Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2019/2021(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0005/2019

Iesniegtie teksti :

A9-0005/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 18/09/2019 - 9.1

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0011

Pieņemtie teksti
PDF 125kWORD 49k
Trešdiena, 2019. gada 18. septembris - Strasbūra
Budžeta grozījuma Nr. 1/2019 projekts — 2018. finanšu gada pārpalikums
P9_TA(2019)0011A9-0005/2019

Eiropas Parlamenta 2019. gada 18. septembra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2019. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2019 projektu: 2018. finanšu gada pārpalikuma ieskaitīšana (11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlijs Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(1), un jo īpaši tās 44. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2018. gada 12. decembrī(2),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu(5),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 1/2019 projektu, ko Komisija pieņēma 2019. gada 15. aprīlī (COM(2019)0300),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 1/2019 projektu, ko Padome pieņēma 2019. gada 3. septembrī un tajā pašā dienā nosūtīja Eiropas Parlamentam (11730/2019 – C9-0115/2019),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. un 96. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9-0005/2019),

A.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 1/2019 projekta mērķis ir iekļaut 2019. gada budžetā 2018. finanšu gada budžeta pārpalikumu, proti, 1802 miljonus EUR;

B.  tā kā minēto pārpalikumu galvenokārt veido pozitīvs budžeta izpildes rezultāts ieņēmumu daļā — 1274,6 EUR miljoni — un neizlietoti izdevumi 527,8 miljonu EUR apmērā;

C.  tā kā attiecībā uz ieņēmumiem lielākās atšķirības pamatā ir procenti par novēlotiem maksājumiem un soda naudas (1312,6 miljoni EUR), budžeta izpildes rezultātu veidojot konkurences jomā uzliktajām soda naudām un procentiem par novēlotiem maksājumiem, citiem soda maksājumiem un procentiem, kas saistīti ar soda naudām un soda maksājumiem;

D.  tā kā izdevumu sadaļā Komisijas neizlietotās maksājumu apropriācijas 2018. gadā sasniedz 322,2 miljonus EUR (no tiem 120 miljoni EUR no rezerves palīdzībai ārkārtas gadījumos) un 68 miljonus EUR apropriācijās, kas pārnestas no 2017. gada, bet pārējo iestāžu neizlietoto līdzekļu summa 2018. gadā bija 75,9 miljoni EUR un 61,6 miljoni EUR apropriācijās, kas pārnestas no 2017. gada,

1.  pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 1/2019 projektu, kas attiecas tikai uz 1803 miljonu EUR lielā 2018. gada budžeta pārpalikuma iekļaušanu budžetā saskaņā ar Finanšu regulas 18. pantu, un Padomes nostāju attiecībā uz to;

2.  norāda, ka saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju 2018. gadā konkurences jomā uzliktās soda naudas kopā bija 1149 miljoni EUR; vēlreiz pauž uzskatu, ka būtu jādod iespēja Savienības budžetā papildus jebkādam pārpalikumam, kas izriet no budžeta nepilnīgas izpildes, iekļaut ieņēmumus no soda naudām vai saistībā ar novēlotiem maksājumiem, attiecīgi nesamazinot NKI iemaksas; atgādina par savu nostāju, atbalstot to, lai ierosinātā Savienības rezerve nākamajā daudzgadu finanšu shēmā tiktu palielināta par summu, kas ir līdzvērtīga ieņēmumiem, kurus gūst no soda naudām un soda maksājumiem;

3.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 1/2019 projektu;

4.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 1/2019 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī pārējām attiecīgajām iestādēm un struktūrām un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(2) OV L 67, 7.3.2019.
(3) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(4) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(5) OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika