Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2021(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0005/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0005/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2019 - 9.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0011

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 119kWORD 50k
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2019: πλεόνασμα από το 2018
P9_TA(2019)0011A9-0005/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2018 (11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 3 και το άρθρο 44,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, που εκδόθηκε οριστικά στις 12 Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2019 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 15 Απριλίου 2019 (COM(2019)0300),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2019, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (11730/2019 – C9-0115/2019),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 94 και 96 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0005/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2019 αποσκοπεί να εγγράψει στον προϋπολογισμό 2019 το πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2018, που ανέρχεται σε 1 802 εκατομμύρια EUR·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες συνιστώσες του εν λόγω πλεονάσματος είναι ένα θετικό αποτέλεσμα στα έσοδα ύψους 1 274,6 εκατομμυρίων EUR και ένα μη δαπανηθέν ποσό στα έξοδα ύψους 527,8 εκατομμυρίων EUR·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τα έσοδα, η μεγαλύτερη διαφορά προκύπτει από τους τόκους υπερημερίας και τα πρόστιμα (1 312,6 εκατομμύρια EUR), και ότι το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού αποτελείται από πρόστιμα στον τομέα του ανταγωνισμού και τόκους υπερημερίας, άλλες χρηματικές ποινές και τόκους που συνδέονται με πρόστιμα και χρηματικές ποινές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τις δαπάνες, η υστέρηση στην εκτέλεση πληρωμών από την Επιτροπή ανέρχεται σε 322,2 εκατομμύρια EUR για το 2018 (από τα οποία 120 εκατομμύρια EUR αφορούν το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας) και 68 εκατομμύρια EUR για μεταφορές πιστώσεων από το 2017, και η υστέρηση στην εκτέλεση πληρωμών από τα άλλα θεσμικά όργανα ανέρχεται σε 75,9 εκατομμύρια EUR για το 2018 και 61,6 εκατομμύρια EUR για μεταφορές πιστώσεων από το 2017·

1.  λαμβάνει υπό σημείωση το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2019, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, το οποίο αφορά αποκλειστικά την ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό του πλεονάσματος που προέκυψε το 2018, δηλαδή ποσού 1 803 εκατομμυρίων EUR, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, και τη θέση που διατύπωσε σχετικά το Συμβούλιο·

2.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, τα πρόστιμα στον τομέα του ανταγωνισμού το 2018 ανήλθαν σε ποσό ύψους 1 149 εκατομμυρίων EUR· εκτιμά εκ νέου ότι, εκτός από τα πλεονάσματα που προκύπτουν από την υστέρηση στην εκτέλεση πληρωμών, ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να μπορεί να ξαναχρησιμοποιεί τα έσοδα που προκύπτουν από πρόστιμα ή συνδέονται με καθυστερήσεις πληρωμών χωρίς αντίστοιχη μείωση των συνεισφορών με βάση το ΑΕΕ· υπενθυμίζει τη θέση του υπέρ της αύξησης του προτεινόμενου αποθεματικού της Ένωσης στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο κατά ποσό ίσο με τα έσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές·

3.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2019·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2019 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(2) ΕΕ L 67 της 7.3.2019.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου