Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 112kWORD 48k
Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο
Εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής
P9_TA(2019)0002

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουλίου 2019 σχετικά με την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής (2019/2041(INS))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 17 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αριθ. 11 που προσαρτάται στην Τελική Πράξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης η οποία υιοθέτησε τη Συνθήκη της Λισαβόνας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2019/1136 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Ιουλίου 2019(1), που προτείνει την Ursula von der Leyen ως υποψήφια για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση και την παρουσίαση των πολιτικών της κατευθύνσεων προς την Ολομέλεια, στις οποίες προέβη η Ursula von der Leyen στις 16 Ιουλίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 124 του Κανονισμού του,

1.  Εκλέγει την Ursula von der Leyen Πρόεδρο της Επιτροπής για τη θητεία που διαρκεί από την 1η Νοεμβρίου 2019 έως την 31η Οκτωβρίου 2024·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να καλέσει το Συμβούλιο και την Ursula von der Leyen να προτείνουν, κατόπιν κοινής συμφωνίας, τους υποψηφίους για μέλη της Επιτροπής·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο και στην εκλεγείσα Πρόεδρο της Επιτροπής.

(1) ΕΕ L 179I της 3.7.2019, σ. 2.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου