Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2023(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0002/2019

Внесени текстове :

A9-0002/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/09/2019 - 9.3

Приети текстове :

P9_TA(2019)0013

Приети текстове
PDF 131kWORD 52k
Сряда, 18 септември 2019 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия
P9_TA(2019)0013A9-0002/2019
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 18 септември 2019 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2019)0206 – C9‑0005/2019),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 10 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0002/2019),

1.  приветства решението като знак за солидарността на Съюза с гражданите и регионите на Съюза, засегнати от природните бедствия;

2.  подчертава спешната необходимост от предоставяне на финансова помощ чрез фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (наричан по-нататък „Фонда“) на регионите, засегнати от природните бедствия в Съюза през 2018 г.;

3.  приветства предложението на Комисията(4) от 7 март 2019 г. за изменение на Механизма за гражданска защита на Съюза като ключов инструмент за укрепване на капацитета на Съюза за управление на риска от бедствия, с финансов пакет за периода на финансиране 2021 — 2027 г., който отговаря на равнището на амбиция, определено в Решение (ЕС) 2019/420 на Европейския парламент и на Съвета(5) и в съответствие с резолюцията на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 — 2027 г.(6); изразява убеждението си, че Фондът и Механизмът за гражданска защита на Съюза следва да действат редом при предотвратяването, подготовката и предприемането на действия в отговор на природни бедствия в държавите членки;

4.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

5.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) COM(2019)0125.
(5) Решение (ЕС) 2019/420 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2019 г. за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (ОВ L 77 I, 20.3.2019 г., стр. 1).
(6) Приети текстове, P8_TA(2018)0449.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2019/1817.)

Последно осъвременяване: 20 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност