Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2022(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0004/2019

Ingivna texter :

A9-0004/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2019 - 9.2
CRE 18/09/2019 - 9.2

Antagna texter :

P9_TA(2019)0012

Antagna texter
PDF 129kWORD 44k
Onsdagen den 18 september 2019 - Strasbourg
Förslag till ändringsbudget nr 2/2019: Förstärkta anslag till nyckelprogram för EU:s konkurrenskraft: Horisont 2020 och Erasmus+
P9_TA(2019)0012A9-0004/2019

Europaparlamentets resolution av den 18 september 2019 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2019 till den allmänna budgeten – förstärkning av centrala program för EU:s konkurrenskraft: Horisont 2020 och Erasmus+ (11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(1), särskilt artiklarna 18.3 och 44,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, slutgiltigt antagen den 12 december 2018(2),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(3),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(4),

–  med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel(5),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 2/2019 som kommissionen antog den 15 maj 2019 (COM(2019)0320),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 2/2019 som rådet antog den 3 september 2019 och översände till Europaparlamentet samma dag (11731/2019 – C9-0112/2019),

–  med beaktande av artiklarna 94 och 96 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0004/2019), och av följande skäl:

A.  På parlamentets enträgna begäran beslutade Europaparlamentet och rådet att inom ramen för budgetförfarandet för 2019 budgetera 100 miljoner EUR i en ändringsbudget under 2019 för att förstärka Horisont 2020 och Erasmus+. Parlamentet och rådet uppmanade kommissionen att lägga fram denna ändringsbudget, som inte kommer att innehålla några andra delar, så snart som den tekniska justeringen av den fleråriga budgetramen för 2020 samt beräkningen av den samlade marginalen för åtaganden har slutförts under våren 2019.

B.  Kommissionen har därför föreslagit att 2019 års budget ska ändras för att återspegla detta avtal.

C.  Kommissionen har föreslagit att ytterligare 80 miljoner EUR ska anslås för att förstärka Horisont 2020 och att budgeten för Erasmus+ ska höjas med 20 miljoner EUR. I överenskommelsen om 2019 års budget finns det ingen uppgift om hur den totala förstärkningen ska fördelas mellan instrumenten.

D.  Inom ramen för förstärkningen av Horisont 2020 har kommissionen föreslagit att ytterligare 34,6 miljoner EUR ska anslås till Horisont 2020-budgetposten 08 02 03 04 Skapa ett europeiskt transportsystem som är resurseffektivt, miljövänligt, säkert och sammanhängande i syfte att förstärka 2019 års åtgärder mot klimatförändringar, särskilt batterier, miljövänliga fordon och miljöanpassning av luftfart, samt ytterligare 45,4 miljoner EUR till Horisont 2020-budgetposten 08 02 01 02 Förstärkning av forskningen om framtida och ny teknik, i syfte att öka beloppet för posterna ”Banbrytande energiproduktion utan utsläpp för en fullständig utfasning av fossila bränslen” och ”Teknik för energi och klimatförändringar”.

E.  Kommissionen har föreslagit att anslagen till Erasmus+ ska förstärkas inom programmets huvudsakliga verksamhet, särskilt högre utbildning och yrkesutbildning, samt till förmån för centrum för yrkesutbildning. Kommissionen har också föreslagit att delar av förstärkningen ska gå till initiativet Europauniversitet, en grundläggande åtgärd som nyligen utvecklats som ett led i förverkligandet av det europeiska området för utbildning fram till 2025 för att främja spetskompetens, innovation och inkludering inom högre utbildning i hela Europa.

1.  Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 2/2019 som lagts fram av kommissionen och som syftar till att tillhandahålla ytterligare 100 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden till Horisont 2020 och Erasmus+, i syfte att ge rättvisa åt den överenskommelse som nåtts mellan parlamentet och rådet inom ramen för 2019 års budgetförhandlingar. Parlamentet noterar att inga betalningsbemyndiganden har föreslagits i detta skede.

2.  Europaparlamentet noterar att det med tanke på programmens profiler inte finns något behov av att öka betalningsbemyndigandena för Horisont 2020 före utgången av 2019, men att de ökade åtagandebemyndigandena för Erasmus+ högst sannolikt kommer att behöva kompletteras med ökade betalningsbemyndiganden i år. Kommissionen uppmanas att informera budgetmyndigheten om hur den avser att täcka dessa ökade betalningsbehov.

3.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 2/2019.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 2/2019 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, övriga institutioner och berörda organ samt till de nationella parlamenten.

(1) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) EUT L 67, 7.3.2019.
(3) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.

Senaste uppdatering: 20 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy