Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/2021(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0005/2019

Predložena besedila :

A9-0005/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2019 - 9.1

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0011

Sprejeta besedila
PDF 118kWORD 49k
Sreda, 18. september 2019 - Strasbourg
Predlog spremembe proračuna št. 1/2019: presežek iz proračunskega leta 2018
P9_TA(2019)0011A9-0005/2019

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. septembra 2019 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2019 za proračunsko leto 2019: vključitev presežka iz proračunskega leta 2018 (11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(1) in zlasti členov 18(3) in 44,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, ki je bil dokončno sprejet dne 12. decembra 2018(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije(5),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 1/2019, ki ga je Komisija sprejela dne 15. aprila 2019 (COM(2019)0300),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 1/2019, ki ga je Svet sprejel 3. septembra 2019 in ga istega dne posredoval Evropskemu parlamentu (11730/2019 – C9-0115/2019),

–  ob upoštevanju členov 94 in 96 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0005/2019),

A.  ker je cilj predloga spremembe proračuna št. 1/2019 v proračun za leto 2019 vključiti presežek iz proračunskega leta 2018, ki znaša 1 802 milijonov EUR;

B.  ker sta glavna elementa tega presežka pozitivna realizacija (prihodki) v višini 1 274,6 milijona EUR in neporabljena sredstva (odhodki) v višini 527,8 milijona EUR;

C.  ker na strani prihodkov največja razlika izhaja iz zamudnih obresti in glob (1 312,6 milijona EUR), pri čemer je bila realizacija sestavljena iz glob na področju konkurence in zamudnih obresti, drugih denarnih kazni in obresti, povezanih s plačilom glob in denarnih kazni;

D.  ker na strani odhodkov nezadostno izvrševanje plačil s strani Komisije znaša 322,2 milijona EUR za leto 2018 (od tega 120 milijonov EUR iz rezerve za nujno pomoč) in 68 milijonov EUR v prenosih iz leta 2017, nezadostno izvrševanje s strani drugih institucij pa 75,9 milijona EUR za leto 2018 ter 61,6 milijona EUR v prenosih iz leta 2017;

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 1/2019, kot ga je predložila Komisija in ki je namenjen zgolj vključitvi presežka iz leta 2018 v višini 1 803 milijonov EUR v proračun v skladu s členom 18 finančne uredbe, in s stališčem Sveta o tem predlogu;

2.  ugotavlja, da so po oceni Komisije globe na področju konkurence v letu 2018 znašale 1 149 milijonov EUR; ponovno izraža mnenje, da bi moral proračun Unije, ne glede na morebitne presežke zaradi nezadostnega izvrševanja, omogočati ponovno uporabo vsakega prihodka, ki izhaja iz glob ali je povezan z zamudami pri plačilih, ne da bi se zmanjšali prispevki na podlagi BND; opozarja na svoje stališče v prid povečanju predlagane rezerve Unije v naslednjem večletnem finančnem okviru za znesek, ki bo ustrezal prihodkom od glob in kazni;

3.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 1/2019;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 1/2019 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, drugim zadevnim institucijam in organom ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(2) UL L 67, 7.3.2019.
(3) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(4) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(5) UL L 168, 7.6.2014, str. 105.

Zadnja posodobitev: 20. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov