Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0903(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0007/2019

Ingivna texter :

A9-0007/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/09/2019 - 6.2

Antagna texter :

P9_TA(2019)0009

Antagna texter
PDF 114kWORD 42k
Tisdagen den 17 september 2019 - Strasbourg
Utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd
P9_TA(2019)0009A9-0007/2019

Europaparlamentets beslut av den 17 september 2019 om Europeiska centralbankens förslag till utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut,

–  med beaktande av Europeiska centralbankens förslag av den 9 april 2019 om utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (C9-0028/2019),

–  med beaktande av artikel 26.3 i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut(1),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet och Europeiska centralbanken om det praktiska genomförandet av demokratiskt ansvarsutkrävande och tillsyn av utövandet av de uppgifter som ECB tilldelats inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2019 om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor(3),

–  med beaktande av artikel 131 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9‑0007/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 26.3 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska ECB förelägga Europaparlamentet ett förslag till utnämning av tillsynsnämndens vice ordförande för godkännande. Tillsynsnämndens vice ordförande ska utses bland ledamöterna i ECB:s direktion.

B.  I artikel 26.2 i förordning (EU) nr 1024/2013 fastställs att utnämningarna till tillsynsnämnden i enlighet med den förordningen ska respektera principerna om jämn könsfördelning, erfarenhet och kvalifikationer.

C.  Den 22 november 2012 utnämnde Europeiska rådet Yves Mersch till ledamot i ECB:s direktion för en mandattid på åtta år från och med den 15 december 2012 i enlighet med artikel 283.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

D.  Genom en skrivelse av den 9 april 2019 förelade ECB parlamentet ett förslag till utnämning av Yves Mersch till vice ordförande för ECB:s tillsynsnämnd för återstoden av hans mandatperiod som direktionsledamot fram till och med den 14 december 2020.

E.  Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor granskade därefter den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 26.2 och 26.3 i förordning (EU) nr 1024/2013.

F.  Utskottet höll en utfrågning med den nominerade kandidaten den 4 september 2019. Under denna utfrågning höll kandidaten ett inledande anförande och besvarade därefter utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet tillstyrker utnämningen av Yves Mersch till vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, Europeiska centralbanken och medlemsstaternas regeringar.

(1) EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.
(2) EUT L 320, 30.11.2013, s. 1.
(3) Antagna texter, P8_TA(2019)0211.

Senaste uppdatering: 20 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy