Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2021(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0005/2019

Predkladané texty :

A9-0005/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2019 - 9.1

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0011

Prijaté texty
PDF 126kWORD 43k
Streda, 18. septembra 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Návrh opravného rozpočtu č. 1/2019: prebytok za rozpočtový rok 2018
P9_TA(2019)0011A9-0005/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. septembra 2019 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2019 na rozpočtový rok 2019: Pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2018 (11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(1), a najmä na jeho článok 18 ods. 3 a článok 44,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 prijatý s konečnou platnosťou 12. decembra 2018(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(5),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 1/2019, ktorý Komisia prijala 15. apríla 2019 (COM(2019)0300),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2019, ktorú prijala Rada 3. septembra 2019 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (11730/2019 – C9-0115/2019),

–  so zreteľom na články 94 a 96 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0005/2019),

A.  keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 1/2019 je zahrnúť do rozpočtu na rok 2019 prebytok z rozpočtového roku 2018 vo výške 1 802 miliónov EUR;

B.  keďže hlavnými zložkami tohto prebytku sú kladný výsledok plnenia rozpočtu na strane príjmov vo výške 1 274,6 milióna EUR a nevyčerpané výdavky vo výške 527,8 milióna EUR;

C.  keďže na strane príjmov najväčší rozdiel vyplýva z úrokov z omeškania a pokút (1 312,6 milióna EUR), pričom výsledok sa skladá z pokút v oblasti hospodárskej súťaže a úrokov z omeškania, iných platieb penále a úrokov spojených s pokutami a penále;

D.  keďže na strane výdavkov dosahuje nedostatočné plnenie platieb zo strany Komisie 322,2 milióna EUR za rok 2018 (z toho 120 miliónov EUR z rezervy na núdzovú pomoc) a 68 miliónov EUR v prípade prenosov z roku 2017, a nedostatočné plnenie iných inštitúcií dosahuje 75,9 milióna EUR za rok 2018 a 61,6 milióna EUR v prípade prenosov z roku 2017;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 1/2019 predložený Komisiou, ktorého výhradným cieľom je zahrnúť do rozpočtu prebytok z roku 2018 vo výške 1 803 miliónov EUR v súlade s článkom 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách, a pozíciu Rady k tomuto návrhu;

2.  poznamenáva, že podľa Komisie dosiahli pokuty v oblasti hospodárskej súťaže v roku 2018 sumu 1 149 miliónov EUR; znova sa domnieva, že okrem prebytku vyplývajúceho z nedostatočného plnenia by rozpočet Únie mal mať možnosť opätovne využiť akýkoľvek príjem vyplývajúci z pokút alebo oneskorených platieb bez zodpovedajúceho zníženia príspevkov založených na HND; pripomína svoju pozíciu v prospech zvýšenia navrhovanej rezervy Únie v budúcom viacročnom finančnom rámci o sumu rovnajúcu sa príjmom vyplývajúcim z pokút a penále;

3.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2019;

4.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 1/2019 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám a orgánom, ako aj národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 67, 7.3.2019.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

Posledná úprava: 20. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia