Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0229(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0482/2018

Texte depuse :

A8-0482/2018

Dezbateri :

PV 15/01/2019 - 16
CRE 15/01/2019 - 16
PV 17/04/2019 - 26
CRE 17/04/2019 - 26

Voturi :

PV 16/01/2019 - 21.3
CRE 16/01/2019 - 21.3
Explicaţii privind voturile
PV 18/04/2019 - 10.13
CRE 18/04/2019 - 10.13

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0026
P8_TA(2019)0433

Texte adoptate
PDF 502kWORD 150k
Joi, 18 aprilie 2019 - Strasbourg
InvestEU ***I
P8_TA(2019)0433A8-0482/2018
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0439),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 173 și articolul 175 al treilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C8-0257/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 decembrie 2018(2),

–  având în vedere scrisoarea din 25 ianuarie 2019 transmisă președinților de comisie de către Președintele Parlamentului, prin care se evidențiază abordarea Parlamentului față de programele sectoriale ale cadrului financiar multianual (CFM) post-2020,

–  având în vedere scrisoarea din 1 aprilie 2019 transmisă Președintelui Parlamentului European de către Consiliu, prin care se confirmă înțelegerea comună la care au ajuns colegiuitorii în urma negocierilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare, desfășurate în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru afaceri economice și monetare, precum și avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru dezvoltare regională și Comisiei pentru cultură și educație (A8-0482/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare(3);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 62, 15.2.2019, p. 131.
(2) JO C 86, 7.3.2019, p. 310.
(3) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 16 ianuarie 2019 (Texte adoptate, P8_TA(2019)0026).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 18 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU
P8_TC1-COD(2018)0229

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 173 și articolul 175 al treilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(1)  Cu 1,8 % din PIB-ul UE, în scădere față de 2,2 % în 2009, activitățile de investiții în infrastructură din Uniune în 2016 au fost mai mici cu 20 % față de ratele de investiții înregistrate înainte de criza financiară mondială. Astfel, dacă se poate observa o redresare a rapoartelor investiții/PIB în Uniune, aceasta rămâne sub nivelul a ceea ce s-ar putea aștepta de la o perioadă de redresare puternică și este insuficientă pentru a compensa anii cu un nivel de investiții foarte scăzut. Mai mult, nivelurile și previziunile actuale de investiții nu acoperă nevoile de investiții structurale ale Uniunii pentru a susține o creștere pe termen lung în contextul schimbărilor tehnologice și al competitivității globale, inclusiv pentru inovare, competențe, infrastructură, întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), și nevoia de a răspunde la provocările-cheie de la nivelul societății, cum ar fi sustenabilitatea și îmbătrânirea populației. În consecință, este necesar un sprijin permanent pentru a remedia disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții suboptime pentru a reduce deficitul în materie de investiții în sectoarele vizate astfel încât obiectivele de politică ale UE să fie îndeplinite.

(2)  Evaluările au subliniat faptul că varietatea instrumentelor financiare implementate în perioada cadrului financiar multianual 2014-2020 a condus la câteva suprapuneri. De asemenea, această varietate a creat o complexitate pentru intermediari și beneficiarii finali, care s-au confruntat cu norme diferite de eligibilitate și raportare. De asemenea, absența normelor compatibile a împiedicat combinarea anumitor fonduri ale Uniunii, cu toate că această combinare ar fi fost benefică pentru sprijinirea proiectelor care necesită tipuri diferite de finanțare. Prin urmare, un fond unic, Fondul InvestEU, pe baza experienței dobândite cu Fondul european pentru investiții strategice din cadrul Planului de investiții pentru Europa, ar trebui instituit pentru a obține un sprijin care să funcționeze mai eficient pentru beneficiarii finali prin integrarea și simplificarea ofertei într-un regim unic de garanție bugetară, îmbunătățind astfel impactul intervenției Uniunii și reducând în același timp costurile din bugetul Uniunii.

(3)  În ultimii ani, Uniunea a adoptat strategii ambițioase de finalizare a pieței unice și de stimulare a creșterii durabile și incluzive și a locurilor de muncă, cum ar fi Strategia Europa 2020, uniunea piețelor de capital, Strategia privind piața unică digitală, Agenda europeană pentru cultură, pachetul „Energie curată pentru toți europenii”, Planul de acțiune al UE pentru o economie circulară, Strategia pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon, nivelul de ambiție al UE în ceea ce privește securitatea și apărarea ▌, Strategia spațială pentru Europa și Pilonul european al drepturilor sociale. Fondul InvestEU ar exploata și ar consolida sinergiile dintre acele strategii care se consolidează reciproc, sprijinind investițiile și accesul la finanțare.

(4)  La nivelul Uniunii, semestrul european pentru coordonarea politicilor economice este cadrul de identificare a priorităților naționale în materie de reformă și de monitorizare a punerii lor în aplicare. Statele membre, în cooperare, dacă este cazul, cu autoritățile locale și regionale, își elaborează propriile strategii naționale de investiții multianuale în sprijinul acelor priorități în materie de reformă. Strategiile ar trebui prezentate împreună cu programele naționale de reformă pentru a contura și a coordona proiectele de investiții prioritare care vor fi sprijinite de finanțarea națională sau a Uniunii sau de ambele. De asemenea, acestea ar trebui să servească la utilizarea finanțării Uniunii într-o manieră coerentă și la optimizarea valorii adăugate a sprijinului financiar care urmează să fie primit în special din Fondurile structurale și de investiții europene, Funcția europeană de stabilizare a investițiilor și Fondul InvestEU, acolo unde este cazul.

(5)  Fondul InvestEU ar trebui să contribuie la îmbunătățirea competitivității și a convergenței socioeconomice Uniunii, inclusiv în domeniul inovării ▌, al digitalizării, al utilizării eficiente a resurselor în logica economiei circulare, la sustenabilitatea și caracterul incluziv al creșterii economice a Uniunii și la reziliența socială ▌și la integrarea piețelor de capital ale Uniunii, inclusiv a soluțiilor care remediază fragmentarea lor și care diversifică sursele de finanțare pentru întreprinderile din Uniune. În acest scop, Fondul InvestEU ar trebui să sprijine proiecte care sunt viabile din punct de vedere tehnic și economic, furnizând un cadru pentru utilizarea datoriei, pentru partajarea riscurilor și pentru instrumentele de capital bazate pe o garanție din bugetul Uniunii și pe contribuțiile financiare ale partenerilor de implementare, după caz. Ar trebui să fie bazat pe cerere, iar sprijinul din cadrul Fondului InvestEU ar trebui să vizeze în același timp furnizarea de beneficii strategice pe termen lung în domenii esențiale ale politicii UE, care altfel nu ar fi finanțate, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor de politică ale Uniunii. Sprijinul acordat prin fond ar trebui să acopere o gamă largă de sectoare și de regiuni, evitând în același timp concentrarea sectorială sau geografică excesivă.

(5a)  Sectoarele culturale și creative sunt sectoare reziliente și cu creștere rapidă în UE, generând valoare economică și culturală prin proprietatea intelectuală și creativitatea individuală. Cu toate acestea, caracterul intangibil al bunurilor lor le limitează accesul la finanțare privată, care este esențial pentru a putea investi, extinde și concura la nivel internațional. Programul InvestEU ar trebui să continue să faciliteze accesul la finanțare pentru IMM-uri și organizațiile din sectoarele culturale și creative.

(6)  Fondul InvestEU ar trebui să sprijine investițiile în active corporale și necorporale, inclusiv în patrimoniul cultural, pentru a încuraja creșterea sustenabilă și incluzivă, investițiile și ocuparea forței de muncă, contribuind, astfel, la o bunăstare mai mare și la distribuirea mai echitabilă a veniturilor, precum și la o coeziune economică, socială și teritorială mai mare în Uniune. Proiectele finanțate de InvestEU ar trebui să respecte standardele sociale și de mediu ale Uniunii, inclusiv drepturile lucrătorilor. Intervenția din Fondul InvestEU ar trebui să completeze sprijinul Uniunii furnizat prin granturi.

(7)  Uniunea a aprobat obiectivele prevăzute în Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite și obiectivele sale de dezvoltare durabilă, Acordul de la Paris din 2015, precum și Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre în perioada 2015-2030. Pentru a îndeplini obiectivele convenite, inclusiv cele prevăzute în politicile de mediu ale Uniunii, măsurile care vizează dezvoltarea durabilă trebuie accelerate semnificativ. Prin urmare, principiile dezvoltării durabile ar trebui să aibă un rol primordial în conceperea Fondului InvestEU.

(8)  Programul InvestEU ar trebui să contribuie la elaborarea unui sistem de finanțare durabil în Uniune care să sprijine redirecționarea capitalului privat către investiții durabile în conformitate cu obiectivele prevăzute în Planul de acțiune al Comisiei privind finanțarea creșterii durabile(4).

(9)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, Programul InvestEU va contribui la integrarea politicilor climatice și la îndeplinirea obiectivului general conform căruia 25 % din cheltuielile din bugetul Uniunii vor sprijini obiectivele politicilor climatice în perioada CFM 2021-2027 și a obiectivului anual de 30 % cât mai curând posibil și cel târziu până în 2027. Se preconizează ca măsurile din cadrul Programului InvestEU să contribuie în proporție de cel puțin 40 % din pachetul financiar global al acestui program la atingerea obiectivelor politicilor climatice. Măsurile relevante vor fi identificate în timpul elaborării și al implementării Programului InvestEU și vor fi reevaluate în contextul evaluărilor corespunzătoare și al procedurilor de revizuire.

(10)  Contribuția Fondului InvestEU la îndeplinirea obiectivului climatic va fi urmărită printr-un sistem de urmărire a politicilor climatice al UE elaborat de Comisie în cooperare cu posibilii parteneri de implementare și folosind corespunzător criteriile prevăzute în [Regulamentul privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile(5)] pentru a stabili dacă o activitate economică este durabilă din punct de vedere al mediului sau nu. Programul InvestEU ar trebui să contribuie și la implementarea altor dimensiuni ale obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD).

(11)  În conformitate cu Raportul privind riscurile globale din 2018, elaborat de Forumul Economic Mondial, jumătate din cele zece riscuri majore care amenință economia globală sunt legate de mediu. Aceste riscuri includ poluarea aerului, a solului, a apelor continentale și a oceanelor, fenomene meteorologice extreme, pierderi de biodiversitate și eșecurile în atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. Principiile de mediu sunt prevăzute în mod expres în tratate și în majoritatea politicilor Uniunii. Prin urmare, integrarea obiectivelor de mediu ar trebui să fie promovată în operațiunile legate de Fondul InvestEU. Protecția mediului și prevenirea și gestionarea riscurilor de mediu ar trebui integrate în pregătirea și implementarea investițiilor. De asemenea, UE ar trebui să își urmărească cheltuielile cu biodiversitatea și controlul poluării aerului pentru a-și îndeplini obligațiile de raportare în temeiul Convenției privind diversitatea biologică și al Directivei (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului(6). Investițiile alocate obiectivelor de durabilitate din punct de vedere al mediului ar trebui, prin urmare, urmărite folosind metodologiile obișnuite, care să fie în concordanță cu cele elaborate în cadrul altor programe ale Uniunii ce se aplică climei, biodiversității și gestionării poluării aerului, pentru a permite evaluarea impactului individual și combinat al investițiilor asupra componentelor-cheie ale capitalului natural, inclusiv aerul, apa, solul și biodiversitatea.

(12)  Proiectele de investiții care primesc un sprijin substanțial din partea Uniunii, în special în domeniul infrastructurii, ar trebui examinate de partenerul de implementare pentru a determina dacă acestea au un impact ecologic, climatic sau social și, dacă este cazul, ar trebui să fie supuse evaluării durabilității în conformitate cu orientările care ar trebui să fie elaborate de Comisie în cooperare strânsă cu posibilii parteneri de implementare în cadrul Programului InvestEU și folosind corespunzător criteriile prevăzute în [Regulamentul privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile] pentru a stabili dacă o activitate economică este durabilă din punct de vedere economic sau nu și dacă este coerentă cu orientările elaborate pentru alte programe ale Uniunii. În conformitate cu principiul proporționalității, aceste orientări în materie de investiții ar trebui să includă dispoziții adecvate, pentru a evita o sarcină administrativă excesivă, iar proiectele sub o anumită dimensiune definită în orientările ar trebui să fie excluse din evaluarea sustenabilității. Dacă partenerul de implementare ajunge la concluzia că nu se poate face nicio evaluare a sustenabilității, acesta ar trebui să furnizeze o justificare Comitetului pentru investiții. Operațiunile care sunt incompatibile cu realizarea obiectivelor climatice nu ar trebui să fie eligibile pentru sprijinul acordat prin acest regulament.

(13)  Ratele scăzute de investiții în infrastructură din Uniune în timpul crizei financiare au subminat capacitatea Uniunii de a stimula creșterea durabilă, competitivitatea și convergența. Investițiile considerabile în infrastructura europeană, în special cele legate de interconectare și eficiență energetică și de creare a unui spațiu european unic al transporturilor, sunt fundamentale pentru a îndeplini obiectivele de sustenabilitate ale Uniunii, inclusiv angajamentele Uniunii privind ODD și obiectivele climatice și energetice stabilite pentru 2030. În consecință, sprijinul din Fondul InvestEU ar trebui să vizeze investițiile în transporturi, energie, inclusiv eficiența energetică și energia regenerabilă, precum și alte surse de energie sigure, sustenabile și cu emisii scăzute, măsuri de mediu, climatice, infrastructura maritimă și digitală. Programul InvestEU ar trebui să acorde prioritate domeniilor în care nu există investiții suficiente și celor în care sunt necesare investiții suplimentare. Pentru a maximiza impactul și valoarea adăugată ale sprijinului financiar din partea Uniunii, este adecvat să se promoveze un proces de investiții raționalizat, care să ofere vizibilitate proiectelor care trebuie finanțate și să maximizeze sinergiile între programele relevante ale Uniunii în domenii precum transportul, energia și digitalizarea. Având în vedere amenințările la adresa siguranței și securității, proiectele de investiții care beneficiază de sprijin din partea Uniunii ar trebui să includă reziliența infrastructurii, inclusiv întreținerea și siguranța infrastructurii și țină seama de principiul protejării cetățenilor în spațiile publice. Această acțiune ar trebui să fie complementară eforturilor făcute din alte fonduri ale Uniunii, cum ar fi Fondul european de dezvoltare regională, care oferă sprijin pentru componentele de securitate ale investițiilor în spații publice, transporturi, energie și alte infrastructuri critice.

(13a)  Programul InvestEU ar trebui să contribuie, după caz, la obiectivele [Directivei revizuite privind energia din surse regenerabile] și la [Regulamentul privind guvernanța], precum și să promoveze eficiența energetică în deciziile privind investițiile.

(13b)   Transportul multimodal veritabil reprezintă o oportunitate de a crea o rețea de transport eficientă și ecologică, care să folosească potențialul maxim al tuturor mijloacelor de transport și să genereze sinergii între acestea. Programul InvestEU ar putea sprijini investițiile în nodurile de transport multimodal, care - în pofida potențialului lor economic semnificativ și a interesului lor comercial - prezintă un risc semnificativ pentru investitorii privați. Programul ar putea contribui și la dezvoltarea și implementarea sistemelor de transport inteligente (STI). Programul InvestEU ar trebui să stimuleze eforturile de elaborare și aplicare a tehnologiilor care contribuie la îmbunătățirea siguranței vehiculelor și a infrastructurii rutiere.

(13c)  Programul InvestEU ar trebui să contribuie la politicile UE privind mările și oceanele, prin dezvoltarea de proiecte și întreprinderi în domeniul economiei albastre, precum și prin principiile sale de finanțare. Printre acestea se pot număra intervențiile în domeniul antreprenoriatului și al industriei maritime, o industrie maritimă inovatoare și competitivă, precum și energia marină din surse regenerabile și economia circulară.

(14)  Chiar dacă nivelul investițiilor generale din Uniune crește permanent, investițiile în activități cu risc ridicat, cum ar fi cercetarea și inovarea, sunt încă necorespunzătoare. Nivelul insuficient al investițiilor în cercetare și inovare rezultat are un efect negativ asupra competitivității industriale și economice a Uniunii și asupra calității vieții cetățenilor săi. Fondul InvestEU ar trebui să furnizeze produsele financiare corespunzătoare pentru a acoperi etapele diferite din ciclul de inovare și o gamă variată de părți interesate, în special pentru a permite extinderea și implementarea de soluții la o scară comercială în Uniune și pentru ca aceste soluții să fie mai competitive pe piețele mondiale și pentru a promova excelența Uniunii la nivel global în materie de tehnologii sustenabile, în sinergie cu Orizont Europa, inclusiv Consiliul european pentru inovare. În acest sens, experiența dobândită prin utilizare instrumentelor financiare în cadrul programului Orizont 2020, cum ar fi InnovFin pentru a înlesni și accelera accesul la finanțare pentru întreprinderi inovatoare, ar trebui să servească drept fundament solid pentru acordarea acestui sprijin specific.

(14a)  Turismul este un domeniu important al economiei Uniunii, iar programul InvestEU ar trebui să contribuie la consolidarea competitivității sale pe termen lung prin sprijinirea operațiunilor care promovează un turism sustenabil, inovator și digital.

(15)  Un efort major este imperios necesar pentru a investi și stimula transformarea digitală și pentru ca de aceasta să beneficieze toți cetățenii și toate întreprinderile din Uniune. Cadrului puternic de politici al Strategiei privind piața unică digitală ar trebui să i se adauge acum investiții de o ambiție similară, inclusiv în inteligența artificială în conformitate cu programul Europa digitală.

(16)  ▌Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă peste 99 % din întreprinderile din Uniune, iar valoarea lor economică este semnificativă și esențială ▌. Cu toate acestea, IMM-urile se confruntă cu provocări în accesarea finanțării, din cauza faptului că se consideră că implică un risc ridicat și a lipsei de garanții reale suficiente a acestora. O serie de alte provocări provin din necesitatea ca IMM-urile și întreprinderile din economia socială să rămână competitive implicându-se în activități de digitalizare, de internaționalizare, de transformare în logica economiei circulare, de inovare și de perfecționare a forței lor de muncă. De asemenea, în comparație cu întreprinderile mari, IMM-urile au acces la un set mai limitat de surse de finanțare: acestea nu emit în mod obișnuit obligațiuni și au numai un acces limitat la bursele de valori sau la investitorii instituționali mari. Pentru IMM-uri și întreprinderile din economia socială sunt, de asemenea, din ce în ce mai frecvente soluțiile inovatoare, cum ar fi achiziționarea unei întreprinderi sau participarea angajaților la o activitate economică. Dificultățile în a accesa finanțare sunt chiar mai mari pentru IMM-urile ale căror activități se axează pe activele necorporale. IMM-urile din Uniune se bazează foarte mult pe bănci și finanțarea prin îndatorare sub forma descoperirilor de cont, a împrumuturilor bancare sau a leasingului. Sprijinirea IMM-urilor care se confruntă cu provocările menționate anterior prin simplificarea accesului lor la finanțare și oferirea unor surse de finanțare mai diversificate sunt necesare pentru a crește capacitatea IMM-urilor de a-și finanța înființarea, creșterea, inovarea și dezvoltarea sustenabilă, pentru a-și asigura competitivitatea, pentru a rezista încetinirii creșterii economice și pentru a face mai reziliente economia și sistemul financiar în timpul încetinirii creșterii economice sau al șocurilor și care să fie capabil să creeze locuri de muncă și bunăstare socială. Acest lucru este complementar, de asemenea, inițiativelor întreprinse deja în contextul uniunii piețelor de capital. Fondul InvestEU ar trebui, deci, să valorifice aceste programe de succes, cum ar fi COSME, și să furnizeze capital de lucru și investiții pe parcursul întregului ciclu de viață al unei întreprinderi, să finanțeze operațiuni de leasing și să aibă posibilitatea de a se concentra pe produse financiare specifice și mai adaptate.

(17)  Potrivit celor prevăzute în Documentul de reflecție privind dimensiunea socială a Europei(7) și în Pilonul european de drepturi sociale(8), precum și în cadrul UE pentru Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, pentru crearea unei Uniuni mai echitabile și mai incluzive combaterea inegalității și încurajarea politicilor de incluziune socială în Europa reprezintă o prioritate absolută a Uniunii. Inegalitatea de șanse afectează în special accesul la educație, formare profesională, cultură, ocuparea forței de muncă, sănătate și serviciile sociale. Investițiile în economia socială, în economia legată de competențe și de capitalul uman, precum și în integrarea populațiilor vulnerabile în societate pot crește oportunitățile economice, în special dacă sunt coordonate la nivelul Uniunii. Fondul InvestEU ar trebui utilizat pentru a sprijini investițiile în educație și formare, inclusiv recalificarea și îmbunătățirea calificării lucrătorilor, printre altele în regiunile care depind de o economie cu consum redus de carbon și care sunt afectate de tranziția structurală către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, pentru a contribui la creșterea ocupării forței de muncă, în special a persoanelor șomere de mult timp sau a celor necalificate, și la îmbunătățirea situației privind egalitatea de gen, oportunitățile egale, solidaritatea între generații, sectorul sănătății și al serviciilor sociale, locuințele sociale, lipsa de adăpost, incluziunea digitală, dezvoltarea comunității, rolul și locul tinerilor în societate, precum și persoanele vulnerabile, inclusiv cetățenii țărilor terțe. De asemenea, Programul InvestEU ar trebui să contribuie la sprijinirea culturii și a creativității europene. Pentru a contracara transformările profunde ale societăților din Uniune și ale pieței forței de muncă din deceniul următor, este necesară investiția în capitalul uman, în infrastructura socială, în microfinanțare, în finanțarea întreprinderilor sociale și în noile modele de afaceri din economia socială, inclusiv investițiile cu impact social și contractele cu rezultate sociale. Programul InvestEU ar trebui să consolideze ecosistemul emergent al pieței sociale, crescând furnizarea și accesul la finanțarea microîntreprinderilor și a întreprinderilor sociale, precum și a instituțiilor care promovează solidaritatea socială, pentru a da curs cererilor celor care au cea mai mare nevoie de finanțare. Raportul Grupului operativ la nivel înalt privind investițiile în infrastructura socială în Europa(9) a identificat, pentru perioada cuprinsă între 2018 și 2030, un deficit total în materie de investiții de cel puțin 1,5 mii de miliarde EUR pentru perioada între 2018-2030 în infrastructură și serviciile sociale, inclusiv în educație, formare profesională, sănătate și locuințe, fiind necesară oferirea de sprijin, inclusiv la nivelul Uniunii. Prin urmare, pentru a sprijini dezvoltarea lanțului valoric al pieței sociale și o Uniune mai rezilientă, ar trebui valorificate puterea colectivă a capitalului public, comercial și filantropic, precum și sprijinul din partea unor categorii alternative de finanțatori, precum actori din domeniul social, al eticii și al dezvoltării durabile, precum și din partea fundațiilor.

(18)  Fondul InvestEU ar trebui să finanțeze patru componente de politică, reflectând prioritățile de politică absolute ale Uniunii, și anume infrastructura durabilă; cercetarea, inovarea și digitalizarea; IMM-urile; și investițiile sociale și competențele.

(18a)  În timp componenta pentru IMM-uri ar trebui să se concentreze în primul rând pe beneficiile pentru IMM-uri, întreprinderile mici cu capitalizare medie sunt și ele eligibile în cadrul acestei componente. Întreprinderile cu capitalizare medie ar trebui să fie eligibile pentru sprijin în cadrul celorlalte trei componente.

(19)  Fiecare componentă de politică ar trebui să fie formată din două compartimente, și anume un compartiment pentru UE și un compartiment pentru statele membre. Compartimentul pentru UE ar trebui să remedieze în mod proporțional disfuncționalitățile de piață sau situațiile de investiții suboptime de la nivelul Uniunii sau al statelor membre; măsurile sprijinite ar trebui să aibă o valoare adăugată europeană clară. Compartimentul pentru statele membre ar trebui să le ofere statelor membre, dar și autorităților regionale, prin intermediul statelor membre, posibilitatea de a contribui cu o cotă din resursele lor din fondurile care fac obiectul gestiunii partajate la provizionarea garanției UE, pentru a o utiliza în operațiuni de finanțare sau de investiții, care să remedieze disfuncționalități specifice ale pieței sau situațiile de investiții suboptime de pe teritoriul lor, astfel cum este prevăzut în acordul de contribuție, inclusiv în zonele vulnerabile și izolate, cum ar fi regiunile ultraperiferice ale Uniunii, astfel încât să fie îndeplinite obiectivele fondului care face obiectul gestiunii partajate. Acțiunile sprijinite din Fondul InvestEU prin intermediul compartimentului UE sau al statelor membre nu ar trebui să dubleze sau să elimine finanțarea privată ori să denatureze concurența pe piața internă.

(20)  Compartimentul pentru statele membre ar trebui să fie conceput în așa fel încât să permită utilizarea fondurilor care fac obiectul gestiunii partajate pentru a acorda o garanție emisă de Uniune. Această posibilitate ar mări valoarea adăugată a garanției bugetare sprijinite de UE prin acordarea acestei garanții unei game mai largi de beneficiari finali și de proiecte și prin diversificarea mijloacelor de realizare a obiectivelor fondurilor care fac obiectul gestiunii partajate, garantând în același timp o gestionare coerentă a riscurilor cu privire la datoriile contingente, prin execuția garanției acordate de Comisie în cadrul gestiunii indirecte. Uniunea ar trebui să garanteze operațiunile de finanțare și în materie de investiții prevăzute în acordurile de garanție încheiate între Comisie și partenerii de implementare din compartimentul pentru state membre, fondurile care fac obiectul gestiunii partajate ar trebui să prevadă provizionarea garanției, respectând rata de provizionare stabilită de Comisie, astfel cum este prevăzut în acordul de contribuție semnat cu statul membru, în baza naturii operațiunilor și a pierderilor estimate care rezultă, iar statele membre ar urma să își asume pierderile ce depășesc pierderile estimate, emițând o garanție reciprocă (back-to-back) în favoarea Uniunii. Aceste măsuri ar trebui prevăzute într-un acord de contribuție unică încheiat cu fiecare stat membru care alege în mod voluntar această opțiune. Acordul de contribuție ar trebui să cuprindă unul sau mai multe acorduri de garantare specifice care să fie puse în aplicare în statele membre în cauză, precum și orice alocare specifică regională, pe baza normelor Fondului InvestEU. Stabilirea ratei de provizionare de la caz la caz necesită o derogare de la articolul 211 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046(10) („Regulamentul financiar”). Se prevede, de asemenea, un set unic de norme privind garanțiile bugetare sprijinite de fondurile gestionate la nivel central sau de fondurile care fac obiectul gestiunii partajate, care ar facilita combinarea acestora.

(20a)  Ar trebui instituit un parteneriat între Comisie și Grupul BEI pe baza punctelor forte ale fiecărui partener, pentru a asigura un impact maxim al politicilor, eficiența utilizării, supravegherea corespunzătoare a bugetului și a gestionării riscurilor și ar trebui să sprijine un acces direct efectiv și incluziv.

(20b)  Comisia ar trebui să solicite opiniile altor posibili parteneri de implementare împreună cu Grupul BEI cu privire la orientările pentru investiții și la documentele și metodologiile comune privind schimbările climatice și sustenabilitatea, după caz, pentru a asigura incluziunea și funcționalitatea, până la înființarea organismelor de administrare, iar după aceea implicarea partenerilor de implementare ar trebui să se facă în cadrul Consiliu consultativ și al Comitetului director.

(21)  Fondul InvestEU ar trebui să fie deschis contribuțiilor din partea țărilor terțe care sunt membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb, din partea țărilor în curs de aderare, din partea țărilor candidate și al candidaților potențiali, din partea țărilor incluse în politica de vecinătate și din partea altor țări, în conformitate cu condițiile stabilite între Uniune și acele țări. Acest lucru ar trebui să permită continuarea cooperării cu țările relevante, dacă este cazul, în special în domeniile cercetării și inovării, dar și al IMM-urilor.

(22)  Regulamentul prevede un pachet financiar pentru alte măsuri ale Programului InvestEU în afară de provizionarea garanției UE, care va constitui suma principală de referință, în sensul [referință de actualizat după caz în conformitate cu noul acord interinstituțional: punctul 17 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(11)], pentru Parlamentul European și pentru Consiliu în timpul procedurii bugetare anuale.

(23)  Se preconizează ca garanția UE în valoare de 40 817 500 000 EUR (în prețuri curente) la nivelul Uniunii să mobilizeze investiții suplimentare de peste 698 194 079 000 EUR la nivelul Uniunii și ar trebui să fie alocate ▌ între componentele de politică.

(23a)  În data de [...] Comisia a declarat că: [F]ără a aduce atingere prerogativelor Consiliului în punerea în aplicare a Pactului de stabilitate și de creștere, contribuțiile unice ale statelor membre la platformele de investiții la care participă mai multe țări, fie că sunt realizate de un stat membru sau de băncile naționale de promovare care sunt clasificate în sectorul public general sau care acționează în numele unui stat membru, ar trebui ca, în principiu, să reprezinte măsuri unice, în înțelesul articolului 5 alineatul (1) și articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului. În plus, fără a aduce atingere prerogativelor Consiliului în punerea în aplicare a PSC, Comisia va analiza în ce măsură poate fi aplicat și InvestEU același tratament ca pentru FEIS în contextul comunicării Comisiei privind flexibilitatea, ca instrument care îi succede FEIS, în ceea ce privește contribuțiile unice furnizate de statele membre în numerar pentru a finanța o valoare suplimentară a garanției UE în scopul compartimentului pentru statele membre.”

(24)  Garanția UE care stă la baza Fondului InvestEU ar trebui să fie executată indirect de către Comisie, bazându-se pe partenerii de implementare, care sunt în contact cu intermediarii finali, după caz, și cu beneficiarii finali. Selecția partenerilor de implementare ar trebui să se facă transparent și fără vreun conflict de interese. Ar trebui încheiat între Comisie și fiecare partener de implementare un acord de garantare de alocare a capacității de garantare a Fondului InvestEU pentru a sprijini operațiunile de finanțare și de investiții care îndeplinesc obiectivele Fondului InvestEU și criteriile de eligibilitate. Gestionarea riscurilor garanției nu ar trebui să împiedice partenerii de implementare să aibă acces direct la garanție. Odată ce garanția este acordată partenerilor de implementare în cadrul compartimentului UE, ei ar trebui să fie pe deplin responsabili pentru întregul proces de investiții și pentru diligența necesară a operațiunilor de finanțare sau de investiții. Fondul InvestEU ar trebui să sprijine proiecte care, de obicei, au un profil de risc mai ridicat decât proiectele susținute de operațiunile normale ale partenerilor de implementare și care nu s-ar fi putut desfășura în perioada în care poate fi folosită garanția UE sau, în aceeași măsură, de către alte surse publice sau private fără susținerea Fondului InvestEU.

(24a)  Fondul InvestEU ar trebui să fie dotat cu o structură de conducere, a cărei funcție ar trebui să fie proporțională cu unicul său scop de a asigura folosirea adecvată a garanției UE, asigurând, în același timp, independența politică a deciziilor legate de investiții. Această structură de conducere ar trebui să fie compusă dintr-un consiliu consultativ, un comitet director și un comitet pentru investiții total independent. Compoziția generală a structurii de conducere ar trebui să urmărească realizarea echilibrului de gen. Structura de conducere nu ar trebui să aducă atingere sau să interfereze cu procesul decizional al Grupului BEI sau al altor parteneri de implementare sau să se substituie organelor lor de conducere respective.

(25)  Ar trebui să fie înființat un consiliu consultativ format din reprezentanții statelor membre, dintr-un expert numit de Comitetul Economic și Social European și dintr-un expert numit de Comitetul Regiunilor, pentru a face schimb de informații și pentru a face schimburi cu privire la absorbția produselor financiare mobilizate în cadrul Fondului InvestEU și pentru a discuta despre evoluția exigențelor și despre produsele noi, inclusiv despre lacunele în materie de piață din anumite teritorii.

(25a)  Comitetul director, format din reprezentanți ai Comisiei, ai partenerilor de implementare și ai expertului fără drept de vot, desemnat de Parlamentul European, ar trebui să stabilească orientările strategice și operaționale pentru InvestEU.

(26)  Comisia ar trebui să evalueze compatibilitatea cu legislația și politicile Uniunii a operațiunilor de finanțare și în materie de investiții prezentate de partenerii de implementare, în timp ce deciziile cu privire la aceste operațiuni ar trebui luate în ultimă instanță de către un partener de implementare.

(27)  Un secretariat independent găzduit de Comisie și care răspunde în fața președintelui Comitetului pentru investiții ar trebui să asiste Comitetul pentru investiții.

(28)  Un Comitet pentru investiții format din experți independenți ar trebui să concluzioneze cu privire la acordarea sprijinului din garanția UE operațiunilor de finanțare și în materie de investiții care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, furnizând astfel expertiză externă în materie de evaluare a investițiilor cu privire la proiecte. Comitetul pentru investiții ar trebui să aibă configurații diferite pentru a acoperi cel mai bine domeniile și sectoarele de politică diferite.

(29)  La selectarea partenerilor de implementare pentru mobilizarea Fondului InvestEU, Comisia ar trebui să țină seama de capacitatea contrapărții de a îndeplini obiectivele Fondului InvestEU și de a contribui cu resursele proprii pentru a garanta acoperirea și diversificarea geografică adecvată, pentru a atrage investitori privați și pentru a furniza o diversificare suficientă a riscurilor, precum și soluții ▌pentru remedierea disfuncționalităților pieței și a situațiilor de investiții suboptime. Având în vedere rolul său prevăzut de tratate, capacitatea sa de a acționa în toate statele membre și experiența existentă în cadrul instrumentelor financiare actuale și al FEIS, Grupul Băncii Europene pentru Investiții (BEI) ar trebui să rămână un partener de implementare privilegiat în cadrul compartimentului pentru UE al Fondului InvestEU. Pe lângă Grupul BEI, băncile sau instituțiile naționale promoționale ar trebui să poată să ofere o gamă complementară de produse financiare având în vedere experiența și capacitățile acestora la nivel național și regional care ar putea fi benefică pentru maximizarea impactului fondurilor publice asupra întregului teritoriu al Uniunii și să asigure un echilibru geografic echitabil al proiectelor. Programul InvestEU ar trebui implementat astfel încât să promoveze condiții de concurență echitabile pentru băncile sau instituțiile de promovare mai mici și mai tinere. De asemenea, ar trebui să fie posibil ca și alte instituții financiare internaționale să fie parteneri de implementare, mai ales acelea care prezintă un avantaj comparativ în ceea ce privește competențele specifice și experiența în anumite state membre și atunci când aceștia prezintă o majoritate a acționarilor la nivelul UE. Mai mult, ar trebui să fie posibil ca alte entități care îndeplinesc criteriile prevăzute în Regulamentul financiar să acționeze ca parteneri de implementare.

(30)  Pentru a promova o mai bună diversificare geografică, pot fi înființate platforme de investiții, combinând eforturile și expertiza instituțiilor partenerilor de implementare cu alte bănci naționale de promovare care au experiență limitată în folosirea instrumentelor financiare. Ar trebui încurajate astfel de structuri, inclusiv cu sprijinul disponibil din partea Platformei de consiliere InvestEU. Pentru a promova folosirea platformelor de investiții în sectoarele relevante, ar trebui reuniți coinvestitori, autorități publice, experți, instituții de învățământ, de formare și cercetare, parteneri sociali relevanți și reprezentanți ai societății civile, precum și alți actori relevanți de la nivelul Uniunii și de la nivel național și regional.

(31)  Garanția UE în cadrul compartimentului pentru statele membre ar trebui alocată oricărui partener de implementare eligibil, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar, inclusiv băncilor sau instituțiilor promoționale naționale sau regionale, BEI, Fondului european de investiții și altor instituții financiare internaționale. La selectarea partenerilor de implementare în cadrul compartimentului pentru statele membre, Comisia ar trebui să ia în considerare propunerile prezentate de fiecare stat membru, așa cum sunt ele reflectate în acordul de contribuție. În conformitate cu articolul 154 din Regulamentul financiar, Comisia trebuie să efectueze o evaluare a normelor și a procedurilor partenerului de implementare pentru a constata dacă acestea oferă un nivel de protecție a interesului financiar al Uniunii echivalent cu cel oferit de Comisie.

(32)  Operațiunile de finanțare și de investiții ar trebui decise în ultimă instanță de către un partener de implementare în nume propriu, puse în aplicare în conformitate cu normele, politicile și procedurile interne proprii și contabilizate în raportările financiare proprii sau, după caz, publicate în notele la situațiile financiare. Prin urmare, Comisia ar trebui să contabilizeze exclusiv eventualele datorii financiare care rezultă din garanția UE și să divulge suma maximă a garanției, inclusiv toate informațiile relevante cu privire la garanția furnizată.

(33)  Fondul InvestEU ar trebui, dacă este cazul, să permită o combinare fără impedimente, fluidă și eficientă a granturilor sau a instrumentelor financiare sau a ambelor, finanțate din bugetul Uniunii sau din alte fonduri, precum Fondul de inovare al sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu acea garanție în situațiile în care este necesară o mai bună sprijinire a investițiilor care vizează remedierea disfuncționalităților specifice ale pieței sau situațiile de investiții suboptime.

(34)  Proiectele depuse de partenerii de implementare pentru sprijin în cadrul Programului InvestEU care includ combinarea surselor de finanțare cu sprijin din alte programe ale Uniunii ar trebui să fie, global, în concordanță cu obiectivele și criteriile de eligibilitate prevăzute în normele programelor relevante ale Uniunii. Utilizarea garanției UE ar trebui decisă în conformitate cu normele Programului InvestEU.

(35)  Platforma de consiliere InvestEU ar trebui să sprijine crearea unui flux robust de proiecte de investiții în fiecare componentă de politică, prin inițiative de consiliere ce vor fi puse în aplicare de către Grupul BEI, alți parteneri de consiliere sau direct de către Comisie. Platforma de consiliere InvestEU ar trebui să promoveze diversificarea geografică pentru a contribui la obiectivele de coeziune economică, socială și teritorială al Uniunii și pentru a reduce decalajele dintre regiuni. Platforma de consiliere ar trebui să acorde o atenție deosebită grupării agregării proiectelor mici în portofolii mai mari. Comisia, Grupul BEI și ceilalți parteneri de consiliere ar urma să coopereze strâns pentru a asigura eficiența, sinergiile și acoperirea geografică efectivă a sprijinului în întreaga Uniune, luând în considerare expertiza și capacitatea locală a partenerilor locali de implementare, precum și Platforma europeană de consiliere pentru investiții. În plus ▌, Platforma de consiliere InvestEU ar trebui să ofere un punct central de intrare pentru asistența pentru dezvoltarea de proiecte furnizată în cadrul Platformei de consiliere InvestEU pentru autorități și pentru promotorii de proiecte.

(35a)  Platforma de consiliere InvestEU ar trebui creată de Comisie împreună cu Grupul BEI, în calitate de partener principal, în special pe baza experienței dobândite în cadrul Platformei europene de consiliere pentru investiții. Comisia ar trebui să fie răspundă de orientarea strategică a Platformei de consiliere InvestEU și de gestionarea punctului central de intrare. Grupul BEI ar trebui să prezinte inițiative de consiliere în cadrul componentelor de politică. În plus, Grupul BEI ar trebui să furnizeze Comisiei servicii operaționale, inclusiv oferind contribuții la orientările strategice și de politici, inventariind inițiativele de consiliere existente și emergente, evaluând nevoile de consiliere și consiliind Comisia cu privire la modalitățile optime de rezolvare a acestor nevoi prin intermediul inițiativelor de consiliere existente sau noi.

(36)  Pentru a asigura o acoperire geografică vastă a serviciilor de consiliere pe teritoriul Uniunii și pentru a mobiliza cu succes cunoștințele locale cu privire la FEIS, ar trebui să se asigure o prezență locală a Platformei de consiliere InvestEU unde este necesar, ținând seama sistemele de sprijin existente și de prezența partenerilor locali, cu scopul de a oferi asistență concretă, proactivă și personalizată pe teren. Pentru a înlesni furnizarea de sprijin de consiliere la nivel local și pentru a asigura eficiența, sinergiile și acoperirea geografică efectivă a sprijinului în întreaga Uniune, Platforma de consiliere InvestEU ar trebui să coopereze cu băncile sau instituțiile naționale de promovare, dar și să beneficieze și să le folosească expertiza.

(36a)  Platforma de consiliere InvestEU ar trebui să ofere sprijin de consiliere proiectelor mici și proiectelor desfășurate de start-up-uri, în special atunci când acestea încearcă să își protejeze investițiile în cercetare și inovare prin obținerea titlurilor de proprietate intelectuală (PI), cum ar fi brevetele, ținând seama de existența și de urmărirea unor sinergii cu alte servicii care pot acoperi astfel de acțiuni.

(37)  În contextul Fondului InvestEU, este nevoie să se asigure dezvoltarea de proiecte și sprijin pentru construirea capacității pentru a dezvolta capacitățile organizaționale și activitățile de dezvoltare a piețelor, necesare pentru a crea proiecte de calitate. De asemenea, scopul este de a crea condițiile necesare pentru extinderea numărului de beneficiari eligibili potențiali de pe segmentele emergente de piață, în special în cazurile în care dimensiunea mică a proiectelor individuale majorează considerabil costurile tranzacției la nivelul proiectului, cum ar fi costurile aferente ecosistemului financiar social, inclusiv organizațiile filantropice și pentru sectoarele culturale și creative. Sprijinul pentru construirea capacității ar trebui ▌ să fie complementar și suplimentar față de acțiunile asumate în cadrul altor programe ale Uniunii care acoperă un domeniu de politică specific. De asemenea, ar trebui sprijinită consolidarea capacităților potențialilor promotori ai proiectelor, în special organizații și autoritățile locale.

(38)  Ar trebui să fie instituit un Portal InvestEU, care să ofere o bază de date ușor de accesat și de utilizat pentru a promova vizibilitatea proiectelor de investiții pentru care este nevoie de finanțare, punându-se un accent deosebit pe furnizarea unui flux potențial de proiecte de investiții compatibile cu legislația și politicile Uniunii pentru partenerii de punere în aplicare.

(39)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016(12), este nevoie să se evalueze Programul InvestEU în funcție de informațiile colectate prin aplicarea cerințelor specifice de monitorizare, evitând în același timp reglementarea excesivă și sarcinile administrative, în special asupra statelor membre. Aceste cerințe, dacă este cazul, pot include indicatori măsurabili, ca bază în evaluarea efectelor Programului InvestEU pe teren.

(40)  Ar trebui pus în aplicare un cadru de monitorizare solid, bazat pe indicatori de randament, de rezultat și de impact, pentru a urmări progresele în ceea ce privește atingerea obiectivelor Uniunii. Pentru a garanta răspunderea față de cetățenii europeni, Comisia ar trebui să raporteze anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la progresele, impactul și operațiunile Programului InvestEU.

(41)  Normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se aplică prezentului regulament. Aceste norme sunt prevăzute în Regulamentul financiar și stabilesc în special procedura de stabilire și punere în aplicare a bugetului prin granturi, achiziții, premii, punere în aplicare indirectă și prevăd verificări ale responsabilității actorilor financiari. Normele adoptate în temeiul articolului 322 TFUE prevăd și protecția bugetului Uniunii în cazul disfuncționalităților generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, deoarece respectarea statului de drept este o condiție preliminară esențială pentru buna gestiune financiară și pentru finanțarea efectivă a UE.

(42)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. [noul RF] se aplică Programului InvestEU. Regulamentul prevede norme privind punerea în aplicare a bugetului Uniunii, inclusiv norme privind garanțiile bugetare.

(43)  În conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(13) („Regulamentul financiar”), cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(14), cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95(15) al Consiliului, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96(16) al Consiliului și cu Regulamentul (UE) 2017/1939(17) al Consiliului, interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor, inclusiv a cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, atunci când este cazul, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate desfășura investigații administrative, inclusiv verificări și inspecții pe teren, pentru a stabili dacă s-a produs o fraudă, un act de corupție sau alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate ancheta și urmări penal ▌infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii, ▌ conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului(18). În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii, să acorde acces și drepturile necesare Comisiei, OLAF, EPPO în ceea ce privește acele state membre care participă la cooperarea consolidată în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1939, precum și Curții de Conturi Europene (CCE) asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în executarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.

(44)  Țările terțe care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) pot participa la programele Uniunii în cadrul cooperării stabilite în temeiul Acordului privind SEE, care prevede implementarea programelor printr-o decizie adoptată în temeiul acordului menționat anterior. Țările terțe pot participa și în baza altor instrumente legale. În prezentul regulament ar trebui introdusă o dispoziție specifică prin care să se acorde drepturile și accesul necesare ordonatorului de credite responsabil, Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curții Europene de Conturi pentru a-și exercita în mod exhaustiv competențele care le revin.

(45)  În temeiul [referință de actualizat, după caz, în conformitate cu o nouă decizie privind TTPM: articolul 88 din Decizia nr. 2013/755/UE a Consiliului], persoanele și entitățile stabilite în țările și teritoriile de peste mări (TTPM) sunt eligibile pentru finanțare, fiind supuse normelor și obiectivelor Programului InvestEU și măsurilor posibile aplicabile statului membru de care ține TTPM relevant.

(46)  Pentru a suplimenta elementele neesențiale ale prezentului regulament cu orientări privind investițiile și cu un tablou comparativ al indicatorilor, pentru a facilita o adaptare promptă și flexibilă a indicatorilor de performanță și pentru a ajusta ▌rata de provizionare, puterea de a adopta acte legislative în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește elaborarea orientărilor privind investițiile pentru operațiunile de finanțare și în materie de investiții din cadrul diferitelor componentelor de politică, tabloul comparativ, modificarea anexei III la prezentul regulament pentru a revizui sau a completa indicatorii și pentru a ajusta rata de provizionare. În conformitate cu principiul proporționalității, aceste orientări pentru investiții ar trebui să includă dispoziții adecvate, pentru a evita o sarcină administrativă excesivă. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate

(47)  Programul InvestEU ar trebui să remedieze disfuncționalitățile pieței de la nivelul Uniunii și/sau specifice statelor membre și situațiile de investiții suboptime și să prevadă o testare a pieței la nivelul întregii Uniuni a produselor financiare inovatoare, precum și sisteme de difuzare a acestora, pentru disfuncționalitățile de piață complexe. Prin urmare, se justifică o acțiune la nivelul Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament instituie Fondul InvestEU, care furnizează o garanție a UE care sprijină operațiunile de finanțare și de investiții desfășurate de partenerii de implementare în sprijinul politicilor interne ale Uniunii.

De asemenea, prezentul regulament instituie un mecanism de consiliere pentru a sprijini dezvoltarea rezervei de proiecte cu potențial investițional și accesul la finanțare și pentru a asigura consolidarea capacităților aferentă („Platforma de consiliere InvestEU”). De asemenea, regulamentul instituie o bază de date care conferă vizibilitate proiectelor ai căror promotori caută finanțare și care oferă investitorilor informații despre oportunitățile de investiții („Portalul InvestEU”).

Prezentul regulament stabilește obiectivele Programului InvestEU, bugetul și cuantumul garanției UE pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare ale Uniunii și normele de acordare a acestei finanțări.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

1.  „operațiuni de finanțare mixtă” înseamnă operațiunile susținute de bugetul Uniunii care combină forme de sprijin nerambursabile, rambursabile sau de ambele tipuri, din bugetul Uniunii, cu forme rambursabile de sprijin din partea instituțiilor de dezvoltare sau a altor instituții financiare publice, precum și din partea instituțiilor financiare comerciale și a investitorilor; în sensul prezentei definiții, programele Uniunii finanțate din alte surse decât bugetul Uniunii, cum ar fi Fondul de inovare al sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), pot fi asimilate programelor Uniunii finanțate din bugetul Uniunii;

1a.  „BEI” înseamnă Banca Europeană de Investiții;

1b.  „Grupul BEI” înseamnă Banca Europeană de Investiții și filiale sale sau alte entități definite la articolul 28 alineatul (1) din Statutul BEI;

1c.  „contribuție financiară” înseamnă contribuția unui partener de implementare sub forma capacității sale de asumare a propriilor riscuri care este furnizată în condiții pari passu cu garanția UE sau sub alte forme care permit o implementare eficientă a Programului InvestEU, asigurând, în același timp, o aliniere adecvată a intereselor;

1d.  „acord de contribuție” înseamnă instrumentul juridic prin care Comisia și unul sau mai multe state membre stabilesc condițiile garanției UE în cadrul compartimentului pentru statele membre, astfel cum se prevede la articolul 9;

2.  „garanție a UE” înseamnă o garanție globală irevocabilă, necondiționată și la cerere, furnizată de bugetul Uniunii, prin care garanțiile bugetare acordate în conformitate cu articolul 219 alineatul (1) din Regulamentul financiar produc efecte prin semnarea unor acorduri individuale de garantare cu parteneri de implementare;

3.  „produs financiar” înseamnă un mecanism sau un acord financiar ▌prin care partenerul de implementare oferă finanțare directă sau intermediară destinatarilor finali, în oricare dintre formele menționate la articolul 13;

4.  „operațiuni de finanțare și/sau de investiții” înseamnă operațiuni menite să asigure finanțare directă sau indirectă, sub formă de produse financiare, beneficiarilor finali, efectuate de un partener de implementare în nume propriu, furnizate de acesta în conformitate cu normele, politicile sau procedurile sale interne și contabilizate în propriile sale situații financiare, sau, după caz, publicate în notele la situațiile financiare;

5.  „fonduri care fac obiectul gestiunii partajate” înseamnă fonduri în cadrul cărora este prevăzută posibilitatea de a aloca o sumă pentru constituirea unei garanții bugetare în cadrul compartimentului pentru statele membre al Fondului InvestEU, și anume Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european + (FSE+), Fondul de coeziune, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF) și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

6.  „acord de garantare” înseamnă instrumentul juridic prin care Comisia și partenerul de implementare precizează condițiile de propunere a operațiunilor de finanțare sau de investiții care trebuie să beneficieze de garanția UE, pentru furnizarea garanției bugetare pentru aceste operațiuni și pentru punerea lor în aplicare în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament;

7.  „partener de implementare” înseamnă contrapartea eligibilă, cum ar fi o instituție financiară sau alt intermediar cu care Comisia semnează un acord de garantare ▌;

8.  „Platforma de consiliere InvestEU” înseamnă asistența tehnică definită la articolul 20;

8a.  „acord de consiliere” înseamnă instrumentul juridic prin care Comisia și partenerul de consiliere precizează condițiile pentru implementarea Platformei de consiliere InvestEU;

8b.  „inițiativă de consiliere” înseamnă asistența tehnică și serviciile de consiliere care sprijină investițiile, inclusiv activitățile de consolidare a capacităților, astfel cum sunt definite la articolul 20 alineatele (1) și (2), puse în aplicare de partenerii de consiliere, de prestatorii externi de servicii contractați de Comisie sau de o agenție executivă;

8c.  „partener de consiliere” înseamnă entitatea eligibilă, cum ar fi o instituție financiară sau o altă entitate cu care Comisia semnează un acord pentru a pune în aplicare una sau mai multe inițiative de consiliere, cu excepția inițiativelor de consiliere implementate prin intermediul prestatorilor externi de servicii contractați de Comisie sau de agențiile executive;

9.  „Portalul InvestEU” înseamnă baza de date definită la articolul 21;

10.  „Programul InvestEU” înseamnă Fondul InvestEU, Platforma de consiliere InvestEU, Portalul InvestEU și operațiunile de finanțare mixtă, în mod colectiv;

10b.  „platforme de investiții” înseamnă entități cu destinație specială, conturi gestionate, acorduri contractuale de cofinanțare sau de partajare a riscurilor sau mecanisme instituite prin orice alte mijloace prin intermediul cărora entitățile canalizează o contribuție financiară pentru a finanța o serie de proiecte de investiții și care pot include:

(a)  platforme naționale sau subnaționale, care reunesc mai multe proiecte de investiții pe teritoriul unui stat membru;

(b)  platforme transfrontaliere, multinaționale, regionale sau macroregionale, care reunesc parteneri din mai multe state membre, regiuni sau din țări terțe interesați de proiecte desfășurate într-o anumită zonă geografică;

(c)  platforme tematice care reunesc proiecte de investiții dintr-un anumit sector;

11.  „microfinanțare” înseamnă microfinanțarea, astfel cum este definită în Regulamentul [[FSE+] numărul];

13.  „bănci sau instituții naționale de promovare” (BINP) înseamnă persoane juridice care desfășoară activități financiare cu titlu profesional, cărora un stat membru sau o entitate a unui stat membru de la nivel central, regional sau local le acordă un mandat de desfășurare a activităților de dezvoltare sau de promovare;

14.  „întreprinderi mici și mijlocii” (IMM-uri) înseamnă microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei(19);

15.  „întreprinderi mici cu capitalizare medie” înseamnă entități care au până la 499 de angajați și care nu sunt IMM-uri;

16.  „întreprindere socială” înseamnă o întreprindere socială, astfel cum este definită în Regulamentul [[FSE +] numărul];

17.  „țară terță” înseamnă o țară care nu este stat membru al Uniunii.

Articolul 3

Obiectivele Programului InvestEU

(1)  Obiectivul general al Programului InvestEU este acela de a sprijini obiectivele politice ale Uniunii prin intermediul unor operațiuni de finanțare și de investiții care contribuie la:

(a)  competitivitatea Uniunii, inclusiv cercetarea, inovarea și digitalizarea;

(b)  creșterea și ocuparea forței de muncă în economia Uniunii , ▌sustenabilitatea și dimensiunea sa de mediu și climatică care contribuie la realizarea ODD și a obiectivelor Acordului de la Paris privind schimbările climatice și la crearea de locuri de muncă de înaltă calitate;

(c)  reziliența, ▌ caracterul incluziv și inovațiile sociale al Uniunii;

(ca)  promovarea progresului științific și tehnologic, a culturii, a educației și a formării;

(d)  integrarea piețelor de capital ale Uniunii și consolidarea pieței unice, inclusiv prin soluții care abordează fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii, prin diversificarea surselor de finanțare pentru întreprinderile din Uniune și prin promovarea finanțării durabile.

(da)   promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale.

(2)  Programul InvestEU are următoarele obiective specifice:

(a)  sprijinirea finanțării și a operațiunilor de investiții în infrastructură durabilă în domeniile menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (a);

(b)  sprijinirea finanțării și a operațiunilor de investiții în domeniile cercetării, inovării și digitalizării, inclusiv sprijin pentru extindere societăților inovatoare și pentru lansarea pe piață a tehnologiilor;

(c)  creșterea accesului la finanțare și a disponibilității fondurilor pentru IMM-uri și întreprinderile cu capitalizare medie și ▌creșterea competitivității globale a acestora;

(d)  mărirea accesului la și a disponibilității microfinanțării și a finanțării întreprinderilor sociale, sprijinirea finanțării și a operațiunilor de investiții legate de investițiile sociale, competențe și aptitudini și dezvoltarea și consolidarea piețelor de investiții sociale în domeniile menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (d).

Articolul 4

Bugetul și cuantumul garanției UE

(1)  Garanția UE destinată compartimentului pentru UE menționat la articolul 8 alineatul (1) litera (a) este de 40 817 500 000 EUR (în prețuri curente). Este provizionat la o rată de 40 %.

Un cuantum suplimentar al garanției UE poate fi furnizat în pentru compartimentul pentru statele membre menționat la articolul 8 alineatul (1) litera (b), sub rezerva alocării de către statele membre, în conformitate cu [articolul 10 alineatul (1)] din Regulamentul [[RDC] numărul](20) și articolul [75 alineatul (1)] din Regulamentul [[planul PAC] numărul](21), a sumelor corespunzătoare.

Un cuantum suplimentar din garanția UE poate fi, de asemenea, furnizat sub formă de numerar de către statele membre pentru scopurile compartimentului pentru statele membre.

Contribuțiile țărilor terțe menționate la articolul 5 vor face, de asemenea, să crească garanția UE menționată la primul paragraf, care prevede o provizionare completă în numerar, în conformitate cu [articolul 218 alineatul (2)] din [Regulamentul financiar].

(2)  Repartizarea orientativă a sumei menționate la alineatul (1) primul paragraf este stabilită în anexa I la prezentul regulament. Comisia poate modifica sumele menționate în respectiva anexă I, după caz, cu până la 15 % pentru fiecare obiectiv. Comisia informează Consiliul și Parlamentul European cu privire la orice modificare survenită.

(3)  Valoarea pachetului financiar pentru punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la capitolele V și VI este de 525 000 000 EUR (în prețuri curente).

(4)  Cuantumul menționat la alineatul (3) poate fi utilizat, de asemenea, pentru asistență tehnică și administrativă pentru punerea în aplicare a Programului InvestEU, cum ar fi activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv sistemele corporative de tehnologie a informațiilor.

Articolul 5

Țări terțe asociate Fondului InvestEU

Compartimentul pentru UE al Fondului InvestEU menționat la articolul 8 alineatul (1) litera (a) și fiecare dintre componentele de politică menționate la articolul 7 alineatul (1) pot primi contribuții din partea următoarelor țări terțe pentru a participa la anumite produse financiare în conformitate cu [articolul 218 alineatul (2)] din [Regulamentul financiar]:

(a)  statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE), în conformitate cu condițiile stabilite în acordul privind SEE;

(b)  țările în curs de aderare, țările candidate și potențialii candidați, în conformitate cu principiile generale și cu termenele și condițiile generale de participare a acestora la programele Uniunii instituite prin acordurile-cadru și deciziile Consiliului de asociere corespunzătoare sau prin alte acorduri similare și în conformitate cu condițiile specifice prevăzute în acordurile dintre Uniune și aceștia;

(c)  țările cărora li se aplică politica europeană de vecinătate, în conformitate cu principiile generale și cu termenii și condițiile generale de participare a țărilor respective la programele Uniunii instituite prin acordurile-cadru și deciziile Consiliului de asociere corespunzătoare sau prin alte acorduri similare și în conformitate cu condițiile specifice prevăzute în acordurile dintre Uniune și țările respective;

(d)  țări terțe, conform condițiilor stabilite într-un acord specific care reglementează participarea țării terțe la orice program al Uniunii, cu condiția ca acordul:

(i)  să asigure un echilibru echitabil între contribuțiile și beneficiile țării terțe care participă la programele Uniunii;

(ii)  să stabilească condițiile de participare la programe, inclusiv calcularea contribuțiilor financiare la programele individuale și costurile administrative ale acestora. Aceste contribuții constituie venituri alocate în conformitate cu [articolul 21 alineatul (5)] din [Regulamentul financiar];

(iii)  să nu confere țării terțe o putere decizională asupra programului;

(iv)  să garanteze drepturile Uniunii de a asigura o bună gestiune financiară și de a-și proteja interesele financiare.

Articolul 6

Punerea în aplicare și forme de finanțare din partea Uniunii

(1)  Garanția UE este pusă în aplicare prin gestiune indirectă împreună cu organismele menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) punctele (ii), (iii), (v) și (vi) din Regulamentul financiar. Alte forme de finanțare UE prevăzute în prezentul regulament sunt puse în aplicare prin gestiune directă sau indirectă, în conformitate cu Regulamentul financiar, inclusiv subvențiile puse în aplicare în conformitate cu titlul VIII și al operațiunilor de finanțare mixtă aplicate în conformitate cu prezentul articol, cât mai armonios posibil și prin asigurarea unui sprijin eficient și coerent pentru politicile Uniunii.

(2)  Operațiunile de finanțare și de investiții acoperite de garanția UE care fac parte dintr-o operațiune de finanțare mixtă care combină sprijinul acordat în temeiul prezentului regulament cu sprijinul acordat în cadrul unuia sau mai multor alte programe ale Uniunii sau de către Fondul european de inovare al schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS):

(a)  sunt conforme cu obiectivele de politică și respectă criteriile de eligibilitate stabilite în norma privind programul Uniunii în temeiul căruia se acordă sprijinul;

(b)  sunt conforme cu prezentul regulament.

(3)  Operațiunile de finanțare mixtă care conțin un instrument financiar finanțat integral de alte programe ale Uniunii sau de Fondul de inovare al ETS fără a utiliza garanția UE prevăzută în prezentul regulament respectă obiectivele de politică și criteriile de eligibilitate stabilite în normele programului Uniunii în cadrul căruia este acordat sprijinul.

(4)  În conformitate cu articolul 6 alineatul (2), formele de sprijin și/sau instrumentele financiare nerambursabile din bugetul Uniunii care fac parte din operațiunea de finanțare mixtă menționată la alineatele (2) și (3) se acordă în conformitate cu normele programului relevant al Uniunii și se aplică în cadrul operațiunii de finanțare mixtă în conformitate cu prezentul regulament și cu [titlul X] din [Regulamentul financiar].

Raportarea include, de asemenea, elementele privind coerența cu obiectivele de politică și criteriile de eligibilitate stabilite în normele programului Uniunii, în cadrul căruia se decide sprijinul, precum și respectarea prezentului regulament.

CAPITOLUL II

Fondul InvestEU

Articolul 7

Componente de politică

(1)  Fondul InvestEU funcționează prin intermediul următoarelor patru componente de politică, ce vor aborda disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții suboptime în domeniul lor specific de aplicare:

(a)  componenta de politică pentru infrastructura durabilă: cuprinde investiții sustenabile în domeniile transportului, inclusiv în cel al transportului multimodal, siguranței rutiere, în conformitate cu obiectivul UE de eliminare a accidentelor rutiere și a vătămărilor grave până în 2050, în reînnoirea și întreținerea infrastructurii feroviare și rutiere, în energie, în special în energia regenerabilă, eficiența energetică în conformitate cu cadrele energetice pentru 2030, în proiectele de renovare a construcțiilor centrate pe economiile de energie și integrarea clădirilor într-un sistem energetic, de stocare, digital și de transport conectat, în îmbunătățirea nivelelor de interconectare, în conectivitatea și accesul digital, inclusiv în zonele rurale, în aprovizionarea și prelucrarea materiilor prime, în spațiu, oceane, ape interioare, în managementul deșeurilor în acord cu ierarhia deșeurilor și economia circulară, în natură și în alte infrastructuri de mediu, în patrimoniul cultural, turism, în echipamente, bunuri mobile și implementarea tehnologiilor inovatoare care contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mediu legate reziliența la schimbările climatice sau de sustenabilitate socială ale Uniunii sau la ambele obiective, și care respectă standardele de mediu sau de sustenabilitate socială ale Uniunii;

(b)  componenta de politică pentru cercetare, inovare și digitalizare: cuprinde activitățile de cercetare, de dezvoltare a produselor și de inovare, transferul tehnologiilor și rezultatelor cercetării către piață, sprijinirea facilitatorilor pieței și a cooperării dintre întreprinderi, demonstrarea și implementarea unor soluții inovatoare și sprijinul pentru extinderea întreprinderilor inovatoare ▌, precum și pentru digitalizarea industriei din Uniune;

(c)  componenta de politică pentru IMM-uri: accesul la finanțare și disponibilitatea fondurilor în special pentru IMM-uri, inclusiv pentru întreprinderile inovatoare și pentru cele care operau în sectoarele culturale și creative, precum și pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie;

(d)  componenta de politică pentru investiții și competențe sociale: cuprinde microfinanțarea, finanțarea întreprinderilor sociale, și economia socială, precum și măsuri de promovare a competențelor în materie de egalitate de gen, educație, formare și servicii conexe; infrastructura socială (inclusiv infrastructura de sănătate și învățământ și locuințele sociale și studențești); inovare socială; asistența medicală și îngrijirea pe termen lung; incluziune și accesibilitate; activități culturale și creative cu obiectiv social; integrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv a resortisanților țărilor terțe.

(2)  În cazul în care o operațiune de finanțare sau de investiții propusă Comitetului pentru investiții menționat la articolul 19 se încadrează în mai multe componente de politică, aceasta se atribuie componentei în care se încadrează obiectivul său principal sau obiectivul principal al majorității subproiectelor sale, cu excepția situației în care liniile directoare privind investițiile conțin dispoziții contrare.

(3)  Operațiunile de finanțare și de investiții sunt examinate pentru a vedea dacă au un impact asupra mediului, climei sau un impact social, iar în caz afirmativ vor fi verificate din perspectiva sustenabilității de mediu, climatice și sociale, pentru a reduce la minimum efectele nocive și pentru a maximiza beneficiile legate de climă, mediu și dimensiunea socială. În acest scop, promotorii care solicită finanțare trebuie să furnizeze informații adecvate pe baza unor orientări care urmează a fi elaborate de Comisie. Proiectele cu o anumită dimensiune, definite în orientări, sunt excluse din verificare. Proiectele care sunt incompatibile cu realizarea obiectivelor climatice nu ar trebui să fie eligibile pentru sprijinul acordat prin acest regulament.

Orientările Comisiei, în conformitate cu obiectivele și standardele de mediu ale Uniunii, permit:

(a)  în ceea ce privește adaptarea, să se asigure rezistența la potențialele efecte negative ale schimbărilor climatice printr-o evaluare a vulnerabilității și a riscurilor climatice, inclusiv a măsurilor de adaptare relevante și, în ceea ce privește atenuarea, să se integreze costurile emisiilor de gaze cu efect de seră și efectele pozitive ale măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice în analiza cost-beneficiu;

(b)  să se țină cont de impactul consolidat al proiectului în ceea ce privește componentele principale ale capitalului natural referitoare la aer, apă, pământ și biodiversitate;

(c)  să se estimeze impactul social, inclusiv asupra egalității de gen, asupra incluziunii sociale a anumitor zone sau populații și asupra dezvoltării economice a zonelor și sectoarelor afectate de probleme structurale, cum ar fi nevoile în ceea ce privește decarbonizarea economiei;

(ca)  să se identifice proiectele care sunt incompatibile cu îndeplinirea obiectivelor climatice;

(cb)  să se pună la dispoziția partenerilor de implementare orientări pentru examinarea prevăzută la alineatul (3) paragraful 1. În cazul în care partenerul de implementare ajunge la concluzia că nu se va face nicio verificare a sustenabilității, acesta trimite o justificare Comitetului pentru investiții.

(4)  Partenerii de implementare furnizează informațiile necesare pentru a permite urmărirea investițiilor care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie de climă și mediu, pe baza orientărilor care urmează să fie furnizate de către Comisie.

(5)  Partenerii de implementare au obiectivul ca cel puțin 55 % din investițiile efectuate în cadrul componentei de politică pentru investiții durabile să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie de climă și mediu.

Comisia, împreună cu partenerii de implementare, urmărește să asigure distribuirea părții din garanția bugetară utilizată pentru componenta de politică pentru investiții sustenabile, astfel încât să se realizeze un echilibru între diferitele domenii.

(6)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26 pentru a defini liniile directoare privind investițiile pentru fiecare componentă de politică. Orientările legate de investiții sunt elaborate în strânsă legătură cu Grupul BEI și cu alți potențiali parteneri de implementare.

(6a)  Comisia pune informațiile despre aplicarea sau interpretarea orientărilor în materie de investiții la dispoziția partenerilor de implementare, a Comitetului pentru investiții și a partenerilor de consiliere.

Articolul 8

Compartimente

(1)  Componentele de politică menționate la articolul 7 alineatul (1) constau fiecare din două compartimente care vizează ▌disfuncționalități specifice ale pieței sau situații de investiții suboptime, după cum urmează:

(a)  compartimentul pentru UE vizează oricare dintre următoarele situații:

(i)  disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții suboptime legate de prioritățile politicii Uniunii ▌;

(ii)  Disfuncționalități specifice ale pieței sau situații de investiții suboptime de la nivelul întregii Uniuni și/sau al statelor membre; sau

(iii)  ▌disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții insuficiente, în special situații noi sau complexe, care necesită dezvoltarea unor soluții financiare și a unor structuri de piață inovatoare;

(b)  compartimentul pentru statele membre vizează disfuncționalități specifice ale pieței sau situații de investiții suboptime într-una sau mai multe regiuni sau state membre pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor fondurilor care contribuie la gestiunea partajată, în special pentru a consolida coeziunea economică, socială și teritorială în Uniunea Europeană prin abordarea dezechilibrelor dintre regiunile sale.

(2)  Compartimentele menționate la alineatul (1) se folosesc, dacă este cazul într-o manieră complementară pentru a susține o operațiune de finanțare sau de investiții, inclusiv prin combinarea sprijinului din ambele compartimente.

Articolul 9

Dispoziții specifice aplicabile compartimentului pentru statele membre

(1)  Cuantumul alocat de un stat membru în mod voluntar în temeiul articolului [10 alineatul (1)] din Regulamentul [numărul [RDC]] sau al articolului [75 alineatul (1)] din Regulamentul [[planul PAC] numărul] se utilizează pentru provizionarea părții garanției UE din cadrul compartimentului pentru statele membre care acoperă operațiunile de finanțare și de investiții în statul membru în cauză sau pentru posibila contribuție din fondurile gestionate partajate pentru Platforma de consiliere InvestEU. Aceste sume contribuie la realizarea obiectivelor de politică selectate în acordul de parteneriat și în programele care contribuie la InvestEU.

Pentru provizionarea garanției se folosesc sumele alocate în temeiul articolul 4 alineatul (1) al treilea paragraf.

(2)  Constituirea acelei părți a garanției UE din cadrul compartimentului pentru statele membre este condiționată de încheierea unui acord de contribuție între statul membru și Comisie.

Articolul 9 alineatul (2) al patrulea paragraf și articolul 9 alineatul (5) nu se aplică sumei suplimentare acordate de un stat membru în temeiul articolul 4 alineatul (1) al treilea paragraf.

Dispozițiile din prezentul articol legate de sumele alocate în temeiul articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul [ RDC numărul] sau al articolului 75 alineatul (1) din Regulamentul [planul PAC] nu se aplică unui acord de contribuție privind o sumă suplimentară de către un stat membru, menționat la articolul 4 alineatul (1) al treilea paragraf.

Statul membru și Comisia încheie acordul de contribuție sau un amendament la acesta în termen de patru luni de la adoptarea deciziei Comisiei de adoptare a acordului de parteneriat sau a planului PAC sau simultan cu decizia Comisiei de modificare a unui program sau a unui plan PAC.

Două sau mai multe state membre pot încheia cu Comisia un acord comun de contribuție.

Prin derogare de la [articolul 211 alineatul (1)] din [Regulamentul financiar], rata de provizionare a garanției UE din cadrul compartimentului pentru statele membre este stabilită la 40 % și poate fi ajustată în sensul reducerii sau măririi în fiecare acord de contribuție, pentru a ține seama de riscurile legate de produsele financiare care se intenționează a fi utilizate.

(3)  Acordul de contribuție conține cel puțin următoarele elemente:

(a)  cuantumul total al părții din garanția UE din cadrul compartimentului pentru statele membre corespunzătoare statului membru, rata de provizionare a acesteia, cuantumul contribuției din fonduri gestionate partajat, faza de constituire a provizionării în conformitate cu un plan financiar anual și cuantumul datoriei contingente rezultate care trebuie să fie acoperită de o garanție reciprocă (back-to-back) constituită de statul membru în cauză;

(b)  Strategia statului membru, constând în produsele financiare și gradul lor minim de îndatorare, acoperirea geografică, inclusiv acoperirea regională dacă este nevoie, tipurile de proiecte, perioada de investiție și, dacă este cazul, categoriile de destinatari finali și de intermediari eligibili;

(c)  partenerul posibil sau partenerii posibili de implementare, propuși în conformitate cu articolul 12, care și-au exprimat interesul și obligația Comisiei de a informa statul membru cu privire la partenerul sau partenerii de implementare selectați;

(d)  eventuala contribuție din fonduri gestionate partajat la Platforma de consiliere InvestEU;

(e)  obligațiile anuale de raportare față de statul membru, inclusiv raportarea în conformitate cu indicatorii relevanți legați de obiectivele de politici acoperite de acordul sau programul de parteneriat și care au fost menționați în acordul de contribuție;

(f)  dispoziții privind remunerația părții din garanția UE în cadrul compartimentului pentru statele membre;

(g)  eventuala combinație cu resurse din cadrul compartimentului pentru UE, inclusiv pentru realizarea unei structuri stratificate destinate să asigure o mai bună acoperire a riscurilor, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2).

(4)  Acordurile de contribuție sunt puse în aplicare de Comisie prin acorduri de garantare semnate cu partenerii de implementare în conformitate cu articolul 14 și acordurile de consiliere semnate cu partenerii de consiliere.

În cazul în care, în termen de nouă luni de la semnarea acordului de contribuție, nu a fost încheiat niciun acord de garantare sau valoarea contractului de contribuție nu este integral angajat printr-unul sau mai multe acorduri de garantare, acordul de contribuție se reziliază sau se prelungește, de comun acord , în primul caz sau se modifică în consecință în al doilea caz ▌. Suma neutilizată a provizionării care provine din sumele alocate de statele membre în temeiul articolului [10 alineatul (1) din Regulamentul [RDC]] de la articolul [75 alineatul (1)] din Regulamentul [[PAC]] se reutilizează în temeiul [articolul 10 alineatul (5)] din Regulamentul numărul [RDC] și la articolul [75 alineatul (5)] din Regulamentul [ [planul PAC] numărul]. Suma neutilizată a provizionării provenită din sumele alocate de un stat membru în temeiul articolului 4 alineatul (1) al treilea paragraf se rambursează statului membru.

În cazul în care acordul de garantare nu a fost pus în aplicare în mod corespunzător în perioada prevăzută la articolul [10 alineatul (6)] din Regulamentul [[RDC] numărul] sau la articolul [75 alineatul (6)] din Regulamentul [[planul PAC] numărul], acordul de garantare este modificat ▌. Suma neutilizată a provizionării care provine din sumele alocate de statele membre în temeiul articolului [10 alineatul (1) din Regulamentul [RDC]] de la articolul [75 alineatul (1)] din Regulamentul [[PAC]] se reutilizează în temeiul [articolului 10 alineatul (5)] din Regulamentul [[RDC] numărul] și al articolului [75 alineatul (5)] din Regulamentul [[planul PAC] numărul]. Suma neutilizată a provizionării provenită din sumele alocate de un stat membru în temeiul articolului 4 alineatul (1) al treilea paragraf se rambursează statului membru.

(5)  Următoarele reguli se aplică provizionării unei părți a garanției UE din cadrul compartimentului pentru statele membre stabilite printr-un acord de contribuție:

(a)  după faza de constituire menționată la alineatul (3) litera (a) de la prezentul articol, orice excedent anual de provizioane, calculat prin compararea cuantumului provizioanelor impuse de rata de provizionare cu provizioanele efective, este reutilizat în conformitate cu [articolul 10 alineatul (7)] din [RDC] și cu articolul [75 alineatul (7)] din [[planul PAC] număr];

(b)  prin derogare de la [articolul 213 alineatul (4)] din [Regulamentul financiar], după faza de constituire menționată la prezentul articol alineatul (3) litera (a), provizionarea nu ocazionează, pe perioada de disponibilitate a acestei părți a garanției UE din cadrul compartimentului pentru statele membre, reînnoiri anuale;

(c)  Comisia informează imediat statul membru în cazul în care, ca urmare a utilizării acestei părți din garanția UE din cadrul compartimentului pentru statele membre, nivelul provizioanelor pentru acea parte a garanției UE scade sub nivelul de 20 % din provizionarea inițială;

(d)  în cazul în care nivelul provizioanelor pentru această parte a garanției UE din cadrul compartimentului pentru statele membre atinge 10 % din provizionarea inițială, statul membru în cauză furnizează fondului comun de provizionare până la 5 % din provizioanele inițiale, la cererea Comisiei.

CAPITOLUL IIa

PARTENERIATUL DINTRE COMISIE ȘI GRUPUL BEI

Articolul 9a

Domeniul de aplicare al parteneriatului

(1)  Comisia și Grupul BEI formează un parteneriat în temeiul prezentului regulament cu obiectivul de a sprijini punerea în aplicare și coerența programului, caracterul incluziv, adiționalitatea și eficiența implementării. În concordanță cu dispozițiile prezentului regulament și astfel cum se precizează în acordurile menționate la alineatul (2), Grupul BEI:

(a)  pune în aplicare partea din garanția UE specificată la articolul 10 alineatul (1b);

(b)  sprijină punerea în aplicare a compartimentului UE și, după caz, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1), a compartimentului statului membru, din Fondul InvestEU, în special prin:

(i)  contribuirea, împreună cu potențialii parteneri de implementare, la orientările în materie de investiții, în conformitate cu articolul 7 alineatul (6), contribuirea la conceperea tabloului comparativ al indicatorilor în conformitate cu articolul 19 alineatul (1a) și la alte documente care stabilesc orientările operaționale ale Fondului InvestEU,

(ii)  definirea, împreună cu Comisia și cu potențialii parteneri de implementare, a metodologiei riscului și a sistemului de identificare a riscurilor în legătură cu operațiunile de finanțare și de investiții ale partenerilor de implementare pentru a permite ca aceste operațiuni să fie evaluate pe baza unei scale comune de evaluare;

(iii)  la cererea Comisiei și în acord cu partenerul potențial de implementare în cauză, evaluarea sistemelor respectivului potențial partener de implementare și oferirea de consultanță tehnică specifică acestuia, dacă și în măsura în care este necesar în urma concluziilor auditului de evaluare a pilonilor pentru punerea în aplicare a produselor financiare pe care respectivul potențial partener de implementare le are în vedere;

(iv)  emiterea unui aviz cu caracter neobligatoriu cu privire la aspectele bancare, în special în ceea ce privește riscul financiar și condițiile financiare legate de partea din garanția UE care urmează să fie alocată partenerului de implementare, astfel cum este definită în acordurile de garantare care urmează să fie încheiate cu alți parteneri de implementare decât Grupul BEI. După caz, Comisia colaborează cu partenerul de implementare pe baza concluziilor avizului. Comisia informează grupul BEI cu privire la decizia sa,

(v)  efectuarea de simulări și previziuni privind riscul financiar și remunerarea portofoliului agregat pe baza ipotezelor convenite cu Comisia;

(vi)  efectuarea de măsurători ale riscurilor financiare și raportare financiară a portofoliului agregat și

(vii)  punerea la dispoziția Comisiei, la cererea acesteia și cu acordul partenerului de implementare, de servicii de restructurare și recuperare prevăzute în acordul menționat la articolul 9a alineatul (2) litera (b), în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) litera (g), în cazul în care partenerul de implementare nu mai este responsabil de continuarea activităților de restructurare și de recuperare în temeiul acordului de garantare relevant;

(c)  poate, la cererea unei bănci sau instituții naționale de promovare, să asigure îmbunătățirea capacităților, menționată la articolul 20 alineatul (2) litera (f), ale băncii sau instituției naționale de promovare și/sau ale altor servicii legate de punerea în aplicare a produselor financiare sprijinite de garanția UE;

(d)  în legătură cu Platforma de consiliere InvestEU ,

(i)  i se alocă o sumă de până la 375 de milioane de EUR din pachetul financiar menționat la articolul 4 alineatul (3) pentru inițiativele de consiliere și sarcinile operaționale menționate la punctul (ii);

(ii)  acordă consultanță Comisiei și îndeplinește sarcini operaționale, care urmează să fie stabilite în acordul menționat la articolul 9a alineatul (2) litera (c), prin:

(1)  sprijinirea Comisiei la conceperea, înființarea și funcționarea Platformei de consiliere InvestEU;

(2)  furnizarea unei evaluări a cererilor de servicii de consiliere pe care Comisia nu le-a considerat ca făcând parte din inițiativele de consiliere existente, cu scopul de a sprijini decizia de alocare a Comisiei;

(3)  sprijinirea băncilor sau instituțiilor naționale de promovare prin îmbunătățirea capacităților menționate la articolul 20 alineatul (2) litera (f), la cererea acestora, în ceea ce privește dezvoltarea capacităților lor de consiliere pentru a participa la inițiativele de consiliere;

(4)  la cererea Comisiei și a unui potențial partener de consiliere și sub rezerva acordului Grupului BEI, contractarea cu partenerii de consiliere în numele Comisiei pentru elaborarea de inițiative de consiliere.

Grupul BEI se asigură că sarcinile sale menționate la alineatul (1) litera (d) punctul (ii) se desfășoară în întregime independent de rolul său de partener de consiliere.

(2)  Informațiile bancare care au fost transmise Grupului BEI de către Comisie la punctele (ii), (iv), (v) și (vi) de la alineatul (1) litera (b) se limitează la informațiile strict necesare Grupului BEI pentru a-și îndeplini obligațiile în temeiul acestor puncte. Comisia definește, în strânsă legătură cu grupul BEI și cu potențialii parteneri de implementare, natura și sfera informațiilor menționate mai sus, ținând seama de cerințele privind buna gestiune financiară a garanției UE, de interesele legitime ale partenerului de implementare în ceea ce privește informațiile sensibile din punct de vedere comercial și de nevoile Grupului BEI în scopul îndeplinirii obligațiilor care îi revin în temeiul respectivelor puncte.

(3)  Modalitățile de parteneriat sunt prevăzute în acorduri, inclusiv:

(a)  un acord cu privire la punerea în aplicare a părții din garanția UE specificate la articolul 10 alineatul (1b);

(i)  un acord de garantare între Comisie și Grupul BEI sau

(ii)  acorduri de garantare separate între Comisie și BEI și/sau o filială sau altă entitate definită la articolul 28 alineatul (1) din Statutul BEI;

(b)  un acord între Comisie și Grupul BEI în ceea ce privește alineatul (1) literele (b) și (c);

(c)  un acord între Comisie și Grupul BEI în ceea ce privește Platforma de consiliere InvestEU;

(d)  acordurile privind serviciile încheiate între Grupul BEI și băncile și instituțiile naționale de promovare în ceea ce privește îmbunătățirea capacităților și alte servicii în conformitate cu alineatul (1) litera (c).

(4)  Fără a aduce atingere articolului 15 alineatul (3) și articolului 20 alineatul (4), costurile suportate de Grupul BEI pentru îndeplinirea sarcinilor menționate la alineatul (1) literele (b) și (c) îndeplinesc condițiile convenite în temeiul acordului menționat la alineatul (2) litera (b) și pot fi acoperite din rambursările sau din veniturile atribuibile garanției UE subscrise pentru constituirea de provizioane, în conformitate cu articolul 211 alineatul (4) și alineatul (5) din Regulamentul financiar, sau pot fi imputate pachetului menționat la articolul 4 alineatul (3), pe baza justificării acestor costuri de către grupul BEI și în cadrul unui plafon global de 7 000 000 EUR.

(5)  costurile suportate de Grupul BEI pentru îndeplinirea sarcinilor operaționale menționate la alineatul (1) litera (d) punctul (ii) sunt acoperite și plătite integral din suma menționată la alineatul (1) litera (d) punctul (i), pe baza justificării acestor costuri de către Grupul BEI și în cadrul unui plafon global de 10 000 000 EUR.

Articolul 9b

Conflictul de interese

În cadrul parteneriatului, Grupul BEI ia toate măsurile și precauțiile necesare pentru a evita conflictele de interese cu alți parteneri de implementare, inclusiv prin crearea unei echipe specializate și independente pentru sarcinile menționate la articolul 9a alineatul (1) litera (b) punctele (iii), (iv), (v) și (vi), care fac obiectul unor norme stricte de confidențialitate, care continuă să se aplice celor care au părăsit echipa. Grupul BEI sau alți parteneri de implementare informează fără întârziere Comisia cu privire la orice situație care constituie un astfel de conflict sau care este posibil să conducă la acesta. În cazul în care există îndoieli, Comisia decide dacă există un conflict de interese și informează Grupul BEI cu privire la aceasta. În cazul unui conflict de interese, Grupul BEI ia măsurile adecvate. Comitetul director este informat cu privire la măsurile luate și la rezultatele acestora.

Grupul BEI ia măsurile de precauție necesare pentru a evita situațiile de conflict de interese în punerea în aplicare a Platformei de consiliere InvestEU, în special în ceea ce privește sarcinile operaționale legate de rolul său de a sprijini Comisia menționate la articolul 9a alineatul (1) litera (d) punctul (ii). În cazul unui conflict de interese, Grupul BEI ia măsurile adecvate.

CAPITOLUL III

Garanția UE

Articolul 10

Garanția UE

(1)  Garanția UE se acordă ca o garanție irevocabilă. necondiționată și la cerere partenerilor de implementare în conformitate cu articolul 219 alineatul (1) din Regulamentul financiar și este gestionată în conformitate cu titlul X din Regulamentul financiar cu gestiune indirectă.

(1a)  Remunerarea garanției UE este legată de caracteristicile și profilul de risc al produselor financiare, luând în considerare în mod adecvat natura operațiunilor de finanțare și de investiții de bază și îndeplinirea obiectivelor de politică vizate. Aceasta poate include, în cazuri justificate în mod adecvat, legate de natura obiectivelor de politică vizate de produsul financiar care urmează să fie pus în execuție și de accesibilitatea financiară pentru beneficiarii finali vizați, o reducere a costurilor sau o îmbunătățire a condițiilor de finanțare acordate beneficiarului final prin modularea remunerării garanției UE sau, dacă este necesar, prin acoperirea costurilor administrative restante suportate de partenerul de implementare prin intermediul bugetului UE , în special:

(a)  în situațiile în care condițiile dificile de pe piața financiară ar împiedica realizarea unei operațiuni la prețul stabilit pe piață sau

(b)  acolo unde este necesar, pentru a stimula operațiunile de finanțare și de investiții în sectoarele sau zonele care se confruntă cu o disfuncționalitate semnificativă a pieței sau cu o situație de investiții insuficiente și pentru a facilita crearea de platforme de investiții,

în măsura în care reducerea remunerării garanției UE sau acoperirea costurilor administrative restante suportate de partenerii de implementare nu au un impact semnificativ asupra provizionării garanției InvestEU.

Reducerea remunerării garanției UE aduce beneficii depline destinatarilor finali.

(1b)  Condiția prevăzută la articolul 219 alineatul (4) din Regulamentul financiar se aplică fiecărui partener de implementare la nivel de portofoliu.

(1c)  Grupului BEI i se acordă 75 % din garanția UE prevăzută la articolul 4 alineatul (1) primul paragraf, în valoare de 30 613 125 000 EUR. Grupul BEI asigură o contribuție financiară globală în valoare de 7 653 281 250 EUR. Această contribuție este asigurată într-un mod și sub o formă care facilitează implementarea Fondului InvestEU și realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 12 alineatul (2).

(1d)  Restul de 25 % din garanția UE în cadrul compartimentului UE se acordă altor parteneri de implementare, care trebuie, de asemenea, să ofere o contribuție financiară care urmează să fie stabilită în acordurile de garantare.

(1e)  Se depun toate eforturile pentru a garanta că, la finalul perioadei inițiale de investiții, va fi acoperită o gamă largă de sectoare și regiuni și că este evitată concentrarea geografică sau sectorială excesivă. Aceste eforturi includ stimulente pentru băncile și instituțiile naționale de promovare de mai mică anvergură sau mai puțin complexe care au un avantaj comparativ datorită prezenței, competențelor și cunoștințelor lor în materie de investiții lor la nivel local. Aceste eforturi sunt sprijinite de Comisie prin elaborarea unei abordări coerente.

(2)  Sprijinul pentru garanția UE poate fi acordat pentru operațiuni de finanțare și investiții care intră sub incidența prezentului regulament pentru o perioadă de investiții care se încheie la 31 decembrie 2027. Contractele dintre partenerul de implementare și beneficiarul final, intermediarul financiar sau altă entitate menționată la articolul 13 alineatul (1) litera (a) se semnează până la 31 decembrie 2028.

Articolul 11

Operațiuni eligibile de finanțare și de investiții

(1)  Fondul InvestEU sprijină numai operațiunile de finanțare și de investiții care:

(a)  îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 209 alineatul (2) literele (a)-(e) din Regulamentul financiar, în special cerințele privind ▌ eșecurile pieței, cazurile de investiții insuficiente și adiționalitatea, astfel cum sunt prevăzute la articolul 209 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul financiar și din anexa V la prezentul regulament și, după caz, maximizarea investițiilor private în conformitate cu articolul 209 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul financiar;

(b)  contribuie la îndeplinirea obiectivelor de politică ale Uniunii și intră sub incidența domeniilor eligibile pentru finanțare și a operațiunilor de investiții din cadrul componentei de politică corespunzătoare, în conformitate cu anexa II la prezentul regulament; ▌

(ba)  nu acordă sprijin financiar pentru activitățile excluse definite la punctul B din anexa V la prezentul regulament; și

(c)  sunt în concordanță cu liniile directoare privind investițiile.

(2)  Pe lângă proiectele situate în Uniune, Fondul InvestEU poate sprijini următoarele proiecte și operațiuni prin operațiuni de finanțare și investiții:

(a)  proiectele ▌între entități situate sau stabilite în unul sau mai multe state membre și care se extind către una sau mai multe țări terțe, inclusiv către țările aderente, țările candidate și candidații potențiali, țările care intră sub incidența politicii europene de vecinătate, țările din Spațiul Economic European sau din Asociația Europeană a Liberului Schimb ori către o țară sau un teritoriu de peste mări prevăzut în anexa II la TFUE sau o țară terță asociată, indiferent dacă există sau nu un partener în aceste țări terțe ori țări sau teritorii de peste mări;

(b)  operațiunile de finanțare și investiții în țările menționate la articolul 5 care au contribuit la un anumit produs financiar.

(3)  Fondul InvestEU poate sprijini operațiunile de finanțare și de investiții care furnizează finanțare unor beneficiari care sunt persoane juridice stabilite într-una din următoarele țări:

(a)  un stat membru sau o țară ori un teritoriu de peste mări legat de acest stat;

(b)  o țară sau un teritoriu terț asociate cu Programul InvestEU în conformitate cu articolul 5;

(c)  o țară terță menționată la alineatul (2) litera (a), după caz;

(d)  alte țări, dacă acest lucru este necesar pentru finanțarea unui proiect într-o țară sau un teritoriu menționat la literele (a)-(c).

Articolul 12

Selectarea partenerilor de implementare, alții decât Grupul BEI

(1)  În conformitate cu articolul 154 din Regulamentul financiar, Comisia selectează partenerii de implementare ▌alții decât Grupul BEI.

Partenerii de implementare pot forma un grup. Un partener de implementare poate fi membru al unuia sau mai multor grupuri.

Pentru compartimentul pentru UE, contrapărțile eligibile trebuie să își fi exprimat interesul în raport cu partea din garanția UE menționată la articolul 10 alineatul (1c )

Pentru compartimentul pentru statele membre, statul membru în cauză poate propune una sau mai multe contrapărți ▌ ca parteneri de implementare dintre cei care și-au exprimat interesul ▌. Statul membru în cauză poate, de asemenea, propune ca partener de implementare Grupul BEI și poate contracta, pe propria cheltuială, Grupul BEI pentru prestarea serviciilor enumerate la articolul 9a.

În cazul în care statul membru în cauză nu propune un partener de implementare, Comisia procedează în conformitate cu al doilea paragraf al prezentului alineat, între acei parteneri de implementare care pot acoperi operațiunile de finanțare și de investiții în zonele geografice în cauză.

(2)  Atunci când selectează partenerii de implementare, Comisia se asigură că portofoliul de produse financiare din cadrul Fondului InvestEU îndeplinește următoarele obiective:

(a)  creșterea la maximum a acoperirii obiectivelor prevăzute la articolul 3;

(b)  creșterea la maximum a impactului garanției UE prin intermediul resurselor proprii angajate de partenerul de implementare;

(c)  creșterea la maximum, după caz, a investițiilor private;

(ca)  promovarea de soluții financiare și de gestionare a riscului inovatoare pentru a contracara disfuncționalitățile pieței și a lua măsuri în situațiile de investiții insuficiente;

(d)  obținerea unei diversificări geografice prin alocare graduală din garanția UE și asigurarea posibilității finanțării proiectelor mai mici

(e)  asigurarea unei diversificări suficiente a riscurilor;

(3)  La selectarea partenerilor de implementare, Comisia ia în considerare, de asemenea:

(a)  costul și remunerația posibile pentru bugetul Uniunii;

(b)  capacitatea partenerului de implementare de a pune în aplicare în întregime cerințele articolului 155 alineatele (2) și (3) din Regulamentul financiar privind neplata impozitelor, frauda fiscală, evaziunea fiscală, spălarea banilor, finanțarea terorismului și jurisdicțiile necooperante.

(4)  Băncile sau instituțiile naționale de promovare pot fi selectate ca parteneri de implementare, sub rezerva îndeplinirii cerințelor stabilite la prezentul articol și la articolul 14 alineatul (1) al doilea paragraf.

Articolul 13

Tipuri de finanțare eligibile

(1)  Garanția UE poate fi utilizată pentru acoperirea riscurilor pentru următoarele tipuri de finanțare furnizate de partenerii de implementare:

(a)  împrumuturi, garanții, contragaranții, instrumente de pe piața de capital, orice altă formă de finanțare sau consolidare a creditului, inclusiv datoriile subordonate, sau participații la capitaluri proprii sau cvasi-capitaluri proprii, furnizate direct sau indirect prin intermediari financiari, fonduri, platforme de investiții sau alte vehicule, care urmează să fie canalizate către destinatarii finali;

(b)  finanțarea sau garanțiile acordate de un partener de implementare unei alte instituții financiare care să îi permită acesteia să întreprindă activitățile de finanțare menționate la litera (a).

Pentru a fi acoperită de garanția UE, finanțarea menționată la primul paragraf literele (a) și (b) de la prezentul alineat se acordă, se achiziționează sau se eliberează în beneficiul operațiunilor de finanțare sau de investiții menționate la articolul 11​alineatul (1), în cazul în care finanțarea de către partenerul de implementare a fost acordată în conformitate cu un acord sau o tranzacție de finanțare semnată sau încheiată de partenerul de implementare după semnarea acordului de garantare încheiat între Comisie și partenerul de implementare și care nu a expirat sau și a fost anulat.

(2)  Operațiunile de finanțare și de investiții prin intermediul fondurilor sau al altor structuri intermediare sunt sprijinite de garanția UE în conformitate cu dispozițiile care urmează să fie stabilite în liniile directoare privind investițiile, chiar dacă această structură investește o mică parte din sumele investite în afara Uniunii și în țările menționate la articolul 11 alineatul (2) sau în alte active decât cele eligibile în temeiul prezentului regulament.

Articolul 14

Acorduri de garantare

(1)  Comisia încheie un acord de garantare cu fiecare partener de implementare, având drept obiect acordarea garanției UE în conformitate cu cerințele prezentului regulament, până la un cuantum care urmează a fi stabilit de Comisie.

În cazul în care partenerii de implementare formează un grup ▌, se încheie un acord de garantare unic între Comisie și fiecare partener de implementare din cadrul grupului sau între Comisie și un partener de implementare în numele grupului.

(2)  Acordurile de garantare conțin în special dispoziții privind:

(a)  cuantumul și condițiile contribuției financiare care trebuie furnizat de partenerul de implementare;

(b)  condițiile de finanțare sau garanțiile care trebuie furnizate de partenerul de implementare unei alte entități juridice care participă la implementare, ori de câte ori este cazul;

(c)  în conformitate cu articolul 16, norme detaliate privind furnizarea garanției UE, inclusiv privind acoperirea portofoliilor de tipuri specifice de instrumente și evenimentele care pot declanșa recurgerea la garanția UE în fiecare caz;

(d)  remunerația pentru asumarea riscurilor care trebuie alocată proporțional cu cota din asumarea riscurilor a Uniunii și, respectiv, a partenerului de implementare sau așa cum a fost ajustată în cazuri pe deplin justificate în temeiul articolului 16 alineatul (1);

(e)  condițiile de plată;

(f)  angajamentul partenerului de implementare de a accepta deciziile Comisiei și ale Comitetului pentru investiții în ceea ce privește utilizarea garanției UE în beneficiul unei operațiuni de finanțare sau de investiții propuse, fără a aduce atingere procesului decizional al partenerului de implementare cu privire la operațiunea propusă în absența garanției UE;

(g)  dispozițiile și procedurile privind recuperarea creanțelor care trebuie încredințată partenerului de implementare;

(h)  raportarea financiară și operațională și monitorizarea operațiunilor în cadrul garanției UE;

(i)  principalii indicatori de performanță, în special în ceea ce privește utilizarea garanției UE, îndeplinirea obiectivelor și a criteriilor prevăzute la articolele 3, 7 și 11, precum și mobilizarea capitalului privat;

(j)  după caz, dispoziții și proceduri privind operațiunile de finanțare mixtă;

(k)  alte dispoziții relevante, în conformitate cu cerințele articolului 155 alineatul (2) și ale titlului X din Regulamentul financiar;

(l)  existența unor mecanisme adecvate pentru a răspunde preocupărilor potențiale ale investitorilor privați.

(3)  Un acord de garantare prevede, de asemenea, că remunerația atribuită Uniunii din operațiunile de finanțare și de investiții care intră sub incidența prezentului regulament trebuie să fie furnizată după deducerea plăților aferente cazurilor de recurgere la garanția UE.

(4)  În plus, un acord de garantare prevede că orice sumă datorată partenerului de implementare legată de garanția UE se deduce din cuantumul total al remunerației, al veniturilor și al rambursărilor datorate de partenerul de implementare Uniunii în cadrul operațiunilor de finanțare și investiții care fac obiectul prezentului Regulament. În cazul în care această sumă nu este suficientă pentru a acoperi suma datorată unui partener de implementare în conformitate cu articolul 15 alineatul (3), suma rămasă se deduce din provizionarea garanției UE.

(5)  În cazul în care acordul de garantare este încheiat în cadrul compartimentului pentru statele membre, acesta poate prevedea participarea reprezentanților din statul membru sau din regiunile în cauză la monitorizarea punerii în aplicare a acordului de garantare.

Articolul 15

Cerințe privind utilizarea garanției UE

(1)  Acordarea garanției UE este condiționată de intrarea în vigoare a acordului de garantare cu partenerul de implementare relevant.

(2)  Operațiunile de finanțare și de investiții sunt acoperite de garanția UE numai în cazul în care îndeplinesc criteriile stabilite în prezentul regulament și în liniile directoare privind investițiile relevante și în cazul în care Comitetul pentru investiții a concluzionat că aceste operațiuni îndeplinesc cerințele pentru a beneficia de sprijinul acordat de garanția UE. Partenerii de implementare rămân responsabili pentru asigurarea conformității operațiunilor de finanțare și investiții cu prezentul regulament și cu liniile directoare privind investițiile relevante.

(3)  Nicio cheltuială administrativă și niciun comision legat de punerea în aplicare a operațiunilor de finanțare și de investiții în cadrul garanției UE nu sunt datorate partenerului de implementare de către Comisie, cu excepția cazului în care natura obiectivelor de politică vizate de produsul financiar care urmează a fi pus în aplicare și accesibilitatea ca preț pentru beneficiarii finali vizați ori tipul de finanțare furnizată permite partenerului de implementare să justifice în fața Comisiei în mod adecvat necesitatea unei excepții. Acoperirea acestor costuri din bugetul UE se limitează la o sumă strict necesară pentru executarea operațiunilor de finanțare și de investiții relevante și nu este pusă la dispoziție decât în măsura în care costurile nu sunt acoperite de veniturile încasate de către partenerii de implementare din operațiunile de finanțare și de investiții în cauză. Dispozițiile referitoare la comisioane sunt prevăzute în acordul de garantare și trebuie să respecte modalitățile stabilite la articolul 14 alineatul (4) și prevederile articolului 209 alineatul (2) litera (g)] din Regulamentul financiar.

(4)  În plus, partenerul de implementare poate utiliza garanția UE pentru a atinge cota relevantă a eventualelor costuri de recuperare, cu excepția cazului în care acestea sunt deduse din sumele încasate din recuperări, în conformitate cu articolul 14 alineatul (4).

Articolul 16

Acoperirea și condițiile garanției UE

(1)  Remunerația pentru asumarea riscurilor se alocă între Uniune și un partener de implementare, proporțional cu cota lor de participare la asumarea riscurilor aferente unui portofoliu de operațiuni de finanțare și de investiții sau, după caz, de operațiuni individuale. Remunerarea garanției UE poate fi redusă în cazuri deplin justificate menționate la articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf.

Partenerul de implementare are o expunere adecvată, pe propriul risc, la operațiunile de finanțare și investiții susținute de garanția UE, cu excepția cazului în care, în mod excepțional, obiectivele de politică vizate de produsul financiar care urmează a fi pus în aplicare sunt de așa natură încât partenerul de implementare nu poate contribui în mod rezonabil cu propria capacitate de a-și asuma riscuri.

(2)  Garanția UE acoperă:

(a)  în cazul produselor de datorie menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (a):

(i)  principalul și toate dobânzile și sumele datorate partenerului de implementare, dar care nu au fost primite de acesta în conformitate cu termenii operațiunilor de finanțare până la data producerii situației de neîndeplinire a obligațiilor; în cazul datoriilor subordonate, o amânare, o reducere sau o ieșire forțată se consideră o situație de neîndeplinire a obligațiilor;

(ii)  pierderile din restructurări;

(iii)  pierderile generate de fluctuațiile altor monede decât euro pe piețe pe care posibilitățile de acoperire a riscului pe termen lung sunt limitate;

(b)  pentru investițiile în capitaluri proprii sau în cvasi-capitaluri, menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (a), sumele investite și costurile de finanțare aferente, precum și pierderile generate de fluctuațiile altor monede decât euro;

(c)  finanțarea sau garanțiile acordate de un partener de implementare către o altă entitate juridică, menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (b), sumele utilizate și costurile de finanțare aferente.

(3)  În cazul în care Uniunea efectuează o plată către partenerul de implementare în urma unei situații în care se recurge la garanția UE, aceasta se subrogă în drepturile relevante, în măsura în care acestea continuă să existe, ale partenerului de implementare în legătură cu oricare dintre operațiunile sale de finanțare sau de investiții acoperite de garanția UE.

Partenerul de implementare urmărește, în numele Uniunii, recuperarea creanțelor pentru sumele subrogate și rambursează Uniunii sumele recuperate.

CAPITOLUL IV

GUVERNANȚĂ

Articolul 17

Consiliul consultativ

(1)  Comisia și Comitetul director sunt consiliate de un comitet consultativ ▌.

(1a)  Consiliul consultativ depune toate eforturile pentru a asigura echilibrul de gen și cuprinde:

(a)  un reprezentant al fiecărui partener de implementare;

(b)  un reprezentant al fiecărui stat membru;

(c)  un expert numit de Comitetul Economic și Social European;

(d)  un expert numit de Comitetul Regiunilor.

(4)  ▌Consiliul consultativ este prezidat ▌ de un reprezentant al Comisiei▌. Reprezentantul desemnat de Grupului BEI este vicepreședinte.

Comitetul consultativ se reunește în mod regulat și de cel puțin două ori pe an, la cererea președintelui. ▌

(5)  Consiliul consultativ are obligația

(a)  ▌ să ofere consiliere Comisiei și Comitetului director cu privire la conceperea produselor financiare care urmează a fi puse în aplicare în temeiul prezentului regulament;

(b)  să acorde consiliere Comisiei și Comitetului director cu privire la evoluțiile și disfuncționalitățile pieței, precum și la situațiile de investiții și condițiile de piață suboptime;

(c)  să facă schimb de opinii privind evoluția pieței și să împărtășească cele mai bune practici.

(5a)  Se organizează, de asemenea, reuniuni ale reprezentanților statelor membre într-un format separat, de cel puțin două ori pe an, prezidate de către Comisie.

(5b)  Consiliul consultativ și configurația sa care reunește reprezentanți ai statelor membre pot emite recomandări cu privire la punerea în aplicare și funcționarea programului InvestEU, în vederea examinării acestora de către Comitetul director.

(5c)  Procesele-verbale detaliate ale reuniunilor Consiliului consultativ se publică de îndată ce sunt aprobate de acesta.

Comisia stabilește normele și procedurile de funcționare și gestionează secretariatul Consiliului consultativ. Toate documentele și informațiile relevante sunt puse la dispoziția Consiliului consultativ pentru a-și putea exercita atribuțiile.

(5d)  Băncile și instituțiile naționale de promovare reprezentate în Consiliul consultativ selectează din rândul lor reprezentanți ai partenerilor de implementare, alții decât Grupul BEI, pentru a face parte din comitetul director menționat la articolul 17a alineatul (1). Băncile și instituțiile naționale de promovare urmăresc să asigure o reprezentare echilibrată în cadrul Comitetului director din punct de vedere al dimensiunii și localizării lor geografice. Reprezentanții selectați reprezintă poziția comună convenită a tuturor partenerilor de implementare, alții decât Grupul BEI.

Articolul 17a

Comitetul director

(1)  Se înființează un comitet director pentru Programul InvestEU Acesta este format din patru reprezentanți ai Comisiei, trei reprezentanți ai Grupului BEI și doi reprezentanți ai altor parteneri de implementare decât grupul BEI și un expert numit în calitate de membru fără drept de vot de Parlamentul European. Expertul respectiv nu poate solicita și nici accepta instrucțiuni din partea instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, din partea guvernului vreunui stat membru sau a oricărui alt organism public sau privat și acționează cu deplină independență. Expertul își îndeplinește atribuțiile în mod imparțial și în interesul Fondului InvestEU;

Membrii sunt numiți pentru un mandat de patru ani, care poate fi reînnoit o singură dată, cu excepția reprezentanților altor parteneri de implementare decât Grupul BEI, care vor fi numiți pentru un mandat de doi ani.

(2)  Comitetul director alege un președinte din rândul reprezentanților Comisiei pentru un mandat de patru ani, care poate fi reînnoit o singură dată. Președintele prezintă un raport bianual reprezentanților statelor membre în cadrul Consiliului consultativ privind punerea în aplicare și funcționarea Programului InvestEU.

Procesele-verbale detaliate ale reuniunilor Comitetului director sunt publicate de îndată ce sunt aprobate de acesta.

(3)  Comitetul director:

(a)  stabilește orientările strategice și operaționale pentru partenerii de implementare, inclusiv orientările privind conceperea produselor financiare și alte politici și proceduri operaționale necesare pentru funcționarea Fondului InvestEU;

(b)  adoptă cadrul metodologic de evaluare a riscului elaborat de Comisie, în cooperare cu Grupul BEI și cu ceilalți parteneri de implementare;

(c)  supraveghează punerea în aplicare a Programului InvestEU;

(d)  este consultat, cu reflectarea opiniilor tuturor membrilor săi, cu privire la lista restrânsă a candidaților pentru Comitetul pentru investiții, înainte de selecție, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2);

(e)  adoptă regulamentul de procedură al secretariatului Comitetului pentru investiții menționat la articolul 19 alineatul (2).

(f)  adoptă normele aplicabile operațiunilor cu platforme de investiții.

(4)  Comitetul director utilizează o abordare consensuală în discuțiile sale, ținând seama, așadar, în cea mai mare măsură posibilă, de pozițiile tuturor membrilor. Dacă membrii nu pot ajunge la poziții convergente, Comitetul director ia decizii cu majoritatea calificată a membrilor săi, ceea ce înseamnă un număr de cel puțin șapte voturi.

Articolul 17b

Tabloul comparativ al indicatorilor

(1)  Se înființează un tablou de evidență a indicatorilor („tabloul comparativ al indicatorilor”) pentru a asigura o evaluare independentă, transparentă și armonizată de către Comitetul pentru investiții a cererilor de utilizare a garanției UE pentru o finanțare sau o operațiune de investiții propuse de către un partener de implementare.

(2)  Partenerii de implementare completează tabloul comparativ al indicatorilor pentru operațiunile de finanțare și de investiții propuse.

(3)  Tabloul comparativ al indicatorilor vizează, în special, următoarele elemente:

(a)  descrierea operațiunilor de finanțare și de investiții;

(b)  contribuția la îndeplinirea obiectivelor politicilor UE;

(c)  adiționalitatea, descrierea disfuncționalităților pieței sau a cazurilor de investiții insuficiente și a contribuției financiare și tehnice a partenerului de implementare;

(d)  impactul investițiilor;

(e)  profilul financiar al operațiunilor de finanțare și de investiții;

(f)  indicatori suplimentari.

(4)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de elemente suplimentare ale tabloului comparativ al indicatorilor, inclusiv norme detaliate de utilizare a acestuia de către partenerii de implementare.

Articolul 18

Controale de conformitate cu politicile Uniunii

(3)  Comisia confirmă dacă operațiunile de finanțare și de investiții propuse de partenerii de implementare, alții decât BEI, respectă legislația și politicile Uniunii.

(3a)  În cazul operațiunilor de finanțare și de investiții ale BEI care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, aceste operațiuni nu sunt acoperite de garanția UE în cazul în care Comisia emite un aviz nefavorabil în cadrul procedurii prevăzute la articolul 19 din Protocolul nr. 5.

Articolul 19

Comitetul pentru investiții

(1)  Se înființează un comitet pentru investiții total independent pentru Fondul InvestEU. Acesta:

(a)  examinează propunerile de operațiuni de finanțare și de investiții prezentate de partenerii de implementare pentru o acoperire în cadrul garanției UE și care au fost verificate din perspectiva conformității cu legislația Uniunii și cu politicile aplicate de Comisie, astfel cum se prevede la articolul 18 alineatul (3) sau care au primit aviz favorabil în cadrul procedurii prevăzute la articolul 19 din Protocolul nr. 5;

(b)  verifică conformitatea acestora cu prezentul regulament și cu liniile directoare privind investițiile relevante,

(ba)  acordă o atenție deosebită cerinței privind adiționalitatea prevăzută la articolul 209 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar și în anexa V a prezentului regulament și cerinței de a atrage investițiile private menționate la litera [articolul 209 alineatul (2) litera (d)] din [Regulamentul financiar]; și

(c)  verifică dacă operațiunile de finanțare și de investiții care ar beneficia de sprijinul acordat de garanția UE respectă toate cerințele relevante.

(2)  Comitetul pentru investiții se reunește în patru configurații diferite, care corespund componentelor de politică menționate la articolul 7 alineatul (1).

Fiecare configurație a Comitetului pentru investiții este compusă din șase experți externi remunerați. Experții sunt selectați în conformitate cu articolul 237 din Regulamentul financiar și sunt numiți de Comisie, la recomandarea Comitetului director, pentru o perioadă ▌ de până la patru ani, care poate fi reînnoită o singură dată. Aceștia sunt remunerați de Uniune. Comisia, la recomandarea Comitetului director, poate decide să reînnoiască mandatul unui membru în exercițiu al Comitetului pentru investiții fără a recurge la procedura prevăzută la prezentul alineat.

Experții trebuie să aibă un nivel înalt de experiență relevantă pe piață în ceea ce privește structurarea și finanțarea proiectelor ori finanțarea IMM-urilor sau a întreprinderilor corporative.

Componența comitetului pentru investiții asigură o cunoaștere extinsă a sectoarelor acoperite de componentele de politică menționate la articolul 7 alineatul (1) și de piețele geografice din Uniune și asigură echilibrul de gen în ansamblul acestuia.

Patru membri sunt membri permanenți ai tuturor celor patru formațiuni ale Comitetului pentru investiții. În plus, cele patru configurații vor avea fiecare câte doi experți cu experiență în investiții în sectoarele acoperite de respectiva componentă de politică. Cel puțin unul dintre membrii permanenți trebuie să aibă experiență în investiții durabile. Comitetul director distribuie membrii Comitetului pentru investiții în configurația sau configurațiile adecvate. Comitetul pentru investiții alege un președinte din rândul membrilor săi permanenți.

(3)  Atunci când participă la activitățile Comitetului pentru investiții, membrii acestuia își îndeplinesc atribuțiile în mod imparțial și în interesul exclusiv al Fondului InvestEU. Aceștia nu solicită și nu primesc instrucțiuni de la partenerii de implementare, de la instituțiile Uniunii, de la statele membre sau de la orice alt organism public sau privat.

CV-urile și declarațiile de interese ale fiecărui membru al Comitetului pentru investiții sunt făcute publice și sunt actualizate în mod constant. Fiecare membru al Comitetului pentru investiții comunică fără întârziere Comisiei și Comitetului director toate informațiile necesare pentru verificarea permanentă a absenței oricărui conflict de interese.

Comitetul director poate recomanda Comisiei să înlăture un membru din funcțiile sale, dacă acesta nu respectă cerințele prevăzute în prezentul alineat sau din alte motive bine întemeiate.

(4)  Atunci când acționează în conformitate cu prezentul articol, Comitetul pentru investiții este asistat de un secretariat. Secretariatul este independent și răspunde în fața președintelui Comitetului pentru investiții. Din punct de vedere administrativ, secretariatul este situat în cadrul Comisiei. Regulamentul de procedură al secretariatului asigură confidențialitatea schimburilor de informații și de documente între partenerii de implementare și organismele de conducere respective. Grupul BEI își poate prezenta propunerile de operațiuni de finanțare și de investiții direct Comitetului pentru investiții și le notifică secretariatului.

Documentația furnizată de către partenerii de implementare cuprinde un formular de solicitare standard, tabloul comparativ al indicatorilor menționat la articolul 17b și orice alt document pe care Comitetul pentru investiții îl consideră relevant, în special o descriere a tipului de disfuncționalitate a pieței sau de situație de insuficiență a investițiilor și modul în care acestea vor fi atenuate prin operațiunile de finanțare sau de investiții , precum și o evaluare solidă care să demonstreze adiționalitatea operațiunii de finanțare sau de investiții. Secretariatul verifică dacă documentația furnizată de partenerii de implementare, în afara grupului BEI, este completă. Comitetul pentru investiții poate solicita clarificări cu privire la o propunere privind o operațiune de investiții sau de finanțare a partenerului de implementare în cauză, inclusiv prin prezența directă în timpul discutării operațiunii menționate anterior. Orice evaluare a proiectului realizată de un partener de implementare nu este obligatorie pentru Comitetul pentru investiții în scopul unei operațiuni de finanțare sau de investiții care beneficiază de acoperire prin garanția UE.

Comitetul pentru investiții utilizează la evaluarea și verificarea propunerilor un tablou comparativ al indicatorilor, menționat la articolul 17b.

(5)  Concluziile Comitetului pentru investiții se adoptă cu majoritatea simplă a tuturor membrilor, în cazul în care o astfel de majoritate simplă include cel puțin unul din cei doi experți nepermanenți pentru fiecare componentă de politică în legătură cu care se face propunerea. În caz de egalitate, președintele Comitetului pentru investiții are votul decisiv.

Concluziile Comitetului pentru investiții care aprobă sprijinul acordat de garanția UE pentru o operațiune de finanțare sau de investiții trebuie să fie accesibile publicului și trebuie să includă motivația aprobării și informații cu privire la operațiune, în special descrierea acesteia, identitatea promotorilor sau intermediarilor financiari și obiectivele operațiunii. Concluziile fac referire și la evaluarea globală care se bazează pe tabloul comparativ al indicatorilor.

Tabloul comparativ al indicatorilor este disponibil public după semnarea unei operațiuni sau a unui subproiect de finanțare sau de investiții, după caz.

Publicările menționate în al doilea și al treilea paragraf nu conțin informații sensibile din punct de vedere comercial sau date cu caracter personal care nu trebuie să fie divulgate în conformitate cu normele Uniunii privind protecția datelor. Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului, la cerere, părți sensibile din punct de vedere comercial ale concluziilor comitetului pentru investiții, sub rezerva unor cerințe de confidențialitate stricte.

De două ori pe an, ▌Comitetul pentru investiții ▌ transmite Parlamentului European și Consiliului o listă cu toate concluziile, precum și tablourile comparative ale indicatorilor publicate referitoare la toate aceste decizii. Transmiterea include deciziile de respingere a utilizării garanției UE și se face cu respectarea unor cerințe stricte de confidențialitate.

Concluziile Comitetului pentru investiții se pun la dispoziția partenerului de implementare în timp util.

Toate informațiile referitoare la propunerile de operațiuni de finanțare și de investiții furnizate Comitetului pentru investiții și concluziile formulate de Comitetul pentru investiții se înregistrează într-un registru central de către secretariatul Comitetului pentru investiții.

(6)  În cazul în care Comitetului pentru investiții i se solicită să aprobe utilizarea garanției UE pentru o operațiune de finanțare sau de investiții ce reprezintă o facilitate, un program sau o structură care are subproiecte subiacente, această aprobare trebuie să cuprindă subproiectele subiacente, cu excepția cazului în care Comitetul pentru investiții decide să își rezerve dreptul de a le aproba separat. În cazul în care aprobarea se referă la subproiecte cu o valoare mai mică de 3 000 000 EUR, Comitetul pentru investiții nu își păstrează acest drept.

(6a)  Comitetul pentru investiții poate, dacă consideră necesar, să prezinte Comisiei orice problemă operațională legată de aplicarea sau interpretarea orientărilor în materie de investiții.

CAPITOLUL V

Platforma de consiliere InvestEU

Articolul 20

Platforma de consiliere InvestEU

(1)  Platforma de consiliere InvestEU oferă consiliere pentru identificarea, pregătirea, dezvoltarea, structurarea, procurarea și punerea în aplicare a proiectelor de investiții sau pentru a mări capacitatea promotorilor și a intermediarilor financiari de a implementa operațiuni de finanțare și investiții. Sprijinul acordat de aceasta poate avea drept obiect orice etapă a ciclului de viață al unui proiect sau al finanțării unei entități sprijinite, după caz.

Comisia semnează acorduri de consiliere cu Grupul BEI și cu alți potențiali parteneri de consiliere și îi însărcinează să ofere sprijin consultativ, astfel cum se menționează la paragraful anterior, precum și serviciile menționate la alineatul (2). Comisia este, de asemenea, în măsură să pună în aplicare inițiative de consiliere, inclusiv prin intermediul contractării de prestatori externi de servicii. Comisia creează punctul central de acces la Platforma de consiliere InvestEU și alocă cererile de sprijin consultativ inițiativei de consiliere adecvate. Comisia, Grupul BEI și ceilalți parteneri de consiliere cooperează îndeaproape pentru a asigura eficiența, sinergiile și acoperirea geografică efectivă a sprijinului în întreaga Uniune, ținând seama în mod corespunzător de structurile și lucrările existente.

Inițiativele de consiliere InvestEU sunt disponibile ca o sub-componentă din cadrul fiecărei componente de politică menționate la articolul 7 alineatul (1), care acoperă ▌ sectoarele din componenta de politică respectivă. În plus, trebuie să existe inițiative consultative ▌în cadrul unei componente transsectoriale.

(2)  Platforma de consiliere InvestEU furnizează în special următoarele servicii:

(a)  furnizarea unui punct central de intrare pentru asistența pentru dezvoltarea proiectelor autorităților și promotorilor de proiecte în cadrul Platformei de consiliere InvestEU , gestionat și găzduit de Comisie;

(aa)  diseminarea către autorități și promotorii de proiecte a tuturor informațiilor suplimentare cu privire la liniile directoare privind investițiile, inclusiv informații cu privire la aplicarea și la interpretarea acestor linii directoare furnizate de către Comisie.

(b)  sprijinirea promotorilor de proiecte, după caz, pentru dezvoltarea proiectelor lor în vederea îndeplinirii obiectivelor și a criteriilor de eligibilitate prevăzute la articolele 3, 7 și 11 și pentru facilitarea dezvoltării agregatorilor pentru proiectele de dimensiuni reduse, inclusiv prin platformele de investiții menționate la punctul (e); cu toate acestea, această asistență nu aduce atingere concluziilor Comitetului pentru investiții privind acoperirea sprijinului acordat de garanția UE pentru astfel de proiecte;

(c)  sprijinirea acțiunilor și valorificarea cunoștințelor locale pentru a facilita utilizarea sprijinului din partea Fondului InvestEU în întreaga Uniune și contribuția activă, în măsura posibilului, la îndeplinirea obiectivului de diversificare sectorială și geografică a Fondului InvestEU, prin sprijinirea partenerilor de implementare în ceea ce privește inițierea și dezvoltarea de potențiale operațiuni de finanțare și investiții;

(d)  facilitarea înființării de platforme de colaborare pentru schimburile inter pares de date, cunoștințe și bune practici în sprijinul dezvoltării rezervelor de proiecte și a sectorului de profil;

(e)  furnizarea de consiliere proactivă privind crearea de platforme de investiții, inclusiv platforme transfrontaliere și macroregionale de investiții, precum și platforme de investiții care grupează tematic sau pe regiuni proiecte de anvergură mică și medie în unul sau mai multe state membre;

(ea)   sprijinirea utilizării combinate cu granturi sau instrumente financiare finanțate de la bugetul Uniunii sau din alte surse, pentru a crește sinergiile și complementaritatea între instrumentele Uniunii și pentru a maximiza mobilizarea și impactul programului InvestEU;

(f)  sprijinirea acțiunilor de consolidare a capacităților menite să dezvolte capacitățile, competențele și procesele organizaționale și să accelereze pregătirea investițională a organizațiilor, pentru ca promotorii și autoritățile să creeze rezerve de proiecte de investiții, să dezvolte instrumente financiare și platforme de investiții și să gestioneze proiectele, iar intermediarii financiari să implementeze operațiuni de finanțare și investiții în beneficiul entităților care se confruntă cu dificultăți în obținerea accesului la finanțare, inclusiv prin sprijinirea dezvoltării capacității de evaluare a riscurilor sau a cunoștințelor sectoriale specifice.

(fa)  furnizarea de sprijin consultativ pentru start-up-uri, în special atunci când acestea încearcă să își protejeze investițiile în cercetare și inovare prin obținerea de titluri de proprietate intelectuală, cum ar fi brevetele.

(3)  Platforma de consiliere InvestEU este disponibilă pentru promotorii proiectelor publice și private, inclusiv pentru IMM-uri și întreprinderile nou-înființate, pentru autoritățile publice și băncile naționale de promovare și pentru intermediarii financiari și alți intermediari.

(4)  Comisia încheie un acord consultativ cu fiecare partener consultativ în ceea ce privește punerea în aplicare a uneia sau a mai multor inițiative consultative. Pentru serviciile menționate la alineatul (2) pot fi percepute comisioane care să acopere o parte din costurile necesare furnizării acestor servicii, cu excepția serviciilor furnizate promotorilor de proiecte publice și organizațiilor non-profit, care sunt gratuite dacă aceasta se justifică. Comisioanele percepute IMM-urilor pentru serviciile menționate la alineatul (2) sunt limitate la o treime din costul prestării acestor servicii.

(5)  Pentru a atinge obiectivul menționat la alineatul (1) și pentru a facilita acordarea de consiliere, Platforma de consiliere InvestEU se bazează pe expertiza Comisiei, a Grupului BEI și a altor parteneri de consiliere.

(5a)  Fiecare inițiativă de consiliere este instituită pe baza unui mecanism de repartizare a costurilor între Comisie și partenerul de consiliere, cu excepția cazului în care, în cazuri bine întemeiate, în care particularitățile inițiativei de consiliere impun acest lucru și cu asigurarea unui tratament coerent și echitabil între partenerii consultanți, Comisia acceptă să acopere toate costurile inițiativei de consiliere.

(6)  Platforma de consiliere InvestEU are o prezență locală, acolo unde va fi cazul. Aceasta este organizată în special în statele membre sau în regiunile care se confruntă cu dificultăți la dezvoltarea proiectelor din cadrul Fondului InvestEU. Platforma de consiliere InvestEU contribuie la transferul de cunoștințe la nivel regional și local, în vederea creării unei capacități regionale și locale și a unei expertize pentru consilierea menționată la alineatul (1), inclusiv sprijinirea implementării și gestionării de proiecte de mici dimensiuni.

(6a)  Pentru a furniza sprijinul consultativ menționat la alineatul (1) și pentru a facilita acordarea acestui sprijin consultativ la nivel local, Platforma de consiliere InvestEU cooperează, dacă este posibil, cu băncile sau instituțiile naționale de promovare și se bazează pe competența acestora. Acordurile de cooperare cu băncile sau instituțiile naționale de promovare sunt încheiate în cadrul Platformei de consiliere InvestEU, după caz, cu cel puțin o bancă sau instituție națională de promovare pentru fiecare stat membru.

(7)  Partenerii de implementare propun, după caz, promotorilor de proiecte care solicită finanțare, în special în cazul proiectelor de dimensiuni reduse, să-și prezinte proiectele pentru a solicita sprijinul Platformei de consiliere InvestEU pentru a îmbunătăți, după caz, pregătirea proiectelor respective și pentru a permite evaluarea posibilității de a grupa proiectele.

Partenerii de implementare și de consiliere îi informează, de asemenea, pe promotori, după caz, cu privire la posibilitatea de a-și înscrie proiectele în Portalul InvestEU menționat la articolul 21.

CAPITOLUL VI

Articolul 21

Portalul InvestEU

(1)  Comisia instituie Portalul InvestEU. Acesta trebuie să fie o bază de date ușor accesibilă și ușor de utilizat, care să furnizeze informații relevante pentru fiecare proiect.

(2)  Portalul InvestEU oferă un canal promotorilor de proiecte pentru a-și face vizibile proiectele pentru care caută finanțare și pentru a le furniza astfel investitorilor informații despre acestea. Includerea proiectelor în Portalul InvestEU nu aduce atingere deciziilor cu privire la proiectele finale selectate pentru sprijin în temeiul prezentului regulament, din partea oricărui alt instrument al Uniunii ori pentru finanțare publică.

(3)  Numai proiectele compatibile cu legislația și politicile Uniunii pot fi înscrise în portal.

(4)  Proiectele care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul (3) sunt transmise de către Comisie partenerilor de implementare relevanți și Platformei de consiliere InvestEU, după caz, dacă există o inițiativă de consiliere.

(5)  Partenerii de implementare examinează proiectele care se încadrează în domeniul lor geografic și de activitate.

CAPITOLUL VII

RESPONSABILITATE, monitorizare și raportare, evaluare și control

Articolul 21a

Responsabilitatea

(1)  La cererea Parlamentului European sau a Consiliului, președintele Comitetului director raportează cu privire la performanța Platformei de consiliere InvestEU, inclusiv prin participarea la o audiere în fața Parlamentului European.

(2)  Președintele Comitetului director răspunde verbal sau în scris la întrebările cu privire la Fondul InvestEU adresate de către Parlamentul European sau Consiliu, în termen de cel mult cinci săptămâni de la data primirii întrebărilor.

Articolul 22

Monitorizare și raportare

(1)  Indicatorii pentru raportările privind progresele în materie de implementare înregistrate de Programul InvestEU în direcția îndeplinirii obiectivelor generale și specifice stabilite la articolul 3 sunt stabiliți în anexa III la prezentul regulament.

(2)  Pentru a se asigura evaluarea eficace a progreselor înregistrate de Programul InvestEU în direcția îndeplinirii obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26 pentru a modifica anexa III la prezentul regulament în vederea revizuirii sau a completării indicatorilor, în cazul în care se consideră necesar, cu dispoziții privind instituirea unui cadru de monitorizare și evaluare.

(3)  Sistemele de raportare cu privire la performanță garantează că datele referitoare la monitorizarea punerii în aplicare a programului și la rezultate sunt colectate în mod eficient, cu eficacitate și la timp și permit o monitorizare adecvată a riscurilor și portofoliului de garanții. În acest scop, partenerilor de implementare, partenerilor de consiliere și altor beneficiari de fonduri ale Uniunii li se vor impune cerințe de raportare proporționale, după caz.

(4)  Comisia raportează cu privire la punerea în aplicare a Programului InvestEU în conformitate cu articolele 241 și 250 din Regulamentul financiar. În conformitate cu articolul 41 alineatul (5) din Regulamentul financiar, raportul anual oferă informații cu privire la nivelul de realizare a programului în raport cu obiectivele sale și cu indicatorii de performanță. În acest scop, partenerii de implementare furnizează anual informațiile necesare, inclusiv cel privind funcționarea garanției, pentru a permite Comisiei să își respecte obligațiile de raportare.

(5)  În plus, fiecare partener de implementare prezintă Comisiei, o dată la șase luni, un raport privind operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament, împărțite, după caz, în compartimentul pentru UE și compartimentul pentru statele membre ▌. Partenerul de implementare comunică statului membru al cărui compartiment îl aplică informații cu privire la compartimentul pentru statele membre. Raportul include o evaluare a respectării cerințelor privind utilizarea garanției UE, precum și a principalilor indicatori de performanță stabiliți în anexa III la prezentul regulament. Raportul include, de asemenea, date operaționale, statistice, financiare și contabile, precum și o estimare a fluxurilor de trezorerie preconizate, privind fiecare operațiune de finanțare și investiție, precum și la nivel de compartiment, la nivel de componentă de politică și la nivelul Fondului InvestEU. O dată pe an, raportul Grupului BEI și, după caz, al altor parteneri de implementare include și informații privind obstacolele pentru investiții întâlnite în cursul operațiunilor de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament. Rapoartele conțin informațiile pe care partenerii de implementare le furnizează în conformitate cu articolul 155 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul financiar.

Articolul 23

Evaluare

(1)  Evaluările se efectuează în timp util pentru a putea contribui la procesul de luare a deciziilor.

(2)  [Până la 30 septembrie 2024], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o evaluare intermediară independentă a Programului InvestEU, în special cu privire la utilizarea garanției UE, la funcționarea modalităților puse în aplicare în temeiul articolul 9a alineatul (1) literele (b) și (c), la alocarea garanției UE prevăzute la articolul 10 alineatele (1b) și (1c), la implementarea Platformei de consiliere InvestEU, la alocarea bugetară prevăzută la articolul 9a alineatul (1) litera (d) punctul (i) și articolul 7 . Evaluarea evidențiază în special modul în care includerea partenerilor de implementare și a partenerilor de consiliere a contribuit la realizarea obiectivelor programului InvestEU și a obiectivelor de politică ale UE, mai ales în ceea ce privește valoarea adăugată și echilibrul geografic și sectorial al operațiunilor de finanțare și investiții sprijinite. Evaluarea se referă și la efectuarea verificării sustenabilității și la accentul pus pe IMM-urile implicate din cadrul componentei pentru IMM-uri.

(3)  La finalul punerii în aplicare a Programului InvestEU, dar nu mai târziu de patru ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o evaluare finală independentă a Programului InvestEU, în special în ceea ce privește utilizarea garanției UE.

(4)  Comisia comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

(5)  Partenerii de implementare și partenerii de consiliere contribuie și furnizează Comisiei informațiile necesare pentru efectuarea evaluărilor menționate la alineatele (1) și (2).

(6)  În conformitate cu [articolul 211 alineatul (1)] din [Regulamentul financiar], Comisia include o dată la trei ani în raportul anual menționat la [articolul 250] din [Regulamentul financiar] o evaluare a caracterului adecvat al ratei de provizionare prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulament, în raport cu profilul real de risc al operațiunilor de finanțare și de investiții acoperite de garanția UE. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 26, pentru a ajusta cu până la 15 %, pe baza acestei evaluări, rata de provizionare prevăzută la articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulament.

Articolul 24

Audituri

Auditurile privind utilizarea finanțării din partea Uniunii de către persoane sau entități, inclusiv de alte entități decât cele mandatate de instituțiile sau organismele Uniunii, constituie baza asigurării globale prevăzute la articolul 127 din Regulamentul financiar.

Articolul 25

Protejarea intereselor financiare ale Uniunii

În cazul în care o țară terță participă la Programul InvestEU printr-o decizie adoptată în temeiul unui acord internațional sau în temeiul oricărui alt instrument juridic, țara terță acordă drepturile și accesul necesar pentru ca ordonatorul de credite responsabil, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de Conturi Europeană să-și exercite pe deplin competențele. În cazul OLAF, aceste drepturi includ dreptul de a efectua anchete, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Articolul 26

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol. Actele delegate referitoare la activitățile efectuate de Grupul BEI și de alți parteneri de implementare sau la activitățile care îi implică se elaborează în consultare cu Grupul BEI și cu potențialii parteneri de implementare.

(2)  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 7 alineatul (6), la articolul 17b, la articolul 22 alineatul (2) și la articolul 23 alineatul (6) este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani începând de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea acestei perioade de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 7 alineatul (6), la articolul 17b, la articolul 22 alineatul (2) și la articolul 23 alineatul (6) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe menționate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de a adopta un act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru, în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 alineatul (6), al articolului 17b, al articolului 22 alineatul (2) sau al articolului 23 alineatul (6) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

CAPITOLUL VIII

Transparență și vizibilitate

Articolul 27

Informare, comunicare și publicitate

(1)  Partenerii de implementare și partenerii de consiliere recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora) prin oferirea de informații coerente, concrete și eficace, adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

(1a)   Partenerii de implementare și partenerii de consiliere informează, sau îi obligă pe intermediarii financiari să informeze beneficiarii finali, inclusiv IMM-urile, cu privire la existența sprijinului InvestEU, asigurându-se că informațiile sunt vizibile, în special în cazul IMM-urilor, în acordul relevant prin care se acordă sprijin InvestEU, crescând astfel gradul de informare publică și a vizibilitatea.

(2)  Comisia pune în aplicare acțiuni de informare și comunicare privind Programul InvestEU și privind acțiunile și rezultatele acestuia. Resursele financiare alocate Programului InvestEU contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea au legătură cu obiectivele prevăzute la articolul 3.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 28

Dispoziții tranzitorii

(1)  Veniturile, rambursările și recuperările aferente instrumentelor financiare stabilite prin programele menționate în anexa IV la prezentul regulament pot fi utilizate pentru provizionarea garanției UE în conformitate cu prezentul regulament.

(2)  Veniturile, rambursările și recuperările aferente garanției UE stabilite prin Regulamentul (UE) 2015/1017 pot fi utilizate pentru furnizarea garanției UE în conformitate cu prezentul regulament, cu excepția cazului în care sunt utilizate în scopurile menționate la articolele 4, 9 și 12 din Regulamentul (UE) 2015/1017.

Articolul 29

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică de la 1 ianuarie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

ANEXA I

Cuantumurile pentru fiecare obiectiv specific

Distribuția orientativă, menționată la articolul 4 alineatul (2), pentru operațiuni financiare și de investiții este următoarea:

(a)  ▌11 500 000 000 EUR pentru obiectivele menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (a);

(b)  ▌11 250 000 000 EUR pentru obiectivele menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (b);

(c)  12 500 000 000 EUR pentru obiectivele menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (c);

(d)  5 567 500 000 EUR pentru obiectivele menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (d);

ANEXA II

Domeniile eligibile pentru operațiuni de finanțare și de investiții

Operațiunile financiare și de investiții se pot încadra într-unul sau mai multe dintre domeniile de mai jos.

1.  Dezvoltarea sectorului energetic în conformitate cu prioritățile uniunii energetice, inclusiv privind securitatea aprovizionării cu energie, cu tranziția la energie ecologică și cu angajamentele asumate în cadrul Agendei 2030 și al Acordului de la Paris, în special prin:

(a)  extinderea producerii, a furnizării sau a utilizării de energie din surse regenerabile curată și sustenabilă, precum și a altor surse și soluții de energie cu emisii reduse de dioxid de carbon sau cu emisii zero;

(b)  eficiența energetică și reducerea consumului de energie (cu un accent deosebit asupra reducerii cererii prin gestionarea cererii de energie și reabilitarea clădirilor);

(c)  dezvoltarea și modernizarea infrastructurilor energetice și transformarea acestora în infrastructuri inteligente (în special, dar nu exclusiv, la nivelul transportului și distribuției, precum și la cel al tehnologiilor de stocare, al interconectării rețelelor de electricitate între statele membre și al rețelelor inteligente);

(ca)  dezvoltarea unor sisteme inovatoare de încălzire cu emisii zero și cu emisii scăzute și producerea combinată de energie electrică și termică;

(d)  producerea și furnizarea de combustibili sintetici ecologici provenind din surse regenerabile/neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon și din alte surse sigure și ecologice cu emisii scăzute sau zero; biocombustibili, biomasă și combustibili alternativi, inclusiv pentru toate modurile de transport, în conformitate cu obiectivele Directivei 2018/2001;

(e)  infrastructura pentru captarea carbonului și pentru stocarea carbonului în procesele industriale, în centralele de bioenergie și în unitățile de producție în vederea efectuării tranziției energetice.

2.  Dezvoltarea unor infrastructuri de transport durabile și sigure și a unor soluții de mobilitate, precum și a unor echipamente și tehnologii inovatoare conforme cu prioritățile Uniunii în materie de transport și cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris, în special prin:

(a)  proiecte de sprijinire a infrastructurii TEN-T, inclusiv întreținerea și siguranța acesteia și a nodurilor sale urbane, a porturilor maritime și interioare, a aeroporturilor, a terminalelor multimodale și a conexiunilor acestora cu rețelele principale și aplicațiile telematice prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1315/2013;

(aa)  proiecte de infrastructură TEN-T care prevăd utilizarea a cel puțin două moduri de transport diferite, în special terminale multimodale de marfă și noduri de transport de călători;

(b)  proiecte vizând mobilitatea urbană inteligentă și durabilă, inclusiv căile navigabile interioare și soluțiile inovatoare de mobilitate (având drept obiect modurile de transport urban cu emisii scăzute, accesibilitatea nediscriminatorie, reducerea poluării atmosferice și acustice, consumul de energie, rețelele orașelor inteligente, menținerea sau creșterea nivelului de siguranță și reducerea accidentelor, inclusiv pentru cicliști și pietoni);

(c)  sprijinirea reînnoirii și modernizării activelor mobile din domeniul transporturilor, în vederea implementării unor soluții de mobilitate cu emisii scăzute sau zero, inclusiv utilizarea combustibililor alternativi vehiculele din toate modurile de transport;

(d)  infrastructura feroviară, alte proiecte feroviare, infrastructura căilor navigabile interioare, proiectele de tranzit masiv, porturile maritime și autostrăzile maritime;

(e)  infrastructura pentru combustibili alternativi pentru toate modurile de transport, inclusiv infrastructura pentru încărcare cu energie electrică;

(ea)  alte proiecte de mobilitate urbană inteligentă și durabilă, vizând:

(i)  siguranța rutieră;

(ii)  accesibilitatea;

(iii)  reducerea emisiilor,

(iv)  dezvoltarea și implementarea unor noi tehnologii și servicii de transport, cum ar fi cele legate de modurile de transport conectate și autonome sau sistemele integrate de emitere a biletelor;

(eb)  proiecte de menținere sau de modernizare a infrastructurii de transport existente, inclusiv a autostrăzilor TEN-T, în cazul în care este necesară modernizarea acestora, de menținere sau de îmbunătățire a siguranței rutiere, de dezvoltare a serviciilor STI sau de garantare a integrității și standardelor infrastructurii, zone și facilități de parcare sigure, stații de reîncărcare electrică și de alimentare cu combustibili alternativi;

3.  Mediu și resurse, în special prin:

(a)  infrastructura de alimentare cu apă, inclusiv cu apă potabilă și cea de salubritate, precum și eficiența rețelelor, reducerea scurgerilor, infrastructura pentru colectarea și tratarea apelor uzate, infrastructura din zonele de coastă și alte infrastructuri ecologice având legătură cu apa;

(b)  infrastructura de gestionare a deșeurilor;

(c)  proiecte și întreprinderi în domeniul gestionării resurselor de mediu și al tehnologiilor durabile;

(d)  consolidarea și restaurarea sistemelor ecologice și a serviciilor aferente, inclusiv prin protejarea naturii și păstrarea biodiversității prin proiecte de infrastructură verde și albastră;

(e)  dezvoltare urbană, rurală și costieră durabilă;

(f)  acțiuni din domeniul schimbărilor climatice, adaptarea climatică și atenuarea efectelor, inclusiv reducerea riscului de dezastre produse de pericole naturale;

(g)  proiecte și întreprinderi care pun în aplicare economia circulară prin integrarea aspectelor care țin de eficiența utilizării resurselor în producție și în ciclul de viață al produselor, inclusiv prin furnizarea durabilă de materii prime principale și secundare;

(h)  decarbonizarea industriilor mari consumatoare de energie și reducerea substanțială a emisiilor acestora, inclusiv demonstrarea ▌ a unor tehnologii inovatoare cu consum scăzut de energie și implementarea acestora;

(ha)  decarbonizarea producției de energie și a lanțului de distribuție prin eliminarea treptată a cărbunelui și a petrolului;

(hb)  proiecte care promovează patrimoniul cultural sustenabil.

4.  Dezvoltarea unei infrastructuri pentru conectivitatea digitală, în special prin proiecte care sprijină dezvoltarea unor rețele digitale cu capacitate foarte mare, conectivitatea 5G și ameliorarea accesului și conectivității digitale, în special în zonele rurale și regiunile periferice.

5.  Cercetarea, dezvoltarea și inovarea, în special prin:

(a)  cercetare, inclusiv infrastructurile de cercetare și sprijinul acordat mediului academic, precum și proiectele inovatoare care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Orizont Europa;

(b)  proiectele corporative, inclusiv formarea și încurajarea creării clusterelor și rețelelor de întreprinderi;

(c)  proiecte și programe demonstrative, precum și utilizarea infrastructurilor, tehnologiilor și proceselor conexe;

(d)  proiecte de colaborare în cercetare și inovare între mediul academic, organizațiile de cercetare și inovare și industrie; parteneriatele public-privat și organizațiile societății civile;

(e)  transferul de cunoștințe și tehnologie;

(ea)  cercetarea în domeniul tehnologiilor generice esențiale (TGE) și al aplicațiilor lor industriale, inclusiv materialele noi și avansate;

(f)  noi produse medicale eficiente și accesibile, inclusiv produse farmaceutice, dispozitive medicale, metode de diagnosticare și produse medicinale terapeutice avansate, noi agenți antimicrobieni și procese de dezvoltare inovatoare care să evite utilizarea testării pe animale.

6.  Dezvoltarea, ▌utilizarea și expansiunea tehnologiilor și serviciilor digitale, contribuind cu precădere la obiectivele programului Europa Digitală, în special prin:

(a)  inteligența artificială;

(aa)  tehnologiile cuantice;

(b)  infrastructuri de securitate cibernetică și de protecție a rețelelor;

(c)  internetul obiectelor;

(d)  blockchain și alte tehnologii ale registrelor distribuite;

(e)  competențe digitale avansate;

(ea)  robotică și automatizare;

(eb)  fotonică;

(f)  alte tehnologii și servicii digitale avansate care contribuie la digitalizarea industriei din Uniune și la integrarea tehnologiilor, serviciilor și competențelor digitale în sectorul transporturilor din Uniune.

7.  Furnizarea de sprijin financiar pentru entități cu până la 499 de angajați, cu un accent deosebit pe IMM-uri și întreprinderi mici cu capitalizare medie, în special prin:

(a)  punerea la dispoziție de capital circulant și de investiții;

(b)  furnizarea de finanțare de risc, de la stadiile incipiente până la stadiile de extindere, cu scopul de a asigura o poziție de lider tehnologic în sectoarele inovatoare și durabile, inclusiv intensificarea digitalizării acestora și creșterea capacităților de inovare, și de a le asigura competitivitatea pe plan mondial;

(ba)  acordarea de finanțare pentru achiziționarea unei întreprinderi sau a unei participări la o întreprindere de către angajați.

8.  Sectoarele culturale și creative, patrimoniul cultural, media, sectorul audiovizual, jurnalismul și presa, în special dezvoltarea unor noi tehnologii, utilizarea tehnologiilor digitale și gestionarea tehnologică a drepturilor de proprietate intelectuală, și nu numai.

9.  Turismul.

9a.  Reabilitarea siturilor industriale (inclusiv a siturilor contaminate) și reabilitarea pentru o utilizare sustenabilă.

10.  Agricultura, silvicultura, pescuitul, acvacultura sustenabile și alte elemente ale bioeconomiei sustenabile în sens mai larg.

11.  Investițiile sociale, inclusiv cele care sprijină punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, în special prin:

(a)  microfinanțare, finanțare pentru întreprinderile sociale, etice și economia socială;

(b)  cererea și oferta de competențe;

(c)  educație, formare și servicii conexe, inclusiv pentru adulți;

(d)  infrastructura socială, în special

(i)  educație și formare incluzivă, inclusiv educația și îngrijirea copiilor preșcolari și infrastructura și facilitățile educaționale aferente, structurile alternative de îngrijire a copiilor, centre de cazare și echipamente digitale pentru studenți, accesibile tuturor;

(ii)  locuințe sociale;

(iii)  asistență medicală și îngrijire pe termen lung, inclusiv clinici, spitale, asistență medicală primară, servicii la domiciliu și îngrijire acordată la nivelul comunității;

(e)  inovare socială, inclusiv soluții și scheme sociale inovatoare vizând promovarea impactului și a rezultatelor sociale în domeniile menționate la prezentul punct;

(f)  activități culturale cu un obiectiv social;

(fa)  măsuri de promovare a egalității de gen;

(g)  integrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv a resortisanților țărilor terțe;

(h)  soluții inovatoare în domeniul sănătății, inclusiv e-sănătate, servicii de sănătate și noi modele de îngrijire;

(i)  incluziunea și accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități.

12.  Dezvoltarea industriei de apărare, contribuind la autonomia strategică a Uniunii, în special prin sprijinul acordat pentru:

(a)  lanțul de aprovizionare din industria de apărare a Uniunii, în special prin sprijinul financiar acordat IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie;

(b)  întreprinderi care participă la proiecte inovatoare revoluționare în sectorul apărării și în cel al tehnologiilor dublă utilizare strâns legate;

(c)  lanțul de aprovizionare pentru sectorul apărării realizate cu participarea la proiecte colaborative de cercetare și dezvoltare din domeniul apărării, inclusiv la proiecte sprijinite prin Fondul european de apărare;

(d)  infrastructura pentru cercetare și formare în domeniul apărării▐.

13.  Spațiu, în special prin dezvoltarea sectorului spațial în conformitate cu obiectivele strategiei spațiale:

(a)  de a maximiza beneficiile pentru societatea și economia din Uniune;

(b)  de a promova competitivitatea sistemelor și a tehnologiilor spațiale, abordând în special vulnerabilitatea lanțurilor de aprovizionare;

(c)  de a susține antreprenoriatul în domeniul spațial, inclusiv în domeniul dezvoltării în aval;

(d)  de a promova autonomia Uniunii, pentru un acces sigur în spațiu, inclusiv prin aspectele cu dublă utilizare.

13a.  Mările și oceanele, prin dezvoltarea de proiecte și întreprinderi în domeniul economiei albastre, și principiile sale de finanțare , în special prin intermediul antreprenoriatului și al industriei maritime, al energiei marine regenerabile și al economiei circulare.

ANEXA III

Indicatori-cheie de performanță

1.  Volumul finanțării acordate prin InvestEU (defalcată pe componente de politică)

1.1  Volumul operațiunilor semnate

1.2  Investițiile mobilizate

1.3  Contravaloarea finanțărilor private mobilizate

1.4  Efectul de levier și efectul multiplicator obținute

2.  Acoperirea geografică a finanțării acordate prin InvestEU (defalcată pe componente de politică, țară și regiune la nivelul NUTS 2)

2.1  Numărul de țări vizate de operațiuni

2.1a  Numărul de regiuni vizate de operațiuni

2.1b  Volumul de operațiuni pe stat membru și pe regiune

3.  Impactul finanțării acordate în cadrul InvestEU

3.1  Numărul de locuri de muncă create sau sprijinite

3.2  Investiții în sprijinul obiectivelor legate climă și, dacă este cazul, detalii pe componentă de politică

3.3  Investiții în sprijinul digitalizării

3.3a  Investiții de susținere a tranziției industriale

4.  Infrastructură durabilă

4.1  Energie: capacitatea suplimentară instalată (MW) de generare a energiei din surse regenerabile și din alte surse sigure și sustenabile cu emisii scăzute sau zero

4.2  Energie: numărul de gospodării și de spații publice și comerciale cu o clasificare mai bună a consumului de energie

4.2a  Energie: Economiile de energie estimate generate de proiecte în kW/oră

4.2b  Energie: Reducerea/evitarea emisiilor anuale de gaze cu efect de seră în tone de echivalent CO2

4.2c  Energie: Volumul investițiilor în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii energetice sustenabile și transformarea acesteia într-o infrastructură inteligentă

4.3  Digital: gospodării, întreprinderi și clădiri publice suplimentare cu acces la internet cu bandă largă de cel puțin 100 Mbps, cu posibilitatea trecerii la viteze exprimate în gigabiți sau numărul de puncte de acces WiFi create

4.4  Transport: investiții mobilizate, în special în TEN-T

—  numărul de proiecte pentru legături transfrontaliere și discontinuități (inclusiv proiecte legate de nodurile urbane, conexiunile feroviare transfrontaliere regionale, platformele multimodale, porturile maritime, porturile interioare, conexiunile către aeroporturi și terminalele feroviar-rutiere din rețeaua centrală și globală TEN-T)

—  numărul de proiecte care contribuie la digitalizarea transporturilor, în special prin implementarea ERTMS, RIS, ITS, VTMIS/serviciilor maritime electronice și SESAR

—  numărul de puncte de alimentare cu combustibili alternativi construite sau modernizate

—  numărul de proiecte care contribuie la siguranța transportului

4.5  Mediu: investiții care contribuie la punerea în aplicare a planurilor și a programelor impuse de acquis-ul Uniunii referitor la calitatea aerului, apă, deșeuri și natură.

5.  Cercetare, inovare și digitalizare

5.1  Contribuție la obiectivul de 3 % din PIB-ul Uniunii investit în cercetare, dezvoltare și inovare

5.2  Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin implicate în proiecte de cercetare și inovare, defalcate pe dimensiune

6.  IMM-uri

6.1  Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin, defalcate pe dimensiuni (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și cu capitalizare medie)

6.2  Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin, defalcate pe stadiul de dezvoltare (faza inițială, faza de creștere/extindere)

6.2a  Numărul de întreprinderi sprijinite de statul membru și de regiune la nivelul NUTS 2

6.2b  Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin, pe sectoare și cod NACE

6.2c  Procentul din volumul de investiții din componenta IMM-uri direcționat către acestea

7.  Investiții sociale și competențe

7.1  Infrastructuri sociale: capacitatea și accesul la infrastructurile sociale care beneficiază de sprijin, defalcate pe sectoare: locuințe, educație, sănătate, altele

7.2  Microfinanțare și finanțarea antreprenoriatului social: numărul de beneficiari de microfinanțare și de întreprinderi din economia socială care beneficiază de sprijin

7.5  Competențe: numărul de persoane care dobândesc competențe noi sau ale căror competențe sunt validate și certificate: educație formală și calificare în domeniul formării

ANEXA IV

Programul InvestEU - instrumente precedente

A.  Instrumente de capital:

—  Fondul pentru înființare (ETF98): Decizia 98/347/CE a Consiliului din 19 mai 1998 privind măsurile de asistență financiară pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) inovatoare și creatoare de locuri de muncă – Inițiativa pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă (JO L 155, 29.5.1998, p. 43).

—  TTP: Decizie a Comisiei de adoptare a unei decizii complementare de finanțare privind acțiunile din cadrul activității „Piața internă a mărfurilor și politicile sectoriale” a Direcției Generale Întreprinderi și Industrie pentru 2007 și de adoptare a unei decizii-cadru privind finanțarea acțiunii pregătitoare „Asumarea de către UE a rolului său într-o lume globalizată” și a celor patru proiecte-pilot „Erasmus pentru tineri antreprenori”, „Măsuri de promovare a cooperării și a parteneriatelor între microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii”, „Transferul tehnologic” și „Destinații europene de excelență” ale Direcției Generale Întreprinderi și Industrie pentru 2007 [C(2007)531].

—  Fondul pentru înființare (ETF01): Decizia 2000/819/CE a Consiliului din 20 decembrie 2000 privind programul multianual pentru întreprinderi și antreprenoriat, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) (2001-2005) (JO L 333, 29.12.2000, p. 84).

—  GIF: Decizia nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2006 de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007 - 2013) (JO L 310, 9.11.2006, p. 15).

—  Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE): Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129), astfel cum a fost modificat de Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european pentru proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice (JO L 169, 1.7.2015, p. 1).

—  COSME EFG: Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) (2014-2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 33).

—  InnovFin pentru capitaluri proprii:

–  Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104);

–  Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 81);

–  Decizia 2013/743/UE a Consiliului din 3 decembrie 2013 de instituire a programului specific de punere în aplicare a Planului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziilor 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE și 2006/975/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 965).

—  Componenta investițională din cadrul EaSI dedicată consolidării capacităților Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială („EaSI”) și de modificare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (JO L 347, 20.12.2013, p. 238).

B.  Instrumente de garantare

—  Fondul de garantare pentru IMM-uri '98 (SMEG98): Decizia 98/347/CE a Consiliului din 19 mai 1998 privind măsurile de asistență financiară pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) inovatoare și creatoare de locuri de muncă – Inițiativa pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă (JO L 155, 29.5.1998, p. 43).

—  Fondul de garantare pentru IMM-uri '01 (SMEG01): Decizia 2000/819/CE a Consiliului din 20 decembrie 2000 privind programul multianual pentru întreprinderi și antreprenoriat, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) (2001-2005) (JO L 333, 29.12.2000, p. 84).

—  Fondul de garantare pentru IMM-uri '07 (SMEG07): Decizia nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2006 de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007 - 2013) (JO L 310, 9.11.2006, p. 15).

—  Instrumentul european de microfinanțare Progress – Garanție (EPMF-G): Decizia nr. 283/2010/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 martie 2010 de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (JO L 87, 7.4.2010, p. 1).

—  RSI:

–  Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 412, 30.12.2006, p. 1);

–  Decizia 2006/971/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific „Cooperare” de punere în aplicare a celui de Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 400, 30.12.2006, p. 86);

–  Decizia 2006/974/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific „Capacități” de punere în aplicare a celui de Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 400, 30.12.2006, p. 299).

—  Garanția EaSI: Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială („EaSI”) și de modificare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (JO L 347, 20.12.2013, p. 238).

—  Mecanismului de garantare a împrumuturilor din cadrul COSME (COSME LGF): Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) (2014-2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 33).

—  InnovFin pentru datorii:

–  Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 81);

–  Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104);

–  Decizia 2013/743/UE a Consiliului din 3 decembrie 2013 de instituire a programului specific de punere în aplicare a Planului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziilor 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE și 2006/975/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 965).

—  Mecanismul de garantare pentru sectoarele culturale și creative (CCS GF): Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (2014-2020) și de abrogare a Deciziilor nr. 1718/2006/CE, nr. 1855/2006/CE și nr. 1041/2009/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 221).

—  Mecanismul de garantare a împrumuturilor pentru studenți (SLGF): Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus +”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 50).

—  Instrumentul de finanțare privată pentru eficiența energetică (PF4EE): Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007 (JO L 347, 20.12.2013, p. 185).

C.  Instrumente de partajare a riscurilor:

—  Mecanismul de finanțare cu partajarea riscurilor (MFPR): Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 412, 30.12.2006, p. 1).

—  InnovFin:

–  Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 81);

–  Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104).

—  Instrumentul de datorie al Mecanismului pentru interconectarea Europei (CEF DI): Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).

—  Mecanismul de finanțare a capitalului natural (MFCN): Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007 (JO L 347, 20.12.2013, p. 185).

D.  Vehicule de investiții specializate:

—  Instrumentul european de microfinanțare Progress – Fonds commun de placements – fonds d'investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): Decizia nr. 283/2010/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 martie 2010 de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (JO L 87, 7.4.2010, p. 1).

—  Marguerite:

–  Regulamentul (CE) nr. 680/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice (JO L 162, 22.6.2007, p. 1);

–  Decizia Comisiei din 25 februarie 2010 privind participarea Uniunii Europene la Fondul european 2020 pentru energie, schimbări climatice și infrastructură (Fondul Marguerite) (C(2010)941).

—  Fondul european pentru eficiență energetică (EEEF): Regulamentul (UE) nr. 1233/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 663/2009 de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru proiecte în domeniul energiei (JO L 346, 30.12.2010, p. 5).

ANEXA V

Disfuncționalități ale pieței, situații de investiții suboptime adiționalitate și activități excluse

A.  Disfuncționalități ale pieței, situații suboptime de investiții și adiționalitatea

În conformitate cu articolul 209 din Regulamentul financiar, garanția UE vizează disfuncționalitățile pieței sau situațiile suboptime de investiții (articolul 209 alineatul (2) litera (a)) și asigură adiționalitatea împiedicând substituirea sprijinului și investițiilor care pot veni din alte surse publice sau private (articolul 209 alineatul (2) litera (b)).

Pentru a se conforma articolului 209 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul financiar, operațiunile de finanțare și de investiții care beneficiază de garanția UE trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la punctele 1 și 2 de mai jos:

1.  Disfuncționalități ale pieței și situații suboptime de investiții

Pentru a remedia disfuncționalitățile pieței sau situațiile suboptime de investiții, după cum menționează articolul 209 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul financiar, investițiile vizate de operațiunile de finanțare și investiții trebuie să includă una dintre următoarele elemente:

(a)  Caracterul de bun public (cum ar fi educația și competențele, servicii medicale, accesibilitatea, securitatea și apărarea, o infrastructură disponibilă gratuit sau la un preț neglijabil), pentru care operatorul sau întreprinderea nu poate obține suficiente beneficii financiare.

(b)  Externalități pe care operatorul sau întreprinderea nu le internalizează în general, precum investițiile în C&D, eficiența energetică, clima sau protecția mediului.

(c)  Asimetriile de informare, în special în cazul IMM-urilor și al întreprinderilor mici cu capitalizare medie, inclusiv nivelurile de risc mai ridicate la care sunt expuse întreprinderile în faza inițială, întreprinderile cu active în majoritate necorporale sau cu garanții insuficiente ori întreprinderile axate pe activități cu risc mai ridicat.

(d)  Proiectele de infrastructură transfrontalieră și serviciile sau fondurile conexe care investesc transfrontalier pentru a diminua fragmentarea și a îmbunătăți coordonarea în cadrul pieței interne a UE.

(e)  Expunerea la niveluri mai ridicate de risc în anumite sectoare, țări sau regiuni, depășind nivelurile pe care actorii financiari privați sunt capabili sau dispuși să le accepte. Aceasta include situația în care investiția nu a fost efectuată, sau nu a fost efectuată în aceeași măsură, ca urmare a noutății sale sau a riscurilor asociate cu inovația ori cu tehnologie netestată.

(f)  Disfuncționalități noi și/sau complexe ale pieței sau situații suboptime ale investițiilor, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) din prezentul regulament.

2.  Adiționalitatea

Operațiunile de finanțare și investiții respectă ambele aspecte ale adiționalității, în conformitate cu articolul 209 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar. Aceasta înseamnă că operațiunile nu au fost efectuate, sau nu au fost efectuate în aceeași măsură de alte surse publice sau private, fără sprijinul Fondului InvestEU. În sensul prezentului regulament, acestea se interpretează ca operațiuni de finanțare și investiții care trebuie să îndeplinească următoarele două criterii:

(1)  Pentru a fi considerat ca adițional față de sursele private menționate la articolul 209 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar, Fondul InvestEU trebuie să sprijine operațiunile de finanțare și investiții ale partenerilor de implementare vizând investiții care, datorită caracteristicilor lor (bunuri publice, externalități, asimetrii informaționale, considerente de coeziune socioeconomică sau altele), nu pot genera un randament financiar suficient la nivel de piață sau sunt considerate ca fiind prea riscante (în comparație cu nivelurile de risc pe care entitățile private relevante sunt dispuse să le accepte). Prin urmare, aceste operațiuni de finanțare și de investiții nu pot avea acces la finanțare pe piață în condiții rezonabile în ceea ce privește prețurile, cerințele de garanții, tipul de finanțare, durata finanțării oferite sau alte condiții și nu ar fi efectuate deloc, sau nu în aceeași măsură, fără sprijin public.

(2)  Pentru a fi considerat adițional față de sprijinul provenit din alte surse publice, menționate la articolul 209 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar, Fondul InvestEU trebuie să sprijine numai operațiunile de finanțare și de investiții pentru care se aplică următoarele condiții:

(a)  operațiunile să nu poată fi efectuate, sau nu în aceeași măsură, de partenerii de implementare fără sprijinul InvestEU; și

(b)  operațiunile de finanțare sau de investiții să nu fi fost realizate, sau nu în aceeași măsură, în cadrul altor instrumente publice existente, cum ar fi instrumentele financiare sub gestiune partajată care funcționează la nivel regional și național. Cu toate acestea, utilizarea complementară a InvestEU și a altor resurse publice este posibilă, în special atunci când se poate obține valoare adăugată UE sau când poate fi optimizată utilizarea resurselor publice pentru o realizare eficientă a obiectivelor de politică.

Pentru a demonstra că operațiunile de finanțare și de investiții care beneficiază de garanția UE sunt adiționale față de piața existentă și de alte tipuri de sprijin public, partenerii de implementare trebuie să ofere informații care să demonstreze cel puțin una dintre următoarele caracteristici:

(a)  sprijinul acordat prin poziții subordonate în raport cu alți creditori publici sau privați sau în cadrul structurii de finanțare;

(b)  sprijinul acordat prin intermediul capitalului propriu și cvasi propriu sau prin împrumuturi cu scadențe lungi, prețuri, cerințele de garanție sau alte condiții nu este disponibil pe piață în mod suficient sau din alte surse publice; sprijinul pentru operațiunile care prezintă un profil de risc mai ridicat decât riscul general acceptat în activitățile standard ale partenerului de implementare sau sprijinul acordat partenerilor de implementare la depășirea propriei capacități de a susține astfel de operațiuni;

(c)  participarea la mecanisme de partajare a riscurilor vizând domenii de politică care expun partenerul de implementare la niveluri de risc mai ridicate în comparație cu nivelurile general acceptate de partenerul de implementare sau pe care actorii financiari privați sunt capabili sau dispuși să-l accepte;

(d)  sprijinul care catalizează/acumulează finanțare privată sau publică suplimentară și care este complementar altor surse private și comerciale, în special din partea categoriilor de investitori care resping de obicei riscurile sau a investitorilor instituționali, ca urmare a efectului de barometru al sprijinului acordat în cadrul Fondului InvestEU;

(e)  sprijinul acordat prin produse financiare care nu sunt disponibile sau nu sunt oferite la un nivel suficient în țările sau regiunile vizate, din cauza absenței piețelor sau a subdezvoltării ori incompletitudinii lor.

În cazul operațiunilor de finanțare și de investiții intermediate, în special în ceea ce privește sprijinul acordat IMM-urilor, adiționalitatea trebuie verificată la nivelul intermediarului, și nu la nivelul beneficiarului final. Se consideră că există adiționalitate atunci când Fondul InvestEU sprijină înființarea unui nou portofoliu, cu un nivel mai ridicat de risc, sau creșterea volumului de activități care prezintă deja un risc deja ridicat, în comparație cu nivelurile de risc pe care actorii financiari privați și publici sunt capabili sau dispuși să le accepte curent în statele membre sau regiunile vizate.

Garanția UE nu se acordă pentru sprijinirea operațiunilor de refinanțare (cum ar fi înlocuirea acordurilor de împrumut existente sau a altor forme de sprijin financiar pentru proiecte care s-au materializat deja parțial sau integral), decât în circumstanțe excepționale specifice, justificate corespunzător, în care se demonstrează că operațiunea aflată sub garanția UE va permite o nouă investiție, într-un domeniu de politică eligibil, a unei sume adiționale față de volumul de activitate obișnuit al partenerului de implementare sau al intermediarului financiar, cel puțin echivalentă cu valoarea operațiunii care îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite în prezentul regulament. Criteriile menționate anterior referitoare la disfuncționalitatea pieței, situațiile de investiții suboptime și adiționalitate se aplică și acestor operațiuni de refinanțare.

B.  Activități excluse

Fondul InvestEU nu sprijină:

(1)  activități care limitează drepturile individuale și libertatea persoanelor sau încalcă drepturile omului;

(2)  în domeniul activităților de apărare, utilizarea, dezvoltarea sau fabricarea de produse și tehnologii care sunt interzise de dreptul internațional aplicabil;

(3)  produse și activitățile legate de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comercializare);

(4)  activități excluse la articolul [X] din Regulamentul privind [Orizont Europa]: cercetarea privind clonarea umană în scop de reproducere; activități care urmăresc să modifice moștenirea genetică a ființelor umane și care ar putea face ca aceste modificări să devină transmisibile la următoarele generații, crearea de embrioni umani exclusiv pentru cercetare sau pentru obținerea de celule stem, inclusiv prin intermediul transferului nucleelor celulelor somatice;

(5)  jocuri de noroc (activități de producție, concepție, distribuție, procesare, comerț sau activități legate de software);

(6)  comerțul cu sex și infrastructura, serviciile și media legate de acesta;

(7)  activitățile care utilizează animale vii în scopuri experimentale și științifice, în măsura în care respectarea „Convenției Consiliului Europei privind protecția animalelor vertebrate utilizate în scopuri experimentale sau în alte scopuri științifice” nu poate fi garantată;

(8)  activitățile de dezvoltare imobiliară, adică activitățile desfășurate cu unicul scop de a renova și a reînchiria sau a revinde clădiri existente, precum și de a construi noi proiecte; cu toate acestea, activitățile din sectorul imobiliar care sunt legate de obiectivele specifice ale InvestEU, precizate la articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament, și/sau zonele eligibile pentru operațiuni de finanțare și de investiții în temeiul anexei II la prezentul regulament, cum ar fi investițiile în proiecte de eficiență energetică sau în locuințe sociale, sunt eligibile;

(9)  activități financiare precum achiziționarea sau tranzacționarea de instrumente financiare; în special, sunt excluse intervențiile care vizează preluarea pentru dezmembrarea de active sau capitalul de înlocuire pentru dezmembrarea de active;

(10)  activități interzise de legislația națională aplicabilă;

(11)  dezafectarea, exploatarea, adaptarea sau construcția de centrale nucleare;

(12)  investițiile legate de minerit/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau ardere a combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investițiile legate de extracția gazelor naturale. Această excludere nu se aplică:

(i)  proiectelor pentru care nu există o tehnologie alternativă viabilă;

(ii)  proiectelor legate de prevenirea și controlul poluării;

(iii)  proiectelor care dispun de instalații de captare, stocare sau utilizare a carbonului; proiectelor industriale sau de cercetare care conduc la reduceri substanțiale ale emisiilor de gaze cu efect de seră față de valorile de referință aplicabile ale schemei de comercializare a certificatelor de emisii.

(13)  Investiții în instalații pentru eliminarea deșeurilor în depozitele de deșeuri. Această excludere nu se aplică investițiilor în:

(i)  instalații de depozitare a deșeurilor in situ care reprezintă un element auxiliar al unui proiect de investiții industrial sau de minerit și în cazul cărora s-a demonstrat că depozitarea deșeurilor reprezintă singura opțiune viabilă de tratare a deșeurilor industriale sau miniere produse de activitatea în cauză ca atare;

(ii)  instalațiile existente de depozitare a deșeurilor pentru a asigura utilizarea gazului de depozit și pentru a promova exploatarea și reprocesarea deșeurilor miniere.

(14)  Investiții în instalațiile de tratare mecano-biologică (TMB). Această excludere nu se aplică investițiilor în modernizarea instalațiilor de TMB existente pentru valorificarea energetică a deșeurilor sau în operațiuni de reciclare a deșeurilor separate, cum ar fi compostarea sau digestia anaerobă.

(15)  Investiții în incineratoare pentru tratarea deșeurilor. Această excludere nu se aplică investițiilor în:

(i)  instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor nereciclabile periculoase;

(ii)  instalațiile existente în vederea creșterii eficienței energetice, a captării gazelor de eșapament în scopul depozitării sau utilizării ori recuperării materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca aceste investiții să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalației.

Partenerii de implementare rămân responsabili de asigurarea conformității în momentul semnării, de monitorizarea conformității operațiunilor de finanțare și de investiții cu criteriile de excludere pe durata desfășurării proiectului și de luarea măsurilor de remediere adecvate, dacă este cazul.

(1)JO C […], […], p. […].
(2)JO C […], […], p. […].
(3) Poziția Parlamentului European din 18 aprilie 2019. Textul marcat cu gri nu a fost convenit în cadrul negocierilor interinstituționale.
(4)COM(2018)0097.
(5)COM(2018)0353.
(6)Directiva (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, de modificare a Directivei 2003/35/CE și de abrogare a Directivei 2001/81/CE (JO L 344, 17.12.2016, p. 1).
(7)COM(2017)0206.
(8)COM(2017)0250.
(9)Publicat ca Document de reflecție privind economia europeană 074 în ianuarie 2018.
(10)
(11)Referință de actualizat: JO C 373, 20.12.2013, p. 1. Acordul poate fi consultat la adresa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32013Q1220(01)
(12)Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (JO L 123, 12.5.2016, p. 1).
(13) Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).
(14)Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).
(15)Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).
(16)Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).
(17)Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).
(18)Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).
(19)Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).
(20)
(21)

Ultima actualizare: 16 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate