Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2022(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0004/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0004/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2019 - 9.2
CRE 18/09/2019 - 9.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0012

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 138kWORD 47k
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2019: ενίσχυση βασικών προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ: «Ορίζων 2020» και «Erasmus+»
P9_TA(2019)0012A9-0004/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 – Ενίσχυση βασικών προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ: «Ορίζων 2020» και «Erasmus+» (11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(1), και ιδίως το άρθρο 44,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, που εκδόθηκε οριστικά στις 12 Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2019, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 15 Μαΐου 2019 (COM(2019)0320),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2019, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (11731/2019 – C9-0112/2019),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 94 και 96 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0004/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν επιμονής του Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν, στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού 2019 να κινητοποιήσουν ποσό 100 εκατομμυρίων EUR σε διορθωτικό προϋπολογισμό το 2019 για την ενίσχυση των προγραμμάτων «Ορίζων 2020» και «Erasmus+»· το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάλεσαν την Επιτροπή να υποβάλει τον εν λόγω διορθωτικό προϋπολογισμό, ο οποίος δεν θα περιέχει άλλα στοιχεία, αφού ολοκληρωθεί η τεχνική αναπροσαρμογή του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για το 2020, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε, ως εκ τούτου, να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του 2019 ώστε να αντικατοπτρίζει αυτή τη συμφωνία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν επιπλέον 80 εκατομμύρια EUR για την ενίσχυση του προγράμματος «Ορίζων 2020» και επιπλέον 20 εκατομμύρια EUR για τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Erasmus+»· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2019 δεν δόθηκε καμία ένδειξη για το μερίδιο κάθε μέσου στη συνολική ενίσχυση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του «Ορίζων 2020», η Επιτροπή πρότεινε να διατεθεί πρόσθετο ποσό 34,6 εκατομμυρίων EUR στη θέση 08 02 03 04Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους, είναι φιλικό προς το περιβάλλον, ασφαλές και λειτουργεί απρόσκοπτα του προϋπολογισμού για το «Ορίζων 2020», ώστε να ενισχυθούν το 2019 οι δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής που αφορούν συγκεκριμένα τις μπαταρίες, τα πράσινα οχήματα και τον οικολογικό προσανατολισμό των αερομεταφορών, και πρόσθετο ποσό 45,4 εκατομμυρίων EUR στη θέση 08 02 01 02Ενίσχυση της έρευνας στις μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες του προϋπολογισμού για το «Ορίζων 2020», ώστε να αυξηθεί το ποσό για τα θέματα «Καινοτόμος παραγωγή ενέργειας με μηδενικές εκπομπές για την πλήρη απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές» και «Τεχνολογίες που σχετίζονται με την ενέργεια και κλιματική αλλαγή»·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε να ενισχυθεί το «Erasmus+» για τις βασικές του δραστηριότητες κινητικότητας, ιδίως στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και για τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε επίσης μέρος της ενίσχυσης να διοχετευθεί στα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, μια πρόσφατη και θεμελιώδης δράση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025 με σκοπό την προώθηση της αριστείας, της καινοτομίας και της ένταξης στην ανώτατη εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη·

1.  λαμβάνει υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2019, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, το οποίο αφορά αποκλειστικά την παροχή πρόσθετου ποσού 100 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και το πρόγραμμα «Erasmus+», με σκοπό να αποτυπωθεί η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό του 2019· σημειώνει ότι στο παρόν στάδιο δεν έχει προταθεί ενίσχυση των πιστώσεων πληρωμών·

2.  σημειώνει ότι, δεδομένων των προφίλ των προγραμμάτων, ενώ ενδέχεται να μην χρειαστεί να ενισχυθούν οι πιστώσεις πληρωμών για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» έως το τέλος του 2019, οι ενισχυμένες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για το «Erasmus+» θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να συνοδευτούν από αυξημένες πιστώσεις πληρωμών το τρέχον έτος· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να καλύψει αυτές τις αυξημένες ανάγκες πληρωμών·

3.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2019·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2019 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(2) ΕΕ L 67 της 7.3.2019.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου