Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0229(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0482/2018

Predkladané texty :

A8-0482/2018

Rozpravy :

PV 15/01/2019 - 16
CRE 15/01/2019 - 16
PV 17/04/2019 - 26
CRE 17/04/2019 - 26

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 21.3
CRE 16/01/2019 - 21.3
Vysvetlenie hlasovaní
PV 18/04/2019 - 10.13
CRE 18/04/2019 - 10.13

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0026
P8_TA(2019)0433

Prijaté texty
PDF 454kWORD 155k
Štvrtok, 18. apríla 2019 - Štrasburg
Program InvestEU ***I
P8_TA(2019)0433A8-0482/2018
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0439),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 173 a článok 175 tretí odsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0257/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 5. decembra 2018(2),

–  so zreteľom na list svojho predsedu adresovaný predsedom výborov z 25. januára 2019, v ktorom opisuje prístup Európskeho parlamentu k sektorovým programom v rámci viacročného finančného rámca (VFR) na obdobie po roku 2020,

–  so zreteľom na list Rady predsedovi Európskeho parlamentu z 1. apríla 2019 potvrdzujúci spoločnú dohodu dosiahnutú medzi spoluzákonodarcami počas rokovaní,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A8-0482/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(3);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 131.
(2) Ú. v. EÚ C 86, 7.3.2019, s. 310.
(3) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 16. januára 2019 (Prijaté texty, P8_TA(2019)0026).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa zriaďuje program InvestEU
P8_TC1-COD(2018)0229

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 173 a článok 175 tretí odsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Objem investičných činností v oblasti infraštruktúry v Únii klesol z 2,2 % HDP EÚ v roku 2009 na 1,8 % v roku 2016 a v porovnaní s objemom investícií v období pred globálnou finančnou krízou bol tak o 20 % nižší. Hoci tak v Únii možno pozorovať zlepšenie pomeru investícií k HDP, stále nezodpovedá očakávaniam v období silného oživenia a nepostačuje na kompenzáciu dlhého obdobia nedostatočných investícií. Čo je však dôležitejšie, súčasný objem investícií a investičné prognózy neuspokojujú štrukturálne investičné potreby Únie na udržanie dlhodobého rastu vzhľadom na technologické zmeny a globálnu konkurencieschopnosť, okrem iného aj pokiaľ ide o inovácie, zručnosti, infraštruktúru a malé a stredné podniky (MSP), ani potrebu riešiť kľúčové spoločenské výzvy, akou je napríklad udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. S cieľom riešiť zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie je preto neustále potrebné poskytovať podporu, aby sa znížil nedostatok investícií v cielených sektoroch v záujme dosahovania cieľov politík Únie.

(2)  V hodnoteniach sa zdôraznilo, že rôznorodosť finančných nástrojov použitých vo viacročnom finančnom rámci v období 2014 – 2020 viedla k určitej duplicite. Ťažkosti spôsobila aj sprostredkovateľom a konečným prijímateľom, ktorí museli čeliť rôznym pravidlám v oblasti oprávnenosti a podávania správ. Absencia zlučiteľných pravidiel takisto zabránila možnosti kombinovať viaceré fondy Únie, hoci takáto možnosť by bola bývala prospešná na podporu projektov, ktoré potrebovali rôzne druhy financovania. V záujme efektívnejšie fungujúcej podpory v prospech konečných prijímateľov, ktorá sa dosiahne integráciou a zjednodušením ponúk financovania v rámci jedinej schémy rozpočtovej záruky, čím sa posilní vplyv zásahu Únie a zároveň sa znížia náklady pre rozpočet Únie, by sa mal preto vytvoriť jediný fond, Fond InvestEU, ktorý bude vychádzať aj zo skúseností s Európskym fondom pre strategické investície zriadeným v rámci Investičného plánu pre Európu.

(3)  Únia v uplynulých rokoch prijala ambiciózne stratégie na dobudovanie jednotného trhu a stimuláciu udržateľného a inkluzívneho rastu a tvorby pracovných miest, ako napríklad stratégiu Európa 2020, plán na vytvorenie únie kapitálových trhov, stratégiu digitálneho jednotného trhu, európsku stratégiu pre kultúru, balík opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov, Akčný plán Únie pre obehové hospodárstvo, stratégiu pre nízkoemisnú mobilitu, ▌ úroveň ambícií EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany, Stratégiu pre Európu v oblasti kozmického priestoru a Európsky pilier sociálnych práv. Fond InvestEU by mal využívať a podporovať synergie medzi týmito navzájom sa posilňujúcimi stratégiami prostredníctvom poskytovania podpory na investície a prístupu k financovaniu.

(4)  Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík je na úrovni Únie rámcom na určenie národných reformných priorít a monitorovanie ich vykonávania. Členské štáty v záujme podpory týchto priorít v oblasti reforiem v prípade potreby vypracúvajú v spolupráci s miestnymi a regionálnymi orgánmi vlastné národné viacročné investičné stratégie. Stratégie by sa mali predkladať spolu s každoročnými národnými programami reforiem, aby poskytli prehľad prioritných investičných projektov, ktoré majú získať financovanie z prostriedkov daného štátu alebo Únie alebo oboje, a zabezpečili ich koordináciu. Mali by slúžiť aj na to, aby sa financovanie z prostriedkov Únie používalo konzistentne a aby sa maximalizovala pridaná hodnota finančnej podpory, ktorá sa má poskytnúť najmä z európskych štrukturálnych a investičných fondov, európskeho nástroja stabilizácie investícií a prípadne z Fondu InvestEU.

(5)  Fond InvestEU by mal prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti a sociálno-ekonomickej konvergencie Únie, okrem iného aj v oblasti inovácie, digitalizácie, efektívneho využívania zdrojov v súlade so zásadami obehového hospodárstva, udržateľnosti a inkluzívnosti hospodárskeho rastu Únie a sociálnej odolnosti ▌a integrácie kapitálových trhov Únie vrátane riešení v oblasti ich fragmentácie a diverzifikácie zdrojov financovania podnikov v Únii. Na tieto účely by sa z Fondu InvestEU mali podporovať projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť ako rámec pre využívanie dlhových nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika a kapitálových nástrojov, ktoré sa podľa relevantnosti budú opierať o záruku z rozpočtu Únie a o finančné príspevky implementujúcich partnerov. Mal by byť založený na dopyte a podpora poskytovaná z neho by sa mala zároveň zameriavať na strategické, dlhodobé prínosy v kľúčových oblastiach politiky Únie, ktoré by inak neboli financované alebo by boli financované nedostatočne, a tým prispievať k plneniu cieľov politík Únie. Podpora z fondu by sa mala vzťahovať na širokú škálu sektorov a regiónov a zároveň sa vyhýbať nadmernej sektorovej alebo geografickej koncentrácii.

(5a)  Kultúrny a kreatívny priemysel sú odolné a rýchlo sa rozvíjajúce priemysle Únie, ktoré vytvárajú hospodársku a kultúrnu hodnotu z duševného vlastníctva a individuálnej tvorivosti. Nehmotná povaha ich aktív však obmedzuje ich prístup k súkromnému financovaniu, ktoré je nevyhnutné na investovanie, rozširovanie činnosti a súťaženie na medzinárodnej úrovni. Program InvestEU by mal naďalej uľahčovať prístup k financovaniu pre MSP a organizácie z kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

(6)  Z Fondu InvestEU by sa mali podporovať investície do hmotných a nehmotných aktív vrátane kultúrneho dedičstva s cieľom posilniť udržateľný a inkluzívny rast, investície a zamestnanosť, čo prispeje k lepším životným podmienkam, spravodlivejšiemu rozdeleniu príjmov a väčšej hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Únii. Projekty financované z Fondu InvestEU by mali spĺňať environmentálne a sociálne normy Únie vrátane pracovných práv. Intervencia prostredníctvom Fondu InvestEU by mala dopĺňať podporu Únie, ktorá sa poskytuje prostredníctvom grantov.

(7)  Únia v roku 2015 schválila ciele stanovené v Agende 2030 Organizácie Spojených národov a jej ciele udržateľného rozvoja a Parížsku dohodu, ako aj sendaiský rámec pre znižovanie rizika katastrof na roky 2015 – 2030. V záujme plnenia dohodnutých cieľov vrátane cieľov stanovených v rámci environmentálnej politiky Únie je potrebné zásadne zintenzívniť činnosť zameranú na udržateľný rozvoj. Pri koncipovaní Fondu InvestEU by preto mali dominovať zásady trvalo udržateľného rozvoja.

(8)  Program InvestEU by mal prispievať k budovaniu systému udržateľných financií v Únii, ktorý bude podporovať presmerovanie súkromného kapitálu na udržateľné investície v súlade s cieľmi stanovenými v akčnom pláne Komisie o financovaní udržateľného rastu(4).

(9)  Uznávajúc dôležitosť riešenia problémov spojených so zmenou klímy v súlade so záväzkami Únie implementovať Parížsku dohodu a s cieľmi Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja Program InvestEU prispeje k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je vynaložiť 25 % výdavkov z rozpočtu Únie na podporu cieľov v oblasti klímy počas obdobia VFR 2021 – 2027 a ročného cieľa vo výške 30 % čo najskôr, najneskôr však do roku 2027. Očakáva sa, že akcie v rámci Programu InvestEU prispejú k plneniu cieľov v oblasti klímy vo výške najmenej 40 % celkového finančného krytia tohto programu. Relevantné akcie sa identifikujú počas prípravy a implementácie Programu InvestEU a prehodnotia sa počas príslušných hodnotení a preskúmaní.

(10)  Príspevok Fondu InvestEU k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy sa bude sledovať prostredníctvom systému EÚ na sledovanie plnenia cieľov v oblasti klímy, ktorý vytvorí Komisia v spolupráci s potenciálnymi implementujúcimi partnermi, pričom na určenie toho, či je hospodárska činnosť environmentálne udržateľná, sa budú primeraným spôsobom uplatňovať kritériá stanovené v [nariadení o zriadení rámca pre uľahčenie udržateľných investícií(5)]. Program InvestEU by mal takisto prispievať k vykonávaniu ďalších dimenzií cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

(11)  Podľa správy z roku 2018 o globálnych rizikách, ktorú vydalo Svetové ekonomické fórum, sa polovica z desiatich najzávažnejších rizík ohrozujúcich globálne hospodárstvo týka životného prostredia. Patrí k nim znečistenie ovzdušia, pôdy, vnútrozemských vôd a oceánov, extrémne poveternostné javy, strata biodiverzity a neúspešné zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy. Environmentálne zásady sú pevne zakotvené v zmluvách a mnohých politikách Únie. Pri operáciách spojených s Fondom InvestEU by sa preto malo propagovať uplatňovanie hľadiska environmentálnych cieľov. Ochrana životného prostredia a súvisiaca prevencia a riadenie rizika by sa mali začleniť do prípravy a realizácie investícií. EÚ by mala sledovať aj svoje výdavky súvisiace s biodiverzitou a kontrolou znečistenia ovzdušia, aby plnila povinnosti v oblasti podávania správ podľa Dohovoru o biologickej diverzite a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284(6). Investície pridelené na plnenie cieľov v oblasti environmentálnej udržateľnosti by sa preto mali sledovať s použitím spoločných metodík, ktoré budú v súlade s metodikami vypracovanými v rámci iných programov Únie pre oblasť klímy, biodiverzity a riadenia znečisťovania ovzdušia, aby bolo možné posúdiť jednotlivé aj kombinované vplyvy investícií na kľúčové zložky prírodného kapitálu vrátane vzduchu, vody, zeme a biodiverzity.

(12)  Investičné projekty, na ktoré sa poskytuje značná podpora z prostriedkov Únie, a to najmä v oblasti infraštruktúry, by mal preveriť implementujúci partner s cieľom stanoviť, či majú environmentálne, klimatické či sociálne vplyvy, a ak áno, mali by podliehať preverovaniu z hľadiska udržateľnosti v súlade s usmerneniami, ktoré by mala vypracovať Komisia v úzkej spolupráci s potenciálnymi implementujúcimi partnermi v rámci Programu InvestEU a v súlade s usmerneniami vypracovanými pre ďalšie programy Únie, pričom na určenie toho, či je hospodárska činnosť environmentálne udržateľná a súdržná, by sa mali primeraným spôsobom uplatňovať kritériá stanovené v [nariadení o zriadení rámca pre uľahčenie udržateľných investícií]. V súlade so zásadou proporcionality by takéto usmernenia mali zahŕňať primerané ustanovenia, ktoré by mali zabrániť zbytočnej administratívnej záťaži, a projekty, ktoré nedosahujú určitú veľkosť definovanú v usmerneniach, by mali byť vylúčené z preverovania z hľadiska udržateľnosti. Ak implementujúci partner dospeje k záveru, že preverovanie z hľadiska udržateľnosti sa neuskutoční, mal by investičnému výboru poskytnúť odôvodnenie. Operácie, ktoré nie sú v súlade s dosahovaním cieľov v oblasti klímy, by nemali byť oprávnené na podporu podľa tohto nariadenia.

(13)  Nízka miera investícií do infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy oslabila schopnosť Únie posilniť udržateľný rast, konkurencieschopnosť a konvergenciu. Rozsiahle investície do európskej infraštruktúry, najmä v oblasti prepojenosti a energetickej efektívnosti a vytvorenia jednotného európskeho dopravného priestoru, zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri plnení cieľov Únie v oblasti udržateľnosti vrátane záväzkov Únie v oblasti cieľov trvalo udržateľného rozvoja a cieľov v oblasti energetiky a klímy do roku 2030. Z Fondu InvestEU by sa preto mala poskytovať podpora na investície do dopravnej, energetickej (vrátane infraštruktúry v oblasti energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov a iných bezpečných a udržateľných nízkoemisných zdrojov energie), environmentálnej, námornej a digitálnej infraštruktúry a infraštruktúry na realizáciu opatrení v oblasti klímy. V rámci Programu InvestEU by sa mali prirorizovať oblasti s nedostatočnou úrovňou investícií, v ktorých sú potrebné dodatočné investície. S cieľom maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu financovania z prostriedkov Únie je vhodné podporovať efektívny investičný proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu projektov a zaistiť maximálnu synergiu rôznych relevantných programov Únie, napr. v oblasti dopravy, energetiky a digitálnych služieb. Vzhľadom na hrozby v oblasti bezpečnosti a istoty by investičné projekty, ktoré získali podporu Únie, mali zahŕňať odolnosť infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti infraštruktúry a zohľadňovať zásady ochrany občanov na verejných priestranstvách. Mali by sa tak dopĺňať snahy vyvinuté v rámci iných fondov Únie, akým je napríklad Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje podporu na bezpečnostné aspekty investícií do infraštruktúry na verejných priestranstvách, dopravnej, energetickej a inej kritickej infraštruktúry.

(13a)  Program InvestEU by mal podľa potreby prispievať k cieľom [revidovanej smernice o obnoviteľných zdrojoch energie] a [nariadenia o riadení], ako aj k podpore energetickej efektívnosti pri investičných rozhodnutiach.

(13b)   Skutočná multimodalita je príležitosťou na vytvorenie účinnej dopravnej siete šetrnej k životnému prostrediu, ktorá využije maximálny potenciál všetkých dopravných prostriedkov a vytvorí medzi nimi súčinnosť. Program InvestEU by mohol podporovať investície do multimodálnych dopravných uzlov, ktoré – napriek svojmu významnému hospodárskemu potenciálu a podnikateľskému zámeru – sú spojené s veľkým rizikom pre súkromných investorov. Program by mohol prispieť aj k vývoju a zavádzaniu inteligentných dopravných systémov (IDS). Program InvestEU by mal pomôcť zvýšiť úsilie pri navrhovaní a uplatňovaní technológií, ktoré pomôžu zlepšiť bezpečnosť vozidiel a cestnej infraštruktúry.

(13c)  Program InvestEU by mal prispieť k politikám EÚ týkajúcim sa morí a oceánov prostredníctvom tvorby projektov a podnikov v oblasti modrého hospodárstva a príslušných finančných zásad. To môže zahŕňať intervencie v oblasti námorného podnikania a priemyslu, inovatívneho a konkurencieschopného námorného odvetvia, ako aj energie z obnoviteľných morských zdrojov a obehového hospodárstva.

(14)  Zatiaľ čo úroveň celkových investícií v Únii narastá, investície do rizikovejších činností, ako sú výskum a inovácie, stále nezodpovedajú reálnym potrebám. Výsledkom sú nedostatočné investície do tejto oblasti, ktoré oslabujú priemyselnú a hospodársku konkurencieschopnosť Únie a znižujú kvalitu života jej občanov. Fond InvestEU by mal poskytovať primerané finančné produkty, aby sa pokryli rôzne štádiá inovačného cyklu a rozsiahla škála dotknutých subjektov, a to najmä s cieľom umožniť posilnenie využívania a zavádzanie riešení v komerčnom rozsahu v Únii, aby sa zabezpečila ich konkurencieschopnosť na svetových trhoch a podporila excelentnosť Únie v oblasti udržateľných technológií na globálnej úrovni v súčinnosti s programom Horizont Európa vrátane Európskej rady pre inováciu. V tejto súvislosti by skúsenosti získané z finančných nástrojov zavedených v rámci programu Horizont 2020, ako je InnovFin zavedený s cieľom jednoduchšieho a rýchlejšieho prístupu inovačných podnikov k finančným prostriedkom, mali slúžiť ako pevný základ na poskytnutie tejto cielenej podpory.

(14a)  Cestovný ruch je dôležitou oblasťou hospodárstva Únie a Program InvestEU by mal prispieť k posilneniu jeho dlhodobej konkurencieschopnosti podporou operácií presadzujúcich udržateľný, inovačný a digitálny cestovný ruch.

(15)  Značné úsilie je naliehavo potrebné v súvislosti s investíciami do digitálnej transformácie a s jej posilnením, ako aj so šírením jej prínosov všetkým občanom a podnikom v Únii. Vzhľadom na silný politický rámec zavedený prostredníctvom stratégie digitálneho jednotného trhu by sa teraz mali vynaložiť zodpovedajúco ambiciózne investície vrátane investícií do umelej inteligencie v súlade s programom Digitálna Európa.

(16)  Malé a stredné podniky (MSP) predstavujú viac než 99 % podnikov v Únii a ich hospodárska hodnota je významná a kľúčová ▌. Pri prístupe k financiám však vzhľadom na vnímané vysoké riziko a nedostatočný kolaterál čelia ťažkostiam. Ďalšie výzvy vyplývajú z potreby MSP a podnikov sociálneho hospodárstva zachovať si konkurencieschopnosť tak, že sa budú zapájať do činností v oblasti digitalizácie, internacionalizácie, transformácie podľa zásad obehového hospodárstva a inovácie a že budú zlepšovať zručnosti svojich zamestnancov. Okrem toho v porovnaní s väčšími podnikmi je ich prístup k zdrojom financovania viac obmedzený: bežne neemitujú dlhopisy a majú len obmedzený prístup na burzy alebo k veľkým inštitucionálnym investorom. Inovačné riešenia, ako napríklad nadobudnutie podniku alebo účasť zamestnancov na podnikaní, sú pre MSP a podniky sociálneho hospodárstva čoraz bežnejšie. Prístup k financiám je ešte zložitejší v prípade tých MSP, ktoré svoju činnosť zameriavajú na nehmotné aktíva. MSP v Únii sú vo veľkej miere závislé od bánk a dlhového financovania vo forme kontokorentných úverov, bankových úverov alebo lízingu. Podpora MSP, ktoré čelia uvedeným výzvam, tým, že sa im uľahčí prístup k financovaniu a poskytne väčšia diverzifikácia zdrojov financovania MSP, je potrebná na posilnenie ich schopnosti financovať ich vytváranie, rast, inovácie a udržateľný rozvoj, zabezpečiť ich konkurencieschopnosť a zvládnuť hospodársky pokles, ako aj na zvýšenie odolnosti hospodárstva a finančného systému počas hospodárskeho poklesu alebo otrasov a schopnosti vytvárať pracovné miesta a dobré sociálne podmienky. Zároveň sa tak dopĺňajú iniciatívy, ktoré sa už realizujú v rámci plánu na vytvorenie únie kapitálových trhov. Fond InvestEU by mal preto vychádzať z úspešných programov, ako je COSME, a poskytovať prevádzkový kapitál a investície počas celého životného cyklu spoločností, financovanie lízingových operácií a príležitosť zamerať sa na špecifické, lepšie zacielené finančné produkty.

(17)  Ako sa uvádza v diskusnom dokumente o sociálnom rozmere Európy(7) a v oznámení o európskom pilieri sociálnych práv(8), ako aj v rámci Únie pre Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, je budovanie inkluzívnejšej a spravodlivejšej Únie kľúčovou prioritou Únie zameranou na riešenie nerovnosti a posilnenie politiky sociálneho začlenenia v Európe. Nerovnosť príležitostí má vplyv najmä na prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave, kultúre, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a sociálnym službám. Investíciami do hospodárstva vyznačujúceho sa sociálnymi zručnosťami a ľudským kapitálom, ako aj integráciou zraniteľných populácií do spoločnosti možno posilniť hospodárske príležitosti, najmä ak sú koordinované na úrovni Únie. Fond InvestEU by sa mal využívať na podporu investícií do vzdelávania a odbornej prípravy vrátane rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov, okrem iného v regiónoch závisiacich od hospodárstva s vysokým obsahom uhlíka a ovplyvnených štrukturálnym prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo, mal by pomáhať zvyšovať zamestnanosť, najmä v radoch nekvalifikovaných a dlhodobo nezamestnaných osôb, a zlepšovať situáciu, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, rovnaké príležitosti, medzigeneračnú solidaritu, sektor zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb, sociálne bývanie, bezdomovectvo, digitálnu inklúziu, rozvoj komunít, úlohu a miesto mladých ľudí v spoločnosti, ako aj o zraniteľné osoby vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín. Program InvestEU by mal prispievať aj k podpore európskej kultúry a kreativity. S cieľom reagovať na rozsiahle premeny, ktorými v nasledujúcom desaťročí prejdú spoločnosti v Únii a trh práce, je potrebné investovať do ľudského kapitálu, sociálnej infraštruktúry, mikrofinancií, etických financií a financií pre sociálne podniky a nových obchodných modelov sociálneho hospodárstva vrátane investícií so sociálnym vplyvom a obstarávania so sociálnymi výsledkami. Prostredníctvom Programu InvestEU by sa mal posilniť vznikajúci ekosystém sociálneho hospodárstva, pričom by sa zvýšila ponuka financií pre mikropodniky, sociálne podniky a inštitúcie sociálnej solidarity a posilnil by sa ich prístup k financiám, aby sa tak uspokojil dopyt tých, ktorí ich potrebujú najviac. Pracovná skupina na vysokej úrovni pre investovanie do sociálnej infraštruktúry v Európe vo svojej správe(9) identifikovala celkový nedostatok investícií vo výške najmenej 1,5 bilióna EUR v období 2018 až 2030 do sociálnej infraštruktúry a služieb (vrátane vzdelávania, odbornej prípravy, zdravotnej starostlivosti a bývania), ktoré si vyžadujú podporu, a to aj na úrovni Únie. Mali by sa preto využiť spojené sily kapitálu z verejných a komerčných zdrojov a od filantropov, ako aj podpora alternatívnych typov poskytovateľov finančných služieb, ako sú etickí, sociálni a udržateľní aktéri, a nadácií, aby sa podporil rozvoj reťazca sociálno-trhových hodnôt a zvýšila odolnosť Únie.

(18)  Fond InvestEU by mal fungovať v rámci štyroch segmentov politiky, ktoré odzrkadľujú kľúčové priority politiky Únie, pričom konkrétne ide o udržateľnú infraštruktúru; výskum, inováciu a digitalizáciu; MSP; a sociálne investície a zručnosti.

(18a)  Hoci špecializovaný nástroj pre malé a stredné podniky by sa mal v prvom rade zamerať na podporu malých a stredných podnikov, jeho súčasťou môžu byť aj spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou. Spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou by mali mať nárok na podporu v rámci ostatných troch nástrojov.

(19)  Každý segment politiky by mali tvoriť dve zložky, t. j. zložka v zodpovednosti EÚ a zložka v zodpovednosti členských štátov. Zložka v zodpovednosti EÚ by mala primeraným spôsobom riešiť zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie týkajúce sa celej Únie alebo jednotlivých členských štátov; podporené akcie by mali mať jednoznačnú európsku pridanú hodnotu. Zložka v zodpovednosti členských štátov by mala členským štátom, ako aj regionálnym orgánom prostredníctvom ich členského štátu, poskytnúť možnosť prispieť svojím dielom zdrojov z fondov v rámci zdieľaného riadenia k tvorbe rezerv na záruku EÚ, aby záruku EÚ mohli využívať na operácie financovania alebo investičné operácie s cieľom riešiť špecifické zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie na vlastnom území, ako sa stanovuje v dohode o príspevku, aj v zraniteľných a vzdialených oblastiach, akými sú napríklad najvzdialenejšie regióny Únie, v záujme plnenia cieľov fondov v rámci zdieľaného riadenia. Akcie podporené z Fondu InvestEU či už prostredníctvom zložky v zodpovednosti EÚ alebo zložky v zodpovednosti členských štátov by nemali duplikovať ani vytláčať súkromné financovanie ani narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu.

(20)  Zložka v zodpovednosti členských štátov by mala mať špecifickú koncepciu, ktorá by umožnila, aby sa fondy v rámci zdieľaného riadenia mohli využívať na tvorbu rezerv na záruku vydanú Úniou. Táto možnosť by zvýšila pridanú hodnotu rozpočtovej záruky podporovanej Únie tým, že bude poskytnutá širšej škále finančných príjemcov a projektov a bude diverzifikovať prostriedky na dosiahnutie cieľov fondu v rámci zdieľaného riadenia, pričom sa zabezpečí spoľahlivé riadenie rizík vyplývajúcich z podmienených záväzkov, a to tak, že sa záruka poskytnutá Komisiou bude implementovať v rámci nepriameho riadenia. Únia by mala ručiť za operácie financovania a investičné operácie uvedené v dohodách o záruke uzavretých medzi Komisiou a implementujúcimi partnermi v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov, z fondov v rámci zdieľaného riadenia by sa mali tvoriť rezervy na záruku na základe miery tvorby rezerv stanovenej Komisiou a uvedenej v dohode o príspevku podpísanej s členským štátom v závislosti od povahy operácií a očakávaných výsledných strát a členský štát by prevzal tie straty, ktoré by boli nad očakávanými stratami, a to prostredníctvom vydania nadväznej záruky (back to back) v prospech Únie. Takéto dojednania by sa mali zahrnúť do jednej dohody o príspevku uzavretej s každým členským štátom, ktorý si takúto možnosť vyberie dobrovoľne. Dohoda o príspevku by mala zahŕňať jednu alebo viaceré špecifické dohody o záruke, ktoré by sa vykonávali v dotknutom členskom štáte, ako aj akékoľvek regionálne účelové viazanie, a to na základe pravidiel Fondu InvestEU. Stanovenie miery tvorby rezerv prípad od prípadu si vyžaduje odchýlku od článku 211 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046(10) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). V rámci tejto koncepcie sa stanovuje aj jednotný súbor pravidiel pre rozpočtové záruky podporované z fondov riadených centrálne alebo z fondov v rámci zdieľaného riadenia, čím sa uľahčuje ich kombinácia.

(20a)  Malo by byť nadviazané partnerstvo medzi Komisiou a skupinou EIB, ktoré by malo vychádzať z relatívnych silných stránok každého partnera s cieľom zabezpečiť maximálny politický vplyv, účinné zavádzanie a primeraný dohľad nad rozpočtom a riadením rizík a malo by podporovať účinný a inkluzívny priamy prístup.

(20b)  Komisia by sa prípadne mala snažiť získať názory iných potenciálnych implementujúcich partnerov spolu so skupinou EIB, pokiaľ ide o investičné usmernenia, dokumenty týkajúce sa sledovania klímy a usmernení pre udržateľnosť, ako aj spoločné metodiky, s cieľom zabezpečiť inkluzívnosť a funkčnosť až do zriadenia riadiacich orgánov; následne by sa v rámci poradného výboru a riadiaceho výboru malo uskutočniť zapojenie implementujúcich partnerov.

(21)  Do Fondu InvestEU by mali mať možnosť prispievať aj tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho združenia voľného obchodu, pristupujúcimi krajinami, kandidátskymi krajinami a potenciálnymi kandidátskymi krajinami, krajinami, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, a inými krajinami, a to v súlade s podmienkami dohodnutými medzi Úniou a týmito krajinami. V náležitých prípadoch by sa tak malo umožniť pokračovanie spolupráce s príslušnými krajinami, a to najmä v oblastiach výskumu a inovácie, ako aj MSP.

(22)  Týmto nariadením sa stanovuje finančné krytie na iné opatrenia v rámci Programu InvestEU, než je tvorba rezerv na záruku EÚ, ktoré má v priebehu ročného rozpočtového postupu predstavovať pre Európsky parlament a Radu hlavnú referenčnú sumu v zmysle [odkaz treba prípadne aktualizovať podľa novej medziinštitucionálnej dohody: bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (11)].

(23)  Očakáva sa, že záruka EÚ vo výške 40 817 500 000 EUR (v bežných cenách) na úrovni Únie zmobilizuje dodatočné investície vo výške viac než 698 194 079 000 EUR v celej Únii a mala by sa ▌ rozdeliť medzi segmenty politiky.

(23a)  Dňa [dátum] Komisia vyhlásila, že „Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Rady v rámci vykonávania Paktu stability a rastu, jednorazové príspevky členských štátov, buď od členského štátu alebo od národných podporných bánk, ktoré sú klasifikované v rámci verejnej správy alebo konajú v mene členského štátu, do tematických investičných platforiem alebo investičných platforiem za účasti viacerých krajín sa v zásade považujú za jednorazové opatrenia v zmysle článku 5 ods. 1 a článku 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 a článku 3 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1467/97. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Rady v rámci vykonávania Paktu stability a rastu, Komisia okrem toho zváži, do akej miery sa môže uplatniť rovnaké zaobchádzanie ako v prípade EFSI v súvislosti s oznámením Komisie o flexibilite na InvestEU ako nástupnícky nástroj EFSI, pokiaľ ide o jednorazové príspevky poskytnuté členskými štátmi v hotovosti na financovanie dodatočnej sumy záruky EÚ na účely zložky v zodpovednosti členských štátov.“.

(24)  Záruku EÚ, o ktorú sa opiera Fond InvestEU, by mala nepriamo implementovať Komisia, ktorá by sa mala spoliehať na to, že dosah ku konečným sprostredkovateľom zabezpečia implementujúci partneri a podľa okolností koneční prijímatelia. Výber implementujúcich partnerov by mal byť transparentný a neovplyvnený konfliktom záujmov. Dohodu o záruke, ktorou sa umožňuje využiť záruku z Fondu InvestEU, by mala uzavrieť Komisia s každým implementujúcim partnerom s cieľom podporiť jeho operácie financovania a investičné operácie, ktoré spĺňajú ciele Fondu InvestEU a kritériá oprávnenosti. Riadenie rizika záruky by nemalo brániť priamemu prístupu implementujúcich partnerov k záruke. Keď sa záruka poskytne v rámci zložky v zodpovednosti EÚ implementujúcim partnerom, títo by mali byť plne zodpovední za celý investičný proces a náležitú starostlivosť o operácie financovania alebo investičné operácie. Fond InvestEU by mal podporovať projekty, ktoré majú zvyčajne vyšší rizikový profil ako projekty podporované bežnou činnosťou implementujúcich partnerov a ktoré by iné verejné čí súkromné zdroje neboli mohli vykonať v období, počas ktorého sa môže využiť záruka EÚ, alebo by ich neboli mohli vykonať v rovnakom rozsahu bez podpory z Fondu InvestEU.

(24a)  Fond InvestEU by mal byť vybavený riadiacou štruktúrou, ktorej funkcia by mala byť primeraná jeho výlučnému účelu spočívajúcemu v zabezpečení náležitého využívania záruky EÚ, pričom je potrebné zabezpečiť politickú nezávislosť investičných rozhodnutí. Takáto riadiaca štruktúra by mala pozostávať z poradného výboru, riadiaceho výboru a plne nezávislého investičného výboru. V rámci celkového zloženia riadiacej štruktúry by sa malo usilovať o dosiahnutie rodovej rovnováhy. Riadiaca štruktúra by nemala zasahovať do rozhodovania skupiny EIB alebo iných implementujúcich partnerov ani ho narúšať, ani by nemala nahrádzať ich príslušné riadiace orgány.

(25)  Zo zástupcov implementujúcich partnerov a zástupcov členských štátov, jedného experta menovaného Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a experta menovaného Výborom regiónov by sa mal vytvoriť poradný výbor s cieľom umožniť výmenu informácií o prijímaní finančných produktov zavedených v rámci Fondu InvestEU, ako aj diskusiu o rozvíjajúcich sa potrebách a nových produktoch, okrem iného aj o špecifických nedostatkoch trhu na niektorých územiach.

(25a)  Riadiaci výbor zložený zo zástupcov Komisie, implementujúcich partnerov a jedného experta bez hlasovacieho práva menovaného Európskym parlamentom by mal stanoviť strategické a operačné usmernenia pre Fond InvestEU.

(26)  Komisia by mala posudzovať, či sú operácie financovania a investičné operácie, ktoré navrhujú implementujúci partneri, zlučiteľné s právom a politikami Únie, zatiaľ čo rozhodnutia o operáciách financovania a investičných operáciách by mali v konečnom dôsledku prijímať implementujúci partneri.

(27)  Nezávislý sekretariát zriadený Komisiou a podriadený predsedovi investičného výboru by mal pomáhať investičnému výboru.

(28)  Investičný výbor zložený z nezávislých expertov by mal prijímať konečné rozhodnutie o tom, či operácie financovania a investičné operácie, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti, budú môcť využiť záruku EÚ, a v súvislosti s projektmi tak poskytovať externú expertízu pri posudzovaní investícií. Investičný výbor by mal fungovať v rôznych zloženiach, aby boli čo najlepšie pokryté rôzne oblasti a sektory politiky.

(29)  Pri výbere implementujúcich partnerov, ktorí budú Fond InvestEU zavádzať, by mala Komisia zohľadniť ich schopnosť plniť ciele Fondu InvestEU a prispievať vlastnými zdrojmi, aby zabezpečila primerané geografické pokrytie a diverzifikáciu, prilákala súkromných investorov a zaistila dostatočnú diverzifikáciu rizík, ako aj ▌ riešenia v záujme odstránenia zlyhaní trhu a suboptimálnych investičných situácií. Skupina Európskej investičnej banky (EIB) by mala vzhľadom na svoju úlohu podľa zmlúv, schopnosť pôsobiť vo všetkých členských štátoch a existujúce skúsenosti so súčasnými finančnými nástrojmi a EFSI zostať privilegovaným implementujúcim partnerom v rámci zložky Fondu InvestEU v zodpovednosti EÚ. Okrem skupiny EIB by doplnkovú škálu finančných produktov mali byť schopné ponúknuť národné podporné banky alebo inštitúcie, keďže ich skúsenosti a schopnosti na vnútroštátnej a regionálnej úrovni by mohli byť prínosom z hľadiska maximalizácie vplyvu verejných finančných prostriedkov na celom území Únie, a zabezpečiť spravodlivé geografické vyváženie projektov. Program InvestEU by sa mal vykonávať tak, aby sa podporovali rovnaké podmienky pre menšie a mladšie podporné banky alebo inštitúcie. Okrem toho by možnosť stať sa implementujúcimi partnermi mali mať aj iné medzinárodné finančné inštitúcie, a to najmä v prípade, keď ponúkajú komparatívnu výhodu, pokiaľ ide o špecifické odborné znalosti a skúsenosti v určitých členských štátoch a ak majú väčšinový podiel v EÚ. Implementujúcimi partnermi by mali mať možnosť byť aj ďalšie subjekty, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách.

(30)  S cieľom podporiť lepšiu geografickú diverzifikáciu môžu byť vytvorené investičné platformy, ktoré by spojili úsilie a skúsenosti implementujúcich partnerov s inými národnými podpornými bankami, ktoré majú obmedzené skúsenosti s využívaním finančných nástrojov. Takéto štruktúry by sa mali podporovať, a to aj prostredníctvom podpory Poradenského centra InvestEU. Je vhodné spájať spoluinvestorov, verejné orgány, expertov, vzdelávacie inštitúcie, inštitúcie odbornej prípravy a výskumné inštitúcie, relevantných sociálnych partnerov a zástupcov občianskej spoločnosti a iných relevantných aktérov na úrovni Únie a na vnútroštátnej a regionálnej úrovni v záujme podpory využívania investičných platforiem v príslušných odvetviach.

(31)  Záruka EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov by sa mala poskytnúť ktorémukoľvek implementujúcemu partnerovi, ktorý by bol oprávnený podľa článku 62 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách, vrátane národných alebo regionálnych podporných bánk alebo inštitúcií, EIB, Európskeho investičného fondu a iných medzinárodných finančných inštitúcií. Pri výbere implementujúcich partnerov v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov by Komisia mala zohľadniť návrhy každého členského štátu, ako sa uvádza v dohode o príspevku. Komisia v súlade s článkom 154nariadenia o rozpočtových pravidlách musí vykonať posúdenie pravidiel a postupov implementujúceho partnera, aby sa presvedčila, že poskytuje úroveň ochrany finančných záujmov Únie rovnocennú úrovni poskytovanej Komisiou.

(32)  O operáciách financovania a investičných operáciách by mal v konečnom dôsledku rozhodnúť vo svojom mene implementujúci partner, ktorý by ich mal implementovať v súlade so svojimi internými pravidlami, politikami a postupmi a vykazovať vo svojich finančných výkazoch alebo prípadne zverejniť v prílohe k finančným výkazom. Komisia by preto mala niesť výhradnú zodpovednosť za všetky finančné záväzky vyplývajúce zo záruky EÚ a mala by zverejniť maximálnu výšku záruky vrátane všetkých relevantných informácií o poskytnutej záruke.

(33)  Fond InvestEU by mal v náležitých prípadoch umožniť bezproblémové, konzistentné a efektívne kombinovanie grantov alebo finančných nástrojov alebo grantov aj finančných nástrojov financovaných z rozpočtu Únie alebo z iných fondov, napríklad z Fondu na inováciu systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) so zárukou EÚ vždy, keď je to potrebné na čo najlepšie posilnenie investícií, s cieľom riešiť špecifické zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie.

(34)  Projekty, ktoré predkladajú implementujúci partneri v snahe získať na ne podporu v rámci Programu InvestEU, ktorá zahŕňa financovanie kombinované s podporou z iných programov Únie, by mali byť ako celok v súlade aj s cieľmi a kritériami oprávnenosti obsiahnutými v pravidlách príslušných programov Únie. O použití záruky EÚ by sa malo rozhodnúť podľa pravidiel Programu InvestEU.

(35)  Poradenské centrum InvestEU by malo podporovať budovanie rozsiahlej databázy investičných projektov v každom segmente politiky prostredníctvom poradenských iniciatív uskutočňovaných skupinou EIB, ďalšími poradenskými partnermi alebo priamo Komisiou. Poradenské centrum InvestEU by malo podporovať geografickú diverzifikáciu s cieľom prispieť k cieľom Únie v oblasti hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a znižovať regionálne rozdiely. Poradenské centrum InvestEU by malo venovať osobitnú pozornosť spájaniu malých projektov do väčších portfólií. Komisia, skupina EIB a ďalší poradenskí partneri by mali úzko spolupracovať s cieľom zabezpečiť efektívnosť, synergie a účinné geografické pokrytie podpory v celej Únii, a to pri zohľadnení odborných znalostí a kapacít miestnych implementujúcich partnerov, ako aj Európskeho centra investičného poradenstva. Okrem toho by ▌Poradenské centrum InvestEU malo predstavovať jednotné prístupové miesto pre pomoc pri vypracúvaní projektov v rámci Poradenského centra InvestEU pre orgány a predkladateľov projektov.

(35a)  Poradenské centrum InvestEU by malo byť zriadené Komisiou v spolupráci so skupinou EIB ako hlavným partnerom, pričom by sa malo vychádzať najmä zo skúseností získaných v rámci Európskeho centra investičného poradenstva. Komisia by mala byť zodpovedná za politické riadenie Poradenského centra InvestEU a za riadenie jednotného prístupového miesta. Skupina EIB by mala v rámci segmentov politiky poskytovať poradenské iniciatívy. Okrem toho by skupina EIB mala poskytovať operačné služby Komisii, a to aj poskytovaním informácií pre strategické a politické usmernenia, mapovaním existujúcich a vznikajúcich poradenských iniciatív, posudzovaním poradenských potrieb a poskytovaním poradenstva Komisii o optimálnych spôsoboch riešenia týchto potrieb prostredníctvom existujúcich alebo nových poradenských iniciatív.

(36)  Aby poradné služby mali široký geografický dosah v celej Únii a aby sa úspešne mobilizovali miestne poznatky o Fonde InvestEU, miestne zastúpenie Poradenského centra InvestEU zamerané na poskytovanie konkrétnej, proaktívnej a individualizovanej pomoci na mieste by sa malo zabezpečiť všade tam, kde je to potrebné, pričom sa zohľadnia existujúce systémy podpory a prítomnosť miestnych partnerov. Aby sa uľahčilo poskytovanie poradenskej podpory na miestnej úrovni a zabezpečila účinnosť, synergie a účinné geografické pokrytie podpory v celej Únii, Poradenské centrum InvestEU by malo spolupracovať s národnými podpornými bankami alebo inštitúciami a zároveň využívať ich odborné znalosti a čerpať z nich.

(36a)  Poradenské centrum InvestEU by malo poskytovať poradenskú podporu malým projektom a projektom pre začínajúce podniky, najmä v súvislosti so snahami začínajúcich podnikov chrániť svoje investície do výskumu a inovácií získavaním titulov duševného vlastníctva, ako sú napríklad patenty, zohľadňujúc existenciu synergií a snahu o synergiu s inými službami než sú tie, na ktoré sa vzťahujú tieto opatrenia.

(37)  V kontexte Fondu InvestEU existuje potreba zabezpečiť rozvoj projektov a podporiť budovanie kapacít zamerané na rozvíjanie organizačných schopností a činností zameraných na rozvoj trhu, ktoré sú potrebné na koncipovanie kvalitných projektov. Ďalším cieľom je vytvoriť podmienky na zvýšenie prípadného počtu oprávnených prijímateľov vo vznikajúcich trhových segmentoch, a to najmä tam, kde sa v dôsledku malého rozsahu jednotlivých projektov značne zvyšujú transakčné náklady na úrovni projektu, napríklad pokiaľ ide o ekosystém sociálnych financií, vrátane dobročinných organizácií, a o kultúrny a kreatívny priemysel. Podpora pri budovaní kapacít by ▌ mala byť doplnková a dodatočná k akciám vykonávaným v rámci iných programov Únie, ktoré pokrývajú konkrétnu oblasť politiky. Úsilie by sa malo vynaložiť aj na podporu budovania kapacít potenciálnych predkladateľov projektov, najmä miestnych organizácií a orgánov.

(38)  V záujme zviditeľnenia investičných projektov, ktoré sa snažia získať financovanie, by sa mal vytvoriť Portál InvestEU, ktorý by predstavoval ľahko dostupnú a používateľsky ústretovú databázu projektov, pričom by sa v zvýšenej miere sústreďoval na informovanie implementujúcich partnerov o investičných projektoch zlučiteľných s právom a politikami Únie.

(39)  Podľa bodov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016(12) je potrebné hodnotiť Program InvestEU na základe informácií získaných prostredníctvom osobitných požiadaviek na monitorovanie, pričom sa zároveň bude predchádzať nadmernej regulácii a administratívnemu zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským štátom. Vo vhodných prípadoch do týchto požiadaviek možno zaradiť aj merateľné ukazovatele, na základe ktorých sa budú hodnotiť účinky Programu InvestEU v praxi.

(40)  Na sledovanie pokroku pri plnení cieľov Únie by sa mal zaviesť spoľahlivý rámec pre monitorovanie, ktorý bude založený na ukazovateľoch výstupov, výsledkov a vplyvov. S cieľom zabezpečiť zodpovednosť voči európskym občanom by Komisia mala Európskemu parlamentu a Rade podávať výročné správy o pokroku, vplyvoch a operáciách v rámci Programu InvestEU.

(41)  Na toto nariadenie sa vzťahujú horizontálne finančné pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a určujú najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, obstarávania, cien, nepriamej implementácie a zabezpečujú kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o právny štát, v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je základným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného financovania z prostriedkov EÚ.

(42)  Na Program InvestEU sa vzťahuje nariadenie (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách]. Stanovujú sa v ňom pravidlá plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú rozpočtových záruk.

(43)  V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046(13) (nariadenie o rozpočtových pravidlách), nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013(14), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/95(15), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96(16) a nariadením Rady (EÚ) 2017/1939(17) majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí vrátane podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania administratívnych sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať ▌trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371(18). V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre, pokiaľ ide o členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci podľa nariadenia (EÚ) 2017/1939, a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva.

(44)  Tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), sa môžu zúčastňovať na programoch Únie v rámci pre spoluprácu vytvorenom podľa Dohody o EHP, v ktorej sa stanovuje implementácia programov prostredníctvom rozhodnutia prijatého na základe uvedenej dohody. Účasť tretích krajín sa umožňuje aj na základe iných právnych nástrojov. Toto nariadenie by malo zahŕňať osobitné ustanovenie, ktorým sa udelia nevyhnutné práva a prístup pre zodpovedného povoľujúceho úradníka, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), ako aj Európsky dvor audítorov, aby mohli riadne vykonávať svoje príslušné právomoci.

(45)  Podľa [odkaz treba prípadne aktualizovať podľa nového rozhodnutia o ZKÚ: článku 88 rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ] osoby a subjekty usadené v zámorských krajinách a na zámorských územiach (ZKÚ) sú oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi Programu InvestEU a prípadnými dojednaniami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo územie spojené.

(46)  S cieľom doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia o investičné usmernenia a hodnotiacu tabuľku ukazovateľov, uľahčiť rýchlu a flexibilnú úpravu ukazovateľov výkonnosti a prispôsobiť mieru tvorby rezerv by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o vypracúvanie investičných usmernení pre operácie financovania a investičné operácie v rámci rôznych segmentov politiky, o hodnotiacu tabuľku, o zmenu prílohy III k tomuto nariadeniu s cieľom preskúmať alebo doplniť ukazovatele a o prispôsobenie miery tvorby rezerv. V súlade so zásadou proporcionality by takéto investičné usmernenia mali zahŕňať primerané ustanovenia, ktoré by mali zabrániť zbytočnej administratívnej záťaži. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

(47)  Prostredníctvom Programu InvestEU by sa mali riešiť zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie týkajúce sa celej Únie a/alebo členského štátu a zabezpečiť celoúniové testovanie inovačných finančných produktov na trhu, ako aj systémy na ich šírenie, a to pokiaľ ide o komplexné zlyhania trhu. Akcia na úrovni Únie je preto oprávnená,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa zriaďuje Fond InvestEU, z ktorého sa poskytuje záruka EÚ na podporu operácií financovania a investičných operácií, ktoré vykonávajú implementujúci partneri na podporu vnútorných politík Únie.

Týmto nariadením sa vytvára aj mechanizmus poskytovania poradenskej podpory na podporu vypracúvania projektov, do ktorých možno investovať, a prístupu k financovaniu, ako aj na súvisiace budovanie kapacít (ďalej len „Poradenské centrum InvestEU“). Zriaďuje sa ním aj databáza, v ktorej sa zviditeľňujú projekty, na ktoré sa predkladatelia projektov snažia získať financovanie, a ktorá investorom poskytuje informácie o investičných príležitostiach (ďalej len „Portál InvestEU“).

Stanovujú sa v ňom ciele Programu InvestEU, rozpočet a výška záruky EÚ na obdobie 2021 – 2027, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

(1)  „operácie kombinovaného financovania“ sú operácie podporované z rozpočtu Únie, ktoré kombinujú nesplatné formy podpory alebo splatnú podporu alebo nesplatné formy podpory aj splatnú podporu z rozpočtu Únie so splatnými formami podpory od rozvojových alebo iných verejných finančných inštitúcií, ako aj od komerčných finančných inštitúcií a investorov; na účely tohto vymedzenia programy Únie financované z iných zdrojov než z rozpočtu Únie, ako napríklad z Fondu na inováciu systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), možno považovať za programy Únie financované z rozpočtu Únie;

(1a)  „EIB“ je Európska investičná banka;

(1b)  „skupina EIB“ je Európska investičná banka a jej dcérske spoločnosti alebo iné subjekty podľa vymedzenia v článku 28 ods. 1 štatútu EIB;

(1c)  „finančný príspevok“ je príspevok implementujúceho partnera vo forme vlastnej schopnosti znášať riziko, ktorý sa poskytne na rovnakom základe ako záruka EÚ alebo v iných formách, ktoré umožňujú účinné vykonávanie Programu InvestEU a zároveň zabezpečujú primerané zosúladenie záujmov;

(1d)  „dohoda o príspevku“ je právny nástroj, prostredníctvom ktorého Komisia a jeden alebo viac členských štátov stanoví podmienky záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov, ako sa uvádza v článku 9;

(2)  „záruka EÚ“ je celková záruka, ktorá je neodvolateľná, bezpodmienečná a na požiadanie poskytovaná z rozpočtu Únie, v rámci ktorej sa rozpočtové záruky v súlade s článkom 219 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách realizujú podpisom jednotlivých dohôd o zárukách s implementujúcimi partnermi;

(3)  „finančný produkt“ je finančný mechanizmus alebo dohoda ▌ za podmienok ktorých implementujúci partner poskytuje priame alebo sprostredkované financovanie konečným prijímateľom v ktorejkoľvek z foriem uvedených v článku 13;

(4)  „operácie financovania a/alebo investičné operácie“ sú operácie na poskytovanie financií priamo alebo nepriamo konečným prijímateľom vo forme finančných produktov, ktoré vykonáva implementujúci partner vo svojom mene, ktoré poskytuje v súlade so svojimi internými pravidlami, politikami a postupmi a ktoré vykazuje vo svojich finančných výkazoch alebo prípadne zverejňuje v prílohe k finančným výkazom;

(5)  „fondy v rámci zdieľaného riadenia“ sú fondy, pri ktorých sa predpokladá, že z nich bude možné prideliť prostriedky na tvorbu rezerv na rozpočtovú záruku v rámci zložky Fondu InvestEU v zodpovednosti členských štátov; konkrétne ide o Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond plus (ESF+), Kohézny fond, Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV);

(6)  „dohoda o záruke“ je právny nástroj, v ktorom Komisia a implementujúci partner stanovujú podmienky, za ktorých sa majú navrhovať operácie financovania alebo investičné operácie na možné využitie záruky EÚ, za ktorých sa na tieto operácie má poskytovať rozpočtová záruka a za ktorých sa tieto operácie majú implementovať v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia;

(7)  „implementujúci partner“ je oprávnená protistrana, ako napríklad finančná inštitúcia alebo iný sprostredkovateľ, s ktorými Komisia podpisuje dohodu o záruke ▌;

(8)  „Poradenské centrum InvestEU“ je technická pomoc vymedzená v článku 20;

(8a)  „dohoda o poradenstve“ je právny nástroj, ktorým Komisia a poradenský partner špecifikujú podmienky implementácie Poradenského centra InvestEU;

(8b)  „poradenská iniciatíva“ je technickú pomoc a poradné služby na podporu investícií vrátane činností zameraných na budovanie kapacít, ako sú vymedzené v článkoch 20 ods. 1 a 2, ktoré vykonávajú poradenskí partneri, externí poskytovatelia služieb, s ktorými uzavrela zmluvu Komisia alebo výkonná agentúra;

(8c)  „poradenský partner“ je oprávnený subjekt, ako napríklad finančná inštitúcia alebo iný subjekt, s ktorým Komisia podpísala dohodu o vykonávaní jednej alebo viacerých poradenských iniciatív, s výnimkou poradenských iniciatív realizovaných prostredníctvom externých poskytovateľov služieb, s ktorými Komisia alebo výkonné agentúry uzavreli zmluvu;

(9)  „Portál InvestEU“ je databáza vymedzená v článku 21;

(10)  „Program InvestEU“ je spoločné označenie Fondu InvestEU, Poradenského centra InvestEU, Portálu InvestEU a operácií kombinovaného financovania;

(10b)  „investičné platformy“ sú účelové nástroje, spravované účty, dohody o spolufinancovaní alebo dohody o zdieľaní rizika vytvorené akýmikoľvek inými prostriedkami, ktorými subjekty nasmerujú finančný príspevok na financovanie viacerých investičných projektov, a ktoré môžu zahŕňať:

a)  platformy na vnútroštátnej alebo nižšej ako vnútroštátnej úrovni, ktoré zoskupujú niekoľko investičných projektov na území daného členského štátu;

b)  cezhraničné platformy za účasti viacerých krajín, regionálne alebo makroregionálne platformy, ktoré spolu združujú partnerov z niekoľkých členských štátov, regiónov alebo tretích krajín, ktorí sa zaujímajú o projekty v danej geografickej oblasti;

c)  tematické platformy, ktoré zoskupujú investičné projekty v danom sektore.

(11)  „mikrofinancie“ sú mikrofinancie vymedzené v [[nariadení ESF+] číslo];

(13)  „národné podporné banky alebo inštitúcie“ (NPBI) sú právne subjekty, ktoré vykonávajú finančné činnosti na profesionálnom základe a ktoré členský štát alebo subjekt členského štátu na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni poverili vykonávaním rozvojových alebo propagačných aktivít;

(14)  „malé a stredné podniky (MSP)“ sú mikro, malé a stredné podniky vymedzené v prílohe k odporúčaniu Komisie 2003/361/ES(19);

(15)  „malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou“ sú subjekty zamestnávajúce do 499 zamestnancov, ktoré nie sú MSP;

(16)  „sociálny podnik“ je sociálny podnik vymedzený v nariadení [[EFS+] číslo];

(17)  „tretia krajina“ je krajina, ktorá nie je členským štátom Únie.

Článok 3

Ciele Programu InvestEU

1.  Všeobecným cieľom Programu InvestEU je podporiť politické ciele Únie prostredníctvom operácií financovania a investičných operácií, ktoré prispievajú k posilneniu:

a)  konkurencieschopnosti Únie vrátane výskumu, inovácie a digitalizácie;

b)  rastu a zamestnanosti v hospodárstve Únie, jeho udržateľnosti a jeho environmentálneho a klimatického rozmeru, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja a plneniu cieľov Parížskej dohody o zmene klímy a k vytváraniu kvalitných pracovných miest;

c)  sociálnej odolnosti, inkluzívnosti a inovatívnosti Únie;

ca)  podpory vedeckého a technologického pokroku, kultúry, vzdelávania a odbornej prípravy;

d)  integrácie kapitálových trhov Únie a k posilneniu jednotného trhu vrátane riešení v oblasti fragmentácie kapitálových trhov Únie, diverzifikácie zdrojov financovania podnikov v Únii a podpory udržateľných financií;

da)   podpory hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.

2.  Program InvestEU má tieto špecifické ciele:

a)  podporovať operácie financovania a investičné operácie súvisiace s udržateľnou infraštruktúrou v oblastiach uvedených v článku 7 ods. 1 písm. a);

b)  podporovať operácie financovania a investičné operácie v oblasti výskumu, inovácie a digitalizácie vrátane podpory zvyšovania úrovne inovačných spoločností a uvádzania technológií na trh;

c)  posilniť prístup MSP a ▌ malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou k financiám a ich dostupnosť a zvýšiť globálnu konkurencieschopnosť MSP;

d)  posilniť prístup sociálnych podnikov k mikrofinanciám a financiám a ich dostupnosť, podporovať operácie financovania a investičné operácie súvisiace so sociálnymi investíciami, schopnosťami a zručnosťami a rozvíjať a konsolidovať trhy so sociálnymi investíciami v oblastiach uvedených v článku 7 ods. 1 písm. d).

Článok 4

Rozpočet a výška záruky EÚ

1.  Výška záruky EÚ na účely zložky v zodpovednosti EÚ uvedenej v článku 8 ods. 1 písm. a) je 40 817 500 000 EUR (v bežných cenách). Miera tvorby rezerv na túto záruku dosahuje 40 %.

Na účely zložky v zodpovednosti členských štátov uvedenej v článku 8 ods. 1 písm. b) možno záruku EÚ zvýšiť o dodatočnú sumu v závislosti od toho, či členské štáty alokujú zodpovedajúce sumy podľa [článku 10 ods. 1] nariadenia [VN] číslo](20) a [článku 75 ods. 1] nariadenia [o pláne SPP]číslo](21).

Dodatočnú sumu v rámci záruky EÚ môžu členské štáty poskytnúť aj vo forme hotovosti na účely zložky v zodpovednosti členských štátov.

Záruku EÚ uvedenú v prvom pododseku zvyšujú aj príspevky tretích krajín uvedených v článku 5, pričom príspevky poskytujú v hotovosti v plnej výške v súlade s [článkom 218 ods. 2] [nariadenia o rozpočtových pravidlách].

2.  Orientačné rozdelenie sumy uvedenej v odseku 1 prvom pododseku sa uvádza v prílohe I k tomuto nariadeniu. Komisia môže v prípade potreby sumy uvedené v prílohe I zmeniť, a to až do 15 % pre každý cieľ. Komisia o akejkoľvek zmene musí informovať Európsky parlament a Radu.

3.  Finančné krytie na implementáciu opatrení uvedených v kapitolách V a VI je 525 000 000 EUR (v bežných cenách).

4.  Suma uvedená v odseku 3 sa môže použiť aj na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu Programu InvestEU, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií.

Článok 5

Tretie krajiny pridružené k Fondu InvestEU

Na zložku Fondu InvestEU v zodpovednosti EÚ uvedenú v článku 8 ods. 1 písm. a) a na každý segment politiky uvedený v článku 7 ods. 1 môžu s cieľom podieľať sa na určitých finančných produktoch podľa [článku 218 ods. 2] [nariadenia o rozpočtových pravidlách] dať príspevky tieto tretie krajiny:

a)  členovia Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktorí sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), v súlade s podmienkami stanovenými v Dohode o EHP;

b)  pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami ich účasti na programoch Únie stanovenými v príslušných rámcových dohodách a rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo v podobných dohodách a v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v dohodách medzi Úniou a týmito krajinami;

c)  krajiny, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami účasti týchto krajín na programoch Únie stanovenými v príslušných rámcových dohodách a rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo v podobných dohodách a v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v dohodách medzi Úniou a týmito krajinami;

d)  tretie krajiny v súlade s podmienkami stanovenými v osobitnej dohode vzťahujúcej sa na účasť príslušnej tretej krajiny na akomkoľvek programe Únie, ak sa touto dohodou:

i)  zabezpečuje spravodlivá rovnováha, pokiaľ ide o príspevky a výhody tretej krajiny zúčastňujúcej sa na programoch Únie;

ii)  stanovujú podmienky účasti na programoch vrátane výpočtu finančných príspevkov na jednotlivé programy a ich administratívnych nákladov. Tieto príspevky predstavujú pripísané príjmy v súlade s [článkom 21 ods. 5] [nariadenia o rozpočtových pravidlách];

iii)  neudeľuje tretej krajine rozhodovacia právomoc v súvislosti s dotknutým programom;

iv)  zaručujú práva Únie na zabezpečenie správneho finančného riadenia a na ochranu jej finančných záujmov.

Článok 6

Implementácia a formy financovania z prostriedkov Únie

1.  Záruka EÚ sa implementuje v rámci nepriameho riadenia spolu s orgánmi uvedenými v článku 62 ods. 1 písm. c) bodoch ii), iii), v) a vi) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Ďalšie formy financovania z prostriedkov EÚ podľa tohto nariadenia sa implementujú v rámci priameho alebo nepriameho riadenia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, a to aj vrátane grantov vykonávaných v súlade s jeho hlavou VIII a operácií kombinovaného financovania uskutočňovaných v súlade s týmto článkom čo najplynulejšie a zabezpečovania účinnej a súdržnej podpory politík Únie.

2.  Operácie financovania a investičné operácie kryté zárukou EÚ, ktoré sú súčasťou operácie kombinovaného financovania, v rámci ktorej sa kombinuje podpora podľa tohto nariadenia s podporou poskytovanou v rámci jedného alebo viacerých programov Únie alebo z Fondu na inováciu systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), musia byť v súlade s:

a)  cieľmi politiky a musia spĺňať kritériá oprávnenosti stanovené v pravidlách programu Únie, v rámci ktorého sa rozhoduje o poskytnutí podpory;

b)  týmto nariadením.

3.  Operácie kombinovaného financovania, ktoré zahŕňajú finančný nástroj, ktorý je v plnej výške financovaný z iných programov Únie alebo z Fondu na inováciu ETS bez použitia záruky EÚ podľa tohto nariadenia, musia byť v súlade s cieľmi politiky a musia spĺňať kritériá oprávnenosti stanovené v pravidlách programu Únie, v rámci ktorého sa poskytuje podpora.

4.  V súlade s článkom 6 ods. 2 sa o nesplatných formách podpory a/alebo finančných nástrojoch z rozpočtu Únie, ktoré tvoria časť operácie kombinovaného financovania uvedenej v odsekoch 2 a 3, rozhoduje podľa pravidiel príslušného programu Únie a ich implementácia sa uskutočňuje v rámci operácie kombinovaného financovania v súlade s týmto nariadením a [hlavou X] [nariadenia o rozpočtových pravidlách].

Podávané správy musia zahŕňať aj informácie o dosahovaní súladu s cieľmi politiky a plnení kritérií oprávnenosti stanovených v pravidlách programu Únie, v rámci ktorého sa rozhoduje o poskytnutí podpory, ako aj o dosahovaní súladu s týmto nariadením.

KAPITOLA II

Fond InvestEU

Článok 7

Segmenty politiky

1.  Fond InvestEU pôsobí v nasledujúcich štyroch segmentoch politiky, ktoré riešia zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie v rámci svojho špecifického rozsahu pôsobnosti:

a)  segment politiky týkajúci sa udržateľnej infraštruktúry: zahŕňa udržateľné investície do oblastí dopravy vrátane multimodálnej dopravy, bezpečnosti cestnej premávky, a to aj v súlade s cieľom Únie odstrániť smrteľné dopravné nehody a vážne zranenia do roku 2050, obnovy a údržby železničnej a cestnej infraštruktúry, energie, najmä energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti v súlade s rámcami politiky v oblasti energetiky na obdobie do roku 2030, projektov rekonštrukcie budov zameraných na úspory energie a integrácie budov do prepojeného energetického, skladovacieho, digitálneho a dopravného systému, zlepšenia úrovní prepojenosti, digitálnej pripojiteľnosti a prístupu, a to aj vo vidieckych oblastiach, dodávok a spracovania surovín, vesmíru, oceánov, vôd, vrátane vnútrozemských vodných ciest, nakladania s odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a obehovým hospodárstvom, prírody a inej environmentálnej infraštruktúry, kultúrneho dedičstva, turizmu, zariadení, mobilných aktív a do zavádzania inovačných technológií, ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie v oblasti environmentálnej odolnosti voči zmene klímy alebo sociálnej udržateľnosti alebo v obidvoch týchto oblastiach a ktoré spĺňajú normy Únie v oblasti environmentálnej alebo sociálnej udržateľnosti;

b)  segment politiky týkajúci sa výskumu, inovácie a digitalizácie: zahŕňa činnosti v oblasti výskumu, vývoja produktov a inovácie, prenos technológií a výsledkov výskumu na trh, podporu technológií rozvíjajúcich trh a spoluprácu medzi podnikmi, predstavovanie a zavádzanie inovačných riešení a podporu rozširovania inovačných podnikov ▌, ako aj digitalizáciu výrobného odvetvia Únie;

c)  segment politiky týkajúci sa MSP: zahŕňa prístup k financiám a dostupnosť financií predovšetkým pre MSP vrátane inovačných MSP a MSP, ktoré pôsobia v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ako aj pre malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou;

d)  segment politiky týkajúci sa sociálnych investícií a zručností: zahŕňa mikrofinancie, financovanie sociálnych podnikov a sociálne hospodárstvo a opatrenia na podporu rodovej rovnosti, zručnosti, vzdelávanie, odbornú prípravu a súvisiace služby; sociálnu infraštruktúru (vrátane zdravotnej a vzdelávacej infraštruktúry a sociálneho bývania a ubytovní pre študentov); sociálnu inováciu; zdravotnú starostlivosť a dlhodobú starostlivosť; začlenenie a prístupnosť; kultúrne a kreatívne aktivity so sociálnym cieľom; integráciu zraniteľných osôb vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín.

2.  Keď operácia financovania alebo investičná operácia navrhnutá investičnému výboru uvedenému v článku 19 patrí do viac ako jedného segmentu politiky, priradí sa do toho segmentu, do ktorého spadá jej hlavný cieľ alebo hlavný cieľ väčšiny jej čiastkových projektov, pokiaľ sa v investičných usmerneniach nestanovuje inak.

3.  Operácie financovania a investičné operácie ▌sa preverujú s cieľom stanoviť, či majú environmentálny, klimatický alebo sociálny vplyv a ak áno, potom sa v záujme minimalizácie škodlivých vplyvov na klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti preverujú z hľadiska odolnosti proti zmene klímy, životného prostredia a sociálnej udržateľnosti. Na tieto účely predkladatelia projektov žiadajúci o financovanie poskytujú náležité informácie na základe usmernení vypracovanými Komisiou. Z požiadaviek na preverovanie sú vyňaté projekty, ktoré nedosahujú určitý rozsah vymedzený v usmerneniach. Projekty, ktoré nie sú v súlade s dosahovaním cieľov v oblasti klímy, nie sú oprávnené na podporu podľa tohto nariadenia.

Usmernenia Komisie v súlade s environmentálnymi cieľmi a normami Únie umožňujú:

a)  pokiaľ ide o adaptáciu, zabezpečiť odolnosť proti prípadným nepriaznivým vplyvom zmeny klímy prostredníctvom posúdenia zraniteľnosti voči zmene klímy a posúdenia rizík vrátane príslušných adaptačných opatrení, a pokiaľ ide o zmierňovanie, začleniť náklady na emisie skleníkových plynov a pozitívne účinky opatrení v oblasti zmierňovania zmeny klímy do analýzy nákladov a prínosov;

b)  zohľadniť celkový vplyv projektov z hľadiska hlavných zložiek prírodného kapitálu týkajúcich sa vzduchu, vody, zeme a biodiverzity;

c)  odhadnúť sociálny vplyv vrátane vplyvu na rodovú rovnosť, sociálne začlenenie určitých oblastí alebo populácií a hospodársky rozvoj oblastí a odvetví ovplyvnených štrukturálnymi problémami, ako napríklad potrebou dekarbonizácie hospodárstva;

ca)  určiť projekty, ktoré nie sú v súlade s dosahovaním cieľov v oblasti klímy;

cb)  poskytnúť implementujúcim partnerom usmernenia na účely preverovania podľa odseku 3 pododseku 1; ak implementujúci partner dospeje k záveru, že sa nemusí vykonať preverovanie z hľadiska udržateľnosti, poskytne investičnému výboru odôvodnenie.

4.  Implementujúci partneri na základe usmernení Komisie poskytujú informácie potrebné na to, aby bolo možné sledovať investície, ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy a životného prostredia.

5.  Implementujúci partneri musia zabezpečiť, aby aspoň 55 % investícií v rámci segmentu politiky týkajúceho sa udržateľnej infraštruktúry prispievalo k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy a životného prostredia.

Komisia sa spolu s implementujúcimi partnermi usiluje o to, aby časť rozpočtovej záruky použitej pre segment politiky týkajúci sa udržateľných investícií bola rozdelená s cieľom dosiahnuť rovnováhu medzi rôznymi oblasťami.

6.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 26 s cieľom vymedziť investičné usmernenia pre každý zo segmentov politiky. Investičné usmernenia sa pripravujú v úzkom dialógu so skupinou EIB a ďalšími potenciálnymi implementujúcimi partnermi.

6a.  Komisia sprístupní informácie týkajúce sa uplatňovania alebo výkladu investičných pokynov implementujúcim partnerom, investičnému výboru a poradenským partnerom.

Článok 8

Zložky

1.  Každý segment politiky uvedený v článku 7 ods. 1 tvoria dve zložky, ktoré riešia ▌zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie takto:

a)  zložka v zodpovednosti EÚ rieši ktorúkoľvek z týchto situácií:

i)  zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie, ktoré sa týkajú priorít politiky Únie ▌;

ii)  zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie týkajúce sa celej Únie a/alebo členského štátu; alebo

iii)  ▌ zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie, najmä nové alebo komplexné situácie, ktoré si vyžadujú rozvoj inovačných finančných riešení a trhových štruktúr;

b)  zložka v zodpovednosti členských štátov rieši špecifické zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie v jednom alebo vo viacerých regiónoch alebo členských štátoch v záujme plnenia politických cieľov prispievajúcich fondov v rámci zdieľaného riadenia, najmä s cieľom posilnenia hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únii riešením nerovnováhy medzi jej regiónmi.

2.  Zložky uvedené v odseku 1 sa podľa potreby v záujme podpory operácie financovania alebo investičnej operácie navzájom dopĺňajú, a to aj tak, že sa podpora z oboch zložiek bude kombinovať.

Článok 9

Osobitné ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na zložku v zodpovednosti členských štátov

1.  Sumy, ktoré členský štát na dobrovoľnej báze alokoval podľa článku [10 ods. 1] nariadenia [[VN] číslo] alebo článku [75 ods. 1] nariadenia [[o pláne SPP] číslo], sa použijú na tvorbu rezerv na tú časť záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov, ktorou sa kryjú operácie financovania a investičné operácie v dotknutom členskom štáte alebo na možné príspevky z fondov v rámci zdieľaného riadenia určené Poradenskému centru InvestEU. Tieto sumy prispievajú k dosiahnutiu cieľov politiky stanovených v partnerskej dohode a v programoch, ktoré prispievajú k InvestEU.

Sumy vyčlenené podľa článku 4 ods. 1 tretieho pododseku sa použijú na tvorbu rezerv na záruku.

2.  Stanovenie uvedenej časti záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov podlieha uzavretiu dohody o príspevku medzi členským štátom a Komisiou.

Článok 9 ods. 2 štvrtý pododsek a článok 9 ods. 5 sa nevzťahujú na dodatočnú sumu poskytnutú členským štátom podľa článku 4 ods. 1 tretieho pododseku.

Ustanovenia tohto článku týkajúce sa súm pridelených podľa článku 10 ods. 1 nariadenia [VN číslo] alebo článku 75 ods. 1 nariadenia [o pláne SPP] sa nevzťahujú na dohodu o príspevku týkajúcu sa dodatočnej sumy zo strany členského štátu podľa článku 4 ods. 1 tretieho pododseku.

Členský štát a Komisia uzavrú dohodu o príspevku alebo dohodu o jej zmene do štyroch mesiacov od prijatia rozhodnutia Komisie, ktorým sa prijíma partnerská dohoda alebo plán SPP, alebo súbežne s prijatím rozhodnutia Komisie, ktorým sa mení program alebo plán SPP.

Spoločnú dohodu o príspevku môžu s Komisiou uzavrieť dva alebo viaceré členské štáty.

Odchylne od [článku 211 ods. 1] [nariadenia o rozpočtových pravidlách] sa miera tvorby rezerv na záruku EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov stanovuje na 40 % a v každej dohode o príspevku sa môže upraviť smerom nadol alebo nahor podľa toho, aké riziká sú spojené s finančnými produktmi, ktoré sa majú použiť.

3.  V dohode o príspevku sa uvádzajú aspoň tieto prvky:

a)  celková výška časti záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov, ktorá sa týka daného členského štátu, jej miera tvorby rezerv, výška príspevku z fondov v rámci zdieľaného riadenia, fáza tvorby rezerv v súlade s ročným finančným plánom a výška vyplývajúceho podmieneného záväzku krytého nadväznou zárukou (back to back), ktorú poskytne dotknutý členský štát;

b)  stratégia členských štátov zahŕňajúca finančné produkty a ich minimálny pákový efekt, geografické pokrytie, vrátane prípadného regionálneho pokrytia, typy projektov, investičné obdobie a v náležitých prípadoch kategórie konečných prijímateľov a oprávnených sprostredkovateľov;

c)  potenciálny implementujúci partner alebo partneri navrhnutí podľa článku 12 a povinnosť Komisie informovať členské štáty o vybranom implementujúcom partnerovi alebo partneroch;

d)  možný príspevok na Poradenské centrum InvestEU z fondov v rámci zdieľaného riadenia;

e)  povinnosti voči členskému štátu v oblasti podávania ročných správ vrátane správ v súlade s relevantnými ukazovateľmi týkajúcimi sa politických cieľov uvedených v partnerskej dohode alebo programe a uvedenými v dohode o príspevku;

f)  ustanovenia o platbe časti záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov;

g)  prípadná kombinácia so zdrojmi v rámci zložky v zodpovednosti EÚ vrátane viacvrstvovej štruktúry v záujme lepšieho pokrytia rizík v súlade s článkom 8 ods. 2.

4.  Dohody o príspevku vykonáva Komisia prostredníctvom dohôd o zárukách podpísaných s implementujúcimi partnermi podľa článku 14 a dohôd o poradenstve podpísaných s poradenskými partnermi.

Ak do deviatich mesiacov od podpisu dohody o príspevku nebola uzavretá dohoda o záruke alebo suma uvedená v dohode o príspevku nie je viazaná v plnej výške prostredníctvom jednej alebo viacerých dohôd o zárukách, dohoda o príspevku sa v prvom prípade vypovie alebo predĺži na základe vzájomnej dohody alebo v druhom prípade príslušným spôsobom zmení ▌. Nepoužitá suma rezerv pochádzajúca z prostriedkov, ktoré členské štáty pridelili podľa článku [10 ods. 1 nariadenia [VN]] článku [75 ods. 1] nariadenia [[SPP]] sa použije opätovne podľa [článku 10 ods. 5] nariadenia [[VN] číslo] a článku [75 ods. 5] nariadenia [[o pláne SPP] číslo]. Nepoužitá suma rezerv získaná zo súm, ktoré členský štát pridelil podľa článku 4 ods. 1 tretieho pododseku, sa vráti členskému štátu.

Ak sa dohoda o záruke nevykoná riadne v rámci obdobia stanoveného v [článku 10 ods. 6] nariadenia [[VN] číslo] alebo [článku 75 ods. 6] nariadenia [[o pláne SPP] číslo], dohoda o príspevku sa zmení ▌. Nepoužitá suma rezerv pochádzajúca z prostriedkov, ktoré členské štáty pridelili podľa článku [10 ods. 1 nariadenia [VN]] článku [75 ods. 1] nariadenia [[SPP]] sa použije opätovne podľa [článku 10 ods. 5] nariadenia [[VN] číslo] a článku [75 ods. 5] nariadenia [[o pláne SPP] číslo]. Nepoužitá suma rezerv získaná zo súm, ktoré členský štát pridelil podľa článku 4 ods. 1 tretieho pododseku, sa vráti členskému štátu.

5.  Na tvorbu rezerv v prípade časti záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov stanovenej v dohode o príspevku sa vzťahujú tieto pravidlá:

a)  po fáze tvorby uvedenej v odseku 3 písm. a) tohto článku sa akýkoľvek prebytok rezerv, ktorý sa vypočíta porovnaním výšky rezerv požadovanej na základe miery tvorby rezerv a skutočných rezerv, použije opätovne podľa [článku 10 ods. 7] nariadenia [VN] a [článku 75 ods. 7] nariadenia [[o pláne SPP] číslo];

b)  odchylne od [článku 213 ods. 4] [nariadenia o rozpočtových pravidlách] nesmie tvorba rezerv po fáze tvorby uvedenej v odseku 3 písm. a) tohto článku v období dostupnosti tejto časti záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov viesť k ročnému doplneniu rezerv;

c)  Komisia bezodkladne informuje členský štát, ak v dôsledku výziev na uplatnenie tejto časti záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov výška rezerv na túto časť záruky EÚ klesne pod 20 % sumy zodpovedajúcej počiatočnej miere tvorby rezerv;

d)  ak výška rezerv na túto časť záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov dosiahne 10 % sumy zodpovedajúcej počiatočnej miere tvorby rezerv, dotknutý členský štát na žiadosť Komisie poskytne do spoločného rezervného fondu sumu až do výšky 5 % sumy zodpovedajúcej počiatočnej miere tvorby rezerv.

KAPITOLA IIA

PARTNERSTVO MEDZI KOMISIOU A SKUPINOU EIB

Článok 9a

Rozsah pôsobnosti partnerstva

1.  Komisia a skupina EIB vytvoria podľa tohto nariadenia partnerstvo s cieľom podporiť vykonávanie programu a konzistentnosť, inkluzívnosť, doplnkovosť a účinnosť zavádzania. V súlade s podmienkami tohto nariadenia a ako sa ďalej stanovuje v dohodách uvedených v odseku 2 skupina EIB:

a)  implementuje časť záruky EÚ uvedenú v článku 10 ods. 1b;

b)  podporí implementáciu zložky v zodpovednosti EÚ a v prípade potreby v súlade s článkom 12 ods. 1 zložky v zodpovednosti členských štátov Fondu InvestEU, a to najmä tým, že:

i)  prispieva spolu s potenciálnymi implementujúcimi partnermi k investičným usmerneniam v súlade s článkom 7 ods. 6 a tiež k návrhu hodnotiacej tabuľky v súlade s článkom 19 ods. 1a a k ostatným dokumentom, ktorými sa stanovujú prevádzkové usmernenia Fondu InvestEU,

ii)  spolu s Komisiou a potenciálnymi implementujúcimi partnermi vymedzuje metodiku rizík a systém mapovania rizík v súvislosti s operáciami financovania a investičnými operáciami implementujúcich partnerov, aby sa umožnilo posudzovanie takýchto operácií na základe spoločnej ratingovej stupnice,

iii)  na žiadosť Komisie a po dohode s príslušným potenciálnym vykonávacím partnerom uskutočňuje posúdenie systémov potenciálneho implementujúceho partnera a poskytuje cielené technické poradenstvo tam, kde to požadujú závery auditu posúdenia piliera a v rozsahu požadovanom v týchto záveroch s cieľom zaviesť finančné produkty, ktoré tento potenciálny implementujúci partner plánuje,

iv)  poskytuje nezáväzné stanovisko k aspektom týkajúcim sa bankovníctva, najmä k finančnému riziku a finančným podmienkam súvisiacim s časťou záruky EÚ, ktorá sa má prideliť implementujúcemu partnerovi, ako je vymedzené v dohodách o poskytnutí záruky, ktoré sa majú uzavrieť s inými implementujúcimi partnermi, než je skupina EIB; Komisia podľa potreby zapojí implementujúceho partnera na základe zistení stanoviska; o výsledku rozhodovacieho postupu informuje skupinu EIB,

v)  vykonáva simulácie a prognózy finančného rizika a odmeňovania súhrnného portfólia na základe predpokladov dohodnutých s Komisiou,

vi)  vykonáva meranie finančného rizika a podáva finančné správy o súhrnnom portfóliu, a

vii)  poskytuje Komisii služby reštrukturalizácie a obnovy stanovené v dohode uvedenej v článku 9a ods. 2 písm. b) na žiadosť Komisie a po dohode s implementujúcim partnerom v súlade s článkom 14 ods. 2 písm. g), ak implementujúci partner už nie je zodpovedný za vykonávanie činností reštrukturalizácie a obnovy podľa príslušnej dohody o záruke;

c)  na žiadosť národnej podpornej banky alebo inštitúcie môže zabezpečiť budovanie kapacít podľa článku 20 ods. 2 písm. f) pre túto národnú podpornú banku alebo inštitúciu a/alebo iné služby v súvislosti s zavádzaním finančných produktov podporovaných zárukou EÚ;

d)  vo vzťahu k Poradenskému centru InvestEU:

i)  sa pridelí suma do výšky 375 miliónov EUR z finančného krytia uvedeného v článku 4 ods. 3 na poradenské iniciatívy a operačné úlohy uvedené v bode ii);

ii)  poskytne poradenstvo Komisii a vykoná operačné úlohy stanovené v dohode uvedenej v článku 9a ods. 2 písm. c) prostredníctvom:

1.  podpory Komisie pri navrhovaní, vytváraní a fungovaní Poradenského centra InvestEU;

2.  poskytnutia posúdenia žiadostí o poradenské služby, ktoré Komisia nepovažuje za služby patriace do pôsobnosti existujúcich poradných iniciatív s cieľom podporiť rozhodnutie Komisie o pridelení prostriedkov;

3.  podpory národných podporných bánk alebo inštitúcií poskytovaním budovania kapacít podľa článku 20 ods. 2 písm. f) na základe ich žiadosti vo vzťahu k rozvoju ich poradenských schopností zúčastňovať sa na poradenských iniciatívach;

4.  na žiadosť Komisie a potenciálneho poradenského partnera a po dohode so skupinou EIB uzatvárania zmlúv s poradenskými partnermi v mene Komisie v súvislosti s uskutočňovaním poradenských iniciatív;

Skupina EIB zabezpečí, aby jej úlohy uvedené v odseku 1 písm. d) bode ii) boli vykonávané úplne nezávisle od jej úlohy poradenského partnera.

2.  Informácie týkajúce sa bankovníctva, ktoré Komisia poskytuje skupine EIB podľa ods. 1 písm. b) bodov ii), iv), v) a vi) sa striktne obmedzia na informácie, ktoré skupina EIB nevyhnutne potrebuje na plnenie svojich povinností podľa týchto bodov. Komisia v úzkom dialógu so skupinou EIB a potenciálnymi implementujúcimi partnermi vymedzí povahu a rozsah uvedených informácií, pričom zohľadní požiadavky na správne finančné riadenie so zárukou EÚ, oprávnené záujmy implementujúceho partnera týkajúce sa obchodne citlivých informácií a potreby skupiny EIB na účely plnenia svojich záväzkov v rámci týchto bodov.

3.  Formy partnerstva sa stanovia v dohodách, a to aj pokiaľ ide o:

a)  zabezpečenie a vykonávanie častí záruky EÚ uvedenej v článku 10 ods. 1b:

i)  dohody o záruke medzi Komisiou a skupinou EIB, alebo

ii)  oddelenej dohody o záruke medzi Komisiou a EIB a/alebo dcérskou spoločnosťou alebo iným subjektom, ako je vymedzené v článku 28 ods. 1 štatútu EIB;

b)  dohodu medzi Komisiou a skupinou EIB v súvislosti s odsekom 1 písm. b) a c);

c)  dohodu medzi Komisiou a skupinou EIB vo vzťahu k Poradenskému centru InvestEU;

d)  dohody o službách medzi skupinou EIB a národnými podpornými bankami a inštitúciami, ktoré sa týkajú budovania kapacít a iných služieb v súlade s odsekom 1 písm. c).

4.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 15 ods. 3) a článok 20 ods. 4, náklady, ktoré skupina EIB vynaložila na plnenie úloh uvedených v odseku 1 písm. b) a c), musia spĺňať podmienky dohodnuté v rámci dohody uvedenej v odseku 2 písm. b) a môžu byť kryté z vrátených platieb alebo príjmov súvisiacich so zárukou EÚ, ktoré prispeli k tvorbe rezerv, v súlade s článkom 211 ods. 4 a ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo sa môžu uhradiť z finančného krytia uvedeného v článku 4 ods. 3 na základe odôvodnenia týchto nákladov skupinou EIB a v rámci celkového limitu vo výške 7 000 000 EUR.

5.  Náklady, ktoré skupina EIB vynaložila na plnenie prevádzkových úloh uvedených v odseku 1 písm. d) bode ii), sa uhrádzajú v plnej výške a vyplácajú sa zo sumy uvedenej v odseku 1 písm. d) bode i) na základe odôvodnenia týchto nákladov skupinou EIB a v rámci celkového limitu vo výške 10 000 000 EUR.

Článok 9b

Konflikt záujmov

V rámci partnerstva skupina EIB prijme všetky potrebné opatrenia a preventívne opatrenia na zabránenie konfliktom záujmov s ostatnými implementujúcimi partnermi, a to aj prostredníctvom zriadenia špecializovaného a nezávislého tímu pre úlohy uvedené v článku 9a ods. 1 písm. b) bodoch iii), iv), v) a vi), na ktorý sa vzťahujú prísne pravidlá dôvernosti, ktoré sa budú vzťahovať aj na osoby, ktoré opustili tím. Skupina EIB alebo ostatní implementujúci partneri bezodkladne informujú Komisiu o každej situácii, ktorá je príčinou takéhoto konfliktu, alebo by mohla viesť k takémuto konfliktu. V prípade pochybností Komisia rozhodne o tom, či existuje konflikt záujmov, a informuje o tom skupinu EIB. V prípade konfliktu záujmov skupina EIB prijme primerané opatrenia. Riadiaci výbor je informovaný o prijatých opatreniach a ich výsledkoch.

Skupina EIB prijme nevyhnutné preventívne opatrenia na zabránenie situáciám konfliktu záujmov pri implementácii Poradenského centra InvestEU, najmä pokiaľ ide o operačné úlohy vo svojej úlohe podporovať Komisiu, ako sa uvádza v článku 9a ods. 1 písm. d) bode ii). V prípade konfliktu záujmov skupina EIB prijme primerané opatrenia.

KAPITOLA III

Záruka EÚ

Článok 10

Záruka EÚ

1.  Záruka EÚ sa implementujúcim partnerom poskytuje ako neodvolateľná bezpodmienečná záruka na požiadanie v súlade s článkom 219 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách a riadi sa v súlade s hlavou X nariadenia o rozpočtových pravidlách prostredníctvom nepriameho riadenia.

1a.  Odmena za záruku EÚ sa viaže na charakteristiky a rizikový profil finančných produktov, pričom sa náležite zohľadňuje povaha príslušných operácií financovania a investičných operácií a plnenie cieľov politiky, na ktoré sa zameriava. To môže v riadne odôvodnených prípadoch súvisiacich s charakterom cieľov politiky, na ktoré sa zameriava finančný produkt, ktorý sa má implementovať, a s cenovou dostupnosťou pre cieľových konečných prijímateľov, zahŕňať zníženie nákladov alebo zlepšenie podmienok financovania poskytnutého konečnému prijímateľovi prostredníctvom modulácie odmeny za záruku EÚ, alebo v prípade potreby pokrytím nevyrovnaných administratívnych nákladov, ktoré znáša implementujúci partner, prostredníctvom rozpočtu EÚ, najmä:

a)  v situáciách, keď by napäté podmienky na finančnom trhu zabránili realizácii operácie za trhové ceny, alebo

b)  ak je to potrebné na vyvolanie operácií financovania a investičných operácií v sektoroch alebo oblastiach, v ktorých dochádza k významnému zlyhaniu trhu alebo suboptimálnej investičnej situácii, a na uľahčenie vytvárania investičných platforiem,

pokiaľ zníženie odmeny za záruku EÚ alebo pokrytie nevyrovnaných administratívnych nákladov implementujúcich partnerov významne neovplyvní tvorbu rezerv na záruku v rámci InvestEU.

Zníženie odmeny za záruku EÚ je v plnej miere v prospech konečných prijímateľov.

1b.  Podmienka stanovená v článku 219 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa vzťahuje na každého implementujúceho partnera na základe portfólia.

1c.  75 % záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti EÚ uvedenej v článku 4 ods. 1 prvom pododseku, čo predstavuje 30 613 125 000 EUR, sa poskytne skupine EIB. Skupina EIB poskytne súhrnný finančný príspevok vo výške 7 653 281 250 EUR. Tento príspevok sa poskytne takým spôsobom a v takej forme, aby uľahčil implementáciu Fondu InvestEU a dosiahnutie cieľov uvedených v článku 12 ods. 2.

1d.  Zvyšných 25 % záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti EÚ sa poskytne ďalším implementujúcim partnerom, ktorí takisto poskytnú finančný príspevok, ktorý sa stanoví v dohodách o záruke.

1e.  Vynaloží sa maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby na konci investičného obdobia bola pokrytá široká škála odvetví a regiónov a zamedzilo sa nadmernej odvetvovej alebo geografickej koncentrácii. Toto úsilie zahŕňa stimuly pre menšie alebo menej sofistikované NPBI, ktoré majú komparatívnu výhodu v dôsledku svojej miestnej prítomnosti, znalostí a investičných schopností. Komisia toto úsilie podporuje prostredníctvom vypracovania koherentného prístupu.

2.  Záruku EÚ možno poskytnúť na operácie financovania a investičné operácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, počas investičného obdobia končiaceho sa 31. decembra 2027. Zmluvy medzi implementujúcim partnerom a konečným prijímateľom alebo finančným sprostredkovateľom alebo iným subjektom uvedeným v článku 13 ods. 1 písm. a) sa musia podpísať do 31. decembra 2028.

Článok 11

Oprávnené operácie financovania a investičné operácie

1.  Z Fondu InvestEU sa podporujú len operácie financovania a investičné operácie, ktoré:

a)  spĺňajú podmienky stanovené v článku 209 ods. 2 písm. a) až e) nariadenia o rozpočtových pravidlách, a to najmä požiadavky týkajúce sa zlyhaní trhu, suboptimálnych investičných situácií a doplnkovosti, ako sú stanovené v článku 209 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia o rozpočtových pravidlách a v prílohe V k tomuto nariadeniu, a ktoré v náležitých prípadoch maximalizujú súkromné investície v súlade s článkom 209 ods. 2 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách;

b)  prispievajú k plneniu cieľov politík Únie a ktoré patria do rozsahu oblastí, v ktorých operácie financovania a investičné operácie možno realizovať v rámci príslušného segmentu v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu; ▌

ba)  neposkytujú finančnú podporu na vylúčené činnosti vymedzené v bode B prílohy V k tomuto nariadeniu; a

c)  sú v súlade s investičnými usmerneniami.

2.  Okrem projektov v Únii sa z Fondu InvestEU môžu prostredníctvom operácií financovania a investičných operácií podporiť aj tieto projekty a operácie:

a)  ▌projekty medzi subjektmi, ktoré sa nachádzajú alebo sú usadené v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, pričom tieto projekty zasahujú do jednej alebo viacerých tretích krajín vrátane pristupujúcich krajín, kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín, krajín, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, krajín Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Európskeho združenia voľného obchodu alebo do zámorskej krajiny alebo územia, ako sa stanovuje v prílohe II k ZFEÚ, alebo do pridruženej tretej krajiny bez ohľadu na to, či v týchto tretích krajinách alebo zámorských krajinách alebo územiach existuje partner alebo nie;

b)  operácie financovania a investičné operácie v krajinách uvedených v článku 5, ktoré prispeli k špecifickému finančnému produktu.

3.  Z Fondu InvestEU sa môžu podporiť operácie financovania a investičné operácie, ktorými sa poskytuje financovanie prijímateľom, ktorí sú právnymi subjektmi usadenými v jednej z týchto krajín:

a)  členský štát alebo zámorská krajina alebo zámorské územie s ním spojené;

b)  tretia krajina alebo územie, ktoré sú pridružené k programu InvestEU v súlade s článkom 5;

c)  v náležitých prípadoch tretia krajina uvedená v odseku 2 písm. a);

d)  iné krajiny, ak je to potrebné na financovanie projektu v krajine alebo na území, ktoré sú uvedené v písmenách a) až c).

Článok 12

Výber implementujúcich partnerov iných ako skupina EIB

1.  Komisia v súlade s článkom 154 nariadenia o rozpočtových pravidlách vyberá implementujúcich partnerov iných ako skupina EIB.

Implementujúci partneri môžu vytvoriť skupinu. Implementujúci partner môže byť členom jednej alebo viacerých skupín.

V prípade zložky v zodpovednosti EÚ musia oprávnené protistrany prejaviť záujem vo vzťahu k časti záruky EÚ uvedenej v článku 10 ods. 1c.▌

V prípade zložky v zodpovednosti členských štátov môže dotknutý členský štát za implementujúcich partnerov navrhnúť jednu alebo viaceré ▌protistrany spomedzi tých, ktoré prejavili záujem ▌. Dotknutý členský štát môže tiež navrhnúť skupinu EIB ako implementujúceho partnera a môže na svoje vlastné náklady uzatvoriť zmluvu s EIB na poskytovanie služieb uvedených v článku 9a.

Keď dotknutý členský štát implementujúceho partnera nenavrhne, Komisia ho v súlade s druhým pododsekom tohto odseku vyberie spomedzi tých implementujúcich partnerov, ktorí dokážu pokryť operácie financovania a investičné operácie v dotknutých geografických oblastiach.

2.  Pri výbere implementujúcich partnerov Komisia zabezpečuje, aby portfólio finančných produktov v rámci Fondu InvestEU spĺňalo tieto ciele:

a)  maximalizovať pokrytie cieľov stanovených v článku 3;

b)  maximalizovať vplyv záruky EÚ prostredníctvom vlastných zdrojov poskytnutých implementujúcim partnerom;

c)  v náležitých prípadoch maximalizovať súkromné investície;

ca)  podporovať inovatívne finančné riešenia a riešenia rizík v záujme riešenia zlyhaní trhu a suboptimálnych investičných situácií;

d)  dosiahnuť geografickú diverzifikáciu prostredníctvom postupného prideľovania záruky EÚ a umožniť financovanie menších projektov;

e)  poskytovať dostatočnú diverzifikáciu rizík.

3.  Pri výbere implementujúcich partnerov Komisia zohľadňuje aj:

a)  možné náklady a platby do rozpočtu Únie;

b)  schopnosť implementujúceho partnera dôkladne plniť požiadavky podľa článku 155 ods. 2 a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, daňové podvody, daňové úniky, pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a nespolupracujúce jurisdikcie.

4.  Národné podporné banky alebo inštitúcie môžu byť vybrané za implementujúcich partnerov za predpokladu, že spĺňajú požiadavky stanovené v tomto článku a v článku 14 ods. 1 druhom pododseku.

Článok 13

Oprávnené druhy financovania

1.  Záruka EÚ sa môže použiť na krytie rizík v prípade nasledujúcich druhov financovania, ktoré poskytujú implementujúci partneri:

a)  úvery, záruky, protizáruky, nástroje kapitálového trhu, akákoľvek iná forma financovania alebo zvýšenia kreditnej kvality vrátane podriadeného dlhu alebo kapitálové či kvázikapitálové účasti, poskytované priamo alebo nepriamo konečným prijímateľom prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, fondov, investičných platforiem alebo iných nástrojov;

b)  financovanie alebo záruky, ktoré poskytuje implementujúci partner inej finančnej inštitúcii, čím jej umožní začať vykonávať činnosti financovania uvedené v písmene a).

Aby financovanie uvedené v prvom pododseku písm. a) a b) tohto odseku bolo kryté zárukou EÚ, poskytuje sa, nadobúda alebo vydáva v prospech operácií financovania alebo investičných operácií uvedených v článku 11 ods. 1, ak implementujúci partner poskytol financovanie v súlade s dohodou o financovaní alebo transakciou, ktorú implementujúci partner podpísal alebo uzavrel po podpise dohody o záruke medzi Komisiou a implementujúcim partnerom a ktorej platnosť ešte neuplynula alebo ktorá nebola zrušená.

2.  Operácie financovania a investičné operácie prostredníctvom fondov alebo iných sprostredkovateľských štruktúr sú podporované zárukou EÚ v súlade s ustanoveniami, ktoré sa vymedzia v investičných usmerneniach, a to dokonca aj v prípade, že takáto štruktúra investuje menšinu investovaných súm mimo Únie a v krajinách uvedených v článku 11 ods. 2 alebo do iných aktív, než sú aktíva oprávnené podľa tohto nariadenia.

Článok 14

Dohody o zárukách

1.  Komisia s každým implementujúcim partnerom uzavrie dohodu o záruke, ktorou sa poskytne záruka EÚ v súlade s požiadavkami tohto nariadenia až do výšky stanovenej Komisiou.

Komisia v prípade implementujúcich partnerov zlúčených do skupiny ▌uzavrie jednu dohodu o záruke s každým implementujúcim partnerom v skupine alebo s jedným implementujúcim partnerom v mene skupiny.

2.  Dohody o zárukách musia obsahovať najmä ustanovenia, pokiaľ ide o:

a)  výšku a podmienky finančného príspevku, ktorý má poskytnúť implementujúci partner;

b)  podmienky financovania alebo záruk, ktoré má implementujúci partner poskytnúť inému právnemu subjektu zúčastnenému na implementácii, kedykoľvek sa vyskytne takýto prípad;

c)  v súlade s článkom 16 podrobné pravidlá poskytovania záruky EÚ vrátane krytia portfólií špecifických druhov nástrojov a príslušných udalostí, ktoré môžu viesť k výzvam na uplatnenie záruky EÚ;

d)  odmenu za podstupovanie rizika, ktorá sa má rozdeliť pomerne podľa toho, do akej miery Únia a implementujúci partner podstupujú riziká, alebo je v náležite odôvodnených prípadoch upravená podľa článku 16 ods. 1;

e)  podmienky platby;

f)  záväzok implementujúceho partnera akceptovať rozhodnutia Komisie a investičného výboru, pokiaľ ide o používanie záruky EÚ v prospech navrhovanej operácie financovania alebo investičnej operácie, bez toho, aby bolo dotknuté rozhodovanie implementujúceho partnera v súvislosti s navrhovanou operáciou bez záruky EÚ;

g)  ustanovenia a postupy týkajúce sa vymáhania pohľadávok, ktoré sa má zveriť implementujúcemu partnerovi;

h)  podávanie finančných a prevádzkových správ o operáciách, na ktoré sa vzťahuje záruka EÚ, a monitorovanie týchto operácií;

i)  kľúčové ukazovatele výkonnosti, najmä pokiaľ ide o používanie záruky EÚ, plnenie cieľov a kritérií stanovených v článkoch 3, 7 a 11, ako aj mobilizáciu súkromného kapitálu;

j)  v náležitých prípadoch ustanovenia a postupy týkajúce sa operácií kombinovaného financovania;

k)  iné relevantné ustanovenia v súlade s požiadavkami článku 155 ods. 2 a hlavy X nariadenia o rozpočtových pravidlách;

l)  existenciu primeraných mechanizmov pre potenciálne obavy súkromných investorov.

3.  V dohode o záruke sa takisto stanovuje, že odmena pripadajúca Únii z operácií financovania a investičných operácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa má poskytnúť po odpočítaní platieb splatných v dôsledku výziev na uplatnenie záruky EÚ.

4.  V dohode o záruke sa navyše stanovuje, že akákoľvek suma splatná v prospech implementujúceho partnera súvisiaca so zárukou EÚ sa odpočíta od celkovej výšky odmeny, príjmov a vrátených platieb, ktoré má implementujúci partner splatiť Únii z operácií financovania a investičných operácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Ak táto suma nepostačuje na krytie sumy splatnej v prospech implementujúceho partnera v súlade s článkom 15 ods. 3, zostatková suma sa bude čerpať z rezerv na záruku EÚ.

5.  Ak sa dohoda o záruke uzavrie v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov, môže sa v nej stanoviť, že zástupcovia dotknutých členských štátov alebo regiónov sa budú zúčastňovať na monitorovaní vykonávania dohody o záruke.

Článok 15

Požiadavky na používanie záruky EÚ

1.  Poskytnutie záruky EÚ je podmienené nadobudnutím platnosti dohody o záruke uzavretej s príslušným implementujúcim partnerom.

2.  Operácie financovania a investičné operácie sú kryté zárukou EÚ, len ak spĺňajú kritériá stanovené v tomto nariadení a príslušných investičných usmerneniach a ak investičný výbor dospel k záveru, že spĺňajú požiadavky na to, aby mohli využívať záruku EÚ. Za zabezpečenie súladu operácií financovania a investičných operácií s týmto nariadením a príslušnými investičnými usmerneniami nesú zodpovednosť implementujúci partneri.

3.  Komisia implementujúcemu partnerovi neuhrádza žiadne administratívne náklady ani poplatky spojené s implementáciou operácií financovania a investičných operácií v rámci záruky EÚ okrem prípadu, keď povaha cieľov politiky, ktoré sa majú splniť prostredníctvom implementovaného finančného produktu, a cenová dostupnosť pre cieľových konečných prijímateľov alebo typ poskytovaného financovania umožňujú implementujúcemu partnerovi, aby Komisii náležite odôvodnil potrebu urobiť výnimku. Krytie takýchto nákladov z rozpočtu EÚ sa obmedzuje na sumu, ktorá je nevyhnutná na implementáciu príslušných operácií financovania a investičných operácií, a poskytuje sa len v tej miere, v akej náklady nie sú kryté príjmami prijatými implementujúcimi partnermi v súvislosti s dotknutými operáciami financovania a investičnými operáciami. Ustanovenia o poplatkoch sa stanovujú v dohode o záruke a musia byť v súlade s možnosťami stanovenými v článku 14 ods. 4 a s článkom 209 ods. 2 písm. g) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

4.  Okrem toho môže implementujúci partner použiť záruku EÚ na pokrytie príslušného podielu nákladov na vymáhanie pohľadávok, okrem prípadu, keď sa tieto náklady odpočítajú v súlade s článkom 14 ods. 4 od výnosov z vymožených pohľadávok.

Článok 16

Krytie a podmienky záruky EÚ

1.  Odmena za podstupovanie rizika sa rozdeľuje medzi Úniu a implementujúceho partnera pomerne podľa toho, do akej miery podstupujú riziká v súvislosti s portfóliom operácií financovania a investičných operácií alebo v náležitých prípadoch individuálnymi operáciami. Odmena za záruku EÚ sa môže znížiť v riadne odôvodnených prípadoch uvedených v článku 10 ods. 1 druhom pododseku.

Implementujúci partner má na vlastné riziko primeranú expozíciu voči operáciám financovania a investičným operáciám, na ktoré sa poskytuje záruka EÚ, okrem výnimočného prípadu, keď ciele politiky, ktoré sa majú splniť prostredníctvom implementovaného finančného produktu, sú takej povahy, že implementujúci partner nie je odôvodnene schopný prispieť k znášaniu súvisiaceho rizika.

2.  Zo záruky EÚ sa kryje:

a)  v prípade dlhových produktov uvedených v článku 13 ods. 1 písm. a):

i)  istina, celý úrok a všetky sumy splatné v prospech implementujúceho partnera, ktoré však nedostal v súlade s podmienkami operácií financovania, až kým nenastala platobná neschopnosť; v prípade podriadeného dlhu sa za platobnú neschopnosť považuje odklad, zníženie alebo požadované opustenie;

ii)  straty vyplývajúce z reštrukturalizácie;

iii)  straty vyplývajúce z výkyvov mien iných ako euro na trhoch s obmedzenými možnosťami dlhodobého hedžingu;

b)  v prípade kapitálových a kvázi kapitálových investícií uvedených v článku 13 ods. 1 písm. a) investované sumy a s nimi spojené náklady na financovanie a straty vyplývajúce z výkyvov mien iných ako euro;

c)  v prípade financovania alebo záruk, ktoré poskytuje implementujúci partner inému právnemu subjektu a ktoré sú uvedené v článku 13 ods. 1 písm. b), zaplatené sumy a s nimi spojené náklady na financovanie.

3.  Keď Únia v dôsledku výzvy na uplatnenie záruky EÚ zaplatí implementujúcemu partnerovi platbu, implementujúci partner ju prevezme do svojich práv súvisiacich s jeho operáciami financovania alebo investičnými operáciami krytými zárukou EÚ, pokiaľ takéto práva aj naďalej existujú.

Pokiaľ ide o prevzaté sumy, implementujúci partner vymáha pohľadávky v mene Únie a vymožené sumy uhradí Únii.

KAPITOLA IV

SPRÁVA A RIADENIE

Článok 17

Poradný výbor

1.  Komisii a riadiacej rade radí poradný výbor ▌.

1a.  Poradný výbor sa snaží zabezpečiť vyvážené zastúpenie mužov a žien a pozostáva z:

a)  jedného zástupcu každého implementujúceho partnera;

b)  jedného zástupcu každého členského štátu;

c)  jedného experta vymenovaného Európskym hospodárskym a sociálnym výborom;

d)  jedného experta vymenovaného Výborom regiónov.

4.  Poradnému výboru predsedá zástupca Komisie. Zástupca vymenovaný skupinou EIB je podpredsedom.

Poradný výbor zasadá pravidelne a aspoň dvakrát ročne na žiadosť predsedu. ▌

5.  Poradný výbor:

a)  ▌poskytuje Komisii a riadiacej rade poradenstvo pri koncipovaní finančných produktov, ktoré sa majú implementovať podľa tohto nariadenia;

b)  poskytuje poradenstvo Komisii a riadiacej rade, pokiaľ ide o vývoj na trhu, zlyhania trhu, suboptimálne investičné situácie a trhové podmienky;

c)  si vymieňa názory v súvislosti s vývojom na trhu, ako aj najlepšie postupy.

5a.  Najmenej dvakrát ročne sa organizujú aj zasadnutia zástupcov členských štátov v osobitnom formáte, ktorým predsedá Komisia.

5b.  Poradný výbor a jeho formát v zložení zástupcov členských štátov môže vydávať odporúčania týkajúce sa vykonávania a fungovania Programu InvestEU, ktoré má zohľadniť riadiaci výbor.

5c.  Podrobná zápisnica zo zasadnutí poradného výboru sa zverejňuje čo najskôr po schválení poradným výborom.

Komisia stanovuje prevádzkové pravidlá a postupy a riadi sekretariát poradného výboru. Poradnému výboru sa poskytujú všetky relevantné dokumenty a informácie, aby mohol vykonávať svoje úlohy.

5d.  NPBI zastúpené v poradnom výbore spomedzi seba vyberú zástupcov iných implementujúcich partnerov ako skupina EIB v riadiacej rade uvedenej v článku 17a ods. 1. NPBI sa snažia o vyvážené zastúpenie v riadiacej rade, pokiaľ ide o ich veľkosť a zemepisnú polohu. Vybraní zástupcovia zastupujú dohodnuté spoločné pozície všetkých implementujúcich partnerov iných ako skupina EIB.

Článok 17a

Riadiaca rada

1.  Pre Program InvestEU sa zriadi riadiaca rada. Skladá sa zo štyroch zástupcov Komisie, troch zástupcov skupiny EIB a dvoch zástupcov ďalších implementujúcich partnerov iných ako skupina EIB a jedného experta, ktorého za člena bez hlasovacieho práva vymenúva Európsky parlament. Tento expert nevyžaduje ani neprijíma pokyny od inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie, vlády akéhokoľvek členského štátu ani žiadnych iných verejných alebo súkromných subjektov a koná úplne nezávisle. Expert vykonáva svoje povinnosti nestranne a v záujme Fondu InvestEU.

Členovia sa vymenúvajú na funkčné obdobie štyroch rokov, ktoré je možné raz obnoviť, s výnimkou zástupcov iných implementujúcich partnerov ako skupina EIB, ktorí budú vymenovaní na obdobie dvoch rokov.

2.  Riadiaca rada si vyberie predsedu spomedzi zástupcov Komisie na funkčné obdobie štyroch rokov, ktoré možno raz obnoviť. Predseda podáva zástupcom členských štátov v poradnom výbore dvakrát ročne správu o vykonávaní a fungovaní Programu InvestEU.

Podrobná zápisnica zo schôdzí riadiacej rady sa zverejňuje ihneď po jej schválení riadiacou radou.

3.  Riadiaca rada:

a)  určuje strategické a operačné usmernenia pre implementujúcich partnerov vrátane usmernení pre koncipovanie finančných produktov a pre ostatné prevádzkové politiky a postupy potrebné na fungovanie Fondu InvestEU;

b)  prijíma metodický rámec pre riziko vypracovaný Komisiou v spolupráci so skupinou EIB a s inými implementujúcimi partnermi;

c)  dohliada na vykonávanie Programu InvestEU;

d)  je konzultovaná, a to so zreteľom na názory všetkých jej členov, v súvislosti s užším zoznamom kandidátov na členov investičného výboru pred výberom v súlade s článkom 19 ods. 2;

e)  prijíma rokovací poriadok sekretariátu investičného výboru uvedeného v článku 19 ods. 2;

f)  prijíma pravidlá uplatniteľné na operácie s investičnými platformami.

4.  Riadiaca rada pri svojich rokovaniach používa konsenzuálny prístup, pričom sa v čo najvyššej možnej miere zohľadňujú stanoviská všetkých členov. Ak členovia nie sú schopní zhodnúť sa na spoločnej pozícii, riadiaca rada prijíma rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou hlasujúcich členov, ktorá predstavuje aspoň 7 hlasov.

Článok 17b

Hodnotiaca tabuľka

1.  Na zabezpečenie nezávislého, transparentného a harmonizovaného hodnotenia žiadostí implementujúcich partnerov o použitie záruky EÚ na navrhovanú operáciu financovania alebo investičnú operáciu zo strany investičného výboru sa vypracuje hodnotiaca tabuľka ukazovateľov (ďalej len „hodnotiaca tabuľka“).

2.  Implementujúci partneri vyplnia hodnotiacu tabuľku vo vzťahu k nimi navrhovaným operáciám financovania a investičným operáciám.

3.  Hodnotiaca tabuľka zahŕňa najmä tieto prvky:

a)  opis operácie financovania a investičnej operácie;

b)  prínos k plneniu cieľov politiky EÚ;

c)  doplnkovosť, opis zlyhania trhu alebo suboptimálnej investičnej situácie a finančný a technický príspevok implementujúceho partnera;

d)  investičný vplyv;

e)  finančný profil operácie financovania a investičnej operácie;

f)  doplňujúce ukazovatele.

4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 26 prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením dodatočných prvkov hodnotiacej tabuľky vrátane podrobných pravidiel týkajúcich sa hodnotiacej tabuľky, ktorú majú používať implementujúci partneri.

Článok 18

Kontrola politiky

3.  Komisia potvrdzuje, či sú operácie financovania a investičné operácie, ktoré navrhujú implementujúci partneri iní ako EIB, v súlade s právom a politikami Únie.

3a.  V prípade operácií financovania a investičných operácií EIB v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia sa na takéto operácie nevzťahuje záruka EÚ, ak Komisia vydá záporné stanovisko v rámci postupu stanoveného v článku 19 protokolu č. 5.

Článok 19

Investičný výbor

1.  Zriaďuje sa úplne nezávislý investičný výbor pre Fond InvestEU. Tento výbor:

a)  skúma návrhy operácií financovania a investičných operácií, ktoré implementujúci partneri predložili s cieľom kryť ich zo záruky EÚ a ktoré prešli kontrolou súladu s právom a politikami Únie, ktorý vykonáva Komisia podľa článku 18 ods. 3, alebo ku ktorým bolo vydané kladné stanovisko v rámci postupu stanoveného v článku 19 protokolu č. 5;

b)  overuje ich súlad s týmto nariadením a príslušnými investičnými usmerneniami,

ba)  venuje osobitnú pozornosť požiadavke doplnkovosti uvedenej v článku 209 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách a v prílohe V k tomuto nariadeniu a požiadavke na prilákanie súkromných investícií uvedenej v článku 209 ods. 2 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách; a

c)  overuje, či operácie financovania a investičné operácie, na ktoré by sa poskytla záruka EÚ, spĺňajú všetky príslušné požiadavky.

2.  Investičný výbor zasadá v štyroch rôznych zloženiach, ktoré zodpovedajú segmentom politiky uvedeným v článku 7 ods. 1.

Investičný výbor sa v každom zložení skladá zo šiestich platených externých expertov. Výber expertov sa uskutočňuje v súlade s článkom 237 nariadenia o rozpočtových pravidlách a Komisia ich na odporúčanie riadiacej rady vymenúva na funkčné obdobie najviac štyroch rokov, ktoré možno raz obnoviť. Odmeňuje ich Únia. Komisia sa na odporúčanie riadiacej rady môže rozhodnúť obnoviť funkčné obdobie etablovaného člena investičného výboru bez toho, aby využila postup stanovený v tomto odseku.

Experti musia mať bohaté relevantné trhové skúsenosti so štruktúrovaním a s financovaním projektov alebo financovaním MSP alebo veľkých spoločností.

Investičný výbor v príslušnom zložení musí mať rozsiahle znalosti o sektoroch spadajúcich do segmentov politiky uvedených v článku 7 ods. 1, ako aj o geografických trhoch v Únii a celkovo musí mať aj vyvážené zastúpenie žien a mužov.

Štyria členovia sú stálymi členmi investičného výboru vo všetkých štyroch zloženiach. Okrem toho v každom zo štyroch zložení musia byť dvaja experti so skúsenosťami s investíciami v sektoroch spadajúcich do daného segmentu politiky. Aspoň jeden zo stálych členov musí byť expertom na udržateľné investície. Členov investičného výboru priraďuje k jeho príslušnému zloženiu alebo zloženiam riadiaca rada. Predsedu si investičný výbor zvolí z radov svojich stálych členov.

3.  Keď sa členovia investičného výboru zúčastňujú na jeho činnostiach, svoje povinnosti musia vykonávať nestranne a vo výhradnom záujme Fondu InvestEU. Nesmú vyžadovať ani prijímať pokyny od implementujúcich partnerov, inštitúcií Únie, členských štátov ani od žiadneho verejnoprávneho alebo súkromnoprávneho subjektu.

Životopisy a vyhlásenia o záujmoch každého člena investičného výboru sa zverejňujú a neustále aktualizujú. Každý člen investičného výboru bezodkladne oznamuje Komisii a riadiacej rade všetky informácie potrebné na priebežné overovanie, či nedochádza ku konfliktu záujmov.

Riadiaca rada môže odporučiť Komisii, aby člena z funkcie odvolala, ak tento nedodržiava požiadavky stanovené v tomto odseku, alebo z iných riadne odôvodnených príčin.

4.  Investičnému výboru pri konaní v súlade s týmto článkom pomáha sekretariát. Sekretariát je nezávislý a zodpovedá sa predsedovi investičného výboru. Sekretariát administratívne patrí pod Komisiu. Rokovací poriadok sekretariátu zabezpečí dôvernosť výmeny informácií a dokumentov medzi implementujúcimi partnermi a príslušnými riadiacimi orgánmi. Skupina EIB môže predkladať svoje návrhy na operácie financovania a investičné operácie priamo investičnému výboru, pričom ich oznámi sekretariátu.

Dokumentácia, ktorú poskytujú implementujúci partneri, obsahuje štandardizovaný formulár žiadosti, hodnotiacu tabuľku uvedenú v článku 17b a každý iný dokument, ktorý investičný výbor považuje za relevantný, najmä opis povahy zlyhania trhu alebo suboptimálnej investičnej situácie a to, ako sa zmierni operáciou financovania alebo investičnou operáciou, ako aj dôkladné posúdenie, ktoré preukazuje doplnkovosť operácie financovania alebo investičnej operácie. Sekretariát skontroluje úplnosť dokumentácie, ktorú poskytli implementujúci partneri iní ako skupina EIB. Investičný výbor môže príslušného implementujúceho partnera požiadať o objasnenie návrhu na investičnú operáciu alebo operáciu financovania, a to aj prostredníctvom priamej prítomnosti počas diskusie o uvedenej operácii. Posúdenie projektu, ktoré vykonal implementujúci partner, nie je pre investičný výbor záväzné na účely poskytnutia výhody krytia zárukou EÚ operácii financovania alebo investičnej operácii.

Investičný výbor pri posudzovaní a overovaní návrhov používa hodnotiacu tabuľku ukazovateľov uvedenú v článku 17b.

5.  Závery investičného výboru sa prijímajú jednoduchou väčšinou všetkých členov, pričom táto jednoduchá väčšina musí zahŕňať aspoň jedného z dočasných expertov na segment politiky, v rámci ktorého sa návrh podáva. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu investičného výboru.

Závery investičného výboru, v ktorých sa schvaľuje možnosť využiť záruku EÚ na operáciu financovania alebo investičnú operáciu, musia byť prístupné verejnosti a musia obsahovať zdôvodnenie schválenia a informácie o operácii, najmä jej opis, o totožnosti predkladateľov alebo finančných sprostredkovateľov a o cieľoch operácie. V záveroch sa odkazuje aj na komplexné posúdenie vychádzajúce z hodnotiacej tabuľky.

Hodnotiaca tabuľka sa zverejňuje po podpise operácie financovania alebo investičnej operácie, prípadne čiastkového projektu.

Pri zverejňovaní uvedenom v druhom a treťom pododseku sa nezverejnia citlivé obchodné informácie ani osobné údaje, ktoré sa nemajú zverejňovať podľa pravidiel Únie v oblasti ochrany osobných údajov. Komisia na požiadanie zašle obchodne citlivé časti záverov investičného výboru Európskemu parlamentu a Rade, pričom sa dodržia prísne požiadavky na dôvernosť.

Investičný výbor dvakrát ročne predkladá Európskemu parlamentu a Rade zoznam všetkých záverov, ako aj zverejnené hodnotiace tabuľky, ktoré s nimi súvisia. Predložené dokumenty zahŕňajú rozhodnutia, ktorými sa zamieta použitie záruky EÚ, a podliehajú prísnym požiadavkám na dôvernosť.

Závery investičného výboru sa včas sprístupnia príslušnému implementujúcemu partnerovi.

Všetky informácie týkajúce sa návrhov na operácie financovania a investičné operácie poskytnuté investičnému výboru a príslušné závery investičného výboru zaznamená sekretariát investičného výboru v centrálnom registri.

6.  Keď má investičný výbor schváliť použitie záruky EÚ na operáciu financovania alebo investičnú operáciu, ktorá predstavuje nástroj (facility), program alebo štruktúru, ktoré sa skladajú z čiastkových projektov, uvedené schválenie sa vzťahuje na všetky čiastkové projekty, okrem prípadu, keď sa investičný výbor rozhodne uplatniť svoje právo schváliť ich samostatne. Ak sa schválenie týka čiastkových projektov s objemom menším ako 3 000 000 EUR, investičný výbor si toto právo nesmie ponechať.

6a.  Investičný výbor môže, ak to považuje za potrebné, predložiť Komisii akúkoľvek operatívnu otázku súvisiacu s uplatňovaním alebo výkladom investičných usmernení.

KAPITOLA V

Poradenské centrum InvestEU

Článok 20

Poradenské centrum InvestEU

1.  Poradenské centrum InvestEU poskytuje poradenskú podporu pri identifikácii, príprave, vypracúvaní, štruktúrovaní, obstarávaní a implementácii investičných projektov alebo posilňuje schopnosť predkladateľov projektov a finančných sprostredkovateľov implementovať operácie financovania a investičné operácie. Podpora sa môže týkať ktorejkoľvek fázy životného cyklu projektu alebo prípadne financovania subjektu, ktorému sa poskytuje podpora.

Komisia podpisuje dohody o poradenstve so skupinou EIB a ostatnými potenciálnymi poradenskými partnermi a poveruje ich poskytovaním poskytovaním poradenskej podpory, ako sa uvádza v predchádzajúcom pododseku, a služieb uvedených v odseku 2. Komisia takisto môže vykonávať poradenské iniciatívy, a to aj prostredníctvom externých poskytovateľov služieb. Komisia zriadi jednotné prístupové miesto k Poradenskému centru InvestEU a žiadosti o poradenskú podporu prideľuje vhodnej poradenskej iniciatíve. Komisia, skupina EIB a ostatní poradenskí partneri úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť efektívnosť, synergie a účinné geografické pokrytie podpory v celej Únii pri náležitom zohľadnení existujúcich štruktúr a práce.

Poradenské iniciatívy sú k dispozícii ako zložka v rámci každého segmentu politiky uvedeného v článku 7 ods. 1, pričom pokrývajú sektory v rámci daného segmentu. Okrem toho sú poradenské iniciatívy k dispozícii v rámci medzisektorovej zložky.

2.  Poradenské centrum InvestEU poskytuje najmä tieto služby:

a)  ▌predstavuje jednotné prístupové miesto, ktoré riadi a zastrešuje Komisia a ktoré orgánom a predkladateľom projektov poskytuje pomoc pri vypracúvaní projektov v rámci Poradenského centra InvestEU;

aa)  šíri medzi orgánmi a predkladateľmi projektov všetky dostupné dodatočné informácie o investičných usmerneniach vrátane informácií o uplatňovaní alebo výklade týchto investičných usmernení, ktoré poskytla Komisia;

b)  v náležitých prípadoch pomáha predkladateľom projektov pri vypracúvaní ich projektov, aby spĺňali ciele a kritériá oprávnenosti stanovené v článkoch 3, 7 a 11, a v prípade projektov malého objemu uľahčuje ich združovanie, a to aj prostredníctvom investičných platforiem uvedených v písmene e); poskytnutie takejto pomoci však nemá vplyv na závery investičného výboru, pokiaľ ide o možnosť využiť záruku EÚ na takéto projekty;

c)  poskytuje podporné činnosti a mobilizuje miestne poznatky s cieľom uľahčiť využívanie podpory z Fondu InvestEU v celej Únii a podľa možnosti aktívne prispieva k plneniu cieľa sektorovej a geografickej diverzifikácie Fondu InvestEU tým, že podporuje implementujúcich partnerov pri koncipovaní a vypracúvaní potenciálnych operácií financovania a investičných operácií;

d)  uľahčuje vytváranie platforiem pre spoluprácu na účely partnerskej výmeny a zdieľania údajov, know-how a najlepších postupov s cieľom podporiť budovanie databázy projektov a vývoj sektorov;

e)  poskytuje aktívnu poradenskú podporu pri vytváraní investičných platforiem vrátane cezhraničných a makroregionálnych investičných platforiem, ako aj investičných platforiem spájajúcich malé a stredné projekty v jednom alebo viacerých členských štátoch podľa témy alebo podľa regiónu;

ea)   podporuje využívanie kombinovaného financovania s grantmi alebo finančnými nástrojmi financovanými z rozpočtu Únie alebo z iných zdrojov v záujme posilnenia synergií a komplementárnosti medzi nástrojmi Únie a maximalizácie pákového efektu a vplyvu Programu InvestEU;

f)  poskytuje podporné činnosti zamerané na budovanie kapacít, vďaka ktorému sa majú rozvíjať organizačné schopnosti, zručnosti a procesy a posilniť ochota organizácií investovať, aby predkladatelia projektov a orgány mohli budovať databázy investičných projektov, vyvíjať mechanizmy financovania a investičné platformy a riadiť projekty a aby finanční sprostredkovatelia mohli implementovať operácie financovania a investičné operácie v prospech subjektov, ktoré v snahe získať prístup k financiám čelia ťažkostiam, pričom tieto podporné činnosti zahŕňajú podporu zameranú na rozvíjanie schopnosti posudzovať riziká alebo sektorových poznatkov;

fa)  poskytuje poradenskú podporu startupom, najmä ak sa snažia chrániť svoje investície do výskumu a inovácií získavaním právnych titulov k duševnému vlastníctvu, ako sú napríklad patenty.

3.  Poradenské centrum InvestEU je k dispozícii pre verejných a súkromných predkladateľov projektov vrátane MSP a startupov, pre verejné orgány a národné podporné banky a pre finančných a iných sprostredkovateľov.

4.  Komisia uzatvorí s každým poradenským partnerom poradenskú dohodu o vykonávaní jednej alebo viacerých poradenských iniciatív. Za služby uvedené v odseku 2 možno účtovať poplatky, aby sa pokryla časť nákladov na ich poskytovanie, a to s výnimkou služieb poskytovaných verejným predkladateľom projektov a neziskovým inštitúciám, ktoré sú bezplatné, ak je to odôvodnené. Poplatky účtované MSP za služby uvedené v odseku 2 sú obmedzené na maximálne jednu tretinu nákladov na poskytnutie týchto služieb.

5.  V záujme dosiahnutia cieľa uvedeného v odseku 1 a uľahčenia poskytovania poradenskej podpory sa Poradenské centrum InvestEU opiera o odborné znalosti Komisie, skupiny EIBostatných poradenských partnerov.

5a.  Každá poradenská iniciatíva sa zriaďuje na základe mechanizmu rozdelenia nákladov medzi Komisiu a poradenského partnera, s výnimkou prípadov, keď Komisia v riadne odôvodnených prípadoch, keď si to vyžadujú špecifiká poradenskej iniciatívy, pričom sa zabezpečí jednotné a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými poradenskými partnermi, súhlasí s tým, že pokryje všetky náklady na poradenskú iniciatívu.

6.  Poradenské centrum InvestEU má miestne zastúpenie tam, kde je to potrebné. Zriaďuje sa najmä v tých členských štátoch alebo regiónoch, ktoré pri vypracúvaní projektov v rámci Fondu InvestEU čelia ťažkostiam. Poradenské centrum InvestEU pomáha pri prenose poznatkov na regionálnu a miestnu úroveň s cieľom budovať regionálne a miestne kapacity a odborné znalosti na účely poskytovania podpory uvedenej v odseku 1 vrátane podpory na implementáciu a zohľadnenie malých projektov.

6a.  V záujme poskytovania poradenskej podpory uvedenej v odseku 1 a uľahčenia poskytovania tejto poradenskej podpory na miestnej úrovni Poradenské centrum InvestEU podľa možnosti spolupracuje s národnými podpornými bankami alebo inštitúciami a ťaží z ich odborných znalostí. V rámci Poradenského centra InvestEU sa uzatvoria dohody o spolupráci s národnými podpornými bankami alebo inštitúciami, a to podľa potreby aspoň s jednou národnou podpornou bankou alebo inštitúciou v každom členskom štáte.

7.  Implementujúci partneri predkladateľom projektov (hlavne projektov malého rozsahu), ktorí žiadajú o financovanie, podľa potreby navrhujú, aby v súvislosti so svojimi projektmi požiadali Poradenské centrum InvestEU o podporu, aby tak v náležitých prípadoch zlepšili ich prípravu a aby umožnili posúdenie možnosti zoskupenia projektov.

Implementujúci partneri a poradenskí partneri v náležitých prípadoch informujú predkladateľov projektov aj o tom, či ich projekty možno uviesť na Portáli InvestEU uvedenom v článku 21.

KAPITOLA VI

Článok 21

Portál InvestEU

1.  Portál InvestEU vytvára Komisia. Tento portál musí mať podobu ľahko dostupnej a používateľsky ústretovej databázy projektov, ktorá poskytuje relevantné informácie o každom projekte.

2.  Portál InvestEU pre predkladateľov projektov predstavuje prostriedok na zviditeľnenie ich projektov, na ktoré sa snažia získať financovanie, a na poskytovanie informácií o týchto projektoch investorom. Uvedenie projektov na portáli InvestEU nemá vplyv na rozhodnutia o výbere finálnych projektov, ktoré získajú podporu podľa tohto nariadenia alebo akéhokoľvek iného nástroja Únie alebo ktoré získajú verejné financovanie.

3.  Na portáli sa uvádzajú len projekty, ktoré sú zlučiteľné s právom a politikami Únie.

4.  Projekty, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v odseku 3, postúpi Komisia príslušným implementujúcim partnerom a prípadne, ak existuje poradenská iniciatíva, Poradenskému centru InvestEU.

5.  Implementujúci partneri preskúmajú projekty, ktoré patria do ich geografického rozsahu a do rozsahu ich činnosti.

KAPITOLA VII

Zodpovednosť, monitorovanie a podávanie správ, hodnotenie a kontrola

Článok 21a

Zodpovednosť

1.  Na žiadosť Európskeho parlamentu alebo Rady podáva predseda riadiacej rady správu o výkonnosti Fondu InvestEU žiadajúcej inštitúcii, a to aj formou účasti na vypočutí v Európskom parlamente.

2.  Na otázky, ktoré Fondu InvestEU adresuje Európsky parlament alebo Rada, odpovedá predseda riadiacej rady ústne alebo písomne, a to vždy v lehote piatich týždňov odo dňa doručenia otázky.

Článok 22

Monitorovanie a podávanie správ

1.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku pri implementácii Programu InvestEU smerom k dosahovaniu všeobecných a špecifických cieľov stanovených v článku 3, sú uvedené v prílohe III k tomuto nariadeniu.

2.  V záujme zaistenia účinného posudzovania pokroku pri implementácii Programu InvestEU smerom k dosahovaniu jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 26 s cieľom zmeniť prílohu III k tomuto nariadeniu na účely preskúmania alebo doplnenia ukazovateľov, ak sa to považuje za potrebné, ako aj ustanovenia, pokiaľ ide o zriadenie rámca pre monitorovanie a hodnotenie.

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečuje, aby sa údaje na monitorovanie implementácie a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas a umožňovali primerané monitorovanie portfólia rizík a záruk. Na tento účel sa implementujúcim partnerom, poradenským partnerom a prípadne iným príjemcom finančných prostriedkov Únie ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

4.  Komisia podáva správy o implementácii Programu InvestEU v súlade s článkami 241 a 250 nariadenia o rozpočtových pravidlách. V súlade s článkom 41 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách výročná správa obsahuje informácie o úrovni vykonávania programu vzhľadom na jeho ciele a ukazovatele výkonnosti. Aby si Komisia mohla plniť svoje povinnosti v oblasti podávania správ, implementujúci partneri jej na tieto účely poskytujú raz za rok potrebné informácie vrátane informácií o fungovaní záruky.

5.  Okrem toho každý implementujúci partner predkladá Komisii raz za šesť mesiacov správu o operáciách financovania a investičných operáciách, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a ktoré sa v správe podľa potreby rozčlenia na zložku v zodpovednosti EÚ a zložku v zodpovednosti členských štátov ▌. Implementujúci partner predloží informácie o zložke v zodpovednosti členských štátov aj členskému štátu, ktorého zložku implementuje. Správa musí zahŕňať posúdenie súladu s požiadavkami na používanie záruky EÚ a posúdenie plnenia kľúčových ukazovateľov výkonnosti uvedených v prílohe III k tomuto nariadeniu. Správa musí zahŕňať aj prevádzkové, štatistické, finančné a účtovné údaje a odhad očakávaných peňažných tokov za každú operáciu financovania a investičnú operáciu, ako aj na úrovni zložky, segmentu politiky a Fondu InvestEU. Raz ročne musí správa skupiny EIB a v prípade potreby aj ostatných implementujúcich partnerov obsahovať aj informácie o prekážkach investícií, ktoré sa vyskytli pri vykonávaní operácií financovania a investičných operácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Správy musia obsahovať informácie, ktoré implementujúci partneri poskytujú v súlade s článkom 155 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 23

Hodnotenie

1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.

2.  [Do 30. septembra 2024] Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade nezávislé priebežné hodnotenie Programu InvestEU, najmä pokiaľ ide o používanie záruky EÚ, fungovanie postupov zavedených v článku 9a ods. 1 písm. b) a c), pridelenie záruky EÚ stanovenej v článku 10 ods. 1b a 1c, implementáciu Poradenského centra InvestEU, pridelené rozpočtové prostriedky stanovené v článku 9a ods. 1 písm. d) bode i), a o článok 7. V hodnotení sa predovšetkým preukáže, ako začlenenie implementujúcich partnerov a poradenských partnerov prispelo k dosiahnutiu cieľov Programu InvestEU, ako aj cieľov politiky EÚ, najmä pokiaľ ide o pridanú hodnotu a geografickú a sektorovú vyváženosť podporovaných operácií financovania a investičných operácií. V hodnotení sa posúdi aj uplatňovanie preverovania z hľadiska udržateľnosti a zameranie na MSP, ktoré sa dosiahlo v rámci segmentu pre MSP.

3.  Na konci implementácie Programu InvestEU, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade nezávislé záverečné hodnotenie Programu InvestEU, najmä pokiaľ ide o používanie záruky EÚ.

4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

5.  Implementujúci partneri a poradenskí partneri prispievajú k hodnoteniam Komisie uvedeným v odsekoch 1 a 2 a na ich účely poskytujú potrebné informácie.

6.  V súlade s [článkom 211 ods. 1] [nariadenia o rozpočtových pravidlách] Komisia raz za tri roky zahrnie do výročnej správy uvedenej v [článku 250] [nariadenia o rozpočtových pravidlách] preskúmanie primeranosti miery tvorby rezerv stanovenej v článku 4 ods. 1 tohto nariadenia vzhľadom na skutočný rizikový profil operácií financovania a investičných operácií krytých zárukou EÚ. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 26 s cieľom upraviť na základe uvedeného preskúmania mieru tvorby rezerv stanovenú v článku 4 ods. 1 tohto nariadenia až do výšky 15 %.

Článok 24

Audity

Audity týkajúce sa použitia financovania z prostriedkov Únie vykonávané osobami alebo subjektmi vrátane tých, ktoré neboli poverené inštitúciami alebo orgánmi Únie, tvoria základ celkového uistenia podľa článku 127 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 25

Ochrana finančných záujmov Únie

Keď sa na Programe InvestEU zúčastňuje tretia krajina na základe rozhodnutia prijatého podľa medzinárodnej dohody alebo na základe akéhokoľvek iného právneho nástroja, tretia krajina udeľuje nevyhnutné práva a prístup potrebné pre zodpovedného povoľujúceho úradníka, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), ako aj Európsky dvor audítorov, aby mohli riadne vykonávať svoje príslušné právomoci. V prípade úradu OLAF takéto práva zahŕňajú právo vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).

Článok 26

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku. Delegované akty, ktoré sa týkajú činností vykonávaných skupinou EIB a inými implementujúcimi partnermi alebo s ich účasťou, sa pripravujú v konzultácii so skupinou EIB a potenciálnymi implementujúcimi partnermi.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 6, článku 17b, článku 22 ods. 2 a článku 23 ods. 6 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred skončením uvedeného päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 7 ods. 6, článku 17b, článku 22 ods. 2 a článku 23 ods. 6 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 ods. 6, článku 17b, článku 22 ods. 2 a článku 23 ods. 6 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

KAPITOLA VIII

Transparentnosť a viditeľnosť

Článok 27

Poskytovanie informácií, komunikácia a zverejňovanie

1.  Implementujúci partneri a poradenskí partneri priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

1a.  Implementujúci partneri a poradenskí partneri informujú, alebo zaviažu finančných sprostredkovateľov, aby informovali konečných prijímateľov vrátane MSP o existencii podpory z InvestEU tým, že uvedú túto informáciu na viditeľnom mieste príslušnej dohody, ktorou sa poskytuje podpora z InvestEU, najmä v prípade MSP, čím sa zvýši informovanosť verejnosti a zlepší viditeľnosť.

2.  Komisia vykonáva v súvislosti s Programom InvestEU a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje pridelené na Program InvestEU tiež prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3.

KAPITOLA IX

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 28

Prechodné ustanovenia

1.  Na tvorbu rezerv na záruku EÚ podľa tohto nariadenia možno použiť príjmy, vrátené platby a vymožené sumy z finančných nástrojov zriadených v rámci programov uvedených v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

2.  Na tvorbu rezerv na záruku EÚ podľa tohto nariadenia možno použiť príjmy, vrátené platby a vymožené sumy zo záruky EÚ zriadenej podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017, ak sa nepoužijú na účely uvedené v článkoch 4, 9 a 12 nariadenia (EÚ) 2015/1017.

Článok 29

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA I

Sumy na jednotlivé špecifické ciele

Orientačné rozdelenie uvedené v článku 4 ods. 2 na operácie financovania a investičné operácie je takéto:

a)  ▌11 500 000 000 EUR na ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a);

b)  ▌11 2500 000 000 EUR na ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. b);

c)  12 500 000 000 EUR na ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. c);

d)  5 567 500 000 EUR na ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. d).

PRÍLOHA II

Oblasti oprávnené na operácie financovania a investičné operácie

Operácie financovania a investičné operácie môžu patriť do jednej alebo viacerých z týchto oblastí:

1.  Rozvoj sektora energetiky v súlade s prioritami energetickej únie vrátane bezpečnosti dodávok energie a prechodu na čistú energiu a v súlade so záväzkami prijatými v rámci Agendy 2030 a Parížskej dohody, najmä prostredníctvom:

a)  rozširovania výroby, dodávok alebo používania čistej a udržateľnej energie z obnoviteľných zdrojov a bezpečných a udržateľných iných energetických zdrojov a riešení s nulovými a nízkymi emisiami;

b)  energetickej efektívnosti a úspor energie (so zameraním na znižovanie dopytu prostredníctvom riadenia spotreby a renovácie budov);

c)  rozvoja, zavádzania inteligentných riešení a modernizácie infraštruktúry pre energiu z udržateľných zdrojov, a to najmä, ale nielen technológií na úrovni prenosu, distribúcie a uskladňovania energie, prepojenia elektrických sietí medzi členskými štátmi, inteligentných sietí;

ca)  vývoja inovatívnych systémov dodávky tepla a kombinovanej výroby elektriny a tepla s nulovými a nízkymi emisiami;

d)  výroby a dodávok udržateľných syntetických palív z obnoviteľných a uhlíkovo neutrálnych zdrojov a iných bezpečných a udržateľných zdrojov s nulovými a nízkymi emisiami; biopalív, biomasy a alternatívnych palív, a to aj pre všetky druhy dopravy v súlade s cieľmi smernice 2018/2001;

e)  infraštruktúry na zachytávanie a ukladanie uhlíka v priemyselných procesoch, bioelektrárňach a výrobných zariadeniach na účely energetickej transformácie.

2.  Rozvoj udržateľnej a bezpečnej dopravnej infraštruktúry a riešení mobility, ako aj zariadení a inovačných technológií v súlade s prioritami Únie v oblasti dopravy a so záväzkami prijatými v rámci Parížskej dohody, najmä prostredníctvom:

a)  projektov na podporu rozvoja infraštruktúry TEN-T vrátane údržby a bezpečnosti infraštruktúry a rozvoja jej mestských uzlov, námorných a vnútrozemských prístavov, letísk, multimodálnych terminálov a ich prepojenia na hlavné siete, ako aj telematických aplikácií stanovených v nariadení (EÚ) č. 1315/2013;

aa)  projektov v oblasti infraštruktúry TEN-T, ktoré umožňujú využívanie aspoň dvoch rôznych druhov dopravy, najmä terminálov multimodálnej nákladnej prepravy a uzlov osobnej dopravy;

b)  projektov inteligentnej a udržateľnej mestskej mobility vrátane vnútrozemských vodných ciest a inovatívnych riešení mobility (so zameraním na nízkoemisné mestské druhy dopravy, nediskriminačnú prístupnosť, nižšie znečistenie ovzdušia a hluk, spotrebu energie, siete inteligentných miest, zachovanie alebo zvýšenie úrovne bezpečnosti a zníženie nehodovosti, a to aj pre cyklistov a chodcov);

c)  podpory obnovy a dodatočného vybavenia dopravných mobilných zariadení s cieľom zaviesť ▌riešenia pre mobilitu s nízkymi a nulovými emisiami vrátane využívania alternatívnych palív vo vozidlách všetkých druhov dopravy;

d)  železničnej infraštruktúry, iných železničných projektov, infraštruktúry vnútrozemských vodných ciest, projektov hromadnej prepravy a námorných prístavov a morských diaľnic;

e)  infraštruktúry pre alternatívne palivá pre všetky druhy dopravy vrátane infraštruktúry pre elektrické nabíjanie;

ea)  iných projektov inteligentnej a udržateľnej mobility so zameraním na:

i)  bezpečnosť na cestách,

ii)  prístupnosť,

iii)  znižovanie emisií,

iv)  rozvoj a zavádzanie nových dopravných technológií a služieb, napríklad vo vzťahu k prepojeným a autonómnym druhom dopravy a systému integrovaných cestovných lístkov;

eb)  projektov na zachovanie alebo modernizáciu existujúcej dopravnej infraštruktúry vrátane diaľnic v rámci TEN-T, ak je to potrebné na modernizáciu, zachovanie alebo zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, rozvoj služieb IDS alebo zaistenie celistvosti infraštruktúry a štandardov, bezpečných parkovísk a zariadení, nabíjacích a čerpacích staníc pre alternatívne palivá.

3.  Životné prostredie a zdroje, najmä prostredníctvom:

a)  vody vrátane dodávky pitnej vody a sanitácie, ako aj efektívnej siete, znižovania priesakov, infraštruktúry na zber a spracovanie odpadových vôd, pobrežnej infraštruktúry a inej ekologickej infraštruktúry súvisiacej s vodou;

b)  infraštruktúry odpadového hospodárstva;

c)  projektov a podnikov v oblastiach riadenia environmentálnych zdrojov a udržateľných technológií;

d)  posilnenia a obnovy ekosystémov a ich služieb, a to aj prostredníctvom posilnenia prírody a biodiverzity prostredníctvom projektov zelenej a modrej infraštruktúry;

e)  udržateľného rozvoja miest, vidieka a pobreží;

f)  opatrení v oblasti zmeny klímy, adaptácie na zmenu klímy a zmiernenia zmeny klímy vrátane znižovania rizika prírodného nebezpečenstva a katastrof;

g)  projektov a podnikov, ktoré zavádzajú obehové hospodárstvo integráciou hľadísk efektívneho využívania zdrojov do výroby a životného cyklu výrobkov, a to vrátane udržateľnej dodávky prvotných a druhotných surovín;

h)  dekarbonizácie a zásadného znižovania emisií energeticky náročných priemyselných odvetví vrátane ▌predvádzania inovačných nízkoemisných technológií a ich zavádzania;

ha)  dekarbonizácie energetického výrobného a distribučného reťazca postupným ukončením využívania uhlia a ropy;

hb)  projektov na podporu udržateľného kultúrneho dedičstva.

4.  Rozvoj infraštruktúry pre digitálnu pripojiteľnosť, najmä prostredníctvom projektov podporujúcich zavádzanie vysokokapacitných digitálnych sietí, pripojenie 5G a zlepšovanie digitálnej pripojiteľnosti a prístupu, najmä vo vidieckych oblastiach a okrajových regiónoch.

5.  Výskum, vývoj a inovácie, najmä prostredníctvom:

a)  výskumu vrátane výskumnej infraštruktúry a podpory akademickej obce, ako aj inovačných projektov prispievajúcich k cieľom programu Horizont Európa;

b)  firemných projektov vrátane odbornej prípravy a podpory vzniku klastrov a sietí podnikov;

c)  demonštračných projektov a programov, ako aj zavádzania súvisiacej infraštruktúry, technológií a procesov;

d)  projektov spolupráce v oblasti výskumu a inovácií medzi akademickou obcou, výskumnými a inovačnými organizáciami a priemyslom; verejno-súkromných partnerstiev a organizácií občianskej spoločnosti;

e)  transferu znalostí a technológií;

ea)  výskumu v oblasti kľúčových podporných technológií a ich priemyselného využitia vrátane nových a progresívnych materiálov;

f)  nových účinných a dostupných zdravotníckych výrobkov vrátane liekov, zdravotníckych pomôcok, diagnostiky a liekov na inovatívnu liečbu, nových antimikrobiálnych látok a inovatívnych vývojových postupov bez použitia testovania na zvieratách.

6.  Rozvoj, zavádzanie a rozširovanie digitálnych technológií a služieb, predovšetkým ak prispievajú k cieľom programu Digitálna Európa, najmä prostredníctvom:

a)  umelej inteligencie;

aa)  kvantovej technológie;

b)  infraštruktúry kybernetickej bezpečnosti a ochrany sietí;

c)  internetu vecí;

d)  technológie blockchainu a iných technológií distribuovanej databázy transakcií;

e)  pokročilých digitálnych zručností;

ea)  robotiky a automatizácie.

eb)  fotoniky;

f)  iných pokročilých digitálnych technológií a služieb prispievajúcich k digitalizácii priemyslu Únie a integrácii digitálnych technológií, služieb a zručností do odvetvia dopravy v Únii.

7.  Poskytovanie finančnej podpory subjektom, ktoré zamestnávajú maximálne 499 zamestnancov, s osobitným zameraním na MSP a malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou, najmä prostredníctvom:

a)  poskytovania prevádzkového kapitálu a investícií;

b)  poskytovania rizikového financovania od počiatočnej fázy po fázu expanzie s cieľom zabezpečiť vedúcu technologickú pozíciu v inovačných a udržateľných sektoroch vrátane posilnenia ich digitalizačnej a inovačnej kapacity a zabezpečiť ich globálnu konkurencieschopnosť;

ba)  poskytovania finančných prostriedkov na nadobudnutie podniku zamestnancami alebo na ich účasť v podniku.

8.  Kultúrny a kreatívny priemysel, kultúrne dedičstvo, médiá, audiovizuálne odvetvie, žurnalistika a tlač, najmä, ale nielen prostredníctvom rozvoja nových technológií, používania digitálnych technológií a technologického riadenia práv duševného vlastníctva.

9.  Cestovný ruch.

9a.  Obnova priemyselných lokalít (vrátane kontaminovaných miest) a obnova na účely udržateľného využívania.

10.  Udržateľné poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybolov, akvakultúra a ďalšie prvky širšieho udržateľného biohospodárstva.

11.  Sociálne investície vrátane tých, ktoré podporujú implementáciu európskeho piliera sociálnych práv, najmä prostredníctvom:

a)  mikrofinancovania, etického financovania, financovania sociálnych podnikov a sociálneho hospodárstva;

b)  dopytu po zručnostiach a ich ponuky;

c)  vzdelávania, odbornej prípravy a súvisiacich služieb, a to aj pre dospelých;

d)  sociálnej infraštruktúry, najmä:

i)  inkluzívneho vzdelávania a odbornej prípravy vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a súvisiacej vzdelávacej infraštruktúry a zariadení, náhradnej starostlivosti o deti, študentských ubytovní a digitálneho vybavenia, ktoré sú prístupné pre všetkých;

ii)  sociálneho bývania;

iii)  zdravotnej a dlhodobej starostlivosti vrátane kliník, nemocníc, primárnej starostlivosti, domácej a komunitnej starostlivosti;

e)  sociálnej inovácie vrátane inovačných sociálnych riešení a systémov zameraných na podporu sociálnych vplyvov a výsledkov v oblastiach uvedených v tomto písmene;

f)  kultúrnych aktivít so sociálnym cieľom;

fa)  opatrení na podporu rodovej rovnosti;

g)  integrácie zraniteľných osôb vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín;

h)  inovačných riešení v zdravotníckej oblasti vrátane elektronického zdravotníctva, služieb v zdravotníckej oblasti a nových modelov starostlivosti;

i)  začlenenia a prístupu osôb so zdravotným postihnutím.

12.  Rozvoj obranného priemyslu prispievajúci k strategickej autonómii Únie, najmä podporou:

a)  dodávateľského reťazca obranného priemyslu Únie, najmä prostredníctvom finančnej podpory pre MSP a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou;

b)  spoločností podieľajúcich sa na prelomových inovačných projektoch v sektore obrany a úzko súvisiacich technológií dvojakého použitia;

c)  dodávateľského reťazca sektora obrany pri účasti na projektoch spolupráce v oblasti výskumu a vývoja v sektore obrany vrátane projektov, na ktoré sa poskytuje podpora z Európskeho obranného fondu;

d)  infraštruktúry pre výskum a odbornú prípravu v sektore obrany.

13.  Oblasť kozmického priestoru, najmä prostredníctvom rozvoja kozmického sektoru v súlade s cieľmi stratégie v oblasti kozmického priestoru s cieľom:

a)  maximalizovať prínosy pre spoločnosť a hospodárstvo Únie;

b)  podporovať konkurencieschopnosť kozmických systémov a technológií s osobitným zameraním na zraniteľnosť dodávateľských reťazcov;

c)  podporovať podnikanie v oblasti kozmického priestoru vrátane rozvoja nadväzujúcich odvetví;

d)  podporovať autonómiu Únie, pokiaľ ide o bezpečný a chránený prístup ku kozmickému priestoru vrátane hľadísk dvojakého použitia.

13a.  Moria a oceány prostredníctvom rozvoja projektov a podnikov v oblasti modrého hospodárstva a zásad jej financovania, najmä prostredníctvom námorného podnikania a priemyslu, energie z obnoviteľných morských zdrojov a obehového hospodárstva.

PRÍLOHA III

Kľúčové ukazovatele výkonnosti

1.  Objem financovania z Fondu InvestEU (rozdelený podľa segmentu politiky)

1.1  Objem podpísaných operácií

1.2  Zmobilizované investície

1.3  Objem zmobilizovaných súkromných financií

1.4  Dosiahnutý pákový a multiplikačný efekt

2.  Geografické pokrytie financovania z Fondu InvestEU (rozčlenené podľa segmentov politiky, krajín a regiónov na úrovni NUTS 2)

2.1  Počet krajín, na ktoré sa vzťahujú operácie

2.1a  Počet regiónov, na ktoré sa vzťahujú operácie

2.1b  Objem operácií v jednotlivých členských štátoch a regiónoch

3.  Vplyv financovania z InvestEU

3.1  Množstvo vytvorených alebo podporených pracovných miest

3.2  Investície podporujúce ciele v oblasti klímy, v relevantných prípadoch podrobne rozčlenené podľa segmentov politiky

3.3  Investície podporujúce digitalizáciu

3.3a  Investície podporujúce transformáciu priemyslu

4.  Udržateľná infraštruktúra

4.1  Energetika: Dodatočný inštalovaný výkon na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a iných bezpečných a udržateľných zdrojov s nulovými a nízkymi emisiami (MW)

4.2  Energetika: Počet domácností, počet verejných a obchodných priestorov so zlepšenou klasifikáciou spotreby energie

4.2a  Energetika: Odhadované úspory energie dosiahnuté projektmi v kWh

4.2b  Energetika: Ročný objem zníženia emisií skleníkových plynov v tonách ekvivalentu CO2

4.2c  Energetika: Objem investícií do rozvoja, zvyšovania inteligencie a modernizácie udržateľnej energetickej infraštruktúry

4.3  Digitalizácia: Počet dodatočných domácností, podnikov alebo verejných budov s prístupom k širokopásmovému pripojeniu s rýchlosťou aspoň 100 Mbps, ktorú možno zvýšiť až na rýchlosť v gigabitoch, alebo počet vytvorených Wi-Fi hotspotov

4.4  Doprava: Zmobilizované investície, najmä do TEN-T

–  Počet projektov cezhraničných a chýbajúcich prepojení (vrátane projektov týkajúcich sa mestských uzlov, regionálnych cezhraničných železničných spojení, multimodálnych platforiem, námorných prístavov, vnútrozemských prístavov, spojení s letiskami a terminálov kombinovanej železničnej a cestnej dopravy v rámci základných a súhrnných sietí TEN-T)

–  Počet projektov prispievajúcich k digitalizácii dopravy, najmä prostredníctvom zavádzania systémov ERTMS, RIS, IDS, VTMIS/elektronických námorných služieb a SESAR

–  Počet vybudovaných alebo zmodernizovaných čerpacích staníc s alternatívnym palivom

–  Počet projektov prispievajúcich k bezpečnosti dopravy

4.5  Životné prostredie: Investície prispievajúce k implementácii plánov a programov, ktoré sa požadujú v environmentálnom acquis Únie v súvislosti s kvalitou ovzdušia, vodou, odpadmi a prírodou

5.  Výskum, inovácia a digitalizácia

5.1  Príspevok k cieľu, ktorým je investovať 3 % HDP Únie do výskumu, vývoja a inovácie

5.2  Počet podporených podnikov podľa veľkosti, ktoré vykonávajú projekty v oblasti výskumu a inovácie

6.  SMEs

6.1  Počet podporených podnikov podľa veľkosti (mikro, malé a stredné podniky a malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou)

6.2  Počet podporených podnikov podľa fázy (počiatočná fáza, fáza rastu/expanzie)

6.2a  Počet podporených podnikov podľa členských štátov a regiónov na úrovni NUTS 2

6.2b  Počet podporených podnikov v jednotlivých odvetviach podľa kódov NACE

6.2c  Percentuálny podiel objemu investícií v rámci segmentu pre MSP, ktoré sú orientované na MSP

7.  Sociálne investície a zručnosti

7.1  Sociálna infraštruktúra: Kapacita podporenej sociálnej infraštruktúry a prístup k nej podľa sektora: bývanie, vzdelávanie, zdravotníctvo, iné

7.2  Mikrofinancie a financie v prospech sociálnych podnikov: Počet prijímateľov mikrofinancovania a podporených sociálnych podnikov

7.5  Zručnosti: Počet jednotlivcov, ktorí získavajú nové zručnosti alebo si nechávajú uznávať a certifikovať zručnosti: formálna kvalifikácia získaná vďaka vzdelávaniu a odbornej príprave

PRÍLOHA IV

Program InvestEU – predchádzajúce nástroje

A.  Kapitálové nástroje:

—  Európsky nástroj na financovanie technológií (ETF98): rozhodnutie Rady 98/347/ES z 19. mája 1998 o opatreniach finančnej pomoci pre inovačné malé a stredné podniky (MSP), ktoré vytvárajú pracovné miesta – iniciatíva pre rast a zamestnanosť (Ú. v. ES L 155, 29.5.1998, s. 43).

—  TTP: Rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijíma doplnkové financovanie týkajúce sa financovania akcií v rámci činnosti s názvom „Vnútorný trh s tovarom a odvetvové politiky“ Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel na rok 2007 a ktorým sa prijíma rámcové rozhodnutie týkajúce sa financovania prípravnej akcie s názvom „EÚ preberajúca úlohu v globalizovanom svete“ a štyroch pilotných projektov s názvami „Erasmus pre mladých podnikateľov“, „Opatrenia na podporu spolupráce a partnerstiev medzi mikropodnikmi a MSP“, „Transfer technológií“ a „Európske vysokokvalitné destinácie“ Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel na rok 2007 [C(2007)531].

—  Európsky nástroj na financovanie technológií (ETF01): rozhodnutie Rady 2000/819/ES z 20. decembra 2000 o viacročnom programe pre podniky a súkromné podnikanie a konkrétne pre malé a stredné podniky (SMEs) (2001 – 2005) (Ú. v. ES L 333, 29.12.2000, s. 84).

—  Globálny nástroj na financovanie infraštruktúry: rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 15).

—  Nástroj na prepájanie Európy (NPE): nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129), zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – Európsky fond pre strategické investície (Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1).

—  Kapitálový nástroj pre rast v rámci programu COSME: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 33).

—  Kapitálový nástroj InnovFin:

–  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104),

–  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81),

–  rozhodnutie Rady 2013/743/EÚ z 3. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 965).

—  Segment týkajúci sa investícií do budovania kapacít v rámci programu EaSI: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11. decembra 2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ a ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 238).

B.  Záručné nástroje:

—  Záručný fond pre MSP '98 (SMEG98): rozhodnutie Rady 98/347/ES z 19. mája 1998 o opatreniach finančnej pomoci pre inovačné malé a stredné podniky (MSP), ktoré vytvárajú pracovné miesta – iniciatíva pre rast a zamestnanosť (Ú. v. ES L 155, 29.5.1998, s. 43).

—  Záručný fond pre MSP '01 (SMEG01): rozhodnutie Rady 2000/819/ES z 20. decembra 2000 o viacročnom programe pre podniky a súkromné podnikanie a konkrétne pre malé a stredné podniky (SMEs) (2001 – 2005) (Ú. v. ES L 333, 29.12.2000, s. 84).

—  Záručný fond pre MSP '07 (SMEG07): rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 15).

—  Európsky nástroj mikrofinancovania Progress – Záruka (EPMF-G): rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 283/2010/EÚ z 25. marca 2010, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (Ú. v. EÚ L 87, 7.4.2010, s. 1).

—  Nástroj na zdieľanie rizika:

–  rozhodnutie Európskeho parlamentu Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 - 2013), Vyhlásenia Komisie (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1),

–  rozhodnutie Rady 2006/971/ES z 19. decembra 2006 o osobitnom programe Spolupráca, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 86),

–  Rozhodnutie Rady 2006/974/ES z 19. decembra 2006 o osobitnom programe Kapacity, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 299).

—  Záruka EaSI: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11. decembra 2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ a ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 238).

—  Nástroj na poskytovanie záruk za úvery v rámci programu COSME (COSME LGF): nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 33).

—  Dlhový nástroj InnovFin:

–  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81),

–  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104),

–  rozhodnutie Rady 2013/743/EÚ z 3. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 965).

—  Záručný mechanizmus pre kultúrny a kreatívny priemysel (CCS GF): nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1295/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 až 2020) a zrušujú rozhodnutia č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 221).

—  Nástroj záruk za študentské pôžičky (SLFG): Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50).

—  Súkromné financovanie energetickej efektívnosti (PF4EE): nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 185).

C.  Nástroje na zdieľanie rizika:

—  Finančný nástroj s rozdelením rizika (RSFF): rozhodnutie Európskeho parlamentu Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 - 2013), Vyhlásenie Komisie (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1).

—  InnovFin:

–  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81),

–  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104),

—  Dlhový nástroj v rámci Nástroja na prepájanie Európy (CEF DI): nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).

—  Nástroj na financovanie prírodného kapitálu (NCFF): nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 185).

D.  Účelové investičné nástroje:

—  Európsky nástroj mikrofinancovania Progress – Fonds commun de placements – fonds d'investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 283/2010/EÚ z 25. marca 2010, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (Ú. v. EÚ L 87, 7.4.2010, s. 1).

—  Fond Marguerite:

–  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 680/2007 z 20. júna 2007, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá udeľovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí (Ú. v. EÚ L 162, 22.6.2007, s. 1),

–  rozhodnutie Komisie z 25. februára 2010 o účasti Európskej únie na Európskom fonde 2020 pre energetiku, zmenu klímy a infraštruktúru (fond Marguerite) (C(2010)941).

—  Európsky fond pre energetickú efektívnosť (EEEF): nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1233/2010 z 15. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 663/2009, ktorým sa ustanovuje program na podporu oživenia hospodárstva udelením finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky (Ú. v. EÚ L 346, 30.12.2010, s. 5).

PRÍLOHA V

Zlyhania trhu, suboptimálne investičné situácie, doplnkovosť a vylúčené činnosti

A.  Zlyhania trhu, suboptimálne investičné situácie a doplnkovosť

V súlade s článkom 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách záruka EÚ rieši zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie (článok 209 ods. 2 písm. a)) a dosahuje doplnkovosť tým, že bráni nahrádzaniu potenciálnej podpory a investícií z iných verejných alebo súkromných zdrojov (článok 209 ods. 2 písm. b)).

Aby operácie financovania a investičné operácie využívajúce záruku EÚ boli v súlade s článkom 209 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia o rozpočtových pravidlách, musia spĺňať tieto požiadavky stanovené v bodoch 1 a 2:

1.  Zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie

S cieľom riešiť zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie, ako sa uvádza v článku 209 ods. 2 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách, musia investície, na ktoré sa zameriavajú operácie financovania a investičné operácie, zahŕňať jeden z týchto prvkov:

a)  Charakter verejného statku (ako napríklad vzdelávanie a zručnosti, zdravotná starostlivosť a prístupnosť, bezpečnosť a obrana a infraštruktúra dostupná bez nákladov alebo za zanedbateľné náklady), za ktorý prevádzkovateľ alebo spoločnosť nemôže získať dostatočné finančné výnosy.

b)  Externality, ktoré prevádzkovateľ alebo spoločnosť vo všeobecnosti neinternalizujú, ako sú investície do výskumu a vývoja, energetická efektívnosť, klíma alebo ochrana životného prostredia.

c)  Informačné asymetrie, najmä v prípade MSP a malých podnikov so strednou kapitalizáciou, zahŕňajúce vyššie úrovne rizika týkajúce sa podnikov v počiatočnej fáze, podnikov s prevažne nehmotným majetkom alebo nedostatočným kolaterálom alebo podnikov, ktoré sa zameriavajú na činnosti spojené s vyšším rizikom.

d)  Cezhraničné infraštruktúrne projekty a súvisiace služby alebo fondy, ktoré investujú na cezhraničnom základe s cieľom riešiť roztrieštenosť a posilňujú koordináciu na vnútornom trhu EÚ.

e)  Expozícia voči vyšším úrovniam rizika v určitých odvetviach, krajinách alebo regiónoch nad rámec úrovní, ktoré sú súkromné finančné subjekty schopné alebo ochotné prijať. To znamená, že investícia by sa neuskutočnila, alebo by sa neuskutočnila v rovnakom rozsahu z dôvodu svojej novosti alebo rizík spojených s inováciou alebo neoverenou technológiou.

f)  Nové a/alebo komplexné zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. a) bodom iii) tohto nariadenia.

2.  Doplnkovosť

Operácie financovania a investičné operácie musia spĺňať oba aspekty doplnkovosti, ako sa uvádza v článku 209 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách. To znamená, že bez podpory z Fondu InvestEU by sa tieto operácie neuskutočnili, alebo by sa neuskutočnili v rovnakom rozsahu prostredníctvom iných verejných alebo súkromných zdrojov. Na účely tohto nariadenia sa tieto operácie považujú za operácie financovania a investičné operácie, ktoré musia spĺňať tieto dve kritériá:

(1)  Nato, aby sa Fond InvestEU považoval za doplnkový k súkromným zdrojom uvedeným v článku 209 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách, musí podporovať operácie financovania a investičné operácie implementujúcich partnerov zamerané na investície, ktoré vzhľadom na svoje charakteristiky (charakter verejného statku, externality, informačné asymetrie, aspekty sociálno-ekonomickej súdržnosti alebo iné) nie sú schopné generovať dostatočné finančné výnosy na úrovni trhu alebo sa považujú za príliš rizikové (v porovnaní s úrovňami rizika, ktoré sú relevantné súkromné subjekty ochotné prijať). Takéto operácie financovania a investičné operácie preto nemôžu mať prístup k trhovému financovaniu za primeraných podmienok, pokiaľ ide o cenu, požiadavky na kolaterál, druh financovania, splatnosť poskytnutého financovania alebo iné podmienky, a bez verejnej podpory by sa neuskutočnili vôbec alebo by sa neuskutočnili v rovnakom rozsahu.

(2)  Nato, aby sa Fond InvestEU považoval za doplnkový k existujúcej podpore z iných verejných zdrojov uvedenej v článku 209 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách, musí podporovať iba operácie financovania a investičné operácie, na ktoré sa vzťahujú tieto podmienky:

a)  bez podpory z Fondu InvestEU by implementujúci partner tieto operácie financovania alebo investičné operácie neuskutočnil, alebo by ich neuskutočnil v rovnakom rozsahu; a

b)  operácie financovania alebo investičné operácie by sa neuskutočnili alebo by sa neuskutočnili v rovnakom rozsahu v rámci iných existujúcich verejných nástrojov, ako sú napríklad finančné nástroje zdieľaného riadenia pôsobiace na regionálnej a vnútroštátnej úrovni. Doplnkové využitie Fondu InvestEU a iných verejných zdrojov však je možné, najmä ak je možné dosiahnuť pridanú hodnotu EÚ a ak je možné optimalizovať využívanie verejných zdrojov na dosiahnutie cieľov politiky efektívnym spôsobom.

S cieľom preukázať, že operácie financovania a investičné operácie, na ktoré sa vzťahuje záruka EÚ, sú doplnkové k existujúcej trhovej a inej verejnej podpore, implementujúci partneri poskytnú informácie preukazujúce aspoň jednu z týchto charakteristík:

a)  Podpora poskytovaná prostredníctvom podriadených pozícií vo vzťahu k iným verejným alebo súkromným veriteľom alebo v rámci štruktúry financovania.

b)  Podpora poskytovaná prostredníctvom vlastného kapitálu a kvázi vlastného kapitálu alebo prostredníctvom dlhu s dlhou splatnosťou, cien, požiadaviek na kolaterál alebo iných podmienok, ktoré nie sú dostatočne dostupné na trhu alebo z iných verejných zdrojov. Podpora operácií, ktoré majú vyšší rizikový profil ako je všeobecne prijímané riziko v rámci vlastných štandardných činností implementujúceho partnera, alebo podpora implementujúcich partnerov v prípade, že prekročia vlastnú kapacitu na podporu takýchto operácií.

c)  Účasť na mechanizmoch s rozdelením rizika zameraných na oblasti politiky, v ktorých sa implementujúci partner vystavuje vyššiemu riziku v porovnaní s úrovňami všeobecne akceptovanými implementujúcim partnerom, alebo úrovňami, ktoré sú súkromné finančné subjekty schopné alebo ochotné prijať.

d)  Podpora, ktorá vyvoláva/priťahuje dodatočné súkromné alebo verejné financovanie a ktorá dopĺňa iné súkromné a komerčné zdroje, najmä z kategórií investorov alebo inštitucionálnych investorov, ktorí tradične nie sú ochotní podstupovať riziko, v dôsledku signalizačného účinku podpory poskytovanej z Fondu InvestEU.

e)  Podpora poskytovaná prostredníctvom finančných produktov, ktoré nie sú k dispozícii alebo sa v dostatočnej miere neponúkajú v cieľových krajinách alebo regiónoch v dôsledku chýbajúcich, nedostatočne rozvinutých alebo nedokončených trhov.

V prípade sprostredkovaných finančných a investičných operácií, najmä na podporu MSP, sa doplnkovosť overuje na úrovni sprostredkovateľa, a nie na úrovni konečného prijímateľa. Doplnkovosť sa považuje za existujúcu, keď Fond InvestEU podporí finančného sprostredkovateľa pri vytváraní nového portfólia s vyššou úrovňou rizika alebo zvyšovaní objemu činností, ktoré už sú vysoko rizikové, v porovnaní s úrovňami rizika, ktoré sú súkromné a verejné finančné subjekty v súčasnosti schopné alebo ochotné prijať v cieľových členských štátoch alebo regiónoch.

Záruka EÚ sa neposkytne na podporu refinančných operácií (napr. nahradenie existujúcich úverových zmlúv alebo iných foriem finančnej podpory na projekty, ktoré sa už čiastočne alebo úplne zrealizovali) s výnimkou osobitných výnimočných a riadne odôvodnených prípadov, v ktorých sa preukáže, že operácia na základe záruky EÚ umožní novú investíciu do oprávnenej oblasti politiky v sume, ktorá doplní obvyklý objem činnosti implementujúceho partnera alebo finančného sprostredkovateľa aspoň vo výške operácie, ktorá spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené v tomto nariadení. Uvedené kritériá týkajúce sa zlyhania trhu, suboptimálnych investičných situácií a doplnkovosti sa uplatňujú aj na takéto refinančné operácie.

B.  Vylúčené činnosti

Fond InvestEU nepodporuje:

(1)  činnosti, ktoré obmedzujú individuálne práva a slobodu ľudí alebo porušujú ľudské práva;

(2)  v oblasti obranných činností použitie, vývoj alebo výrobu produktov a technológií, ktoré sú zakázané uplatniteľným medzinárodným právom;

(3)  produkty a činnosti súvisiace s tabakom (výroba, distribúcia, spracovanie a obchod);

(4)  činnosti vylúčené podľa článku [X] nariadenia [o programe Horizont Európa]: výskum klonovania ľudí na reprodukčné účely; činnosti zamerané na modifikáciu genetického dedičstva ľudských bytostí, v dôsledku ktorej by sa takéto zmeny mohli stať dedičné, činnosti zamerané na vytváranie ľudských embryí výlučne na účely výskumu alebo na účely získavania kmeňových buniek, a to aj prostredníctvom prenosu jadra somatických buniek;

(5)  hazardné hry (činnosti týkajúce sa výroby, výstavby, distribúcie, spracovania, obchodu alebo softvéru);

(6)  obchodovanie na sexuálne účely a súvisiaca infraštruktúra, služby a médiá;

(7)  činnosti zahŕňajúce živé zvieratá na pokusné a vedecké účely, pokiaľ nie je možné zaručiť dodržiavanie Dohovoru Rady Európy o ochrane stavovcov využívaných na pokusné a iné vedecké účely;

(8)  činnosť v oblasti výstavby nehnuteľností, t. j. činnosť, ktorej jediným účelom je obnova a opätovný prenájom alebo predaj existujúcich budov, ako aj výstavba nových projektov; oprávnené sú však činnosti v sektore nehnuteľností, ktoré súvisia s osobitnými cieľmi InvestEU uvedenými v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia a/alebo oprávnenými oblasťami pre operácie financovania a investičné operácie podľa prílohy II k tomuto nariadeniu, ako sú napríklad investície do projektov energetickej účinnosti alebo sociálneho bývania;

(9)  finančné činnosti, ako je nákup finančných nástrojov alebo obchodovanie s týmito nástrojmi; vylúčené sú najmä intervencie zamerané na odkúpenie na účely odpredaja aktív (asset stripping) alebo náhradný kapitál na účely odpredaja aktív;

(10)  činnosti zakázané podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov;

(11)  vyraďovanie, prevádzka, adaptácia alebo výstavba jadrových elektrární;

(12)  investície týkajúce sa ťažby, spracovania, distribúcie, skladovania alebo spaľovania tuhých fosílnych palív a ropy, ako aj investície súvisiace s ťažbou plynu. Táto výluka sa nevzťahuje na:

i.  projekty, v prípade ktorých neexistuje žiadna použiteľná alternatívna technológia;

ii.  projekty týkajúce sa prevencie a kontroly znečisťovania;

iii.  projekty vybavené zariadeniami na zachytávanie, ukladanie alebo využívanie uhlíka; priemyselné alebo výskumné projekty, ktoré vedú k podstatnému zníženiu emisií skleníkových plynov v porovnaní s príslušnými referenčnými hodnotami systému obchodovania s emisiami;

(13)  investície do zariadení na ukladanie odpadu na skládkach. Táto výluka sa nevzťahuje na investície do:

i.  miestnych skládok, ktoré sú vedľajším prvkom priemyselného alebo ťažobného investičného projektu a kde sa preukázalo, že skládkovanie je jedinou schodnou možnosťou na spracovanie priemyselného alebo banského odpadu produkovaného príslušnou činnosťou;

ii.  existujúcich skládok s cieľom zabezpečiť využívanie skládkového plynu a podporiť ťažbu odpadu zo skládok a spracovanie banského odpadu;

(14)  investície do zariadení na mechanicko-biologickú úpravu. Táto výluka sa nevzťahuje na investície do modernizácie existujúcich zariadení na mechanicko-biologickú úpravu na účely energetického zhodnocovania odpadu alebo operácií recyklácie separovaného odpadu, ako je kompostovanie a anaeróbny rozklad;

(15)  investície do spaľovní na spracovanie odpadu. Táto výluka sa nevzťahuje na investície do:

i.  zariadení určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu;

ii.  existujúcich zariadení na účely zvýšenia energetickej účinnosti, zachytávania splodín na skladovanie alebo použitie alebo získavania materiálov z popola zo spaľovania za predpokladu, že takéto investície nemajú za následok zvýšenie kapacity zariadenia na spracovanie odpadu.

Implementujúci partneri zostávajú zodpovední za zabezpečenie súladu pri podpise a monitorovanie súladu operácií financovania a investičných operácií s kritériami vylúčenia počas implementácie projektu a za prijatie vhodných nápravných opatrení v prípade potreby.

(1)Ú. v. EÚ C […], […], s. […].
(2)Ú. v. EÚ C […], […], s. […].
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019. Text zvýraznený sivou farbou nebol schválený v rámci medziinštitucionálnych rokovaní.
(4)COM(2018)0097.
(5)COM(2018)0353.
(6)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 1).
(7)COM(2017)0206.
(8)COM(2017)0250.
(9)Uverejnená ako diskusný dokument o európskom hospodárstve (European Economy Discussion Paper) č. 074 v januári 2018.
(10)
(11)Aktualizovať odkaz: Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1. Dohoda je k dispozícii na adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=EN
(12)Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).
(13) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).
(14)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).
(15)Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).
(16)Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. EÚ L 292,15.11.1996, s. 2).
(17)Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).
(18)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).
(19)Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).
(20)
(21)

Posledná úprava: 29. júla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia