Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2023(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0002/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0002/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2019 - 9.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0013

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 123kWORD 47k
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία
P9_TA(2019)0013A9-0002/2019
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0206 – C9-0005/2019),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 10,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 11,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0002/2019),

1.  χαιρετίζει την απόφαση ως ένδειξη αλληλεγγύης της Ένωσης προς τους πολίτες και τις περιοχές της Ένωσης που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές·

2.  επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη αποδέσμευσης χρηματοδοτικής συνδρομής μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Ταμείο») προς τις περιφέρειες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές στην Ένωση το 2018·

3.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής(4), της 7ης Μαρτίου 2019, για τροποποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης ως βασικού εργαλείου για την ενίσχυση των ικανοτήτων της ΕΕ όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων καταστροφών, με χρηματοδοτικό κονδύλιο για την περίοδο χρηματοδότησης 2021-2027 που να αντιστοιχεί στο επίπεδο φιλοδοξίας το οποίο ορίστηκε στην απόφαση (ΕΕ) 2019/420 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5) και σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027(6)· είναι πεπεισμένο ότι το Ταμείο και ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης θα πρέπει να συμβαδίζουν στην πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών στα κράτη μέλη·

4.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) COM(2019)0125.
(5) Απόφαση (ΕΕ) 2019/420 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2019, για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΕΕ L 77 I της 20.3.2019, σ. 1).
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0449.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2019/1817.)

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου