Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0903(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0007/2019

Внесени текстове :

A9-0007/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/09/2019 - 6.2

Приети текстове :

P9_TA(2019)0009

Приети текстове
PDF 118kWORD 49k
Вторник, 17 септември 2019 г. - Страсбург
Назначаване на заместник-председателя на Надзорния съвет на Европейската централна банка
P9_TA(2019)0009A9-0007/2019

Решение на Европейския парламент от 17 септември 2019 г. относно предложението на Европейската централна банка за назначаване на заместник-председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Европейската централна банка от 9 април 2019 г. за назначаване на заместник-председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка (C9-0028/2019),

—  като взе предвид член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент и Европейската централна банка относно практическите условия и ред за упражняването на демократичната отчетност и надзора над изпълнението на задачите, възложени на Европейската централна банка в рамките на единния надзорен механизъм(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС(3),

—  като взе предвид член 131 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0007/2019),

А.  като има предвид, че в член 26, параграф 3 от Регламент (EС) № 1024/2013 се предвижда, че Европейската централна банка (ЕЦБ) представя за одобрение от Парламента своето предложение за назначаване на заместник-председател на Надзорния съвет на ЕЦБ и че заместник-председателят се избира сред членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ;

Б.  като има предвид, че в член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 се предвижда, че назначаванията в Надзорния съвет в съответствие с този регламент зачитат принципите на балансирано участие на представители на двата пола, опит и квалификации;

В.  като има предвид, че на 22 ноември 2012 г. Европейският съвет назначи Ив Мерш за член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ с осемгодишен мандат, считано от 15 декември 2012 г., в съответствие с член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Г.  като има предвид, че в писмо от 9 април 2019 г. ЕЦБ представи на Парламента предложение за назначаването на Ив Мерш за заместник-председател на Надзорния съвет на ЕЦБ за остатъка от мандата му на член на Изпълнителния съвет до 14 декември 2020 г.;

Д.  като има предвид, че след това комисията по икономически и парични въпроси на Парламента направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално с оглед на изискванията, посочени в член 26, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013;

Е.  като има предвид, че на 4 септември 2019 г. комисията по икономически и парични въпроси проведе изслушване на предложения кандидат, по време на което кандидатът направи встъпително изявление, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  одобрява назначаването на Ив Мерш за заместник-председател на надзорния съвет на Европейската централна банка

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение съответно на Съвета, на Комисията, на Европейската централна банка, както и на правителствата на държавите членки.

(1) OВ L 287, 29.10.2013 г., стp. 63.
(2) OВ L 320, 30.11.2013 г., стp. 1.
(3) Приети текстове, P8_TA(2019)0211.

Последно осъвременяване: 20 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност