Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/2022(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0004/2019

Predložena besedila :

A9-0004/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2019 - 9.2
CRE 18/09/2019 - 9.2

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0012

Sprejeta besedila
PDF 132kWORD 48k
Sreda, 18. september 2019 - Strasbourg Končna izdaja
Predlog spremembe proračuna št. 2/2019: okrepitev ključnih programov za konkurenčnost EU: Obzorje 2020 in Erasmus+
P9_TA(2019)0012A9-0004/2019

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. septembra 2019 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 2/2019 k splošnemu proračunu za leto 2019 – okrepitev ključnih programov za konkurenčnost EU: Obzorje 2020 in Erasmus+ (11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(1), zlasti členov 18(3) in 44,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, kot je bil dokončno sprejet 12. decembra 2018(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije(5),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 2/2019, ki ga je Komisija sprejela 15. maja 2019 (COM(2019)0320),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 2/2019, ki ga je Svet sprejel 3. septembra 2019 in ga istega dne posredoval Evropskemu parlamentu (11731/2019 – C9-0112/2019),

–  ob upoštevanju členov 94 in 96 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0004/2019),

A.  ker sta Evropski parlament in Svet na vztrajanje Parlamenta v okviru proračunskega postopka za leto 2019 odločila, da bo v spremembi proračuna v letu 2019 predvideno 100 milijonov EUR za okrepitev programov Obzorje 2020 in Erasmus+; Parlament in Svet sta Komisijo pozvala, naj to spremembo proračuna, ki ne bo vsebovala nobenih drugih elementov, predstavi, kakor hitro bo spomladi 2019 končana tehnična prilagoditev večletnega finančnega okvira za leto 2020, vključno z izračunom skupne razlike do zgornje meje za obveznosti;

B.  ker je Komisija zato predlagala, da bi se proračun za leto 2019 spremenil, da bi bil ta dogovor upoštevan;

C.  ker je Komisija predlagala, da se za okrepitev programa Obzorje 2020 dodeli dodatnih 80 milijonov EUR, za proračun programa Erasmus+ pa dodatnih 20 milijonov EUR; ker v dogovoru o proračunu za leto 2019 ni bilo navedeno, kolikšen delež bodo k temu splošnemu povečanju odobritev prispevali posamezni instrumenti;

D.  ker je Komisija v zvezi z okrepitvijo programa Obzorje 2020 predlagala, da se proračunski postavki 08 02 03 04 – Razvoj evropskega prometnega sistema, ki učinkovito izrablja vire, je okolju prijazen, varen in nemoteč v okviru programa Obzorje2020 dodeli dodatnih 34,6 milijona EUR za okrepitev ukrepov za leto 2019 proti podnebnim spremembam, zlasti za baterije, zelena vozila in okolju prijaznejše letalstvo, proračunski postavki 08 02 01 02 – Krepitev raziskav na področju prihodnjih in nastajajočih tehnologij v okviru programa Obzorje 2020 pa dodatnih 45,4 milijona EUR, da se poveča znesek za temi „prodorna proizvodnja električne energije brez emisij za popolno razogljičenje“ ter „tehnologije, povezane z energijo in podnebnimi spremembami“;

E.  ker je Komisija predlagala, da se povečajo sredstva za osrednje dejavnosti mobilnosti programa Erasmus+, zlasti na področju visokošolskega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja, pa tudi za centre poklicne odličnosti; ker je poleg tega predlagala, da se del povečanih sredstev nameni za Evropske univerze, nedaven ukrep, oblikovan v okviru evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025, za spodbujanje odličnosti, inovacij in vključevanja v višje izobraževanje po Evropi;

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 2/2019, kot ga je predložila Komisija in s katerim naj bi bilo zagotovljenih dodatnih 100 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti za programa Obzorje 2020 in Erasmus+, da bi bil upoštevan dogovor, ki sta ga pri pogajanjih o proračunu za leto 2019 dosegla Parlament in Svet; ugotavlja, da na tej stopnji niso bile predlagane nobene dodatne odobritve plačil;

2.  ugotavlja, da sta profila programov takšna, da odobritev plačil za program Obzorje 2020 morda ne bo nujno treba povečati pred koncem leta 2019, da pa bo zaradi povečanih odobritev za prevzem obveznosti za program Erasmus+ najverjetneje treba še letos povečati tudi odobritve plačil za ta program; poziva Komisijo, naj proračunski organ obvesti, kako namerava kriti te povečane potrebe po odobritvah plačil;

3.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 2/2019;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 2/2019 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, drugim zadevnim institucijam in organom ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(2) UL L 67, 7.3.2019.
(3) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(4) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(5) UL L 168, 7.6.2014, str. 105.

Zadnja posodobitev: 20. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov