialú

Airteagal 21a

Cuntasacht

1.  Arna iarraidh sin do Pharlaimint na hEorpa nó don Chomhairle, déanfaidh Cathaoirleach an Bhoird Stiúrtha tuairisciú ar fheidhmíocht Chiste InvestEU don institiúid iarrthach, lena n-áirítear trína bheith rannpháirteach in éisteacht os comhair Pharlaimint na hEorpa.

2.  Ar bhonn ó bhéal nó i scríbhinn, freagróidh Cathaoirleach an Bhoird Stiúrtha ceisteanna a dhíreoidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle ar Chiste InvestEU agus, in aon chás, laistigh de cúig seachtaine ón dáta a gheofar ceist.

Airteagal 22

Faireachán agus tuairisciú

1.  Leagtar amach in Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo na táscairí a úsáidfear chun tuairisciú a dhéanamh ar dul chun cinn i dtaca le cur chun feidhme Chlár InvestEU maidir le baint amach na gcuspóirí ginearálta agus sonracha a leagtar amach in Airteagal 3.

2.  Chun a áirithiú go ndéanfar measúnú éifeachtach ar dhul chun cinn Chlár InvestEU ionsar bhaint amach a chuspóirí, tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 26, chun Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú chun na táscairí a athbhreithniú nó a chomhlánú i gcás ina measfar gur gá sin, mar aon leis na forálacha maidir le creat faireacháin agus meastóireachta a bhunú.

3.  Áiritheofar leis an gcóras tuairiscithe feidhmíochta go ndéanfar na sonraí i dtaca le faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme agus torthaí a bhailiú ar bhealach atá éifeachtúil, éifeachtach agus tráthúil, agus ceadófar leis faireachán leormhaith a dhéanamh ar phunanna riosca agus ráthaíochta. Chuige sin, forchuirfear ceanglais tuairiscithe chomhréireacha ar na comhpháirtithe cur chun feidhme, ar na comhpháirtithe comhairleacha agus ar fhaighteoirí eile de chistí an Aontais, de réir mar is iomchuí.

4.  Déanfaidh an Coimisiún tuarascáil ar chur chun feidhme Chlár InvestEU i gcomhréir le hAirteagal 241 agus Airteagal 250 den Rialachán Airgeadais. Sa tuarascáil bhliantúil, soláthrófar faisnéis maidir le leibhéal chur chun feidhme an Chláir le hais a chuspóirí agus a tháscairí feidhmíochta, i gcomhréir le hAirteagal 41(5) den Rialachán Airgeadais. Chun na críche sin, cuirfidh na comhpháirtithe cur chun feidhme an fhaisnéis is gá ar fáil ar bhonn bliantúil, lena n-áirítear maidir le feidhmiú na ráthaíochta, ionas go mbeidh an Coimisiún in ann a chuid oibleagáidí tuairiscithe a chomhlíonadh.

5.  Ina theannta sin, déanfaidh gach comhpháirtí cur chun feidhme tuarascáil a thíolacadh chuig an gCoimisiún gach sé mhí ar oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta a chumhdaítear leis an Rialachán seo, agus í miondealaithe de réir urrann AE agus urrann an Bhallstáit ▌, de réir mar is iomchuí. Sa bhreis air sin, déanfaidh an comhpháirtí cur chun feidhme faisnéis maidir le hurrann an Bhallstáit a thíolacadh do Bhallstát na hurrainne a chuirfidh sé chun feidhme. Beidh sa tuarascáil measúnú ar chomhlíonadh na gceanglas maidir le húsáid ráthaíocht AE agus na bpríomhtháscairí feidhmíochta a leagtar síos in Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo. Beidh sa tuarascáil freisin sonraí oibríochtúla, staidrimh, airgeadais agus cuntasaíochta agus meastachán ar shreafaí airgid thirim lena mbeifear ag súil maidir le gach oibríocht mhaoiniúcháin agus infheistíochta agus ar leibhéal na hurrainne, an ionaithe beartais agus Chiste InvestEU. Uair sa bhliain, áireofar freisin sa tuarascáil ó Ghrúpa BEI agus, i gcás inarb iomchuí, ó chomhpháirtithe cur chun feidhme eile, faisnéis maidir le bacainní ar infheistíocht ar thángthas orthu agus oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta á ndéanamh, arna gcumhdach leis an Rialachán seo. Sna tuarascálacha sin beidh an fhaisnéis a chuirfidh na comhpháirtithe cur chun feidhme ar fáil i gcomhréir le hAirteagal 155(1)(a) den Rialachán Airgeadais.

Airteagal 23

Meastóireacht

1.  Déanfar meastóireachtaí go tráthúil mar chuid den phróiseas cinnteoireachta.

2.  [Faoin 30 Meán Fómhair 2024], cuirfidh an Coimisiún faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle meastóireacht neamhspleách eatramhach ar Chlár InvestEU, go háirithe ar an úsáid a bhaintear as ráthaíocht AE, ar fheidhmiú na modúlachtaí a chuirtear i bhfeidhm faoi Airteagal 9a(1)(b) agus (c), ar leithdháileadh ráthaíocht AE dá bhforáiltear i míreanna (1b) agus (1c) d’Airteagal 10, ar chur chun feidhme Mhol Comhairleach InvestEU, ar an leithdháileadh buiséadach dá bhforáiltear i bpointe (d)(i) d’Airteagal 9a(1), agus ar Airteagal 7(5). Léireoidh an mheastóireacht go háirithe conas a rannchuidigh áireamh na gcomhpháirtithe cur chun feidhme agus na gcomhpháirtithe comhairleacha le spriocanna Chlár InvestEU a ghnóthú mar aon le cuspóirí beartais AE maidir le breisluach, mar aon le cothromaíocht gheografach agus earnálach na n-oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta a fhaigheann tacaíocht. Sa mheastóireacht déanfar measúnú freisin ar chur i bhfeidhm an díonta inbhuanaitheachta agus an fócas ar FBManna a baineadh amach faoi ionú FBM.

3.  Ag deireadh chur chun feidhme Chlár InvestEU, ach tráth nach déanaí ná ceithre bliana tar éis dheireadh na tréimhse a shonraítear in Airteagal 1, cuirfidh an Coimisiún meastóireacht deiridh neamhspleách ar Chlár InvestEU, faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, ar an úsáid a bhaintear as ráthaíocht AE go háirithe.

4.  Cuirfidh an Coimisiún conclúidí na meastóireachtaí, agus a bharúlacha féin ag gabháil leo, in iúl do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle, do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus do Choiste na Réigiún.

5.  Rannchuideoidh na comhpháirtithe cur chun feidhme agus na comhpháirtithe comhairleacha leis an bhfaisnéis is gá, agus cuirfidh siad ar fáil don Choimisiún í, chun na meastóireachtaí dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2 a thabhairt i gcrích.

6.  I gcomhréir le [hAirteagal 211(1)] den [Rialachán Airgeadais], cuirfidh an Coimisiún san áireamh gach trí bliana sa tuarascáil bhliantúil dá dtagraítear in [Airteagal 250] den [Rialachán Airgeadais] athbhreithniú ar leormhaitheas an ráta soláthair a leagtar síos in Airteagal 4(1) den Rialachán seo le hais phróifíl riosca iarbhír na n-oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta a chumhdaítear le ráthaíocht AE. Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 26, chun an ráta soláthair a leagtar síos in Airteagal 4(1) den Rialachán seo a choigeartú suas le 15 %, ar bhonn an athbhreithnithe sin.

Airteagal 24

Iniúchtaí

Iniúchtaí ar úsáid an chistithe ón Aontas a dhéanfaidh daoine nó eintiteas, lena n-áirítear daoine nó eintitis cé is moite díobh sin ar thug institiúidí nó comhlachtaí de chuid an Aontais sainordú dóibh, is iad sin a bheidh mar bhonn leis an gcinnteacht fhoriomlán de bhun Airteagal 127 den Rialachán Airgeadais.

Airteagal 25

Leasanna airgeadais an Aontais a chosaint

I gcás ina mbeidh tríú tír rannpháirteach i gClár InvestEU de thoradh cinneadh faoi chomhaontú idirnáisiúnta nó de bhua aon ionstraim dlí eile, tabharfaidh an tríú tír na cearta agus an rochtain is gá don oifigeach údarúcháin atá freagrach, don Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa chun go bhféadfaidh gach ceann díobh a gcuid inniúlachtaí féin a fheidhmiú ar dhóigh chuimsitheach. I gcás OLAF, áireofar i measc na gceart sin an ceart chun imscrúduithe a dhéanamh, lena n-áirítear seiceálacha ar an láthair agus cigireachtaí, dá bhforáiltear i Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF).

Airteagal 26

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh. Déanfar gníomhartha tarmligthe i dtaca le gníomhaíochtaí a dhéanann, nó a bhaineann le Grúpa BEI agus le comhpháirtithe cur chun feidhme eile a ullmhú tar éis dul i mbun comhairliúcháin le Grúpa BEI agus le comhpháirtithe cur chun feidhme ionchasacha.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagail 7(6 ), 17b, 22(2) agus 23(6) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana amhail ó [teacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Déanfaidh an Coimisiún tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagail 7(6), 17b, 22(2) agus 23(6) a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghnímh tharmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagail 7(6), 17b,  22(2) agus 23(6) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

CAIBIDIL VIII

Trédhearcacht agus Infheictheacht

Airteagal 27

Faisnéis, cumarsáid agus poiblíocht

1.  Tabharfaidh na comhpháirtithe cur chun feidhme agus na comhpháirtithe comhairleacha aitheantas d’fhoinse an chistithe ón Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht an chistithe (go háirithe nuair a bhíonn na gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á bpoibliú) trí fhaisnéis chomhleanúnach, éifeachtach agus spriocdhírithe a sholáthar do shainghrúpaí éagsúla, lena n-áirítear na meáin agus an pobal.

1a.  Cuirfidh na comhpháirtithe cur chun feidhme agus na comhpháirtithe comhairleacha na faighteoirí deiridh, FBManna san áireamh, ar an eolas go bhfuil tacaíocht le fáil ó InvestEU, nó cuirfidh siad iallach ar idirghabhálaithe airgeadais na faighteoirí deiridh a chur ar an eolas, tríd an bhfaisnéis sin a léiriú ar dhóigh shoiléir infheicthe, go háirithe i gcás FBManna, sa chomhaontú ábhartha lena gcuirtear tacaíocht InvestEU ar fáil, rud a dhéanfaidh feasacht an phobail a mhéadú agus infheictheacht a fheabhsú dá réir sin.

2.  Cuirfidh an Coimisiún chun feidhme gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide a bhaineann le Clár InvestEU, agus a bhaineann le gníomhaíochtaí agus torthaí an Chláir. Leis na hacmhainní airgeadais arna leithdháileadh ar Chlár InvestEU, rannchuideofar freisin le cumarsáid chorparáideach tosaíochtaí polaitiúla an Aontais freisin, a fhad a bhaineann siad sin leis na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 3.

CAIBIDIL IX

FORÁLACHA IDIRTHRÉIMHSEACHA AGUS CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 28

Forálacha idirthréimhseacha

1.  Féadfar ioncaim, aisíocaíochtaí agus gnóthaithe ó ionstraimí airgid a bunaíodh faoi na cláir dá dtagraítear in Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an Rialachán seo a úsáid le haghaidh ráthaíocht AE a sholáthar faoin Rialachán seo.

2.  Féadfar ioncaim, aisíocaíochtaí agus gnóthaithe ó ráthaíocht AE a bhunaítear faoi Rialachán (AE) 2015/1017 a úsáid le haghaidh ráthaíocht AE a sholáthar faoin Rialachán seo, mura rud é go n-úsáidtear é chun na críocha dá dtagraítear in Airteagail 4, 9 agus 12 de Rialachán (AE) 2015/1017.

Airteagal 29

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2021.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh i/sa..., an …

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

IARSCRÍBHINN I

Méideanna in aghaidh an chuspóra shonraigh

Is mar seo a leanas a bheidh an ▌leithdháileadh táscach d'oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta dá dtagraítear in Airteagal 4(2):

(a)  ▌EUR 11 500 000 000 do chuspóirí dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 3(2);

(b)  ▌EUR 11 250 000 000 do chuspóirí dá dtagraítear i bpointe (b) d'Airteagal 3(2);

(c)  ▌EUR 12 500 000 000 do chuspóirí dá dtagraítear i bpointe (c) d'Airteagal 3(2);

(d)  ▌EUR 5 567 500 000 do chuspóirí dá dtagraítear i bpointe (d) d'Airteagal 3(2).

IARSCRÍBHINN II

Réimsí incháilithe le haghaidh oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta

Féadfaidh na hoibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta teacht faoi cheann amháin nó níos mó de na réimsí seo a leanas:

1.  An earnáil fuinnimh a fhorbairt i gcomhréir le tosaíochtaí an Aontais Fuinnimh, lena n-áirítear slándáil an tsoláthair fuinnimh, aistriú i dtreo fuinneamh glan agus na gealltanais a rinneadh faoi Chlár Oibre 2030 agus Comhaontú Pháras, go háirithe tríd an méid seo a leanas:

(a)  méadú ar ghiniúint, soláthar nó úsáid foinsí agus réitigh fuinnimh in-athnuaite atá glan agus inbhuanaithe agus foinsí agus réitigh fuinnimh eile atá sábháilte agus inbhuanaithe a bhfuil astaíochtaí ísle agus nialasacha ag baint leo;

(b)  éifeachtúlacht fuinnimh agus coigilteas fuinnimh (agus fócas ar éileamh a laghdú trí bhainistiú ar éileamh agus trí athchóiriú foirgneamh);

(c)  an bonneagar fuinnimh inbhuanaithe a fhorbairt, a dhéanamh níos cliste agus a nuachóiriú go háirithe, ach gan a bheith teoranta don leibhéal tarchuir agus dáileacháin, teicneolaíochtaí stórála, idirnasc leictreachais idir Ballstáit, eangacha cliste);

(ca)  córais nuálaíocha nialasacha agus íseal-astaíochta soláthair teasa agus comhghiniúint leictreachais agus teasa a fhorbairt;

(d)  táirgeadh agus soláthar breoslaí sintéiseacha inbhuanaithe ó fhoinsí in-athnuaite/atá neodrach ó thaobh carbóin de, agus ó fhoinsí sábháilte agus inbhuanaithe íseal-astaíochta agus nialasacha eile; bithbhreoslaí, breoslaí bithmhaise agus breoslaí malartacha, lena n-áirítear do gach modh iompair, i gcomhréir le cuspóirí Threoir 2018/2001;

(e)  bonneagar le haghaidh carbóin a ghabháil, agus le haghaidh carbóin a stóráil i bpróisis thionsclaíocha, stáisiúin bhithfhuinnimh agus i saoráidí monaraíochta ionsar an aistrithe fuinnimh.

2.  Bonneagair iompair inbhuanaithe agus sábháilte a fhorbairt, agus réitigh shoghluaisteachta agus trealamh agus teicneolaíochtaí nuálacha i gcomhréir le tosaíochtaí iompair an Aontais agus na gealltanais a rinneadh faoi Chomhaontú Pháras, trí bhíthin an mhéid seo go háirithe:

(a)  tionscadail trína dtacaítear le bonneagar TEN-T a fhorbairt, lena n-áirítear cothabháil agus sábháilteacht bonneagair, agus a nóid uirbeacha, calafoirt mhuirí agus intíre, aerfoirt, críochfoirt ilmhódacha agus a nasc leis na príomhlíonraí agus na feidhmchláir theileamaitice a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 1315/2013;

(aa)  tionscadail bhonneagair TEN-T a dhéanann foráil d’úsáid dhá mhodh iompair éagsúla ar a laghad, go háirithe críochfoirt lasta ilmhódúla agus moil iompair paisinéirí;

(b)  tionscadail soghluaisteachta uirbeacha chliste agus inbhuanaithe, lena n-áirítear iompar ar bhealaí uisce intíre agus réitigh soghluaisteachta nuálacha, (dírithe ar mhodhanna iompair uirbeacha íseal-astaíochta, rochtain neamh-idirdhealaitheach, aerthruailliú agus torainn laghdaithe, tomhaltas fuinnimh, líonraí cliste i gcathracha, cothabháil, nó na leibhéil sábháilteachta a ardú agus tionóiscí a laghdú, lena n-áirítear do rothaithe agus do choisithe);

(c)  tacú le hacmhainní iompair soghluaiste a athnuachan agus a iarfheistiú d’fhonn réitigh shoghluaisteachta íseal-astaíochta agus astaíochtaí nialasacha a imlonnú, lena n-áirítear trí úsáid a bhaint as breoslaí malartacha i bhfeithiclí de gach modh iompair;

(d)  bonneagair iarnróid, tionscadail iarnróid eile, bonneagar uiscebhealaí intíre, tionscadail oll-idirthurais agus calafoirt mhuirí agus mótarbhealaí muirí;

(e)  bonneagar breoslaí malartacha do gach modh iompair, lena n-áirítear bonneagar luchtaithe leictrigh;

(ea)  tionscadail soghluaisteachta chliste agus inbhuanaithe eile, atá dírithe ar:

(i)  sábháilteacht ar bhóithre

(ii)  inrochtaineacht

(iii)  astaíochtaí a laghdú,

(iv)  teicneolaíochtaí agus seirbhísí iompair nua a fhorbairt agus a imlonnú, amhail maidir le modhanna iompair ceangailte agus féinrialaitheacha nó ticéadú comhtháite;

(eb)  tionscadail chun bonneagar iompair atá ann cheana a chothabháil nó a uasghrádú, lena n-áirítear mótarbhealaí ar TEN-T i gcás ina bhfuil gá le sábháilteacht ar bhóithre a uasghrádú, a chothabháil nó a fheabhsú, seirbhísí CCT a fhorbairt nó caighdeáin agus sláine an bhonneagair a ráthú, limistéir páirceála agus saoráidí sábháilte, stáisiúin athluchtaithe agus athbhreoslaithe do bhreoslaí malartacha.

3.  An comhshaol agus acmhainní, go háirithe tríd an méid seo a leanas:

(a)  uisce, lena n-áirítear soláthar agus sláintíocht uisce óil, agus éifeachtacht líonraí, laghdú ar sceitheadh, bonneagar chun fuíolluisce a bhailiú agus a chóireáil, bonneagar cósta agus bonneagar glas eile a bhaineann le huisce;

(b)  bonneagar bainistithe dramhaíola;

(c)  tionscadail agus fiontair i réimse na bainistíochta acmhainní comhshaoil agus i réimse na dteicneolaíochtaí inbhuanaithe;

(d)  éiceachórais agus a gcuid seirbhísí a fheabhsú agus a athshlánú, lena n-áirítear tríd an dúlra agus an bhithéagsúlacht a fheabhsú trí bhíthin tionscadail bonneagair ghlasa agus ghorma;

(e)  forbairt inbhuanaithe uirbeach, tuaithe agus cósta;

(f)  gníomhaíochtaí maidir leis an athrú aeráide, oiriúnú don athrú aeráide agus maolú an athraithe aeráide, lena n-áirítear laghdú ar riosca tubaistí guaiseacha nádúrtha;

(g)  tionscadail agus fiontair lena gcuirtear an geilleagar ciorclach i bhfeidhm trí ghnéithe éifeachtachta acmhainne a chomhtháthú leis an táirgeadh agus le saolré táirgí, lena n-áirítear soláthar inbhuanaithe amhábhar príomhúil agus tánaisteach;

(h)  tionscadail dianfhuinnimh a dhícharbónú agus a n-astaíochtaí a laghdú go suntasach, lena n-áirítear ▌léiriú ar theicneolaíochtaí íseal-astaíochta nuálacha agus ar a n-imlonnú;

(ha)  an slabhra táirgthe agus dáilte fuinnimh a dhícharbónú tríd an úsáid a bhaintear as gual agus ola a chéimniú amach;

(hb)  tionscadail lena gcuirtear oidhreacht chultúrtha inbhuanaithe chun cinn.

4.  Bonneagar nascachta digití a fhorbairt, go háirithe trí bhíthin tionscadail lena dtacaítear le líonraí digiteacha fíor-ardacmhainneachta a imlonnú, nascacht 5G agus nascacht agus rochtain dhigiteach a fheabhsú, go háirithe maidir le ceantair thuaithe agus réigiúin imeallacha.

5.  Taighde, forbairt agus nuálaíocht, go háirithe tríd an méid seo a leanas:

(a)  taighde, lean n-áirítear bonneagar taighde agus tacaíocht do lucht léinn, agus tionscadail nuálaíochta a rannchuidíonn le cuspóirí Fís Eorpach;

(b)  tionscadail chorparáideacha, lena n-airítear oiliúint agus cruthú braislí agus líonraí gnó a chur chun cinn;

(c)  tionscadail taispeána agus taisealbhadh mar aon le bonneagair, teicneolaíochtaí agus próisis a bhaineann a imlonnú;

(d)  tionscadail taighde chomhoibríocha agus nuálaíochta idir lucht léinn, eagraíochtaí taighde agus nuálaíochta agus tionscal; comhpháirtíochtaí poilbí-príobháideacha agus eagraíochtaí den tsochaí shibhialta;

(e)  aistriú eolais agus teicneolaíochta;

(ea)  taighde i réimse na nEochairtheicneolaíochtaí Cumasúcháin (KETanna) agus a bhfeidhmeanna tionsclaíocha, lena n-áirítear ábhair nua agus ábhair ardfhorbartha;

(f)  táirgí cúraim sláinte éifeachtacha agus inrochtana nua, lena n-áirítear táirgí cógaisíochta, feistí leighis, diagnóisic agus táirgí íocshláinte ardteiripe, frithmhiocróbáin nua agus próisis forbartha nuálacha nua lena seachnaítear tástáil ar ainmhithe a úsáid.

6.  Teicneolaíochtaí digiteacha agus seirbhísí a fhorbairt, ▌a imlonnú agus a mhéadú, a chuireann go sonrach le cuspóirí an Chláir don Eoraip Dhigiteach, go háirithe tríd an méid seo a leanas:

(a)  an intleacht shaorga;

(aa)  an teicneolaíocht chandamach;

(b)  bonneagair chibearshlándála agus cosanta líonraí;

(c)  idirlíon na rudaí nithiúla;

(d)  blocshlabhra agus teicneolaíochtaí mórleabhar dáilte eile;

(e)  ardscileanna digiteacha;

(ea)  an róbataic agus an t-uathoibriú;

(eb)  an fhótónaic;

(f)  ardteicneolaíochtaí agus seirbhísí digiteacha eile lena rannchuidítear le digitiú thionscal an Aontais agus comhtháthú na dteicneolaíochtaí, na seirbhísí agus na scileanna digiteacha in earnáil an iompair an Aontais.

7.  Tacaíocht airgeadais d’eintitis a bhfuil suas le 499 bhfostaí acu, agus fócas ar leith ar FBManna, agus ar chuideachtaí meánchaipitlithe beaga, go háirithe tríd an méid seo a leanas:

(a)  caipiteal oibre agus infheistíocht a sholáthar;

(b)  maoiniú riosca a sholáthar ó shíol go céimeanna leathnúcháin chun ceannaireacht theicneolaíoch in earnálacha nuálacha agus inbhuanaithe a áirithiú, lena n-áirítear a ndigitiú agus a n-acmhainneacht nuálaíochta a fheabhsú agus a n-iomaíochas domhanda a áirithiú;

(ba)  maoiniú a sholáthar le haghaidh gnó a éadáil nó rannpháirtíocht fostaithe i ngnó.

8.  Earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta, an oidhreacht chultúrtha, na meáin, an earnáil closamhairc, ▌ an iriseoireacht agus an preas, go háirithe trí ach gan a bheith teoranta d’fhorbairt teicneolaíochtaí nua, úsáid teicneolaíochtaí digiteacha agus bainistiú teicneolaíoch ar chearta maoine intleachtúla.

9.  Turasóireacht.

9a.  Láithreáin thionsclaíocha a athshlánú (lena n-áirítear láithreáin éillithe) agus a athbhunú i gcomhair úsáid inbhuanaithe.

10.  Talmhaíocht inbhuanaithe, foraoiseacht, iascach, dobharshaothrú agus gnéithe eile den bhithgheilleagar inbhuanaithe i gcoitinne.

11.  Infheistíochtaí sóisialta, lena n-áirítear infheistíocht lena dtugtar tacaíocht do Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta a chur chun feidhme, go háirithe trí:

(a)  micreamhaoiniú, maoiniú fiontair eiticiúla, shóisialta agus an geilleagar sóisialta;

(b)  an t-éileamh ar scileanna agus a soláthar;

(c)  an t-oideachas, oiliúint agus seirbhísí gaolmhara, lena n-áirítear do dhaoine fásta;

(d)  an bonneagar sóisialta, go háirithe

(i)  oideachas agus oiliúint chuimsitheach, lena n-áirítear oideachas agus cúram luathóige agus an bonneagar oideachasúil agus na saoráidí oideachasúla lena mbaineann, cúram leanaí malartach, tithíocht do mhic léinn agus trealamh digiteach, atá inrochtana do chách;

(ii)  tithíocht shóisialta;

(iii)  cúram sláinte agus cúram fadtéarma, lena n-áirítear clinicí, ospidéil, cúram sláinte príomhúil, cúram baile agus seirbhísí pobalbhunaithe;

(e)  nuálaíocht shóisialta, lena n-áirítear réitigh shóisialta agus scéimeanna nuálacha arb é is aidhm dóibh tionchair agus torthaí sóisialta sna réimsí dá dtagraítear sa phointe seo a chur chun cinn;

(f)  gníomhaíochtaí cultúrtha a bhfuil aidhm shóisialta ag baint leo;

(fa)  beartais i leith chur chun cinn an chomhionannais inscne;

(g)  daoine leochaileacha a lánpháirtiú, lena n-áirítear náisiúnaigh tríú tíortha;

(h)  réitigh sláinte nuálacha, lena n-áirítear ríomhsheirbhísí sláinte, seirbhísí sláinte agus samhlacha cúraim nua;

(i)  cuimsiú agus rochtaineacht do dhaoine faoi mhíchumas.

12.  Tionscal na cosanta a fhorbairt, rannchuidiú ar an gcaoi sin le huathrialachas straitéiseach an Aontais, go háirithe trí thacú le:

(a)  slabhra soláthair thionscal cosanta an Aontais, go háirithe trí thacaíocht airgeadais a thabhairt do FBManna agus d'fhiontair mheánchaipitlithe;

(b)  cuideachtaí a bhíonn rannpháirteach i dtionscadail nuálaíochta shuaiteacha in earnáil na cosanta agus teicneolaíochtaí dé-úsáide dlúthghaolmhara;

(c)  slabhra soláthar earnáil na cosanta nuair a bhíonn sí rannpháirteach i dtaighde cosanta comhoibríoch agus i dtionscadail forbartha, lena n-áirítear tionscadail a fhaigheann tacaíocht ó gCiste Eorpach Cosanta;

(d)  bonneagar le haghaidh taighde agus oiliúint cosanta▐.

13.  An spás, go háirithe trí earnáil an spáis a fhorbairt faoi réir chuspóirí na Straitéise Spáis;

(a)  tairbhí do shochaí agus do gheilleagar an Aontais a uasmhéadú;

(b)  iomaíochas córas agus teicneolaíochtaí spáis a chothú, agus dul i ngleic go háirithe le leochaileacht slabhraí soláthair;

(c)  bonn taca a chur faoin bhfiontraíocht spáis, lena n-áirítear forbairt iartheachtach;

(d)  uathrialachas an Aontais a chothú i gcomhair rochtain shlán agus shábháilte ar an spás , lena n-áirítear gnéithe dé-úsáide.

13a.  Farraigí agus aigéin, trí thionscadail agus fiontair i réimse an Gheilleagair Ghoirm, agus a Phrionsabail Airgeadais, a fhorbairt, go háirithe trí fhiontraíocht agus tionsclaíocht mhuirí, fuinneamh inathnuaite muirí agus an geilleagar ciorclach.

IARSCRÍBHINN III

Príomhtháscairí feidhmíochta

1.  Méid an mhaoiniúcháin faoi chlár InvestEU (arna mhiondealú de réir ionú beartais)

1.1  Líon na n-oibríochtaí a síníodh

1.2  An infheistíocht a forscaoileadh

1.3  Méid an mhaoiniúcháin phríobháidigh a forscaoileadh

1.4  An éifeacht ghiarála agus an éifeacht iolraitheora a baineadh amach

2.  Cumhdach geografach an mhaoiniúcháin faoi chlár InvestEU (arna mhiondealú de réir ionú beartais, de réir tíre agus de réir réigiúin ar leibhéal NUTS 2)

2.1  Líon na dtíortha cumhdaithe ag na hoibríochtaí

2.1a  Líon na dtíortha cumhdaithe ag na tionscadail

2.1b  Líon na n-oibríochtaí de réir Ballstáit agus de réir réigiúin

3.  Tionchar an mhaoiniúcháin faoin gclár InvestEU

3.1  Líon na bpost a cruthaíodh nó ar tugadh tacaíocht dóibh

3.2  An infheistíocht lena dtugtar tacaíocht do chuspóirí aeráide agus, i gcás inarb infheidhme, mionsonraithe de réir ionú beartais

3.3  An infheistíocht lena dtugtar tacaíocht don digitiú

3.3a  An infheistíocht lena dtugtar tacaíocht don aistriú tionsclaíoch

4.  Bonneagar inbhuanaithe

4.1  Fuinneamh: Acmhainneacht bhreise ghiniúna an fhuinnimh inathnuaite agus fuinneamh sábhailte agus inbhuanaithe nialasach agus íseal-astaíochta eile a suiteáladh (MW)

4.2  Fuinneamh: Líon na dteaghlach, líon na n-áitreamh poiblí agus tráchtála a bhfuil aicmiú ídithe fuinnimh feabhsaithe acu

4.2a  Fuinneamh: Coigilteas fuinnimh measta a ghintear ag na tionscadail i gcileavatuair (kWh)

4.2b  Fuinneamh: Astaíochtaí gáis cheaptha teasa in aghaidh na bliana a laghdaíodh/a seachnaíodh i gcoibhéis tona CO2

4.2c  Fuinneamh: Méid na hinfheistíochta i mbonneagar fuinnimh inbhuanaithe a fhorbairt, a dhéanamh níos cliste agus a nuachóiriú

4.3  Digitiú: Teaghlaigh, fiontair nó foirgnimh phoiblí bhreise a bhfuil rochtain leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad acu a fhéadtar a uasghrádú go luas Gigighiotánach, nó líon na mol Wi-Fi a chruthaíodh

4.4  Iompar: An infheistíocht a forscaoileadh, go háirithe in TEN-T

–  Líon na nasc trasteorann agus líon na dtionscadail a bhfuil naisc in easnamh (lena n-áirítear tionscadail a bhaineann le nóid uirbeacha, naisc iarnróid thrasteorann réigiúnacha, ardáin ilmhódacha, calafoirt mhuirí, calafoirt intíre, naisc go haerfoirt agus críochfoirt iarnróid atá ar chroíghréasán TEN-T agus ar an ngréasán cuimsitheach)

–  Líon na dtionscadal a rannchuidíonn le digitiú an iompair, go háirithe trí ERTMS, RIS, ITS, VTMIS/Ríomhsheirbhísí muirí agus SESAR a imlonnú

–  Líon na bpointí soláthair breoslaí malartacha a tógadh nó a ndearnadh uasghrádú orthu

–  Líon na dtionscadal a rannchuidíonn le sábháilteacht an iompair

4.5  Comhshaol: Infheistíocht lena rannchuidítear le pleananna agus cláir a cheanglaítear faoi acquis an Aontais Eorpaigh a chur chun feidhme maidir le cáilíocht an aeir, uisce, dramhaíl agus an dúlra

5.  Taighde, Nuálaíocht agus Digiteáil

5.1  Rannchuidiú leis an gcuspóir 3 % d’olltáirgeacht intíre an Aontais a infheistíodh sa taighde, san fhorbairt agus sa nuálaíocht

5.2  Líon na bhfiontar a dhéanann tionscadail taighde agus nuálaíochta a chur i gcrích a dtugtar tacaíocht dóibh de réir a méide

6.  FBManna

6.1  Líon na bhfiontar a dtugtar tacaíocht dóibh de réir a méide (micrifhiontair, fiontair bheaga, fiontair mheánmhéide agus fiontair mheánchaipitlithe)

6.2  Líon na bhfiontar a dtugtar tacaíocht dóibh de réir a leibhéil forbartha (luathfhorbairt, fás/leathnú)

6.2a  Líon na bhfiontar a dtugtar tacaíocht dóibh de réir Ballstáit agus de réir réigiún ar leibhéal NUTS 2

6.2b  Líon na bhfiontar a dtugtar tacaíocht dóibh de réir chód NACE

6.2c  Céatadán na méide infheistíochta faoi ionú FBM a dhírítear i dtreo FBManna

7.  Infheistíocht Shóisialta agus Scileanna

7.1  Bonneagar sóisialta: Acmhainneacht agus rochtain ar bhonneagar sóisialta a dtugtar tacaíocht dó de réir earnála: tithíocht, an t-oideachas, an tsláinte agus eile

7.2  Micreamhaoiniú agus maoiniú fiontair shóisialta:  Líon na bhfaighteoirí micreamhaoinithe agus na bhfiontar geilleagair shóisialta a dtugtar tacaíocht dóibh

7.5  Scileanna: Líon na ndaoine aonair atá ag sealbhú scileanna nua nó a bhfuil a gcuid scileanna á mbailíochtú agus á ndeimhniú: cáilíocht fhoirmiúil, oideachais agus oiliúna

IARSCRÍBHINN IV

Clár InvestEU - ionstraimí réamhtheachtacha

A.  Ionstraimí Cothromais:

—  An tSaoráid Eorpach Teicneolaíochta (ETF98): Cinneadh Uimh. 98/347/CE ón gComhairle an 19 Bealtaine 1998 maidir le bearta cúnaimh airgeadais le haghaidh fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) atá nuálach agus a chruthaíonn poist - an tionscnamh fáis agus fostaíochta (IO L 155, 29.5.1998, lch. 43).

—  TTP: Cinneadh ón gCoimisiún lena nglactar cinneadh comhlántach maoinithe i ndáil le bearta a mhaoiniú don ghníomhaíocht "An margadh inmheánach in earraí agus beartais earnálacha" de chuid Ard-Stiúrthóireacht na Fiontraíochta agus na Tionsclaíochta do 2007, agus lena nglactar an cinneadh réime maidir le maoiniú an réamhbhirt "An ról atá le himirt ag an Aontas Eorpach sa saol domhandaithe" agus maidir le maoiniú na ceithre threoirthionscadal "Fiontraithe óga Erasmus", "Bearta chun comhar agus comhpháirtíochtaí idir micrifhiontair agus FBManna a chur chun cinn", "An tAistriú Teicneolaíoch" agus "Cinn Scríbe Eorpacha Sármhaitheasa" de chuid Ard-Stiúrthóireacht na Fiontraíochta agus na Tionsclaíochta do 2007(C(2007)531).

—  An tSaoráid Eorpach Teicneolaíochta (ETF01): Cinneadh 2000/819/CE ón gComhairle an 20 Nollaig 2000 maidir le clár ilbhliantúil le haghaidh fiontair agus fiontraíochta agus go háirithe le haghaidh fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) (2001-2005) (IO L 333, 29.12.2000, lch. 84).

—  GIF: Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Deireadh Fómhair 2006 lena mbunaítear Clár Réime Iomaíochais agus Nuálaíochta (2007 go 2013) (IO L 310, 9.11.2006, lch. 15).

—  An tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (SCE): Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 (IO L 348, 20.12.2013, lch. 129), arna mhodhnú le Rialachán (AE) 2015/1017 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Meitheamh 2015 maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, leis an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht agus leis an Tairseach Eorpach de Thionscadail Infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 — an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha (IO L 169 1.7.2015, lch. 1).

—  COSME EFG: Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Iomaíochas na bhFiontar agus na bhfiontar beag agus meánmhéide (COSME) (2014 – 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE (IO L 347, 20.12.2013, lch. 33).

—  Cothromas InnovFin:

–  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 — An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE (IO L 347, 20.12.2013, lch. 104);

–  Rialachán (AE) Uimh. 1290/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh i "Fís 2020 - an Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020)" agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1906/2006 ( IO L 347, 20.12.2013, lch. 81);

–  Cinneadh Uimh. 2013/743/AE ón gComhairle an 3 Nollaig 2013 lena mbunaítear an clár sonrach lena gcuirtear chun feidhme Fís 2020 - an Clár Réime um Thaighde agus um Nuálaíocht (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE agus 2006/975/CE (IO L 347, 20.12.2013, lch 965).

—  An tIonú Infheistíochtaí d’Fothú Acmhainneachta de chuid EaSI: Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár an Aontais Eorpaigh um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta ("EaSI") agus lena leasaítear Cinneadh Uimh. 283/2010/AE lena mbunaítear Saoráid Mhicreamhaoiniúcháin don Dul Chun Cinn Eorpach le haghaidh fostaíochta agus cuimsiú sóisialta (IO L 347, 20.12.2013, lch. 238).

B.  Ionstraimí Ráthaíochta:

—  Saoráid Ráthaíochta FBManna '98 (SMEG98): Cinneadh Uimh. 98/347/CE an 19 Bealtaine 1998 ón gComhairle maidir le bearta cúnaimh airgeadais le haghaidh fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) atá nuálach agus a chruthaíonn poist - an tionscnamh fáis agus fostaíochta (IO L 155, 29.5.1998, lch. 43).

—  Saoráid Ráthaíochta FBManna '01 (SMEG01): Cinneadh Uimh. 2000/819/CE ón gComhairle an 20 Nollaig 2000 maidir le clár ilbhliantúil le haghaidh fiontair agus fiontraíochta agus go háirithe le haghaidh fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) (2001-2005) (IO L 333, 29.12.2000, lch. 84).

—  Saoráid Ráthaíochta FBManna '07 (SMEG07): Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Deireadh Fómhair 2006 lena mbunaítear Clár Réime Iomaíochais agus Nuálaíochta (2007 go 2013) (IO L 310, 9.11.2006, lch. 15).

—  Saoráid Mhicreamhaoiniúcháin don Dul Chun Cinn Eorpach – Ráthaíocht (EPMF-G): Cinneadh Uimh. 283/2010/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Márta 2010 lena mbunaítear Saoráid Mhicreamhaoiniúcháin don Dul Chun Cinn Eorpach le haghaidh fostaíochta agus cuimsiú sóisialta (IO L 87, 7.4.2010, lch 1).

—  RSI:

–  Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 maidir le Seachtú Clár Réime an Chomhphobail Eorpaigh um thaighde, um fhorbairt theicneolaíoch agus um ghníomhaíochtaí léiriúcháin (2007-2013) Ráitis ón gCoimisiún (IO L 412, 30.12.2006, lch. 1);

–  Cinneadh Uimh 2006/971/CE ón gComhairle an 19 Nollaig 2006 maidir leis an gComhar Cláir Sonrach lena gcuirtear chun feidhme Seachtú Clár Réime an Chomhphobail Eorpaigh um thaighde, um fhorbairt theicneolaíoch agus um ghníomhaíochtaí léiriúcháin (2007 go 2013) (IO L 400, 30.12.2006, lch. 86);

–  Cinneadh Uimh. 2006/974/CE ón gComhairle an 19 Nollaig 2006 maidir leis an gClár Sonrach: Acmhainní lena gcuirtear chun feidhme Seachtú Clár Réime an Chomhphobail Eorpaigh um thaighde, um fhorbairt theicneolaíoch agus um ghníomhaíochtaí léiriúcháin (2007 go 2013) (IO L 400, 30.12.2006, lch. 299).

—  Ráthaíocht EaSI: Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár an Aontais Eorpaigh um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta ("EaSI") agus lena leasaítear Cinneadh Uimh. 283/2010/AE lena mbunaítear Saoráid Mhicreamhaoiniúcháin don Dul Chun Cinn Eorpach le haghaidh fostaíochta agus cuimsiú sóisialta (IO L 347, 20.12.2013, lch. 238).

—  Saoráid Ráthaíochta Iasachta COSME (COSME LGF): Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Iomaíochas na bhFiontar agus na bhfiontar beag agus meánmhéide (COSME) (2014 - 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE (IO L 347, 20.12.2013, lch. 33).

—  Fiachas InnovFin:

–  Rialachán (AE) Uimh. 1290/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh i "Fís 2020 - an Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020)" agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1906/2006 ( IO L 347, 20.12.2013, lch. 81);

–  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 - An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE (IO L 347, 20.12.2013, lch. 104);

–  Cinneadh Uimh. 2013/743/AE ón gComhairle an 3 Nollaig 2013 lena mbunaítear an clár sonrach lena gcuirtear chun feidhme Fís 2020 - an Clár Réime um Thaighde agus um Nuálaíocht (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE agus 2006/975/CE (IO L 347, 20.12.2013, lch 965).

—  Saoráid Ráthaíochta Earnálacha an Chultúir agus na Cruthaitheachta (CCS GF): Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE (IO L 347, 20.12.2013, lch. 221).

—  Saoráid Ráthaíochta na nIasachtaí do Mhic Léinn (SLGF): Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear 'Erasmus+': clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE (IO L 347, 20.12.2013, lch. 50).

—  Maoiniú príobháideach le haghaidh Éifeachtúlacht Fuinnimh (PF4EE): Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE) a bhunú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 (IO L 347, 20.12.2013, lch. 185).

C.  Ionstraimí Roinnte Riosca:

—  An tSaoráid Airgeadais Roinnte Riosca (RSFF): Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 maidir le Seachtú Clár Réime an Chomhphobail Eorpaigh um thaighde, um fhorbairt theicneolaíoch agus um ghníomhaíochtaí léiriúcháin (2007-2013) Ráitis ón gCoimisiún (IO L 412, 30.12.2006, lch. 1).

—  InnovFin:

–  Rialachán (AE) Uimh. 1290/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh i "Fís 2020 - an Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020)" agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1906/2006 ( IO L 347, 20.12.2013, lch. 81);

–  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 - An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE (IO L 347, 20.12.2013, lch. 104).

—  Ionstraim Fiachais na Saoráide um Chónascadh na hEorpa (CEF DI): Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 (IO L 348, 20.12.2013, lch. 129).

—  An tSaoráid Mhaoiniúcháin um Chaipiteal Nádúrtha (NCFF): Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE) a bhunú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 (IO L 347, 20.12.2013, lch. 185).

D.  Meáin Infheistíochta Thiomanta:

—  An tSaoráid Mhicreamhaoiniúcháin don Dul Chun Cinn Eorpach – Fonds commun de placements – fonds d'investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): Cinneadh Uimh. 283/2010/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Márta 2010 lena mbunaítear Saoráid Mhicreamhaoiniúcháin don Dul Chun Cinn Eorpach le haghaidh fostaíochta agus cuimsiú sóisialta (IO L 87, 7.4.2010, lch 1).

—  Marguerite:

–  Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach iompair agus fuinnimh (IO L 162, 22.6.2007, lch. 1);

–  Cinneadh ón gCoimisiún an 25.2.2010 maidir le rannpháirtíocht an Aontais Eorpaigh i gCiste Eorpach 2020 le haghaidh Fuinnimh, an Athraithe Aeráide agus Bonneagair (Ciste Marguerite) (C(2010)941).

—  An Ciste Eorpach um Éifeachtúlacht Fuinnimh (CEEF): Rialachán (AE) Uimh. 1233/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 lena mbunaítear clár chun cabhrú leis an téarnamh eacnamaíoch trí chúnamh airgeadais Comhphobail a dheonú ar thionscadail i réimse an fhuinnimh (IO L 346, 30.12.2010, lch 5).

IARSCRÍBHINN V

Clistí margaidh, cásanna infheistíochta fo-optamacha, breisíocht agus gníomhaíochtaí eisiata

A.  Clistí margaidh, cásanna infheistíochta fo-optamacha agus breisíocht

I gcomhréir le hAirteagal 209 den Rialachán Airgeadais, rachaidh ráthaíocht AE i ngleic le cistí margaidh nó le cásanna infheistíochta fo-optamacha (Airteagal 209(2)(a)) agus bainfidh siad breisíocht amach trí chosc a chur ar ionadú tacaíochta agus infheistíochta féideartha ó fhoinsí poiblí nó margaidh eile (Airteagal 209(2)(b)).

Chun pointe (a) agus (b) d'Airteagal 209(2) den Rialachán Airgeadais a chomhlíonadh, déanfaidh na hoibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta a bhaineann tairbhe as an ráthaíocht AE na ceanglais seo a leagtar síos i bpointe 1 agus i bpointe 2 thíos a chomhlíonadh:

1.  Clistí margaidh agus cásanna infheistíochta fo-optamacha

Chun dul i ngleic le cistí margaidh nó le cásanna infheistíochta fo-optamacha amhail dá dtagraítear in Airteagal 209(2)(a) den Rialachán Airgeadais, beidh ceann amháin de na gnéithe seo a leanas ag na hinfheistíochtaí a ndírítear orthu leis na hoibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta:

(a)  Gné den leas poiblí (amhail oideachas scileanna, cúram sláinte agus inrochtaineacht, slándáil agus cosaint, agus bonneagar atá ar fáil gan aon chostas nó ar chostas diomaibhseach) nach bhféadfadh an t-oibreoir nó an chuideachta sochair airgeadais leordhóthanacha a ghabháil.

(b)  Seachtrachtaí a mhainníonn an t-oibreoir nó an chuideachta a inmheánú, amhail infheistíochtaí taighde agus forbartha, éifeachtúlacht fuinnimh, cosaint na haeráide nó an chomhshaoil.

(c)  Neamhshiméadracht faisnéise, go háirithe i gcás FBManna agus fiontair mheánchaipitlithe bheaga, lena n-áirítear leibhéil riosca níos airde i ndáil le cuideachtaí luathchéime, le cuideachtaí a bhfuil sóchmhainní neamhnithiúla acu go príomha nó nach bhfuil comhthaobhacht leordhóthanach acu, nó le cuideachtaí a dhíríonn ar ghníomhaíochtaí ardriosca.

(d)  Tionscadail bonneagair trasteorann agus seirbhísí gaolmhara nó cístí a infheistítear ar bhonn trasteorann chun dul i ngleic le hilroinnt agus chun comhordú laistigh de mhargadh inmheánach AE a fheabhsú.

(e)  Nochtadh do leibhéil riosca níos airde in earnálacha, tíortha nó réigiúin áirithe atá thar na leibhéil a bhfuil gníomhaithe príobháideacha airgeadais in ann nó toilteanach a ghlacadh. Cuirtear san áireamh leis sin nach ndéanfaí an infheistíocht nó nach ndéanfaí í a mhéid céanna de bharr a húrnuachta nó na rioscaí a bhaineann le nuálaíocht nó teicneolaíocht neamhchruthaithe.

(f)  Clistí margaidh nua agus/nó casta nó cásanna infheistíochta fo-optamacha i gcomhréir le hAirteagal 8(1)(a)(iii) den Rialachán seo.

2.  Breisíocht

Comhlíonfaidh oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta an dá ghné den bhreisíocht dá dtagraítear in Airteagal 209(2)(a) den Rialachán Airgeadais. Ciallaíonn sé sin nach mbeadh na hoibríochtaí déanta nó nach mbeidís déanta a mhéid céanna ag foinsí poiblí nó príobháideacha eile gan tacaíocht ó Chiste InvestEU. Chun críocha an Rialacháin seo, is é a thuigfear leis sin ná go gcaithfidh oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta an dá chritéar seo a leanas a chomhlíonadh:

(1)  Chun a mheas gur sa bhreis iad ar na foinsí príobháideacha dá dtagraítear in Airteagal 209(2)(b) den Rialachán Airgeadais, tacóidh Ciste InvestEU le hoibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta na gcomhpháirtithe cur chun feidhme a dhíríonn ar infheistíochtaí nach féidir leo, mar gheall ar a ngnéithe (gné den leas poiblí, seachtrachtaí, neamhshiméadracht faisnéise, breithnithe comhtháthaithe eacnamaíocha agus sóisialta), torthaí airgeadais leordhóthanacha ar leibhéal an mhargaidh a ghiniúint nó a mheastar go bhfuil siad ró-rioscúil (i gcomparáid le leibhéil an riosca a bhfuil na heintitis phríobháideacha ábhartha toilteanach a ghlacadh). Dá bhrí sin, ní féidir le hoibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta den sórt sin rochtain a fháil ar mhaoiniú margaidh ar choinníollacha réasúnacha ó thaobh praghsála, ceanglais chomhthaobhachta, chineál an mhaoinithe, aibíocht an mhaoinithe a soláthraítear nó coinníollacha eile de agus nach ndéanfaí iad in aon chor nó nach ndéanfaí iad a mhéid céanna gan tacaíocht phoiblí.

(2)  Chun a mheas gur sa bhreis iad ar thacaíocht arb ann di cheana ó fhoinsí eile poiblí dá dtagraítear in Airteagal 209(2)(b) den Rialachán Airgeadais, tacóidh Ciste InvestEU leis na hoibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta a bhfuil feidhm ag na coinníollacha seo a leanas ina leith, agus leis na hoibríochtaí sin amháin:

(a)  nach mbeadh na hoibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta déanta nó nach mbeidís déanta a mhéid céanna ag an gcomhpháirtí cur chun feidhme gan tacaíocht ó Chiste InvestEU; agus

(b)  nach mbeadh na hoibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta déanta nó nach mbeidís déanta a mhéid céanna faoi ionstraimí poiblí eile arb ann dóibh cheana, amhail ionstraimí airgeadais faoi bhainistíocht chomhroinnte a fheidhmítear ar leibhéal réigiúnach agus ar leibhéal náisiúnta. Beidh úsáid chomhlántach InvestEU agus acmhainní eile poiblí indéanta, áfach, go háirithe i gcás inar féidir breisluach AE a bhaint amach agus i gcás ina féidir optamú a dhéanamh ar úsáid na n-acmhainní poiblí chun cuspóirí beartais a bhaint amach ar bhealach éifeachtúil.

Chun a léiriú go bhfuil na hoibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta a bhaineann sochar as ráthaíocht AE sa bhreis ar thacaíocht mhargaidh arb ann di cheana agus tacaíocht phoiblí eile, cuirfidh na comhpháirtithe cur chun feidhme faisnéis ar fáil lena léirítear ceann amháin de na gnéithe seo a leanas ar a laghad:

(a)  Tacaíocht a sholáthraítear trí sheasaimh thánaisteacha i ndáil le hiasachtóirí poiblí nó príobháideacha eile nó laistigh den struchtúr cistithe.

(b)  Tacaíocht a sholáthraítear trí chothromas nó cuasachothromas nó trí fhiachas le haibíochtaí fada, praghsáil, ceanglais chomhthaobhachta nó coinníollacha eile nach bhfuil ar fáil go leordhóthanach ar an margadh nó ó fhoinsí poiblí eile. Tacaíocht d’oibríochtaí a bhfuil próifíl riosca níos airde acu ná an riosca a nglactar go ginearálta leis ag gníomhaíochtaí caighdeánacha na gcomhpháirtithe cur chun feidhme nó tacaíocht do chomhpháirtithe cur chun feidhme agus iad ag gabháil thar a n-acmhainneacht féin chun tacú le hoibríochtaí den sórt sin.

(c)  Rannpháirtíocht i sásraí roinnte riosca lena ndírítear ar réimsí beartais a dhéanann an comhpháirtí cur chun feidhme a nochtadh do leibhéil riosca níos airde i gcomparáid leis na leibhéil a nglactar leo go ginearálta ag an gcomhpháirtí cur chun feidhme nó a bhfuil gníomhaithe príobháideacha airgeadais in ann nó toilteanach a ghlacadh.

(d)  Tacaíocht a spreagann/thagann sa mhullach ar mhaoiniú príobháideach nó poiblí breise agus atá ina comhlánú ar fhoinsí príobháideacha agus tráchtála eile, go háirithe ó aicmí infheistíochtaí nó infheistíochtaí institiúideacha a mbíonn col riosca acu go traidisiúnta, mar thoradh ar thionchar comharthaíochta na tacaíochta a sholáthraítear faoi Chiste InvestEU.

(e)  Tacaíocht a sholáthraítear trí tháirgí airgeadais nach bhfuil ar fáil nó nach gcuirtear ar fáil ar leibhéal leordhóthanach sna tíortha nó réigiúin spriocdhírithe de bharr margaí easnaimh, tearcfhorbartha nó neamhiomlána.

D’oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta idirghafa, go sonrach i gcomhair tacaíocht FBM, déanfar an bhreisíocht a fhíorú ar leibhéal an idirghabhálaí, seachas ar leibhéal an fhaighteora deiridh. Meastar gurb ann do bhreisíocht i gcás ina dtacaíonn Ciste InvestEU le hidirghabhálaí airgeadais punann nua a chur ar bun ag a bhfuil leibhéal riosca níos airde nó méadú á dhéanamh ar líon na ngníomhaíochtaí a bhfuil ardleibhéal riosca acu cheana, i gcomparáid leis na leibhéil riosca a bhfuil gníomhaithe airgeadais príobháideacha agus poiblí in ann nó toilteanach a ghlacadh sa Bhallstát, nó sna Ballstáit nó sna réigiúin spriocdhírithe.

Ní dheonófar ráthaíocht AE chun tacú le hoibríochtaí athmhaoiniúcháin (amhail comhaontaithe iascachta atá ann cheana a ionadú nó cineálacha tacaíochta airgeadais eile do thionscadail atá tagtha chun cinn go páirteach nó go hiomlán cheana féin), ach amháin i gcúinsí eisceachtúla sonracha agus a bhfuil údar cuí leo ina bhfuil sé léirithe leis an oibríocht faoi ráthaíocht AE go ndéanfar infheistíocht nua a chumasú i réimse beartais incháilithe, ar méid é, sa bhreis ar líon na gníomhaíochta is gnách ón gcomhpháirtí cur chun feidhme nó idirghabhálaí airgeadais, atá comhionann ar a laghad le méid na hoibríochta a chomhlíonann na critéir incháilithe a leagtar amach sa Rialachán seo. Beidh feidhm ag na critéir thuasluaite maidir le clistí margaidh, cásanna infheistíochta fo-optamacha agus breisíocht freisin maidir leis na hoibríochtaí athmhaoiniúchain sin.

B.  Gníomhaíochtaí eisiata

Ní thacóidh Ciste InvestEU leis an méid seo a leanas:

(1)  gníomhaíochtaí lena gcuirtear srian le cearta agus saoirse an duine aonair nó lena sáraítear cearta an duine;

(2)  táirgí nó teicneolaíochtaí, i réimse ghníomhaíochtaí na cosanta, a bhfuil a n-úsáid, a bhforbairt nó a dtáirgeadh toirmiscthe faoin dlí idirnáisiúnta is infheidhme;

(3)  táirgí agus gníomhaíochtaí a bhaineann le tabac (táirgeadh, dáileadh, próiseáil, agus trádáil);

(4)  gníomhaíochtaí a eisiatar in Airteagal [X] de Rialachán [Fís Eorpach]: taighde ar chlónáil daoine chun críocha atáirgthe; gníomhaíochtaí arb é is aidhm leo oidhreacht ghéiniteach daoine a athrú ar bhealach go bhféadfadh athruithe den sórt sin teacht in oidhreacht, gníomhaíochtaí taighde arb é is aidhm leo suthanna daonna a chruthú chun críocha taighde a dhéanamh agus sin amháin, nó chun gaschealla a sholáthar, lena n-áirítear trí aistriú núicléas cille sómaí;

(5)  cearrbhachas (gníomhaíochtaí a bhaineann le táirgeadh, tógáil, dáileadh, próiseáil, trádáil nó bogearraí);

(6)  trádáil an ghnéis agus bonneagar, seirbhísí agus meáin ghaolmhara;

(7)  gníomhaíochtaí a bhfuil baint acu le hainmhithe beo chun críocha turgnaimh nó eolaíochta a mhéid nach féidir comhlíonadh an “Choinbhinsiúin ó Chomhairle na hEorpa maidir le Cosaint Ainmhithe Veirteabracha a úsáidtear chun críocha Turgnaimh nó chun críocha eile Eolaíochta” a ráthú;

(8)  gníomhaíochtaí maidir le forbairt réadmhaoine, i.e. gníomhaíocht arb é a cuspóir aonair foirgnimh atá ann cheana, mar aon le tionscadail tógála nua, a athchóiriú agus a athléasú nó a athdhíol; gníomhaíochtaí san earnáil réadmhaoine, áfach, a bhfuil baint acu le cuspóirí sonracha InvestEU de réir mar a shonraítear in Airteagal 3(2) den Rialachán seo agus/nó leis na réimsí incháilithe le haghaidh oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta faoi Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo, amhail infheistíochtaí i dtionscadail éifeachtúlachta fuinnimh nó tithíocht shóisialta, beidh siad incháilithe;

(9)  gníomhaíochtaí airgeadais amhail ceannach nó trádáil ionstraimí airgeadais. Go háirithe, idirghabhálacha lena ndírítear ar cheannaigh thar barr amach ina bhfuil scamhadh sócmhainní beartaithe leo nó athsholáthair chaipitil le haghaidh scamhadh sócmhainní beartaithe leo, déanfar iad a eisiamh.

(10)  gníomhaíochtaí toirmiscthe faoin reachtaíocht náisiúnta is infheidhme;

(11)  stáisiúin chumhachta núicléacha a dhíchoimisiúnú, a oibriú, a oiriúnú, nó a thógail;

(12)  Infheistíochtaí a bhaineann le mianadaóireacht / eastóscadh, próiseáil, dáileadh, stóráil nó dóchán breoslaí iontaise soladacha agus ola, mar aon le hinfheistíochtaí a bhaineann le heastóscadh gáis. Níl feidhm ag an eisiamh sin i leith na nithe seo a leanas:

i.  tionscadail nach bhfuil aon teicneolaíocht mhalartach inmharthana ann;

ii.  tionscadail a bhaineann le truailliú a chosc agus a rianú;

iii.  tionscadail ag a bhfuil fearais chun Carbón a Ghabháil, a Stóráil agus a Úsáid; tionscadail thionsclaíocha nó taighde as a n-eascraíonn laghduithe suntasacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa i gcomparáid leis an tagarmharc/na tagarmharcanna is infheidhme faoin Scéim Trádála Astaíochtaí.

(13)  Infheistíochtaí i saoráidí i gcomhair dhiúscairt na dramhaíola i líonadh talún. Níl feidhm ag an eisiamh sin i leith infheistíochtaí sna nithe seo a leanas:

i.  Saoráidí líonadh talún ar an láthair ar gné choimhdeach iad de thionscadail infheistíochta tionsclaíochta nó mianadóireachta agus i gcás ina bhfuil sé léirithe gurb é an líonadh talún an t-aon rogha inmharthana chun cóireáil a dhéanamh ar an dramhaíl tionsclaíochta nó mianadóireachta a ghintear ag an ngníomhaíocht féin lena mbaineann;

ii.  Saoráidí líonadh talún atá ann cheana chun úsáid gáis líonta talún a áirithiú agus chun mianadóireacht líonta talún agus athphróiseáil dramhaíola mianadóireachta a chur chun cinn.

(14)  Infheistíochtaí i stáisiúin Cóireála Meicniúla Bitheolaíocha (CMB). Níl feidhm ag an eisiamh sin i leith infheistíochtaí chun saoráidí CMB atá ann cheana a iarfheistiú chun críocha aisghabhála fuinnimh nó oibríochtaí athchúrsála maidir le dramhaíl scartha amhail múiríniú agus díleá anaeróbach.

(15)  Infheistíochtaí i loisceoirí chun dramhaíl a chóireáil. Níl feidhm ag an eisiamh sin i leith infheistíochtaí sna nithe seo a leanas:

i.  Stáisiúin atá dírithe ar dhramhaíl ghuaiseach do-athchúrsáilte a chóireáil agus air sin amháin;

ii.  Saoráidí atá ann cheana chun éifeachtúlacht fuinnimh a mhéadú, gáis ídithe a ghabháil le stóráil nó a úsáid, nó ábhair a aisghabháil ó luaithreach ó loisceoirí ar choinníoll nach mbeidh méadú ar acmhainneacht próiseála dramhaíola an stáisiúin mar thoradh ar na hinfheistíochtaí sin.

Leanfaidh na comhpháirtithe cur chun feidhme de bheith freagrach as comhlíonadh tráth an tsínithe agus as faireacháin a dhéanamh ar chomhlíonadh na n-oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta ag a bhfuil critéir eisiata le linn an tionscadal a chur chun feidhme agus as bearta ceartaitheacha iomchuí a dhéanamh i gcás inarb ábhartha.

(1)IO C […], […], lch. […].
(2)IO C […], […], lch. […].
(3) SeasamhPharlaimint na hEorpa an 18 Aibreán 2019. Níor thángthas ar chomhaontú faoi chuimsiú na gcaibidlíochtaí idirinstitiúideacha maidir leis an téacs atá aibhsithe i ndath liath.
(4)COM(2018)0097.
(5)COM(2018)0353
(6)Treoir (AE) 2016/2284 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 maidir le hastaíochtaí náisiúnta truailleán áirithe san aer a laghdú, lena leasaítear Treoir 2003/35/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/81/CE (IO L 344, 17.12.2016, lch. 1).
(7)COM(2017)0206
(8)COM(2017)0250
(9)Arna fhoilsiú mar Plépháipéar 074 maidir le Geilleagar an Aontais i mí Eanáir 2018.
(10)
(11)Tagairtí le nuashonrú: IO L 373, 20.12.2013, lch. 1. Tá an comhaontú le fáil ag: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=uriserv:IO.C_.2013.373.01.0001.01.GA&toc=IO:C:2013:373:TOC
(12)Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016 (IO L 123, 12.5.2016, lch. 1).
(13) Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012, (IO L 193, 30.7.2018, lch. 1).
(14)Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meán Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999 ón gComhairle (IO L 248, 18.9.2013, lch. 1).
(15)Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 ón gComhairle an 18 Nollaig 1995 maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.95, lch.1).
(16)Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir le seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún chun leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise agus neamhrialtachtaí eile (IO L 292, 15.11.96, lch. 2).
(17)Rialachán (AE) 2017/1939 ón gComhairle an 12 Deireadh Fómhair 2017 lena gcuirtear chun feidhme comhar feabhsaithe maidir le bunú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (‘OIPE’) (IO L 283, 31.10.2017, lch. 1).
(18)Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 28.7.2017, lch. 29).
(19)Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún an 6 Bealtaine 2003 maidir le micrifhiontair agus fiontair bheaga agus mheánmhéide a shainmhíniú (IO L 124, 20.5.2003, lch. 36).
(20)
(21)

An nuashonrú is déanaí: 16 Márta 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais