Index 
 All text 
Antagna texter
PDF 104kWORD 42k
Tisdagen den 16 juli 2019 - Strasbourg
Val av kommissionens ordförande
P9_TA(2019)0002

Europaparlamentets beslut av den 16 juli 2019 om valet av kommissionens ordförande ((2019/2041(INS)))

Europaparlamentet,

–  med beaktande av artikel 17.7 första stycket i fördraget om Europeiska unionen,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av förklaring nr 11, som fogats till slutakten från den regeringskonferens som antog Lissabonfördraget,

–  med beaktande av Europeiska rådets beslut (EU) 2019/1136 av den 2 juli 2019(1) om att föreslå Ursula von der Leyen som kandidat till befattningen som Europeiska kommissionens ordförande,

–  med beaktande av det uttalande och den redogörelse för sitt politiska program som Ursula von der Leyen gjorde vid plenarsammanträdet den 16 juli 2019,

–  med beaktande av artikel 124 i arbetsordningen,

1.  Europaparlamentet väljer Ursula von der Leyen till ordförande för kommissionen för den mandatperiod som löper mellan den 1 november 2019 och den 31 oktober 2024.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att uppmana rådet och Ursula von der Leyen att i samförstånd nominera de personer de vill utse till ledamöter av kommissionen.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att överlämna detta beslut till Europeiska rådet och rådet samt till den valda ordföranden för kommissionen.

(1) EUT L 179I, 3.7.2019, s. 2.

Senaste uppdatering: 8 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy