Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2021(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0005/2019

Ingivna texter :

A9-0005/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2019 - 9.1

Antagna texter :

P9_TA(2019)0011

Antagna texter
PDF 117kWORD 43k
Onsdagen den 18 september 2019 - Strasbourg
Förslag till ändringsbudget nr 1/2019: överskott från 2018
P9_TA(2019)0011A9-0005/2019

Europaparlamentets resolution av den 18 september 2019 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2019 för budgetåret 2019: Införande av överskottet från budgetåret 2018 (11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(1), särskilt artiklarna 18.3 och 44,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, slutgiltigt antagen den 12 december 2018,(2)

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(3),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(4),

–  med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel(5),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 1/2019 som kommissionen antog den 15 april 2019 (COM(2019)0300),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 1/2019 som rådet antog den 3 september 2019 och översände till Europaparlamentet samma dag (11730/2019 – C9‑0115/2019),

–  med beaktande av artiklarna 94 och 96 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0005/2019), och av följande skäl:

A.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 1/2019 är att till budgeten för 2019 föra över överskottet från budgetåret 2018, vilket uppgår till 1 802 miljoner EUR.

B.  De två huvuddelarna i detta överskott utgörs av ett överskott på 1 274,6 miljoner EUR på inkomstsidan och ett underutnyttjande av utgifterna med 527,8 miljoner EUR.

C.  På intäktssidan härrör den största skillnaden från dröjsmålsränta och böter (1 312,6 miljoner EUR), vilket innebär att resultatet består av böter för konkurrensöverträdelser och dröjsmålsränta, andra straffavgifter och räntor kopplade till böter och straffavgifter.

D.  På utgiftssidan uppgår underutnyttjandet i kommissionens betalningar för 2018 till 322,2 miljoner EUR (varav 120 miljoner EUR från reserven för katastrofbistånd) och 68 miljoner EUR för överföringar från 2017, och underutnyttjande från övriga institutioners sida till 75,9 miljoner EUR för 2018 och 61,6 miljoner EUR för överföringar från 2017.

1.  Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 1/2019 som lagts fram av kommissionen, som uteslutande handlar om införandet i budgeten av överskottet för 2018, dvs. ett belopp på 1 803 miljoner EUR, i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen och rådets ståndpunkt.

2.  Europaparlamentet noterar att enligt kommissionen uppgick böterna för konkurrensöverträdelser under 2018 till 1 149 miljoner EUR. Parlamentet anser att man utöver eventuella överskott från underutnyttjande bör göra det möjligt att återanvända eventuella inkomster som härrör från böter eller är kopplade till sena betalningar i unionsbudgeten utan en motsvarande minskning av de BNI-grundade bidragen. Parlamentet påminner om sin ståndpunkt att man bör öka den föreslagna unionsreserven i nästa fleråriga budgetram med ett belopp som motsvarar de inkomster som härrör från böter och straffavgifter.

3.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 1/2019.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 1/2019 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, övriga institutioner och berörda organ samt till de nationella parlamenten.

(1) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) EUT L 67, 7.3.2019.
(3) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.

Senaste uppdatering: 20 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy