Indeks 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 109kWORD 43k
Tirsdag den 16. juli 2019 - Strasbourg
Valg af formand for Kommissionen
P9_TA(2019)0002

Europa-Parlamentets afgørelse af 16. juli 2019 om valg af formanden for Kommissionen (2019/2041(INS))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til artikel 17, stk. 7, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union,

—  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

—  der henviser til erklæring nr. 11, der er knyttet som bilag til slutakten fra regeringskonferencen, der vedtog Lissabontraktaten,

—  der henviser til Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2019/1136 af 2. juli 2019(1), som foreslår Ursula von der Leyen som kandidat til posten som formand for Kommissionen,

—  der henviser til Ursula von der Leyens redegørelse og forelæggelsen af hendes politiske retningslinjer for Parlamentet på plenarmødet den 16. juli 2019,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 124,

1.  vælger Ursula von der Leyen som formand for Kommissionen for perioden fra den 1. november 2019 til 31. oktober 2024,

2.  pålægger sin formand at anmode Rådet og Ursula von der Leyen om efter fælles overenskomst at indstille kandidater til medlemmer af Kommissionen,

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Det Europæiske Råd og Rådet og til den valgte formand for Kommissionen.

(1) EUT L 179I af 3.7.2019, s. 2.

Seneste opdatering: 8. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik