Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2683(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0241/2019

Predkladané texty :

B8-0241/2019

Rozpravy :

PV 18/04/2019 - 3
CRE 18/04/2019 - 3

Hlasovanie :

PV 18/04/2019 - 10.21
CRE 18/04/2019 - 10.21
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0441

Prijaté texty
PDF 156kWORD 50k
Štvrtok, 18. apríla 2019 - Štrasburg
Komplexný rámec Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov
P8_TA(2019)0441B8-0241/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019 o tvorbe komplexného rámca Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov (2019/2683(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 7. novembra 2018 (COM(2018)0734) s názvom Tvorba komplexného rámca Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov (ďalej len „oznámenie“),

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na jej článok 191 ods. 2,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS(1),

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) 2018/605 z 19. apríla 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní(3),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2100 zo 4. septembra 2017, ktorým sa stanovujú vedecké kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012(4),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS(5),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch(6),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek(7),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (ďalej len „nariadenie CLP“)(8),

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 2013 o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ (ďalej len „7. EAP“), a najmä na jeho bod 54 písm. iv)(9),

–  so zreteľom na ciele trvalo udržateľného rozvoja, najmä cieľ 3.9(10),

–  so zreteľom na správu Programu OSN pre životné prostredie (ďalej len „UNEP“) a Svetovej zdravotníckej organizácie s názvom Stav vedy o chemických látkach narúšajúcich endokrinný systém – 2012(11),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2013 o ochrane verejného zdravia pred látkami narušujúcimi endokrinný systém(12),

–  so zreteľom na štúdiu z 15. januára 2019 s názvom Endokrinné disruptory: od vedeckých dôkazov k ochrane ľudského zdravia, ktorej vypracovanie zadala tematická sekcia Európskemu parlamentu pre práva občanov a ústavné veci(13),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v správe UNEP/WHO z roku 2012 sa endokrinné disruptory označili za globálnu hrozbu, pričom sa jej autori odvolávajú okrem iného na častý výskyt a rastúci trend mnohých endokrinných porúch u ľudí a zároveň uvádzajú, že endokrinné účinky boli pozorované v populáciách voľne žijúcich organizmov;

B.  keďže podľa správy pribúdajú dôkazy o nepriaznivých reprodukčných následkoch (neplodnosť, rakovina, deformácie) vystavenia endokrinným disruptorom a existuje aj čoraz viac dôkazov o účinkoch týchto chemických látok na fungovanie štítnej žľazy, fungovanie mozgu, obezitu a metabolizmus a na homeostázu inzulínu a glukózy;

C.  keďže skutočnosť, že táto trieda chemických látok spôsobuje nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a voľne žijúce zvieratá tým, že zasahuje do hormonálneho systému, už nie je sporná; keďže preto neexistuje platný dôvod na odkladanie účinnej regulácie;

D.  keďže v najnovšej štúdii Inštitútu pre vedy v oblasti hodnotenia rizík s názvom Zdravotné náklady, ktoré môžu súvisieť s chemickými látkami spôsobujúcimi endokrinné poruchy, sa na základe hodnotenia piatich zdravotných účinkov potenciálne súvisiacich s endokrinnými disruptormi zistilo, že „podľa dostupnej literatúry sociálno-ekonomická záťaž vyplývajúca zo zdravotných účinkov súvisiacich s endokrinnými disruptormi môže byť pre EÚ veľmi veľká“, pričom odhady sa pohybujú v rozmedzí 46 miliárd až 288 miliárd EUR ročne(14);

E.  keďže v správe UNEP/WHO sa uvádza: „O takmer 800 chemických látkach je známe alebo pri nich existuje podozrenie, že sú schopné narúšať hormonálne receptory, syntézu hormónov alebo konverziu hormónov. Iba malá časť týchto chemických látok sa však skúmala v testoch, ktoré sú schopné identifikovať zjavné endokrinné účinky v neporušených organizmoch.“;

F.  keďže v oznámení sa v súvislosti s navrhovaným rámcom Únie uvádza, že „od roku 1999 je k dispozícii viac presvedčivejších vedeckých údajov spájajúcich expozíciu endokrinným disruptorom s ľudskými chorobami alebo negatívnymi vplyvmi na voľne žijúce živočíchy“;

G.  keďže podľa 7. EAP „v záujme ochrany občanov Únie pred vplyvmi na životné prostredie a rizikami, ktoré ohrozujú ich zdravie a blahobyt, 7. EAP zabezpečí, že do roku 2020 (...) sa vo všetkých príslušných právnych predpisoch Únie budú účinne riešiť otázky (...) v súvislosti s látkami s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém“;

H.  keďže podľa 7. EAP si to vyžaduje najmä „vypracovať do roku 2018 (...) a vychádzať pri tom z horizontálnych opatrení, ktoré majú byť prijaté do roku 2015, aby zaistili: (...) minimalizáciu vystavenia látkam s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém“;

I.  keďže do dnešného dňa Komisia neprijala stratégiu Únie pre netoxické životné prostredie, ani neprijala do roku 2015 horizontálne opatrenia na zabezpečenie minimalizácie vystavenia endokrinným disruptorom;

J.  keďže revízia stratégie Spoločenstva pre endokrinné disruptory z roku 1999 sa mala uskutočniť už dávno;

K.  keďže členské štáty ako Francúzsko, Švédsko, Dánsko a Belgicko v dôsledku toho, že nedošlo k revízii stratégie Únie pre endokrinné disruptory, prijali na vnútroštátnej úrovni opatrenia na zvýšenie úrovne ochrany svojich občanov prostredníctvom rôznych vnútroštátnych opatrení;

L.  keďže je v záujme všetkých, aby sa zabezpečil účinný a komplexný európsky prístup k endokrinným disruptorom, a tým sa zaručila vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia;

M.  keďže pevný rámec Únie pre endokrinné disruptory a jeho účinné vykonávanie majú pre EÚ kľúčový význam, pokiaľ ide o plnenie jej záväzku v súvislosti s cieľom 3.9 cieľov trvalo udržateľného rozvoja, konkrétne „podstatne znížiť počet úmrtí a chorôb spôsobených nebezpečnými chemikáliami a znečistením a kontamináciou ovzdušia, vody a pôdy“;

N.  keďže pevný rámec Únie pre endokrinné disruptory je potrebný aj na vytvorenie základov netoxického obehového hospodárstva, pretože podporí priemyselnú inováciu prostredníctvom bezpečnejšej substitúcie;

O.  keďže je vítané, že sa v oznámení uznávajú nepriaznivé účinky endokrinných disruptorov na ľudské zdravie a životné prostredie vrátane kombinovaných účinkov, zdôrazňuje cieľ minimalizovať celkové vystavenie a uznáva potrebu zaviesť horizontálny prístup k identifikácii endokrinných disruptorov;

P.  keďže však v oznámení chýba konkrétny akčný plán na minimalizáciu vystavenia endokrinným disruptorom, ako aj harmonogram ďalších krokov na dosiahnutie pokroku;

Q.  keďže v kľúčových právnych predpisoch Únie v citlivých oblastiach stále chýbajú osobitné ustanovenia o endokrinných disruptoroch (napr. v prípade kozmetických výrobkov, hračiek alebo materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami);

R.  keďže Komisia oznámila kontrolu vhodnosti s cieľom posúdiť, či príslušné právne predpisy EÚ o endokrinných disruptoroch dosahujú celkový cieľ ochrany ľudského zdravia a životného prostredia minimalizovaním vystavenia týmto látkam; keďže treba privítať prierezový charakter kontroly vhodnosti, ako aj záväzok Komisie, že osobitná pozornosť sa bude venovať ochrane zraniteľných skupín; keďže toto posúdenie sa však malo vykonať už pred mnohými rokmi a je poľutovaniahodné, že Komisia sa rozhodla pristúpiť k takejto kontrole vhodnosti až teraz; keďže kontrola vhodnosti by preto nemala poskytnúť odôvodnenie pre oddialenie vykonania konkrétnych legislatívnych a iných opatrení;

S.  keďže vedecké kritériá vypracované na účely určenia endokrinných disruptorov v pesticídoch a biocídoch neobsahujú kategóriu „podozrivých endokrinných disruptorov“, a preto nie sú vhodné na horizontálne uplatňovanie; keďže to nie je v súlade s klasifikáciou látok, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu (CMR látky) podľa nariadenia CLP a 7. EAP; keďže schopnosť identifikovať podozrivé endokrinné disruptory je mimoriadne dôležitá, a to o to viac, že nariadenie o kozmetických výrobkoch aj smernica o bezpečnosti hračiek nielenže obmedzujú známe a pravdepodobné CMR látky (kategórie 1A a 1B), ale aj podozrivé CMR látky (kategória 2);

T.  keďže v príslušných právnych predpisoch Únie chýbajú primerané požiadavky na testy a údaje na identifikáciu endokrinných disruptorov;

U.  keďže v oznámení sa poukazuje na to, že sa zvyšuje počet dôkazov o kombinovaných účinkoch endokrinných disruptorov (t. j. vystavenie kombinácii endokrinných disruptorov môže mať nepriaznivý účinok pri koncentráciách, pri ktorých jednotlivo nebol pozorovaný žiadny účinok), ale neobsahuje žiadne návrhy na riešenie tohto problému;

V.  keďže v rámci projektu s názvom EDC-MixRisk v rámci programu Horizont 2020 sa dospelo k záveru, že „súčasné regulácie syntetických chemických látok systematicky podceňujú zdravotné riziká spojené s kombinovanými vystaveniami endokrinným disruptorom alebo potenciálnym endokrinným disruptorom“(15);

W.  keďže zlyhania pri vykonávaní nariadenia o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (nariadenie REACH) (vysoký percentuálny podiel nevyhovujúcich registračných spisov, pomalé hodnotenia v dôsledku chýbajúcich údajov a neprijatie regulačných opatrení v súvislosti s látkami, pri ktorých sa po hodnotení zistilo, že predstavujú vážne riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie) takisto vedú k tomu, že sa neminimalizuje vystavenie známym alebo podozrivým endokrinným disruptorom;

1.  domnieva sa, že rámec Únie pre endokrinné disruptory, ako ho navrhuje Komisia v oznámení, nie je vhodný na riešenie ohrozenia ľudského zdravia a životného prostredia v dôsledku vystavenia endokrinným disruptorom a že nespĺňa požiadavky podľa 7. EAP;

2.  domnieva sa, že endokrinné disruptory sú triedou chemických látok, ktoré vzbudzujú rovnaké obavy ako CMR látky, a preto by sa s nimi malo v právnych predpisoch Únie zaobchádzať rovnako;

3.  vyzýva Komisiu, aby urýchlene prijala všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia a životného prostredia voči endokrinným disruptorom prostredníctvom účinnej minimalizácie celkového vystavenia ľudí a životného prostredia endokrinným disruptorom;

4.  vyzýva Komisiu, aby najneskôr do júna 2020 vypracovala horizontálnu definíciu založenú na definícii WHO pre podozrivé endokrinné disruptory, ako aj známe a predpokladané endokrinné disruptory v súlade s klasifikáciou CMR látok v nariadení CLP;

5.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že horizontálnu definíciu budú sprevádzať náležité usmerňovacie dokumenty;

6.  vyzýva Komisiu, aby najneskôr do júna 2020 predložila legislatívne návrhy s cieľom vložiť do nariadenia (ES) č. 1223/2009 osobitné ustanovenia o endokrinných disruptoroch podobné ustanoveniam o CMR látkach;

7.  vyzýva Komisiu, aby najneskôr do júna 2020 vypracovala legislatívne návrhy s cieľom doplniť do smernice 2009/48/ES osobitné ustanovenia o endokrinných disruptoroch podobné ustanoveniam o CMR látkach, ale bez akéhokoľvek odkazu na prahové hodnoty pre klasifikáciu, keďže takéto prahové hodnoty sa na endokrinné disruptory nevzťahujú;

8.  vyzýva Komisiu, aby najneskôr do júna 2020 zrevidovala nariadenie (ES) č. 1935/2004 s cieľom účinne znížiť obsah nebezpečných látok v týchto materiáloch prostredníctvom osobitných ustanovení zameraných na substitúciu používania endokrinných disruptorov;

9.  domnieva sa, že je naliehavo potrebné zrýchliť vývoj a validáciu skúšok s cieľom náležite identifikovať endokrinné disruptory, a to vrátane metodík s novým prístupom;

10.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že požiadavky na údaje sa budú priebežne aktualizovať vo všetkých príslušných právnych predpisoch, aby sa zohľadnil najnovší technický a vedecký pokrok, a mohli sa tak náležite identifikovať endokrinné disruptory;

11.  vyzýva Komisiu, aby kombinované účinky a kombinované vystavenie zohľadnila vo všetkých príslušných právnych predpisoch EÚ;

12.  vyzýva Európsku chemickú agentúru, Komisiu a členské štáty, aby prijali všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu registračných spisov s nariadením REACH do konca roka 2019, aby urýchlili hodnotenie látok a aby účinne uplatňovali konečné závery hodnotení látok podľa nariadenia REACH ako dôležitý prostriedok na minimalizáciu vystavenia endokrinným disruptorom;

13.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila primerané biomonitorovanie endokrinných disruptorov v populáciách ľudí a zvierat, ako aj monitorovanie endokrinných disruptorov v životnom prostredí vrátane pitnej vody;

14.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že rámec Únie pre endokrinné disruptory sa stane účinným príspevkom k stratégii Únie pre netoxické životné prostredie, ktorá sa má prijať čo najskôr;

15.  vyzýva Komisiu, aby podporovala výskum endokrinných disruptorov, najmä pokiaľ ide o ich epigenetické a transgeneračné účinky, ich vplyv na mikrobióm, nové formy endokrinných disruptorov a charakteristiku vzťahov medzi dávkou a účinkom, ako aj bezpečnejšie alternatívy;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 101, 20.4.2018, s. 33.
(3) Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 301, 17.11.2017, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4.
(6) Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59.
(7) Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2009, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 171.
(10) https://unstats.un.org/sdgs/METADATA?Text=&Goal=3&Target=3.9
(11) WHO/UNEP, „State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals – 2012“, Svetová zdravotnícka organizácia, 2013, http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/.
(12) Ú. v. EÚ C 36, 29.1.2016, s. 85.
(13) Štúdia – „Endocrine Disruptors: from Scientific Evidence to Human Health Protection“, Európsky parlament, Generálne riaditeľstvo pre vnútorné politiky, tematická sekcia pre práva občanov a ústavné veci, 15. januára 2019, dostupná na: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU(2019)608866_EN.pdf.
(14) Rijk, I., van Duursen, M. a van den Berg, M, Health cost that may be associated with Endocrine Disrupting Chemicals – An inventory, evaluation and way forward to assess the potential health impact of EDC-associated health effects in the EU, Institute for Risk Assessment Sciences, University of Utrecht, 2016, dostupná na: https://www.uu.nl/sites/default/files/rijk_et_al_2016_-_report_iras_-_health_cost_associated_with_edcs_3.pdf.
(15) https://edcmixrisk.ki.se/wp-content/uploads/sites/34/2019/03/Policy-Brief-EDC-MixRisk-PRINTED-190322.pdf

Posledná úprava: 16. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia