Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0179(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0363/2018

Внесени текстове :

A8-0363/2018

Разисквания :

PV 18/04/2019 - 5
CRE 18/04/2019 - 5

Гласувания :

PV 18/04/2019 - 10.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0435

Приети текстове
PDF 124kWORD 52k
Четвъртък, 18 април 2019 г. - Страсбург
Оповестявания във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта ***I
P8_TA(2019)0435A8-0363/2018
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оповестяванията във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0354),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0208/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 декември 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 27 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0363/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 97.
(2) ОВ C 86, 7.3.2019 г., стр. 24.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги
P8_TC1-COD(2018)0179

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/2088.)

Последно осъвременяване: 16 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност