Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2022(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0004/2019

Indgivne tekster :

A9-0004/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/09/2019 - 9.2
CRE 18/09/2019 - 9.2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0012

Vedtagne tekster
PDF 131kWORD 50k
Onsdag den 18. september 2019 - Strasbourg
Forslag til ændringsbudget nr. 2/2019: Styrkelse af centrale programmer for EU's konkurrenceevne: Horisont 2020 og Erasmus+
P9_TA(2019)0012A9-0004/2019

Europa-Parlamentets beslutning af 18. september 2019 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2019 for regnskabsåret 2019 – Styrkelse af centrale programmer for EU's konkurrenceevne: Horisont 2020 og Erasmus+ (11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(1), særlig artikel 18, stk. 3, og artikel 44,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, endeligt vedtaget den 12. december 2018(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter(5),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 2/2019, vedtaget af Kommissionen den 15. maj 2019 (COM(2019)0320),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 2/2019, vedtaget af Rådet den 3. september 2019 og fremsendt samme dag til Europa-Parlamentet (11731/2019 – C9‑0112/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og 96,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0004/2019),

A.  der henviser til, at Europa-Parlamentet og Rådet efter krav fra Parlamentet i forbindelse med budgetproceduren for 2019 besluttede at budgettere 100 mio. EUR i et ændringsbudget i 2019 for at styrke Horisont 2020 og Erasmus+; der henviser til, at Parlamentet og Rådet opfordrede Kommissionen til at forelægge dette ændringsbudget, som ikke vil indeholde nogen andre elementer, så snart den tekniske justering af den flerårige finansielle ramme for 2020, herunder beregningen af den samlede margen for forpligtelser, er fuldført i foråret 2019;

B.  der henviser til, at Kommissionen følgelig har foreslået at ændre budgettet for 2019 med henblik på at afspejle denne aftale;

C.  der henviser til, at Kommissionen har foreslået at afsætte yderligere 80 mio. EUR til at styrke Horisont 2020 og yderligere 20 mio. EUR til Erasmus+; der henviser til, at der ikke i aftalen om budgettet for 2019 var anført noget om hvert instruments andel i den globale forhøjelse;

D.  der henviser til, at Kommissionen inden for rammerne af styrkelsen af Horisont 2020 har foreslået at afsætte yderligere 34,6 mio. EUR til Horisont 2020 på budgetpost 08 02 03 04  Udvikling af et europæisk transportsystem, som er ressourceeffektivt, klima- og miljøvenligt, sikkert og problemfrit, for at styrke 2019-foranstaltningerne til bekæmpelse af klimaændringer, navnlig fremme af batterier, grønne køretøjer og grønnere luftfart, og yderligere 45,4 mio. EUR til Horisont 2020 på budgetpost 08 02 01 02  Styrkelse af forskning i fremtidige og opdukkende teknologier med henblik på at øge beløbet til emnerne "Gennembrud i energiproduktion med nulemission med henblik på fuldstændig dekarbonisering" og "Energi- og klimarelaterede teknologier";

E.  der henviser til, at Kommissionen har foreslået en styrkelse af Erasmus+ og programmets vigtige mobilitetsaktiviteter, navnlig inden for videregående uddannelse og erhvervsrettet uddannelse samt til erhvervsekspertisecentre; der henviser til, at den også har foreslået, at en del af styrkelsen skal gå til de europæiske universiteter, en ny og grundlæggende foranstaltning, der er udviklet inden for rammerne af et europæisk uddannelsesområde senest i 2025 for at fremme ekspertise, innovation og inklusion i de videregående uddannelser i Europa;

1.  noterer sig forslaget til ændringsbudget nr. 2/2019 som forelagt af Kommissionen, der har til hensigt at stille yderligere 100 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger til rådighed for Horisont 2020 og Erasmus+ for at afspejle den aftale, der blev indgået mellem Europa-Parlamentet og Rådet i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for 2019; bemærker, at der på nuværende tidspunkt ikke er foreslået nogen forhøjelse af betalingsbevillingerne;

2.  bemærker, at der – i betragtning af programmernes profiler, og selv om det måske ikke vil være nødvendigt at forhøje betalingsbevillingerne til Horisont 2020 inden udgangen af 2019, – sandsynligvis vil være behov for, at de øgede forpligtelsesbevillinger til Erasmus+ modsvares af øgede betalingsbevillinger allerede i år; anmoder Kommissionen om at underrette budgetmyndigheden om, hvordan den agter at dække disse øgede betalingsbehov;

3.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 2/2019;

4.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 2/2019 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(2) EUT L 67 af 7.3.2019.
(3) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.

Seneste opdatering: 20. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik