Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2023(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0002/2019

Předložené texty :

A9-0002/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2019 - 9.3

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0013

Přijaté texty
PDF 135kWORD 42k
Středa, 18. září 2019 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku, Itálii a Rakousku
P9_TA(2019)0013A9-0002/2019
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. září 2019 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku, Itálii a Rakousku (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0206 – C9-0005/2019),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanovuje víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 10 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na článek 11 této dohody,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9‑0002/2019),

1.  vítá toto rozhodnutí jako projev solidarity Unie s občany a regiony EU zasaženými přírodními katastrofami;

2.  zdůrazňuje, že je naléhavě nutné uvolnit finanční pomoc z Fondu solidarity Evropské unie (dále jen „fond“) pro regiony, které byly v Unii v roce 2018 zasaženy přírodní katastrofou;

3.  vítá návrh Komise(4) ze dne 7. března 2019 o změně mechanismu civilní ochrany Unie jako klíčového nástroje k rozšíření kapacit EU v oblasti zvládání katastrof s finančním krytím na období financování 2021–2027, které odpovídá úrovni ambicí stanovené v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady(5) (EU) 2019/420, a v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci 2021–2027(6); je přesvědčen, že fond a mechanismus civilní ochrany Unie by měly jít ruku v ruce s prevencí, přípravou a reakcí na přírodní katastrofy v členských státech;

4.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

5.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) COM(2019)0125.
(5) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/420 ze dne 13. března 2019, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie (Úř. věst. L 77 I, 20.3.2019, s. 1).
(6) P8_TA(2018)0449.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rakousku, Itálii a Rumunsku

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, rozhodnutí (EU) 2019/1817.)

Poslední aktualizace: 20. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí