Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2536(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0238/2019

Pateikti tekstai :

B8-0238/2019

Debatai :

PV 17/04/2019 - 25
CRE 17/04/2019 - 25

Balsavimas :

PV 18/04/2019 - 10.20
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0440

Priimti tekstai
PDF 129kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 18 d. - Strasbūras
Derybos su Taryba ir Komisija dėl Europos Parlamento tyrimo teisės: pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto
P8_TA(2019)0440B8-0238/2019

2019 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl derybų su Taryba ir Komisija dėl pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl reglamento dėl Europos Parlamento tyrimo teisės (2019/2536(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 14 straipsnio pirmąją pastraipą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 226 straipsnio trečią pastraipą,

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. balandžio 16 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento reglamento dėl išsamių Parlamento naudojimąsi tyrimo teise reglamentuojančių nuostatų ir dėl Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimo 95/167/EB, EAPB, Euratomas panaikinimo(1),

–  atsižvelgdamas į atitinkamas 2017 m. gruodžio 13 d. rekomendacijos Tarybai ir Komisijai dėl pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo (PANA) 190–200 dalis(2) ir 2017 m. balandžio 4 d. rekomendaciją Tarybai ir Komisijai dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo (EMIS komiteto rezoliucijos 76–94 dalys)(3),

–  atsižvelgdamas į savo Pirmininkų sueigos 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimą, priimtą pagal Darbo tvarkos taisyklių 229 straipsnį, per naująją Parlamento kadenciją toliau svarstyti minėtąjį pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl reglamento dėl Europos Parlamento tyrimo teisės,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto tris darbinius dokumentus(4) dėl minėtojo pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto,

–  atsižvelgdamas į Tarybos ir Komisijos pastabas dėl šio pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, nurodytas 2014 m. balandžio 4 d. Tarybos ir Komisijos generalinių sekretorių laiške Europos Parlamento generaliniam sekretoriui, taip pat 2015 m. balandžio 28 d. Komisijos pirmininko pirmojo pavaduotojo laiške Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkui, 2015 m. rugsėjo 3 d., Tarybai pirmininkaujančio Liuksemburgo laiške, 2016 m. spalio 13 d. Tarybai pirmininkaujančios Slovakijos laiške ir 2018 m. spalio 25 d. Tarybai pirmininkaujančios Austrijos laiške,

–  atsižvelgdamas į diskusijas 2017 m. gruodžio 13 d. plenariniame posėdyje, ypač į Tarybai pirmininkaujančios Estijos ir Komisijos atsakymus į klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis) dėl Europos Parlamento tyrimo teisės, kuriuos 2017 m. lapkričio 29 d. Konstitucinių reikalų komiteto vardu Danuta Maria Hübner pateikia Tarybai ir Komisijai,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 17 d. plenarinėje sesijoje vykusias diskusijas po klausimo, į kurį atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis), kurį 2019 m. sausio 22 d. Konstitucinių reikalų komiteto vardu Tarybai ir Komisijai pateikė Danuta Maria Hübner dėl pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl reglamento dėl Europos Parlamento tyrimo teisės(5),

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos (B8-0238/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi jau pirmajame darbo dokumente, kurį 2015 m. sausio 20 d. priėmė Konstitucinių reikalų (AFCO) komitetas, buvo nurodyta, kad Tarybos ir Komisijos išreikštas „susirūpinimas“ neturėtų būti laikomas neįveikiamu prieštaravimu, o AFCO komitetas pripažino, kad „yra alternatyvių sprendimų ir lankstesnių formuluočių, kurios padėtų rasti išeitį iš sprendimo“, taip pat nurodė Tarybai pirmininkaujančiai valstybei narei ir Komisijai tolesnius veiksmus ir pasiūlė, kad politinės derybos būtų vykdomos pirmiau, o techniniai susitikimai – po to;

B.  kadangi Taryba į šį pasiūlymą atsakė išreikšdama norą ir įsipareigojimą bendradarbiauti su Parlamentu, tačiau su sąlyga, kad Parlamentas pirmiausia turėtų spręsti teisinio ir institucinio pobūdžio problemas ir esminius klausimus;

C.  kadangi AFCO komitetas patvirtino antrą darbo dokumentą, kuriuo remdamasis pranešėja gali imtis tolesnių veiksmų, kad Taryba ir Komisija susitartų dėl būdų, kaip išspręsti anksčiau minėtas problemas; kadangi atitinkamai buvo priimta nauja derybų strategija ir parengtas neoficialus dokumentas, kuriame pateikti politiniai argumentai, išdėstant galimus sprendimus dėl tolimesnių veiksmų, kurie 2016 m. birželio 30 d. buvo išsiųsti Tarybai ir Komisijai;

D.  kadangi 2016 m. spalio 10 d. trys institucijos nusprendė tęsti neoficialų keitimąsi nuomonėmis dėl atitinkamų teisinių paslaugų, siekiant aiškiau išdėstyti visus teisinius ir institucinius klausimus; kadangi taip EP buvo suteikta galimybė pateikti naują reglamento redakciją, o didžiausius politinius nesutarimus keliančius klausimus palikti atvirus;

E.  kadangi nepaisant atlikto teisinio darbo, Komisijos ir Tarybos teisės specialistai negalėjo oficialiai patvirtinti šio dokumento, kuris kilo iš įspūdingo šių trijų institucijų teisės tarnybų atlikto darbo, o tai visiškai sustabdė šio svarbaus dokumento svarstymą; kadangi dėl šios priežasties 2017 m. gruodžio 13 d. plenariniame posėdyje, padedant AFCO komitetui, pateikus du klausimus į kuriuos atsakoma žodžiu vyko diskusijos, po kurių 2018 m. gegužės 3 d. AFCO komitetas pateikė naują pasiūlymą kaip neoficialų dokumentą, kuriame buvo išdėstyti oficialūs tolesni veiksmai, susiję su AFCO komiteto pirmininko ir pranešėjo Ramón Jauregui Atondo sudarytu susitarimu, Tarybai pirmininkaujančiai Slovakijai ir Komisijai 2016 m. spalio 10 d. pažymint, kad siekiant pradėti oficialias derybas būtina pateikti naują EP pasiūlymo formuluotę;

F.  kadangi Taryba 2018 m. spalio 25 d. pateikė atsakymą į pasiūlytą naują formuluotę, pagrįstą teisės tarnybų atliktu teisiniu darbu, dviejų tyrimo komitetų (EMIS ir PANA) patirtimi, įgyta per šią aštuntąją kadenciją ir 2014 m. Parlamento priimtu pasiūlymu; kadangi savo atsakyme Taryba oficialiai įformino naują susirūpinimą keliančių klausimų sąrašą, be kita ko, neapsiribodama savo teisės tarnybos nuomone, pateikdama klausimą dėl iki šiol atlikto darbo ir išvardindama pagrindines Parlamentui kylančias institucines problemas, kurias sunku išspręsti; mano, kad taip veikdama Taryba nepalieka jokios veiksmų laisvės deryboms, nors neoficialaus dokumento tikslas iš esmės buvo nauja redakcija leisti pradėti derybas ir politines diskusijas;

G.  kadangi tai būdinga visoms teisėkūros kolegijoms, o pagrindinė valdžių padalijimo demokratinėje demokratijos srityje sąlyga yra tai, kad parlamentas turėtų galimybę reikalauti, kad vykdomoji valdžia atsiskaitytų, įsteigiant tyrimo komitetus, turinčius tikrus įgaliojimus iškviesti liudytojus ir gauti dokumentus;

H.  kadangi visos Europos Sąjungos institucijos nuolat įsipareigojo nuoširdžiai bendradarbiauti, o šio reglamento atveju tai yra sunkiai įtikinama;

1.  reiškia didelį nepritarimą Tarybos (ir Komisijos) požiūriui, kuris tęsiasi po daugiau nei ketverių metų neoficialių susitikimų ir pasikeitimo laiškais bei dokumentais, po oficialaus posėdžio siekiant politiniu lygmeniu aptarti galimus identifikuotų problemų sprendimus, kurio metu buvo atsisakyta patvirtinti politinius įgaliojimus Tarybai pirmininkaujančiai valstybei narei, kuo būtų atvertos durys politinio pobūdžio susitikimams, kuriais būtų siekiama išspręsti labiausiai ginčytinus klausimus bei išsiaiškinti, ar įmanoma pasiekti susitarimą;

2.  prašo Parlamento pirmininko atkreipti politinių lyderių dėmesį į Parlamento susirūpinimą dėl to, kad Taryba ir Komisija nesilaiko tarpinstitucinio bendradarbiavimo principo;

3.  siūlo, kad Teisės reikalų komitetas išnagrinėtų galimybę parengti ieškinį Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, susijusį su institucijų lojalaus bendradarbiavimo principu (ES sutarties 13 straipsnio 2 dalis) ir, atsižvelgdamas į tai, taip pat turėtų patikrinti ir pranešti apie Tarybos tyrimo komitetų (PANA ir EMIS) šios kadencijos metu padarytus dabartinės teisinės sistemos pažeidimus;

4.  pabrėžia, kad pagal dabartinę Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 226 straipsnio trečią pastraipą, kurioje nustatyta „speciali teisėkūros procedūra“ ir reikalaujama Tarybos ir Komisijos pritarimo norint priimti reglamentą dėl Parlamento tyrimo teisės, Taryba ir Komisija nėra įpareigojamos vesti derybų, nes jos privalo tik duoti pritarimą arba nepritarti Parlamento pasiūlymui, o ne derėtis dėl jo, siekiant bendro susitarimo;

5.  rekomenduoja, kad teisėkūros procesas, vykstantis dėl Sutartimis Parlamentui suteiktos teisės imtis teisėkūros iniciatyvos, apimtų į Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros (TIS) įtrauktą prašymą sudaryti šių iniciatyvų teisėkūros proceso tvarkaraštį, panašiai kaip ir įprastos teisėkūros procedūros atveju; be to, pabrėžia, kad taikant tokią specialią teisėkūros procedūrą turi būti laikomasi Tarpinstitucinio susitarimo nuostatų dėl institucinio įsipareigojimo derėtis su visomis trimis institucijomis;

6.  ragina Tarybą ir Komisiją, jei jos negali duoti pritarimo dėl tokio pasiūlymo, atnaujinti derybas su naujai išrinktu Parlamentu, atsižvelgiant į pažangą, padarytą pateikus dabartinę pasiūlymo formuluotę neoficialiame dokumente ir paremtą darbu, atliktu visų trijų institucijų teisės tarnybų; mano, kad tai tvarkingesnis ir sistemingesnis nei tekstas, nei tas, kuris buvo patvirtintas 2014 m., kuriame numatyti tokie patys tyrimo įgaliojimai, tačiau jis atnaujintas, atsižvelgiant į pastarųjų metų patirtį ir dabartinę institucinę realybę;

7.  ragina politines partijas užtikrinti, kad jų rinkimų programose būtų aiškiai išreikštas įsipareigojimas Parlamentui pateikti pasiūlymą dėl naujo ir atnaujinto reglamento dėl teisės atlikti tyrimą, ir ragina įvairius pagrindinius kandidatus ( vok. Spitzenkandidaten) siūlyti savo viešąją ir politinę paramą šiuo klausimu;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 443, 2017 12 22, p. 39.
(2) OL C 369, 2018 10 11, p. 132.
(3) OL C 298, 2018 8 23, p. 140.
(4) PE544.488v03-00, PE571.670v03-00 ir PE630.750v01-00.
(5) O-000003/19 ir O-000004/19.

Atnaujinta: 2020 m. kovo 16 d.Teisinė informacija - Privatumo politika