Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2730(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0006/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/07/2019 - 7.4
CRE 18/07/2019 - 7.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0007

Vastuvõetud tekstid
PDF 123kWORD 54k
Neljapäev, 18. juuli 2019 - Strasbourg
Olukord Venezuelas
P9_TA(2019)0007RC-B9-0006/2019

Euroopa Parlamendi 18. juuli 2019. aasta resolutsioon olukorra kohta Venezuelas (2019/2730(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venezuela kohta, eriti 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(1), 18. detsembri 2014. aasta resolutsiooni demokraatliku opositsiooni tagakiusamise kohta Venezuelas(2), 12. märtsi 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(3), 8. juuni 2016. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(4), 27. aprilli 2017. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(5), 8. veebruari 2018. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(6), 3. mai 2018. aasta resolutsiooni valimiste kohta Venezuelas(7), 5. juuli 2018. aasta resolutsiooni rändekriisi ja humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning selle maismaapiiridel Colombia ja Brasiiliaga(8), 25. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(9), 31. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(10) ja 28. märtsi 2019. aasta resolutsiooni hädaolukorra kohta Venezuelas(11),

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 4. juuli 2019. aasta aruannet Venezuela kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 10. jaanuari 2019. aasta, 26. jaanuari 2019. aasta, 24. veebruari 2019. aasta, 28. märtsi 2019. aasta, 4. aprilli 2019. aasta, 30. aprilli 2019. aasta, 18. juuni 2019. aasta ja 16. juuli 2019. aasta avaldusi Venezuela kohta,

–  võttes arvesse Ameerika Riikide Organisatsiooni 8. märtsi 2019. aasta aruannet Venezuela rändajate ja pagulaste kohta,

–  võttes arvesse 4.–5. juulil 2019. aastal Buenos Aireses toimunud Quito protsessi neljandat rahvusvahelist tehnilist kohtumist,

–  võttes arvesse Lima rühma 30. aprilli 2019. aasta avaldust,

–  võttes arvesse Lima rühma 3. mai 2019. aasta deklaratsiooni,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kontaktrühma ja Lima rühma 3. juuni 2019. aasta ühiskohtumisel tehtud avaldust olukorra kohta Venezuelas,

–  võttes arvesse nõukogu 6. novembri 2018. aasta otsust (ÜVJP) 2018/1656 (millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas)(12), millega pikendatakse praeguste sihipäraste piiravate meetmete kehtivust 14. novembrini 2019,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

–  võttes arvesse Venezuela põhiseadust,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et aastatel 2018–2019 on poliitiline, majanduslik, institutsiooniline, sotsiaalne ja mitmemõõtmeline humanitaarkriis märkimisväärselt süvenenud; arvestades, et suurenenud ravimi- ja toidunappus, massilised inimõiguste rikkumised, hüperinflatsioon, poliitiline surve, korruptsioon ja vägivald ohustavad inimeste elu ja sunnivad neid riigist põgenema;

B.  arvestades, et 19.–21. juunil 2019. aastal külastas riiki ÜRO inimõiguste ülemvolinik Michelle Bachelet; arvestades, et ta nõudis tungivalt, et Venezuela de facto valitsus võtaks viivitamata konkreetseid meetmeid riigis dokumenteeritud inimõiguste raskete rikkumiste peatamiseks ja heastamiseks; arvestades, et ühtlasi on võetud teadmiseks, et Venezuela on rohkem kui kümne aasta jooksul võtnud vastu ja rakendanud mitmeid seadusi, poliitikameetmeid ja tavasid, millega on piiratud demokraatlikku ruumi, nõrgestatud avalikke institutsioone ja mõjutatud kohtusüsteemi sõltumatust;

C.  arvestades, et Venezuelas vajab humanitaarabi rohkem kui seitse miljonit inimest; arvestades, et Maduro de facto valitsus on rikkunud õigust toidule, sealhulgas riigi kohustust tagada, et rahvas ei kannataks nälga; arvestades, et ÜRO andmetel kannatab Venezuelas 3,7 miljonit inimest alatoitumuse all, mis on eriti kahjulik laste ja rasedate jaoks; arvestades, et 94 % elanikkonnast elab allpool vaesuspiiri ja 62 % elab äärmises vaesuses; arvestades, et 70 % lastest ei käi koolis; arvestades, et mõned naised on pidanud pakkuma toidu eest seksi ja paljudel juhtudel taluma vägivalda;

D.  arvestades, et tervishoiu olukord on riigis kohutav, kuna haiglatel ei ole piisavalt töötajaid, varusid, ravimeid ega elektrit, mistõttu on 2018. aasta novembrist kuni 2019. aasta veebruarini surnud vähemalt 1557 inimest; arvestades, et Venezuela neljas suuremas linnas, sealhulgas Caracases valitseb esmavajalike ravimite puudus (suurusjärgus 60–100 %); arvestades, et emasuremus on suurenenud ja paljud naised on pidanud sünnitamiseks riigist lahkuma;

E.  arvestades, et riigist on pidanud põgenema rohkem kui 3,4 miljonit Venezuela elanikku; arvestades, et 2019. aasta lõpuks ületab Venezuelast välja rändama sunnitud inimeste arv viie miljoni piiri, mistõttu on tegemist maailma suuruselt teise rände- ja pagulaskriisiga; arvestades, et selline rändevoog koormab eelkõige naaberriike, kuid üha rohkem ka Euroopa Liitu ja ELi liikmesriikide territooriume Kariibi piirkonnas;

F.  arvestades, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu andemetel on Venezuelas viimase pooleteise aasta jooksul julgeolekuoperatsioonide käigus tapetud kohtuväliselt ligi 7 000 inimest; arvestades, et de facto ametivõimud kasutavad ühiskondliku kontrolli poliitika raames Venezuela riikliku politsei eriüksust FAES ja muid julgeolekujõudusid; arvestades, et meeleavalduste käigus kohtuväliselt tapetute pereliikmetel takistatakse jätkuvalt kasutada oma õigust tõele, õiglusele ja hüvitisele;

G.  arvestades, et võimud kasutavad meeleavaldajate hirmutamiseks ja heidutamiseks süstemaatiliselt piinamist ning loovad sellega terroriõhkkonna; arvestades, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu aruandes leiti, et julgeoleku- ja luureteenistused, eelkõige SEBIN (Venezuela luureteenistus) ja DGCIM (sõjaväe vastuluure peadirektoraat), on niisuguseid võtteid kasutanud pidevalt; arvestades, et Venezuelas piinatakse poliitvange ja paljud neist on praegu isolatsioonis, omamata mingitki võimalust võtta ühendust oma advokaatide või pereliikmetega, kes kardavad nende elu ja kehalise puutumatuse pärast;

H.  arvestades, et 22 parlamendiliikmelt, sealhulgas rahvuskogu presidendilt, on ära võetud parlamendiliikme puutumatus; arvestades, et kaks parlamendiliiget on kinni peetud ning 16 on kas otsinud kaitset saatkondadest, lahkunud riigist või varjavad ennast;

I.  arvestades, et põlisrahvaste suhtes pannakse toime vägivalla- ja kuritegusid; arvestades, et põliskogukonna 63 liiget on meelevaldselt kinni peetud ja neid on piinatud, seitse on surnud ja rohkem kui 23 on saanud vigastada ning pidanud ravi saamiseks suunduma teistes riikides asuvatesse haiglatesse;

J.  arvestades, et kaevandustegevus ja nafta ammutamine, eelkõige kaugemates ja suure bioloogilise mitmekesisusega piirkondades, hävitab vähemuste, nt põlis- ja mustanahaliste kogukondade elatise, ning kui nad astuvad sellisele tegevusele vastu või nõuavad oma õiguste austamist, kasutavad relvajõud, organiseeritud kuritegelikud rühmitused ja relvarühmitused nende suhtes ränka vägivalda ja asustavad neid sunniviisiliselt ümber;

K.  arvestades, et 29. juunil 2019 suri vahi all mereväekapten Rafael Acosta Arévalo, kes vahistati ja keda piinati kahtlustatuna vandenõus Nicolás Maduro mõrvamiseks; arvestades, et de facto ametivõimud konfiskeerisid tema säilmed ja varjasid neid ebaseaduslikult 11 päeva enne nende matmist, austamata tema perekonna põhiõigusi ja soovi lahkunut leinata;

L.  arvestades, et 2. juulil 2019 majapidamisgaasi puuduse pärast toimunud meeleavaldusel tulistasid valitsuse jõustruktuuride esindajad näkku 16‑aastasele Venezuela noormehele Rufo Chacónile, kes jäi selle tagajärjel pimedaks;

M.  arvestades, et EL on kriisile reageerimiseks eraldanud 117,6 miljonit eurot hädaabi ja arenguabi ning teinud koostööd vähekaitstud elanikkonnarühmadega nii Venezuelas (60 % rahastamisest) kui ka naaberriikides (40 % rahastamisest); arvestades, et praeguseks moodustab ÜRO piirkondliku pagulas- ja rändeküsimuse tegevuskava raames kogutud toetus vaid umbes 22 % taotletud kogusummast (159 miljonit USA dollarit taotletud 738 miljonist USA dollarist);

1.  kordab, et parlament tunneb sügavat muret Venezuela tõsise hädaolukorra pärast, mis ohustab tõsiselt riigi kodanike elu;

2.  kordab, et toetab täielikult seaduslikku ajutist presidenti Juan Guaidód ja rahvuskogu kui Venezuela legitiimset demokraatlikku organit, kelle volitused on vaja taastada ja tagada, sealhulgas austada rahvuskogu liikmete eesõigusi ja turvalisust; mõistab hukka 22 parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise ja kahe parlamendiliikme vangistamise; kordab oma muret 2018. aasta mais toimunud presidendivalimiste legitiimsuse puudumise pärast;

3.  mõistab hukka rängad repressioonid ja vägivalla, mille tagajärjeks on tapmised ja inimohvrid; väljendab solidaarsust Venezuela rahvaga ja avaldab siirast kaastunnet kannatanute perekondadele ja sõpradele;

4.  juhib kooskõlas ÜRO Inimõiguste Nõukogu inimõiguste ülemvoliniku Michelle Bachelet’ aruandega tähelepanu Nicolás Maduro ja tema ebaseadusliku režiimi teenistuses olevate relva- ja luurejõudude otsesele vastutusele valimatu vägivalla kasutamise eest, et summutada demokraatiale ülemineku protsess ja muuta võimatuks õigusriigi taastamine Venezuelas; mõistab hukka eranditult kõik meelevaldsed vahistamised, piinamised ja kohtuvälised tapmised, mis on keelatud rahvusvaheliste konventsioonidega, sealhulgas ka nendega, millega Venezuela on ühinenud;

5.  mõistab kooskõlas ÜRO Inimõiguste Nõukogu inimõiguste ülemvoliniku Michelle Bachelet’ aruandega hukka õiguskaitseametnike toime pandud rikkumised ja julgeolekujõudude poolt toime pandud jõhkrad repressioonid; nõuab rahvusvahelise üldsuse toetusel erapooletu ja sõltumatu riikliku mehhanismi loomist, et uurida julgeolekuoperatsioonide käigus toimunud kohtuväliseid hukkamisi ja tagada nende eest vastutavate isikute vastutusele võtmine ning tagada ohvrite perekondadele õiguskaitse ja kaitse hirmutamise ja kättemaksu eest;

6.  nõuab tungivalt, et tagataks toidu, ravimite ja tervishoiuteenuste olemasolu ja kättesaadavus ning pöörataks erilist tähelepanu emadele ja lastele osutatavatele teenustele; kutsub Venezuela de facto ametivõime üles tagama, et humanitaarabi jagatakse kogu elanikkonnale ilma igasuguse poliitilise eelarvamuseta;

7.  rõhutab, et igasugune poliitilistel põhjustel toimuv tagakiusamine ja valikulised repressioonid tuleb lõpetada ja avalikult hukka mõista, ära hoida ja nende eest tuleb karistada; nõuab kõigi isikute vabastamist, kellelt on meelevaldselt võetud vabadus;

8.  tuletab meelde, et põlisrahvaste, muu hulgas nende juhtide hirmutamine ja ründamine tuleb lõpetada ning et ametiasutused peaksid tagama nende kaitse ja võtma kõik vajalikud meetmed, et kaitsta nende isiklikke ja kollektiivseid õigusi, sealhulgas õigust maale;

9.  rõhutab vajadust hoiduda osalemast suurprojektides, et leida tuluallikaid majanduskriisist väljumiseks, sest need kahjustavad selle piirkonna keskkonda, kliimat ja kogukondade elatise teenimise võimalusi; nõuab tingimusteta kaitset kõrvaliste piirkondade põlisrahvaste ja mustanahaliste kogukondadele, kes kaitsevad keskkonda selliste tegevuste eest nagu kulla kaevandamine Venezuela Arco Minero del Orinoco piirkonnas;

10.  juhib tähelepanu kogu piirkonnas süvenevale tõsisele rändekriisile ja avaldab tunnustust naaberriikide, eriti Colombia, Ecuadori ja Peruu pingutustele ja solidaarsusele; palub komisjonil jätkata nende riikidega koostööd mitte ainult humanitaarabi andmise, vaid ka rohkemate vahendite eraldamise ja arengupoliitika kaudu;

11.  kordab, et ainus võimalus praegusest poliitilisest ummikseisust ja selle tagajärjel tekkinud rängast sotsiaalsest ja humanitaarkriisist püsivalt väljuda on leida rahumeelne, demokraatlik ja kaasav lahendus; juhib tähelepanu sellele, et jätkuvas dialoogis peab arvestama Venezuela rahvuskogus vastu võetud tegevuskava; toetab Norra juhitavat käimasolevat lepitusprotsessi ning väljendab heameelt mõlema poole kokkuleppe üle pidada rahu saavutamiseks dialoogi; rõhutab, et lepitusprotsessi edu tagamiseks tuleks kehtestada usaldust suurendavad miinimummeetmed; rõhutab, et dialoogi ainueesmärk peab olema tingimuste loomine vabade, läbipaistvate ja usaldusväärsete presidendivalimiste korraldamiseks kindla ajakava alusel, kõigi osalejate jaoks õiglastel tingimustel, läbipaistvalt ja usaldusväärsete rahvusvaheliste vaatlejate juuresolekul;

12.  kutsub nõukogu üles kehtestama lisasanktsioone de facto ametivõimude suhtes, kes vastutavad inimõiguste rikkumiste ja repressioonide eest; usub, et ELi ametiasutused peavad piirama nii asjaomaste isikute kui ka nende lähisugulaste liikumist ning külmutama nende varad ja peatama nende viisade kehtivuse;

13.  palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal juhtida ELi poliitikat seoses olukorraga Venezuelas ning jätkata koostööd kontaktrühma ja piirkonna demokraatlike riikidega, keda esindab Lima rühm;

14.  kordab oma toetust Venezuela režiimi poolt toime pandud ulatuslike kuritegude ja repressioonide uurimisele Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poolt; nõuab tungivalt, et EL ja tema liikmesriigid ühineksid mitme Rahvusvahelise Kriminaalkohtu osalisriigi algatusega uurida Maduro de facto valitsuse toime pandud inimsusvastaseid kuritegusid ja võtta süüdlased vastutusele;

15.  toetab algatust moodustada ÜRO Inimõiguste Nõukoguga uurimiskomisjon, et teha kindlaks, kes on isiklikult vastutavad inimõiguste süstemaatilise rikkumise eest Venezuelas;

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela seaduslikule ajutisele presidendile ja Venezuela Bolívari Vabariigi rahvuskogule, Lima rühma riikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa – Ladina‑Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

(1) ELT C 285, 29.8.2017, lk 145.
(2) ELT C 294, 12.8.2016, lk 21.
(3) ELT C 316, 30.8.2016, lk 190.
(4) ELT C 86, 6.3.2018, lk 101.
(5) ELT C 298, 23.8.2018, lk 137.
(6) ELT C 463, 21.12.2018, lk 61.
(7) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0199.
(8) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0313.
(9) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0436.
(10) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0061.
(11) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0327.
(12) ELT L 276, 7.11.2018, lk 10.

Viimane päevakajastamine: 8. oktoober 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika