Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0810(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0008/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0008/2019

Συζήτηση :

CRE 17/09/2019 - 3

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0008

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 121kWORD 48k
Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο
Διορισμός του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - Υποψήφια: Christine Lagarde
P9_TA(2019)0008A9-0008/2019

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου που αφορά τον διορισμό του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (N9-0023/2019 – C9-0048/2019 – 2019/0810(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2019(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 283 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C9-0048/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 130 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0008/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με επιστολή της 16ης Ιουλίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον διορισμό της Christine Lagarde ως Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για θητεία οκτώ ετών, η οποία άρχεται την 1η Νοεμβρίου 2019·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων της υποψήφιας, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 283 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ανάγκης για πλήρη ανεξαρτησία της ΕΚΤ όπως προκύπτει από το άρθρο 130 της εν λόγω Συνθήκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής, η επιτροπή έλαβε βιογραφικό σημείωμα της υποψήφιας καθώς και τις απαντήσεις της στο γραπτό ερωτηματολόγιο που της εστάλη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω επιτροπή πραγματοποίησε εν συνεχεία, στις 4 Σεπτεμβρίου 2019, ακρόαση της υποψήφιας, διάρκειας δυόμισι ωρών, κατά την οποία η υποψήφια προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και κατόπιν απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη ως προς τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό της Christine Lagarde ως Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 235 της 12.7.2019, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου