Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2734(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B9-0012/2019

Forhandlinger :

PV 18/07/2019 - 5.1
CRE 18/07/2019 - 5.1

Afstemninger :

PV 18/07/2019 - 7.3
CRE 18/07/2019 - 7.3

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0006

Vedtagne tekster
PDF 140kWORD 59k
Torsdag den 18. juli 2019 - Strasbourg
Rusland, navnlig situationen for miljøaktivister og ukrainske politiske fanger
P9_TA(2019)0006RC-B9-0012/2019

Europa-Parlamentets beslutning af 18. juli 2019 om Rusland, navnlig situationen for miljøaktivister og ukrainske politiske fanger (2019/2734(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland og om situationen på Krim, navnlig beslutningen af 11. juni 2015 om den strategiske militære situation i Sortehavsområdet efter Ruslands ulovlige annektering af Krim(1), af 10. september 2015 om Rusland, navnlig sagerne vedrørende Eston Kohver, Oleg Sentsov og Olexandr Koltjenko(2), af 4. februar 2016 om menneskerettighedssituationen på Krim, navnlig for krimtatarerne(3), af 12. maj 2016 om krimtatarerne(4), af 16. marts 2017 om ukrainske politiske fanger i Rusland og situationen på Krim(5), af 5. oktober 2017 om sagerne vedrørende krimtatarlederne Akhtem Chiygoz og Ilmi Umerov og journalist Mykola Semena(6), af 8. februar 2018 om Rusland, for så vidt angår Oyub Titiev og menneskerettighedscentret Memorial(7), af 14. juni 2018 om Rusland, navnlig sagen om den ukrainske politiske fange Oleg Sentsov(8), af 25. oktober 2018 om situationen i Det Asovske Hav(9), af 14. februar 2019 om situationen i Tjetjenien og sagen om Ojub Titijev(10), af 12. december 2018 om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Ukraine(11) og af 12. marts 2019 om status over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland(12),

–  der henviser til erklæringerne fra talsmanden for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil af 25. maj 2018 om tilfælde af flere tilbageholdte i eller fra det ulovligt annekterede Krim og Sevastopol, af 10. januar 2019 om tilfælde af ulovligt tilbageholdte ukrainske statsborgere, af 17. januar 2019 om Ruslands fortsatte ulovlige tilbageholdelse af ukrainske militærfolk, af 22. marts 2019 om dommen over Pavlo Hryb og af 17. april 2019 om den langvarige ulovlige tilbageholdelse af ukrainske militærfolk,

–  der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings (PACE's) resolution af 28. juni 2018 om ukrainske statsborgere, der tilbageholdes som politiske fanger af Den Russiske Føderation,

–  der henviser til PACE's resolution af 24. januar 2019 om optrapningen af spændingerne omkring Det Asovske Hav og Kertjstrædet og truslerne mod den europæiske sikkerhed,

–  der henviser til PACE's resolution af 25. juni 2019 om styrkelse af beslutningsprocessen i den Parlamentariske Forsamling for så vidt angår akkreditiver og afstemning,

–  der henviser til afgørelsen fra Den Internationale Havretsdomstol (ITLOS) af 25. maj 2019 i sag nr. 26 om tilbageholdelse af tre ukrainske flådefartøjer,

–  der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–  der henviser til Den Russiske Føderations forfatning, navnlig kapitel 2 om rettigheder og friheder for mennesker og borgere,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 68/262 af 27. marts 2014 om Ukraines territoriale integritet og til FN's Generalforsamlings resolution 71/205 af 19. december 2016 om menneskerettighedssituationen i Den Autonome Republik Krim og byen Sevastopol (Ukraine),

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention og den tilhørende protokol, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og FN's erklæring om oprindelige folks rettigheder,

–  der henviser til artikel 5 i verdenserklæringen om menneskerettigheder, som Den Russiske Føderation er part i, og artikel 7 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, hvori det fastsættes, at ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, til artikel 9 i verdenserklæringen om menneskerettigheder, hvori det fastsættes, at ingen må udsættes for vilkårlig anholdelse, tilbageholdelse eller eksil, og til artikel 19 og 20 i verdenserklæringen om menneskerettigheder, som indeholder bestemmelser om henholdsvis menings- og ytringsfrihed og retten til under fredelige former frit at forsamles og danne foreninger,

–  der henviser til Venedigkommissionens rapport af 18. marts 2019 om finansiering af foreninger,

–  der henviser til Venedigkommissionens udtalelse af 13. juni 2016 om russisk forbundslov nr. 129-FZ (forbundslov om udenlandske og internationale ikkestatslige organisationers uønskede aktiviteter),

–  der henviser til Genèvekonventionen om beskyttelse af civile personer i krigstid af 12. august 1949,

A.  der henviser til, at Den Russiske Føderation i henhold til forpligtelsen i verdenserklæringen om menneskerettighederne og den europæiske menneskerettighedskonvention og som fuldt medlem af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa har forpligtet sig til at respektere principperne om demokrati, retsstatsprincippet samt grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder;

B.  der henviser til, at Den Europæiske Union ikke anerkender håndhævelsen af den russiske lovgivning på Krim og i Sevastopol og forventer, at alle ulovligt tilbageholdte ukrainske statsborgere på Krimhalvøen og i Rusland straks frigives;

C.  der henviser til, at EU fortsat fuldt ud støtter Ukraines suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser og gentager, at politikken om ikkeanerkendelse af den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol er af allerstørste betydning;

D.  der henviser til, at de russiske myndigheder og det russiske politiske lederskab viderefører deres undertrykkende og autoritære regime mod deres egne borgere, civilsamfundet, den politiske opposition og mediefolk; der henviser til, at Ruslands gradvise overgang til et autoritært styre har haft en negativ indvirkning på forbindelserne mellem EU og Rusland og på stabiliteten i Europa og verden; der henviser til, at denne undertrykkelse også foregår ved, at oppositionskandidater udelukkes fra at opstille til valg, således som det i øjeblikket er tilfældet med kommunale kandidater, såsom Ilya Yashin, Lyubov Sobol og Ivan Zhdanov, i forbindelse med valget i Moskva;

E.  der henviser til, at "loven om uønskede organisationer" fra 2015 gav Ruslands statsadvokatur beføjelse til uden retslige procedurer at forbyde udenlandske og internationale organisationer, der anses for "uønskede"; der henviser til, at denne lov i stigende grad anvendes til at straffe russiske NGO'er og civilsamfundsaktivister;

F.  der henviser til, at der i forskellige sager er meldinger om anvendelse af tortur og anden grusom og nedværdigende behandling; der henviser til, at disse påstande stadig ikke er blevet tilstrækkeligt undersøgt; der henviser til, at der er blevet anvendt tortur til at opnå tilståelser og understøtte falske indrømmelser; der henviser til, at advokater fra Krim, som yder retshjælp til ofre, menneskerettighedsforkæmpere, som indberetter tilfælde af politisk motiverede tvangsforsvindinger på Krim, og journalister, der rapporterer om situationen for krimtatarerne, også har været genstand for sådanne handlinger;

G.  der henviser til, at mange af fangerne og de tilbageholdte har været udsat for hårde og umenneskelige forhold i fængslerne, hvilket har skabt fysiske og psykologiske risici for deres sundhed; der henviser til, at fangerne har akut behov for lægetilsyn og ‑behandling;

H.  der henviser til, at Den Russiske Føderation ved brug af militær magt den 25. november 2018 tog 24 ukrainske søfolk til fange og beslaglagde deres tre fartøjer i nærheden af Kertjstrædet; der henviser til, at disse ukrainske flådefolk har været ulovligt tilbageholdt siden den 25. november 2018;

I.  der henviser til, at separatistiske kræfter, der støttes af Rusland, tilbageholder mindst 130 ukrainere som fanger i Donbas, herunder ikke færre end 25 soldater;

J.  der henviser til, at Den Internationale Havretsdomstol i sin kendelse af 25. maj 2019 med 19 stemmer for og 1 imod afgjorde, at Den Russiske Føderation "straks skal frigive de ukrainske flådefartøjer Berdyansk, Nikopol og Yani Kapu og give dem tilbage i Ukraines varetægt", "straks skal frigive de 24 tilbageholdte ukrainske militærfolk og give dem mulighed for at vende tilbage til Ukraine", og at begge parter "skal afholde sig fra at træffe foranstaltninger, der kan forværre eller forlænge tvisten";

K.  der henviser til, at Den Europæiske Union den 15. marts 2019 som en reaktion på optrapningen i Kertjstrædet og Det Asovske Hav, herunder den ulovlige tilbageholdelse af 24 ukrainske militærfolk, tilføjede otte russiske embedsmænd til sin liste over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger mod tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed;

L.  der henviser til, at Rusland den 27. marts 2019 ifølge OHCHR-rapporten af 25. juni 2019 gennemførte 26 ransagninger og efterfølgende anholdt 24 personer, hvoraf de fleste er krimtatar-aktivister, som nu står over for uretmæssige fængselsstraffe på op til 20 år; der henviser til, at mindst 37 ukrainske borgere uretmæssigt blev arresteret af Rusland på den ulovligt besatte Krimhalvø i løbet af de første seks måneder af 2019; der henviser til, at de næsten alle sammen er repræsentanter for den oprindelige befolkning, krimtatarerne;

M.  der henviser til, at mere end 70 ukrainske statsborgere siden begyndelsen af juni 2018 er blevet tilbageholdt af politiske årsager i forskellige regioner i Den Russiske Føderation og på den besatte Krimhalvø; der henviser til, at der ifølge skøn fra Memorial Human Rights Centre fra marts 2019 for nuværende tilbageholdes 297 mennesker som politiske fanger i Rusland – en stigning fra 50 til fire år siden – herunder filminstruktøren Oleg Sentsov, modtager af Sakharovprisen for tankefrihed 2018;

N.  der henviser til, at i december 2017 Andrey Rudomakha, leder af NGO'en Environmental Watch for the North Caucausus, og hans kolleger, Victor Chirikov, Aleksandr Savelyev og Vera Kholodnaya, blev brutalt overfaldet af maskerede mænd, hvorefter Rudomakha blev diagnosticeret med hjernerystelse og en række frakturer i ansigtet; der henviser til, at selv om myndighederne råder over omfattende bevismateriale, herunder optagelser fra overvågningskameraer og overfaldsmandens fingeraftryk, har efterforskningen ikke frembragt nogen håndgribelige resultater, og gernings- og hovedmændene bag det brutale angreb nyder fortsat straffrihed; der henviser til, at Rudomakha i stedet er genstand for en igangværende strafferetlig efterforskning for "ærekrænkelse" af et medlem af Statsdumaen;

O.  der henviser til, at NGO'er, der modtager udenlandsk finansiering og er engageret i "politisk virksomhed", i henhold til den russiske lov om "udenlandske agenter" skal ansøge om at blive optaget på en særlig statslig liste over udenlandske agenter, som skal underkastes ekstra og omhyggelig kontrol fra statslig side, og i alle deres publikationer, pressemeddelelser og rapporter skal angive, at disse er produceret af en udenlandsk agent;

P.  der henviser til, at en af de ældste og mest fremtrædende miljøforkæmpere i landet, Alexandra Koroleva, leder af NGO'en Ekozaschita! (Økoforsvar!) med hjemsted i Kaliningrad, har været nødt til at flygte fra landet og søge asyl i udlandet på grund af strafferetlige anklager mod hende for manglende betaling af bøder i relation til gruppens vedvarende afvisning af at lade sig registrere som "udenlandsk agent"; der henviser til, at hun, hvis hun kendes skyldig, kan få op til to års fængsel;

Q.  der henviser til, at Ekozaschita! er en af de 49 russiske NGO'er, der har anlagt sager ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ansøgning nr. 9988/13), med den begrundelse, at loven om udenlandske agenter krænker en række menneskerettighedsstandarder, herunder om ytrings- og foreningsfrihed – en konklusion, som Europarådets menneskerettighedskommissær tilslutter sig;

R.  der henviser til, at der i de seneste måneder er blevet indledt mindst to straffesager mod miljøforkæmperne Andrey Borovikov og Vyachaslav Yegorov for gentagne overtrædelser af lovgivningen om offentlige forsamlinger i forbindelse med miljødemonstrationer i regionerne Arkhangelsk og Moskva;

S.  der henviser til, at Den Europæiske Union og Ukraine i deres fælles erklæring efter det seneste topmøde mellem EU og Ukraine den 8. juli 2019 krævede øjeblikkelig løsladelse af alle ulovligt tilbageholdte og fængslede ukrainske statsborgere på Krimhalvøen og i Rusland, herunder krimtatar-aktivisterne;

T.  der henviser til, at fire ukrainske politiske fanger – Oleg Sentsov, modtager af Sakharovprisen for tankefrihed 2018, Oleksandr Kolchenko, Oleksandr Shumkov og Volodymyr Balukh – sultestrejkede i juni 2018 i protest mod Ruslands fortsatte tilbageholdelse af ukrainske politiske fanger;

U.  der henviser til, at PACE har givet Den Russiske Føderations delegation lov til at vende tilbage til Europarådet, Europas førende menneskerettighedsorganisation, og den 25. juni 2019 gav delegationen dens stemmeret tilbage, idet PACE insisterede på, at denne genoptagelse af dialogen skulle modsvares af overholdelse af Europarådets værdier og normer;

1.  opfordrer de russiske myndigheder til straks og betingelsesløst at løslade alle ulovligt og vilkårligt tilbageholdte ukrainske statsborgere(13), både i Rusland og i de midlertidigt besatte områder i Ukraine, og til at sørge for, at de kan vende sikkert hjem, herunder krimtatarerne, de fredelige demonstranter, der for nylig blev tilbageholdt på den Røde Plads den 10. juli 2019, ukrainske statsborgere, der er tilbageholdt på grundlag af politisk motiverede anklager, og de 24 besætningsmedlemmer fra de ukrainske flådefartøjer;

2.  opfordrer de russiske myndigheder til øjeblikkeligt og betingelsesløst at sætte en stopper for enhver form for chikane, herunder juridisk, mod Alexandra Koroleva og Ekozaschita! og mod alle menneskerettighedsforkæmpere og miljøaktivister i landet og give dem mulighed for at udføre deres lovlige arbejde uden indblanding;

3.  opfordrer indtrængende de russiske myndigheder til at trække loven om de såkaldte "udenlandske agenter" tilbage og fuldt ud gennemføre alle henstillingerne fra Europarådets Venedigkommission i overensstemmelse med landets internationale forpligtelser i denne henseende;

4.  opfordrer Rusland til at offentliggøre en fuldstændig liste over fængslede i de besatte ukrainske områder i Donbas og Luhansk og til at gøre deres kontakt med familier og advokater lettere;

5.  fordømmer på det kraftigste Ruslands fortsatte krænkelser af grundlæggende principper og normer i folkeretten, navnlig dets afvisning af at efterkomme afgørelser fra internationale tribunaler og domstole; opfordrer indtrængende Den Russiske Føderation til at gennemføre Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser om menneskerettighedskrænkelser mod personer, der er tilbageholdt på Krimhalvøen og i Den Russiske Føderation;

6.  understreger, at russiske domstole, uanset om de er militære eller civile, ikke har ret til at dømme handlinger, der er begået uden for Ruslands internationalt anerkendte område, og påpeger, at domstolsprøvelsen i sådanne sager ikke kan betragtes som lovlig;

7.  opfordrer Den Russiske Føderation til at sikre uhindret adgang til de besatte ukrainske områder, Krim og Donbas, for internationale mellemstatslige organisationer, navnlig FN's menneskerettighedsovervågningsmission, OSCE's menneskerettighedsvurderingsmission på Krim, Europarådets menneskerettighedskommissær, andre af Europarådets konventioner og institutionelle mekanismer samt internationale humanitære organisationer, navnlig Den Internationale Røde Kors Komité;

8.  opfordrer de russiske myndigheder til at sikre fuldt samarbejde med FN's særlige procedurer, bl.a. ved at indbyde den særlige rapportør om menneskerettigheder og miljø, den særlige rapportør om situationen for menneskerettighedsforkæmpere og den særlige repræsentant for retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed til at besøge landet, så de kan rapportere om situationen for miljø- og menneskerettighedsforkæmpere;

9.  påpeger, at menneskerettighedsforkæmpere i Den Russiske Føderation, herunder miljøaktivister, ofte udsættes for chikane, overvågning, fysiske angreb, trusler, razziaer og ransagninger af deres kontorer og hjem, bagvaskelses- og smædekampagner, juridisk chikane, vilkårlig tilbageholdelse og mishandling samt krænkelser af ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden;

10.  foreslår, at Den Europæiske Union overvejer at indføre permanent overvågning af retssager mod ofre for politisk forfølgelse i Den Russiske Føderation og det besatte Krim, og opfordrer EU-delegationen til Rusland og medlemsstaternes ambassader til fortsat at overvåge og overvære retssagerne mod menneskerettighedsforkæmpere og ukrainske politiske fanger og til at organisere besøg, der omfatter uafhængige læger, hos ukrainske statsborgere, der tilbageholdes af politiske grunde i Den Russiske Føderation og det besatte Krim, for at holde øje med deres fængselsforhold og sundhedstilstand;

11.  opfordrer indtrængende de russiske myndigheder på alle niveauer til at anerkende miljøforkæmperes meget vigtige rolle med hensyn til at beskytte miljøet og sikre overholdelse af miljømæssige rettigheder og til offentligt at fordømme alle angreb, intimidering, chikane og kriminalisering af miljøforkæmpere;

12.  opfordrer indtrængende de russiske myndigheder til at holde op med at begrænse miljøorganisationernes fredelige og lovlige aktiviteter ved at opdigte straffesager mod lokale miljøaktivister, arrestere deltagere i fredelige lokale demonstrationer og pålægge dem uforholdsmæssigt store bøder;

13.  opfordrer de russiske myndigheder til at tage passende retlige skridt og benytte alle de retlige instrumenter, de har til rådighed, for at forhindre og sætte en stopper for angrebene på miljøaktivister; opfordrer indtrængende de russiske myndigheder til at sikre en reel efterforskning og ansvarliggørelse i Andrey Rudomakhas sag og andre sager om angreb på miljøforkæmpere;

14.  opfordrer til, at EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, EU-delegationen til Rusland og EU-medlemsstaternes ambassader konstant holder øje med miljøforkæmpernes situation; opfordrer EU og dets medlemsstater til at tage yderligere skridt til at støtte de russiske miljø- og menneskerettighedsforkæmpere;

15.  giver udtryk for sin bekymring over rapporter om forholdene under frihedsberøvelse, herunder påstande om tortur og mishandling samt nægtelse af adgang til basal sundhedspleje, og gentager derfor sin opfordring til de russiske myndigheder om at sikre fuld respekt for alle tilbageholdte personers rettigheder, sikre, at alle fanger får ordentlig(t) lægetilsyn og -behandling, og til at respektere lægeetikken, herunder ikke at påtvinge folk uønsket behandling eller tvangsfodring i tilfælde af sultestrejker, som kan udgøre tortur og anden mishandling;

16.  glæder sig over Rådets beslutning om at forlænge de restriktive foranstaltninger; gentager sin stærke overbevisning om, at EU's sanktioner ikke må ophæves, før Rusland opfylder sine internationale forpligtelser, herunder overholdelse af Minskaftalerne; opfordrer medlemsstaterne til fortsat at være urokkelige og stå sammen om deres engagement i de aftalte sanktioner over for Rusland og til at overveje målrettede foranstaltninger over for de enkeltpersoner, der er ansvarlige for tilbageholdelsen og retsforfølgelsen af politiske fanger; opfordrer det internationale samfund til at intensivere presset for at sikre løsladelse af alle politiske fanger, der tilbageholdes i det russiskbesatte område;

17.  opfordrer den kommende næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at udarbejde en ny omfattende EU-Rusland-strategi med sigte på at styrke fred og stabilitet; understreger, at den nødvendige dialog bør være baseret på håndfaste principper, herunder respekt for folkeretten og Ruslands nabolandes territoriale integritet, samtidig med at de mellemfolkelige kontakter med borgerne i Rusland styrkes; understreger, at sanktionerne mod Rusland først kan ophæves, når landet overholder sine forpligtelser fuldt ud; understreger imidlertid, at EU også bør være rede til om nødvendigt at vedtage yderligere sanktioner, herunder målrettede personrelaterede sanktioner, og til at begrænse adgangen til finansiering og teknologi, hvis Ruslands krænkelser af folkeretten fortsætter;

18.  gentager sin støtte til en europæisk sanktionsordning i forbindelse med menneskerettighedskrænkelser, den såkaldte Magnitskij-lov, som bør straffe gerningsmændene bag alvorlige menneskerettighedskrænkelser, og opfordrer Rådet til hurtigst muligt at fortsætte sit arbejde på dette område; understreger, at personer, der har begået menneskerettighedskrænkelser, ikke bør få udstedt EU-visa eller have lov til at beholde aktiver i EU-medlemsstaterne;

19.  gentager sin kraftige fordømmelse af den angrebshandling, som Den Russiske Føderation begik mod Ukraine den 25. november 2018 nær Kertjstrædet ud for det ulovligt besatte Krims kyst; understreger, at ITLOS har pålagt Rusland øjeblikkeligt og betingelsesløst at frigive fartøjerne og flådefolkene; understreger, at undladelse af at efterkomme afgørelsen fra ITLOS er endnu en grov overtrædelse af internationale forpligtelser; mener, at Ruslands "betingelser" for at frigive fartøjerne og flådefolkene, som er beskrevet i dets note til Ukraine af 25. juni 2019, er i klar modstrid med afgørelsen, og muligvis er en yderligere skærpende omstændighed, idet de kan forværre eller forlænge tvisten;

20.  opfordrer EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder til hele tiden at holde øje med menneskerettighedssituationen på Krimhalvøen og i de områder i det østlige Ukraine, som regeringen ikke har kontrol over;

21.  opfordrer den Russiske Føderation til fuldt ud at gennemføre FN's Generalforsamlings resolution af 27. marts 2014 med titlen "Territorial integrity of Ukraine", af 19. december 2016 med titlen "Situation of human rights in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol (Ukraine)", af 19. december 2017 og af 22. december 2018 samt Den Internationale Domstols afgørelse om midlertidige foranstaltninger i sagen Ukraine mod Rusland vedrørende anvendelsen af den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination;

22.  minder med bekymring om, at mange af de russiske domstolsafgørelser mod ukrainske politiske fanger er knyttet til spionage (herunder i sagerne mod Pavlo Hryb, Oleksiy Stogniy, Gleb Shabliy, Volodymyr Prysych, Volodymyr Dudka, Dmitry Shtyblikov, Yevlen Panov, Andriy Zakhtey, Valentyn Vygovskyi, Viktor Shur og Dmytro Dolgopolov), hvilket vækker mindelser om den undertrykkende periode i det forrige århundrede fra 1930'erne til midten af 1950'erne, hvor mange borgere i det daværende Sovjetunionen blev tilbageholdt og dømt på dette grundlag;

23.  protesterer mod den russiske statsadvokaturs afgørelse, hvori Den Ukrainske Verdenskongres erklæres for at være en trussel mod Ruslands nationale sikkerhed;

24.  forventer, at PACE's beslutning af 25. juni 2019 vil føre til en øjeblikkelig forbedring for så vidt angår respekten for menneskerettighederne og Europarådets standarder i Rusland, navnlig når det gælder gennemførelsen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser;

25.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament og Ukraines præsident, regering og parlament.

(1) EUT C 407 af 4.11.2016, s. 74.
(2) EUT C 316 af 22.9.2017, s. 198.
(3) EUT C 35 af 31.1.2018, s. 38.
(4) EUT C 76 af 28.2.2018, s. 27.
(5) EUT C 263 af 25.7.2018, s. 109.
(6) EUT C 346 af 27.9.2018, s. 86.
(7) EUT C 463 af 21.12.2018, s. 31.
(8) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0259.
(9) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0435.
(10) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0115.
(11) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0518.
(12) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0157.
(13) Den ikke-udtømmende liste omfatter: Oleh Sentsov, Oleksandr Kolchenko, Oleksiy Chyrniy, Mykola Karpyuk, Stanislav Klykh, Valentyn Vyhivskyi, Yurii Primov, Rustem Vaitov, Ruslan Zeytullayev, Ferat Sayfullayev, Viktor Shur, Andriy Kolomiyets, Roman Sushchenko, Pavlo Hryb, Oleksiy Syzonovych, Enver Mamutov, Rustem Abiltarov, Zevri Abseitov, Remzi Memetov, Henadii Lymeshko, Yevhen Panpv, Hlib Shablii, Volodymyr Prisich, Ihor Kyiashko, Teimur Abdillaiev, Uzeir Adsullaiev, Rustem Ismailov, Aider Saledinov, Emil Dzhemadenov, Volodymyr Balukh, Dmytro Shtyblikov, Muslim Aliyev, Emir Usein Kuku, Vadym Siruk, Inver Bekirov, Refat Alimov, Arsen Dzhepparov, Oleksandr Shumkov, Tofik Abdulgaziev, Izzet Abdullaev, Vladlen Abdulkadyrov, Mejit Abdurakhmanov, Bilyal Adilov, , Osman Arifmemetov, Farkhod Bazarov, , Servet Gaziev, Dzhemil Gafarov, Reza Izetov, Alim Karimov, Seyran Murtaza, Yashar Muyedinov, Erfan Osmanov, Seytveli Sietabdiev, Rustem Siethalilov, Ruslan Suleymanov, Shaban Umerov, Marlen Asanov, Seiran Sakiiev, Memet Belialov, Tymur Ibrahimov, Server Zekiriaiev, Ernes Ametov, Oleksiy Bessarabov, Volodymyr Dudka, Oleksii Stohnii, Mykola Shyptur, Evhen Karakashev, Nariman Memedeminov, Oleksandr Steshenko, Enver Seitosmanov, Server Mustafaiev, Edem Smailov, Edem Bekirov, Diliaver Gafarov, Renat Suleimanov, Eskender Abdulganiev, Rustem Emiruseinov, Arsen Abkhairov, Raim Aivazov, Aider Dzepparov, Taliat Abdurakhmanov, Seiran Mustafaiev, Arsen Kubedinov, Mustafa Dehermendzhi, Ali Asanov, Arsen Yunusov, Eskender Kantemyrov, Eskender Emirvaliev, Suleiman Kadyrov, Taliat Yunusov, Mykola Semena, Musa Abkerimov, Vitaliy Kuharenko Asan Chapukh, Bekir Dehermendzhi, Kiazim Ametov, Ruslan Trubach, Shaban Umerov, Rustem Seytkhalilov, Riza Izetov, Farid Bazarov, Dzemil Gafarov, Seyran Murtazi, Alim Kerimov, Tofik Abdulgariev, Bilyala Adilov, Medzhit Abdurakhmanov, Rustem Sheykhaliev, Alim Sheykhaliev, Seytveli Seytabdiev, Yashar Muedinov, Asan Yanikov, Enver Ametov, Ruslan Suleymanov, Akim Bekirov, Erfan Osmanov, Server Gaziev, Remzi Bekirov, Osman Arifmetov, Vlaslen Abdulkadyrov, Izzet Abdullaiev, Tair Ibragimov, Ayder Dzepparov, Eldar Kantermirov, Ruslan Mesutov, Ruslan Nagaiev, Enver Omerov, Riza Omerov, Eskander Suleymanov og Lenur Khalilov

Seneste opdatering: 8. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik