Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0903(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0007/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0007/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/09/2019 - 6.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0009

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 117kWORD 49k
Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο
Διορισμός του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
P9_TA(2019)0009A9-0007/2019

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον διορισμό του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζας, της 9ης Απριλίου 2019, σχετικά με τον διορισμό του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (C9-0028/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες που αφορούν την άσκηση της δημοκρατικής λογοδοσίας και την επίβλεψη της άσκησης των καθηκόντων που ανατίθενται στην ΕΚΤ στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 131 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0007/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) υποβάλλει προς έγκριση στο Κοινοβούλιο πρόταση για τον διορισμό του Αντιπροέδρου του Εποπτικού της Συμβουλίου και ότι ο Αντιπρόεδρος επιλέγεται μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου ορίζει ότι κατά τους διορισμούς για τη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων, και της ενδεδειγμένης πείρας και προσόντων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Νοεμβρίου 2012, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διόρισε τον Yves Mersch ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ για θητεία οκτώ ετών από την 15η Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με το άρθρο 283 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με επιστολή της στις 9 Απριλίου 2019, η ΕΚΤ υπέβαλε στο Κοινοβούλιο πρόταση διορισμού του Yves Mersch ως Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ για το υπόλοιπο της θητείας του ως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής έως τις 14 Δεκεμβρίου 2020·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου πραγματοποίησε, στη συνέχεια, αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη τις απαιτήσεις του άρθρου 26 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω επιτροπή πραγματοποίησε ακρόαση του προτεινόμενου υποψηφίου στις 4 Σεπτεμβρίου 2019, κατά την οποία ο υποψήφιος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και, εν συνεχεία, απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  εγκρίνει τον διορισμό του Yves Mersch ως Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63.
(2) ΕΕ L 320 της 30.11.2013, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0211.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου