Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2022(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0004/2019

Pateikti tekstai :

A9-0004/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/09/2019 - 9.2
CRE 18/09/2019 - 9.2

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0012

Priimti tekstai
PDF 139kWORD 44k
Trečiadienis, 2019 m. rugsėjo 18 d. - Strasbūras
Taisomojo biudžeto Nr. 2/2019 projektas: pagrindinių ES konkurencingumo programų - „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“ - stiprinimas
P9_TA(2019)0012A9-0004/2019

2019 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 2/2019 projekto „Pagrindinių ES konkurencingumui skirtų programų „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“ asignavimų didinimas“ (11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(1), ypač į jo 18 straipsnio 3 dalį ir 44 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2018 m. gruodžio 12 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos(5),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 2/2019 projektą, kurį Komisija priėmė 2019 m. gegužės 15 d. (COM(2019)0320),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. rugsėjo 3 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 2/2019 projekto (11731/2019 – C9‑0112/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 ir 96 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9–0004/2019),

A.  kadangi, primygtinai reikalaujant Parlamentui, Europos Parlamentas ir Taryba nusprendė, vykdant 2019 m. biudžeto procedūrą, taisomajame biudžete 2019 metais numatyti 100 mln. EUR siekiant padidinti programoms „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“ skirtus asignavimus; kadangi Parlamentas ir Taryba paragino Komisiją pateikti šį taisomąjį biudžetą, kuriame nebus kitų elementų, kai tik 2019 m. pavasarį bus baigtas 2020 m. daugiametės finansinės programos techninis patikslinimas, be kita ko, bendrosios įsipareigojimų maržos apskaičiavimas;

B.  kadangi Komisija atitinkamai pasiūlė iš dalies pakeisti 2019 m. biudžetą, kad būtų atsižvelgta į šį susitarimą;

C.  kadangi Komisija pasiūlė skirti papildomą 80 mln. EUR sumą siekiant padidinti programos „Horizontas 2020“ asignavimus ir papildomą 20 mln. EUR sumą programos „Erasmus+“ biudžetui; kadangi susitarime dėl 2019 m. biudžeto nenurodyta kiekvienos priemonės dalis atsižvelgiant į bendrą padidintų asignavimų sumą;

D.  kadangi, atsižvelgiant į programai „Horizontas 2020“ skirtą didesnę asignavimų sumą, Komisija pasiūlė papildomai skirti 34,6 mln. EUR pagal programos „Horizontas 2020“ biudžeto punktą 08 02 03 04 „Efektyviai išteklius naudojančios, aplinkai nekenkiančios, saugios ir vientisos Europos transporto sistemos sukūrimas“, siekiant sustiprinti 2019 m. kovos su klimato kaita veiksmus, visų pirma susijusius su baterijomis, ekologiškomis transporto priemonėmis ir aviacijos ekologizavimu, ir papildomai skirti 45,4 mln. EUR pagal programos „Horizontas 2020“ biudžeto punktą 08 02 01 02 „Mokslinių tyrimų ateities ir besiformuojančių technologijų srityje stiprinimas“, siekiant padidinti sumą, skirtą tokioms temoms, kaip anglies dioksido neišskiriančios proveržio energijos gamyba, siekiant visiškai panaikinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, ir su energetika bei klimato kaita susijusios technologijos;

E.  kadangi Komisija pasiūlė padidinti programos „Erasmus+“ pagrindinės judumo veiklos asignavimus, visų pirma aukštojo mokslo ir profesinio rengimo bei mokymo srityje, taip pat programos profesinio meistriškumo centrų asignavimus; kadangi ji taip pat pasiūlė dalį šio padidinimo skirti Europos universitetų tinklų iniciatyvai – pagrindinei priemonei, neseniai sukurtai įgyvendinant tikslą iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvę, kad visoje Europoje būtų skatinama kompetencija, inovacijos ir įtrauktis aukštojo mokslo srityje;

1.  atsižvelgia į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 2/2019 projektą, kuriuo siekiama programoms „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“ papildomai skirti 100 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų, kad būtų atsižvelgta į Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vykdant derybas dėl 2019 m. biudžeto; pažymi, kad šiuo etapu nesiūloma didinti mokėjimų asignavimų;

2.  pažymi, kad, atsižvelgiant į programų profilius, gali nebūti poreikio 2019 m. pabaigoje didinti programos „Horizontas 2020“ mokėjimų asignavimų, tačiau padidinus programos „Erasmus+“ įsipareigojimų asignavimus tikriausiai dar šiais metais atitinkamai reikės didinti mokėjimų asignavimus; prašo Komisijos informuoti biudžeto valdymo instituciją apie tai, kaip ji ketina patenkinti šiuos didesnių mokėjimų poreikius;

3.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 2/2019 projekto;

4.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 2/2019 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, kitoms atitinkamoms institucijoms ir organams ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(2) OL L 67, 2019 3 7.
(3) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(4) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(5) OL L 168, 2014 6 7, p. 105.

Atnaujinta: 2020 m. sausio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika